OSMI MEĐUNARODNI MUZIČKI FESTIVAL ARANĐELOVAC 2015.- SOLO PESMA
Rang lista
br.
Prezime i ime
Škola
Mesto
datum
kat
nag.
bod.
5
Ilić Teodora
OMŠ"Petar Ilić"
Aranđelovac
06.06.1998
1
Lau
100.00
2
Pustovrh Maša
KGB“Ljubljana“
Ljubljana
31.10.2001.
1
I2
3
Smirnova Tatjana
KGB“Ljubljana“
Ljubljana
11.09.2001.
1
I3
1
Popović Barbara
DMBUC Ilija Nikolovski-Luj
Skopje
16.09.2000.
1
6
Ilkovska Delfina
DMBUC Ilija Nikolovski-Luj
Skopje
08.04.2000.
8
Mitrova Marta
DMUC"Sergej Mihajlov"
Štip
9
Mitrović Teodora
OMŠ"Petar Ilić"
4
Daneva Marija
7
klasa
klavirski saradnik
Aleksandra Alivojvodić
Ivo Igrutinović
98.00
Edita Garčević Koţelj
Tine Bec
94.33
Edita Garčević Koţelj
Tine Bec
I4
91.67
Prof.Aleksandra Kocevska
Prof.Biljana Petrovska
1
II1
83.00
Prof.Aleksandra Kocevska
Prof.Biljana Petrovska
07.03.2000.
1
II2
81.00
Katerina Stancheva
Trajche Roglev
Aranđelovac
01.02.2000
1
III1
77.00
Aleksandra Alivojvodić
Ivo Igrutinović
DMUC"Sergej Mihajlov"
Štip
02.03.2000.
1
III2
75.67
Katerina Stancheva
Trajche Roglev
Janeva Sara
DMUC"Sergej Mihajlov"
Štip
01.01.2000.
1
P
68.00
Violeta Arsovska
Trajche Roglev
10
Lukić Goran
OMŠ”Stanković”
Beograd
19.04.1993
1g
I1
90.00
Ljubica Ţivković
Iva Krasulja
11
Baleski Vasko
DMBUC Ilija Nikolovski-Luj
Skopje
18.06.1998.
2g
Lau
95.00
Prof.Aleksandra Kocevska
Prof.Biljana Petrovska
13
Smiljković Maša
OMŠ”Stanković”
Beograd
28.07.1994
2
I1
98.00
Ljubica Ţivković
Iva Krasulja
14
Ternifi Sara
KGB“Ljubljana“
Ljubljana
06.03.1996
2
II1
85.00
Edita Garčević Koţelj
Tine Bec
12
Milinković Mina
OMŠ"Petar Ilić"
Aranđelovac
09.08.1997
2
II2
82.00
Aleksandra Alivojvodić
Ivo Igrutinović
16
Jordanova Blagica
DMUC"Sergej Mihajlov"
Štip
07.04.1999.
2
III1
75.00
Violeta Arsovska
Trajche Roglev
15
Boţinovka Anastasija
DMBUC Ilija Nikolovski-Luj
Skopje
15.11.1997.
2
III2
70.00
Prof.Svetlana Donkovska
Prof.Biljana Petrovska
17
Smokvoski Branko
DMBUC Ilija Nikolovski-Luj
Skopje
06.04.1998.
3g
II1
85.00
Prof.Aleksandra Kocevska
Prof.Biljana Petrovska
18
Jelisavac Marko
SMŠ”Petar Kranjčević”
S. Mitrovica
13.06.1988
3g
P
66.67
Dejan Ljutovac
Milica Miljanić
21
Simić Ana
SMŠ”Stanković”
Beograd
06.06.1996
3
II1
88.00
Ana Lačković
Olivera Ćirović
19
Jovičić Kristina
MŠ"Ţivorad Grbić"
Valjevo
02.10.1995
3
P
65.00
Teodora Pešev-Đurđević
Miloš Jakšić
20
Prapotnik Katarina
KGB“Ljubljana“
Ljubljana
20.02.1995.
3
Edita Garčević Koţelj
Tine Bec
23
Miodrag Milica
SMŠ”Stanković”
Beograd
24.10.1992
4
I1
91.67
Ana Lačković
Olivera Ćirović
22
Jandrić Marija
SMŠ”Stanković”
Beograd
26.09.1994
4
II1
83.00
Ana Lačković
Olivera Ćirović
27
Bec Tine
KGB“Ljubljana“
Ljubljana
18.06.1993
4g
Lau
96.67
Edita Garčević Koţelj
Tine Bec
25
Poledica Nenad
SMŠ”Stanković”
Beograd
18.11.1988
4g
I2
96.00
Ljubica Ţivković
Iva Krasulja
24
Petešev Luka
DMUC"Sergej Mihajlov"
Štip
15.07.1996
4g
I3
95.33
Violeta Arsovska
Trajche Roglev
26
Simić Cvjetin
SMŠ”Stanković”
Beograd
03.08.1988
4g
I4
91.67
Dejan Pešić
Iva Krasulja
br.
Prezime i ime
Škola
Mesto
datum
kat
nag.
bod.
28
Vetrih Luka
GŠ”Vinka Vodopivca”
Ajdovščina
16.06.1993
5g
I2
91.00
Katarina Perger Vodnjov
Marko Kanalec
29
Pušnik Matevţ
KGB“Ljubljana“
Ljubljana
31.01.1994.
5g
I2
90.00
Edita Garčević Koţelj
Tine Bec
32
Bačan Bernardica
KGB“Ljubljana“
Ljubljana
12.12.1992.
6
II1
88.00
Edita Garčević Koţelj
Tine Bec
30
Podgornik Ajda
GŠ”Vinka Vodopivca”
Ajdovščina
16.01.1991
6
II2
81.00
Katarina Perger Vodnjov
Marko Kanalec
31
Vučenović Milica
SMŠ”Petar Kranjčević”
S.Mitrovica
23.02.1996
6
Dejan Ljutovac
Milica Miljanić
33
Misheska Katica
DMUTodor Skalovski Tetoec
Tetovo
13.02.1997
6
Makedonka Mitreska
Karolina Petrovska
34
Ivašjova Tatjana
Grad: Ljuberci
Русија
10.05.2001
1
Zadvoročnova Jana Sergeevna
Tamara Manić
I
91.00
klasa
klavirski saradnik
Download

Соло песма ранг