n 2014
Proizvodni program firme JEESAd.o.o* obuhvala siroku paletu tapaciranog
namjeStaja sa razlifiitim dekorima tkanine i eko ko2e,
U cilju prabenja zahtijeva trziSta, slalno profiirujemo prodajne programe i
u skladu sa aktuelnim trendovima, vodimo racuna o dizajnu, kvaliletu te
rokovima isporuke naSih proizvoda.
Vodefii tim firme JEESA ima za ctlj da svojim kvalitetom ostalim proizvoda&ma
poslane uzor. a svojim kupcima postane siguran partner u izgradnji boljeg
kvaliteta zivljenja.
FRANCUSKI LEZAJ
RlNO
JEESA
r
ZZ2
uo
LEZAJ N E R O
LEZAJ
SRCE
LEZAJ B E N Y
TABUREI
TABURE
KDCKA
TABURE
LARA
TABURE
OKRUGLO
60
60
TABURE LARA
TABURE
AGATA
TABURE
82
STELA
12Q
«
'
1
47
ui
60
tt
TABURE
AGATA
TABURE
STELA
47
TDF ARDN
117
177
217
1
—
I
1
Ik
TDF BARDK
'• 0: "';
# »
»
I
\
•
v
*>
. '' • .
'•;
v
»
^ *
rt-*
115
1B7
zzs
s
e
I
TDF C A L Y P S
17Z
1W
Q
•*
I
TDF
CITY
TDF CITY - Jicano jezgro
US
80
196
*-^lI
8
•
>
£
£
JEESA
1
:
T D F CITY - S p u z v a
I
TDF E R I K
JEESA
TDF LARA
TDF RETRO
.
JEESA
n
168
I
TDF
SARA
H4
I
224
TDF SlMAR
FRANCUSKI LEZAJ
TDM
1
FRANCUSKI LEZAJ
I OM
LEZAJ E R I K
KUTNA GARNITURA
AGATA
KUTNA GARNITURA
LARA
KUTNA GARNITURA
245
-L
r^:N.
jr^ T*fc*--^\if
^
1
r
110
3
X "L
I
•
n
SARA
KUTNA GARNITURA
IMAR
KUTNA GARNITURA
MART
KUTNA GARNITURA
\ _ ^
I
•M
\
—
1
.
—
l\
4*
—n
I
KUTNA GARNITURA V l T A
TEFD
I
KUTNA GARNITURA
VlTA
1
LEZAJ A T O S
KAUC
TDNI
TDF CITY
TDF CITY - Zi£ano jezgro
80
U8
196
a
o
TDF CITY - Spuzva
i
JEESA
4
JEESA
Fabrika za proizvodnju namjeStaja Jeesa d.o.Oul Sprecki pravac b.b.
75270 Zivinice
Bosna I Hercegovina
tel: +387 35 951 607
tel/fax:+387 35 951 606
www jeesa. com
e-ma H: I nf o^e saj^hotma I \. com
Download

n 2014