PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL LTD
MATIČNO DRUŠTVO “PERUTNINA PTUJ-TOPIKO” AD ZA PROIZVODNJU I
PROMET ŽIVINE I ŽIVINARSKIH PROIZVODA, BAČKA TOPOLA, PETEFI
BRIGADE 2
IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU
Beograd, april 2014. godine
REGISTROVAN KOD
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR.RS
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL LTD
Matično društvo “Perutnina Ptuj-Topiko” AD za proizvodnju i
promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola, Petefi
brigade 2
IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU
S A D R Ž A J
MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG REVIZORA
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI:
Strana
1-2
BILANS USPEHA
3
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
5
BILANS STANJA
STATISTIČKI ANEKS
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
IZJAVA O NEZAVISNOSTI
POTVRDA O DODATNIM USLUGAMA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
REGISTROVAN KOD
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
4
6-7
8
9
10
AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR.RS
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL LTD
ORGANU UPRAVLJANJA
Mišljenje ovlašćenog revizora
Uvod
Broj 50 K– 5 - 2014
1.
Izvršili smo reviziju Konsolidovanog Bilansa stanja “Perutnina Ptuj-Topiko” AD za proizvodnju i
promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola, Petefi brigade 2, kao matičnog Društva i Veterinarske
službe "TOP-VETERINA" d.o.o. Mićunovo, Dušana Popivode bb kao zavisnog Društava sa stanjem na dan 31.
decembra 2013. godine, Konsolidovanog Bilansa uspeha, Konsolidovanog Bilansa tokova gotovine,
Konsolidovanog Izveštaja o promenama na kapitalu i Konsolidovanog Statističkog aneksa za 2013. godinu,
koji su prikazani na stranama 3 do 8.
Izvršili smo reviziju finansijsikih izveštaja za 2013. godinu matičnog preduzeća "“Perutnina Ptuj-Topiko” AD
za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola, Petefi brigade 2. i u svom izveštaju od
15.03.2013. godini dali smo pozitivno mišljenje. Nismo vršili reviziju finansijskih izveštaja zavisnog društva
"TOP-VETERINA" d.o.o. Mićunovo, Dušana Popivode bb za 2013. godinu, ali smo izvršili uvid u pozicije bruto
bilansa na dan 31.12.2013. godine.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
2. Rukovodstva društava su odgovorna za pripremu i poštenu prezentaciju ovih finjansijskih izveštaja, u
skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu
i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i poštenu prezentaciju finansijskih izveštaja koji
ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usled kriminalne radnje ili greške, odabir i primenu
odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvene procene koje su razumne u datim okolnostima.
Odgovornost revizora
3.
Naša odgovornost je da na osnovu izvršenih ispitivanja izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim
izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Međunarodnim standardima
revizije (MSR -ISA) i Kodeksom etike za profesionalne računovođe. Ova regulativa nalaže da reviziju
planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne
sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u
finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu
rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili
greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i poštenu
prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim
okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola Društva. Revizija takođe,
uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva,
kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu za naše
revizijsko mišljenje.
Pozitivno mišljenje
4.
Prema našem mišljenju, konsolidovani finansijski izveštaji za 2013. godinu, istinito i objektivno po
svim bitnim pitanjima prikazuju stanje sredstava, obaveza i kapitala matičnog Društva “Perutnina PtujTopiko” AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola, Petefi brigade 2, i zavisnog
Društava Veterinarske službe "TOP-VETERINA" d.o.o., Mićunovo, Dušana Popivode bb sa stanjem na dan 31.
decembra 2013. godine, Konsolidovane rezultate njihovog poslovanja, Konsolidovani Bilans tokova gotovine,
Konsolidovani Izveštaj o promenama na kapitalu, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije
na način opisan u Napomenama uz finansijske izveštaje.
REGISTROVAN KOD
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR.RS
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL LTD
Skretanje pažnje i ostala pitanja
5.
Ne izražavajući rezervu u odnosu na prethodno dato mišljenje, skrećemo pažnju da je Matično
društvo u skladu sa srpskim računovodstvenim propisima, efekte obračunatih ugovorenih valutnih klauzula i
obračunatih kursnih razlika po dugoročnim potraživanjima/
i obavezama u stranoj valuti u 2008, 2009, 2010 i 2012. godini iskazalo u okviru aktivnih vremenskih
razgraničenja, a ne u okviru prihoda i rashoda za te godine, veza tačka 13 napomena.
U 2013. godini, deo ovih efekata u iznosu RSD 47.076 hiljada, koji se odnose na razgraničene efekte valutne
klauzule po dugoročnim obavezama iz 2008, 2009. i 2010. godine, nadoknađen je na teret finansijskih
rashoda – negativne kursne razlike za 2013. godinu.
6.
Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na Napomenu 47 uz
finansijske izveštaje. Sa stanjem na dan 31.12.2013. godine, obrtna imovina je manja od kratkoročnih
obaveza za RSD 322.150 hiljadu (RSD 1.550.082 –1.227.932 hiljada). Privredno društvo „Perutnina PtujTopiko“ a.d. na dan 31.12.2013. godine nema minimalni osnovni kapital, propisan članom 293 Zakona o
privrednim društvima (“Sl. glasnik RS“, broj 36/11 i 99/11), u iznosu od RSD 3.000 hiljada.
Prema objašnjenju dobijenom od odgovornih radnika Društva, nakon što se reši pitanje upisa akcija, matično
Društvo će izvršiti dokapitalizaciju najmanje u iznosu pokrića gubitka iznad visine kapitala uvećanom za
minimalni kapital akcionarskog društva prema pozitivnim propisima. Okvirno je dogovorena dokapitalizacvija
u iznosu od oko 5.800.000,00 EUR.
7. Ne izražavajući rezervu u odosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju da je postojeća globalna kriza
likvidnosti, koja je započela krajem 2007. godine, između ostalog, rezultirala smanjenjem nivoa ulaganja na
tržištu kapitala, smanjenjem likvidnosti bankarskog sistema, povećanjem međubankarskih kamatnih stopa
kao i velikim kolebanjima na tržištu hartija od vrednosti. Usled neizvesnosti na globalnim finansijskim
tržištima nije moguće s preciznošću predvideti obim posledica finansijske krize niti je moguće u potpunosti
preduzeti mere zaštite od njih.
Rukovodstvo nije u mogućnosti da pouzdano proceni efekte bilo kog daljeg pogoršanja likvidnosti finansijskih
tržišta i povećane nestabilnosti valuta i tržišta i kapitala na finansijski položaj Društva. Rukovodstvo smatra da
preduzima sve neophodne mere kako bi podržalo opstanak i razvoj poslovanja Društva u tekućim
okolnostima.
Beograd, 25.04.2014. godine
REGISTROVAN KOD
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR.RS
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL LTD
25. april 2014. godine
Izjava o nezavisnosti Privrednog savetnika – Revizija d.o.o.
U skladu sa odredbama Zakona o reviziji (“Službeni glasnik RS“ br. 62/2013) i Zakona o tržištu kapitala
(“Službeni glasnik RS” br. 31/2011), vezano za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013.
godinu matičnog društva “Perutnina Ptuj - Topiko” AD, Bačka Topola, Petefi brigade broj 2, i zavisnog
društva „Top-Veterina“ d.o.o. Mićunovo, Dušana Popivode bb (u daljem tekstu: Naručilac revizije),
izjavljujemo sledeće:
-
-
-
Privredni savetnik – Revizija d.o.o. nije, ni direktno ni indirektno, akcionar, ulagač sredstava, ili
osnivač Naručioca revizije niti je poslovni partner Naručioca revizije;
Privredni savetnik – Revizija d.o.o. nije pružalo usluge Naručiocu revizije navedene u članu 35.
stav 3 Zakona o reviziji;
Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije, ni direktno ni indirektno, akcionar,
ulagač sredstava, ili osnivač Naručioca revizije;
Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju, kao ni njegovi krvni srodnici u pravoj liniji,
krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva i supružnik nisu direktor,
odnosno član organa upravljanja ili nadzora kod Naručioca revizije, prokurist i punomoćnik;
Licencirani ovlašćeni revizor, niti njegovi srodnici ili supružnik, nisu poslovni partneri Naručioca
revizije;
Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije likvidacioni ili stečajni upravnik
Naručioca revizije;
Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije kapitalno povezan i nema drugih veza
ili obligacionih odnosa sa Naručiocem revizije koji bi mogli negativno uticati na njegovu
nepristrasnost i nezavisnost;
Licencirani ovlašćeni revizor koji je vršio ovu reviziju nije pružao usluge Naručiocu revizije
navedene u članu 35. stav 3 Zakona o reviziji;
Naručilac revizije nije akcionar, osnivač ili ulagač sredstava u Privredni savetnik – Revizija d.o.o.
REGISTROVAN KOD
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
4
AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR.RS
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL LTD
25. april 2014. godine
Potvrda o dodatnim uslugama obavljenim od strane Privrednog savetnika – Revizija d.o.o.
Ovim potvrđujemo da nismo obavljali konsultantske usluge za akcionarsko društvo “Perutnina PtujTopiko“ iz Bačke Topole, Petefi brigade broj 2, niti sa njim povezanim licima u godini u kojoj je vršena
revizija.
REGISTROVAN KOD
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
5
AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR.RS
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL LTD
REGISTROVAN KOD
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
6
AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR.RS
Perutnina Ptuj-Topiko AD za proizvodnju i promet
živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola,
Petefi brigade 2
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2013. GODINU
Bačka Toplola, april 2014. godine
7
Perutnina Ptuj-Topiko AD za proizvodnju i promet živine i
živinarskih proizvoda, Bačka Topola, Petefi brigade 2
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2013. GODINU
S A D R Ž A J
Strana
Finansijski izveštaji:
Bilans stanja
Bilans uspeha
Izveštaj o novčanim tokovima
Izveštaj o promenama na kapitalu
Statističkie aneks
Opšti podaci I delatnost
Izjava o povezanim licima
Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja; osnovne
računovodstvene politike
Tabele konsolidacije
Napomene
2 -3
4
5
6
7–9
10 – 11
12
13-22
23 – 32
33-60
8
BILANS STANJA
AKTIVA:
S TA L NA IM OVI N A
Goodwill
Nematerijalna ulaganja
Napomene
7
7a
NEKRETNINE, POSTROJENJA I 0PREMA
Nekretnine, postrojenja i oprema
6
Učešća u kapitalu
Ostali dugoročni finansijski plasmani
8
9
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
OBRTNA IMOVINA
ZALIHE
10
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA
13
2 01 3
1.679.925
99.507
1.827
1.564.337
1.624.556
14.863
14.766
1.564.337
12.588
2.275
854.068
1.031.84
34.560
46.685
378.845
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
12
29.014
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
POSLOVNA IMOVINA
Gubitak iznad visine kapitala
UKUPNA AKTIVA
19 b
12.442
2.324
1.694.153
632.180
166
13
1.624.556
1.232.913
11
11
11
1.840.163
199.014
1.218
Potraživanja
Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
2 01 2
663.069
752.692
1.745
9.213
158.148
220.749
2.912.838
3.534.316
3.153.082
3.579.478
240.244
VANBILANSNA AKTIVA
14
OSNOVNI KAPITAL
15
1.322.952
1.322.952
18
6.769
6.886
PASIVA:
KAPITAL
REZERVE
REVALORIZACIONE REZERVE
NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD
VREDNOSTI
16
17
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA
OD VREDNOSTI
18 a
GUBITAK
19 b
NERASPOREDJENI DOBITAK
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
Dugoročna rezervisanja
DUGOROČNE OBAVEZE
Dugoročni krediti
Ostale dugoročne obaveze
19 a
20
21
22
16.184
45.162
3.850
323.975
895
389.432
(2.046.083)
3.087.300
13.424
1.525.345
862.374
662.971
34.315
3.850
325.124
1.159
389.306
(2.046.959)
3.510.066
13.830
1.530.713
833.594
697.119
2
KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i
pasivna vremenska razgraničenja
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
23
24
25
26
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
28
VANBILANSNA PASIVA
14
UKUPNA PASIVA
1.548.531
1.965.523
7.018
13.479
216.322
1.179.212
145.979
65.782
3.153.082
16.184
365.506
1.469.033
117.450
55
69.412
3.579.478
34.315
3
BILANS USPEHA
PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
Ostali poslovni prihodi
Napomene
29
30
30
31
2 01 3
2 01 2
4.851.776
5.074.225
28.660
0
278.545
27.436
5.013.032
4.799.913
26.294
181.440
842
6.227
670.708
125.600
663.806
651.706
127.756
501.441
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
35
34
36
FINANSIJSKI PRIHODI
37
115.437
145.578
OSTALI PRIHODI
39
52.181
23.044
POSLOVNI DOBITAK /( GUBITAK)
FINANSIJSKI RASHODI
OSTALI RASHODI
DOBITAK /(GUBITAK) IZ REDOVNOG
POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
32
33
38
40
DOBITAK /(GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCU
NETO DOBITAK /(GUBITAK)
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
28
4.765.766
154.803
3.150.849
86.010
296.761
4.759.852
328.298
3.150.651
253.180
454.584
154.542
209.126
(197.675)
(241.908)
(197.675)
(241.908)
34
145
3.630
(194.079)
21.930
(263.983)
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG
PRAVNOG LICA
ZARADA PO AKCIJI
Osnovna zarada po akciji
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
4
IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Isplate dobavljačima i dati avansi
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
Plaćene kamate
Porez na dobit
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti
2 01 3
2 01 2
5.706.277
5.696.076
23
10.178
5.520.649
4.723.891
661.670
101.503
255
33.330
185.628
5.306.738
5.297.416
0
9.322
5.105.798
4.213.411
670.661
161.063
34
60.629
200.940
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
Primljene kamate
Primljene dividende
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Uvećanje osnovnog kapitala
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Otkup sopstvenih akcija i udela
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odliv)
Finansijski lizing
Isplaćene dividende
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
UKUPAN NETO PRILIV/ (ODLIV) GOTOVINE
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
23.584
23.584
23.089
23.089
495
163.835
188.102
123.843
151.887
(163.835)
(188.102)
21.793
13.333
1.469
1.437
39.992
9.213
3.461
29.014
36.215
2.279
7.836
9.213
5
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
Stanje na dan 1. januara 2012
Ispravka greške i promena računovodstvene politike
Osnovni
kapital
1.322.952
Rezerve
3.850
Korigovano početno stanje
Povećanje/(smanjenje)
Revaloriza
cione
rezerve
Nereal.dob Nereal.gubi
ici po
po
osn.HOV
osn.HOV
326.791
7.649
(1.667)
(763)
1.159
Gubitak do
visine
kapitala
Dobit
388.133 1.820.027
1.173
Ukupno
229.348
1.159
226.932
389.306 2.046.959
(229.348)
45.162
45.162
Stanje na dan 31. decembra 2012
1.322.952
3.850
325.124
6.886
Stanje na dan 1. januara 2013
1.322.952
3.850
325.124
6.886
1.159
389.306 2.046.959
0
Stanje na dan 31. decembra 2013
1.322.952
3.850
323.975
6.769
895
389.432 2.046.083
0
Povećanje/ (smanjenje)
(1.149)
(117)
Gubitak
iznad
visine
kapitala
(264)
126
(876)
0
0
45.162
195.082
240.244
6
STATISTIČKI ANEKS
I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU
Broj meseci poslovanja (od 1 do 12)
Oznaka za veličinu (od 1 do 3)
Oznaka za vlasništvo (od 1 do 5)
Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu
Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca
II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I
NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH
SREDSTAVA
1. Nematerijalna ulaganja
Stanje na početku godine
Povećanja (nabavke) u toku godine
Smanjenje u toku godine
Revalorizacija
Stanje na kraju godine:
2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
Stanje na početku godine
Povećanja (nabavke) u toku godine
Smanjenje u toku godine
Revalorizacija
Stanje na kraju godine:
III STRUKTURA ZALIHA
Zalihe materijala
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Roba
Stalna sredstva namenjena prodaji
Dati avansi
Ko ntr ol ni z bir :
2 01 3
BRUTO
200.841
100.116
100.725
2.372.130
89.067
149.286
2.311.911
12
4
4
1
708
ISPRAVKA
XXXXX
XXXXX
XXXXX
747.574
XXXXX
XXXXX
XXXXX
747.574
2 01 2
12
4
4
1
709
NETO
200.841
100.116
100.725
1.624.556
89.067
149.286
1.564.337
2 01 3
154.639
114.739
79.294
18.493
2 01 2
165.174
211.716
260.861
21.343
2 01 3
2 01 2
1.322.952
1.322.952
V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
2 01 3
2 01 2
Obične akcije
Broj običnih akcija
110.246
110.246
1.322.952
1.322.952
IV STRUKTURA KAPITALA
Akcijski kapital
u tome: strani kapital
Udeli društva sa ograničenom odgovornošću
u tome: strani kapital
Ulozi članova ortačkog i komanditnog društva
u tome: strani kapital
Državni kapital
Društveni kapital
Zadružni udeli
Ostali osnovni kapital
Kontrolni zbir :
Nominalna vrednost običnih akcija – ukupno
Prioritetne akcije
Broj prioritetnih akcija
Nominalna vrednost prioritetnih akcija – ukupno
S v e g a - nominalna vrednost akcija :
11.680
378.845
1.322.952
1.291.920
1.322.952
3.975
663.069
1.322.952
1.291.932
1.322.952
7
VI POTRAŽIVANJA I OBAVEZE
Potraživanja po osnovu prodaje
Obaveze iz poslovanja
Potraživanja u toku godine od osigur.društava za nadok.štete (dugovni
promet bez početnog stanja)
PDV – prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)
Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog
stanja)
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni
promet bez početnog stanja)
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavca (potražni
promet bez početnog stanja)
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima ((potražni promet
bez početnog stanja)
Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)
Ko ntr ol ni z bir :
VII DRUGI TROŠKOVI I RASHODI
Troškovi goriva i energije
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)
Ostali lični rashodi i naknade
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi zakupnina
Troškovi zakupnina zemljišta
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi amortizacije
Troškovi premija osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Troškovi doprinosa
Rashodi kamata
Rashodi kamata i deo finansijksih rashoda
Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo
Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske
namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene
Kontrolni zbir :
VIII DRUGI PRIHODI
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od premija, subvvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćanja
poreskih dažbina
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
Prihodi od zakupnina za zemljište
Prihodi od članarina
Prihodi od kamata
Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim f.o.
Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku
Ko ntr ol ni z bir :
2 01 3
2 01 2
629.234
748.418
567.444
530.252
46.839
54.039
1.179.212
4.643.833
377.375
99.331
19.533
1.468.955
4.669.699
370.515
90.786
17.023
585.161
558.939
2 01 3
217.871
523.545
92.775
21.631
2.287
30.470
536.385
68.836
2 01 2
202.604
515.340
91.070
18.846
2.943
23.507
382.074
55.642
123.656
6.583
18.056
291
16.064
122.381
2.924
25.573
3.518
13.607
1.959.328
1.805.300
2 01 3
184.979
25.458
2 01 2
394.035
4.602
4.544
2
4.708
4
214.983
403.349
8.147.962
89.315
125.769
85.334
460
8.508.626
107.189
133.960
103.972
150
8
IX OSTALI PODACI
Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza)
Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan god.iznos prema
obračunu)
Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivnja za izgradnju i nabavku
osnovnih sredstava i nem.ulaganja
Državna dodeljivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja
Ostala državna dodeljivanja
Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili
naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica
Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka
Ko ntr ol ni z bir :
2 01 3
2 01 2
10.318
21.575
10.318
21.575
X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika
Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika
Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika
2 01 3
2 01 2
186.448
0
47.076
139.372
169.628
114.471
97.651
186.448
9
1.
OPŠTI PODACI I DELATNOST
1. a ) Podaci o matičnom pravnom licu:
Poslovno ime: Perutnina Ptuj - Topiko AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda Bačka Topola
Skraćeno poslovno ime : Perutnina Ptuj – Topiko AD Bačka Topola
Opština: Bačka Topola
Mesto : Bačka Topola
Ulica I broj : Petefi Brigade 2
Datum osnivanja : 15.06.2001. godine.
Šifra I naziv delatnosti : 0147 – Uzgoj živine
Matični broj : 08085820
Pib: 101444060
Društvo je registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem BD 44567/2005 i usagalašeno sa
Zakonom o privrednim društvima.
Podaci o kapitalu:
1. Novčani kapital – upisani i uplaćeni – 7.900.363,57 eura
2. Nenovčani – upisani i unet – 7.503.796,35 eura
Društvo posluje u sastavu, kao zavisno društvo matičnog društva
Slovenija, sa vlasništvom od 97,65 %.
Perutnina Ptuj iz Ptuja, Republika
Društvo posluje u sastavu, kao matično društvo, sa učešćem 100 % u zavisnom pravnom licu Top – Veterina
d.o.o. Bačka Topola (veterinarska delatnost).
Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu i reviziji razvrstano u velika pravna lica.
Svoje materijalno finansijsko poslovanje Društvo obavlja preko tekućih računa kod poslovnih banaka, i to:
− OTP Banka Srbija a.d. 325-9500700003801-44
− Raiffeisen banka a.d. 265-2010310003468-33
− Raiffeisen baka a.d. devizni račun 265-1000000018703-08
− Hypo Alpe Adria Bank a.d. 165 – 4662-27
− Banca Intesa a.d. 160 – 66364 -28
− AIK Banka a.d. iz Niša 105 – 9042 – 63
− Komercijalna banaka a.d. 205 – 71431 – 68
− Vojvođanska banka a.d. Novi Sad 355 – 1000680-44
− UniCredit banka a.d. 170-30005745000-18
− Razvojna banka Vojvodine 335-9021-58
− NLB banka – 310-208968-26
− Credy banka – 150-21499-49
− Univerzal banka – 290-17861-07
10
1. b ) Podaci o zavisnom pravnom licu
Top-Veterina d.o.o., osnovana je 22.12.2006. godine i registrovana u Agenciji za privredne registre pod
brojem BD 258974/2007.
Upisani i uplaćeni kapital iznosi 500 eura.
Sedište društva je u Bačkoj Topoli, Mićunovo, Dušana Popivode bb.
Osnovna delatnost društva su veterinarske usluge (šifra delatnosti 7500).
Svoje materijalno finansijsko poslovanje, Društvo obavlja preko tekućih računa kod poslovnih banaka, i to:
- Aik banka Niš a.d. 105-9423-84
- OTP Banka Srbije a.d. 325-9500700011215-15
Društvo posluje u sastavu kao zavisno lice, a matično društvo je Perutnina Ptuj-Topiko a.d., sa 100 % udela.
11
IZJAVA O POVEZANIM LICIMA
U skladu sa Odlukom o bližim uslovima primene čl. 26. i 27. Zakona o bankama i drugim
finansijskim organizacijama i Odlukom o kriterijumima za klasifikaciju bilansne aktive i
vanbilansnih stavki prema stepenu naplativosti i visine posebne rezerve banaka i drugih
finansijskih organizacija ovim izjavljujemo da je preduzeće
Perutnina Ptuj-Topiko a.d., Petefi Brigade 2, Bačka Topola MB 08085820,
Povezano s preduzećima ili grupom preduzeća ili fizičkim licima:
Naziv preduzeća
TOP - VETERINA
DOO., Dušana
Popivode bb,
Mićunovo
Matični broj
20246254
Vlasništvo %
100%
PIB
104820721
Šifra
delatnosti
7500
Vlasnik Perutnine Ptuj – Topiko a.d. je Perutnina Ptuj d.d., Ptuj sa ucescem u vlasnistvu
97.65 %.
12
2.
OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, KONCEPT NASTAVKA
POSLOVANJA I IZVEŠTAJNA VALUTA
2.1.
OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Društvo je sastavilo finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji koji zahteva da
finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja
(MSFI) kao i pratećom računovodstvenom regulativom Ministarstva finansija Republike Srbije.
Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu istorijskih troškova modifikovanom za revalorizaciju
zemljišta i građevinskih objekata, finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju i finansijskih sredstava i
obaveza.
Između Zakona o računovodstvu i reviziji, koji zahteva punu primenu Međunarodnih standarda finansijskog
izveštavanja i pratećih propisa izdatih od strane Ministarstva finansija Republike Srbije postoje razlike u
sledećem:
1
2
3
Efekti obračunatih ugovorenih valutnih klauzula i obračunatih kursnih razlika po osnovu
potraživanja i obaveza u stranoj valuti nisu iskazani u prihodima i rashodima tekućeg perioda
već se razgraničavaju i iskazuju u okviru aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja. Na dan
izmirenja obaveze odnosno naplate potraživanja, srazmeran iznos ovih efekata će se iskazati u
okviru finansijskih prihoda i rashoda.
„Vanbilansna sredstva i obaveze“ su prikazana na obrascu bilansa stanja. Ove stavke po
definiciji MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze.
U slučaju kada je ukupan kapital društva manji od nule, u bilansu stanja, u okviru aktive, se
iskazuje pozicija “Gubitak iznad visine kapitala” u iznosu kojim se ukupan kapital svodi na nulu.
Ova stavka po definiciji MSFI nema karakter sredstva.
2.2.
UPOREDNI PODACI
2.3.
KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA
2.4.
PRERAČUNAVANJE STRANIH VALUTA
Uporedni podaci za 2012. godinu pripremljeni su na istoj osnovi kao i podaci za 2013. godinu.
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji podrazumeva da će
Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.
(a)
Funkcionalna i valuta prikazivanja
Stavke uključene u finansijske izveštaje se odmeravaju i prikazuju u dinarima (RSD), to jest u funkcionalnoj
valuti Republike Srbije. Finansijski izveštaji su prikazani u RSD koji su zaokruženi na najbližu hiljadu.
Devizni kursevi valuta na dan 31 decembra iznose:
1 EUR
1 USD
1 CHF
=
=
=
2 01 3
114.6421
83.1282
93.5472
2 01 2
113.7183
86.1763
94.1922
2 01 1
106.6409
80.8662
85.9121
13
(b)
Transakcije i stanja
Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva važećih na
dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna
monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspeha.
Promene u fer vrednosti monetarnih hartija od vrednosti izraženih u stranim valutama koje su klasifikovane
kao hartije od vrednosti namenjene prodaji se tretiraju kao kursne razlike po osnovu promena u
amortizovanoj vrednosti hartija od vrednosti i kao ostale promene u knjigovodstvenoj vrednosti hartija od
vrednosti. Kursne razlike se priznaju u bilansu uspeha, a ostale promene u knjigovodstvenoj vrednosti se
iskazuju u okviru kapitala.
Kursne razlike na nemonetarnim sredstvima i obavezama se iskazuju kao deo gubitka ili dobitka na fer
vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima i obavezama, kao što su vlasničke hartije
od vrednosti koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, priznaju se u bilansu uspeha kao deo
gubitka ili dobitka na fer vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima, kao što su
vlasničke hartije od vrednosti klasifikovane kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, uključuju se u
revalorizacione rezerve.
Izuzetno, u 2008., 2009., 2010. I 2012. godini, uskladu sa srpskim propisima, efekti računatih ugovorenih
valutnih klauzula i obračunatih kursnih razlika po osnovu potraživanja i obaveza u stranoj valuti utvrdjenih u
toku sastavljanja finansijskih izveštaja za 2008., 2009., 2010. I 2012. godinu, su razgraničeni i iskazani u
okviru vremenskih razgraničenja, a ne u okviru prihoda i rashoda tekućeg perioda. Na dan izmirenja obaveze
odnosno naplate potraživanja, srazmeran iznos ovih efekata će se iskazati u okviru finansijskih prihoda i
rashoda tog perioda.
3.
OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Osnovne računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2012. Godinu su
identične onima primenjenim u prethodnoj godini, izuzev ukoliko je to drugačije navedeno u daljem tekstu.
3.1.
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA
Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti i za
eventualna umanjenja vrednosti. Nabavna vrednost uključuje izdatke koji se direktno pripisuju nabavci
sredstava.
Nekretnine, postrojenja i oprema podležu revalorizaciji. Učestalost revalorizacije zavisi od kretanja poštenih
vrednosti sredstava koja se revalorizuju. Povećanje knjigovodstvene vrednosti nekretnina, postrojenja i
opreme po osnovu revalorizacije iskazuje se na računu revalorizacionih rezervi u okviru kapitala. Smanjenja
knjigovodstvene vrednosti kojima se umanjuju prethodna povećanja vrednosti istih sredstava terete direktno
revalorizacione rezerve; sva ostala smanjenja terete bilans uspeha. Revalorizacione rezerve se prenose
direktno u neraspoređenu dobit/(kumulirani gubitak) kada je ostvaren dobitak po osnovu povlačenja iz
upotrebe, otuđenja sredstva ili tokom upotrebe sredstva od strane Društva u kom slučaju iznos ostvarenog
dobitka čini razlika između amortizacije obračunate na revalorizovanu knjigovodstvenu vrednost i
amortizacije obračunate na inicijalnu nabavnu vrednost sredstva.
Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo samo kada
postoji verovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova
vrednost može pouzdano izmeriti. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspeha perioda u kome
su nastali.
Troškovi pozajmljivanja nastali tokom izradnje jednog sredstva koje zadovoljava kriterijume priznavanja,
kapitalizuju se tokom perioda koji je potreban da sredstvo bude završeno i spremno za upotrebu. Ostali
troškovi pozajmljivanja se iskazuju kao troškovi perioda.
Dobici i gubici po osnovu otuđenja sredstva utvrđuju se iz razlike između novčanog priliva i knjigovodstvene
vrednosti i iskazuju se u bilansu uspeha u okviru ostalih prihoda/troškova.
14
Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna
vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima.
3.2.
AMORTIZACIJA
Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija drugih sredstava se obračunava primenom proporcionalne metode
kako bi se rasporedila njihova nabavna ili revalorizovana vrednost, umanjena za njihovu rezidualnu vrednost,
tokom njihovog procenjenog veka trajanja, kao što sledi:
Građevinski objekti
Mašine i oprema
Motorna vozila
Računari i računarska oprema
Kоrisni vеk traјanja
(gоdina)
5 - 50
6 - 25
6.45-10
5
Stоpa
amоrtizaciје
2 – 20 %
4 – 16.67 %
10 -15.5%
20 %
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme počinje od sledeceg meseca od kada se ova sredstva
stave u upotrebu.
Rezidualna vrednost sredstva jeste procenjeni iznos koji bi u sadašnjem trenutku Društvo moglo ostvariti
prodajom sredstva, umanjeno za procenjeni trošak prodaje, imajući u vidu starost i stanje sredstva na kraju
njegovog korisnog veka upotrebe. Rezidualna vrednost sredstva je nula ukoliko Društvo očekuje da sredstvo
koristi do kraja njegovog fizičkog veka trajanja. Rezidualna vrednost i korisni vek upotrebe sredstva se
revidiraju, i po potrebi koriguju, na datum svakog bilansa stanja.
3.3.
UMANJENJE VREDNOSTI NEFINANSIJSKIH SREDSTAVA
Sredstva koja imaju neograničen korisni vek upotrebe ne podležu amortizaciji ali se svake godine proverava
da li je došlo do umanjenja njihove vrednosti odnosno da li se njihova knjigovodstvena vrednost može
nadoknaditi. Za sredstva koja podležu amortizaciji provera se da li je došlo do umanjenja njihove vrednosti
kada događaji ili izmenjene okolnosti ukažu da knjigovodstvena vrednost možda neće biti nadoknadiva.
Gubitak zbog umanjenja vrednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrednost sredstva
veća od njegove nadoknadive vrednosti. Nadoknadiva vrednost je ili fer vrednost sredstva, umanjena za
troškove prodaje, ili upotrebna vrednost, u zavisnosti od toga koja je od te dve vrednosti viša. Za svrhu
procene umanjenja vrednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima na kojima mogu da se utvrde
odvojeni prepoznatljivi novčani tokovi (jedinice koje generišu gotovinu). Nefinansijska sredstva kod kojih je
došlo do umanjenja vrednosti se preispituju svake godine zbog mogućeg ukidanja umanjenja vrednosti.
3.4.
DUGOROČNI I KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Društvo klasifikuje svoje finansijske plasmane u sledeće kategorije: finansijski plasmani po poštenoj
vrednosti kroz bilans uspeha, zajmovi i potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva
koja se drže do roka dospeća. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena.
Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja, a ponovnu
proveru njihove namene vrši na svaki datum izveštavanja.
(a) Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha
Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha su finansijska sredstva koja su nabavljena i
koja se drže prvenstveno radi njihove dalje prodaje u bliskoj budućnosti. Sredstva u ovoj kategoriji se
klasifikuju kao tekuća sredstva.
Ova finansijska sredstva se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti a transakcioni troškovi se iskazuju na
teret bilansa uspeha perioda u kome su nabavljena. Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans
uspeha se nakon inicijalnog priznavanja, iskazuju po poštenoj vrednosti. Sve promene u poštenoj vrednosti
ovih instrumenta, uključujući i prihode od kamata i dividendi, iskazuju se u bilansu uspeha.
15
Ova finansijska sredstva prestaju da se priznaju po isteku prava na novčani priliv od tog finansijskog
sredstva ili ako Društvo prenese prava, rizike i koristi od vlasništva nad tim sredstvom na drugog.
(b)
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju neizvedena sredstva koja su ili svrstana u ovu
kategoriju ili koja nisu klasifikovana ni u jednu drugu kategoriju. Uključuju se u dugoročna sredstva, osim
ukoliko rukovodstvo ima nameru da ulaganja otuđi u roku od 12 meseci od datuma bilansa stanja.
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti uvećanoj za
transakcione troškove. Ova sredstva prestaju da se priznaju po isteku prava na novčani priliv od tog
finansijskog sredstva ili ako Društvo prenese prava, rizike i koristi od vlasništva nad tim sredstvom na
drugog.
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se nakon inicijalnog priznavanja iskazuju po poštenoj vrednosti.
Promene u poštenoj vrednosti ovih sredstava se iskazuju u okviru revalorizacionih rezervi kapitala
(nerelaizovanih dobitaka i gubitaka), osim trajnih obezvredjenja i kursnih razlika koji se iskazuju u bilansu
uspeha perioda. Kada se prestane sa priznavanjem ovih sredstava, kumulativni dobici ili gubici se prenose sa
kapitala u bilans uspeha.
Kamate i dividende se iskazuju u bilansu uspeha kada se utvrdi pravo Društva da primi uplate.
(c)
Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeća
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim
rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru i u mogućnosti je da drži do
njihovog dospeća. Ova sredstva se uključuju u tekuća sredstva, osim ukoliko su im rokovi dospeća duži od
12 meseci od datuma bilansa stanja u kom slučaju se klasifikuju kao dugoročna sredstva.
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća inicijalno se priznaju po nabavnoj vrednosti, koja uključuje i
troškove transakcija, a naknadno se mere po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne
kamatne stope umanjenoj za eventualna trajna obezvredjenja.
U slučaju da Društvo odluči da proda značajan deo finansijskih sredstava koja se drže do dospeća, cela
kategorija se mora reklasifikovati na finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
3.5.
OBEZVREDJENJA I NENAPLATIVOST FINANSIJSKIH SREDSTAVA
Na svaki datum bilansa stanja utvrdjuje se da li postoji neki objektivan dokaz da je došlo do trajnog
umanjenja vrednosti finansijskog sredstva. Smatra se da je finansijsko sredstvo obezvredjeno ukoliko
objektivni dokazi ukazuju na dogadjaje koji su imali negativan efekat na procenjeni budući novčani tok tog
sredstva. Ne priznaju se umanjenja vrednosti zbog budućih dogadjaja, bez obzira koliko verovatni bili.
Gubici zbog obezvredjenja finansijskih sredstava se iskazuju na teret bilansa uspeha. Svi kumulirani gubici
finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju koji su prethodno bili iskazani u okviru kapitala se prenose u
bilans uspeha.
Ukoliko se u narednim periodima, nakon iskazivanja gubitaka zbog obezvredjenja finansijskih sredstava koja
se procenjuju po amortizovanoj vrednosti i dužničkih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju, utvrde
okolnosti koje ukazuju da je njihova poštena vrednost porasla, tojest da ta sredstva više nisu obezvredjena,
ukida se njihova ispravka vrednosti u korist bilansa uspeha.
Medjutim, nakon iskazivanja gubitaka zbog obezvredjenja u bilansu uspeha u pogledu instrumenata kapitala
raspoloživih za prodaju, njihova ispravka vrednosti se ne ukida kroz bilans uspeha već se sva povećanja
vrednosti tih sredstava priznaju direktno u korist revalorizacionih rezervi kapitala.
16
3.6.
ZALIHE
Zalihe se vrednuju po nižoj od cene koštanja i neto prodajne vrednosti. Cena koštanja se utvrđuje primenom
metode ponderisane prosečne cene. Cena koštanja gotovih proizvoda i proizvodnje u toku obuhvata troškove
dizajniranja, utrošene sirovine, direktnu radnu snagu, ostale direktne troškove i pripadajuće režijske troškove
proizvodnje zasnovane na normalnom proizvodnom kapacitetu. Ona isključuje troškove pozajmljivanja.
Neto prodajna vrednost je procenjena prodajna cena u redovnom toku poslovanja umanjena za pripadajuće
varijabilne troškove prodaje.
3.7.
Potraživanja od kupaca
Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po poštenoj vrednosti, a naknadno se odmeravaju po
amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za ispravke vrednosti po
osnovu procenjene verovatne nenaplativosti.
Ispravka vrednosti potraživanja se iskazuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da
naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće
kupca, verovatnoća da će kupac podleći likvidaciji ili finansijskoj reorganizaciji, propust ili kašnjenje u
izvršenju plaćanja više od 365 dana od datuma dospeća se smatraju indikatorima da je umanjena vrednost
potraživanja Ispravka vrednosti predstavlja razliku između knjigovodstvene vrednosti potraživanja i sadašnje
vrednosti očekivanih budućih novčanih tokova diskontovanih prema efektivnoj kamatnoj stopi. Iznos troška
se priznaje u bilansu uspeha u okviru ostalih rashoda. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio
ispravljen ili otpisan, iskazuje se u bilansu uspeha u okviru ostalih prihoda.
3.8.
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga
kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja po
tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu iskazana su u u okviru tekućih obaveza u bilansu stanja.
3.9.
VANBILANSNA SREDSTVA/OBAVEZE
Vanbilansna sredstva/obaveze uključuje: potraživanja/obaveze po instrumentima obezbeđenja plaćanja kao
što su garancije i drugi oblici jemstva.
3.10
AKCIJSKI KAPITAL
Obične i prioritetne akcije se klasifikuju kao akcijski kapital.
Dodatni eksterni troškovi koji se direktno pripisuju emisiji novih akcija prikazuju se u kapitalu kao odbitak od
priliva po osnovu emitovanih akcija, bez poreza.
Ukoliko Društvo otkupi sopstvene akcije, za iznos plaćene naknade, uključujući sve direktno pripisive
dodatne troškove, bez poreza na dobit, umanjuje se vlasnički kapital sve dok se deonice ne ponište, reemituju ili otuđe. Ako se takve akcije kasnije prodaju ili re-emituju, sve primljene naknade, bez direktno
pripisivih dodatnih troškova transakcije i poreskih efekata, uključuju se u vlasnički kapital.
3.11.
REZERVISANJA
Rezervisanja za obnavljanje i očuvanje životne sredine, troškove restrukturiranja i odštetne zahteve se
priznaju kada Društvo ima postojeću zakonsku ili ugovorenu obavezu koja je rezultat prošlih događaja, kada
je verovatno da će podmirenje ovih obaveza iziskivati odliv sredstava i kada se iznos ovih obaveza može
pouzdano proceniti. Rezervisanja namenjena restrukturiranju obuhvataju penale zbog otkazivanja zakupa i
isplate zbog raskida radnog odnosa sa radnicima. Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.
Kada postoji određeni broj sličnih obaveza, verovatnoća da će podmirenje obaveza iziskivati odliv sredstava
se utvrđuje na nivou te kategorije kao celine. Rezervisanje se priznaje čak i onda kada je ta verovatnoća, u
odnosu na bilo koju od pojedinačnih obaveza u istoj kategoriji, mala.
17
Rezervisanje se odmerava po sadašnjoj vrednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primenom
odgovarajuće diskontne stope koja odražava tekuću tržišnu procenu vrednosti novca i specifične rizike
povezane sa obavezom. Povećanje rezervisanja zbog proteka vremena se iskazuje kao trošak kamata.
Rezervisanja se naknađuju u celini iz prihoda obračunskog perioda u kome se vrši rezervisanje. Ukidanje
dugoročnih rezervisanja iskazuje se u okviru ostalih prihoda perioda u kome se ukidanje vrši.
3.12.
OBAVEZE PO KREDITIMA
Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po poštenoj vrednosti priliva, bez uključivanja transakcionih
troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrednosti. Sve razlike
između ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu
uspeha u periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope.
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Društvo nema bezuslovno pravo da
odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa stanja.
3.13.
OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema
amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.
3.14.
ODLOŽEN POREZ NA DOBIT
Odložen porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike
koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa. Odloženi
porez na dobit se odmerava prema poreskim stopama koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se
očekuje da će biti primenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene
poreske obaveze izmiriti.
Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti
raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.
3.15.
(a)
PRIMANJA ZAPOSLENIH
Obaveze za penzije
Društvo nema sopstvene penzione fondove niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu
nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2013. godine.
Društvo ima plan definisanih doprinosa za penzije. U skladu sa srpskim propisima, Društvo je u obavezi da
obustavi i uplati, u ime zaposlenih, doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost
zaposlenih a po stopama propisanim zakonskim propisima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret
zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao
sredstvo u iznosu koji se može refundirati ili u iznosu za koji se može umanjiti buduća obaveza za plaćanje
doprinosa.
(b)
Ostala primanja zaposlenih
(c)
Otpremnine
Društvo obezbeđuje otpremnine prilikom odlaska u penziju i otpremnine pri raskidu radnog odnosa.
18
Otpremnine se isplaćuju pri odlasku u penziju i/ili pri raskidu radnog odnosa pre datuma redovnog
penzionisanja, ili kada zaposleni prihvati sporazumni raskid radnog odnosa kao višak radne snage u zamenu
za otpremninu.
Otpremnine pri raskidu radnog odnosa:
Društvo priznaje otpremninu pri raskidu radnog odnosa kada je evidentno da će se raskinuti radni odnos sa
zaposlenim radnikom, u skladu sa detaljnim zvaničnim planom, bez mogućnosti odustajanja; ili kada
obezbeđuje otpremnine za prestanak radnog odnosa u nameri da podstakne dobrovoljni raskid radnog
odnosa u cilju smanjenja broja zaposlenih. Otpremnine koje dospevaju u razdoblju dužem od 12 meseci
nakon dana bilansa stanja svode se na sadašnju vrednost.
Otpremnine pri odlasku u penziju:
Društvo je izvršilo aktuarsku procenu troškova i obaveza po osnovu otpremnina za odlazak u penziju koja je
bazirana na "metodu projektovanja po jedinici prava". Navedeni metod podrazumeva da svaka godina rada
zaposlenog dovodi do stvaranja dodatne jedinice prava na naknade po osnovu otpremnina, te je stoga
potrebno svaki od perioda rada srazmerno opteretiti alikvotnim delom troškova po osnovu otpremnina.
Otpremnine koje dospevaju u razdoblju dužem od 12 meseci nakon dana bilansa stanja svode se na
sadašnju vrednost.
3.16.
PRIZNAVANJE PRIHODA
Prihodi od prodaje proizvoda i robe
Prihodi od prodaje proizvoda i robe se procenjuju u iznosu poštene vrednosti primljenog iznosa ili
potraživanja, u toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i
popusta i nakon eliminisanja prihoda ostvarenog unutar Društva.
Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti, kada je verovatno da će u budućnosti
Društvo imati ekonomske koristi i kada i ukoliko su ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od aktivnosti
Društva ako su oni predvidjeni. Iznos prihoda se ne smatra pouzdano merljivim sve dok se ne reše sve
potencijalne obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procene Društvo zasniva na rezultatima iz
prethodnog poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i specifičnosti svakog posla.
Prihod od kamata
Prihod od kamata se priznaje na vremenski proporcionalnoj osnovi primenom metode efektivne kamatne
stope. U slučaju umanjenja vrednosti potraživanja, Društvo umanjuje knjigovodstvenu vrednost potraživanja
do nadoknadivog iznosa, koji predstavlja procenjeni budući novčani tok diskontovan po prvobitnoj efektivnoj
kamatnoj stopi finansijskog instrumenta, i nastavlja da prikazuje promene diskonta kao prihod od kamate.
Prihod od kamate na zajmove čija je vrednost umanjena utvrđuje se primenom metode prvobitne efektivne
kamatne stope.
Prihod od autorskih prava
Prihod od autorskih prava priznaje se na principu razgraničenja u skladu sa suštinom odnosnog ugovora.
Prihod od dividendi
Prihod od dividendi se priznaje kada se ustanovi pravo Društva da dividendu primi.
3.17.
ZAKUPI
Društvo kao zakupac
Društvo uzima u zakup pojedine nekretnine, postrojenja i opremu. Zakup nekretnina, postrojenja i opreme,
gde Društvo suštinski snosi sve rizike i koristi od vlasništva, klasifikuje se kao finansijski lizing. Finansijski
19
lizing se kapitalizuje na početku zakupa po vrednosti nižoj od poštene vrednosti zakupljene nekretnine i
sadašnje vrednosti minimalnih plaćanja zakupnine. Svaka zakupnina se raspoređuje na obaveze i finansijske
rashode kako bi se postigla konstantna periodična kamatna stopa na preostali iznos obaveze. Odgovarajuće
obaveze za zakupnine, umanjene za finansijske rashode, uključuju se u ostale dugoročne obaveze. Kamate
kao deo finansijskih troškova iskazuju se u bilansu uspeha u toku perioda trajanja zakupa tako da se dobije
konstantna periodična kamatna stopa na preostali iznos obaveze za svaki period.
Nekretnine, postrojenja i oprema stečeni na bazi finansijskog lizinga amortizuju se tokom perioda kraćeg od
korisnog veka trajanja sredstva ili perioda zakupa.
Zakupi gde zakupodavac zadržava značajniji deo rizika i koristi od vlasništva klasifikuju se kao operativni
zakupi. Plaćanja izvršena po osnovu operativnog zakupa, umanjena za stimulacije dobijene od zakupodavca,
iskazuju se na teret bilansa uspeha na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.
Društvo kao zakupodavac
Kada se sredstva daju u zakup po osnovu finansijskog lizinga, sadašnja vrednost plaćenih zakupnina se
priznaje kao potraživanje. Razlika između bruto iznosa potraživanja i sadašnje vrednosti potraživanja se
iskazuje kao nezarađeni finansijski prihod. Prihod od zakupa se priznaje tokom perioda trajanja zakupa
primenom metode neto ulaganja, koji odražava konstantnu periodičnu stopu povraćaja.
Kada je sredstvo dato u operativni zakup to sredstvo se iskazuje u bilansu stanja zavisno od vrste sredstva.
Prihod od zakupnine priznaje se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.
Pravo na korišćenje zemljišta
Pravo na korišćenje zemljišta se tretira kao nematerijalno ulaganje. Nematerijalno ulaganje ima neograničen
korisni vek upotrebe i podleže revidiranju u pogledu umanjenja vrednosti na godišnjem nivou.
4.
KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih kritičkih računovodstvenih
procena. Ono, takođe, zahteva da Rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u primeni računovodstvenih
politika Društva. Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju a zasnivaju se na
istorijskom iskustvu i drugim faktorima koji uključuju i razumnu procenu budućih događaja koji se, međutim,
mogu razlikovati od očekivanih. Oblasti koje zahtevaju procenu većeg stepena ili veće složenosti, odnosno
oblasti u kojima pretpostavke i procene imaju materijalni značaj za finansijske izveštaje, su niže navedene.
4.1.
TEHNOLOŠKI VEK UPOTREBE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME
4.2.
OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Rukovodstvo Društva utvrđuje procenjeni korisni vek upotrebe i pripadajuće troškove amortizacije svojih
objekata, postrojenja i opreme. Ova procena se zasniva na projektovanom životnom ciklusu tih sredstava.
Međutim, usled tehnoloških inovacija i potrebe za održavanjem konkurentnosti, taj ciklus se može znatno
promeniti u odnosu na inicijalne projekcije. Rukovodstvo će povećati troškove amortizacije ukoliko naknadno
proceni da će vek trajanja biti kraći od prethodno procenjenih vekova upotrebe, ili će otpisati tehnološki
zastarela ili ne-konkurentna sredstva koja ne koriste ili proda.
Sadašnja vrednost ovih obaveza zavisi od brojnih faktora koji su zasnovani na aktuarskoj osnovi uz primenu
brojnih pretpostavki. Pretpostavke koje se koriste pri utvrđivanju neto troškova (prihoda) po osnovu ostalih
primanja zaposlenih obuhvataju očekivanu diskontnu stopu. Svaka izmena u ovim pretpostavkama uticaće
na knjigovodstvenu vrednost obaveza po osnovu ostalih primanja zaposlenih.
20
Društvo utvrđuje odgovarajuću diskontnu stopu na kraju svake godine. To je kamatna stopa koja treba da se
primeni pri utvrđivanju sadašnje vrednosti procenjenih budućih novčanih tokova za koje se očekuje da će biti
potrebni za izmirenje obaveza po osnovu ostalih primanja zaposlenih. Pri utvrđivanju odgovarajuće diskontne
stope, Društvo uzima u obzir kamatne stope visokokvalitetnih korporativnih obveznica koje su izražene u
valuti u kojoj će ostala primanja zaposlenih biti isplaćena i čiji rok dospeća približno odgovara roku plaćanja
odnosnih obaveza.
Ostale ključne pretpostavke koje se odnose na obaveze po osnovu ostalih primanja zaposlenih delimično se
zasnivaju na trenutnim tržišnim uslovima. Dodatne informacije obelodanjene su u Napomenama.
4.3.
FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE DRŽE DO ROKA DOSPEĆA
4.4.
Procena poštene vrednosti finansijskih instrumenata
Rukovodstvo koristi prosudjivanja u proceni da li finansijska sredstva mogu biti klasifikovana kao sredstva koja
se drže do roka dospeća, a naročito svoju nameru i sposobnost da zadrže ta sredstva do roka dospeća. Ako
Društvo ne uspe da zadrži sredstva do njihovog roka dospeća, osim u određenim specifičnim okolnostima
kada na primer proda beznačajan iznos sredstva blizu roka dospeća, Društvo će biti u obavezi da celu grupu
reklasifikuje kao raspoloživu za prodaju. U tom slučaju, ulaganja će tada biti odmerena po fer vrednosti a ne
po amortizovanoj vrednosti.
Poštena vrednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu (kao što su hartije od
vrednosti kojima se trguje i hartije od vrednosti raspoložive za prodaju) zasniva se na kotiranim tržišnim
cenama na datum bilansa stanja odnosno ostvarenu tržišnu vrednost koja je najbliža datumu bilansa stanja .
Kotirana tržišna cena koja se koristi za finansijska sredstva predstavlja tekuću cenu ponude.
Poštena vrednost finansijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnom tržištu utvrđuje se različitim
tehnikama procene. Društvo primenjuje različite metode i utvrdjuje pretpostavke koje se zasnivaju na
tržišnim uslovima koji postoje na datum bilansa stanja. Kotirane tržišne cene ili kotirane cene dilera za slične
instrumente koriste se za dugoročne obaveze. Ostale tehnike, kao što su procenjene diskontovane vrednosti
novčanih tokova, koriste se za određivanje poštenih vrednosti preostalih finansijskih instrumenata.
Pretpostavlja se da nominalna vrednost, umanjena za gubitke zbog umanjenja vrednosti potraživanja i
obaveza, približno odražava njihovu poštenu vrednost. Poštena vrednost finansijskih obaveza za potrebe
obelodanjivanja procenjuje se diskontovanjem budućih ugovornih novčanih tokova prema trenutnoj tržišnoj
kamatnoj stopi koja je Društvu na raspolaganju za potrebe sličnih finansijskih instrumenata.
4.5.
OBEZVREDJENJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
Društvo se rukovodi smernicama MRS 39 prilikom određivanja umanjenja vrednosti finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju. Ovo određivanje zahteva znatno prosuđivanje. Prilikom prosuđivanja Društvo, pored
ostalog, procenjuje: trajanje i obim do kojeg je fer vrednost ulaganja manja od troška; finansijsko stanje
primaoca ulaganja; mogućnosti okončanja posla u skoroj budućnosti, kao i faktore kao što su profitabilnost
industrijske grane i sektora, tehnološke promene, i tokove gotovine iz poslovanja i finansiranja.
Ukoliko bi se svi padovi u fer vrednosti ispod njihove nabavne vrednosti smatrali materijalno značajnim ili
produženim, Društvo bi imalo dodatni gubitak u finansijskim izveštajima, koji bi se sastojao od prenosa sa
kapitala, kumuliranih korekcija fer vrednosti po osnovu umanjenja vrednosti finansijskih sredstava namenjenih
prodaji, na bilans uspeha.
5.
POREZI I DOPRINOSI
5.1.
Porez na dobit predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 15% na iznos
dobitka pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu poresku stopu svode na efektivnu
poresku stopu. Konačni iznos obaveza po osnovu poreza na dobitak utvrđuje se primenom propisane
poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu za 2013. godinu.
21
Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti
kao osnov za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani
u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda ali ne
duže od deset godina.
5.2.
Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije bilansa stanja u iznosima iskazanim u skladu sa
MSFI, osim nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja za koje se troškovi amortizacije
priznaju po posebnom obračunu i primenom drugih amortizacionih stopa.
5.3.
Odloženo poresko sredstvo se priznaje za pokriće prenetih poreskih gubitaka u iznosu u kome je
verovatno da će se odnosna poreska olakšica ostvariti kroz buduće oporezive dobiti.
Obzirom da je Društvo u prethodnim godinama iskazalo gubitak, a da je neizvesno kada će i u kolikoj meri
ostvariti oporezivu dobit u budućnosti, nisu priznata odložena poreska sredstva po osnovu gubitka
utvrdjenog u poreskom bilansu.
5.4.
Poreski sistem Republike Srbije je u procesu kontinuirane revizije i izmena. Međutim, još uvek
postoje različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite
pristupe određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim
kamatama i penalima. U Republici Srbiji poreski period ostaje otvoren tokom 5 godina. Otuda, moguće je da
poreski organi prilikom inspekcije utvrde dodatne poreske obaveze. Rukovodstvo Društva smatra da su
poreske obaveze uključene u ove finansijske izveštaje pravilno iskazane.
5.5.
Ostali porezi, doprinosi kao i druge zakonske obaveze, izdvajaju se po propisima opštine i republike.
Oni uključuju porez na dodatu vrednost, porez na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava, troškove
doprinosa na teret poslodavca, doprinose za korišćenje komunalnih dobara i uređenje građevinskog
zemljišta, poreze i doprinose za privremene i povremene poslove, autorske honorare i slično.
22
TABELE KONSOLIDACIJE – POJEDINAČNI, ZBIRNI I KONSOLIDOVANI BILANSI
konto
00
012
01 bez 012
020.022.023.027.028
030 do 032
033 do 038
10.13.15
14
20.21.22
223
23minus 237
24
KONSOLIDOVANI BILANS STANJA NA DAN 31.12.2013.
- hiljada dinara Iznos
POZICIJA
PP
TOPaop
TOPIKO
VETERINA
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (I do V)
001
1,679,394
571
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
002
0
0
II. GOODWILL
003
99,507
0
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
004
1,218
0
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA,
005
1,563,766
571
OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3)
TEKUĆA
GODINA
000 dinara
iznos
PRETHODNA
GODINA
000 dinara
iznos
konsolidovanje
konsolidovani
konsolidovani
1,679,965
0
99,507
1,218
40
0
0
0
1,679,925
0
99,507
1,218
1,840,163
0
199,014
1,827
1,564,337
0
1,564,337
1,624,556
- hiljada dinara Iznos
zbirni
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
006
1,563,766
571
1,564,337
0
1,564,337
1,624,556
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(1+2)
1. Učešće u kapitalu
2. Ostali dugoročni plasmani
B. OBRTNA IMOVINA (I do III)
I. ZALIHE
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA
PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA
KOJE SE OBUSTAVLJA
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5)
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak
007
008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
009
14,903
0
14,903
40
14,863
14,766
010
011
012
013
12,628
2,275
1,227,932
374,094
0
0
21,380
4,751
12,628
2,275
1,249,312
378,845
40
0
16,399
0
12,588
2,275
1,232,913
378,845
12,442
2,324
1,694,153
663,069
014
0
0
0
0
0
0
015
853,838
16,629
870,467
16,399
854,068
1,031,084
016
017
632,166
0
16,413
166
648,579
166
16,399
0
632,180
166
752,692
1,745
3. Kratkoročni finansijski plasmani
018
34,560
0
34,560
0
34,560
46,685
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
28,966
48
29,014
0
29,014
9,213
23
27 i 28
288
29
88
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna
vremenska razgraničenja
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
G. POSLOVNA IMOVINA (A+B+V)
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Đ. UKUPNA AKTIVA (G+D)
E. VANBILANSNA AKTIVA
POZICIJA
30
31
32
330 i 331
332
333
34
35
037 i 237
40
41
414.415
41 bez 414 i 415
PASIVA
A. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIIIIX)
I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENA DOBIT
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I
OBAVEZE (I do III)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)
1. Dugoročni krediti
020
158,146
2
158,148
0
158,148
220,749
021
022
023
024
025
0
2,907,326
0
2,907,326
16,184
0
21,951
0
21,951
0
0
2,929,277
0
2,929,277
16,184
0
16,439
0
16,439
0
0
2,912,838
240,244
3,153,082
16,184
0
3,534,316
45,162
3,579,478
34,315
aop
- hiljada dinara Iznos
PP
TOPTOPIKO
VETERINA
TEKUĆA
GODINA
000 dinara
iznos
PRETHODNA
GODINA
000 dinara
iznos
konsolidovanje
konsolidovani
konsolidovani
- hiljada dinara Iznos
zbirni
101
(247,307)
7,103
(240,204)
40
0
0
102
103
104
105
1,322,952
0
3,850
323,975
40
0
0
0
1,322,992
0
3,850
323,975
40
0
0
0
1,322,952
0
3,850
323,975
1,322,952
0
3,850
325,124
6,769
0
6,769
0
6,769
6,886
106
107
108
109
110
895
0
895
0
895
1,159
382,268
2,286,226
0
7,164
101
0
389,432
2,286,327
0
0
0
0
389,432
2,046,083
0
389,306
2,046,959
0
111
3,088,851
14,848
3,103,699
16,399
3,087,300
3,510,066
112
113
114
13,424
1,525,345
862,374
0
0
0
13,424
1,525,345
862,374
0
0
0
13,424
1,525,345
862,374
13,830
1,530,713
833,594
2. Ostale dugoročne obaveze
115
662,971
0
662,971
0
662,971
697,119
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6)
116
1,550,082
14,848
1,564,930
16,399
1,548,531
1,965,523
24
42 osim 427
427
43 i 44
45 i 46
47.48.49
481
498
89
1. Kratkoročne finansijske obaveze
117
216,322
0
216,322
0
216,322
365,506
118
0
0
0
0
0
0
119
120
1,181,978
145,023
13,633
956
1,195,611
145,979
16,399
0
1,179,212
145,979
1,469,033
117,450
121
6,759
259
7,018
0
7,018
13,479
122
123
124
125
0
65,782
2,907,326
16,184
0
0
21,951
0
0
65,782
2,929,277
16,184
0
0
16,439
0
0
65,782
3,153,082
16,184
55
69,412
3,579,478
34,315
Bilansna aktiva:
Bilansna pasiva:
2,907,326
2,907,326
21,951
21,951
2,929,277
2,929,277
16,439
16,439
3,153,082
3,153,082
3,579,478
3,579,478
Vanbilansna aktiva:
Vanbilansna pasiva:
16,184
16,184
0
0
16,184
16,184
0
0
16,184
16,184
34,315
34,315
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih
prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoročne obaveze
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu
vrednost, ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
G. UKUPNA PASIVA (A+B+V)
D. VANBILANSNA PASIVA
25
TEKUĆA
GODINA
KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA 01.01. - 31.12.2013.
PRETHODN
A GODINA
- hiljada dinara -
POZICIJA
kont
o
ao
p
Broj
napomen
e uz fin.
izveštaje
Iznos
PP
TOPIKO
Iznos
TOPVETERIN
A
zbirni
Iznos
Iznos
konsolidovanj
e
konsolidovan
i
konsolidovan
i
61,513
4,851,776
5,013,032
60,891
5,074,225
4,799,913
0
0
0
28,660
0
278,545
26,294
181,440
842
622
27,436
6,227
61,513
4,765,766
4,759,852
0
154,803
328,298
0
3,150,849
3,150,651
0
0
670,708
125,600
651,706
127,756
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
60 i
61
62
630
631
64 i
65
50
51
52
54
53 i
55
66
56
67 i
68
57 i
58
I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3-4+5)
201
4,848,548
64,741
1. Prihodi od prodaje
202
5,074,324
60,792
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
203
204
205
28,660
0
278,545
0
0
0
4,913,28
9
5,135,11
6
28,660
0
278,545
5. Ostali poslovni prihodi
206
24,109
3,949
28,058
II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)
207
4,762,550
64,729
1. Nabavna vrednost prodate robe
208
154,803
0
2. Troškovi materijala
209
3,100,650
50,199
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
210
211
660,297
125,370
10,411
230
4,827,27
9
154,803
3,150,84
9
670,708
125,600
5. Ostali poslovni rashodi
212
721,430
3,889
725,319
61,513
663,806
501,441
III. POSLOVNI DOBITAK (I - II)
IV. POSLOVNI GUBITAK (II - I)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
213
214
215
216
85,998
0
115,437
296,759
12
0
0
2
86,010
0
115,437
296,761
0
0
0
0
86,010
0
115,437
296,761
253,180
0
145,578
454,584
VII. OSTALI PRIHODI
217
52,028
153
52,181
0
52,181
23,044
VIII. OSTALI RASHODI
218
154,539
3
154,542
0
154,542
209,126
26
6959
5969
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(III-IV+V-VI+VII-VIII)
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (IVIII-VI+V-VIII+VII)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(IX+XI-X-XII)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(X+XII-IX-XI)
219
0
160
0
0
0
0
220
197,835
0
197,675
0
197,675
241,908
221
0
0
0
0
0
0
222
0
0
0
0
0
0
223
0
160
0
0
0
0
224
197,835
0
197,675
0
197,675
241,908
Iznos
POZICIJA
721
722
722
723
G. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Đ. NETO DOBITAK (B-V-1-2+3-D)
E. NETO GUBITAK (V-B+1+2-3+D)
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
PP
TOPIKO
Iznos
TOPVETERIN
A
zbirni
Iznos
Iznos
konsolidovanj
e
konsolidovan
i
konsolidovan
i
225
226
227
228
229
230
0
0
3,630
0
0
194,205
34
0
0
0
126
0
34
0
3,630
0
0
194,079
0
0
0
0
0
0
34
0
3,630
0
0
194,079
145
21,930
0
0
0
263,983
231
0
0
0
0
0
0
232
0
126
0
0
0
0
233
234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 2013
POZICIJA
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. Isplate dobavljačima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobit
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I II)
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II I)
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja,
opreme i bio. sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4. Primljene kamate
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do
Iznos
aop
PP Topiko
30
1
302
303
304
30
5
306
307
308
309
310
31
1
31
2
5,732,50
1
5,726,396
23
6,082
5,546,90
9
4,768,687
651,406
101,503
31
3
314
315
316
317
318
31
TopVeterin
a
Iznos
Konsolidovanj
e
Zbirni
TEKUĆA
GODINA
- hiljada dinara Iznos
PRETHODNA
GODINA
Iznos
Konsolidovan
i
Konsolidovan
i
80,995
5,706,277
5,306,738
80,995
5,520,649
5,105,798
0
185,628
200,940
25,313
36,199
10,264
0
255
8,017
5,787,27
2
5,777,071
23
10,178
5,601,64
4
4,804,886
661,670
101,503
255
33,330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,584
0
0
0
0
0
23,584
185,592
0
0
0
0
0
54,771
50,675
0
4,096
54,735
36
0
0
0
0
0
185,628
0
0
0
0
0
80,995
0
0
80,995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,696,076
23
10,178
4,723,891
661,670
101,503
255
33,330
0
0
0
0
0
5,297,416
0
9,322
4,213,411
670,661
161,063
34
60,629
0
0
0
0
23,089
28
3)
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio.
sred.
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
(I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja
(II - I)
9
320
321
322
32
3
32
4
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do
4)
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto
odlivi)
3. Finansijski lizing
4. Isplaćene dividende
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
(I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
(II - I)
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + BI + VI)
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + BII + VII)
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G -D)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
331
332
333
33
4
33
5
33
6
33
7
33
8
0
23,089
0
0
0
0
0
495
0
0
0
0
0
0
PP Topiko
32
5
326
327
328
32
9
330
0
0
0
Iznos
POZICIJA
V. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
0
0
TopVeterin
a
Iznos
Konsolidovanj
e
Zbirni
Iznos
Iznos
Konsolidovan
i
Konsolidovan
i
0
0
0
0
0
163,835
0
163,835
0
163,835
188,102
123,843
0
123,843
0
123,843
151,887
0
0
0
0
0
0
163,835
0
163,835
0
163,835
188,102
80,995
5,706,277
5,330,322
80,995
5,684,484
5,316,989
0
21,793
13,333
0
0
0
39,992
0
5,732,50
1
5,710,74
4
21,757
0
0
0
0
0
0
54,771
54,735
36
0
0
0
0
39,992
0
5,787,27
2
5,765,47
9
21,793
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39,992
0
0
0
0
0
36,215
0
29
E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G)
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČ. PERIODA
(Đ-E+Ž+Z-I)
33
9
34
0
34
1
34
2
34
3
0
0
0
0
0
0
9,201
12
9,213
0
9,213
2,279
1,469
0
1,469
0
1,469
1,437
3,461
0
3,461
0
3,461
7,836
28,966
48
29,014
0
29,014
9,213
Konsolidovan
i
Konsolidovan
i
PP Topiko
Gotovina prema Bilansu stanja:
Gotovina prema Izveštaju o novčanim tokovima:
28,966
28,966
TopVeterin
a
48
48
Zbirni
29,014
29,014
Konsolidovanj
e
0
0
29,014
29,014
9,213
9,213
30
Naslov : Tabele konsolidacije
Konsolidacija Perutnina Ptuj - Topiko a.d. - Top - Veterina doo 31.12.2013.
i iskazani medjusobni prometi u 2013. godini
Top-Veterina doo - konta (vrednosti u rsd)
Perutnina Ptuj - Topiko a.d. - konta (vrednosti u rsd)
početno
početno
tekuće
saldo
duguje
potražuje
tekuće duguje
potražuje
saldo duguje
potražuje
konto
konto
analitka
030009
39,900.00
0.00
0.00
0.00
39,900.00
0.00
301002
200000
00821
0.00
0.00
876,277.56
876,277.56
0.00
0.00
431000
431000
00821
0.00 23,577,994.55 80,118,395.71 72,939,571.41
0.00 16,399,170.25
200000
610000
00821
0.00
0.00
0.00
108,554.32
0.00
108,554.32
550000
650001
00821
0.00
0.00
0.00
621,676.99
0.00
621,676.99
533001
539014
0.00
0.00 11,563,428.13
0.00
11,563,428.13
0.00
610000
539114
0.00
0.00 49,219,548.05
0.00
49,219,548.05
0.00
Perutnina Ptuj-Topiko a.d., fakturiše Top-Veterini zakup poslovnog prostora za obavljanje veterinarskih delatnosti i troškove stručnih službi
Top-Veterina d.o.o. PP Topiku fakturiše veterinarske usluge u čijoj vrednosti je sadržana i vrednost utrošenih lekova.
konsolidacija konta bilansa uspeha - rsd
konsolidacija konta bilansa stanja - rsd
konto
61
61
65
rsd
108,554.32
60,782,976.18
621,676.99
61,513,207.49
svega 61
svega 65
svega 000 rsd
svega 61
svega 65
60,891,530.50
621,676.99
61,513,207.49
60,891
622
61,513
rsd
konto
61,404,653.17
108,554.32
61,513,207.49
53
55
61,513,207.49
svega 53+55
analitika
1
1
usl.struč.služ.
trošak zakupa
1
konto
030009
200000
200000
rsd
39,900.00
0.00
16,399,170.25
rsd
39,900.00
0.00
16,399,170.25
konto
301002
431000
431000
svega 030
svega 20
39,900.00
16,399,170.25
39,900.00
16,399,170.25
svega 301
svega 431
40
16,399
40
16,399
svega 301
svega 431
saldo
39,900.00
0.00
16,399,170.25
108,554.32
621,676.99
60,782,976.18
61,513,207.49
61,513
svega 53+55
svega 000 rsd
svega 030
svega 20
61,513
31
Ukupni prometi po kontima (rsd)
Perutnina Ptuj - Topiko a.d.
Početno stanje
tekuće duguje
tekuće
potražuje
saldo
Top - veterina doo
200000-00821
0.00
876,277.56
43100000821
23,577,994.55
80,118,395.71
876,277.56
0.00
72,939,571.41
16,399,170.25
Početno stanje
tekuće duguje
tekuće
potražuje
saldo
20000000821
23,577,994.55
72,939,571.41
80,118,395.71
16,399,170.25
43100000821
0
876,278
876,278
0
Konsolidacija bilansa tokova gotovine :
PP Topiko priliv:
Top Veterina
priliv:
Ukupan priliv:
876,277.56
PP Topiko odliv:
Top Veterina
odliv:
Ukupan odliv:
80,118,395.71
80,994,673.27
80,118,395.71
876,277.56
80,994,673.27
Postupak konsolidacije učešća u kapitalu i kapitala:
Matično pravno lice Perutnina Ptuj - Topiko a.d., ima učešće u kapitalu Top-Veterine d.o.o. U iznosu od 40 hiljada rsd.
Struktura kapitala na dan 31.12.2013. Top-Veterina d.o.o.
Konto
30
34
35
Ukupan kapital
Učešću u
kapitalu
Naziv
Osnovni kapital
Neraspoređeni
dobitak
Gubitak
000 rsd
40
Konsolidacija
Bilans stanja
40
7,164
101
7,103
40
40
32
NAPOMENE
BILANS STANJA
6. NEKRETNINE, POSTROJANJA I OPREMA
Nabavna vrednost
Stanje 1 januar 2013
Zemljište Građevinski
objekti
40.753
Prenos na
Povećanje
1.206.344
15.039
Rashod
Prodaja
Stanje 31.12.2013
2.595.056
8.217
8.217
22.189
14.955
32.708
3.148
564.800
970.500
44.558
78.489
123.047
1.698
1.698
Manjak
113.450
89.067
405.700
Prodaja
Sadašnja vrednost
31.12.2012
17.753
114.433
0
Rashod
Sadašnja vrednost
31.12.2013
51.839
Ukupno
1.264.464
Amortizacija
Stanje 31.12.2013
1.233.526
Osn.sred.
u pripremi
1.221.383
Prenos sa/na
Revalorizacija-procena
Ostalo
(avansi)
40.753
Kumulirana ispravka vrednosti
Stanje 1 januar 2013
Investicione
nekretnine
3.148
Manjak
Revalorizacija-procena
Oprema
16.136
2.640.050
16.136
0
450.258
625.455
1.075.713
40.753
771.125
639.009
113.450
1.564.337
40.753
800.644
668.726
114.433
1.624.556
Amortizacija je iskazana je u okviru troškova poslovanja u bilansu uspeha.
Zemljište, građevinski objekti i oprema su poslednji put procenjeni 31.12.2009. godine od strane nezavisnih
procenitelja društva „Asimex“ d.o.o. iz Beograda. Procena je obavljena na osnovu tržišnih vrednosti. Efekat
procene, umanjen za odloženi porez na dobit, iskazan je u revalorizacionim rezervama u okviru kapitala.
33
7.
Goodwill
Goodwill, nastao statusnom promenom spajanja uz pripajanje (01.01.2011), u ukupnom iznosu od
398.029 hiljada rsd, obezvređuje se u roku od 4 godine na teret ostalih rashoda po sledećoj dinamici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
000 rsd
398.029
99.507
99.508
99.507
99.507
0
Stanje na dan 01.01.2011.
Obezvređenje 2011
Obezvređenje 2012
Obezvređenje 2013
Obezvređenje 2014
Stanje na dan 31.12.2014.
Kumulativni
saldo
398.029
298.522
199.014
99.507
0
7.a. Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja, u iznosu od 1.218 hiljada rsd, odnose se na preostalu vrednost kupljenog
softvera. Obezvredjenje se vrši u roku od 5 godina, koliko je predviđeni vek korišćenja. U toku 2013, na
teret troškova amortizacije,knjižen je iznos od 609 hiljada rsd.
8. UČEŠĆA U KAPITALU
Učešća u kapitalu odnose se na akcije (udele) kod sledećih pravnih lica:
2013
Novosadski sajam a.d., Novi Sad
Vojvođanska banka
Sojaprotein
“Top Veterina” d.o.o., B. Topola
100 %
Konsolidovano učešće “Top Veterina” d.o.o., B. Topola
100 %
U k up n o – po sl e k o ns ol ida ci je
769
10.872
10.872
10
16
667
Univerzal banka
U k up n o
1.039
1
Metaloprogres
Povezano pravno lice:
2012
40
1
784
40
12.628
12.482
40
40
12.588
12.442
34
Učešća u kapitalu – akcije, vrednovane su na dan 31.12.2013. godine, prema poslednjim ostvarenim cenama
na Beogradskoj berzi, na datum trgovanja najpribližniji datumu 31.12.2013.
Za efekte usklađivanja vrednosti ovih ulaganja formirane su revalorizacione rezerve u okviru sopstvenog
kapitala, koje na dan 31.12.2013. godine iznose u hiljadama rsd :
1. Nerealizovani dobici
2. Nerealizovani gubici
-117
-263
9. OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(a)
Ostali dugoročni finansijski plasamani
Vojvođanska banka -depoziti
Komercijalna banka - depozit
Potraživanja za prodate društvene stanove
Ukupno:
2012
534
21
1.720
2012
534
21
1.769
2.275
2.324
10. ZALIHE
Materijal
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
2013
154.639
114.739
79.294
2012
165.174
211.716
260.861
Roba
18.493
21.344
Ukupno :
367.165
659.095
Dati avansi
Minus: ispravka vrednosti
Dati avani – neto
Ukupno
11.680
3.974
11.680
378.845
3.974
663.069
Povećanje/(smanjenje) vrednosti nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda iskazuje se u korist ili na teret
poslovnih prihoda u bilansu uspeha
11. POTRAŽIVANJA
Kupci – matična i zavisna pravna lica
Kupci – ostala povezana pravna lica
Kupci u zemlji
Kupci u inostranstvu
Minus: Ispravka vrednosti
Potraživanja po osnovu prodaje - neto
Potraživanja od zaposlenih
2013
2012
10.579
637.525
15.689
34.559
629.234
6.323
748.474
36.345
42.723
748.419
405
439
35
Ostala potaživanja
Ukupno potraživanja
2.541
632.180
3.834
752.692
166
1.745
Potraživanja za kamatu i dividende
Potraživanja od državnih organa i organizacija
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i
doprinosa
Kratkoročni krediti u zemlji
Uk u pn o k rat k or oč na p otra ži va n ja
plas ma ni i got o vi na
34.560
46.685
666.906
801.122
Kratkoročni krediti u zemlji, u iznosu od 34.560, odnose se na: kratkoročnu finansijsku pozajmicu, ostalim
povezanim pravnim licima (PP Bro-Živa – indirektna povezanost preko Matične kuće PP Ptuj, koja je vlasnik u
PP Bro Živi 60 %) u iznosu od 33.099 i pozajmicu bivšem radniku u iznosu od 1.461
Ostala potraživanja u iznosu od 2.541 odnose se na potraživanja od fondova za bolovanje, porodilje i
depozite za zakupe.
Analiza starosne strukture potraživanja po osnovu prodaje, kupci u zemlji je kao što sledi:
Nedospelo
Ukupno dospelo
Do 60 dana
Do 90 dana
Do 120 dana
Do 365 dana
Preko 365 dana
Ukupno :
3
2013
373.299
264.226
152.785
3.092
28.391
30.098
2012
349.225
399.249
239.881
38.635
34.423
27.242
49.860
59.068
637.525
748.474
Promene na računu ispravke vrednosti potraživanja po osnovu prodaje su kao što sledi:
Na dan 1. Januara
Potraživanja otpisana iz poslovnih knjiga
Ispravka vrednosti potraživanja
Naplaćena otpisana potraživanja
2013
42.723
2012
8.729
3.016
43.869
10.583
597
9.590
285
36
Na dan 31. Decembra
34.559
42.723
Na teret ispravke vrednosti otpisuju se potraživanja kada se očekuje da neće biti naplaćena.
12. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
2013
Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti
Tekući računi
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
Blagajna
Devizni račun
Devizni akreditivi
Devizna blagajna
Ostala novčana sredstva
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena
Ukupno
13.
2012
5.684
7.013
3.495
4.080
2.101
78
15.755
21
29.014
9213
POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
2013
Porez na dodatu vrednost
Aktivna vremenska razgraničenja:
Unapred plaćeni troškovi
Potraživanja za nefakturisani prihod
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza
Ostala aktivna vremenska razgraničenja
U ku p no
U ku p no k rat k. p otra ži va n ja, pla sma n i i go t o vi na
2012
14.100
20.734
2.193
1.119
2.727
1.309
140.736
158.148
195.979
220.749
854.068
1.031.045
Iznos od 140.736 hiljade dinara, na ostalim aktivnim vremenskim razgraničenjima sastoji se od (000 rsd):
•
•
•
•
•
•
•
Razgraničene kursne razlike iz 2008 godine
Razgraničene kursne razlike iz 2009 godine
Razgraničene kursne razlike iz 2010 godine
Razgraničene kursne razlike iz 2012 godine
Neisplaćeni pdv priliko uvoza
Neisplaćena pdv nadoknada poljoprivrednicima
Ukupno
9.731
6.349
8.821
114.471
1.356
8
140.736
Iz početnog stanja 2013, razgraničenih kursnih razlika, u toku 2013 godine knjiženo je 47.076 hiljada rsd na
teret finansijskih rashoda u okviru grupe konta 563.
37
14. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
Vanbilansna aktiva i pasiva odnose se na date garancije i jemstva pravnom licu PP Bro Živa, po kreditima i
leasingu u iznosu od 16.184 hiljade rsd.
15. OSNOVNI KAPITAL
Osnovni kapital čini akcijski kapital.
Akcijski kapital čini 110.246 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od RSD 12.000,00.
Struktura vlasništva akcionarskog kapitala:
Vrsta akcija Broj akcija
Perutnina Ptuj d.d., Ptuj
Mali akcionari
Ukupno akcijski kapital
Obične
Obične
107.660
2.586
110.246
%
učešća
Nominalna
000 rsd
97.65
vrednost
1.291.920
2.35
31.032
100 %
1.322.952
Knjigovodstvena vrednost akcije, na dan 31.12.2013. iznosi – (minus) 2.243,23 rsd (Gubitak iznad visine
kapitala 247.306.676,16 / 110.246 akcija).
16. REZERVE
2013
Emisiona premija
Zakonske rezerve
Statutarne i druge rezerve
(a)
3.850
3.850
2012
3.850
3.850
Zakonske rezerve
Zakonske rezerve su formirane iz raspodele dobiti ranijih godina i mogu se upotrebiti za pokriće gubitka,
šteta na osnovnim i obrtnim sredstvima od elementarnih nepogoda, kao i za isplatu tekućih obaveza prema
dobavljačima, zarada i ostalih obaveza u slučaju insolventnosti Društva.
17. REVALORIZACIONE REZERVE
Revalorizacione rezerve predstavljaju rezerve formirane od pozitivnih efekata u promeni u fer vrednosti
sledećih sredstava:
Poljoprivredno zemljišta
Građevinsko zemljište
2013
12.240
6.518
2012
12.240
6.518
38
Građevinskih objekata
Postrojenja i opreme
Ukupno
274.679
30.538
323.975
274.679
31.687
325.124
Promene na rezervama u toku 2013:
Pocetno stanje
Smanjenje po osnovu rashoda i prodaje
325.124
1.149
Stanje na dan 31.12.
323.975
Revalorizaciona rezerva se inicijalno formira kada se materijalno značajno poveća poštena vrednost nekog
sredstva u odnosu na njegovu knjigovodstvenu vrednost. Na računu revalorizacione rezerve iskazani su:
efekti promena poštene vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme.
Prilikom rashodovanja ili otuđenja sredstva, revalorizaciona rezerva formirana za konkretno sredstvo smatra
se realizovanom i prenosi se, u celini, na neraspoređenu dobit tekuće godine, preko bilansa stanja.
U neraspoređenu dobit tekuće godine prenosi se i deo realizovane revalorizacione rezerve koji se utvrđuje u
iznosu razlike između amortizacije obračunate na revalorizovani iznos sredstva i amortizacije obračunate na
prvobitnu nabavnu vrednost ili cenu koštanja sredstva.
18. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
Odnose se na efekte svođenja knjigovodstvene vrednosti akcija na dan 31.12.2013. godine.
Pocetno stanje I promene u toku 2013 godine (u 000 rsd):
•
•
•
Početno stanje
Smanjenje usled usklađivanja sa berzanskom cenom akcija
Saldo na dan 31.12.2013
6.886
117
6.769
18 . a NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
Pocetno stanje I promene u toku 2013 godine (u 000 rsd):
•
•
•
Početno stanje
Smanjenje usled usklađivanja sa berzanskom cenom akcija
Saldo na dan 31.12.2013
1.159
264
895
19. NERASPOREĐENA DOBIT I GUBITAK
Pocetno stanje I promene u toku godine u 000 rsd:
19 a )
19 b )
Pocetno stanje neraspoređenog dobitka
Povećanje / smanjenje u toku godine
Stanje na dan 31.12.2013
389.306
126
389.432
39
1. Pocetno stanje gubitka
2.046.959
2. Ukidanje rev.rezervi do visine kapitala
1.002
3. Dobit tekuće godine (Top Veterina)
4. Gubitak tekuće godine preko visine kapitala
5. Gubitak ranijih godina preko visine kapitala
Stanje gubitka na dan 31.12.2013 do visine kapitala (1-2+3)
Stanje gubitka na dan 31.12.2013 preko visine kapitala (4+5)
126
195.082
45.162
2.046.083
240.244
20. DUGOROČNA REZERVISANJA
Dugoročna rezervisanja obuhvataju:
2013
Rezervisanja za troškove u garantnom roku
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
Rezervisanja za troškove restrukturiranja
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
Ostala dugoročna rezervisanja
2012
13.424
13.830
13.424
13.830
Od ukupnog iznosa rezervisanja naknade, iznos od RSD 1.946 hiljade, uključen je u troškove amortizacije i
rezervisanja.
Osnovne aktuarske pretpostavke koje su korišćene su:
Diskontna stopa
Buduća povećanja zarada
Buduće promene u planu naknada
Fluktuacija
zaposlenih/smrtnost/oboljevanje
Izmene starosne granice za
penzionisanje
Iznos otpremnine po zakonu
2013
9.5%
8%
2012
11.25 %
8%
5%
5%
60-65
180.306
60-65
176.742
40
21. DUGOROČNI KREDITI
Obaveze po dugoročnim kreditima dospevaju u roku dužem od godinu dana od dana zaključenja ugovora
odnosno od dana godišnjeg bilansiranja i odnose se na sledeće:
Banka
Obezbeđenje
Oznaka
valute
Kurs
Kamatna stopa
Dugoročni kredit Hypo banka
eur
114.2982
Dugoročni kredit NLB banka Beograd
eur
Dugoročni kredit Raiffeisen banka
eur
Dugoročni kredit NLB Slovenija (LHB banka)
eur
Obezbeđenje – Hipoteka, korp.garancija,menice,zaloga
opreme
Obezbeđenje – Hipoteka, korp.garancija,menice
Obezbeđenje – Hipoteka, korp.garancija,menice
Obezbeđenje – korporativna garancija, menice,hipoteka
000 rsd
Dospeće
000 eura
3mE+5 %
64.659
30.06.2016.
566
114.2982
96.472
844
396.139
3.455
305.104
2.661
6mE+13.5 %
114.6421
6mE+6.05 %
114.6421
3mE+6.5 %
Svega dugoročni krediti:
17.12.2015.
31.12.2016.
31.12.2016.
862.374
7.526
000 rsd
Dospeće
000 eura
22. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE
Ostale dugoročne obaveze odnose se na:
Banka
Obezbeđenje
Oznaka
valute
Kurs
Kamatna stopa
NLB leasing
eur
114.986
129
1
Hypo leasing
eur
116.3617
66.493
571
Matična kuća Perutnina Ptuj, Ptuj
eur
114.6421
596.349
Obezbeđenje – Menice,
jemstvo PP dd
Obezbeđenje – Menice,zaloga
akcija
Obezbeđenje menice, kamatna stopa 5.5 %, Dospeće
01.01.2015.
8.28-8.49 %
27.10.2014
8 – 10.89 %
okt.2016
5.202
41
Svega ostale dugoročne obaveze:
662.971
5.774
2013
42.380
2012
42.039
23. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica
Kratkoročni krediti u zemlji
Kratkoročni krediti u inostranstvu
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
U k up n o
51.692
134.524
0
216.322
1.785
365.506
82.884
39.366
146.122
41.036
Kratkoročne finansijske obaveze odnose se na:
R.
broj
1
1
Kreditor
a) Kratkoročni krediti od
matičnih i zavisnih
pravnih lica
Perutnina Ptuj dd, Ptuj
Obezbeđenje - menice
Svega (a)
b) Deo dugoročnih kredita
koji dospeva do godinu
dana
Ugovor
Ugovor
Raiffeisen banka
Kurs
000 EUR
31.12.2013
000 RSD
31.12.2013
114.6421
370
5.5 %
370
000 EUR
31.12.2013
42.380
28.12.2014.
42.380
000 RSD
31.12.2013
Kurs
114.6421
Obezbeđenje – Hipoteka, korp.garancija,menice
255
6mE+6.05 %
29.234
31.12.2016.
2
Hypo banka
114.2982
173
19.773
3
NLB Banka Slovenija (LHB)
114.6421
197
22.601
4
NLB Banka Beograd
114.2982
99
11.276
724
000 EUR
31.12.2013
82.884
000 RSD
31.12.2013
116.3617
204
8 – 10.89 %
23.715
Sept.2015
114.986
112
8.28-8.49 %
12.891
27.10.2014
Obezbeđenje – Hipoteka, korp.garancija,menice,zaloga
opreme
Obezbeđenje – korporativna garancija, menice
Obezbeđenje – Hipoteka, korp.garancija,menice
1
2
Svega (b)
c) Ostale dugoročne
obaveze koje dospevaju
do godinu dana
Hypo leasing d.o.o.
Obezbeđenje – Menice,zaloga
akcija
NLB leasing d.o.o.
Obezbeđenje – Menice,
jemstvo PP dd
Ugovor
3mE+5 %
3mE+6.5 %
6mE+13.5 %
Kurs
30.06.2016.
31.12.2016.
17.12.2015.
42
3
EFG Leasing
Obezbeđenje - Menice
117.5082
23
0-2.56 %
2.760
Dec 2014
339
39.366
Svega (c)
1
3
d) Kratkoročni krediti u
zemlji
Banca Intesa
Obezbeđenje – hipoteka,
korp.garancija, menice
Dozvoljeni minus Raiffeisen
banke
Svega (d)
Ukupno ( a+b+c+d+e)
Kurs
000 EUR
31.12.2013
8.75 %
1Mbelibor+3
%
000 RSD
31.12.2013
20.680
10.02.2014.
31.012
Dospeće:
16.02.2014.
51.692
216.322
43
24. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
2013
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
Dobavljači – ostala povezana pravna lica
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
Ostali dobavljači
Obaveze prema uvozniku
Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje
Ostale obaveze iz poslovanja**
U k u pn o
2012
30.049
0
0
0
552.355
620.081
4.917
924.413
501.602
1.172.436
1.460.981
6.776
8.052
1.179.212
1.469.033
**Ostale obaveze iz poslovanja u iznosu od 6.776, odnose se na obaveze prema izdatim valutiranim
menicama u Top - Veterini
R.
broj
OPIS
Dobavljači u inostranstvu:
A Povezana pravna lica:
Perutnina Ptuj dd, Ptuj
Perutnina Ptuj S doo, Srbac, BiH
Ukupno dobavljači u
inostranstvu-povezana pravna
lica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B Ostala pravna lica:
Kg-Bv-Val Europe-Lopik
Derma Varaždin
Hubbard
Wemex transalpine
Multivac
Kantar
Sudpack Europe ag
Rival doo
Repro studio frenc lesjak doo
Agencija za certificiranje Halal
Kipco-Damaco NV,Belgija
Ostali
Ukupno dobavljači u
inostranstvu ostala pravna lica
Ukupno dobavljači u inostransvu (A + B):
Mesto
31.12.2013
000 rsd
31.12.2012
000 rsd
592.310
46
592.356
441.855
0
441.855
0
8.584
0
7.451
0
1.492
3.667
0
152
0
3.279
3.100
27.725
20.007
8.736
7.545
6.142
5.963
1.622
1.555
1.377
1.213
1.046
0
4.541
59.747
620.081
501.602
44
Dobavljači u zemlji – povezana pravna lica:
R.
broj
1
2
OPIS
Mesto
Dobavljač – zavisno pravno
lice – Top Veterina d.o.o.
Dobavljač – ostalo povezano
pravno lice – PP Bro Živa
31.12.2013
31.12.2012
konsolidovano
konsolidovano
0
Ukupno
4.917
4.917
Dobavljači u zemlji
R.
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
OPIS
Mesto
Mercator-S doo
Idea doo
Delhaize Serbia doo
SKM Lines doo
Univerexport doo
Feedmix doo
Domaće pile doo
Uprava za veterinu
BRCS doo
PG Zlatko Milićević
Ostali
Ukupno obaveze prema
dobavljačima Top - Veterina
Ukupno
Svega obaveze iz poslovanja
31.12.2013
000 rsd
112.046
45.171
26.017
23.844
19.738
14.842
14.541
12.726
9.536
9.224
257.813
6.857
552.355
1.179.212
25. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Ostale kratkoročne obaveze:
Obaveze po osnovu zarada i naknada - bruto
Obaveze za kamate i troškova finansiranja
Obaveze za dividende
Obaveze za učešća u dobitku
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema članovima Upravnog i Nadzornog odbora
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
Obaveze za neto prihod preduzetnicima
Ostale obaveze
U k up n o
2013
49.331
92.855
2012
53.356
58.339
1.577
3.265
2.216
2.490
145.979
117.450
45
26.
OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Obaveze za poreze:
Obaveze za porez na dodatu vrednost
Obaveze za akcize
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret
troškova
Obaveze za doprinose koji terete troškove
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
U k up n o oba ve ze z a po rez e
Pasvina vremenska razgraničenja:
Unapred obračunati troškovi
Obračunati prihodi budućeg perioda
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke
Odloženi prihodi i primljene donacije
Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja
Ostala pasivna vremenska razgraničenja
Uk u pn o pas i vn a vre me ns ka raz gra ni če n ja
S ve uk u pn o
2013
2012
258
1.684
5.425
10.316
1
5.684
1
12.001
1.334
1.478
1.334
1.478
7.018
13.479
27. POREZ NA DOBIT
Oporeziva dobit se obračunava na osnovu računovodstvene dobiti iskazane u godišnjim finansijskim
izveštajima koja se dalje usklađuje za određene nepriznate troškove i za različite metode i stope obračuna
amortizacije osnovnih sredstava propisanih poreskim propisima i onih koje koristi Društvo u skladu sa svojim
računovodstvenim politikama. Porez na dobit preduzeća se razlikuje je teoretskog iznosa koji bi se dobio
primenom ponderisane prosečne poreske stope na ostvarenu dobit Društva. Društvo nije po poreskom
bilansu iskazalo obavezu za porez na dobit.
46
28. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE
Odložena poreska sredstva i obaveze se "prebijaju" kada postoji zakonski izvršivo pravo da se "prebiju"
tekuća poreska sredstva sa tekućim poreskim obavezama i kada se odloženi porez na dobit odnosi na istu
fiskalnu vlast. "Prebijeni" iznosi su sledeći:
Bruto promene na računu odloženog poreza na dobit:
Stanje na početku godine po osnovu razlika računovodstvene i
poreske osnovice za obračun amortizacije – odložena poreska
obaveza:
Stanje na početku godine po osnovu rezervisanja za otpremnine –
odloženo poresko sredstvo
Ukupno stanje na početku godine Odloženo poresko sredstvo po osnovu razlika računovodstvene i
poreske osnovice za obračun amortizacije 2013
Odložena poreska sredstva po osnovu rez.za otpremnine 2012
Stanje na kraju godine
Kumulativno odložene poreske obaveze
Kumulativno odložena poreska sredstva
2013
2012
71.268
48.532
1.856
1.049
69.412
47.483
3.338
22.735
292
65.782
806
69.412
67.929
2.147
BILANS USPEHA
29. POSLOVNI PRIHODI
2013
2012
Povezana pravna lica:
Prihodi od prodaje proizvoda I usluga matičnim i zavisnim prav. Licima
Prihodi od prodaje proizvoda I usluga ostalim povezanim prav. Licima
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim prav. Licima
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim prav. Licima
Svega povezana pravna lica
109
838
43
13
152
851
Prihodi od prodaje proizvoda I usluga
4.663.084
4.158.630
Prihodi od prodaje robe ostalim licima
184.935
394.022
Domaće tržište ostala pravna lica:
Prihodi od prodaje usluga
Svega ostala domaća pravna lica
4.848.019
4.552.652
47
Inostrano tržište:
Prihodi od prodaje proizvoda – povezana pravna lica
13.677
Prihodi od prodaje proizvoda – nepovezana pravna lica
Prihodi od prodaje usluga
Prihodi od prodaje robe
Svega inostrana pravna lica
Ukupno
30.
43.398
212.377
203.012
226.054
246.410
5.074.225
4.779.913
POVEĆANJE/(SMANJENJE) VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA
Nedovršena proizvodnja na dan 31. decembra
2013
2012
114.739
211.716
79.294
260.862
Nedovršena proizvodnja na dan 01. januara
211.716
148.410
Gotovi proizvodi na dan 01. januara
260.862
143.570
Nedovršene usluge na dan 31. decembra
Gotovi proizvodi na dan 31. Decembra
Minus:
Nedovršene usluge na dan 01. januara
Ukupno
31.
278.545
180.598
OSTALI POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompezacija
i povraćaja poreskih dažbina
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
Prihodi od zakupnina
Prihodi od članarina
2013
2012
25.458
4.602
1.978
1.625
27.436
6.227
Prihodi od tantijema
Ostali poslovni prihodi
Ukupno
32.
NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE
2013
Nabavna vrednost prodate robe na veliko
Nabavna vrednost prodate robe na malo
Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje
Ukupno
2012
85.381
274.245
154.803
328.298
69.422
54.053
48
33. TROŠKOVI MATERIJALA
2013
Troškovi materijala za izradu
Troškovi ostalog materijala (režijskog)
Troškovi goriva i energije
Ukupno
2012
2.901.308
2.917.329
218.951
202.604
30.590
3.150.849
30.718
3.150.651
34. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
Troškovi amortizacije
Troškovi rezervisanja za garantni rok
2013
2012
123.656
122.381
1.944
5.375
125.600
127.756
2013
2012
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
Rezervisanja za troškove restrukturiranja
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
Ostala dugoročna rezervisanja
Ukupno
35. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
Troškovi zarada i naknada zarada
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
Troškovi naknada po ugovoru o delu
Troškovi naknada po autorskim honorarima
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
523.545
92.775
185
1.107
515.340
91.070
825
895
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora
20.338
17.126
Ostali lični rashodi i naknade
30.471
23.507
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora
Ukupno
2.287
670.708
2.943
651.706
36. OSTALI POSLOVNI RASHODI
Troškovi proizvodnih usluga:
Troškovi usluga na izradi učinaka
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina
Troškovi sajmova
2013
2012
131.312
136.297
48.498
38.516
39.380
30.979
49
Troškovi reklame i propagande
Troškovi istraživanja
Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju
Troškovi ostalih usluga
Svega
Nematerijalni troškovi:
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi reprezentacije
Troškovi premija osiguranja
178.128
32.476
139.689
145.054
80.130
66.788
6.583
2.924
537.007
3.170
383.322
2.844
Troškovi platnog prometa
18.057
25.573
Troškovi poreza
16.063
13.607
2.505
2.865
Troškovi članarina
Troškovi doprinosa
Ostali nematerijalni troškovi
Svega
Ukupno
291
126.799
663.806
3.518
118.119
501.441
50
37. FINANSIJSKI PRIHODI
Finansijski prihodi sastoje se od:
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
2013
2012
4.074
4.324
110.893
140.870
470
384
Prihodi od učešća u dobiti zavisnih privrednih društava i zajedničkih ulaganja
Ostali finansijski prihodi
U k up no
115.437
145.578
38. FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi sastoje se od:
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima - kamate
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike - tekuće
Negativne kursne razlike - razgraničene
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja, koji
se obračunavaju korišćenjem metoda udela
Ostali finansijski rashodi
U k up n o
2013
2012
36.454
26.771
89.314
107.192
123.917
222.970
296.761
454.584
47.076
97.651
39. OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi sastoje se od:
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti
Dobici od prodaje materijala
Viškovi
Naplaćena otpisana potraživanja
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Prihodi od smanjenja obaveza
Ostali nepomenuti prihodi
Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme
Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od
vrednosti raspoloživih za prodaju
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha
2013
2012
244
1.810
2.845
2.809
0
108
23.344
10.180
4
25.147
13
902
51
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana
Razlika izmedju ucesca u kapitalu I kapitala Top – vet – prva kosolidacija
U k up n o
597
52.181
285
6.937
23.044
40. OSTALI RASHODI
Ostali rashodi sastoje se od:
2013
2012
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja i opreme
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti
1.091
2.710
Manjkovi
3.859
5.257
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
13.594
517
Ostali nepomenuti rashodi
29.829
55.790
3.016
43.869
154.542
209.126
Gubici od prodaje materijala
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe
Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme
Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti
raspoloživih za prodaju
Obezvređenje zaliha materijala i robe
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
Obezvređenje ostale imovine (goodwill-a)
U k up n o
Ostali nepomenuti rashodi u iznosu od 29.829 hiljada rsd odnose se na :
•
•
•
•
•
•
•
•
Rashodi iz ranijih godina
Provizije za prevremeno plaćanje
Rashodi po osnovu neoverenih knjižnih odobrenja kupcima (pdv iznos)
Troškovi sporova
Prekomerni kalo
Ugovorne kazne i penali iz prodaje
Donatorstvo
Ostalo
3.646
99.507
1.475
99.508
12.060
1.049
1.601
6.737
4.890
829
460
2.203
Obezvređenje potraživanja I kratkoročnih finanasijskih plasmana, odnosi se na ispravku vrednosti
potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 3.016 hiljada rsd.
Obezvređenje ostale imovine, odnosi se na obezvređenje goodwill-a u ukupnom iznosu od 99.507 hiljada
rsd.
52
41. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA
Društvo je izvršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza u toku 2013 godine.
Ukupno usaglašena potraživanja prema kupcima u zemlji iznose 92.80 %
Usaglašena potraživanja prema kupcima u inostranstvu iznose 81.86 %
Usaglašene obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 88.57 %
Usaglašene obaveze prema dobavljačima u inostranstvu iznose 97.59 %
Obaveze prema bankama, leasingu, usaglašene 100 %.
42. UGOVORENE I POTENCIJALNE OBAVEZE
Pregled hipoteka i zaloga po kreditima i leasing obavezama:
Hipoteka I i II reda u korist Raiffeisen banke na objektima: Farma Mićunovo, RC farma, fabrika stočne hrane
Protein, Objekti klanice i transporta, FSH-S.Itebej, kao i korporativna garancija i menice
Hipoteka II reda u korist Raiffeisen banke na zemljištu u Šimanovcima
Hipoteka I reda u korist NLB banke na objektima: Farma Melenci, Jakšićevo, Klek, kao i menice
Hipoteka I reda u korist Banke Intesa na zemljište u Šimanovcima, kao i korporativna garancija i menice
Hipoteka I reda u korist Hypo banke na poslovnom objektu u Novom Sadu, zaloga opreme, kao i
korporativna garancija i menice
Hipoteka I reda u korist NLB ad Ljubljana na objektima: Farma Banatsko Karađorđevo, Inkubatorska stanica
RC i poslovni prostor sa prodavnicom u Bačkoj Topoli (kada se oslobodi od hipoteke Unicredit banke), kao i
menice
Hipoteka II reda u korist NLB ad Ljubljana na objektima: Farma Melenci, Jakšićevo, Klek
Napomena: za hipoteke u korist NLB ad Ljubljana do dana 13.02.2014. nismo još dobili rešenja o upisu
hipoteka, ali je sve nabrojano u Anexu 5 sa NLB ad Ljubljana, koji je na snazi od 04.11.2013. godine.
Zaloga akcija u korist Hypo leasing-a.
Izuzev obaveza koje su obelodanjene u finansijskim izveštajima Društva, ne postoje druge ugovorene ili
potencijalne obaveze sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine.
Medjutim, poreski sistem Republike Srbije je u procesu kontinuirane revizije i izmena. Još uvek postoje
različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite pristupe
određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim kamatama i
penalima. U Republici Srbiji poreski period ostaje otvoren tokom 5 godina. Otuda, moguće je da poreski
organi prilikom inspekcije utvrde dodatne poreske obaveze. Rukovodstvo Društva smatra da su poreske
obaveze uključene u ove finansijske izveštaje pravilno iskazane.
43. Transferne cene
Poreski propisi Republike Srbije obuhvataju propise vezano za cene između povezanih lica. Važeći propisi
definišu princip jednakih uslova odnosno da se transakcije sa povezanim stranama obavljaju po istim
uslovima kao i sa trećim licima, kao i metode utvrđivanja transfernih cena. Stoga se može očekivati da će
poreski organi inicirati detaljnu kontrolu transfernih cena da bi osigurali da oporeziva dobit i/ili carinska
vrednost uvezene robe ne sadrži materijalno značajne greške zbog efekata transfernih cena između
povezanih strana. Društvo ne može unapred da proceni ishod takve kontrole.
53
44. Polise osiguranja
Specifikacija osigurane imovine:
Osigurani objekti
Preduzeće je osiguralo sledeće objekte od požara, izliva vode: Farma Mićunovo, Farma RC, FSH Protein,
Klanica i transport, Upravna zgrada, Inkubatorska stanica RC,Poslovni objekat u Novom Sadu, Farma
Melenci, Inkubatorska stanica i kotlarnica Melenci, Farma Karađorđevo, Farma Jakšićevo, Farma Klek,
Fabrika Stočne hrane Itebej, Farma Inđija, Farma Moravica, Farma Obrež.
Osigurana oprema
Osigurana je pojedina oprema od požara i loma na klanici i preradi, FSH S.Itebej, kao i linije hranjenja i
pojenja na farmama i inkubatorskoj stanici
Radnici su osigurani od nesrećnog slučaja i bolesti
45.
Pitanja zaštite životne sredine
Perutnina Ptuj-Topiko je u saradnji sa ovlašćenom kućom, Dra group iz Subotica, napravilo plan upravljanja
otpadom.
Takodje je sklopljen Ugovor sa firmom Sekopak, na osnovu kojeg rešavamo problem ambalažnog otpada.
Regulisan je i industrijski otpad, tako da su pronadjeni Operateri za otpadni papir, plastiku i komunalni
otpad.
O svakom kretanju otpada, ispunjavamo propisanu dokumentaciju.
Za opasan otpad (ulja u transformatorima), date su analize za kategorizaciju.
Što se tiče otpadnih voda, u fazi je ugradnja mreža protoka, a kontrolu kvaliteta radimo 4 puta godišnje.
Aktivnosti 2013. Godine:
1. Urađena Studija o proceni uticaja za zatečeno stanje projekta postrojenja za klanje i preradu
pernate živine za zaštitu životne sredine.Za ovu studiju još nismo dobili saglasnost jer moramo dati
idejno rešenje za predtretman otpadnih voda (sakupili smo ponude ).
2. Urađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za farme :
Za odgoj roditeljskog jata „Repro – centar“ (25. 07. 2013. dobili saglasnost)
Za eksploataciju roditeljskog jata „ Mićunovo „ (25.07. 2013. Dobili saglasnost)
Za tov brojlera „ Jakšićevo „ iz Srpske Crnje (postupak u toku)
Za tov brojlera „ Melenci „ iz Melenaca (postupak u toku)
3. Za svaku od navedenih farmi i za Mesnu industriju urađeni novi Planovi upravljanja otpadom
4. Za navedene farme i klanicu urađeni Zahtevi za Integrisanu dozvolu (predati za farme
Mićunovo,Repro-centar i Jakšićevo)
5. Obnovljeni ugovori sa Tehnopapirom Bg i Grmečom B.Topola odvoženje neopasnog ambalažnog
otpada iz Mesne industrije, sa farmi i inkubatorske stanice, distributivnih centara i njima
pripadajućih maloprodajnih objekata
6. Znatno smanjena količina otpadnih voda korišćenjem uređaja za pranje pod visokim pritiskom i
korišćenjem sredstava za dezinfekciju u koncentracijama za koje nema potrebe ispiranja vodom.
7. Sklopljen ugovor za opasan otpad (otpadna ulja ) sa Delta d.o.o. Kladovo
8. Sklopljen ugovor za uklanjanje infektivnog otpada – Veterinarski specijalistički institut - Subotica
9. Nabavka prese za neopasan otpad.
46.
Sudski sporovi
Društvo je tokom godine bilo uključeno u određeni broj sudskih sporova (kao tuženi i kao tužitelj) nastalih
tokom normalnog toka poslovanja. Rukovodstvo smatra da ne postoje sudski sporovi u toku niti neizvršeni
zahtevi koji bi mogli materijalno uticati na rezultat poslovanja ili finansijski položaj Društva, a koji nisu
ukalkulisani ili obelodanjeni kroz finansijske izveštaje.
54
IZVEŠTAJ O SUDSKIM SPOROVIMA
PO TUŽBAMA PERUTNINA PTUJ-TOPIKO a.d.
1. ''AGROSISTEM'' Novi Sad radi 168.780,58 din.. Presuda je postala pravosnažna i u toku je izvršenje po
podnetom predlogu za izvršenje.Račun dužnika blokiran je duže od 365 dana. Neizvesna naplata.
2. ''PROTEINTRADE'' DOO Bečej – radi 6.262.282,59. St 485/2010 . Parnični postupak je završen
donošenjem presude kojom je usvojen naš tužbeni zahtev i presuda je postala pravosnažna i izvršna. U
toku je stečajni postupak, potraživanje priznato u celosti, stečajni dužnik nema imovine.
3. 'NOVKOVIĆ'' DOO Srbac-trenutno potražuje 2.468.286,07 EUR-a-. Spor radi naknade štete P. 192/12 .
Po sprovedenim dokazima doneta je presuda kojom je usvojen naš tužbeni zahtev koja je po žalbi
tuženog ukinuta i predmet vraćen na suđenje prvostepenom sudu. Sud je spojio predmete po tužbama
parničnih stranaka i vodi se jedna parnica. Usledio je prekid parničnog postupka zbog podnete krivične
prijave od strane Novkovića i vođenja u trajanju od 1,5 godina. Završetkom krivičnog postupka
oslobađajućom odlukom za okrivljena lica iz firme koja su pripremala potrebnu dokumentaciju za
potrebe veštačenja parnični postupak je nastavljen i u toku je izvođenje dokaza veštačenjem i
saslušanjem predloženih svedoka sa naše strane. Tužbenim zahtevom tužilac predlaže da mu se isplati
naknada štete iznos od 343.714,98 eur na ime gubitka kala, stim da tužilac prigovara da je u pilećem
mesu bilo više apsorbovane vode od zakonom dozvoljene količine, zbog načina hlađenja pilećeg mesa
od strane tuženog koji po mišljenju tužioca nije bio u skladu sa zakonskim propisima. Zatim iznos od
72.662,92 eur na ime gubitka zbog hemijski neispravnosti isporučene robe , 1.518.465,00 EUR na ime
naknade štete zbog gubitka marže za period od oko 5 godina , 533.443,17 EUR na ime naknade štete
zbog gubitka tržišta i Brenda. Očekuje se pozitivno rešenje spora u našu korist, ostaje problem naplate
potraživanja iz razloga što firma tuženog ne posluje. Ročište zakazano za januar 2014 g. gde se izvodi
dokaz saslušanjem svedoka Žugić Danke, Brković Mila i Hrnjak Dragana .
4. ''DIS''DOO Despotovac-prijava potraživanja u stečaju radi 14.469.336,92 dinara- . Podneta je prijava
potraživanja protiv stečajnog dužnika a kako je stečajni upravnik osporio potraživanje u celosti podneta
je tužba za utvrđenje potraživanja i po sprovedenim dokazima doneta je presuda u našu korist. Stečaj je
u toku a očekivanje naplate iz stečajne mase je krajnje neizvesno jer nema imovine.
5. ''AGROFRUTA''-radi 775.611,07 din. Doneto je rešenje o izvršenju koje je postalo pravosnažno.Naplata
nije ostvarena,a nije uspela ni naplata menice zbog blokade računa.Na zahtev SUP-a Prokuplje podneta
je krivična prijava sa odštetnim zahtevom protiv odgovornog lica dužnika.
6. POZNIĆ DUŠAN Beograd radi duga od 1.952,229,82 din. Po tužbi je doneta presuda kojom je u celosti
usvojen tužbeni zahtev. Presuda je pravosnažna i do sada je naplaćeno 1,2 mil. Podnet je predlog za
izvršenje za preostali nenaplaćeni iznos od oko 1,3 miliona dinara sa kamatom od 2010 g. sa predlogom
da se izvršenje sprovede obustavom 2/3 zarade koju zaposleni prima u firmu Fish corp.2000 . Doneto
rešenje o izvršenju , u toku je rok za izvršnog dužnika da uloži prigovor .
7. ''KOSMOS'' DOO Vrbas radi 227.970,72 din. U sprovedenom parničnom postupku doneta je presuda
kojom je usvojen u celosti tužbeni zahtev. Zbog blokade računa izvršenje nije sprovedeno.
8. ''SRPSKO RUSKA TRGOVINSKA KUĆA''DOO Novi Sad, Iv 1026/10 . radi 1.520.136,81 din. Doneta je
presuda u našu korist i u toku je postupak po žalbi tuženog. Uložena žalba je formalnog karaktera kako
bi tuženi onemogućio prinudno izvršenje i blokadu računa, a ova ocena proizlazi iz činjenice da je tuženi
izvezao robu u Rusiju i naplatio u celosti svoje potraživanje za izvezenu robu. Poslovanje tuženog ne
garantuje da ćemo uspeti u naplati predmetnog potraživanja . Apelacioni sud potvrdio prvostepenu
presudu , čeka se da sud donese klauzulu pravnosnažnosti i izvršnosti kako bi se moglo pokrenuti
izvršenje blokadom računa dužnika koji za sada nije u blokadi . Proverena imovina dužnika , vozila
toyota avensis 2008 g. ( vrednost 7-8000 eur ) pežo boxter 2006 g. ( vrednost 4000 eur ) , toyota hiace
55
( vrednost 4000 eur ) , nepokretnost u Srpskoj Crnji sa pogonom za proizvodnju čiju vrednost ne mogu
da procenim , račun dužnika povremeno blokiran . U slučaju da naplata blokadom računa ne donese
rezultat planiram da angažujemo privatnog izvršitelja radi oduzimanja pokretne imovine . Poslat predlog
za izvršenje blokadom računa Srpsko ruske trgovinske kuće .
9. ''TEA'' STR Beograd. Izvršni postupak Iv.123718/11, vrednost spora 972.000,00 rsd Doneto je rešenje o
izvršenju. Postupak izvršenja protiv vlasnika radnje je u toku. Sudu je dostavljena nova adresa dužnika
kao i predlog da isti dostavi izjavu o imovini.
10. IRADIA DOO Sremska Kamenica, radi 1.745.593,57 dinara. Po okončanju parničnog postupka i na
osnovu izvedenog dokaza veštačenjem doneta je presuda u našu korist a po žalbi tuženog prvostepena
presuda je ukinuta zbog obračuna kamate komfornom metodom. U nastavku postupka otklonjena je ova
nepravilnost i na osnovu nalaza veštaka precizirali smo naš tužbeni zahtev koji je u celosti nesporan. U
decembru će biti održano ročište na kojem će biti zaključena rasprava i uslediće donošenje presude sa
usvajanjem tužbenog zahteva. Iradia doo nije u blokadi tako da postoji izvesnost naplate ali je
pretpostavka da će žalbom pokušati da maximalno odugovlače donošenje pravnosnažne presude .
Zaključena glavna rasprava 16.12.2013 g. , očekujem donošenje prvostepene presude nakon praznika .
11. PG DUŠAN TASEVSKI, P.14/12 radi 4.429.768,37 din. Po izvedenim pisanim dokazima doneta je presuda
u našu korist i u toku je postupak po žalbi.
12. PG ADAMOV DRAGICA-Deliblato, P.279/12 radi 289.944,00 dinara. Po tužbi je doneta presuda u našu
korist, tužena uložila žalbu koja je odbijena i postala pravosnažna i izvršna. Proverava se imovina tužene
kako bi se našao najbolji način za naplatu .Utvrđeno da tužena ima penziju, nakon preuzimanja klauzule
pravnosnažnosti od suda u Kovinu pokrenuće se postupak izvršenja. Podnet predlog za izvršenje , čeka
se da sud donese rešenje o izvršenju . Doneto rešenje o izvršenju .
13. JABUKA AD Beograd- St 3135/2011 , radi 6.030.897,63 din. Podneta je prijava potraživanja u stečajnom
postupku koju je stečajni upravnik priznao u celosti. Stečajni postupak je u toku. Stečajni upravnik po
podnetoj prijavi protraživanja nije priznao predlog za kompenzaciju međusobnih obaveza, pa je po
osnovu takve odluke podneo tužbu za naplatu svog potraživanja po osnovu zakupa poslovnog prostora
koji smo koristili u visini od 2,2 miliona dinara. U toku je parnični postupak, o ishodu parnice i obavezi
koja bi mogla nastati po okončanju spora nismo u mogućnosti dati pravu ocenu . Doneta prvostepena
presuda u parnici, sud je prihvatio naš predlog kompenzacije i obavezao Jabuku da nam plati 69.000,00
rsd a nas da njima platimo 62.000,00 rsd . Očekujem da će Jabuka podneti žalbu na takvu presudu .
14. FIDELINKA DOO Subotica, St 300/2012 , radi 3.720.380,45 din. Rešenje o izvršenju je postalo
pravosnažno a nije izvršeno zbog blokade računa dužnika. Izvršenje na pokretnim stvarima nije uspelo
jer dužnik nema pokretne imovine. U međuvremenu je pokrenut stečajni postupak i po podnetoj prijavi
stečajni upravnik je priznao potraživanje. Naplata u ovom trenutku nije izvesna.
15. SRBIJANKA DOO, radi 809.000,19 din. Podneta prijava potraživanja u stečaju. Stečajni postupak u toku,
potraživanje je priznato u celosti. Naplata neizvesna.
16. AM-PRODUKT VRŠAC, ST 144/2012 , , radi 1.762.587,63 din. Podneta je prijava potraživanja u stečaju,
Postupak stečaja u toku.
.
17. ''1. OKTOBAR'' Sombor , I.77/13 – radi duga od 7.074.070,38 dinara sa zakonskom zateznom
kamatom, spor po našoj tužbi je okončan pred Privrednim sudom u Somboru. Doneta je
presuda u
našu korist i usvojen je tužbeni zahtev u celosti, a po žalbi tuženog žalba je odbijena i presuda je
postala pravosnažna i u toku je izvršni postupak popisom, procenom i prodajom stvari na farmi u
Radojevu. Popisana je oprema na farmi vrednosti od oko 20 miliona dinara . Zbog dve neuspele javne
prodaje popisanih stvari izvršitelj treba da donese rešenje o preuzimanju popisanih stvari ali u vrednosti
30 % imovine , tako da bi za dug od 7 miliona preuzeli opremu sa farme koja po proceni izvršitelja vredi
oko 20 miliona . Još uvek nije sprovedeno preuzimanje popisanih pokretnih stvari, poslata je urgencija
sudu radi donošenje rešenja o dosudi imovine dužnika .
18. GOLD ELECTRONIC Beograd 7.342.792,57 din. Iv 1300/09 . Podneta je krivična prijava sa odštetnim
zahtevom i u toku je krivični postupak protiv vlasnika firme. Cenim da
nema izgleda da se naplati
potraživanje.
56
SPOROVI PO TUŽBAMA TREĆIH LICA
1. ZZ''BAČKA '' Bačka Topola - vraćanje zadružne imovine. U toku je postupak za vraćanje zadružne
imovine po zahtevu ZZ''Bačka '' koji je podnet 1992.godine. a vodi se pred organom opštinske uprave. U
novembru 1997.održana je rasprava, a sledeća je održana u oktobru 2004.godine. Ostajem bez
komentara po iznetim činjenicama Dali smo odgovor i osporili osnovanost zahteva jer nije predlagač
podneo odgovarajuće dokaze po odredbama Zakona o zadrugama i odredbama Zakona o načinu i
uslovima vraćanja imovine stečen radom i poslovanjem Zadruge i Zadrugara posle 1 . jula
1953.godine.Na poslednjem ročištu od 19.07.2005.g. predlagač je precizirao ponovljeno svoj zahtev za
vraćanje zadružne imovine koja obuhvata izgradjeno i neizgradjeno gradjevinsko zemljište na lokaciji u
Novosadskoj ulici , sadašnja lokacija Proteina i u ulici Maršala Tita, sadašnja Mesna industrija, nekretnine
upisane u listu nepokretnosti broj 760, k.o. Bačka Topola grad. Podneskom protivnika osporen je zahtev
predlagača i predloženo da se isti odbaci kao nepotpun jer nije priložio potrebne dokaze.Protivnik je
predložio da se izvedu dokazi saslušanjem svedoka te da se sprovede i geodetsko i finansijsko
veštačenje.Po nalazu geodetskog veštaka zahtev je neosnovan jer predmetna imovina nije imala nikad
karakter zadružne imovine.Od septembra 2006. nije održana ni jedna rasprava.
2. RADAKOVIĆ DRAGAN I RADAKOVIĆ SUZANA , podneli tuzbu radi sticanja bez osnova, vrednost spora
oko 40 miliona . Opštinski sud u Zrenjaninu je 2008 g. usvojio tuzbeni zahtev te obavezao Tehnoopremu
doo da isplati oko 40 miliona rsd . Okruzni sud potvrdio za 3 miliona dinara a za ostatak ukinuo i vratio
na ponovno sudjenje . Opštinski sud ponovo presudjuje u korist tužilaca ali ovaj put za iznos od 36,3
miliona dinara na koju presudu je izjavljena žalba . Parnični postupak je trenutno u prekidu jer je
Tehnooprema ugašena a Perutnina treba da se označi kao pravni sledbenik. Izjavljena je žalba na
resenje kojim se Perutnina poziva da pristupi parnici kao pravni sledbenik iz razloga kako bi žalbom
uspeli da priložimo nove dokaze koje ce na kraju Apelacioni sud pogledati kod odlucivanja u žalbi . Viši
sud je odbio takvu žalbu i predmet vratio prvostepenom sudu da isti prosledi Apelacionom sudu na
rešavanje . Predmet se trenutno nalazi u osnovnom sudu u Zrenjaninu, dobio je novi broj P.1909/2013 i
dodeljen je sudiji Živankić Zagorka koja treba da pošalje ceo predmet zajedno sa novim dokazima koja
smo uspeli da priložimo u predmet . Takođe, sa ovim predmetom je povezan i krivični predmet koji je u
fazi istrage protiv veštaka iz pomenute parnice koji je prekoračio svoja ovlašćenja i tako indirektno
doveo do toga da tužbeni zahtev bude usvojen na tako veliki iznos .
3. ''NOVKOVIĆ ''DOO Srbac – radi 356.884,80 Eur. U ovom izveštaju izneto je kratko obrazloženje o toku
parnice pa nije potrebno ponavljati. Vodi se jedinstven parnični postupak na osnovu rešenja suda o
spajanju predmeta po tužbama parničnih stranaka.
4. EGG-KER KFT'' Budimpešta, P.543/11 .radi 51.920 evra- tužba od 29.04.2008. U toku je parnični
postupak, doneta je presuda u korist tužioca koja je ukinuta po žalbi tuženog i u toku je parnicni
postupak, teče izvođenje dokaza. U vezi istaknutog prigovora zastare potraživanja sud je naložio da
tužilac obezbedi potrebne propise republike Mađarske i evropske unije koji regulišu ovo pravno pitanje i
sud je zastao do daljeg raspravljanje u ovom predmetu. Zadnje ročište održano početkom 2013 g.
Zastupa nas advokat Jovičić.
5. TUCOVIĆ MILORAD radni spor, P. 584/13 . tužba od 02.10.2009.
Spor je pokrenut po tužbi tužioca zbog otkaza ugovora o radu i u sporu se traži poništenje rešenja i
vraćanje na posao. Otkaz je usledio iz razloga što tužilac dana 26.06.2009. godine se nije javio na
lekarsku komisiju radi regulisanja bolovanja preko 30 dana pa mu je po izdatoj doznaci od strane
izabranog lekara za period od 01. 06. do 30. 06. 2009. godine Služba obračuna zavoda za zdravstveno
osiguranje Bačka Topola obračunala naknadu samo za period do 26.06.2009. godine. Po osnovu toga
dani do kraja meseca se smatraju neopravdanim izostankom. Tužilac ni za celi jul 2009. godine nije imao
izdate doznake za pravdanje nedolaska na posao.
U toku dosadašnjeg toka postupka nakon izvedenih dokaza prvostepeni sud je doneo presudu kojom je
usvojio tužbeni zahtev a po žalbi tuženog presuda je ukinuta upravo iz razloga što sud nije utvrdio
pravilno i potpuno činjenično stanje o postojanju opravdanosti za izostanak sa posla u navedenom
periodu. Sledi izvođenje dokaza na ove okolnosti. Može se istaći da je prisutan pritisak na svedoke i
službu kako bi se opravdalo ponašanje tužioca u vezi nedolaska na komisiju i tako dokazalo postojanje
izvinjavajućeg razloga za celi period odsutnosti sa rada. U samom zdravstvenom kartonu tužioca nema
57
uopšte evidentiranog otvorenog bolovanja ni do 30 ni preko 30 dana. U ovom trenutku je teško dati
ocenu o konačnom ishodu parnice, usvajanjem tužbe to bi proizvelo firmi obaveze cca 2 miliona dinara.
6. ''IRADIA'' DOO Sremska Kamenica, P. 795/2010 . vrednost spora 7.058.965,63 din. Doneta je
prvostepena presuda u korist tužioca i u toku je postupak po žalbi.Očekujemo ukidanje prvostepene
presude i u ponovljenom postupku bi dokazali da predmetni dug ne postoji jer su ugovor ispunili
zajednički Topiko i Tehnooprema, u protivnom imali bi isplatu glavnice sa kamatom i troškovima
postupka cca 10 miliona. Doneta pravnosnažna presuda u korist Iradie , obavezni smo da isplatimo oko
7 miliona dinara sa zzk od 2010 g. do isplate kao i troškove postupka od oko 300 000 rsd . Poslat
predlog za vansudsko poravnanje advokatu Iradie uz kompenzaciju naseg potrazivanja prema Iradiji za
oko 2,8 miliona dinara .
7. HINIĆ LJILJANA, P.234/11 . radni spor u predmetu otkaza ugovora o radu i naknade nematerijalne štete
zbog povrede na radu. U toku postupka su izvedeni predloženi dokazi i u završnoj fazi postupka
sprovedeno je medicinsko veštačenje čiji nalaz nismo dobili i kad ga dobijemo moći ćemo da se
izjasnimo. U suštini ovo veštačenje nije ni trebalo sprovoditi jer bolest tužilje nije u uzročnoj vezi sa
povredom na radu. Po izjašnjenju verujemo da će biti zaključena rasprava i očekujemo da će tužbeni
zahtev po osnovu otkaza zbog tehnološkog viška biti odbijen a da će drugi deo zahteva o naknadi štete
biti usvojen i da ćemo imati troškove cca 250.000 dinara. Zaključeno ročište, sud je odbio zahtev
punomoćnika tužioca za novo veštačenje na ime profesionalne bolesti tužiteljice . Očekuje se donošenje
presude početkom 2014 g. Doneta prvostepena presuda dana 14.01.2014 da se tužiteljici isplati naknada
štete na ime povrede na radu kao i da se vrati na rad . Predata žalba na presudu .
8.
ĐOKIĆ SLAVKO, P1 582/11 . Vrednost spora 650.000,00 rsd . Radni spor je pokrenut tužbom zbog
otkaza ugovora o radu po osnovu odbijanja prihvatanja aneksa ugovora o radu kojim je ponuđena
korekcija zarade tužioca. Izvedeni su predloženi dokazi i kako je na poslednjem ročištu tužilac precizirao
tužbeni zahtev da mu se isplati naknada štete u iznosu od 6.000 evra stim da odustaje od zahteva za
vraćanje na posao, imamo rok da se izjasnimo po tužbi i preciziranom tužbenom zahtevu. Zakazano
ročište za februar 2014 .
9. HIDEGFELDI ROBERT, P.223/11 radni spor. U jednom predmetu radi se o tužbi za poništaj rešenja o
otkazu ugovora o radu zbog proglašenja tužioca tehnološkim viškom a drugi spor ima za predmet zahtev
za isplatu otpremnine u većem iznosu od obračunatog i ispalćenog iznosa. Zaista je ovo nesvakidašnji
tužbeni zahtev jer protivreče u pogledu pravnog osnova jedan drugom, ne mogu istovremeno biti
ostvarena oba, ali tužilac je istrajan. Imajući ovakvu pravnu situaciju zaista nije moguće predvideti ni
kakvo će rešenje suda biti. Zaključeno ročište povodom tužbe za poništaj rešenja o otkazu ugovora o
radu, čeka se presuda . Što se tiče tužbe za isplatu otpremnine , ročište odloženo za januar 2014 g.
Doneta prvostepena presuda da se tužilac vrati na rad prema njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti . U
toku je pisanje žalbe na prvostepenu presudu . Zakljuceno rociste radi isplate otpremnine u većem
iznosu , veštak ostao kod svog nalaza u kome je utvrdio da smo isplatili otpremninu u celosti .
10. TEHNOOPREMA-INŽENJERING DOO u stečaju, radi 579.863.721,70 dinara. P.190/12 . U toku je parnični
postupak po tužbi stečajnog dužnika i do sada je sproveden dokaz veštačenjem a kako nisu bili
zadovoljni nalazom i mišljenjem veštaka tužilac je predložio kontrolno veštačenje. Imenovan je novi
veštak i čekamo da se uradi novi nalaz . Cenimo da tužba nema osnova kao i da je morao biti mnogo
ranije zaključen stečajni postupak. Dostavljena dokumentacija veštaku koji neće uspeti da uradi nalaz i
mišljenje do januara 2014 . Ročište zakazano za januar 2014 odloženo do marta 2014 g. , nalaz veštaka
za sada nije urađen .
11. VUJOVIĆ JELENA, P.976/13 .radni spor. Vrednost spora oko 660 000 rsd Dostavljen je na tužbu odgovor
i održano je pripremno ročište na kojem je rešeno da se sasluša tužilac i izvedu priloženi pismeni dokazi.
Tužba je podneta zbog povrede noge nastale prilikom dolaska na posao kojom prilikom se tužilja
pokliznula na ledu i snegu na autobuskoj stanici u Feketiću. Sa aspekta zdravstvenog osiguranja radi se
o povredi na radu radi ostvarenja punog iznosa naknade u periodu bolovanja, a kad se govori o naknadi
neimovinske štete zbog povrede na radu ne postoji pravni osnov za ovu naknadu jer ne postoji krivica
poslodavca niti postoji uzročno posledična veza. Stoga bi tužba morala biti odbijena kao neosnovana.
Advokat tužiteljice proširio tužbu na opštinu Mali Iđoš i Mesnu zajednicu , smatram da je navedeno
uradio kako bi izbegao da sud odbije tužbeni zahtev prema nama a da proširenjem tužbe izbegne
plaćanje takse koja bi usledila ukoliko bi podneo novu tužbu .
58
12. ŠAVIJA JELENA, radni spor P1.3495/13. Podnela je tužbu za poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu
zbog tehnoloških promena. Dostavljen je sudu odgovor na tužbu, još nije zakazano pripremno ročište.
13. KOVAČ VERICA . radni spor P1.610/13. Podneta je tužba radi naknade štete u iznosu od oko 500.000,00
rsd i radi vraćanja na posao . Poslat je odgovor na tužbu u kome je osporen zahtev za vracanje na posao
, iz razloga što je u pitanju Ugovor o radu na određeno vreme koji je istekao , a što se tiče naknade
štete , postoji mogucnost da sud presudi da postoji podeljena odgovornost gde je tužiteljica u vecoj meri
odgovorna za nastalu štetu . Pripremno ročište još nije zakazano . Zastupa nas advokat Ljiljana Petrić .
14. VLAJIĆ MARKO , P1.276/13 radni spor, vrednost spora 140 000 rsd , isplacen trazeni iznos po presudi ,
uložena žalba na troskove postupka od 140 000 rsd koji su po našoj oceni previsoko odmereni .
Navedeni predmet je već jednom bio ukinut od strane višeg suda a troškovi su bili duplo manji s toga
smatramo da su previsoko odmereni .
15. CURNOVIĆ DEJAN . P1.602/13 naknada štete , doneta prvostepena presuda u korist tužioca na oko
350.000,00 rsd, uložena žalba, ukinuta prvostepena presuda i vraćena na ponovni postupak. Prema
stavu drugostepenog suda , postoji podeljena odgovornost a ne isključiva naša krivica kako je presudio
prvostepeni sud . Nakon ukidanja presude još uvek nije održana ni jedna rasprava . Zavisno u kom
procentu sud utvrdi podeljenu odgovornost bi se odredila i naknada štete . Održano pripremno ročište,
ponovo će biti saslušan tužilac .
16. MENĐAN ROŽA , radni spor , P1.440/12 tužba za vraćanje zaposlenog na rad . Saslušana je tužiteljica,
tvdi da je dobila otkaz kao tehnološki višak iz zdravstvenih razloga , traženo je saslušanje direktorice
Mesne industrije na okolnosti provere navoda tužiteljice sa ročišta, ceka se odluka suda o saslušanju
predlozenog svedoka . Urađeno veštačenje na koje treba da se izjasnimo . Ročište zakazano za januar
2014 g. Zakazano ročište za mart 2014 g. potrebno je da se sasluša Hermina radi provere navoda
tužiteljice sa ročišta .
17. RADOIČIĆ MILADIN ,P1.103/13 naknada štete , vrednost spora 1,4 miliona rsd . Zaposleni je
pravnosnažnom odlukom suda vraćen na rad, ali je i na takvu odluku u oktobru 2012 g. izjavljena
revizija o kojoj još uvek nije odlučeno . Uradjeno je veštačenje utvrdjeno potrazivanje od 1,4 miliona
dinara, u slucaju da se revizija reši pozitivno u toku trajanja postupka ne bi postojao osnov za isplatu
naknade štete . Sporno je da li tužiocu pripada pravo na isplatu naknade štete za regres i topli obrok,
sud je prilikom vraćanja sudija koji su ostali bez posla bio na stanovištu da im ne pripada regres i topli
obrok , ali za njih važi Zakon o radu u državnim organima pa ne možemo da se izjasnimo kako bi u
ovom slučaju presudio .
18. TERRA PRETA , P.3/2012 , Vrednost spora 120 miliona dinara . Podneli su tužbu kao nesaglasni akcionari
protiv odluke skupštine akcionara Perutnina Ptuj-Topiko o smanjenju kapitala zbog pokrića gubitaka .
Sud je odbacio tužbu i tužbeni zahtev, jer tuženi nisu uspeli da dokažu da su u zakonskom roku bili
nesaglasni sa odlukama skupštine akcionara . Uložena žalba od strane Terra Prete i čeka se na odluku
Privrednog Apelacionog suda u BG.
59
TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA
a. Identitet povezanih lica i transakcije po pojedinačnim pozicijama, prikazane na stranama 23 - 32
6. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA
Nakon datuma bilansa stanja, nije bilo događaja koji nisu obuhvaćeni ovim finansijskim izveštajima.
U Bačkoj Topoli, 14.04.2014.
Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja : ___________________________
Zakonski zastupnik :
____________________________
60
Download

2Izvestaj o revziji komplatan