Klinički centar Srbije, Beograd
Distribuirani kontrolni sistem
energane sa kogeneracjom u
Kliničkom centru Srbije
Beograd, 2010.
DCS energane sa kogeneracjom u Kliničkom centru Srbije
2
Kratak opis projekta
U okviru projekta povećanja energetske efikasnosti grejanja Kliničkog centra Srbije, kao i smanjenja
emitovanja štetnih materija u atmosferu usled korišćenja mazuta kao pogonskog goriva za niz
pojedinačnih kotlarnica u okviru Kliničkog centra Srbije, projektom je predviđena izgradnja centralne
kotlarnice u Pasterovoj ulici koja bi kao primarno gorivo koristila prirodni gas. Rezervni energent, u
slučaju prekida snabdevanja gasom, je mazut. Energana sa kogeneracijom, ukupne toplotne snage
od preko 40MW i električne 1.82MW, i koja se sastoji od tri vrelovodna i dva parna kotla, kao i
General Elecrric Jenbacher gasnog motora u potpunosti je vođena iz kontolne sobe, savremenim
distribuiranim kontrolnim sistemom proizvođača YOKOGAWA.
Sama energana proizvodi toplotnu energiju za grejanje, sanitarnu vodu, procesnu paru za sterilizaciju
za kompletan kompleks Kliničkog centra Srbije, kao i 1.82MW električne energije.
Detalji prjekta
Krajnji korisnik:
Datum isporuke:
Klinički centar Srbije, Srbija
2007-2009.
Obim isporuke:
Specifikacija i isporuka DCS-a i ormana DCS-a
Izrada DCS aplikacije
Isporuka energetskih ormana
Parametrisanje i puštanje u rad PROFIBUS komunikacije
Parametrisanje i puštanje u rad MODBUS komunikacije
Puštanje sistems u rad
Obuka korisnika
Broj signala
120 - hard wire
oko 1500 – PROFIBUS i MODBUS komunikacija
Oprema:
DCS CENTUM CS300 - YOKOGAWA
Copiright © 2010 braumSystems
R005S00.1001
DCS energane sa kogeneracjom u Kliničkom centru Srbije
3
Detaljan opis projekta i postignut rezultat
Korišćenjem najmodernijeg rešenja u oblasti upravljanja industrijskim procesima primenom
PROFIBUS i MODBUS komunikacionih protokola značajno je smanjeno korišćenje signalnih kablova i
mogućnost greške prolikom ožičenja. Ukupan broj hard wire signala (klasično ožičenje) je oko 120.
To su uglavnom merenja iz polja, koja osim signala 4-20mA imaju i HART protokol, tako da je vreme
potrebno za kalibraciju smanjeno i povećana je fleksibilnost prilikom podešavanja same
instrumentacije u polju (kalibracija iz kontrolne sobe).
Pet kotlova (2 parna i 3 vrelovodna) proizvođača Viessmann sa SAACKE gorionicima i Seavis
upravljanjem, povezani su na centralni sistem upravljanja (DCS) u kontrolnoj sobi preko PROFIBUS
komunikacionog protokola. Uključivanje i isključivanje kotlova, kao i zadavanje setpointa i režima
rada kotlova može se ostvariti u potpunosti daljinski iz kontolne sobe. Na Profibus mreži koja vodi
kotlove nalazi se i gasni motor proizvođača General Electric Jenbacher, kao i Siemens SIPROTEC
relejna zaštita 10kV ćelije posle generatora.
Druga profibus mreža upravlja radom cirkulacionih pumpi (dve zimske i dve letnje) kao i pumpom za
punjenje akumulatora toplote, koji se koristi u letnjem periodu da primi višak toplotne energije od
gasnog motora. Pumpe se pogone Vacon frekventnim regulatorima snaga do 160kW.
Treća profibus mreža se koristi za nadzor pripreme vode za parne kotlove i povezana je na Omron
PLC.
Cirkulacione pumpe održavaju minimalni pad pritiska u dve najudaljenije podstanice (Hitna pomoć i
Veterinarski fakultet). Podaci iz ovih podstanica koje su vođene Informatika PLC-ovima se prenosi
Modbus komunikacionim protokolom.
Sistem takođe sadrži i deo nadzora nad trafo stanicom u okviru Klinilkog centra, prikupljajući
podatke sa Atlas sistema Instituta Mihailo Pupin MODBUS komunikacionim protokolom.
Kao što se vidi iz prethodnog teksta, korišćenjem komunikacionih protokola (PROFIBUS i MODBUS)
omogućeno je prikazivanje značajnog broja podataka iz same kotlarnice kao i sistema koji direktno ili
indirektno zavise od kotlarnice. Takođe, smanjena je i potreba za održavanjem.
Copiright © 2010 braumSystems
R005S00.1001
DCS energane sa kogeneracjom u Kliničkom centru Srbije
4
Na narednim slikama su prikazani ekrani sa pojedinim delivima procesa.
Slika 1: Prikaz ekrana za upravljanje letnjom cirkulacionom pumpom
Copiright © 2010 braumSystems
R005S00.1001
DCS energane sa kogeneracjom u Kliničkom centru Srbije
5
Slika 2: Prikaz dela trafostanice i električnih parametara Jenbacher generatora
Copiright © 2010 braumSystems
R005S00.1001
DCS energane sa kogeneracjom u Kliničkom centru Srbije
6
Zaklučak
Korišćenjem savremenih tehnologija u upravljanju postrojenjem može se značajno smanjiti potreba
za održavanjem, kao i vreme zastoja kompletnog postrojenja. Kroz izveštaje o proizvodnji i
arhiviranje svih alarma i procesnih veličina u period od preko 120 dana lakše se mogu otkloniti
eventualne nepravilnosti u radu sistema i sistemske greške.
Copiright © 2010 braumSystems
R005S00.1001
DCS energane sa kogeneracjom u Kliničkom centru Srbije
7
Profil kompanije
braumSystems je specijalizovana kompanija za integraciju sistema automatskog i procesnog
upravljanja. Kao solution provider partner, kvalitetnim rešenjima naših stručnjaka, u oblasti
procesnog upravljanja i industrijske automatizacije, korisnici dobijaju mogućnost da na brz, efikasan i
jednostavan način upravlljaju svojim postrojenjem, prate protok repromaterijala i gotovih proizvoda,
da kroz smanjenje troškova proizvodnje i povećanje fleksibilnosti povećaju konkurentnost na tržištu.
Tim od preko 10 visokostručnih i sertifikovanih inženjera, od kojih su 4 sa licencama za projektovanje
i izvođenje radova, u stanju je da pruži usluge kompletnog inženjeringa u oblasti industrijske
automatizacije i procesnog upravljanja, počev od sistemskog rešenja i projektovanja, preko isporuke
opreme, asembliranja, pa sve do izvođenja radova na terenu, puštanja u rad i obuke korisnika, kao i
konsultantske usluge u ovim oblastima.
braumSystems je zvanični sistem integrator i partner svetskih kompanija:
SIEMENS
General Electric
Schneider Electric
YOKOGAWA
i može da pruži svoje usluge širom sveta.
Kontakt
BRAUM SYSTEMS d.o.o.
Miška Jovanovića 9/I
11050 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 344 00 49
+381 11 344 00 50
+381 11 344 00 51
Web: www.braumsystems.com
E-mail: [email protected]
Kontakt osoba:
Nikola Novoselac, dipl.ing.el.
E-mail: [email protected]
Mobile: +381 63 363 429
Copiright © 2010 braumSystems
R005S00.1001
Download

Distribuirani kontrolni sistem za upravljanje