EKONOMIKA
Ordinace jako s.r.o.
– je daňově
a finančně výhodná?
Ing. David Tuček, Alfa Pro Consulting, s.r.o.
Hana Hanousková, účetní
Peníze? Daně? Odvody? Kolik zaplatím státu? Toto všechno jsou otázky, které trápí každého z nás. Některé více, některé
z nás méně. Zato ale pro lékaře, kteří řeší budoucnost svých ordinací a přemýšlí o tom, zda nadále provozovat privátní
ambulanci jako osoba fyzická, nebo osoba právnická jsou tyto otázky zásadní. Zkusme si tedy na tomto místě něco říci
o ekonomice, daních a jejich rozdílech u ordinace vedené fyzickou osobou a právnickou osobou.
Jako první se vždy vynoří otázka zdanění. Výše daně z příjmu je vždy stanovena pro kalendářní rok. Pro rok 2010 byla
stanovena výše daně z příjmů na 15% pro fyzické osoby
a 19% pro právnické osoby… Zde se každý zastaví a samozřejmě začne uvažovat o tom, že je vlastně právnická osoba
daňově méně výhodná. Z tohoto úhlu pohledu se to skutečně tak může zdát. Je to ale velmi zúžený úhel pohledu.
Je nutno se podívat i na odvody sociálního a zdravotního
pojištění, kdy u fyzické osoby se odvádí sociální a zdravotní
pojištění z daňového základu (rozdíl mezi příjmy a výdaji),
u právnických osob je odváděno sociální a zdravotní pojištění z peněz, které si lékař vyplatí jako plat. Navíc u fyzických osob nejsou odvody na sociálním a zdravotním pojištění nákladovou položkou (u OSVČ), kdežto u právnické
osoby ano. Ostatní odvody za zaměstnance jsou v obou
případech nákladovou položkou. Pokud úhel pohledu rozšíříme i o tyto odvody, rozdíl v daňovém zatížení již není
až tak výrazný.
K výši daně z příjmů je ještě nutno podotknout, že v poslední době v médiích proskočila zpráva o srovnání hladiny daně z příjmů fyzických i právnických osob na stejnou
hladinu – 19%. Toto opatření by plně smazalo rozdíl v daňovém zatížení a lze jen těžko odhadnout, co toto chystané opatření přinese, pokud bude uvedeno do praxe. Daně
z příjmů dnes legislativně řeší zákon 586/1992 Sb. o daních
z příjmů ve znění pozdějších předpisů.
Po otázce daní je na druhém místě otázka majetku. Podotýkám, že fyzická osoba ručí za své závazky celým svým
majetkem, právnická osoba ručí základním jměním a aktivy společnosti (peníze na účtu, firemní automobily, firemní
nemovitosti…. Osobní majetek společníků společnosti ale
zůstává nedotčen).
Majetek a jeho vyjmutí z evidence je upraveno následujícím způsobem – v případě prodeje vyvedeného majetku u fyzické osoby podléhá zdanění v závislosti na době
nabytí majetku. Pokud je majetek prodán do doby 5-ti let
od jeho nabytí, je tento prodej zdaněn. Po uplynutí doby
5-ti let je výnos z prodeje majetku zproštěn zdanění. Právnická osoba oproti tomu majetek daní vždy (pokud nebyl
ukraden, zničen atd.). Majetek právnických osob nelze vyjmout z evidence, aniž by nebyl daněn.
Provoz vozidel je často diskutovanou otázkou. Je pravda,
že pokud je vozidlo zahrnuto v majetku, veškeré náklady
(pojištění, PHM, povinné ručení opravy atd.) jsou nákladové položky. Tyto náklady je ale nutno krátit v případě, že
je vozidlo také používáno pro vlastní potřebu. U soukromého vozidla (vozidlo v soukromém majetku lékaře) nejsou výše uvedené výdaje nákladem, ale toto nahrazuje náklad na amortizaci vozidla, ke které se ještě připočte částka
za průměrnou spotřebu PHM.
Z našeho pohledu se přikláníme ke druhé variantě (vozidlo
v soukromém majetku) a to z důvodu, že v případě obměny
a prodeje vozového parku není nutno výnos z prodeje soukromého vozidla (byť používaného pro firemní účely) nijak
danit. Pokud lékař vozidlo často používá, tak amortizace
a úhrada za ujeté kilometry pokryje plně náklady na provoz a pořízení vozidla. Je ale nutno dodat, že tento druh
DentalCare magazín 3/10
45
EKONOMIKA
úhrad není výhodný u všech speciálních vozidel, která jsou
skutečně využívána pouze pro speciální případy podnikání
tj. sanitní a speciální vozidla.
Vyplácení podílů na zisku je stále diskutovanější otázkou
u právnických osob. U osob v aktivním věku (osoby nepobírající důchod), je v současné době vhodné aby mzda dosahovala zhruba úrovně 30 000,-Kč hrubého. Větší příjmové
částky již nemají podstatný vliv na výpočet výše důchodu
(zde podotýkám zatím… vyčkáváme realizace rozhodnutí ústavního soudu týkající se výše důchodů. Výsledek ale
jistě bude znám až po volbách). U osob které již důchod
pobírají je v podstatě jedno jaká mzda bude vyplácena.
Z praktického hlediska je však výhodné, aby si podnikatel
vyplácel co nejmenší mzdu (vzhledem k odvodům na sociálním a zdravotním pojištění) a raději si vyplatit podíly
na zisku společnosti. Tento zisk je daněn 15% (i u právnické
osoby) a je oproštěn od odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Je však nutno zvážit hledisko, že mzda by měla odpovídat funkci zaměstnance. Může být problematické, aby
lékař s atestací pracoval např. za minimální mzdu.
Ještě se vrátím zpět k tomu zaměstnanci v produktivním
věku. Ještě jednou ale připomenu poslední judikát ústavního soudu týkající se výpočtu výše důchodu. Je reálné, že
výše důchodu bude odpovídat reálnému příjmu a v případě přijetí novely nastane značný obrat v systému důchodového zabezpečení. Jak se tato případná novela projeví
v praxi, budeme ale muset opravdu počkat.
Mám-li shrnout celkovou situaci v oblasti daňové a finanční
politiky, je v současné době již nelze říci, že ordinace vedená jako fyzická osoba je daňově a finančně výhodnější, než
ordinace jako právnická osoba. Navíc rozdíly jsou postupně smazávány a eliminovány. V dnešní době lze jen těžko
předjímat, jakým směrem se vývoj bude ubírat dál a zda
dojde k vyrovnání daňového zatížení a ke změně výpočtu
důchodů.
Další informace a praktické rady lze získat z dotazů lékařů,
které bychom rádi na tomto místě publikovali.
Dotaz lékaře z Písecka – jaká je situace se zdaněním při
prodeji společnosti? Pokud prodám ordinaci jako s.r.o.,
budu z prodeje platit daň? Je pravdivá informace o zdanění při prodeji do 5-ti let od založení?
Vážený pane doktore. Vaše informace jsou správné a jsem
rádi, že se sám zajímáte o tuto problematiku. Ohledně prodeje obchodního podílu (prodeje společnosti) je potřeba
zmínit, že obchodní podíl u právnické osoby je vždy zatížen daní 15%.
Dotaz lékaře z Liberecka – převádím ordinaci na s.r.o. Rád
bych věděl, jestli je nějaké vhodné datum pro zahájení činnosti, nebo zda je jedno, kterému datu ordinaci převedu?
Vážený pane doktore, v podstatě je jedno, ke kterému
datu ordinaci převedete na právnickou osobu. Na řešení
finančních a daňových otázek toto nemá podstatný vliv.
Snad jen možná ohledně kvartálních plateb od pojišťoven
ale ani pro ty není problém vyplatit alikvotní částku. Proto
podle našeho názoru nelze určit nějaké „vhodné“ datum
převodu. Každý případ může být individuální. Doporučujeme toto konzultovat s Vaší účetní a dohodnout s ní vhodný
datum zahájení činnosti přesně pro Vás.
Dotaz lékaře z Ostravska – jaký je rozdíl v nákladech na sociální a zdravotní pojištění u právnických a fyzických osob?
Vážený pane doktore, upřímně musím říci, že přesně nedokážu vystihnout záměr Vaší otázky. Předpokládám, že se
ptáte na to, zda jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění nákladovou položkou. V tomto případě záleží na tom,
jakým způsobem provozujete ordinaci. Pro fyzickou osobu sociální a zdravotní pojištění není nákladovou položkou
(pro OSVČ), pro právnické osoby (s.r.o.) jsou tyto odvody
nákladovou položkou. Platby za zaměstnance jsou vždy nákladovou položkou v obou případech.
Dotaz lékaře z Brna – na ordinaci, vedenou jako fyzickou
osobu, prodávám vozidlo. Nyní převádím ordinaci na s.r.o.
Lze tyto peníze použít na akontaci pro vozidlo kupovaného s.r.o.?
Vážený pane doktore, je přípustné, aby výnos z prodeje vozidla byl použit jako akontace na nové vozidlo kupované
právnickou osobou. V tomto případě veškeré náklady (pojištění, PHM, povinné ručení opravy atd.) jsou nákladové
položky. Tyto náklady je ale nutno krátit v případě, že je
vozidlo budete také používat pro vlastní potřebu. Zvažte
prosím, zda by nebylo výhodnější zakoupit nové vozidlo
jako soukromá osoba a z firmy si platit amortizaci a částku
za průměrnou spotřebu PHM. Pokud najezdíte více kilometrů, možná by toto pro Vás bylo výhodnější. Tento případ
je nutno posoudit individuálně s Vaší účetní, nebo nás kontaktujte na naší poradenské lince a poskytneme individuální informaci.
(dt)
46
DentalCare magazín 3/10
Download

Ordinace jako s.r.o. – je daňově a finančně výhodná?