03/2014 | PLATNOST DO 29.08.2014
SPECIÁLNÍ NABÍDKA POTŘEB PRO STOMATOLOGII
Vykouzlili
jsme pro vás
parádní slevy!
Anestetika opět v nabídce Dentamedu
- snadno a rychle až k Vám!
Bližší informace u našich obchodních zástupců.
Čechy: volejte zdarma
800 149 657
Morava: volejte zdarma
800 304 040
celá ČR: faxujte zdarma
800 100 175
Pod Lipami 41, 130 00 Praha 3 │ 266 007 111 │ www.dentamed.cz │ [email protected]
28. května roku 2015
Co je to za datum?
Na to je jednoduchá odpověď – je to datum prvního dne dalšího ročníku výstavy
DentaDen. Pokud jste letos na výstavu nemohli přijít a přesto Vás zajímají nové postupy, trendy a praktické odborné informace, pak si 28. nebo 29. května 2015 rezervujte
pro DentaDen.
Interaktivní výstavu DentaDen pro Vás připravujeme rádi, protože příjemná atmosféra
a kladné ohlasy návštěvníků na letošní ročník opět potvrdily, že Vám je u nás dobře.
A nám s Vámi také.
A kdo vyhrál v naší loterii
o ceny v hodnotě 197 751 Kč?
Podívejte se na www.dentamed.cz a hned to zjistíte!
Třeba jste to právě Vy!
Šťastným výhercům gratulujeme!
26.2014,
září 2014,
Praha,
konferenční centrum
centrum UMG
AVAV
ČR ČR
6. září
9:30,9:30,
Praha,
konferenční
UMG
LNĚ
SOUVISLOSTI
Kevin
Rose++DentalCare
DentalCare
Kevin
Rose
SOUVISLOSTI
AKTUÁLNĚ
EFEKTIVITA A ZISK VE STOMATOLOGII
26. září 2014, 9:30,
Praha, konferenční
centrum UMG AV ČR
FEKTIVITA
A ZISK
VE STOMATOLOGII
Ekonomická situace ČR a životní úroveň jejích obyvatel je dnes na úrovni Španělska či Itálie. Stomatologie ČR je velmi podobná
SOUVISLOSTI
situaci v Anglii, také klinická kvalita stomatologie je zcela srovnatelná. Tak proč
nesrovnat i ceny?
Kevin Rose + DentalCare
EFEKTIVITA
ZISK+VEDentalCare
STOMATOLOGII
KevinARose
nomická situace ČR a životní úroveň jejích obyvatel je dnes na úrovni Španělska či Itálie. Stomatologie ČR je velmi podobná
AKTUÁLNĚ
aci v Anglii,
také klinická kvalita stomatologie je zcela srovnatelná. Tak proč nesrovnat i ceny?
26. září 2014, 9:30, Praha, konferenční centrum UMG AV ČR
SOUVISLOSTI
SOUVISLOSTI
AKTUÁLNĚ
AKTUÁLNĚ
EFEKTIVITA A ZISK VE STOMATOLOGII
Ekonomická situace ČR a životní úroveň jejích obyvatel je dnes na úrovni Španělska či Itálie. Stomatologie ČR je velmi podobná
situaci v Anglii, také klinická kvalita stomatologie je zcela srovnatelná. Tak proč nesrovnat i ceny?
Ekonomická
Ekonomická situace
situace ČR
ČR aa životní
životní úroveň
úroveň jejích
jejích obyvatel
obyvatel je
je dnes
dnes na
na úrovni
úrovni Španělska
Španělska či
či Itálie.
Itálie. Stomatologie
Stomatologie ČR
ČR je
je velmi
velmi podobná
podobná
situaci
situaci vv Anglii,
Anglii, také
také klinická
klinická kvalita
kvalita stomatologie
stomatologie je
je zcela
zcela srovnatelná.
srovnatelná. Tak
Tak proč
proč nesrovnat
nesrovnat ii ceny?
ceny?
Jak pracovat méně a vydělat více?
Konference má zcela praktické zaměření a jejím stěžejním tématem jsou metody, jak realizovat vyšší ceny (tržby) stomatologické praxe za současného zvýšení efektivity práce. Hlavním hostem a přednášejícím této konference je KEVIN ROSE, konzultant a marketingový specialista oboru
stomatologie, z Velké Británie (více na www.kevinrose.co.uk)
Kromě britských návodů, scénářů a doporučení nabídne konference i konkrétní postupy optimalizované pro české prostředí a zaměří se na hlav-
ní „procesy“,
které
pro vyšší výběr
přímých plateb nezbytné.
k pracovat
méně
ajsou
vydělat
více?
ference má
zcela
praktickéméně
zaměření
a jejím stěžejním
Jak
pracovat
a vydělat
více? tématem jsou metody, jak realizovat vyšší ceny (tržby) stomatologické praxe za souProgram
konference:
ného zvýšení efektivity práce. Hlavním hostem a přednášejícím této konference je KEVIN ROSE, konzultant a marketingový specialista oboru
má zcela
praktické
a jejím stěžejním tématem jsou metody, jak realizovat vyšší ceny (tržby) stomatologické praxe za soumatologie,Konference
z8:30
Velké
Británie
(více
na www.kevinrose.co.uk)
– 9:30
registrace
azaměření
občerstvení
časného
Hlavním hostem
a přednášejícím
této konference
9:30 zvýšení efektivity
Tomášpráce.
Košumberský,
Stomatologie
ČR v kontextu
EU a světaje KEVIN ROSE, konzultant a marketingový specialista oboru
stomatologie,
z Velké
Británie
(víceTonadrive,
www.kevinrose.co.uk)
10:30
Kevin
Rose,
not to be driven (s překladem)
Jak
pracovat
méně
aa vydělat
více?
mě britských
návodů,
scénářů
a doporučení
nabídne
Jak
pracovat
méně
vydělat
více?konference i konkrétní postupy optimalizované pro české prostředí a zaměří se na hlav11:30 – 12:30
oběd
Kromě
britských
návodů,
scénářů
a
doporučení
nabídne
konference
i konkrétní
postupyrealizovat
optimalizovanéceny
pro české prostředí
a zaměří se na hlavprocesy“, které
jsou
pro
vyšší
výběr
přímých
plateb
nezbytné.
Konference
má
zcela
praktické
zaměření
a
stěžejním
tématem
12:30
Kevin
Rose,zaměření
How to sell
your
price (s
překladem)
Konference
má zcela
praktické
a jejím
jejím
stěžejním
tématem jsou
jsou metody,
metody, jak
jak realizovat vyšší
vyšší ceny (tržby)
(tržby) stomatologické
stomatologické praxe
praxe za
za sousou-
níčasného
„procesy“,
které efektivity
jsou
pro vyšší
výběr
přímých
plateb
nezbytné.
zvýšení
práce.
Hlavním
hostem
aa přednášejícím
této
13:30
Tomáš
Košumberský,
Nezbytné
procesy
časného
zvýšení
efektivity
práce.
Hlavním
hostem
přednášejícím
této konference
konference je
je KEVIN
KEVIN ROSE,
ROSE, konzultant
konzultant aa marketingový
marketingový specialista
specialista oboru
oboru
stomatologie,
z
Velké
Británie
(více
na
www.kevinrose.co.uk)
14:30
Coffee
break
stomatologie, z Velké Británie (více na www.kevinrose.co.uk)
15:00
Radana Šmídová, Jak správně zkalkulovat svou cenu
Program
konference:
Kromě
aa doporučení
nabídne
16:00 britských
Tomášscénářů
Krabec,
Jak vydělat 2x
Kromě
britských návodů,
návodů,
scénářů
doporučení
nabídne konference
konference ii konkrétní
konkrétní postupy
postupy optimalizované
optimalizované pro
pro české
české prostředí
prostředí aa zaměří
zaměří se
se na
na hlavhlavní
„procesy“,
které
jsou
pro
vyšší
výběr
přímých
plateb
nezbytné.
0 – 9:30 8:30
registrace
a
občerstvení
–
9:30
registrace
a
občerstvení
17:00
panelová
diskuse
a konec
ní
„procesy“, které jsou
pro vyšší
výběr
přímých plateb nezbytné.
9:30 Tomáš Košumberský,
Tomáš Košumberský,
Stomatologie
v kontextu
světa
Stomatologie
ČR vČR
kontextu
EUEUa asvěta
10:30 Kevin Rose,
Kevin
Rose,
To
drive,
notdriven
to be driven
(s překladem)
0
To
drive,
not
to
be
(s
překladem)
Program
konference:
Program
Přihlášky a kontakt:
Cena:
– 12:30 konference:
oběd
0 – 12:30 11:30
oběd
12:30
Kevin
Rose,a občerstvení
How to sell your price (s překladem)
8:30
–
9:30
registrace
Česká stomatologická akademie
3.590,PZL,
ZT
8:30Kevin
– 9:30 Rose,
registrace
občerstvení
0
HowKošumberský,
toa sell
your price
(s překladem)
13:30
Tomáš
Nezbytné
procesy
9:30
Tomáš
Košumberský,
Stomatologie
ČR vv kontextu
kontextu EU
EU aa světa
světa [email protected]
1.990,zákazníci
partnerů
konference
(ČSA,
9:30
Tomáš
Košumberský,
Stomatologie
ČR
0
Tomáš Košumberský,
Nezbytné
procesy
14:30
Coffee
break
10:30
Kevin
Rose,
To
not
driven
tel: 412 384 013
Dentamed,
KaVo,
Ekorent,
XDENT)
10:30Coffee
Kevin
Rose,
To drive,
drive,
not to
to be
bezkalkulovat
driven (s
(s překladem)
překladem)
15:00
Radana
Šmídová,
Jak správně
svou cenu
0
break
11:30
–
12:30
oběd
šky na adrese:
Přihlá
11:30 – 12:30
oběd Krabec, Jak vydělat 2x
16:00
Tomáš
0
Radana Šmídová,
JakHow
správně
zkalkulovat
svou cenu
12:30
Kevin
Rose,
to
sell
your
price
(s
překladem)
12:30
Kevin
Rose,
How
to
sell
your
price
(s
překladem)
Místo
konání:
Ústav Košumberský,
molekulární
genetiky
AV ČR,
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
17:00
panelová
diskuse
a konec
13:30
Tomáš
Nezbytné
procesy
0
Tomáš
Krabec,
Jak
vydělat
2x
13:30
Tomáš
Košumberský,
Nezbytné
procesy
[email protected]
14:30
Coffee
break
14:30panelová diskuse
Coffee break
0
a
konec
125
15:00
Radana
tel.: 266a 007
Partneři:svou
15:00
Radana Šmídová,
Šmídová, Jak
Jak správně
správně zkalkulovat
zkalkulovat
svou cenu
cenu
Generální
partner:
Přihlášky
kontakt:
Cena:
16:00
Tomáš
16:00
Tomáš Krabec,
Krabec, Jak
Jak vydělat
vydělat 2x
2x
Česká stomatologická akademie
3.590,PZL, ZT panelová diskuse a konec
17:00
17:00
panelová diskuse a konec
[email protected]
1.990,- zákazníci partnerů konference (ČSA,
tel: 412 384 013
Dentamed, KaVo, Ekorent, XDENT)
15
DentalCare magazín 3-4/2014
ogram konference:
Přihlášky
kontakt:
2 body aČSK
na:
0,0,-
Česká
stomatologická akademie
PZL, ZT
Přihlášky
Cena:
Přihlášky aa kontakt:
kontakt:
Cena:
[email protected]
zákazníci partnerů konference (ČSA,
Česká
stomatologická
akademie
3.590,PZL,
ZT
Místo
konání:
Ústav
molekulární
genetiky
AV
ČR,
Vídeňská
1083,
142
20
Praha
4
Česká
akademie
3.590,- KaVo,
PZL, ZT
tel:
412stomatologická
384 013
Dentamed,
Ekorent, XDENT)
[email protected]
1.990,- zákazníci partnerů konference (ČSA,
1.990,-
[email protected]
tel: 412 384 013
zákazníci partnerů konference (ČSA,
Dentamed, KaVo, Ekorent, XDENT)
tel: 412 384 013
Partneři:
GenerálníDentamed,
partner:KaVo, Ekorent, XDENT)
sto konání:
Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Místo
Místo konání:
konání: Ústav
Ústav molekulární
molekulární genetiky
genetiky AV
AV ČR,
ČR, Vídeňská
Vídeňská 1083,
1083, 142
142 20
20 Praha
Praha 44
nerální partner:
Generální partner:
Generální partner:
Partneři:
Partneři:
Partneři:
DentalCare magazín 3-4/2014
15
15
DentalCare
magazín
3-4/2014
DentalCare
magazín
3-4/2014
15
DentalCare
magazín
3-4/2014
15
2
kompozita
Čím více nakoupíte, tím více ušetříte*
od 3 ks…….sleva 6 %
od 6 ks…….sleva 12 %
od 9 ks……sleva 18 %
Gradia Direct Anterior /
Posterior
Tetric Evoceram
Valux Plus
3g
4g
Anterior 4 g, Posterior 4,7 g.
Platí pouze pro odstíny A2 a A3.
cena od
cena od
cena od
799 Kč
1 044 Kč
488 Kč
Kč / 1 470 Kč
A 975
uveďte odstín (A2, A3)
od 3 ks 917 Kč
od 6 ks 858 Kč
od 9 ks 799 Kč
Estelite Sigma Quick
3,8 g
od 3 ks 1 197 Kč
273 Kč / 1 340 Kč od 6 ks 1 120 Kč
595 Kč / 707 Kč
A 1uveďte
A
odstín
uveďte odstín
1 044 Kč
od 9 ks
Sonicfill Refill
od 3 ks 559 Kč
od 6 ks 524 Kč
od 9 ks 488 Kč
Charisma Classic
20× 0,3 g
4g
cena od
1 652 Kč
cena od
cena od
1 015 Kč
492 Kč
od 3 ks 1 164 Kč
238 Kč / 1 489 Kč od 6 ks 1 089 Kč
015 Kč / 2 367 Kč
A 1uveďte
A 2uveďte
odstín
odstín
1 015 Kč
od 9 ks
X-tra base Univerzal
K dispozici ve dvou baleních:
• 6× 2 g:
9027 860
• 48× 0,25 g: 9028 047
od 3 ks 1 894 Kč
od 6 ks 1 773 Kč
od 9 ks 1 652 Kč
Vertise flow
2× 2g stříkačka, 20 aplikátorů
a flow koncovek
Kč / 837 Kč
A 600
uveďte odstín
G-aenial Universal Flo/Flo
3,8 g ve stříkačce
cena od
cena od
1 304 Kč
1 292 Kč
3 428 Kč / 5 142 Kč
A uveďte číslo
od 3 ks 1 481 Kč
1 575 Kč / 1 968 Kč od 6 ks 1 386 Kč
A uveďte odstín
od 9 ks 1 292 Kč
od 3 ks 564 Kč
od 6 ks 528 Kč
od 9 ks 492 Kč
od 3 ks 1 495 Kč
1 590 Kč / 1 780 Kč od 6 ks 1 399 Kč
A uveďte odstín
* Sleva se vztahuje na nákup jednoho druhu výrobku (barvy a velikosti lze kombinovat).
od 9 ks 1 304 Kč
3
A
NOVINK
Adhese Universal
®
Univerzální adhezivum
A
NOVINK
Adhese Universal
Vše v jednom
stisknutí...
Vše190krát.
v jednom
Až
stisknutí...
®
Univerzální adhezivum
Až 190krát.
Samoleptací
Selektivní leptání
Totální leptání
Samoleptací
Selektivní leptání
Nepřímé náhrady
Přímé náhrady – výplně
Nepřímé náhrady
Totální leptání
Přímé náhrady – výplně
Univerzální adhezivum ve vyspělé formě balení
• EFEKTIVNÍ FORMA BALENÍ – až 190 aplikací na jednotlivý zub, pomocí VivaPen® *
• UNIVERZÁLNÍ APLIKACE – pro všechny bondovací a leptací techniky
• PŘEDPOVÍDATELNÉ VÝSLEDKY – vysoká pevnost vazby na dentin a sklovinu
Univerzální adhezivum ve vyspělé formě balení
• EFEKTIVNÍ FORMA BALENÍ – až 190 aplikací na jednotlivý zub, pomocí VivaPen® *
AKČNÍ CENA
• UNIVERZÁLNÍ APLIKACE – pro všechny bondovací a leptací techniky
1 890 Kč / 2 560 Kč
• PŘEDPOVÍDATELNÉ
9031
150
Sleva 25 %!
VÝSLEDKY – vysoká pevnost vazby na dentin a sklovinu
www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 235 35 35 | Fax: +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 235 35 35 | Fax: +423 235 33 60
4
výplně
Adper Single Bond 2
6 ml
G-Bond Starter Kit Bottle
5 ml + příšlusenství
Bond Force Refill
5 ml
cena od
cena od
cena od
1 634 Kč
2 312 Kč
2 525 Kč
738 Kč / 1 932 Kč
A 19000
193
od 1 634 Kč
3 ks
Calxyd
2 460 Kč / 3 280 Kč
A 0047
105 (od 2 ks)
od 2 312 Kč
3 ks
Calcicur
2×3,5 g stříkačky
1×2 ml stříkačka, aplikační kanyly
typ 47
cena od
cena od
152 Kč
832 Kč
686 Kč / 3 581 Kč
A 29020
494
od 2 525 Kč
3 ks
Dycal Dentine
1 + 1 zdarma!
cena za 1 ks
388 Kč
T
162 Kč
9001 031
od 152 Kč
3 ks
Adhesor N
80 g prášku a 55 g tekutiny
Kč / 271 Kč
A 217
9000 173-6
Kč / 932 Kč
A 885
uveďte odstín
od 832 Kč
3 ks
Adhesor fine
80 g prášku a 55 g tekutiny
Z
388 Kč / 775 Kč
0213 978 (při koupi 1 + 1 zdarma)
Adhesor Carbofine
80 g prášku a 40 g tekutiny.
cena od
cena od
cena od
204 Kč
235 Kč
249 Kč
od 204 Kč
3 ks
Cavit/W/G
Kč / 313 Kč
A 250
9000 170/1
od 235 Kč
3 ks
M+W Proviso prov. cement
bílý
28 g
Kč / 331 Kč
A 265
9000 169
od 249 Kč
3 ks
Coltosol F
38 g
40 g
Kč / 460 Kč
A 414
0020 163-5
cena od
cena od
cena od
389 Kč
186 Kč
346 Kč
od 389 Kč
3 ks
Kč / 254 Kč
A 198
0100 160
od 186 Kč
3 ks
Kč / 409 Kč
A 368
0026 160
od 346 Kč
3 ks
Jsem multi-talent!
KAŽDÁ KAPKA JE ZISKEM
Futurabond M+
Flexibilní a spolehlivé řešení pro každou situaci vyžadující
vytvoření vazby
• Je možné jej nanášet s nebo bez leptání kyselinou fosforečnou
NOVINKA
• Výborně vhodný pro přímé i nepřímé výplně
• Jistota adheze k různým materiálům, jako jsou kovy, keramika
na bázi oxidu zirkoničitého nebo oxidu hlinitého, stejně jako
křemičité keramiky, a to bez dalšího nanášení primeru
• Nanáší se v jedné vrstvě – celková doba zpracování pouhých
35 sekund
NOVINKA
2 737 Kč
9031 103 (5 ml)
VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Německo · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.com
6
výplně
Kapsle GC
Kapsle GC
běžná cena
cena od 2 ks
cena od 3 ks
GC Fuji II LC
4 640 Kč
3 710 Kč
3 487 Kč
GC Fuji IX GP/Fast
4 090 Kč
3 270 Kč
3 074 Kč
GC Fuji VIII GP
4 180 Kč
3 340 Kč
3 140 Kč
GC Fuji Triage
4 030 Kč
3 220 Kč
3 027 Kč
GC Fuji Plus
4 590 Kč
3 670 Kč
3 450 Kč
GC G-CEM
6 490 Kč
5 190 Kč
4 879 Kč
GC Fuji IX GP Extra
4 500 Kč
3 600 Kč
3 384 Kč
GC Fuji Ortho LC
4 700 Kč
3 760 Kč
3 534 Kč
GC EQUIA Fil
4 240 Kč
3 390 Kč
3 187 Kč
K dlouhodobě příznivé ceně kapslí GC (při koupi 2 libovolných balení
kapslí GC získáte slevu 20 %) Vám my nyní
při nákupu 3 balení přidáme dalších 6 %!
Ketac Molar Aplicap
Photac Fil Quick Aplicap
50 kapslí
50 kapslí
cena od
cena od
2 892 Kč
3 010 Kč
Ketac Molar Easymix A.R.T.
12,5 g prášku, 8,5 ml tekutiny
cena od
999 Kč
od 3 ks 3 215 Kč
od 3 ks 3 089 Kč
420 Kč / 4 023 Kč
Kč / 3 866 Kč
A 30220
A 10917136168Kč / 1 336 Kč
A 30120286
od 6 ks 3 010 Kč
od 6 ks 2 892 Kč
12x
19x
MaxCem Elite Refill
RelyX U200 Clicker
2× 5 g stříkačka
11 g pasty v zásobníku Clicker
cena od
od 3 ks 1 068 Kč
od 6 ks
999 Kč
Bifix SE
3× 5 g universal
cena od
1 814 Kč
2 935 Kč
061 Kč / 2 748 Kč
A 20225
13x
od 3 ks 1 937 Kč
od 6 ks 1 814 Kč
od 3 ks 3 135 Kč
Kč / 4 992 Kč
335 Kč / 3 706 Kč
A 39026
A 30613450
611
od 6 ks 2 935 Kč
79x
Quickmat
Jednoduchý systém sekčních matric.
Nový obsah: 3× Quick kroužek,
6× silikonová trubička (cylindrická), 10× silikonová trubička (delta),
100× sekční matrice 0,04 mm
(50× 5 mm, 50× 6,4 mm), 40× sekční matrice 0,025 mm (20× 5 mm,
20× 6,4 mm), 140× dřevěné klínky
(sortiment 4 velikosti),
1× Re-Force (pomůcka
pro vkládání kroužků).
cena od
987 Kč
obj. číslo
sekční matrice Quickmat
9005 754
5 mm / 0,04 mm, 100 ks
9005 755
6,4 mm / 0,04mm, 100 ks
9023 322
Micro 5 mm / 0,025 mm, 100 ks
9023 163
Micro 6,4 mm / 0,025 mm, 100 ks
AKČNÍ CENY
1 050 Kč / 1 140 Kč
uveďte číslo sekční matrice
od 3 ks 987 Kč
AKČNÍ CENA
2 990 Kč / 3 637 Kč
9021 286 (Quickmat systém)
7
ASA Sondy s anatomickým držátkem
cena od
123 Kč
AKČNÍ CENY
150 Kč / 179 Kč
Sonda č. 23
9009 290
Sonda č. 16
9009 287
Sonda č. 12
9009 286
Sonda č. 10
9009 285
Sonda č. 9
9009 295
Sonda č. 6
9009 293
uveďte číslo
od 3 ks 141 Kč
od 6 ks 132 Kč
od 9 ks 123 Kč
Akční ceny platí při nákupu
stejného typu (nelze
kombinovat).
ASA Pinzety
Pinzeta Flagg 15 cm
9007 731
Pinzeta London-College 15 cm
9007 749
cena od
195 Kč
AKČNÍ CENY
238 Kč / 284 Kč
uveďte číslo
od 3 ks 224 Kč
od 6 ks 209 Kč
od 9 ks 195 Kč
Pinzeta Meriam 16 cm
9007 750
Akční ceny platí při nákupu stejného typu (nelze kombinovat).
Tray Maxi inox
Tray Mini inox
Rozměr: 15 × 20 cm.
Rozměr: 10 × 20 cm.
AKČNÍ CENY
315 Kč / 371 Kč
cena od
258 Kč
9011 707
cena od
226 Kč
od 3 ks 296 Kč
od 6 ks 277 Kč
od 9 ks 258 Kč
Savky ASA trasparentní
Délka: 14 cm, 100 ks.
AKČNÍ CENY
275 Kč / 326 Kč
9011 714
od 3 ks 259 Kč
od 6 ks 242 Kč
od 9 ks 226 Kč
Savky ASA s příchutí máty
Délka: 15 cm, 100 ks.
cena od
121 Kč
cena od
78 Kč
AKČNÍ CENY
AKČNÍ CENY
95 Kč / 110 Kč
148 Kč / 165 Kč
od 3 ks 89 Kč
od 6 ks 84 Kč
od 9 ks 78 Kč
od 3 ks 139 Kč
od 6 ks 130 Kč
od 9 ks 121 Kč
9008 952
9026 862
8
Zeta 7 Solution
Bezaldehydový dezinfekční
přípravek na otisky s širokým
spektrem účinnosti. Z jednoho kanystru o obsahu 1 litru
koncentrátu připravíte 100 l
dezinfekčního roztoku.
Kompletní sortiment
otiskování naleznete na
obchod.dentamed.cz
AKČNÍ CENA
829 Kč / 1 019 Kč
9024 764
Hydrogum 5
Phase Plus
Orthoprint
Alginátová otiskovací hmota s příchutí
lesního ovoce, fialová barva, extra
rychlé tuhnutí - 45 s. 453 g v sáčku.
Alginátová otiskovací hmota s barevnou indikací tuhnutí (fialová - růžová
- bílá). 453 g v sáčku.
Alginátová otiskovací hmota s vanilkovou příchutí vhodná pro děti a pacienty
s dávivým reflexem. 500 g v sáčku.
cena od
cena od
cena od
212 Kč
188 Kč
196 Kč
AKČNÍ CENY
AKČNÍ CENY
AKČNÍ CENY
259 Kč / 299 Kč
229 Kč / 259 Kč
239 Kč / 279 Kč
od 3 ks 244 Kč
od 6 ks 228 Kč
od 9 ks 212 Kč
od 3 ks 215 Kč
od 6 ks 202 Kč
od 9 ks 188 Kč
od 3 ks 225 Kč
od 6 ks 210 Kč
od 9 ks 196 Kč
9016 100
9007 657
9007 315
otiskování
Chromat Safeprint
Alligat
Alginátová otiskovací hmota s prodlouženou stabilitou,
sníženou prašností a barevnou indikací (červená-oranžová-žlutá). Jahodová
příchuť. Obsah: 450 g
v sáčku.
Rychle tuhnoucí otiskovací alginátový materiál, bezprašný. Obsah: 453 g v sáčku.
AKČNÍ CENY
185 Kč / 259 Kč
9000 266
AKČNÍ CENY
od 3 ks 174 Kč
od 6 ks 163 Kč
od 9 ks 152 Kč
159 Kč
9004 101
od 3 ks 149 Kč
od 6 ks 140 Kč
od 9 ks 130 Kč
cena od
152 Kč
cena od
130 Kč
Speedex Kit
M+W Algicit color Dimension
Alginát se změnou barvy. Normálně tuhnoucí, mátová
příchuť. Obsah: 500 g v sáčku.
Vynikající K-silikonová otiskovací hmota pro metodu
dvojího míchání i otiskování a pro funkční otisky. Obsah
910 ml Putty, 140 ml LightBody
a 60 ml aktivátoru.
AKČNÍ CENY
1 299 Kč / 1 325 Kč
9040 297
AKČNÍ CENY
od 3 ks 1 221 Kč
od 6 ks 1 143 Kč
152 Kč
0400 277
cena od
125 Kč
od 3 ks 143 Kč
od 6 ks 134 Kč
od 9 ks 125 Kč
cena od
1 143 Kč
ZetaPlus L Intro Kit
Stomaflex set
Osvědčená K-silikonová otiskovací hmota. Obsah:
900 ml (1,53 kg) Zeta Plus, 140 ml Oranwash L,
60 ml Indurent gel.
K-silikonová otiskovací hmota. Obsah: 900 ml (1,53 kg)
Zeta Plus, 140 ml Oranwash L, 60 ml Indurent gel.
AKČNÍ CENY
AKČNÍ CENY
841 Kč
cena od
1 139 Kč / 1 519 Kč
740 Kč
9005 008
9027 825
od 3 ks 791 Kč
od 6 ks 740 Kč
od 3 ks 1 071 Kč
od 6 ks 1 002 Kč
cena od
1 002 Kč
Express XT Penta Single Pack H / H Quick / Putty
cena od
H Quick Single Pack
9025 676
H Single Pack
9025 675
1 422 Kč
* sleva se vztahuje na nákup stejného typu, nelze kombinovat
AKČNÍ CENY
1 616 Kč / 1 901 Kč
uveďte číslo*
od 3 ks 1 519 Kč
od 6 ks 1 422 Kč
Putty Single Pack
9025 677
Materiál pro automatické míchání a dávkování v systému Pentamix.
Obsah: 1× 300 ml báze, 1× 60 ml katalyzátor.
9
3M™ ESPE™
Adstringentní retrakční pasta
Extra tenká koncovka
pro snadný vstup do sulku
Snadný vstup do sulku a otevření
Přehled výhod:
• Zaručí čistý, suchý sulkus
a silný hemostatický účinek
• Pohodlnější a časově úsporný
retrakční proces:
o 50 % rychlejší než práce
s Expasylem
• Kompatibilní s většinou
dispenzerů na kompozity
Patentovaný design pro snazší
a efektivnější retrakci
Na rozdíl od gingivální retrakce
vlákny, jejichž umístění může být
obtížné a časově náročné,
představuje
Adstringentní
retrakční pasta od 3M ESPE při
gingivální
retrakci
rychlejší,
pohodlnější a efektivnější řešení.
Kapsle s extra tenkými koncovkami
zaručí aplikaci pasty s obsahem
15% chloridu hlinitého přímo do
sulku, odtlačí gingivální tkáně od
zubu a umožní tak detailní otisk
okraje preparace.
Orientační kroužek svou velikostí
a pozicí koresponduje s paro
sondou, pro jednodušší
intraorální manipulaci. Snadný
vstup do sulku a otevření.
Koncovka
s měkkým
okrajem
Dlouhá, tenká hubička
s orientačním
kroužkem
Snadné vytlačení vysoce
viskózní pasty
Optimalizovaná
geometrie
kapsle
Upínací mechanismus
Bezpečné připevnění k běžně
užívaným kleštím na kompozity
3M Česko, spol. s r.o., V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4, tel.: 261 380 111, eMail: [email protected], www.3MESPE.cz
3M a ESPE jsou registrované ochranné známky 3M nebo 3M Deutschland GmbH.
Expasyl není registrovaná ochranná známka 3M Deutschland GmbH. © 2013, 3M. Všechna práva vyhrazena.
11
Adstringentní retrakční pasta
Pasta pro dočasnou retrakci marginální gingivy a vysušení sulku u zdravého
periodoncia, a to pro otiskování či pro preparace tříd II a V. Pasta zaručí čistý,
suchý sulkus a silný hemostatický účinek, efektivně otevře sulkus, hygienické
dávkování kapslemi pro jednorázové použití.
TIP
2 411 Kč
9029 216 (25 kapslí)
TIP
7 535 Kč
9029 217 (100 kapslí)
Kompletní sortiment
naleznete online 24 hodin denně v elektronickém obchodě Dentamed
na adrese obchod.dentamed.cz nebo v katalogu Ordinace 2013.
Gel Cord
Vysoce vizkozní gel s obsahem 25 % síranu hlinitého pro retrakci před otiskováním a stavění bodového krvácení. Kompatibilní se všemi otiskovacími materiály,
nezabarvuje tkáně, modrá barva pro snadnou viditelnost a aplikaci, vynikající pro
dostavby V. tříd a při poranění měkkých tkání v průběhu preparace kavity, precizní
aplikace - nestéká, příjemná malinová příchuť.
AKČNÍ CENA
685 Kč / 756 Kč
9020 464 (30 g - lahvička)
SilTrax /Siltrax AS
Splétané retrakční vlákno nabízí vynikající retrakční
vlastnosti. Vlákno se nerozdělí, zaváděcí nástroje jím
neproniknou, ani se nezadrhávají. K dispozici neimpregnované a impregnované (Aluminium sulfát).
SilTrax neimperg.
254 cm, vel. 00 - 2
AKČNÍ CENY
SilTrax impregn.
183 cm, vel. 00 - 2
AKČNÍ CENY
319 Kč / 425 Kč
337 Kč / 449 Kč
od 3 ks 300 Kč
od 6 ks 281 Kč
od 3 ks 317 Kč
od 6 ks 297 Kč
9020 476-9*
9020 472-5*
AKČNÍ CENA
1 546 Kč / 1 819 Kč
9020 465 (Pro Pack 12)
KnitTrax
cena od
AKČNÍ CENY
337 Kč / 449 Kč
9020 467 -71*
281 Kč
* lze kombinovat velikosti
9020 466 (Pro Pack 40)
Neimpregnované pletené kulaté retrakční vlákno je
tvořené stlačitelnými vzájemně spojenými řetízky, které
odtlačují měkké tkáně a zůstávají v místě zavedení.
Propletené řetízky brání sklouzávání a třepení při zavádění vlákna. Savý pletený design je schopen absorbovat
velké množství hemostatických roztoků. Délka 254 cm,
velikost 000 - 2.
297 Kč
297 Kč
3 487 Kč / 4 359 Kč
Prostředky Pascal
opět v nabídce
Dentamedu!
cena od
cena od
AKČNÍ CENA
od 3 ks 317 Kč
od 6 ks 297 Kč
12
ochrana a hygiena
Čím více nakoupíte, tím více ušetříte*
od 3 ks…….sleva 6 %
od 6 ks…….sleva 12 %
od 9 ks……sleva 18 %
Savky Monoart EM15
100 ks
Ústenky Monoart
Protection 3
Roušky Monoart Premium
500 ks
50 ks
Kč / 89 Kč
A 79
uveďte barvu
cena od
cena od
cena od
65 Kč
160 Kč
430 Kč
od 3 ks 74 Kč
od 6 ks 69 Kč
od 9 ks 65 Kč
Rukavice Sempercare
s pudrem
100 / 90 ks
Kč / 171 Kč
A 162
uveďte velikost
Rukavice Sempercare
bez pudru
100 / 90 ks
Kč / 589 Kč
A 525
uveďte barvu
od 3 ks 494 Kč
od 6 ks 462 Kč
od 9 ks 430 Kč
Rukavice Sterling Nitrile
bez pudru
200 / 170 ks
cena od
cena od
133 Kč
155 Kč
317 Kč
S pudrem
Bez pudru
od 3 ks 153 Kč
od 6 ks 143 Kč
od 9 ks 133 Kč
100 ks
A 9017 636
od 3 ks 183 Kč
od 6 ks 172 Kč
od 9 ks 160 Kč
cena od
Gáza Sterilux ES 5 × 5 cm
45 Kč / 50 Kč
Kč / 225 Kč
A 195
uveďte barvu
Kč / 210 Kč
A 189
uveďte velikost
od 3 ks 178 Kč
od 6 ks 166 Kč
od 9 ks 155 Kč
Vata Pur-Zellin
buničitá dělená vata, balení 500 ks
Kč / 430 Kč
A 387
uveďte velikost
od 3 ks 364 Kč
od 6 ks 341 Kč
od 9 ks 317 Kč
Mikrozid AF utěrky
150 ks, náplň
cena od
cena od
cena od
37 Kč
30 Kč
162 Kč
od 3 ks 42 Kč
od 6 ks 40 Kč
od 9 ks 37 Kč
37 Kč / 39 Kč
A 9026 325
od 3 ks 35 Kč
od 6 ks 33 Kč
od 9 ks 30 Kč
198 Kč / 219 Kč
A 9016 966
* Sleva se vztahuje na nákup jednoho druhu výrobku (barvy a velikosti lze kombinovat).
od 3 ks 186 Kč
od 6 ks 174 Kč
od 9 ks 162 Kč
13
Podpořte s námi tradiční českou
značku HERBADENT!
Pokud nebudete se startovacím setem spokojeni, můžete
neprodané výrobky do 3 měsíců bezplatně vrátit. My však
věříme, že Vaše zkušenost s výrobky Herbadent bude
stejně pozitivní jako ta naše.
Startovací set HERBADENT
Professional / kompakt
Set Professional obsahuje:
20× roztok na dásně, 18× gel na dásně, 12× zubní pasta
s fluorem 100 g, 12× Homeo zubní pasta bez fluoru
100 g, 72× kartáček (48× velmi jemný, 24× jemný), prodejní a skladovací stojan v hodnotě 1 800 Kč ZDARMA
Set Professional kompakt obsahuje:
12× roztok na dásně, 12× gel na dásně, 10× zubní pasta
s fluorem 100 g, 5× Homeo zubní pasta bez fluoru,
48× kartáček (24× velmi jemný, 24× jemný), prodejní
a skladovací stojan v hodnotě 1 800 Kč ZDARMA
Herbadent HOMEO
bylinná zubní pasta s ženšenem
Neobsahuje fluor ani menthol. Je vhodná k pravidelné
péči o zubní sklovinu při přecitlivělosti nebo při alergických projevech
na fluor, případně menthol. Hodí se
také pro péči o mléčný
chrup u malých dětí, které
by pastu mohly polknout.
Lze ji kombinovat i s moderní homeopatickou léčbou.
AKČNÍ CENA
122 Kč / 152 Kč
AKČNÍ CENA
10 590 Kč / 15 095 Kč
9031 154 (od 10 ks)
Bez fluoru a mentolu!
9030 514 (Professional)
AKČNÍ CENA
6 790 Kč / 9 687 Kč
9030 515 (Kompakt)
Herbadent Professional
bylinná zubní pasta
Gelová bylinná zubní pasta se zvýšeným obsahem fluoru pro každodenní zubní hygienu. Balení
obsahuje 100 g.
2 + 1 ZDARMA
123 Kč / 185 Kč
9030 467
Cestovní kufr ZDARMA!
2 + 1 ZDARMA!
Více na www.dentamed.cz
nebo u našich obchodních zástupců.
Herbadent Professional
bylinný roztok
na dásně
25 ml
Herbadent Professional
gel na dásně
s chlorhexidinem
156 Kč / 195 Kč
A 9030
468 (od 10 ks)
Herbadent
Herbadent
400 ml
Kč / 113 Kč
A 89
9031 204 (od 10 ks)
1 ks
35 g
Kč / 145 Kč
A 116
9030 469 (od 10 ks)
bylinná ústní
voda
Zubní kartáček jemný /
velmi jemný
Parodontol bylinný gel
na dásně
Kč / 59 Kč
A 49
9030 465/6 (od 12 ks od jednoho druhu)
Herbadent
bylinná zubní pasta s fluorem
75 g
35 g
Kč / 113 Kč
A 89
9031204
9020 152(od
(od10
10ks)
ks)
Kč / 83 Kč
A 66
9020 149 (od 10 ks)
endodoncie
Protaper Next
Nová generace rotačních nástrojů. Unikátní nevystředěný obdélníkový průřez dává nástroji
"hadovitý" posun do kanálku. Více prostoru pro odnos detritu. Rotační pohyb (300 ot./min., ≥2 Ncm)
není potřeba speciální motor. Variabilní kónus, kratší (11 mm) úchyt pro lepší přístup do postranního
úseku. Na většinu preparací stačí dva nástroje. M-Wire slitina je flexibilní, odolnější proti únavě materiálu a zkracuje čas opracování. Doporučuje se použití 2 nástrojů PathFile pro tzv. preflaring.
Nástrojem X1 se nejprve "okartáčuje" vchod do kořenového kanálku, aby se zajistil přímý vstup
a pokračuje se v preparaci.
Nástrojem X2 je možné preparaci dokončit, rozšíření apikální části bude na ISO 025 v 6% kónusu.
Nástroje nechte v kanálku pracovat na max. 3 lehké pohyby dovnitř a ven, pak nástroj očistěte
a před znovuzavedením kanálek důkladně vypláchněte. Baleno sterilně po 3 kusech.
AKCE 1: kupte 2 balení ProTaper NEXT a získejte vzorek SDR (10 kompulí)
v hodnotě 1 100 Kč ZDARMA
AKCE 2: kupte 3 balení ProTaper NEXT a získejte AH Plus v hodnotě 3 087 Kč
nebo AH Plus JET refill v hodnotě 4 358 Kč ZDARMA
AKCE 3: kupte 2 balení ProTaper NEXT a získejte ProGlider (3 ks) v hodnotě
1 619 Kč ZDARMA
AKCE 4: kupte 2 balení ProTaper Universal (strojové, ruční nebo na reendodoncii)
a získejte 1 balení ProTaper NEXT (3 ks) ZDARMA
AKČNÍ CENY
1 399 Kč / 1 547 Kč
ProtaperNext (od 4 ks)
od 4 ks 1 320 Kč
název
gutaperčové čepy X2, X3 nebo sortiment a X4-X5, 60 ks papírové čepy X2, X3 nebo sortiment a X4-X5, 180 ks GuttaCore pro PTN blistr, 5+1 ks
GuttaCore pro PTN 5 blistrů, 5+1 ks běž. cena akč. cena
499,-
469,809,-
749,1 069,-
999,4 789,- 4 389,-
video na kanálu Youtube
kód
A022O
A022Q
A1802B
A1802P
video na kanálu Youtube
14
endodoncie
Endo-Z
Tvrdokovový vrtáček na opracování kavity se neaktivním zaobleným hrotem. Velmi účinný, dlouhá životnost.
Balení obsahuje 5 ks vrtáčku o délce 21 mm a 25 mm.
AKČNÍ CENA
1 290 Kč / 1 439 Kč
9002 443 (5ks)
AKČNÍ CENA
270 Kč / 300 Kč
9030 807 (1ks)
C + Files
PathFile
Ideální nástroj ke zprůchodnění koř. kanálku.Vyznačuje
se obzvláštní odolností v ohybu. Tvarově je srovnatelný
s běžnými K-Files, ale s o 47% vyšší odolností v ohybu
u C+Files č. 008, o 69% u C+Files č. 010 a o 142% u
C+Files č. 015.
Strojový systém pro iniciální zprůchodnění k.k. Vysoká
odolnost proti únově materiálu, velmi flexibilní, zachovává přirozený průběh k.k. Výrazně lepší výsledky než s
ocelovými nástroji. Velikost 013, 016 a 019 v délce 21, 25,
31 mm. Balení obsahuje 6 ks.
AKČNÍ CENA
AKČNÍ CENA
1 590 Kč / 1 829 Kč
429 Kč / 459 Kč
PathFile
C + Files
ProGlider
Strojní kořenové nástroje pro opracování kořenového kanálku. Lépe respektují anatomii kořenového kanálku než ruční
nástroje: méně transportace, schůdků a apikálních zipů (z výsledků studie). Vhodné pro výrazně zakřivené kanálky.
M-WIRE NiTi slitina, čtvercový průřez, mírně aktivní hrot, pouze jedna velikost: 016 .02 (Progresivní kónus), aktivní část
18 mm (PathFile má 16 mm), 3 různé délky: 21 (9030 956), 25 (9030 911), 31 mm (9031 143); 11 mm úchyt z pozlacené
mosazi. Baleno ve sterilním blistru á 3 ks. Určeno k použití pro jednoho pacienta.
AKČNÍ CENA
Jen jeden nástroj na přípravu hladké cesty - Glide Path
Jen jeden nástroj na přípravu hladké cesty - Glide Path
Hygenic Fiesta Clamps Set
Nerezová podložka s 9 matovými
sponami a nerezovou
podložkou.
3 990 Kč / 4 846 Kč
A 9004
019
CanalPro stříkačky
50 ks
Kč / 461 Kč
A 399
9028 93X
CanalPro EDTA 17%
120 ml
Kč / 608 Kč
A 560
9028 938
Hygenic Fiesta Dental Dam
36 ks medium blán
s ovocnou příhutí.
Kč / 734 Kč
A 660
0035 106
Canalpro Side-Port
100 ks
590Kč / 2 706 Kč
A 29029
851 (30G fialové)
CanalPro Slotted-End
100 ks
100 Kč / 1 211 Kč
A 19029
971 (30G, fialová)
1 460 Kč / 1 619 Kč
uveďte číslo
Sanctuary Dental Dam
36 ks medium blán
s mátovou příhutí.
T
170 Kč
9031 055
CanalPro CHX 2%
120 ml
Kč / 587 Kč
A 529
9030 131
NaviTip Sideport
20 ks
199 Kč / 1 350 Kč
A 1(31G)
15
16
reendodoncie
ProTaper na reendodoncii
Nikl-titanové nástroje pro strojovou úpravu kořenových kanálků. Balení obsahuje 6 ks nástrojů - 2× D1 (ISO 030, 9%,
16 mm), 2× D2 (ISO 025, 8%, 18 mm), 2× D3 (ISO 020, 7%, 22 mm). D1 je krátký nástroj s aktivní špičkou pro proniknutí do výplňového materiálu, D2 a D3 mají neaktivní hrot, odstraňují staré výplně po celé délce kanálku. Nejúčinnější
nástroje na reendodoncii. Balení 6 ks.
AKČNÍ CENA
1 590 Kč / 1 829 Kč
9027 23X (D1, D2, D3)
AKČNÍ CENA
1 590 Kč / 1 829 Kč
9018 880 (sortiment)
Tvrdokovový vrtáček LN
Diamantový brousek vel. 016
Tvrdokovový vrtáček LN na odstranění staré výplně v
kavitě a rovném vchodu do kanálku a k odvrtání kořenového čepu. Balení 6 ks nebo 1 ks.
Na odstranění staré výplně v kavitě a rovném vchodu do
kanálku a k odvrtání kořenového čepu. Balení 6 ks.
AKČNÍ CENA
1 699 Kč / 1 899 Kč
9027 17x (6 ks)
AKČNÍ CENA
AKČNÍ CENA
283 Kč / 316,50 Kč
589 Kč / 529 Kč
9027 271
9027 17x (1 ks)
Guttasolv
Gutaperčové rozpouštědlo k uvolnění hlavního gutaperčového čepu v kořenovém kanálku
plněného pomocí laterální kondenzace. K opakování ošetření
po plnění pomocí kondenzace
gutaperči. Balení
obsahuje 13 ml
v lahvičce.
Endosolv E
Rozpouštědlo zinkoxideugenolových výplní kořenových
kanálků. Obsah: 13 ml lahvička.
AKČNÍ CENA
719 Kč / 786 Kč
0056 355
AKČNÍ CENA
789 Kč / 879 Kč
0056 615
Citric Acid
Start-X č. 4
20% roztok kyseliny citrónové. Výborný na rozpouštění
a odstraňování hydroxidu vápenatého z kanálků. Mírný
chelatační účinek, optimální před finálním zaplněním,
velmi vhodný pro reendo. Obsah:
30 ml stříkačka Indispense.
Ultrazvuková koncovka pro odstranění kořenových
čepů. Upínání pro EMS nebo Satelec.
Balení 1 ks.
AKČNÍ CENA
899 Kč / 1 000 Kč
0076 116
AKČNÍ CENA
3 329 Kč / 3 699 Kč
9027 222 (EMS) / 9028 358 (Satelec)
Trápí Vás reendo? Přijďte na naše školení endodoncie,
kde se věnujeme i tomuto tématu.
Aktuální nabídku najdete na www.dentamed.cz.
endodoncie
Endomethasone N
N2 Endodontic cement
Pasta na zinkoxideugenolové bázi pro plnění kořenových kanálků, bez obsahu formaldehydu, rentgenokontrastní. Balení obsahuje 14 g prášku a 10 ml tekutiny.
Materiál na bázi zinkoxideugenolu pro ošetření
a zaplnění kořenového kanálku se sníženým
podílem formaldehydu (50 mg na 1 g).
Balení osahuje 10 g prášku
a 6 g tekutiny.
AKČNÍ CENA
1 359 Kč / 1 500 Kč
AKČNÍ CENA
0022 300
1 599 Kč / 1 880 Kč
0056 319
Core and Post
AH 26 Silverfree
Kořenový výplňový materiál na bázi epoxidové pryskyřice. Neobsahuje akryláty ani eugenol, nedráždí, je RTG
kontrastní. Snadno se zpracovává a aplikuje. Čerstvě
namíchaný má baktericidní účinky. Vhodný pro všechny
techniky endodontického ošetření. Silverfree set neobsahuje stříbrné ionty.
Obsah: 1× 8 g prášek,
1×10 g pryskyřice (pasta).
Kompletní dentální ošetření, rychlá a snadná procedura. Unikátní systém uložení pro snadný pracovní postup,
který šetří čas i námahu. Obsah: 6× vrtáček Maillefer, 15
X-Post čepů, 3 ml Conditioner 36, 5 ml XP Bond, 4,5 ml
Self Cure Activator,
2× 4,75 g Core.X Flow,
příslušenství.
AKČNÍ CENA
9 890 Kč / 10 975 Kč
9022 040
AKČNÍ CENA
2 490 Kč / 2 701 Kč
0088 312
Glassix Plus set
Nejnovější generace vysoce rentgenokontrastních kompozitních čepů se skelnými vlákny.
Čepy jsou anatomicky tvarované (cylindricko-kónické), barevně kódované. Dodávají se
ve 4 velikostech. Obsah: 4x5 ks čepů Glassix+ Plus, 4x1ks Reamer, 1x1ks Pilot Reamer.
Akce 3 + 1 zdarma na čepy Glassix Plus.
3 + 1 ZDARMA
1 999 Kč
9026 30x
AKČNÍ CENA
4 960 Kč / 6 418 Kč
9027 599
VÍKENDOVÉ ŠKOLENÍ ENDODONCIE
SPOJENÉ S VINOBRANÍM
Pojeďte s námi v termínu 3. - 5. 10. 2014 do Lednice (Lednicko-Valtický areál).
Školit se bude kofferdam, hledání kanálků, preparacie, reendodoncie, zalomený nástroj,
apexlokátory, obturace a postendodontické ošetrení.
Školí MUDr. Ivan Martin ml. v hotelu MyHotel Lednice.
V pátek večer Vám nabídneme ochutnávku vín s cimbálovou muzikou a v sobotu odpoledne vinobranní ve Valticích.
My Hotel Lednice
Lednicko-Valtický areál
přihlásit se, nebo získat více informací o školení, můžete na [email protected]
17
18
Dentamed Implantologie
Už jste někdy
řešili tyto otázky?
Jak zhodnotit kvalitu kosti pro implantaci?
Jaký zvolit typ implantátu pro různé indikace?
Jak řešit implantaci v oblasti dolních řezáků v úzkém hřebeni mandibuly?
Za jak dlouho implantát zatížit?
Jak zvolit co nejvhodnější abutment?
Pro odpovědi si přijďte na seminář
profesora Yong-Seok Cho,
světově uznávaného implantologa, operatéra a pedagoga!
IMPLANTAČNÍ SYSTÉM PRO KAŽDÉHO
termín a místo: pátek, 5. 9. 2014, Praha (900 hod - 1700 hod)
Implantát
ZDARMA!
cena: 6 490 Kč (pro VIP: 5 841 Kč)
Cena zahrnuje teoretickou i praktickou část, propagační materiály a šeky v hodnotě 6 000 Kč
nebo můžete získat jako kompenzaci poplatku praktického kurzu implantát TSIII SA dle Vašeho výběru.
český překlad zajištěn, s sebou si přineste chirurgické kolénko 20:1 k zavádění implantátů
bodové ohodnocení: 5 kreditů ČSK
Poznejte s námi Koreu a Japonsko
i sílu dynamických společností Osstem a GC!
Busan (Jižní Korea) Vám nabídne Osstem World Meeting (aktuální novinky z oblasti implantologie, živá
operace), návštěvu nového výrobního závodu Osstem, galavečeři a prohlídku Busanu, chrámového komplexu Beomeosa a celodenní výlet do Soulu.
Termín: 18.-22. října 2014 (odlet 16. října)
A když už tam budete - přidejte si ke vzdělání
i turistiku a poznejte s námi Japonsko!
Osmidenní výlet Japonskem Vám přinese mnoho nezapomenutelných zážitků.
Poznáte Kjóto (Zlatý pavilon – Kinkadžudži), Fushimi Inari
(úbočí hor s krásnými slavobránami) a Nara
(Kasuga Taiša – stezka lemovaná stovkami lamp),
nevynecháme ani Tokio, Nikko (svatyně
Tošogu, jezero Čuzendži a vodopády Kegon)
anebo Jokohamu (vyhlášená „čínská čtvrť“,
pobřežní promenáda).
Navíc v rámci poznávání Japonska
navštívíte i ústředí firmy GC,
založené roku 1921 v Tokiu.
Termín: 23.-31. října 2014
Více informací: MUDr. Kateřina Babičová, tel.: 266 007 111, e-mail: [email protected]
Na kurz se můžete přihlásit telefonicky na tel. čísle: 266 007 125, u svého obchodního zástupce
nebo e-mailem na adrese: [email protected]
19
Na kvalitě můžete stavět
99 % zákazníků, kteří vyzkoušeli systém Osstem Implant, ho používá!
Jsou to úspěšní uživatelé CAS a LAS kitu při operaci sinus lift.
Také počet implantologů, kteří používají implantační systém
Osstem Implant, stále roste!
Osstem Implant je světový hráč na trhu s implantáty – staňte se součástí této skupiny
a potkejte se s kolegy z celého světa na mezinárodním kongresu v korejském Busanu.
Pro zájemce je připraven program v Japonsku. Více na www.dentamed.cz
Získejte celý testovací balíček za cenu jednoho implantátu!
Cena balíčku: 4 565 Kč
Osobní zkušenost Vás přesvědčí
o kvalitě systému Osstem Implant!
Testovací balíček Osstem
video na kanálu Youtube
V balíčku naleznete:
1. implantát
2. otiskovací pin
3. vhojovací váleček
4. lab. analog
5. abutment dle výběru
A navíc Vám ZDARMA zapůjčíme:
operační a protetické instrumentárium!
+
+
+
+
MUDr. Kateřina Babičová, tel.: 266 007 148, mobil: 725 644 701, e-mail: [email protected]
20
Řízená kostní
regenerace
Gen-Os
mp3
Směs heterologní kortiko-trabekulární
kosti s kolagenem.
Směs prehydratované kortiko-trabekulární
kosti s kolagenem. Balení ve stříkačkách.
obj. číslo
balení
cena
9030 041
9030 042
9030 043
0,25 g
0,5 g
1,0 g
1 379 Kč
1 968 Kč
3 101 Kč
sinus lift s přístupem přes
hřeben alveolu
obj. číslo
balení
prezervace
lůžka
prezervace
lůžka
Putty
Gel 40
Kostní pasta s kolagenem. Balení pasty
ve stříkačce.
Balení obsahuje
0,5 cc.
obj. číslo
balení
9030 046
0,5 cc
cena
obj. číslo
balení
2 481 Kč
9030 216
0,5 cc
periimplantátový defekt
- stěny zachovány
cena
3 380 Kč
7 489 Kč
5 991 Kč
9 030 044 1,0 cc
9 030 045 3× 0,5 cc
9 030 183 3× 0,25 cc
horizontální augmentace
ridge split
sinus lift s laterálním
přísrtupem
cena
2 353 Kč
intraoseální třístěnné
defekty
sinus lift s přístupem přes
hřeben alveolu
Při nákupu 3 a více kusů výrobků Teccnoss
dle vlastního výběru získáte slevu 10 %!
implantologie
Lamina
Evolution
Heterologní kortikální kost
s kolagenem, zakřivená,
střední o rozměru
35 × 35 mm.
Heterologní kolagenová membrána. Balení obsahuje membránu standard (048)
nebo tenkou (049).
obj. číslo
balení
cena
9030 051
35 × 35 mm 5 513 Kč
k pevnému
překrytí
při augmentaci
lamino je možno
fixovat kostními
šroubky
obj. číslo
balení
9030 048
9030 049
20 × 20 mm 2 909 Kč
30 × 30 mm 3 626 Kč
krytí augmentátu
- laterální
sinus lift
21
cena
krytí kostní
inlaye při
augmentaci
Spongiózní kostní blok
Spongiózní heterologní kostní blok
indikovaný k horizontální augmentaci kosti, vyrobený
speciálním procesem, při kterém nedochází ke keraminizaci krystalů hydroxyapatitu.
obj. číslo
balení
9030 181
9030 182
10 × 10 × 10 mm
10 × 10 × 20 mm
rekonstrukce
aslveolu
cena
3 423 Kč
4 279 Kč
augmentace pomocí
sp bloku - kryrto
lamina
Derma
Heterologní membrána z dermis
k řízené regeneraci měkkých tkání.
obj. číslo
balení
9031 108
9031 109
9031 110
9031 111
standart 30 × 30 × (2) mm
tenká 25 × 25 × (0,8 - 1) mm
standart 7 × 5 × (2) mm
standart 15 × 5 × (2) mm
běžná cena
akční cena
2 135 Kč
2 299 Kč
2 135 Kč
2 135 Kč
1 922 Kč
2 069 Kč
1 922 Kč
1 922 Kč
Novinka
Závaděcí slevy
ve výši 10 % na všechny
výrobky Derma!
řešení lehké
gingivální recese
krytí a stabilizace
augmentačního materiálu
MUDr. Kateřina Babičová, tel.: 266 007 148, mobil: 725 644 701, e-mail: [email protected]
22
EXPIRACE
Ceny platí do vyprodání kusů s krátkou expirací.
Filtek Silorane A2 doplň. bal.
Světlem tuhnoucí nízkosmrštitelný výplňový materiál do postranního úseku.
4g
expirace
10/2014
0917 283 | běžná cena: 1 701 Kč
1 100 Kč
Saliva Check Mutans New
Ordinační test k rychlému zjištění vysoké
hladiny Streptococcus Mutans.
10 testů
GC Tooth Mousse Tutti Frutti
Bioaktivní dentální krém na bázi vody, bez
cukru a s obsahem Racaldentu CPP-ACP.
1 tuba
expirace
09/2014
250 Kč
9016 872 | běžná cena: 448 Kč
Filtek Silorane Prime+Bond
expirace
10/2014
Samoleptací Primer a Bond
2×5 ml
expirace
10/2014
9029 200 | běžná cena: 4 100 Kč
2 700 Kč
Fuji IX GP FAST B3 Caps
50 ks
expirace
12/2014
0298 196 | běžná cena: 4 090 Kč
2 860 Kč
Premise Syringe enamel A3
Univerzální světlem tuhnoucí, trimodální
nanokompozit.
4g
2 230 Kč
EE-BOND Intro Kit
Světlem tuhnoucí adhezivum s excelentní
vazbou n asklovinu i dentin.
5 ml
expirace
11/2014
1 850 Kč
9020 880 | běžná cena: 3 579 Kč
Premise Syringe enamel A3
Univerzální světlem tuhnoucí, trimodální
nanokompozit.
4g
expirace
11/2014
expirace
09/2014
9018 449 | běžná cena: 1 568 Kč
9014 933 | běžná cena: 3 284 Kč
780 Kč
Amelogen plus syringe A5
2,5 g
860 Kč
9018 449 | běžná cena: 1 568 Kč
Estelite Sigma Quick B4
Univerzální kompozitní materiál
pro přímé výplně.
3,8 g
expirace
09/2014
expirace
12/2014
9000 319 | běžná cena: 410 Kč
250 Kč
750 Kč
Některé obrázky jsou pouze ilustrační.
9020 305 | běžná cena: 1 489 Kč
Švýcarská kvalita
již od 7 990 Kč* měsíčně!
Mikroskop Leica
Objevte společně s námi mikrosvět
• LED světlo (100 000 lux) s životností 50 let • integrovaný zdroj LED světla v hlavě mikroskopu
• volba Full HD kamery • antibakteriální povrch • multifokální objektiv pro mikroskopy Leica
M320 • švýcarská preciznost a kvalita
objektiv Vario v hodnotě
93 231 Kč ZDARMA
Navíc cenové kalkulace ZDARMA
Ke koupi jakéhokoli přístroje (včetně naší nabídky mikroskopů Leica) v ceně nad 300 000 Kč
obdržíte ZDARMA cenové kalkulace DentalCare v hodnotě 6 500 Kč od České stomatologické
akademie.
Cenové kalkulace aktuálně přepočtou náklady Vaší praxe, reálnou minutovou sazbu i finální ceny
zubní péče.
* Úvěr na základní balíček bez kamery kalkulovaný při 0% akontaci po dobu 60 měsíců od společnosti Ekorent.
24
přístroje
Proč značka Fona?
› vynikající kvalita za přiměřenou cenu
› možnost vyzkoušení na showroomu
› referenční pracoviště v Plzni
› záruka 1 rok navíc
MĚŘENÍ + FANTOM V CENĚ
Fona XPanDG
Panoramatický rentgen společnosti
Fona předčí parametry svou kategorii. Svými schopnostmi a výjimečnou
cenou je předurčen stát se každodenním nástrojem zubního lékaře v takřka
každé ordinaci. Oproti konkurenčním
rentgenům ve stejné cenové kategorii
nabízí širokou možnost nastavení expozičních parametrů, což dává lékaři
svobodu při pořizování panoramatických
snímků a minimalizuje dávku záření pro
pacienta. Standardní panoramatická
projekce (dospělí, dítě), bitewing, levá
a pravá strana úst, frontální úsek,
dutiny, klouby, čtyři velikosti pacienta.
DODÁNÍ IHNED!
AKČNÍ NABÍDKA
397 500 Kč / 495 000 Kč
9030 420
Fona XDC
Intraorální DC rentgen s možností volby 60 a 70 kV, úpravou expozičních
parametrů dle velikosti pacienta, typu zubu a použitého detektoru nabízí stabilní ergonomické polohování. Nejmenší průměr ohniska rentgenky 0,4 mm
zajišťuje ty nejostřejší snímky. Různé délky ramen a možnosti umístění.
Fona CDRElite velikost 1
Intraorální senzor na technologii Schick. Díky senzoru CMOS APS (Active Pixel Senzor)
zajišťují ostrý obraz ve vysoké kvalitě.
Modely CDRelite jsou vybaveny vyměnitelným kabelem, který je možné
v případě poškození vyměnit.
AKČNÍ CENA
AKČNÍ CENA
66 500 Kč / 88 179 Kč
113 600 Kč / 151 401 Kč
9030 433
9030 433
Budete připraveni na vše. Vyměnitelný
přívodní kabel, nezávislost na verzi
operačního systému Windows.
přístroje
Synea Fusion WG-99 LT
Synea Fusion WG-56 LT
Světelná verze kolénkového násadce 1:5 se čtyřbodovým sprejem a kompaktním skleněným světlovodem.
Kompaktní jednodílný povrch, uživatelsky příjemný
vroubkovaný povrch, ISO připojení, integrovaný bezúdržbový filtr chlazení, sterilizovatelný a termodezinfikovatelný.
Světelná verze kolénkového násadce 1:1 s jednobodovým sprejem a kompaktním skleněným světlovodem.
Kompaktní jednodílný povrch, uživatelsky příjemný
vroubkovaný povrch, ISO připojení, integrovaný bezúdržbový filtr chlazení, sterilizovatelný a termodezinfikovatelný.
AKČNÍ CENA
SKVĚLÁ CENA!
AKČNÍ CENA
17 103 Kč / 21 379 Kč
21 632 Kč / 31 812 Kč
9029 740
9029 739
Synea Fusion TG-98 L / 97 L
Turbínka s LED+, 19 W / 16 W, keramická ložiska,
4-bodový sprej, velikost hlavičky 11,5 mm / 10 mm, dvojí
výkon a připojení W&H. Možnost připojení také na rychlospojku KaVo Multiflex. Hygienický systém hlavičky,
sterilizovatelné a termodezinfikovatelné. Záruka 1 rok.
Synea Fusion WG-66 LT
Kolénkový světelný násadec 2:1, 4-bodový sprej,
kompaktní skleněný světlovod, kompaktní jednodílný
povrch, uživatelsky příjemný vroubkovaný povrch, ISO
připojení, k dodání také nesvětelné provedení, integrovaný bezúdržbový filtr chlazení, sterilizovatelné a termodezinfikovatelné.
AKČNÍ CENA
20 871 Kč / 26 089 Kč
9029 741
AKČNÍ CENA
18 899 Kč / 25 415 Kč
9029 736 (TG-98 L) / 9040 052 (TG-97 L)
Implantmed SI-923
SKVĚLÁ CENA!
Chirurgická jednotka řízená mikroprocesorem. Přehledná dotyková klávesnice s LCD displejem zobrazující
otáčky nesvětelného mikromotoru. Lze použít světelné násadce WS-75 LED G a S 11 LED G,
které mají vlastní zdroj světla
(generátor). Maximální kroutící moment 5,5 Ncm. Rozsah
otáček je 300 - 40 000 s plynulým nastavením. Mikromotor je autoklávovatelný.
Implantmed se dodává
s jedním mikromotorem,
nožním ovladačem
a sadou hadic.
AKČNÍ CENA
78 486 Kč / 87 184 Kč
9020 834
Kolénkový chirurgický násadec WS-91
První kolénkový násadec s hlavičkou 45°. Perfektní násadec pro chirurgii, extrakce zubů moudrosti
a apikální resekce. Kolénko zrychlené 1:2.7, snadno rozebíratelné pro účely čištění, tlačítkové upínání
pro chirurgické FG vrtáky a frézy o průměru 1,6 mm, vnější přívod pro trojbodový integrovaný sprej.
Osvětlení v barvě denního světla u světelného provedení násadce (WS-91 L G) zajišťuje integrovaný
generátor osvětlení (LED+) nezávisle na typu motoru. Přirozená reprodukce červených odstínů
a delší životnost než u halogenových žárovek.
AKČNÍ CENA
35 980 Kč / 39 978 Kč
9040 104 (světelný)
AKČNÍ CENA
26 561 Kč / 33 202 Kč
9040 105 (nesvětelný)
světlo nezávislé
na typu motoru
25
26
přístroje
Assistina 301 Plus
Čistící a mazací přístroj s automatickým
mazacím cyklem pro správnou péči
o nástroje. Přístroj během 35 s pročistí
chladicí kanálky a za rotace promaže
ložiska a převody násadců a kolének. Aerosol je při mazání zachytáván filtrem na zadní části přístroje.
DOPORUČUJEME!
AKČNÍ CENA
32 716 Kč / 39 585 Kč
9021 451
Lina MB 17
Díky speciálnímu programu ECO B je čas cyklu snížen
až na polovinu původního času. Tichý provoz díky patentovanému oddělenému vodnímu systému. Navigace ve
sterilizačních programech je díky uživatelsky příjemnému keypadu velmi jednoduchá a přatelská. Vestavěný
prachový filtr zajišťuje konstantní úroveň výkonu, snížení nákladů na údržbu díky delším servisním intervalům.
Programovatelný start cyklu šetří náklady a Váš čas.
AKČNÍ CENA
116 362 Kč / 180 093 Kč
9026 974
Seal2
LinaSprint
Tiskárna s kabelem pro autokláv Lina.
AKČNÍ CENA
12 578 Kč / 13 976 Kč
Svářečka folií pro parní sterilizaci. Velmi pohodlná
a snadná manipulace, integrovaná pracovní plocha.
Perfektní kvalita sváru o šířce 12 mm bez rizika přepálení. Patentovaný dvojitý držák rolí. Extrémní rychlost
sváru 2 vteřiny. Příkon 100 W. Rozměry této svářečky
jsou 45 × 48 × 42 cm (š × d × v) v maximální poloze
ramene.
AKČNÍ CENA
17 874 Kč / 19 860 Kč
9025 555
9040 103
Alghamix II
Míchačka pro alginátové a silikonové otiskovací hmoty. Homogenně rozmíchaná hmota s minimem bublinek, dvojí rychlost míchání. Stabilní rychlost
umožňuje kontrolované míchání. Úspora času až 30%. Balení obsahuje
míchačku včetně kelímku na míchání alginátu a špachtle. Disk na míchání
silikonu není součástí balení.
BONUS ZDARMA
12 319 Kč / 19 478 Kč
9022 122
kelímek.
Navíc ZDARMA 12× Hydrogum 5 (450 g) a šedý
přístroje
Vacuklav 31B+
Autokláv třídy B s objemem komory 18,6 l a s novým vzhledným a funkčním designem a systémem odsávání
vzduchu pomocí frakcionovaného vakua. Přístroj
obsahuje vnitřní zásobníky čisté a použité vody.
Tento systém umožňuje jednoduchou a rychlou
instalaci přístrojů na libovolném místě.
Akční nabídka 1:
+ 3 tácky
+ MelaDest 65
+ MelaFlash
Akční nabídka 2:
+ 3 tácky
AKČNÍ NABÍDKA 1
150 873 Kč / 209 547 Kč
9013 095 + 9005 895 + 9021 979
AKČNÍ NABÍDKA 2
139 409 Kč / 183 459 Kč
9013 095
Vacuklav 30B+
Autokláv třídy B celokovové kontrukce s objemem komory 18,6 l a s novým vzhledným a funkčním designem
a systémem odsávání vzduchu pomocí frakcionovaného vakua. Autokláv vyniká jednoduchým ovládáním, ale
jeho hlavní předností je zkrácení celkové doby cyklu - rychlý
program „S“ trvá včetně sušení pouhých 21 minut. Tato
verze je upraveno pro připojení k automatickému přívodu
demineralizované vody prostřednictvím zařízení
na úpravu vody MelaDem 40!
Akční nabídka 1:
+ 3 tácky
+ MelaDem 40
+ MelaFlash
Akční nabídka 2:
+ 3 tácky
AKČNÍ NABÍDKA 1
138 547 Kč / 192 433 Kč
9012 062 + 9005 894 + 9021 979
AKČNÍ NABÍDKA 2
125 355 Kč / 164 942 Kč
9012 062
Vysokofrekvenční kauter
Využívá principu vysokofrekvenčního proudu o frekvenci
2 MHz. Volbou pracovního režimu v závislosti na typu
proudu nachází uplatnění při odstranění hyperplazické
gingivy, zpřístupnění subgingiválního kazu a hemokoagulaci. Součástí přístroje je sada různých typů elektrod
pro řez a koagulaci, nožní pedál.
AKČNÍ CENA
12 992 Kč / 16 240 Kč
9000 592
27
28
přístroje
Air-Flow Handy 3.0 Premium
Nejnovější generace pískovacího přístroje pro kompletní supra- i subgingivální odstraňování povlaku, pigmentací a leštění zubů i v nejhlubších
parodontálních cho botech s unikátními technologiemi Air-Flow i Perio-Flow.
Přístroj je připojitelný na turbínkovou hadici přímo nebo přes rychlospojku.
Přístroj se dodává s 2 násadci pro supraa subgingivální ošetření, s kuponem
na prášek Air-Flow Plus, 40 tryskami Perio-Flow a kompletním příslušenstvím pro údržbu. Je použitelný s prášky Plus a Perio.
Při objednání uveďte typ rychlospojky (W&H, KaVo, NSK, Bien Air).
Originál
Scaling a periodontální nástroje
Nástroje pro odstranění zubního kamene ve všech kvadrantech.
Nástroj B
Nástroj C
Nástroj P
TIP
TIP
TIP
TIP
9003 988
2 653 Kč
2 653 Kč
9003 989
9003 990
43 292 Kč / 53 447 Kč
9040 0XX (uveďte typ rychlospojky)
s dlouhou
životností!
Nástroj A
2 458 Kč
AKČNÍ CENA
2 811 Kč
9007 598
Při jakékoliv
kombinaci dvou
koncovek
jednotná
akční cena:
1 987 Kč/ks
Air-flow Plus
Air-flow Classic Comfort
Profylaktický prášek složený z erytritolu
pro obzvláště šetrné supra- i subgingivální odstraňování povlaku, pigmentací
a leštění zubů. Navíc obsahuje 0,3%
chlorhexidinu. Nahrazuje prášky Soft
a Perio. Velikost částic pouze 14 m
(d50). Vhodné pro pískovače Air-Flow
Handy 3 a Handy 2 se zvýšeným množstvím vody. Balení obsahuje 100 g.
Profylaktický prášek s průměrnou velikostí částic 40 m složený ze speciálně
upraveného bikarbonátu sodného pro
supragingivální odstraňování povlaku,
pigmentací a leštění zubů. Vhodné
pro pískovače Air-Flow Handy 3
a Handy 2 se zvýšeným množstvím
vody. Balení obsahuje 250 g prášku
s citronovou příchutí.
NOVINKA
749 Kč / 832 Kč
NOVINKA
665 Kč / 748 Kč
9040 100
9030 039
Air-flow Classic
Air-Flow Perio
Profylaktický prášek složený ze speciálně upraveného bikarbonátu sodného
pro supragingivální odstraňování povlaku, pigmentací a leštění zubů. Velikost
částic 65 m.
obj. kód
Air-Flow Classic
0098 811
Profylaktický prášek složený z aminokyseliny glycidu pro subgingivální čištění
zubů a implantátů. Průměrná velikost
částic je 25 m. Vhodné pro pískovače
Air-Flow Handy 2. Balení 120 g.
běžná cena
akční cena
citron 20× 40 g
2 145 Kč
1 999 Kč
9017 390
citron 4× 20× 40 g
8 272 Kč
7 599 Kč
9019 120
citron 4× 300 g
2 985 Kč
2 687 Kč
9007 993
citron 300 g
774 Kč
697 Kč
9014 954
černý rybíz 4× 300 g
2 985 Kč
2 687 Kč
9018 309
černý rybíz 300 g
774 Kč
697 Kč
9014 955
třešeň 4× 300 g
2 985 Kč
2 687 Kč
9018 062
třešeň 300 g
774 Kč
697 Kč
9014 952
mentol 4× 300 g
2 985 Kč
2 687 Kč
9018 209
mentol 300 g
9014 956
neutral 4× 300 g
9021 003
neutral 300 g
9014 953
tropical 4× 300 g
9017 989
tropical 300 g
9026 354
Tutti Frutti sort. 4× 300 g
774 Kč
697 Kč
2 985 Kč
2 687 Kč
774 Kč
697 Kč
2 985 Kč
2 687 Kč
774 Kč
697 Kč
2 985 Kč
2 687 Kč
AKČNÍ CENA
598 Kč / 664 Kč
9017 544
Air-Flow Soft
Profylaktický prášek složený z aminokyseliny glycidu pro supragingivální
odstranění povlaku, pigmentů a leštění zubů. Průměrná velikost částic
je 65 m. Vhodné pro pískovače
Air-Flow Handy 2. Balení 200 g.
AKČNÍ CENA
787 Kč / 874 Kč
9018 563
Více než 200 instalací
v Evropě!
Fona 2000 L
Vysoký standard za prázdninovou akční cenu!
Stacionární souprava, která kombinuje zvýšenou ergonomii se stylovým designem a pohodlím pro pacienty.
Disponuje bezuhlíkovým motorem a komplexním hygienickým řešením a představuje ideální křeslo
pro Vaši zubní ordinaci. Je možné vybavení pomocí až 6 nástrojů.
základní výbava:
» programovatelné křeslo
» unit nesený křeslem
» operační světlo LED
» tácek na nástroje
» bezpečnostní čidla
» šestinástrojový stolek s displejem
s horním vedením hadic, který obsahuje:
› 1. pozici multifunkční stříkačky
› 2. pozici vzduchové hadice bez rychlospojky
› 3. pozici bezuhlíkového světelného motoru
› 4. pozici světelného OZK
» strana asistenta na pohyblivém rameni
s malou a velkou savkou
» intraorální kamera
» odlučovač amalgámu
» ovládání nožním spínačem
» malá a velká savka
» 17'' LCD monitor na polohovatelném rameni
Proč značka Fona?
› možnost vyzkoušení na showroomu
› referenční pracoviště v Plzni
› záruka 1 rok navíc
rozměry soupravy: 120 × 190 × 90 cm (š × d × v)
instalace a doprava: cena zahrnuje dopravu k zákazníkovi
a připojení na předem připravené rozvody médií dle instalačních šablon
Perfektní poměr
cena / výkon.
AKČNÍ CENA
379 284 Kč / 446 217 Kč
FONA 2000 L
kontakty pro Vás
produktoví specialisté a péče o zákazníky
Michal Dvořák
Ilona Motúzová
Daniel Gurica
technický ředitel
tel.: +420 724 594 703
e-mail: [email protected]
spotřební materiál
tel.: +420 725 644 705
e-mail: [email protected]
endodoncie
tel.: +420 602 166 533
e-mail: [email protected]
Petr Jetmar
Monika Nixová
Peter Lovecký
stomatologické soupravy a přístroje
tel.: +420 777 692 014
e-mail: [email protected]
ortodoncie
tel.: +420 777 692 018
e-mail: [email protected]
laboratoř a CAD/CAM
tel.: +420 725 644 725
e-mail: [email protected]
Vladislav Koblic
Alena Puhlovská
Pavel Hlásek
projektový manažer
tel.: +420 774 160 007
e-mail: [email protected]
endodoncie
tel.: +420 602 445 616
e-mail: [email protected]
vedoucí servisního oddělení
tel.: +420 777 692 200
e-mail: [email protected]
Irena Lošťáková
Miroslava Trajerová
Jana Zlomková
referentka technického oddělení
tel.: +420 266 007 134
e-mail: [email protected]
endodoncie
tel.: +420 724 359 918
e-mail: [email protected]
referent kvality
tel.: +420 266 007 181
e-mail: [email protected]
MUDr. Kateřina Babičová
Martin Čech
Věra Vrbová
implantologie
tel.: +420 725 644 701
e-mail: [email protected]
endodoncie
tel.: +420 606 810 415
e-mail: [email protected]
obchodní referentka
tel.: +420 266 007 127
e-mail: [email protected]
obchodní poradci podle regionů působnosti
Eva Kabátová
Ivana Vávrová
Iva Chmelová
Praha
tel.: +420 602 314 189
e-mail: [email protected]
Střední Čechy
tel.: +420 725 644 700
e-mail: [email protected]
Jižní Čechy
tel.: +420 777 692 009
e-mail: [email protected]
Mirka Manasijevičová
Ludmila Pelcová
Martina Grabmüllerová
Praha
tel.: +420 266 007 124
e-mail: [email protected]
Severozápadní Čechy
tel.: +420 603 498 850
e-mail: [email protected]
Jižní Čechy / laboratoř
tel.: +420 604 289 410
e-mail: [email protected]
Jindřiška Adamová
Dana Udatná
Aleš Krupa
Praha
tel.: +420 266 007 120
e-mail: [email protected]
Severovýchodní a Střední Čechy
tel.: +420 777 666 781
e-mail: [email protected]
Severní Morava
tel.: +420 608 889 847
e-mail: [email protected]
Drahuše Fričová
Vlaďka Kittlerová, DiS
Šárka Svobodová
Praha
tel.: +420 266 007 122
e-mail: [email protected]
Severovýchodní a Střední Čechy
tel.: +420 777 692 033
e-mail: [email protected]
Severní Morava
tel.: +420 777 000 139
e-mail: [email protected]
Veronika Štěpánová
Martin Maga
Marie Stachová
Praha
tel.: +420 777 692 017
e-mail: [email protected]
Východní Čechy
tel.: +420 602 341 112
e-mail: [email protected]
Severní Morava
tel.: +420 558 404 142
e-mail: [email protected]
Jana Kmoníčková
Dagmar Běťáková
Petra Bujnošková
Praha / laboratoř
tel.: +420 266 007 123
e-mail: [email protected]
Východní Čechy, Vysočina, Jižní Morava
tel.: +420 731 520 673
e-mail: [email protected]
Střední Morava
tel.: +420 558 404 147
e-mail: [email protected]
Dana Sršňová
Marek Vyskočil
Alena Bažantová
Praha a Střední Čechy
tel.: +420 725 644 729
e-mail: [email protected]
Vysočina
tel.: +420 777 692 040
e-mail: [email protected]
Střední a Jižní Morava
tel.: +420 725 644 723
e-mail: [email protected]
Kateřina Skolilová
Ivana Vodhánilová
Jan Mička
Praha a Střední Čechy
tel.: +420 725 644 728
e-mail: [email protected]
Jižní Čechy
tel.: +420 777 692 008
e-mail: [email protected]
Střední a Jižní Morava
tel.: +420 602 554 412
e-mail: [email protected]
Dentamed (ČR), spol. s r.o.
Pod Lipami 41, 130 00 Praha 3
T. G. Masaryka 602, 738 01 Frýdek-Místek
telefonické objednávky (po - st: 8:30 - 17:00, čt: 8:30 - 19:00, pá: 8:30 - 15:00)
tel.: 266 007 111, 800 149 657
tel.: 558 621 670, 800 304 040
fax: 266 007 199, 800 100 175
tel.: 777 692 066
elektronické a e-mailové objednávky (24 hodin denně)
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
web a eshop: www.dentamed.cz
Download

1 015 Kč - Dentamed