3. lekce
Ve třetí lekci minikurzu se naučíme tvořit množné číslo podstatných a přídavných jmen.
Množné číslo podstatných a přídavných jmen
Slovíčka
andre – v
bachtalo – šťastný
cikno – malý
duj – dvě
e buťi – práce
e daj – matka
e cholov – kalhoty
e kaveja – káva
e mačka – kočka
e piri - hrnec
goďaver – chytrý
imar – už
jekh – jedna
kalo – černý
kirko – hořký
lačho – dobrý, hodný
nasvalo – nemocný
nevo – nový
o bakro – beran
o balo – prase
o dand – zub
o danda – zuby
o kher – dům
o love – peníze
o murara – zedníci
o muraris – zedník
o pohara – sklenice (Pl.)
o poharis – sklenice
o šougora – švagři
o šougoris – švagr
o topanka – bota
o topanki – boty
parno – bílý
purano – starý (u neživotných jmen)
šargo – žlutý
tajsa – zítra
te avel – přijít, přijet, stát se
te dikhel – vidět
te jel rado – být rád
te kerel buťi – pracovat
te phirel andre buťi – chodit do práce
te zarodel - vydělávat
Úvodní text
V kavárně sedí dvě kamarádky, 20 let 30 let,
a povídají si…
Džanes so nevo? Soduj mire phrala akana
zaroden bare love! Džanes, hoj keren buťi
andre Ňemciko, keren odoj sar murara, imar
tajsa avena!
Víš, co je nového? Oba mí bratři teď
vydělávají spoustu peněz! Víš přeci, že
pracují v Německu, dělají tam zedníky, už
zítra přijedou!
Ta som rado, bo lengere romňa, mire
sesterňici, avena bachtale.
To jsem ráda, protože jejich manželky, moje
sestřenice, budou šťastné.
Ta sar tire pheňa the lengere murša?
A jak se mají tvé sestry a jejich muži?
Ta bare love len nane, aľe lengere čhave
šukar, lačhe, ta tiš bachtale. O šougora na
phiren andre buťi, bo nasvale hine.
Nemají moc peněz, ale jejich děti jsou
krásné, hodné, tak jsou taky šťastní. Švagři
nepracují, protože jsou nemocní.
…přijde číšník a objednávají…
So peske daha?
Co si dáme?
Duj kaveji the jekh mineralka andro duj
pohara.
Dvě kávy a jednu minerálku do dvou sklenic.
…číšník přinese objednané pití, skleničky mají
žlutou barvu…
Dikh, save šukar pohara, šarga! Aľe o kaveji
kirka! Na dikhes o cukri?
Koukej, jaké krásné žluté sklenice! Ale káva je
hořká! Nevidíš cukr?
Odoj pro cikne skaminda.
Támhle na těch malých stolech.
Tvorba množných čísel podstatných a přídavných jmen
Jak nejspíš víte, oproti češtině má romština členy (určité):
Jednotné číslo:
e phen (sestra)
o phral (bratr)
Množné číslo:
o pheňa (sestry)
o phrala (bratři)
Koncovky jmen se liší dle toho, zda jsou původní či přejatá, a v rámci původních je nutné
rozlišit koncovková a bezkoncovková jména:
Podstatná jména
Původní bezkoncovková
Původní koncovková
Přejatá
Přídavná a jiná jména
Původní bezkoncovková
Původní koncovková
Přejatá
m.: o vast > o vasta,
m.: o pirano > o pirane,
m.: -us, - is, - os, -as > - i / -a ,
f.: e roj > o roja, e rat > o raťa
f.: e piraňi > o piraňa
f.: e učiťeľka > o učiťeľki
m.: šukar > šukar,
m.: baro > bare,
m.: želeno > želena ,
f.: šukar > šukar
f.: bari > bare
f.: želeno > želena
Cvičení
3. 1 Z textu rozhovoru vypište romské překlady těchto slovních spojení. Ověřte, zda platí
uvedené pravidlo:
moji bratři
______ _______
velké peníze
______ _______
jejich ženy
moje sestřence (pl.)
tvoje sestry
jejich chlapy
švagři (jsou) nemocní
krásné skleničky
hořké kávy
malé stoly
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
3. 2 Doplňte správné koncovky (-e, -a, -i , /) a přeložte.
Odoj hine trin mir__ cikn__ phral___. Soduj tir__ šukar pheň __ hine lačh __. Laker__ čhaj__
hordinen ča charn__ rokľ__. Kaj trin amar__ kal__ mačk__? Lenger__ piraň__ šukar: šarg__
bal__, želen__ jakh__. Mir__ čhav__ barval__, bo hine goďaver__.
3. 3 Jaký člen může stát před těmito jmény (připomeňme si, že romština má jen dva rody mužský a ženský)? Spojte čarou každé pojmenování s patřičným členem:
cikno čhavo (malé dítě)
šukar čhaja (hezká děvčata) e
kaľi topanka (černý střevíc)
parne danda (bílé zuby)
kaľi cholov (černé kalhoty)
o
cikňi mačka (malá kočka)
baro phral (starší bratr)
goďaver daj (moudrá maminka)
cikne pheňa (malé sestry)
purano kher (starý dům)
3. 4 Po vyluštění následující křížovky, bude-li Vaše řešení správné, se v tajence objeví
romský pozdrav rozšířený především mezi kočovnými Romy.
naše prasata
moji bratři
krásné dívky
velký beran
malé stoly
velké hrnce
mladí Romové
jejich manželky
pozn.: aspirované hlásky kh čh ph th se zapíší do jednoho okénka
Klíč ke cvičení
3. 2
mire cikne phrala, tire šukar pheňa lačhe, lakere čhaja – charne rokľi, amare kale mački,
lengere piraňa –šarga bala – želena jakha, mire čhave barvale, goďaver.
3. 3
e: kaľi mačka, kaľi cholov, cikňi mačka, goďaver daj, ostatní –člen o
3. 4
Správný překlad: amare bala, mire phrala, šukar čhaja, baro bakro, cikne skaminda, bare
pira, terne Roma, lengere romňa.
tajenka: Lačho drom.
Zdrobněliny podstatných a přídavných jmen
V této lekci se seznámíme s tvorbou zdrobnělin v romštině.
Slovíčka
avka – tak
čalo – sytý, plný
Dža Devleha – Nashle! Sbohem!
e rokľa – sukně
miri – moje
o beng – čert
o dilos – oběd
o graj – kůň
o per – břicho
o than – místo
oda – to
sasto – zdravý
Servus! – ahoj!
soduj – oba
te bešel – sedět, bydlet
te daral – bát se
te chučkerel – poskakovat
te kampel + Dativ – potřebovat
te rakhel – najít
te tavel – vařit
te thovel – položit, dát (ve významu
položit)
Úvodní text
Baví se dvě matky v parku, kolem nich dvě
děti – holčička a chlapeček…
Oja cikňori čhajori chučkerel sar grajoro. Te
la na avlas rokľica, ta džanľomas, hoj oda
muršoro.
Oda miri. Joj ajso bengoro čhajori. Na avka
pal late darav.
Ta hin tut ča jekhori, ta daras.
Tut hin muršoro, na?
He, the ajso lačhoro, hoj kaj les thovav te
bešel, odoj les čorores rakhav. Sar les hin
čalo peroro, ta bešel peske pre jekh thanoro.
Na kampel mange pal leste te daral.
Miri chučkerel, tiro bešel, ča mi aven soduj
bachtalore the sastore. Me imar džav,
kampel mange te tavel o dilocis. Servus!
Dža Devleha!
Ta maličká holčička poskakuje jak koníček.
Kdyby neměla sukýnku, myslela bych si, že je
to chlapeček.
Ta je moje. Je to taková čertice. No tak se o
ní musím bát.
To že máš jen jedinou, tak se bojíš.
Ty máš kluka, viď?
Ano, a je tak hodný, že kam ho posadím, tam
ho taky chudáčka najdu. Pokud má plné
bříško, tak sedí na tom jednom místečku.
Moje poskakuje a tvůj sedí, jenom ať jsou
oba šťastňoučcí a zdraví. Já už jdu, musím
uvařit obídek. Ahoj.
Nashle!
Jak si můžete ověřit, u původních podstatných jmen mají zdrobněliny koncovku v mužském
rodě jednotného čísla -oro, v ženském rodě -ori (přičemž dochází k měkčení koncové hlásky -d, -t, -n, -l), v množném čísle -ora / -ore:
Čhave (děti) – čhavore (děťátka), čare (misky) – čarore (mističky), dada (otcové) – dadora
(tatínkové), khera (domy) – kherora (domečky i místnosti), rakľija (dívka) – rakľora (dívenky),
daja (matky) – dajora (maminky), lačhe (dobří) – lačhore ( srdeční, velmi dobří), bachtale
(šťastní) – bachtalore (šťastňoučké), saste (zdraví) – sastore (zdravoučké)
U přejatých podstatných jmen rodu mužského se zdrobněliny tvoří koncovkami -ocis, -icis,
(stolk-ocis, pohar-icis), v množném čísle dochází ke ztrátě koncového -s (poharici), v ženském
rodě použijeme koncovku -ica v jednotném čísle a -ici v množném:
rokľa (sukně) – rokľica (sukénka) – rokľici (sukénky)
Cvičení
3. 1 Zkuste utvořit zdrobněliny ke slovům:
o raklo (neromský chlapec) ____________
e papin (slepice) ____________________
o balo (prase) _______________________
e džuvľi (žena) _____________________
o skamind (stůl) _____________________
e piraňi (milenka) ___________________
3. 2 Přeložte: moje malá holčička, můj tatínek, moje zlatá maminka, vaše hezká dceruška,
tvoje sestřička, náš sytý synáček, moje sukénka, náš hezký chlapeček.
3. 3 Tajenka v následující křížovce vám sdělí, čím vaše duše oplývá:
okénko
pivečko
hodňoučký
sestřička
čertík
stoleček
malé vědro (braďi)
sklenička
Pozn.: aspirované hlásky kh, čh, ph, th, se zapíší do jednoho okénka
Klíč ke cvičení
3. 1
rakloro, baloro, skamindoro, papiňori, džuvľori, piraňori
3. 2
miri cikňori čhajori, miro dadoro, miri somnakuňori dajori, tumari šukarori čhajori, tiri
pheňori, amaro čaloro čhavoro, miri rokľica, amaro šukaroro muršoro.
3. 3
tajenka: Lačhi goďi.
Překlad: blakica, lovinica, lačhoro, pheňori, bengoro, skamindoro, braďori, poharicis
Download

stáhnout v pdf