LUNA
LUNA HT
HT
·LUNA HT 1.450 :kotao samo za grejanje 45 kW
·LUNA HT 1.550 :kotao samo za grejanje 55 kW
·LUNA HT 1.650 :kotao samo za grejanje 65 kW
·LUNA HT 1.850 :kotao samo za grejanje 85 kW
·LUNA HT 1.1000 :kotao samo za grejanje 100 kW
LUNA
LUNA HT
HT
Standard: DIN 4702 T8
Gas : G.20
Emisija(mg/kW)
potražnja
VP 112
CO
60
NOx
80
Efikasnost%
po merenjima
po merenjma
RAL UZ61
CO
50
NOx
60
CO
8
NOx 40/30 °C 75/60 °C
21
104,2
109,8
LUNA
LUNA HT
HT
45,
45, 55,
55, 65,
65, 85
85 &
& 100
100 kW
kW
LUNA
LUNA HT
HT residential
residential
45,
45, 55,
55, 65,
65, 85
85 &
& 100
100 kW
kW
Funkcionalni dijagram
1 ispustni ventil kotla
2 manometar
3 sifon
4 NTC senzor centralnog grejanja
5 sigurnosni termostat od 105 oC
6 gasni ventil
7 izmenjivač
8 jonizaciona elektroda
9 gorionik
10 elektroda paljenja
11 prenosnik mešavine gasa i vazduha
12 mešač sa venturijem
13 gasna membrana
14 ventilator
15 dimni termostat
16 koaksijalni priključak
17 automatski ozračivač
18 dimni cevovod
19 Senzor pritiska vode
DISPLEJ
DISPLEJ II SIMBOLI
SIMBOLI
TASTERI
Isklj/uklj. Taster TSV
Radnja tople sanitarne vode
Taster za podešavanje
temperature centralnog grejanja
Radnja centralnog grajanja
Taster za podešavanje
•temperature TSV
Radnja u automatskom režimu
Taster za resetovanje
Taster ulaza u program i odabranje
Taster ulaza u program i odabranje
Taster podešavanja parametara
Taster podešavanja parametara
Programiranje parametara može se odraditi na 3
nivoa:
IKONI NA DISPLEJU
Ponovno pokazivanje podataka
Radnja na većoj temperaturi
Radnja na manjoj temperaturi
Isključeno “stand by”
Spoljna temperatura
Plamen prisutan
Kvarovi koji se resetuju
Izabranje režima rada centralnog grejanja
1 - KORISNIK (P)
2 - MONTER (H)
3 - SERVIS (O)
beleška : svaki veći nivo sadrži podatke nižeg nivoa. Da bi ušli u servisni nivo potrebna je lozimka. Ovaj nivo dopušta
promene svih parametara kotla.
OPIS
OPIS “Korisničkog”
“Korisničkog” NIVOA
NIVOA
Korisnik može uraditi sledeća podešavanja:
a) Pritiskom na dugmad na kontrolnoj tabli
- Namestiti temteraturu TSV i grejanja;
- Odabrati jedan od režima rada kotla (standby-smanjena-nominalna-automatska);
- Prikazivanje spoljne temperature (ako je spoljna sonda postavljena) i temperature TSV
- restirati kotao u slučaju neke greške
b) pritiskom na dugme
“odabranje i promena programa " :
- podesiti vreme na displeju;
- podesiti minimalnu temperaturu TSV kada kotao radi na smanjenom režimu
- podesiti dnevni program rada TSV i grejanja
- resetirati dnevne programe;
- podesiti automatsku promenu Leto-Zima.
Da bi podesili gasni ventil moguće je aktivirati funkciju podešavanja da bi regulisali snagu kotla sa minimalne (0%) vrednosti do
maksimalne (100%). Postupiti prema :
- pritisni dugmad
u isto vreme ,dok se ne pojavi na displeju
”
“ pored simbola
(odprilike 6 sekundi).
- Pritisni dugmad
da bi podesili brzinu ventilatora na minimalnoj i maksimalnoj grejnoj snazi (%PWM).
- da lako podesimo minimum i maksimum grejanja pritiskom na dugmad
(vidi uputstvo kotla).
-Kotao radi sa prioritetom grejanja.
- pritisni jedan od dugmadi
da bi završio.
Grupa
Grupa
sagorevanja
sagorevanja
Dimni termostat 75 °C
Cev odvoda kondenzata
“Dupli Z”
Izmenjivač
Elektroda paljenja
Ventilator
Jonizaciona
elektroda
Gasna lula
Upaljač
IZMENJIVAČ
IZMENJIVAČ
Velika površina izmenjivača
Svaki namotajni element ima veliku
izmenjivačku površinu od 0.15 mq., koja
je idealna za gondenzaciju dimnih
gasova.
Mala toplotna inercija
Zahvaljući maloj količini vode (0,35
litara) namotajni elemenat daje
veoma brzu zagrejanost.
IZMENJIVAČ
IZMENJIVAČ
LUNA HT 85-102 kW
Izmenjivači su isti kao kod kotlova
POWER HT 1.850 i 1.1000
IZMENJIVAČ
IZMENJIVAČ -- funkcija
funkcija
Izmenjivač toplote sa komorom sagorevanja i zonom kondenzacije
Ulaz hladne vode
(30-60°C)
Izlaz tople vode
(50-80°C)
Gorionik
Deflektor
Rupa odvoda kondenzata
“DUPLI
“DUPLI Z”
Z” IZMENJIVAČ
IZMENJIVAČ TOPLOTE
TOPLOTE
- Proizvedeno od strane Giannoni
France napravljen od nerđajućeg
čelika 316 L;
- Komponenti
u
promenjivim
formama: različita izlazna snaga sa
promenom broja elementa ;
- Odsutnost
zavarivanja
komore sagorevanja
unutar
ULAZ VODE
IZLAZ VODE
“DUPLI
“DUPLI Z”
Z” –– TEHNIČKI
TEHNIČKI PRIKAZ
PRIKAZ
D
Odvod dima
H
Ulaz hladne vode
Izlaz tople vode
7+3
Elementa
L
Zazor između ulaza i
izlaza
Odvod kondenzata
GORIONIK
GORIONIK
Gorionik : FURIGAS
Materijal: INOX AISI 316 L
Mogućnost korišćenja
podjednako i sa prirodnim
gasom i G31. Dužina Lc se
povećava sa snagom
Lc
Model
Lc (mm)
LUNA HT 1.450
201
LUNA HT 1.550
232,2
LUNA HT 1.650
261
ELEKTRODE
ELEKTRODE
Elektroda
paljenja
Elektroda
jonizacije
Jonizaciona elektroda je postavljena niže da bi
ona mogla isključiti kotao u slučaju da se odvod
kondenzata začepi. Dakle, ako bi se odvodna cev
začepio, komora sagorevanja bi bio poplavljen
kondenzatom, a to bi oštetio gorionik.
ANSTOSS upaljač
SAKUPLJAČ
SAKUPLJAČ DIMA
DIMA II SIFON
SIFON
EPDM zaptivač Ø 80mm
Sakupljač kondenzata je napravljen od
stabilizovanog
polipropilena
za
visoku
temperaturu , otporna na kiselinski kondenzat
(pH 3).
Sifon je napravljen od polipropilena, identična
je onim na Luna HTE kotlovima.
Odvodi kondenzate iz komore sagorevanja i
sakupljača.
GASNA
GASNA GRUPA
GRUPA II KONTROLE
KONTROLE
Gasna membrana
Prenosnik
(vazduh/gas )
Ventilator
Upravljač gasnog
ventila
Ulaz vazduha
Ulaz gasa
Gasni ventil SIT mod. 848
VENTILATORVENTILATOR- MEŠAČ
MEŠAČ -- VENTURI
VENTURI
Mešač
Ventilator
Delovi venturija
Zaptivači
Prenosnik
VENTURI
VENTURI SKLOP
SKLOP
MODEL
Venturi Ø
(mm)
Membrana Ø
(mm)
LUNA HT 1.450
24
8,5
LUNA HT 1.550
28
15
LUNA HT 1.650
30
-
LUNA HT 1.850
30
11,5
LUNA HT 1.1000
30
11,5
Ulaz vazduha
VENTILATOR
VENTILATOR
- Proizvodi E.B.M.
- Napajanje 230 V AC; snaga122 W
- Štampana ploča upravlja fazama prema PWM
signalu
Izlaz vazduha
Konektor
napajanja 230V
PWM-Konektor
HALL senzora
VENTILATORSKA
VENTILATORSKA SKLOPKA
SKLOPKA -MEŠAČ
MEŠAČ -- VENTURI
VENTURI
LUNA HT 85-102 kW
•Venturi HONEYWELL model L-LM 22453 (koristi se u POWER HT)
•85 kW: VENTILATOR EBM model RG 148/1200-3633 01931 (isti za modele
POWER HT 1.850-1.1000)
•102 Kw: VENTILATOR EBM model RG 148/1200-3633 010204 (novi VENTILATOR)
GASNI
GASNI VENTIL
VENTIL
LUNA HT 85-102 kW
Gasni ventil SIT model 822 NOVAMIX (korišćen u POWER HT)
Membrana je na ventilu.
•85 kW - 102 kW
•Membrana gasa
•G20 - G25
•Membrana gasa
•G31
•11,5 mm
•7,5 mm
GASNI
GASNI VENTIL
VENTIL (Sit
(Sit Sigma
Sigma 848
848 -- 051)
051)
OFF SET (K): Razlika između pritiska gasa i pritiska vazduha
sagorevanja [P vazduh]. Regulacija se vrši preko šrafa (K) na
gasnom ventilu
VIJAK (V)
MAKS: Gasni
pritisak
Izlaz
gasa
OFF SET = [P gas] - [P vazduh].
(POUT)
TROTTLE (V): Podesivi reducir protoka.Regulacioni urađaj koji
dopušta podešavanje protoka gasa prema potrebama vazduha
sagorevanja. Regulacija ovog parametra se vrši na vijku (V) na
gasnom ventilu. (hexagonalni šraf)
TAČKA MERENJA PRITISKA (PL): pritisak ulaznog vazduha sa
ventilatora.
TAČKA MERENJA PRITISKA (PI): Ulazni pritisak gasa.
TAČKA MERENJA PRITISKA (POUT): Pritisak gasa na gorioniku
PL
OFF SET (K)
MIN. Gasni
pritisak
P
TAČKA MERENJA PRITISKA (P): mesto za OFFSET merenje.
.
PI
Ulaz gasa
promena
promena gasa
gasa
Ako se uređaj prešteIuje sa zemnog gasa na propan (LPG), sledeće postupke moramo izvršiti
pre kalibracije gasnog ventila.
1.
Zavrnuti vijak (V)za podešavanje na gasnom ventilu prema kazaljki na satu onoliko
krugova koliko je prikazano u tabeli ispod..
2.
Podesiti parametre 608 and 611. (u ovom slučaju oni imaju istu vrednost za Zemni gas i
propan (LPG)).
Model kotla
Šraf za vrtanje
(V)
H608 % parametar
H611 obr/m parametar
Gas G20
Gas G31
Gas G20
Gas G31
LUNA HT
1.450
3
20
20
2000
2000
LUNA HT
1.550
3¾
20
20
2000
2000
LUNA HT
1.650
4¾
16
16
1900
1900
LUNA HT
1.850
4¾
20
20
2400
3700
LUNA HT
1.1000
4¾
20
15
3100
2350
podešavanje
podešavanje gasnog
gasnog ventila
ventila
PODEŠAVANJE:
1. Pritisni
dugmad zajedno dok sa ne pojavi na displeju
strelica
pored simbola
(odprilike 6 sekundi.)
2. Pritiskom na dugmad
se podešava broj obrtaja
ventilatora na minimalnoj i maksimalnoj snazi
kotla
(%PWM). [da bi podešavanje brže išlo dugme “
“
pritisnemo pojedinačno].
3. Pritiskom na jedan od tastera
napuštamo podešavanje.
Merni
otvor
podešavanje
podešavanje ventila
ventila
Podešavanje nominalne snage (Pmax):
Na maksimalnom režimu rada proveriti količinu CO2
izmereno u izduvnim gasovima i uporediti sa datim u
tabeli. Ako je potrebno, podesiti vijak (v) na gasnom
ventilu.Okretanjem u suprotnom smeru od kazaljke
na satu, se smanjuje CO2 a u smeru kazaljke se
povećava količina.
Podešavanje smanjene snage: (Pmin):
Na minimalnom režimu rada proveriti količinu CO2
izmereno u izduvnim gasovima i uporediti sa datim u
tabeli. Ako je potrebno podesiti vijak(K) na gasnom
ventilu. Okretanjem u smeru kazaljke na satu se
povećava CO2 a u suprotnom smeru se smanjuje
količina.
COMMISSIONING
COMMISSIONING :: gas
gas conversion
conversion
LUNA HT 85-102 kW
Promena gasa:
•Proveriti da li je membrana pravilno ugrađena
•Podesiti broj obrtaja (obr/min) i pwm (%) VENTILATORA ,na minimalnoj i
maksimalnoj eksploataciji toplote
•Podesiti vrednost CO2 prema tabeli
•85 kW - 102 kW
•CO2 (%) Qt maksimum
•CO2 (%) Qt minimum
•Tipologia scarico coassiale
•ø110/160
•Lunghezza scarichi
Vrsta gasa
•da 0 m a 2 m
•G20-G25
•85 kW
•G31
•G20-G25
•102 kW (grupa H)
•G31
•G20-G25
•102 kW (grupa E)
•G31
•Maksimum •Minimum •Accensione
•rpm •pwm% •rpm •pwm% •rpm •pwm%
•613 •610
•612 •609 •611 •608
•536 •541
•5500 •90 •1750 •14 •2400 •20
•5200 •80 •1650 •13 •3700 •35
•5950 •70 •1750 •11 •3100 •20
•5350 •50 •1600 •10,5 •2350 •15
•5950 •70 •2250 •13,5 •3100 •20
•5350 •50 •2000 •12 •2350 •15
•G20 - G25
•8,7
•8,4
•G31
•10,2
•9,8
BEZBEDNOSNI
BEZBEDNOSNI UREĐAJI
UREĐAJI 11
-Sigurnosni termostat:
Senzor postavljen na cevi izlaza; uređaj
isključuje gorionik u slučaju pregrevanja
primarnog kruga, u ovoj situaciji kotao se
blokira.
-Dimni termostat:
Senzor postavljen na sakupljaču “dima”.
Isključuje gorionik u slučaju da izduvni
gasovi prekorače temperaturu od 90°C.
Pritiskom na RESET taster uređaj možemo
ponovno vratiti u funkciju.
-Elektroda za detekciju plamena:
Garantuje bezbedan rad u slučaju nestanka
gasa i ako se odvod kondenzata začepi
BEZBEDNOSNI
BEZBEDNOSNI UREĐAJI
UREĐAJI 22
- Uređaj protiv smrzavanja:
Štampana ploča raspolaže sa funkcijom protiv
smzavanja. Kotao se uključi kad se unutrašnja
temperatura glavnog voda smanji ispod 5°C i
zagrejava do 30 °C.
- Dodatno cirkulisanje pumpe:
Dodatno cirkulisanje pumpe je 3 minute posle
isključenja gorionika nakon reagovanja sobnog
termostata; samo za grejanje
- Sistem protiv blokade pumpe:
Kada je kotao isključen(off pozicija) više od 24 sata
pumpa automatski krene, i radi 10 sekundi
- Senzor pritiska vode :
Uređaj dopušta paljenje kotla samo ako je pritisak u
sistemu veća od 0.5 bara.
Senzor pritiska CEME
- calibration 0,5 ± 0,1 bar
- differential 0,15 ÷ 0,4 bar
NTC
NTC SENZORI
SENZORI
Senzori kotla: SO10057
Senzor vode akumulacionog
bojlera: SO10038
ß = 3977 ± 0,75%
10 kΩ ± 3% at 25°C
SIEMENS
SIEMENS LMU54
LMU54 ŠTAMPANA
ŠTAMPANA PLOČA
PLOČA
(polarizovana)
(polarizovana) DISPLEJ AGU 2.500
M2
OCI 420
- Upaljač
- GASNI ventil
- Termostat dimnih
gasova
- Sigurnosni
termostat
-Senzor
temperature
cantralnog
grejanja (NTC)
- Senzor pritiska
vode
Kontrola
ventilatora
- Jonizaciona
elektroda
- Napajanje
ventilatora
M3
Na L, N i uzemljenje
M1 mrežnog
priključka
SIEMENS
SIEMENS LMU54
LMU54 ŠTAMPANA
ŠTAMPANA PLOČA
PLOČA -povezivanje
povezivanje
KUTIJA
KUTIJA ELEKTRONIKE
ELEKTRONIKE
Poklopac elektronike
M1 Mrežni
priključak sa
osiguračem
M1
M2
M2 mrežni priključak
M3 Mrežni priključak
MREŽNI
MREŽNI IZLAZI-REDNE
IZLAZI-REDNE STEZALJKE
STEZALJKE
Osigurač
NTC senzor TSV
(U verzijama samo za grejanje)
Spoljni senzor QAC34
Faza, nula i
uzemljenje (230V)
Termostat podnog grejanja
Pumpa izmenjivača
(230V)
Sobni termostat
Daljinsko upravljanje QAA73
M1
M3
Pumpa centralnog grejanja
Prekidač pritiska
Pumpa TSV
povezivanje
povezivanje 11
VISOKOTEMPERATURNI
JEDNOZONSKI SISTEM SAMO ZA
GREJANJE
P1
P2
povezivanje
povezivanje 11
Pumpe imaju sledeće karakteristike:
230 V AC,
50 Hz
1 A max
cos φ > 0.8
Minimalni kapacitet:
•LUNA HT 1.1000 = 2100 l/h
•LUNA HT 1.850 = 1900 l/h
* LUNA HT 1.650 = 1200 l/h
* LUNA HT 1.550 = 1000 l/h
* LUNA HT 1.450 = 1000 l/h
Sa pritiskom vode u sistemu
1.5 bar.
1-
KOTLOVSKA
PUMPA
PUMPA
GREJNOG
KRUGA
KASKADNI
KASKADNI SISTEMI
SISTEMI
PRIBORI
PRIBORI KASKADNOG
KASKADNOG SISTEMA
SISTEMA
Priključni pribor DIMOVODA
HIDRAULIČNI pribor
Download

LUNA HT - cimgas