Opšti uslovi korištenja usluga
AUSTROFONA
Austrofon d.o.o.
Trg Slobode 16
75000 Tuzla
www.austrofon.ba
070 I 360 – 360
035 I 304 -679
Sadržaj
1. PREDMET REGULISANJA..................................................................................................... 4
2. ZNAČENJE POJMOVA ......................................................................................................... 4
3. INFORMISANJE ................................................................................................................... 7
4. PRINCIPI PRUŽANJA TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA....................................................... 7
5. DOBRI POSLOVNI OBIČAJI I NEDISKRIMINACIJA ................................................................ 9
6. USLUGE .............................................................................................................................. 9
6.1 OPIS USLUGA................................................................................................................ 9
6.1.1.
Usluga Austrofon IPT (Austrofon IP Telefonija). ............................................. 10
6.1.2.
IMENIK ............................................................................................................ 11
6.1.3.
BESPLATNO POZIVANJE HITNIH SLUŽBI .......................................................... 12
6.1.4.
USLUGA PRENOSIVOSTI TELEFONSKOG BROJA .............................................. 12
6.1.5.
PRENOS TELEFONSKOG BROJA ....................................................................... 12
7. TEHNIČKI USLOVI............................................................................................................ 14
8. IDENTIFIKACIJA KORISNIKA ............................................................................................ 15
9. ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA ....................................................................... 16
10. PRETPLATNIČKI UGOVOR ............................................................................................... 17
11. DODJELJIVANJE I PROMJENA BROJA .............................................................................. 19
12. OPREMA ......................................................................................................................... 19
13. CJENOVNIK ..................................................................................................................... 20
14. RAČUN ........................................................................................................................... 21
15. PRIGOVORI NA RAČUN................................................................................................... 22
16. DETALJAN IPIS RAČUNA ................................................................................................. 22
17. ZAŠTITA OD PREKOMJERNE POTROŠNJE........................................................................ 22
2
18. PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA........................................................................................ 23
19. KVALITETA USLUGA I OGRANIČENJA.............................................................................. 25
20. PRIGOVOR PRETPLATNIKA ............................................................................................. 26
21. ODGOVORNOST AUSTROFONA I RJEŠAVANJE SPOROVA .............................................. 27
22. ZAHTJEVI ZA NADOKNADU ŠTETE .................................................................................. 27
23. PRIVATNOST I SIGURNOST ............................................................................................. 28
24. POVJERLJIVE INFORMACIJE ............................................................................................ 29
25. ADMINISTRIRANJE ......................................................................................................... 29
26. KOMUNIKACIJA IZMEĐU UGOVORNIH STRANA............................................................. 29
27. PROMJENE PODATAKA O KORISNIKU ............................................................................ 30
28. IZMJENE USLOVA POSLOVANJA ..................................................................................... 30
29. IZMJENE I UKIDANJE USLUGA OD STRANE AUSTROFONA.............................................. 30
30. PROMJENA UGOVORENIH USLUGA NA ZAHTJEV KORISNIKA ........................................ 30
31. PRENOS PRETPLATNIČKOG ODNOSA ............................................................................. 30
32. PRIVREMENO ISKLJUČENJE PRETPLATNIKA.................................................................... 31
33. PRESTANAK PRETPLATNIČKOG ODNOSA ....................................................................... 33
34. RASKID KORISNIČKOG UGOVORA .................................................................................. 33
35. POVRAT NEISKORIŠTENIH SREDSTAVA .......................................................................... 34
36. PRIMJENA ...................................................................................................................... 34
3
Opšti uslovi korštenja usluga, društva AUSTROFON d.o.o. Tuzla
1. PREDMET REGULISANJA
Opštim uslovima korištenja usluga Austrofona (u daljem tekstu Opšti uslovi) definiše se pravni odnos između
ponuđača fiksnih javnih telefonskih usluga Austrofon d.o.o. Trg Slobode 16, 75000 Tuzla (u daljem tekstu:
Austrofon) sa jedne strane, i korisnika fiksnih javnih telefonskih usluga (u daljem tekstu: korisnik), koji te usluge
koristi isključivo za svoje potrebe, sa druge strane.
Opšti uslovi korištenja usluga Austrofona odnose se na pružanje isključivo fiksnih javnih telefonskih usluga.
Opšti uslovi za ovdje navedene fiksne javne telefonske usluge definišu uslove, rokove, način, kvaliteta pružanja i
korištenja usluga, korištenje opreme kao i ostala prava i obaveze između Austrofona i korisnika ili pretplatnika
usluga.
Opšti uslovi su sastavni dio Korisničkog/Pretplatničkog ugovora koji uređuje ukupne međusobne odnose
između Korisnika/Pretplatnika i Austrofona. Korisnički/Pretplatnički ugovor, pored Opštih uslova, može imati i
pripadajuće Anekse i/ili Priloge, koji također čine sastavni dio tih ugovora. Obrasci korisničkih/pretplatničkih
ugovora dostupni su na internet stranici www.austrofon.ba, kao i u u sjedištu Austrofona.
U slučaju da je neka odredba ovih Opštih uslova u suprotnosti sa odredbama Pravila 69/2013 o uslovima
pružanja javnih telekomunikacionih usluga i odnosima sa krajnjim korisnicima, direktno će se primijeniti
odredba Pravila 69/2013. Sadržaj pravila 69/2013 RAK-a nalazi se na stranici RAK-a i na stranici
www.austrofon.ba
Usluga za koju važe Opšti uslovi su Austrofon IP Telefonija (u nastavku Austrofon IPT) kao i ostale dodatne
usluge koje su sa njima povezane.
2. ZNAČENJE POJMOVA
Objašnjenje pojmova koji se koriste u Opštim uslovima Austrofon d.o.o.
OU - Opšti uslovi opis uslova pod kojima ponuđač sklapa ugovore sa Korisnikom i pod kojima i obavlja
djelatnost.
TK - Telekomunikacije
TKS – TeleKomunikacioni sistem predstavlja skup sve opreme hardware-a i software-a koji su potrebani za
pružanje, mjerenje i obračun telekomunikacionih usluga.
Cjenovnik usluga (u nastavku cjenovnik) određuje strukturu i cijene usluga koje Austrofon pruža Korisniku po
korisničkom ugovoru i dio je ugovora. Cjenovnikom su određene: cijena priključenja, pretplata, cijene
korištenja, mirovanja ugovora, postupka opominjanja i naplate.
Korisnik je svako fizičko ili pravno lice koje koristi ili zahtijeva telekomunikacijsku uslugu bez namjere njene
daljnje preprodaje, odnosno u širem smislu korisnikom se smatra i svako lice kojem se nudi javna
telekomunikacijska usluga na tržištu;
Pretplatnik označava korisnika koji ima zaključen pisani ugovor o korištenju usluge s odredbom o periodičnom
plaćanju usluge.
Korisnički ugovor označava ugovor zaključen između Austrofona i Korisnika, kojim se uređuju vrsta i uslovi
pružanja usluge, principi zaštite operatora i korisnika, kao i uslovi plačanja usluge. Sastavni dio ugovora su Opšti
uslovi i cjenovnik
4
Pretplatnički ugovor označava ugovor zaključen između Austrofona i Pretplatnika, kojim se uređuju vrsta i
uslovi pružanja usluge, principi zaštite operatora i korisnika, kao i uslovi plaćanja usluge. Pod pretplatničkim
ugovorom se ne smatraju ugovori sklopljeni u postupku javnih nabavki i ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji.
Sastavni dio ugovora su Opšti uslovi i cjenovnik
IP telefonija ili VoIP je oznaka za tehnologiju prenošenja zvuka preko IP mreže (paketne komutirane mreže).
AUSTROFON IP Telefonija (Austrofon IPT) je osnovna usluga i predstavlja uspostavljanje veza i dvosmjernu
razmjenu govora i podataka sa stacionarnog telefonskog priključka unutar Austrofon TKS-a, kao i sa drugim
telefonskim korisnicima u unutrašnjem i međunarodnom prometu i najmanja je usluga povezivanja sa
Austrofon TKS-om, koju ovim ugovorom omogućava Austrofon, a može sadržavati i druge dodatne usluge koje
na obrascu izabere korisnik.
AUSTROFON PRIVAT je usluga isključivo za privatne korisnike - fizička lica koji žele da imaju telefonsku
numeraciju Austrofona u skladu sa ugovorom.
AUSTROFON BIZNIS je usluga isključivo za poslovne korisnike - pravna lica koji žele da imaju telefonsku
numeraciju Austrofona u skladu sa ugovorom.
Dodatne usluge su usluge koje se ne mogu koristiti bez osnovne usluge jer predstavljaju nadopunu osnovnim
uslugama.
Terminalna oprema je oprema koja je instalisana kod krajnjeg korisnika, a Austrofon je obezbjeđuje da bi se
usluga mogla koristiti, odnosno omogućiti komunikaciju putem Austrofon TKS u skladu sa ugovorom (adapter,
switch, ruter).
PSTN mreža je fiksna javna telefonska mreža (Public Switched Telephone Network).
Austrofon TeleKomunikacioni Sistem TKS predstavlja telekomunikacionu i informatičku opremu, hardver,
softver i ostalu opremu u vlasništvu i kojom upravlja Austrofon koja omogućava povezivanje korisnika na TKS
Austrofona i na PSTN i internet mrežu a koja je namijenjena za pružanje svih usluga Austrofona.
Mrežna priključna tačka je fizička tačka na kojoj korisnik ima pristup Austrofon TKS-u i označava sve fizičke
priključke, sa njihovim priključnim tehničkim specifikacijama, a koji predstavljaju dio Austrofon TKS-a i
neophodni su za pristup i efikasnu komunikaciju putem Austrofon TKS-a.
Telefonski priključak je priključak koji korisniku, odnosno korisnicima, omogućava upotrebu javno dostupne
telefonske usluge.
Pozivajućim i pozvanim brojem smatra se broj sa kojeg je iniciran poziv i broj prema kojem je usmjeren poziv.
Pozivajući i pozvani broj koriste se za identifikaciju strana u pokušanom ili ostvarenom telefonskom pozivu, bez
obzira da li se biranje vrši od strane korisnika usluge, ili automatski posredstvom odgovarajućeg korisničkog ili
drugog uređaja.
Poziv označava uspostavu telekomunikacijskog saobraćaja u okviru javne telefonske usluge u kojem telefonski
broj korisnika predstavlja adresu pozivajuće ili pozivane strane.
Telefonskim pozivom smatra se jedna ili više veza (komunikacija) ostvarenih između dva ili više korisnika i/ili
usluga posredstvom pružene fiksne javne telefonske usluge. Posredstvom terminalnog uređaja, koji može biti
telefon ili drugi uređaj koji omogućava korištenje javne telefonske usluge, omogućava se korisniku i/ili usluzi da
putem ostvarenog telefonskog poziva pristupi drugom korisniku i/ili usluzi, bez obzira da li je takav drugi
korisnik/usluga u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu.
Telefonski poziv smatra se uspostavljenim kada se zatvori komunikacija između pozivajućeg terminalnog
uređaja i pozvanog terminalnog uređaja, a što je potvrđeno razmjenom odgovarajućeg signalizacijskog
saobraćaja. Odgovorenim pozivom smatra se prihvatanje dolaznog poziva od pozvane strane, bilo da je to
učinjeno ličnim javljanjem, ili javljanjem odgovarajućeg terminalnog uređaja/posebne usluge.
5
Poziv upozorenja je poziv uspostavljen s ciljem da se korisnik obavijesti da mu je upućen drugi poziv, ali taj
drugi poziv još uvijek nije uspostavljen i uspostavit će se nakon odgovarajuće akcije pozivane strane.
Pokušaj telefonskog poziva označava odgovarajući niz radnji koje je preduzeo korisnik javne telefonske usluge
pokušavajući da uspostavi poziv s drugim korisnikom, terminalnim uređajem ili uslugom.
Prekinut pokušaj telefonskog poziva je pokušaj poziva prekinut od strane pozivajuće strane.
Raskinut telefonski poziv označava prekid uspostavljenog poziva bez obzira da li je pozivanje prekinuto po želji
pozivaoca ili iz tehničkih/drugih razloga.
Zlonamjeran poziv je poziv koji za cilj ima uznemiravanje korisnika telefonskog broja, ometanje, prijetnju ili
drugu sličnu zloupotrebu mogućnosti javne telefonske usluge.
Poziv prema hitnim službama označava poziv uspostavljen biranjem nekog od posebnih brojeva određenih za
ostvarivanje posebnih funkcija javnih službi sigurnosti, bezbjednosti, informacija ili pomoći.
Poziv prema uslugama dodane vrijednosti označava poziv uspostavljen biranjem nekog od posebnih brojeva
određenih s ciljem omogućavanja posebnih usluga koju pruža nosilac biranog broja ili treće lice uz naplatu
tarife poziva različite od uobičajene.
Poziv prema službi telefonskih informacija i drugih službi davaoca javne telefonske usluge označava poziv
uspostavljen biranjem nekog od posebnih brojeva/kratkih kodova određenih za potrebe izvršenja servisnih
obaveza i funkcija davaoca javne telefonske usluge.
Poziv u domaćem saobraćaju označava poziv započet s broja i uspostavljen prema broju iz telefonske
numeracije Bosne i Hercegovine.
Poziv u međunarodnom saobraćaju označava poziv započet s broja iz telefonske numeracije Bosne i
Hercegovine i uspostavljen prema broju iz telefonske numeracije u inostranstvu.
Poziv u fiksnoj telefonskoj mreži označava poziv uspostavljen između dva telefonska broja od kojih se oba
nalaze u fiksnoj telefonskoj mreži.
Poziv prema mobilnoj telefonskoj mreži označava poziv kod kojeg je pozivajuća strana u fiksnoj telefonskoj
mreži a pozvana strana u mobilnoj telefonskoj mreži.
Poziv prema satelitskom telefonu označava poziv kod kojeg je pozvana strana korisnik u satelitskoj telefonskoj
mreži.
Poziv na zahtjev označava poziv koji je započeo davalac javne telefonske usluge ili treća strana na prethodno
učinjeni zahtjev korisnika, bez obzira da li je taj zahtjev generisan korištenjem tehničke opcije ili na drugi način.
Prenosivost broja je usluga koja omogućava pretplatniku koji ispunjava zadane uslove navedene u ovim Opštim
uslovima a koje su propisane od strane RAK-a u Pravilima o prenosivosti telefonskih brojeva i Pravilu o
izmjenama i dopunama Pravila o prenosivosti telefonskih brojeva, u okviru javno raspoloživog telefonskog
servisa, da zadrži svoj/e broj/eve pri promjeni operatera davaoca usluge u javnoj fiksnoj telefonskoj mreži.
Prenos broja je skup tehničkih i organizacionih mjera kojima se izvršava usluga prenosivosti broja na način
propisan od RAK-a Pravilom o prenosivosti telefonskih brojeva i Pravilom o izmjenama i dopunama Pravila o
prijenosivosti telefonskih brojeva.
Operater davalac broja je fiksni operater čijem broju je dodijeljena usluga prijenosivosti broja.
Operater primalac broja je fiksni operater kome je telefonski broj ustupljen od operatera davaoca broja, kroz
uslugu prijenosivosti broja.
Polazni operater je fiksni operater u čijoj telefonskoj mreži počinje uspostavljanje prometa prema biranom
broju.
Preneseni broj je broj koji je prenesen iz fiksne telekomunikacione mreže operatera kome je dodijeljen
po polaznoj raspodjeli u fiksnu telekomunikacionu mrežu drugog operatera.
6
Konfiguracija: podešavanje opreme za rad kako u Internetu tako i u Austrofon TKS-u.
Montaža je instalacija opreme i uspostavljanje priključka na Austrofon TKS koju obavlja je tehničko
osoblje Austrofona ili njegov ovlašteni izvođač.
Priključenje na TKS znači aktiviranje novog korisnika i ponovno uključenje već postojećeg korisnika u Austrofon
TKS.
Način izvođenja pristupa je jedan od načina izvođenja pristupa na Austrofon TKS obzirom na tehničke
mogućnosti na lokaciju korisnika. Način izvođenja pristupa utiče na cijenu priključka, izbor opreme i uvjete
vraćanje opreme.
RAK je Regulatorna agencija za komunikacije BiH.
Usluga fiksne telefonije: Javna telefonska usluga u fiksnoj mreži
Usluga fiksne telefonije putem IP protokola: Javna telefonska usluga u fiksnoj mreži putem IP (internet
protokola).
3. INFORMISANJE
Austrofon omogućava pravnim i fizičkim licima informacije o mogućnostima, vrstama i načinima priključenja i
načinima korištenja usluga Austrofona, o cijenama usluga, te o podacima i specifikacijama koji su potrebni za
sklapanje međusobnog ugovora.
Informacije o vrstama i načinima priključivanja, o vrstama usluga i o cijenama, te drugim elementima ugovora,
pravna i fizička lica mogu dobiti:
- u sjedištu preduzeća AUSTROFON d.o.o.
- na telefonskom broju 070 / 360 360,
- na web strani Austrofona http://www.austrofon.ba.
Pozivi prema boju 070/360 360 su besplatni za sve korisnike Austorfona.
Opšti uslovi kao i svi ostali dokumenti i formulari potrebni za sasnivanje Korisničkog/Pretplatničkog odnosa
mogu se naći na web stranici AUSTROFON http://www.austrofon.ba, i/ili u sjedištu preduzeća. Sve izmjene i
dopune ovih Opštih uslova bit će javno objavljene u najmanje jednim dnevnim novinama, te na službenoj
internet stranici Austrofona. O izmjenama i dopunama Korisnici/Pretplatnici će takođe biti obavješteni pisanim
i elektronskim putem (mejlom), i putem obavjesti na ispostavljenom računu za usluge.
Austrofon se obavezuje da će svojim krajnjim korisnicima omogućiti besplatan pristup službi za korisnike na
način da im se omoguči i razgovor s kontakt osobom u službi za korisnike.
Austrofon se obavezuje da će svojim krajnjim korisnicima na njihov zahtjev omogućiti u svako vrijeme
besplatnu provjeru informacije o potrošnji (tarifnog paketa, tarifnog modela i tarifne opcije), ukoliko je to
tehnički moguće.
4. PRINCIPI PRUŽANJA TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA
Austrofon pruža sve svoje usluge na slijedećim principima:
Javne telekomunikacijske usluge sastoje se, u cjelini ili uglavnom, u prenošenju signala na fiksnim, mobilnim i
satelitskim telekomunikacijskim mrežama, ili mrežama za prijenos podataka, a na tržištu se nude kao javno
dostupne komercijalne ili nekomercijalne usluge namijenjene za korištenje na opštem tržištu telekomunikacija
ili posebnim korisničkim grupama u Bosni i Hercegovini.
7
Javna dostupnost usluge: Austrofon će kada za to postoji tehnička mogućnost, pristup javnim
telekomunikacijskim uslugama pružiti svim zainteresovanim korisnicima u Bosni i Hercegovini, na transparentnom, objektivnom i nediskriminatorskom osnovu.
Sloboda komunikacije: Austrofon će putem svoje javne telekomunikacijske usluge svakom korisniku
telekomunikacijskih usluga u Bosni i Hercegovini osigurati neograničen pristup prema bilo kojem drugom
korisniku takve usluge u Bosni i Hercegovini, a putem međunarodne telekomunikacijske usluge i korisnicima u
inostranstvu, osim u slučaju zlonamjernih poziva, neželjenih poziva ili bilo kojih drugih poziva koji ugrožavaju
pozivanu stranu ili ugrožavaju funkcionalnost javne telekomunikacijske mreže.
Ograničenje usluge u skladu sa zakonom: Austrofon će bilo kakvo ograničenje pristupa ili korištenja može
izvršiti samo ako je to u skladu sa Zakonom o komunikacijama ili posebnim zakonom ili propisima donesenim na
osnovu zakona, kao i na osnovu odluke nadležnog organa.
Zaštita privatnosti i interesa svih strana: Austrofon će javne telekomunikacijske usluge pružati na takav način
da su zašticeni interesi svih korisnika, u smislu dostupnosti usluga, njihovog kvaliteta, cijena, zaštite privatnosti i
drugih prava i na principima poštivanja opšte zakonitosti same pružene usluge.
Transparentost cijena: Austrofon se obavezuje da će cijene javnih telekomunikacijskih usluga definirati na
transparentnim i nediskriminatornim principima, a kada je to zakonom propisano, cijene se određivati prema
određenim principima ili u okviru određenih granica.
Nekomercijalne usluge: Javne telekomunikacijske usluge koje Austrofon bude nudio na nekomercijalnoj osnovi,
bilo radi provođenja ispitivanja tržišta ili tehničkih mogućnosti usluge, obavezuju Austrofon u pogledu kvaliteta
i sadržaja u mjeri u kojoj je on to deklarisao prije početka pružanja takve usluge. Međutim, i kada je ponuđena
usluga u cijelosti besplatna, korisnik mora od strane Austrofona biti obaviješten o uslovima i eventualnim
štetnim posljedicama korištenja usluge, odnosno o tome da se operator odriče od odgovornosti za eventualne
štete ili nemogućnosti korištenja takve usluge.
Kvalitet TK usluge: Austrofon će sve javne telekomunikacijske usluge pružati na ispravan način. Javne
telekomunikacijske usluge koje pruža Austrofon će po sadržaju i kvalitetu odgovarati za tu vrstu usluge
propisanim, deklarisanim i ugovorenim karakteristikama usluge.
Zabrana diskriminacije: Kod pružanja usluga Austrofon neće u bilo kom smislu dati prednost niti diskriminisati
korisnike, pri čemu se pod diskriminacijom neće smatrati primjena različitih uslova za pružanje usluge prema
određenim jasno definisanim kategorijama i kriterijima koji su uspostavljeni uz poštivanje propisane procedure
najave uslova poslovanja i cijena. Primjena povoljnijih uslova ne može se definisati pojedinačno, samo radi
davanja povlaštenog položaja određenom licu ili licima, već mora imati generalni karakter za svako lice koje
ispunjava određeni jasno definisani kriterij i koje to zatraži.
Deklaracija o prioritetima pružanja usluga u slučaju vanrednih situacija.
Za vrijeme proglašenja zakonom određenih posebnih stanja opasnosti, ili kada takvo stanje nije proglašeno, a
očito nastupe vanredne okolnosti ili opća opasnost, davalac usluge će pružiti svu moguću pomoć institucijama i
osobama koje su uključene u rješavanje takvih stanja, i potpuni prioritet kod pružanja usluga će dati
funkcionisanju takvih službi.
8
5. DOBRI POSLOVNI OBIČAJI I NEDISKRIMINACIJA
Austrofon je zakonski obavezan pružati uslugu korisniku na način koji nije u suprotnosti s dobrim poslovnim
običajima.
Austrofon je obavezan da isporuči korisniku plaćenu uslugu, izuzev kada objektivni tehnički razlozi privremeno
to onemogućavaju.
Austrofon je obavezan pružati usluge svim korisnicima pod istim uslovima. Ako pojedinim grupama odobrava
posebne uslove, kriteriji za primjenu tih uslova će biti jasno definisani u opštim uslovima i cjenovniku
Austrofona.
Austrofon se obavezuje da neće da privremeno obustavi pružanje usluge ili raskine pretplatnički ugovor, ako je
pretplatnik povrijedio odredbe nekog drugog ugovora izmedu istih stranaka. Austrofon se obavezuje da neće
odbiti zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa zbog dugovanja za telekomunikacijske usluge u slučajevima
kada krajnji korisnik navedena dugovanja osporava u sudskom ili kojem drugom izvansudskom postupku, osim
u slučaju kada se radi o istoj vrsti usluge izmedu istih ugovornih strana.
Austrofonu je zabranjena diskriminacija bilo kojeg lica zainteresovanog za korištenje usluge, naročito
odbijanjem pružanja usluge koja je javno ponuđena i tehnički dostupna, odnosno odbijanjem pružanja usluga
koje se mogu pružiti, ili uslovljavanjem pružanja usluge pružanjem drugih usluga.
Pružanje usluga pod posebnim uslovima.
Austrofon može utvrditi posebne odredbe ugovora za određeni način pružanja usluge, što može uključivati
različita sredstva osiguranja, posebne tehničke uslove, popuste na cijenu usluge, uslove plaćanja i slično.
Primjena posebnih poslovnih uslova iz ovog stava ovog mora biti u skladu s dobrim poslovnim običajima na
tržištu i ne smije zasnivati diskriminaciju.
Kada Austrofon koji namjeravao omogućiti posebne poslovne uslove iz prethodnog stava dužan je u svojim
općim uslovima poslovanja odrediti objektivne elemente i način izračuna popusta, uvećanja cijene ili posebnih
naknada po tim elementima.
Operator javnih telekomunikacijskih usluga koji će primjenjivati posebne poslovne iz ovog člana dužan je u
svojim općim uslovima poslovanja odrediti i posebne kategorije korisnika koje mogu koristiti takve posebne
poslovne uslove.
6. USLUGE
6.1 OPIS USLUGA
TK usluge se po svojoj biti dijela na:
a) osnovne telekomunikacione usluge
b) dodatne telekomunikacone usluge, koje su dopuna osnovnim uslugama i ne mogu se koristiti bez osnovnih
usluga.
Po načinu plaćanja usluge se dijela na:
a) postpaid - usluge koje se plaćaju po isteku obračunskog perioda
b) prepaid - usluge za koje se plaćanje vrši unaprijed
c) kombipaid - usluge za koje se plaćanje vrši kombinovano iz postpaida i prepaida
Po lokaciji TK saobraćaja:
9
a) usluge u domaćem saobraćaju su usluge kod kojih korisnik komunicira sa drugim korisnikom čiji se broj
nalazi u telefonskoj numeraciji BiH.
b) usluge u međunarodnom saobraćaju su usluge kod kojih korisnik komunicira sa drugim korisnikom čiji se
broj nalazi izvan telefonske numeracije BiH.
Po definisanom trajanju ugovora, telekomunikacijske usluge se razvrstavaju na:
1) usluge koje se ugovaraju bez obaveznog trajanja pretplatničkog odnosa (ugovori na nedodređeno vrijeme).
2) usluge koje se ugovaraju s obaveznim trajanjem pretplatničkog odnosa (ugovori na oderđenovrijeme).
Po tipu lokacije korisnika, telekomunikacijske usluge se razvrstavaju na:
1) telekomunikacijske usluge na fiksnoj lokaciji,
2) mobilne telekomunikacijske usluge, i
3) nomadske telekomunikacijske usluge kod kojih se lokacija priključka može mijenjati.
6.1.1. Usluga Austrofon IPT (Austrofon IP Telefonija).
Osnovna usluga Austrofona je AUSTROFON IPT (Austrofon IP Telefonija). Ova osnovna telekomunikaciona
usluga predstavlja priključak odnosno pristup na AUSTROFON TKS, a preko njega i na javnu telefonsku mrežu
putem IP (internet protokola). Pristup će omogućiti korisnicima da odašilju i/ili primaju nacionalne i
međunarodne pozive, unajmanje podržavajući govor, faks i prenos podataka. Međupovezivanje će se izvršiti
isključivo u skladu s važećim propisima. Osnovni tehnički uslov za pružanje ove usluge je kvalitetan internet
priključak. Svi ostali tehnički detalji su opisani u tačci tehnički uslovi. Ova usluga kao i sve druge usluge koje
pruža Austrofon pružaju se na osnovu Ugovora sa korisnikom, Opštim uvjetima, Cjenovnikom i svim potpisanim
aneksima.
Austrofon garantuje korisnicima da će po pitanju pokazatelja kvaliteta usluga i metoda mjerenja za fiksne javne
telefonske usluge, pružati uslugu u skladu s propisanim standardima u Bosni i Hercegovini (BAS), Evropskog
instituta za telekomunikacijske standarde (ETSI), pravilima i uputama koje izdaje Agencija.
IP mreža je sa javnom telefonskom mrežom povezana na način koji omogućava upotrebu cijele palete tehnički
mogućih elektronskih komunikacijskih usluga mreže PSTN, osim impulsnog biranja. Austrofon će korisniku
omogućiti upotrebu svih ponuđenih usluga koje su tehnički izvodljive na mrežnoj infrastrukturi namijenjenoj
izvršenju usluge Austrofon IPT i na Austrofon TKS-u. Korisnik može uz osnovne usluge zahtijevati putem
pismenog zahtjeva i dodatne usluge koje su određene u ponudi. Dodatne usluge se korisniku zaračunavaju u
skladu sa važećim cjenovnikom.
Austrofon IPT omogućava slijedeće usluge:
Usluga generisanja poziva u nacionalnom saobraćaju .
Usluga generisanja poziva u međunarodnom saobraćaju.
Usluga prijema poziva u nacionalnom saobraćaju .
Usluga prijema poziva u u međunarodnom saobraćaju .
Usluge slanja i prijema faksa poruka i prenos podataka .
Pristup službi za Korisnike Austrofona.
Pristup službama pružanja informacija iz telefonskog imenika.
10
Po tipu lokacije korisnika, telekomunikacijske usluge Austrofon IPT se može pružiti na:
a) fiksnoj lokaciji,
b) nomadski (seljive telekomunikacijske usluge)
Ukoliko u drugim dokumentima npr. Korisnički ugovor nije drugačije naznačeno:
a) ugovor se zaključuje na nedodređeno vrijeme
b) plačanje se vrši postpaid (nakon obavljene usluge)
Austrofon pruža uslugu 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Austrofon garantuje kvalitet usluge u skladu sa
međunarodnim standardima za multimedijsku komunikaciju preko IP mreže ukoliko su ipunjeni svi tehnički
uslovio opisani u Opštim uslovim i korisničkom ugovoru. Ukoliko drugim aktima Cjenovnik ili Korisnički ugovor
nije drugačije regulirano obračunska jedinca je minuta kako za prvu minutu tako i za ostatak trajanja veze
(60/60).
U zavisnosti od korisnika sa kojim se zaključuje ugovor ova usluga se dijeli na:
AUSTROFON PRIVAT je Austrofon IPT usluga namjenjena isključivo privatnim korisnicima - fizička lica koji žele
da imaju telefonsku numeraciju AUSTROFONA u skladu sa ugovorom.
AUSTROFON BIZNIS je Austrofon IPT usluga namjenjena poslovnim korisnicima - pravna lica koji žele da imaju
telefonsku numeraciju AUSTROFONA u skladu sa ugovorom.
Austrofon će za putem pozivnog centra Tel. 070 360 362 obezbijediti službu za podršku usluge koja je
namjenjena i dopstupna korisnicima.
Austrofon će obezbijeditida njegove usluge budu dostupne osobama sa invaliditetom.
Austrofon pruža svim Korisnicima i slijedeće usluge koje su dužni pružati operateri u BiH:
a) Imenik
b) Besplatano pozivanje hitnih službi
c) Prenos telefonskog broja
6.1.2.
IMENIK
Austrofon će osigurati službu za davanje informacija iz imenika ili će osigurati da te informacije budu dostupne
putem službe za davanje informacija iz imenika koju obezbjeđuje barem jedan od postojećih operatora, prema
transparentnim i razumnim uslovima. ( nakon što dobijemo broj 118xx ova rečenica će se brisati a važiti će
slijedeća rečeneica).
Austrofon je osigurao službu za davanje informacija iz imenika putem brojem 118xx.
Austrofon će objaviti imenik u elektronskoj formi na svojoj web stranici u takvoj formi da je moguće primijeniti
programe ''čitače ekrana'' a u cilju omogućavanja pristupa za slijepa i slabovidna lica. Austrofon će najmanje
jednom u dvije godine, objaviti printani telefonski imenik u kojem će privatni i poslovni pretplatnici, kao i javne
institucije, biti odvojeno uvršteni ili će osigurati da te informacije budu uvrštene u imenik koji objavljuje barem
jedan od postojećih operatora.
Austrofon će omogućiti da pretplatnik odluči da li će njegov broj biti dostupan u telefonskom imeniku.
Austrofon objavljuje u telefonskom imeniku prezime i ime, odnosno firmu korisnika ili njegovu organizacijsku
jedinicu, broj telefona i adrese onih korisnika koji se tome ne protive. U telefonskom imeniku se na osnovu
zahtjeva može objaviti i djelatnost, akademski, naučni ili stručni naziv naručioca. Podaci se objavljuju i u
narednim izdanjima telefonskog imenika, osim u slučaju kada se korisnik pismeno izjasni da ne želi daljnje
objavljivanje.
11
U imenicima sa brojevima korisnika, koriste se podaci koje Austrofon primi najmanje četrdeset i pet dana (45)
prije štampanja imenika.
6.1.3.
BESPLATNO POZIVANJE HITNIH SLUŽBI
Austrofon će obezbijediti besplatano pozivanje brojeva hitnih službi (121,122,123,124 - službi hitne pomoći,
policije, vatrogasaca) ili drugih službi uspostavljenih na osnovu zakona ili prema posebnom provedbenom
propisu.
Korisnik je upoznat sa činjenicom da je često nemoguće odrediti geografsku lokaciju sa koje korisnik zove. To
znači da Austrofon pozivne brojeve hitnih službi (121, 122, 123, 124), te ostale brojeve sa posebnom tarifom,
čak i ako bi korisnik želio ili bi mu koristilo, često nije u mogućnosti proslijediti geografsku lokaciju sa koje se
zove a naročiti prilikom upotrebe usluge koja je vezana za nomadski tip lokacije telefonskih usluga. Korisnik
može u toku razgovora usmenim putem saopštiti lokaciju ali sistemsko utvrđivanje lokacije obzirom na
korištene tehnologije često nije moguće. Zbog toga će korisnik pozive, u vezi kojih bi želio da se primaocu
poziva očita njegova geografska lokacija, obaviti uz pomoć drugih telekomunikacijskih sredstava. Korisnik
odgovara za svoje postupke i propuste koji bi mogli prouzrokovati prikrivanje geografske lokacije pozivaoca.
6.1.4.
USLUGA PRENOSIVOSTI TELEFONSKOG BROJA
Usluga prenosivosti broja omogućava pretplatniku da promijeni postojećeg operatora davaoca usluge u javnoj
fiksnoj telefonskoj mreži i postane pretplatnik novog željenog operatora, a pritom zadrži svoj postojeći
telefonski broj na geografskoj lokaciji koja se nalazi u području mrežne grupe kojoj pripada korisnik podnosilac
zahtjeva, ukoliko korisnik posjeduje geografski broj, te na bilo kojoj lokaciji u BIH ako korisnik posjeduje
negeografskih broj. Prenos brojeva iz mobilne u fiksnu mrežu, i obratno nije moguć. Operator primalac broja u
ovom ima pravo da naplati jednokratnu naknadu od pretplatnika za ovu uslugu. Cijena ove usluge određena je
cjenovnikom, koji je dostupan na stranici www.austrofon.ba i u sjedištu Austrofona. Zahtjev za prenos broja se
ujedno smatra i kao Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa.
6.1.5.
PRENOS TELEFONSKOG BROJA
U skladu sa važećim Praviliom 62/2012 o prenosivosti telefonskih bojeva („Službeni glasnik BiH“, broj 47-2012),
RAK-a BiH Austrofon će omogućiti svojim korisnicima da na njihov zahtjev, u skladu sa navedenim uslovima iz
člana 3. navedenog pravila zadrži svoj/e broj/eve i nakon raskida korisničkog odnosa sa njihovim operaterom te
isti broj prenesu i koristiti u Austrofon TKS-u, također će Austofon nakon raskida ugovora omogućiti
korisnicima da svoj/e broj/eve prenesu kod drugog operatora odnosno u drugu fiksnu mrežu.
Prenosivost brojeva između operatora u fiksnoj javnoj telefonskoj mreži moguća je pod sljedećim uslovima:
a) Prenosivost brojeva između operatora može biti dozvoljena ukoliko je u skladu sa gore navedenim članom i
u okviru brojčanih grupa određenih Pravilom o upravljanju planom brojeva za telefonske usluge u Bosni i
Hercegovini.
b) Brojevi koji nisu obuhvaćeni tačkom a) ovoga člana su brojevi koji su od strane bilo kojeg fiksnog operatora
iskorišteni isključivo za vlastite potrebe, kao što mogu biti npr. brojevi za testiranje ili brojevi za pristup
operatorovim uslugama.
c) Nisu prenosivi brojevi koji su istovremeno iskorišteni u mrežama više od jednog operatora za usluge
posebne namjene.
d) U fiksnoj javnoj telefonskoj mreži nisu prenosivi pojedinačni brojevi u ISDN seriji ili jedan od brojeva u PBX
BRA ISDN seriji.
e) Brojevi koji su bili aktivni u korisničkim grupama brojeva u vlastitoj mreži operatora za direktnu komunikaciju
u njihovoj mreži ne mogu se razdruživati već se mogu prenositi isključivo u sklopu grupe takvih brojeva. Ovaj
princip se primjenjuje i u slučaju kada se grupa takvih brojeva prenosi nazad na izvornog nosioca numeracije.
Broj iz fiksne mreže može se prenijeti samu u fiksnu mrežu i to a) za geografske brojeve na geografskoj lokaciji
koja se nalazi u području mrežne grupe kojoj pripada korisnik podnosilac zahtjeva; b) za negeografske brojeve
na bilo kojoj lokaciji.
12
Da bi mogli da prenesu svoj broj korisnici koji nemaju status pretplatnika moraju biti registrovani. Pod
registracijom korisnika se podrazumjeva identifikacija korisnika u skladu sa procedurom operatora davaoca
telekomunikacijskih usluga. Registracija neregistrovanih korisnika se obavlja pri podnošenju zahtjeva operatoru
kod kojeg se želi prenijeti broj.
Korisnik podnosi zahtjev za prenos telefonskog broja, lično, na propisanom obrascu.
Obrazac za prenos telefonskog broja se nalazi na internet stranici www.austrofon.ba i u sjedištu Austrofona.
Uz obrazac Pretplatnik treba priložiti potvrdu o izmirenju dugovanja prema operatoru davaocu broja a na ime
usluga pruženih putem telefonskog broja za koje se podnosi zahtjev za prenos broja, a koja su nastala do
momenta podnošenja zahtjeva za prenos broja.
Troškovi prenosa
Troškove usluge prijenosa telefonskog broja snosi korisnik. Cijena ove usluge, kao i sve ostale cijene za usluge
koje pruža Austrofon definisana je u Cjenovniku koji se nalazi na internet stranici www.austrofon.ba i u sjedištu
Austrofona.
Obavjštenje o uspostavi poziva sa prensenim brojem
Austrofon se obavezuje da će na zahtjev korisnika (zahtjev za ovu uslugu se može podnijeti i putem elektronske
komunikacije) prilikom uspostavljanja poziva prema prenesenom broju, prije uspostave poziva, kratkom
govornom porukom (do četiri sekunde) na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH, obavijestiti
pozivaoca da se uspostavlja poziv prema prenesenom broju, nakon čega će se čuti dvosekundni zvučni signal.
Govorna poruka i zvučni signal se ne tarifiraju.
Pretplatnik može lično ili putem e-maila ( koju je korisnik naveo prilikom sklapanja ugovora) besplatno zatražiti
isključenje govorne poruke i zvučnog signala.
Procedura prenosa
Proces prenosa broja započinje (nezavisno od toga da li je Austrofon Operater Primalac ili Operater davaoc
broja) u momentu kada Korisnik podnese zahtjev za prenos broja operatoru kod kojeg želi prenijeti broj. Ovaj
zahtjev se ujedno smatra zahtjevom za zasnivanje pretplatničkog odnosa i realizuje se po slijedećoj proceduri:
Operator primalac broja provjerava a) validnost podataka navedenih u zahtjevu b) da li je broj prenosiv c) da li
je Pretplatnik priložio potvrdu o izmirenju dugovanja prema operatoru davaocu broja a na ime usluga pruženih
putem telefonskog broja za koje se podnosi zahtjev za prenos broja, a koja su nastala do momenta podnošenja
zahtjeva za prenos broja. Nakon toga operator primalac broja prosljeđuje operatoru davaocu broja zahtjev za
prenos broja faksom ili elektronskim putem. Ovo se smatra zahtjevom korisnik/pretplatnika za raskidanje
korisničkog/pretplatničkog odnosa kod operatora davaoca broja sa danom uspješnog prenosa broja.
Nemogućnost i rokovi
Operator davalac broja dužan je u roku od najviše tri radna dana od dana prijema zahtjeva, pismenim putem
obavijestiti operatora primaoca broja o razlozima nemogućnosti ili kašnjenja prenosa broja i to u slučaju da se
traženi broj ne može prenijeti iz nekog od razloga predviđenih pravilima Regulatorne agencije za komunikacije
BiH, ili da će doći do kašnjenja u prenosu broja.
Nedostatci
Ako a) podneseni zahtjev sadrži neke formalne nedostatke koji onemogućavaju postupanje, uključujući i
neizmiren dug po osnovu korištenja broja za koji se traži prenos, a ti nedostaci se ne otklone u ostavljenom
roku ili b) podnosilac zahtjeva nije korisnik broja za koji se traži prenos, niti je opunomoćenik korisnika tog broja
ili c) broj za koji podnosilac zahtjeva traži prenosivost je privremeno isključen ili d) tokom realizacije prenosa
broja ustanovi se zloupotreba korištenja broja za koji se traži prenosivost, za vrijeme dok se ne odluči o takvom
kršenju i daljnjem pravu na korištenje broja ili e) se broj već nalazi u postupku prenosa, operator davalac broja
nije obavezan omogućiti prenos broja.
13
Prenos
U slučaju da nema smetnji odnosno nedostataka navedenih u prethodnom pasusu Zahtjev za prenos
telefonskog broja će se provesti bez odgađanja.
Odustajanje
Pretplatnik može odustati od podnesenog zahtjeva i nakon što je operator primalac broja uputio nalog za
prenos broja operatoru davaocu broja, sve do momenta obavljenog prenosa. U koliko to želi Korisnik dužan
operatoru primaocu broja najkasnije jedan dan prije dogovorenog datuma prenosa broja podnijeti pismenu
izjavu o odustajanju od zahtjeva, pri čemu je pretplatnik dužan da dokaže da je a) operatoru davaocu broja
podnio pismenu izjavu o zadržavanju pretplatničkog odnosa ili b) da je podnio zahtjev za prenos broja kod
drugog operatora koji nije davaoc broja i o tome pismeno obavijestio operatora davaoca broja ili c) da je
operatoru davaocu broja podnio pismenu izjavu o raskidu pretplatničkog odnosa, a telefonski broj za koji je
prvobitno podnesen zahtjev ne namjerava više koristiti.
Ponovni prenos
Pretplatnik koji je izvršio prenos broja ne može ponovo tražiti prenos broja u periodu kraćem od šest mjeseci
od dana posljednjeg prenosa broja.
Informacije o prenesenim brojevima
Austrofon će svojim Korisnicima omogućiti davanje informacija o prenesenim brojevima i cijenama poziva
prema tim brojevima putem zvanične internet stranice www.austrofon.ba.
Operatori davatelji usluge iz člana 16. Pravila 62/2012 o prenosivosti telefonskih bojeva („Službeni glasnik BiH“,
broj 47-2012) su dužni da na upite svojih korisnika daju informacije o prenesenim brojevima i cijenama poziva
prema tim brojevima putem vlastitih Internet stranica i pozivnih centara s telefonskim brojevima 080 0x xx xx.
7. TEHNIČKI USLOVI
Priključenje na Austrofon TKS može izvesti samo Austrofon ili njegov ovlašteni izvođač po zaključenju
korisničkog ugovora. Priključenje terminalne opreme, odnosno druge potrebne pripremne radnje, može u
cijelosti izvesti sam korisnik. Na zahtjev korisnika te poslove može obaviti i Austrofon, odnosno izvođač kojeg
ovlasti Austrofon, što se obračunava po cjenovniku.
Ukoliko korisnik nakon potpisivanja pretplatničkog ugovora odustane od ugovora prije nego što se završi
priključenje, a Austrofon je do tada već izveo određene pripremne radnje, dužan je Austrofonu izmiriti troškove
za obavljeni posao, ali najviše do visine cijene priključenja naručenog pristupa uslugama.
Za uspješno priključenje korisnika na Austrofon TKS, te uspostavljanje i korištenje usluga korisnik mora osigurati
sljedeće uslove:
a) internet priključak sa širokopojasnim ili stalnim pristupom internetu,
b) svu potrebnu lokalnu mrežnu instalaciju između Routera i telefona,
c) analogni telefonski aparat sa tonskim biranjem ili IP telefon,
d) instalirati svu neophodnu opremu i programe, koji nisu predmet međusobnog ugovora,
neophodni su za neometano korištenje usluge.
Sva oprema i instalacije moraju odgovarati BiH standardima za tu vrstu opreme. Austrofon ne odgovara za bilo
kakvu štetu nastalu zbog upotrebe opreme ili uređaja koji nisu u skladu sa relevantnim standardima ili koji nisu
namijenjeni za korištenje ugovorenih usluga. Korisnik smije u vezi sa korištenjem usluga Austrofona
upotrebljavati isključivo terminalnu opremu koja odgovara propisima i važećim zakonima sa područja radijske i
terminalske opreme, te elektromagnetne kompatibilnosti, i koja je propisno označena. Sva oprema koju po
međusobnom ugovoru obezbjeđuje Austrofon ili njegov ovlašteni izvođač, ostaje u vlasništvu Austrofona i
nakon prekida međusobnog ugovora osim ako je korisnik otkupio navedenu opremu.
14
Austrofon ili njegov ovlašteni izvođač održavaju svu isporučenu opremu koju je Austrofon osigurao po
međusobnom ugovoru. U slučaju oštećenja opreme prouzrokovanog nepravilnim korištenjem ili mehaničkog
oštećenja, korisnik je dužan podmiriti sve troškove poravke ili zamjene oštećene opreme.
Austrofon ili njegov ovlašteni izvođač je po međusobnom ugovoru u slučaju odabira osnovnog načina montaže,
dužan korisniku omogućiti upotrebu usluga tako što će:
a) instalirati ugovorenu opremu,
b) provjeriti kvalitet priključka na Austrofon TKS kroz izabrani način pristupa do Austrofon TKSa
c) uspostaviti vezu između korisnika i Austrofona TKS uz provjeru kvalitet prijenosa sa opremom
koju je za ovu namjenu osigurao korisnik, Austrofon ili njegov ovlašteni izvođač.
Korisnik potvrđuje da, ukoliko vlasnik prostora ili korisnik priključka na Austrofon TKS i korisnik nisu iste osobe,
posjeduje sve potrebne saglasnosti i dozvole za nadogradnju, dozvolu za ulazak u prostore i održavanje opreme
i uređaja potrebnih za korištenje Austrofon usluga, te raspolaže sa svim potrebnim dozvolama koje su potrebne
za uspostavljanje i rad usluge.
Austofon ima ugovor o interkonekciji sa ovlaštenim operaterom u BiH.
Računa se da je uspostavljanje usluge uspješno ukoliko se uspješno uspostavi veza na Austrofon TKS i izvrši
testno povezivanje na testni telefon Austrofona, i provjeri dostupnost brojeva iz numeracije dominantnih
operatera iz BiH, kao i dostupnost novoinstaliranog priključka pozivom sa brojeva iz numeracije svih ovlaštenih
operatera fiksne i mobilne telefonije.
Austofon ima ugovor o interkonekciji sa ovlaštenim operaterom u BiH.
Računa se da uspostavljanje usluge Astrofona nije uspješno ukoliko iz bilo kojeg razloga na koji Austrofon nema
uticaja (ograničenje kvaliteta linka, krajnje lokacije, kućne instalacije ili druga tehnička ograničenja) izabrane
usluge Austrofoa nije moguće uspostaviti.
U slučaju neuspješnog uspostavljanja željene usluge Austrofon predlaže korisniku uspostavljanje usluge na
drugi način ili drugom vrstom pristupa, ukoliko novi predloženi način i brzina pristupa zadovoljava potrebe
korisnika. U slučaju da korisnik ne prihvati ponudu, Austrofon će pismeno obavijestiti korisnika o odustajanju
od ugovora.
Rok za uspostavljanje usluga Austrofona je do 15 dana od dana kada obje ugovorne strane potpišu ugovor i
korisnik osigura ispravnu instalaciju i terminalnu opremu i izvrši plaćanje priključka.
Korisnik se obavezuje da će plaćanje uspostavljanja priključka na Austrofon TKS i druge obaveze iz međusobnog
ugovora, izmiriti u skladu sa važećim cjenovnikom na osnovu ispostavljenog računa. Moguće naručene dodatne
poslove prilikom priključenja korisnika Austrofon će obračunati u skladu sa važećim cjenovnikom.
8. IDENTIFIKACIJA KORISNIKA
Dokazivanja identiteta odnosno statusa Korisnika koji podnose zahtjev za usluge Austrofona korisnik je
dužan predočiti slijedeće identifikacione dokumente:
Za fizička lica na uvid: Lična karta ili Pasoš ili Vozačka dozvola
Za pravna lica, u originalu ili kopija: 1) Aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugog zakonom utvrđenog registra i
2) Uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem i 3) Dokaz o otvorenom transakcijskom računu
kod poslovne banke.
Za strana fizička lica predočenje: Pasoša ili lične karte i prijava boravišta na adresi u Bosni i Hercegovini.
15
9. ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA
Svaki korisnik usluge koji želi zključiti novi ugovor sa Austrofonom ima mogućnost prethodno dobiti, bez
naplate, obrazac ugovora koji ce sadržavati sve odredbe ugovora koje ce se primjenjivati na pružanje usluge i
koji odgovara tekstu ugovora koji će se potpisati, odnosno koji predstavlja sam taj ugovor. Korisnik mora imati
dovoljno vremena da razmotri prijedlog ugovora i saglasi se s njim. Austrofon je dužan korisniku dati sva
pojašnjenja u vezi sa sadržajem ugovora ili primjene drugih odredbi kojima se tumači sam ugovor.
Izuzetno, zahtjev za zasnivanje pretplatničkog osnosa i promjenu pretplatnik može podnjeti elektronski, putem
e-maila, faxa, weba kao i telefonskim putem. Austrofon će u tom slučaju voditi računa da ne dođe do kakvih
povreda ili zloupotrebe zbog takvog načina podnošenja zahtjeva.
Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa u pravilu se podnosi u prostorijama Austrofona. Iznimno se zahtjev
za zasnivanje pretplatničkog odsnosa i promjenu pretplatnika može podnjeti putem telefona, e-maila, faxa,
interneta. Austrofon će voditi računa da ne dođe do bilo kakvih povreda ili zloupotrebe prava podnosioca
zahtjeva a vezano uz način podnošenja zahtjeva.
Rok za uspostavljanje usluga Austrofona je do 15 dana od dana kada obje ugovorne strane potpišu ugovor i
korisnik osigura ispravnu instalaciju i terminalnu opremu i izvrši plaćanje priključka.
Korisnički ugovor u pravilu se zaključuje u prostorijama Austrofona. U izuzetnim slučajevima ugovor se može
zaključiti van poslovnih prostorija Austrofona.
Ukoliko se ugovor o korištenju telekomunikacionih usluga sklopi izvan poslovnih prostorija na jedan od
slijedećih načina: a) van poslovnih prostorija operatora, na kiosku, štandu, prodajnom mjestu zastupnika za
prodaju, b) u toku posjete predstavnika operatora kući ili radnom mjestu korisnika usluge, kada se ta posjeta ne
dešava po zahtjevu korisnik usluge, c) kao rezultat neočekivanog pristupa predstavnika operatora korisniku u
sredstvima javnog prijevoza ili na bilo kom drugom javnom mjestu, d) distribucijom formularnih ugovora,
telefonskih kartica putem štampe, u poštanski sandučić ili na drugi način, a ta dostava se ne dešava na zahtjev
korisnika usluge, i pod uslovom da korisnik usluge potpiše i vrati takav ugovor, odnosno započne korištenje
dostavljene telefonske kartice. Ovlašteno lice od strane Austrofona koje sklapa ugovor kako je navedeno u
tačkama a), b) i c) ovog člana obavezano je da predoči službenu identifikacionu ispravu. Ukoliko Austrofon na
način opisan pod d) u ovom Članu dostavi korisniku usluge telefonske kartice, ne može na takav način zasnovati
uslugu s naknadnim plaćanjem (postpaid) izuzev ako to s korisnikom usluge naknadno ugovori i o tome zaključi
pisani ugovor.
Na ostale odredbe u vezi sa zaključenjem ugovora van poslovnih prostorija primjenjuju se odredbe propisa o
zaštiti potrošača.
Korisnik je svako poslovno sposobno fizičko ili pravna lice koje je s Austrofonom sklopilo ugovor o korištenju
fiksnih javnih telefonskih usluga.
Austrofon će korisniku pristup tehnički dostupnoj usluzi osigurati u najkraće mogućem roku a maksimalno u
roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za korištenje određene usluge.
16
Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa dostupan je na internet stranici www.austrofon.ba kao i u sjedištu
Austrofona. Lice koje želi zasnovati korisnički odnos sa Austrofonom popunjava i podnosi Austrofonu Zahtjev za
zasnivanje korisničkog odnosa. Prilikom zasnivanja Korisničkog odnosa Pretplatnik će predočiti svoje
identifikacijske isprave navedene u ovim Opštim uslovima (Član Identifikacija Korisnika) na uvid.
10. PRETPLATNIČKI UGOVOR
Međusobna prava i obaveze Austrofona i korisnika uređju se pretplatničkim ugovorom koji se zaključuje u
pisanom obliku. Pretplatnicki ugovor, između ostalog, mora sadržavati:
a) puni naziv i adresu Austrofona,
b) vrstu telekomunikacijske usluge koja se ugovara,
c) minimalni nivo kvaliteta usluge koja se nudi, kao i vrijeme uspostave priključka,
d) vrstu usluge održavanja koja se nudi i usluge podrške pretplatnicima koje se pružaju, kao i način pristupa tim
uslugama,
e) propisana ograničenja koja nameće operator telekomunikacijskih usluga, a koja se odnose na
korištenje isporučene terminalne opreme,
f) informaciju o tome na koji način se mogu dobiti ažurirani podaci o svim cijenama koje se primjenjuju, kao i o
uslovima održavanja,
g) trajanje ugovora i uslovi za raskid ugovora, uključujući minimalno trajanje ugovora i naknade koje se
naplaćuju u slučaju raskida ugovora,
h)naknade i dogovori o povratu sredstava koji se primjenjuju ukoliko se ne ispuni ugovoreni kvalitet
usluga, i
i) odredbe koje regulišu rješavanje sporova.
Sastavni dijelovi Pretplatničkog ugovora su takođe Opšti uslovi, Cjenovnik, Aneksi, Prilozi kao i eventualni
Posebni uslovi korištenja pojedinih usluga i svi drugi pisani dokumenti koji se potpišu prilikom sklapanja ili u
toku trajanja pretplatničkog odnosa.
Obrazac zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa, kojeg sacinjava Austrofon između ostalog mora
sadržavati:
a) ime i prezime i adresu fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica, podnosioca zahtjeva,
b) vrstu telekomunikacijske usluge koja se ugovara,
c) cijenu usluge ili naziv stavke važećeg cjenovnika operatora prema kojem ce se naplaćivati ugovorena usluga,
d) maksimalni rok za realizaciju priključka i uspostavu usluge,
e) trajanje ugovora, i
f) adresu za dostavljanje računa za obavljene telekomunikacijske usluge.
Usluge koje samim uključivanjem/dodjeljivanjem mogu pruzrokovati troškove krajnjem korisniku ili trećoj strani
bez da je kranji korisnik sam preduzeo radnje za pokretanje navedene usluge, Austrofon može uključiti samo na
zahtjev krajnjeg korisnika. Ovo se ne odnosi na puštanje novih funkcionalnosti, kojima se poboljšavaju
mogućnosti korištenja postojećih usluga, o čemu će korisnik prethodno biti obaviješten.
Austrofon može ograničiti terminalni uređaj na rad unutar vlastite mreža u slučaju ako pretplatnik uzima uređaj
uz sklapanje pretplatničkog ugovora, uz uslov obaveznog trajanja pretplatničkog ugovora. Austrofon je
obavezan po isteku ugovorene obaveze ili u slučaju prijevremenog raskida ugovora pretplatniku, na njegov
zahtjev, bez naknade i u najkraćem mogućem roku omogućiti korištenje uređaja u ostalim mrežama.
Korisnicima unaprijed plaćene usluge (prepaid) ili s pretplatničkim ugovorima bez obaveznog trajanja ista
mogućnost mora biti data nakon 12 mjeseci korištenja usluge uz predočenje računa o kupnji terminalnog
uređaja.
17
U slučaju sklapanja ugovora u kojem postoji određeni probni period korištenja usluge unutar kojeg pretplatnik
može istu otkazati bez naknade, Austrofon je dužan da u ugovoru navede odredbe o trajanju probnog perioda i
uslove otkaza usluge unutar probnog perioda.
Austrofon neće uslovljavati zahtjev korisnika za sklapanje pretplatničkog ugovora za telekomunikacijsku uslugu
sklapanjem pretplatničkog ugovora za neku drugu telekomunikacijsku uslugu ili kupovinom terminalne opreme,
osim u slučaju da terminalna oprema koju je osigurao korisnik ometa rad telekomunikacijskih mreža Asutrofona
i utječe na kvalitet usluga.
Austrofon može odbiti zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa u slučaju kada osnovano sumnja da bi
podnosilac zahtjeva mogao zloupotrijebiti traženu uslugu ili neće biti u mogućnosti podmiriti svoja buduća ili
već dospjela dugovanja za korištenje javne telekomunikacijske usluge. Ako podnosilac zahtjeva pruži
odgovarajuće osiguranje plaćanja, kao što su bankarska garancija, depozit i sl., operator mora prihvatiti zahtjev
za zasnivanje pretplatničkog odnosa. O eventualnom odbijanju zahtjeva Austrofon donosi pismenu odluku.
Austrofon je dužan da vodi računa da primjenom takvih mjera ne zasnuje diskriminaciju prema bilo kojoj grupi
ili vrsti korisnika usluge.
Po svom trajanju ugovor može biti zaključen na oderđeno i neodređeno vrijeme. Ugovori na određeno sa
fizičkim licima mogu biti zaključeni na rok trajanja koji ne prelazi 24 mjeseca. Isto važi za pravna lica osim ako
pravo lice u svojstvu pretplatnika zahtijeva duži rok važenja pretplatničkog ugovora. Isto se primjenjuje na
odgovarajući način i na korisnike usluga kod kojih se plaćanje vrši unaprijed (prepaid usluge).
Austrofon će pretplatniku prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa uručit Pretplatnički ugovor, Opšte uslove,
Cjenovnik, Posebne uslove korištenja pojedinih usluga, kao i sve druge Anekse i Priloge vezane za zaključenje
Pretplatničkog odnosa.
Pretplatnik potvrđuje da je pročitao i razumio sve odredbe Opštih uslova, Pretplatničkog ugovora kao i odredbe
pripadajućih Aneksa i Priloga.
Svi formulari, tipski ugovori, Cjenovnici, Opšti uslovi i sve druge informacije vezane za korisnički odnos dostupni
su na internet stranici www.austrofon.ba kao i u sjedištu Austrofona.
Austrofon može između ostalog a prije svega odbiti zaključenje Pretplatničkog ugovora, iz slijedećih razloga: a)
ako nisu ispunjeni svi potrebni tehnički uslovi u skladu sa pravilima struke i važećim standardima; b) ako je
Austrofon već raskinuo Pretplatnički odnos s tim Pretplatnikom zbog povreda ugovornih obaveza od strane
Pretplatnika; c) ako je Prtepltnik maloljetna fizička osoba ili iz bilo kog razloga poslovno nesposobna osoba; d)
ako je Pretplatnik pravna osoba a protiv njega je otvoren stečajni ili postupak likvidacije; e) ako postoji
opravdana sumnja da Pretplatnik zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati Usluge koje pruža Austrofon
ili ako omogućava zloupotrebu Usluga od strane trećih osoba i slično.
Potpisom Korisničkog ugovora korisnik daje svoju izričitu saglasnost Austrofonu da može koristiti, memorisati,
pohranjivati i automatski obrađivati, njegove lične podatke za potrebe vlastitih evidencija, a u cilju nesmetanog
pružanja Usluge, obračuna i naplate, rješavanja eventualnih kvarova i reklamacija na pružene Usluge, provjere
kvalitete pružene Usluge, u promotivno-marketinške i prodajne svrhe, za nuđenje novih usluga, sastavljanje
referentnih lista i slično.
Austrofon se obavezuje da će sve osobne, poslovne i druge podatke do kojih dođe zasnivanjem i trajanjem
pretplatničkog odnosa koristiti i čuvati u skladu sa važećim propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini,
a koji uređuju pitanje zaštite i tajnosti osobnih podataka i čuvanja poslovne tajne. Austrofon će na zahtjev
nadležne institucije i u skladu s odgovarajućim zakonskim propisima pružiti puni i neometani pristup svojim
bazama podataka u vezi s uslugom i omogućiti neometane veze za obavljanje funkcija zakonitog presretanja
telekomunikacija na način utvrđen posebnim propisima. Detalji ovih funkcija su povjerljive informacije i s njima
davalac usluge postupa na način propisan posebnim propisima.
18
Korisnik je dužan o svim promjenama osobnih ili drugih podataka navedenih u Pretplatničkom ugovoru u
pisanom obliku odmah a najkasnije petnaest (15) dana od dana nastanka promjene obavjestiti Austrofon.
Ukoliko Korisnik ne ispuni obavezu obavještavanja o promjeni Austrofon ne odgovara za eventualno nastale
posljedice po Korisnika.
Ukoliko obije strane nisu istovremeno potpisale Korisnički ugovor, datumom potpisa Korisničkog ugovora
smatra se datum kada je sa već potpisani ugovor sa jedne strane potpisla i druga ugovorna strana. Od toga
dana počinju teći sva prava i obaveza za obije strane. Pravo naplate i obračun za ugovorene usluge počinje teći
od trenutka uspostavljanja ugovorene usluge.
U Korisničkom ugovoru Autrofon je definirao garantovano vrijeme uspostave svake usluge pod uslovom da su
ispunjeni svi tehnički i drugi uvjeti za uspostavu usluge od strane Austrofona. Taj rok ne može biti veći od (10)
deset radnih dana od dana kada je potvrđeno da postoje neophodni tehnički i drugi uslovi definisani u Opštim
uslovima za uspostavu usluge od strane Austrofona.
Ukoliko iz objektivnih razloga nije moguće uspostaviti uslugu u garantovanom roku korisnik će od strane
Austrofona biti obaviješten pravovremeno i na adekvatan način.
11. DODJELJIVANJE I PROMJENA BROJA
Ukoliko je za uslugu potreban telefonski broj, Austrofon korisniku dodjeljuje jedan ili više brojeva iz ponude
brojeva koje je AUSTROFON-u za upotrebu dodijelio RAK. U slučaju da korisnik prenosi svoj broj od drugog
operatera u skladu sa paravilom o prenosivosti brojeva isti broj će biti implementiran u Austrofonovom TKS-u.
Austrofon može promijeniti korisniku broj:
- na zahtjev korisnika ukoliko to dopuštaju tehničke mogućnosti i u okviru dodijeljenih brojeva,
- ukoliko dođe do promjene brojeva koje je AUSTROFON-u dodijelio RAK,
- ukoliko je to hitno potrebno iz tehničkih razloga (nadogradnja mreže, promjena tehnologije,
osavremenjivanje mreže, optimizacija mreže).
O predviđenoj promjeni broja korisnika, Austrofon korisnika obavještava pismeno najmanje 30 dana unaprijed.
Na zahtjev korisnika, Austrofon će za pozive na prijašnji broj korisnika, namjestiti telefonski odzivnik sa
informacijom o novom telefonskom broju.
U slučaju prekida ugovora između korisnika i Austrofona iz bilo kojeg razloga, brojevi koji su bili dodijeljeni
korisniku a za koje korisnik nije podnio zahtjev za prijenos, dodjeljuju se na korištenje drugim korisnicima po
isteku 3 mjeseca od prvog dana sljedećeg mjeseca u kojem je ugovor sa naručiocem raskinut.
Prenosivost broja opisana je u Članu 5. stavka Usluga Prenosivosti broja.
12. OPREMA
Korisnici fiksnih telefonskih usluga mogu koristiti isključivo telefonske uređaje koji su, u skladu s evropskim
standardima, odnosno uređaje koji na sebi imaju oznaku CE, i ne smiju korištenjem bežičnih uređaja uzrokovati
štetne smetnje drugim telekomunikacijskim uslugama, uređajima ili posebnim uslugama.
Korisnik se obavezuje da će o svom trošku nabaviti i instalirati svu ostalu neophodnu opremu i programe, koji
nisu predmet međusobnog ugovora, a neophodni su za neometano korištenje usluga. Austrofon se obavezuje
korisniku pružati kvalitetnu uslugu kroz Austrofon TKS i pristup do drugih korisnika i mreža u BiH ili u
inostranstvu. Austrofon održava svoj telekomunikacion sistem - mrežu i usluge u skladu sa važećim zakonima i
propisima. Austrofon ima svoj centar za pomoć korisnicima dostupan pod brojem 070-360-362 koji je besplatan
za sve korisnike Austofona, a brine za prijavu i otklanjanje kvarova i koji korisnicima pruža pomoć za efikasno
korištenje usluga.
19
Korisnik se obavezuje da će Austrofonu ili njegovom ovlaštenom izvođaču omogućiti nesmetan pristup do
telekomunikacijskih uređaja u mrežnoj priključnoj tački, ukoliko to bude potrebno zbog uspostavljanja
priključka, održavanja i otklanjanja eventualnih grešaka u radu usluge, ili ukoliko bude potrebno priključak
odstraniti.
Korisnik mora dobro voditi računa o svojoj opremi i održavati je u takvom stanju da ne prouzrokuje smetnje u
IP mreži i ne ugrožava integritet mreže. Kršenje pravila iz prethodnog stavka smatra se za ozbiljno kršenje prava
i dužnosti međusobnog ugovora i može biti razlog za trenutno isključenje korisnika iz Austrofon TKS-a, sve dok
se ne otklone razlozi isključenja.
Korisnik se obavezuje da će montiranu opremu, koja je u vlasništvu Austrofona ili njegovog ovlaštenog
izvođača, dobro čuvati i da će izmiriti moguću štetu koja bi nastala na opremi njegovom krivicom.
U slučaju kvara na opremi koja je u vlasništvu Austrofona, Austrofon će istu zamjeniti. U slučaju da je do kvara
došlo očitom krivicom korisnika, Austrofon može korisniku naplatiti opremu po vremenskoj vrijednosti opreme.
Rok za plaćanje u tom slučaju je 15 dana od ispostave računa odnosno od zamjene opreme. U slučaju gubitka
opreme korisnik je dužan Austrofonu ili kupiti istu i vratiti u posjed Austrofona ili platiti iznos koliko u tom
momentu košta nabavka iste nekorištene opreme.
13. CJENOVNIK
Sve cijene, naknade kao i mjesečne pretplate za uslugu koja je predmet pretplatničkog ugovora Austrofon je
definisao u Cjenovniku koji je dostupan na www.austrofon.ba ili u prostorijama Austrofona. Cijene navedene u
cjenovniku koji je sastavni dio ugovora, i važeće su u momentu potpisivanja ugovora. Austrofonov Cjenovnik
sadrži cijene svih javnih telekomunikacijskih usluga, sadrži principe obračunskog sistema, cijene pojedinih
usluga, paketa usluga i drugih dodatnih usluga. Cjenovnik usluga, izmedu ostalog, mora sadržavati:
a) cijenu koja se zaračunava za trajanje poziva, količinu prenesenih podataka ili po usluzi i paketu usluga, kao i
cijene za druge dodatne usluge koje su u ponudi,
b) cijenu za uspostavu poziva, ukoliko se to posebno naplaćuje,
c) obračunsku jedinicu (sekunda, minuta, MB, GB i sl.),
d) informacije o uobičajnim popustima i bonusima,
e) obračunski period za usluge,
f) načln plaćanja usluge,
g) naknade vezane za prijenos broja,
h) naknade koje proizilaze iz raskida pretplatničkog ugovora.
Austrofon će obračunavati i naplaćivati svoje usluge isključivo prema vlastitom cjenovniku. Austrofon može
primjenjivati popuste, isključivo prema kriterijima definisanim u cjenovniku.
Mjesečna pretplata ili druge usluge koje se obračunavaju mjesečno a nezavisno od potrošnje počinju se
obračunavati od trenutka uspostave usluge na koju se odnosi pretplatnički ugovor, i to na taj način da se
mjesečna pretplata podijeli sa 30 i pomnoži sa brojem dana za koji je usluga pružena u tom mjesec a dalje se
obračunava za svakih mjesec dana korištenja usluge.
Cijena usluge će biti obračunata na osnovu stvarnih isporuka očitanih na uređaju za očitavanje ili sistemu za
tarifiranje, pod uslovom da se na obračun usluge ne primjenjuje jedinična cijena koja ne ovisi o stvarnom
utrošku.
20
14. RAČUN
Za sve usluge koje koristi u jednom obračunskom periodu (kalendarski mjesec) Austrofon će korisniku
ispostaviti račun u pisanoj formi i poslati ga poštom. Račun mora sadržati sve elemente računa u skladu sa u
tom trenutku važećim zakonskim propisima. Ukoliko korisnik to zahtjeva račun za usluge Austrofona može se
dostavljati i putem e-maila. Ukoliko se račun na zahtjev Korisnika šalje e-mailom taj račun će proizvodit jednake
pravne posljedice kao da je poslan adresiran, na adresu naznačenu u korisničkom ugovoru i zaprimljen od
Korisnika. Svaki ispostavljeni račun obavezno sadrži sve potrebne podatke koji pretplatniku omogućavaju
provjeru ispravnosti obračuna cijene u obračunskom periodu.
Aostrofon izdaje račune za pružene usluge najkasnije do 10og dana u mjesecu za protekli mjesec u skladu sa
cijenama i pravilima koji su određeni cjenovnikom usluga. Austrofon izdaje račun koji sadrži najmanje sljedeće
elemente:
- obračunski period;
- podatke o priključaku i uz taj priključak vezanom broju;
- naziv usuge
- vrsta i iznos svih mogućih drugih jednokratnih troškova u obračunskom razdoblju za koje se izdaje
račun;
- korištenje (pretplata);
- vrsta i iznos svih mogućih drugih mjesečnih troškova;
- broj poziva, trajanje tih poziva, broj obračunskih jedinica podijeljen na: domaće pozive,
međunarodne pozive,
- vrsta i iznos za druge obavljene usluge;
- rabat ako je ugovoren
- ukupan iznos računa;
- rok i način plaćanja
Osim toga takav račun mora sve podatke na osnovu kojih korisnik može ispitati ispravnost računa i rok plaćanja
računa kao i uputstva za plaćanje računa. Račun mora sadržavati jasnu naznaku do kojeg datuma pretplatnik
može podmiriti dugovanje, kao i jasno navedene uslove i rokove podnošenja prigovora te kontakt podatke
službe za korisnike.
Objašnjenje o uslovima i rokovima za podnošenje prigovora i kontakt podatke korisničke službe. Račun može
sadržati i opomenu za dospjele neplaćene obaveze. Opomena sadržana na računu se smatra pismenom
opomenom u skladu s članom 19. stav (1) tačka e) Pravila 69/2013.
Ukoliko Korisnik ne izmiri svoja dugovanja u roku previđenom za plaćanje navedenom na ispostavljenom
računu, Austrofon može primjeniti Procedura isključenja Pretplatnika zbog neplaćanja, a koja je opisanu u ovim
Opštim uslovima.
Korisnik je odgovoran za korištenje usluga i dužan je platiti sve usluge koje su korištene preko pristupa
uslugama Austrofona, bez obzira na to ko ih je koristio.
Pretplatnik plaća usluge koje su predmet ovog ugovora, na osnovu ispostavljenog od strane Austrofona
ispostavljenog računa. Korisnik je dužan račun uplatiti u navedenom roku na račun Austrofona. Korisnik može
plaćanje izvršiti i putem kupovine kartice za dopunu.
21
15. PRIGOVORI NA RAČUN
Korisnik ima mogućnost, u slučaju neslaganja sa količinom ili vrstom usluga koje su mu zaračunate, da u roku od
8 dana po prijemu računa pošalje pismeni prigovor sa obrazloženjem na adresu Austrofona. Ukoliko korisnik ne
uloži prigovor pravovremeno, gubi pravo prigovora.
Ukoliko korisnik zahtjeva detaljni izvještaj, osmodnevni rok počinje teći po prijemu detaljnog izvještaja. U
slučaju da prigovor ne sadrži sve potrebne podatke za odlučivanje ili je potrebno dodatno proučiti određene
okolnosti, odnosno provjeriti dejstva koja bi mogla uticati na odluku, Austrofon o tome obavještava korisnika
koji ulaže prigovor, u roku od 8 dana po prijemu prigovora. Prigovor ne odlaže plaćanje spornog dijela računa.
Austrofon odlučuje da li će prihvatiti ili odbiti zahtjev, i najkasnije 10 dana od dana primanja zahtjeva pismeno
obavještava korisnika o svojoj odluci.
Ukoliko Austrofon odluči prihvatiti reklamaciju na izdani račun ili način obračunavanja, Austrofon korisniku
odobrava korisnika za prihvaćeni iznos. Ukoliko korisnik ima pretplatu Austrofon će vratiti sve pretplaćene
iznose koji su predmetom reklamacije i to u rouku roku od 15 dana nakon donošenja odluke.
16. DETALJAN IPIS RAČUNA
Austrofon Operatori javnih telekomunikacijskih usluga obavezni su, na zahtjev pretplatnika, pretplatnicima
pružiti detaljan ispis računa za pružene usluge za završeni obračunski period.
Detaljan ispis računa u elektronskom obliku operator će osigurati pretplatniku bez naknade, a detaljan ispis
računa u štampanom obliku uz naknadu troškova definisanu u cjenovniku.
U slučju prigovora na ispostavljeni račun detaljan ispis računa u štampanom obliku daje se pretplatniku bez
naknade.
Detaljan ispis računa mora minimalno da sadrži:
a) za svaki poziv i tekstualnu poruku mora sadržavati datum i vrijeme uspostave veze, birani broj, trajanje
poziva, a može sadržati i druge osnove obračuna usluge, i
b) evidenciju poziva prema uslugama s posebnom tarifom, koja sadržava podatke o operatoru usluga s
posebnom tarifom i o tipu usluge, ukoliko za to postoji tehnička mogućnost.
Usluge koje se ne naplaćuju, besplatni pozivi i pozivi na telefonske brojeve za slučaj pomoći ne moraju biti
evidentirani na detaljnom ispisu računa.
17. ZAŠTITA OD PREKOMJERNE POTROŠNJE
U svrhu zaštite krajnjih korisnika svojih usluga, Austrofon će nadzirati uobičajno ponašanje krajnjih korisnika u
vezi sa upotrebom javnih telekomunikacijskih usluga.
Austrofon će korisnike čija ukupna potrošnja u toku obračunskog perioda prelazi iznos od 100,00 KM i
predstavlјa duplo viši iznos od prosječne mjesečne potrošnje u prethodna tri mjeseca kontaktirati u cilјu
obavještenja o potrošnji i izvršiti privremeno isklјučenje određene usluge ili privremeno isklјučenje
pretplatničke terminalne opreme, ukoliko je to tehnički izvodljivo.
U slučaju opravdane sumnje de se vrši zloupotreba u korištenju telekomunikacionih usluga Austrofon će
upozoriti Pretplatnika na primjeren način, a Pretplatniku može po upozorenju tražiti obustavljanje pružanje
određene usluge, ovisno o tehničkim mogućnostima za to.
Austrofon zadržava pravo da, radi smanjenja rizika od neovlaštenog korištenja usluga i mogućeg nastanka štete
Pretplatniku ili Austrofonu, te u cilju umanjenja budućeg duga, privremeno isključi Uslugu. U slučaju
privremenog isključenja po prethodnom upozorenju a u cilju zaštite od prekomjerne potrošnje, zloupotrebe i
prijevare, Austrofon može usloviti ponovno uključenje Usluge prijevremenim plaćanjem novčanog iznosa koji
predstavlja realizovana a nedospjela potraživanja za tekući obračunski period.
22
Austrofon zadržava pravo da preduzme sve potrebne mjere upravljanja telekomunikacionim resursima u
slučaju prekomjernog korištenja usluga, odnosno u slučaju zloupotrebe mreže, a radi očuvanja sigurnosti i
cjelovitosti elektronske komunikacijske mreže i usluga Austrofona, te održavanja kvaliteta i dostupnosti usluga
svim korisnicima.
Određene usluge omogućavaju pretplatniku postavljanje ograničenja ili kontrole potrošnje. One će biti
definisane Cjenovnikom ili Specifičnim uslovima korištenja oderđenih usluga.
ZABRANA ODLAZNIH POZIVA I PORUKA
Austrofon je dužan omogućiti krajnjim korisnicima na njihov zahtjev i bez naknade:
1.
zabranu određenih vrsta odlaznih poziva, odnosno zabranu poziva na određene vrste brojeva, a koja
se odnosi isključivo na pozive koji se naplaćuju, pri čemu je operator obavezan omogućiti pozivanje
brojeva prema hitnim službama,
2.
zabranu slanja i/ili primanja kratkih tekstualnih poruka (SMS poruke) i multimedijskih poruka (MMS
poruke) u okviru usluga s dodatom vrijednosti.
Austrofon će u cilju prekomjerne potrošnje a i u cilju zaštite maloljetnih lica korisniku omogućiti da na njegov
zahtjev aktivira zabranu poziva prema brojevima na kojima se nude usluge sa dodanom vrijednosti.
Korisnik može zabranu iz prethodnog stavka u svako doba pismenim putem deaktivirati.
18. PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA
Austrofon obavlja djelatnost po vežećim propisma i garantuje između ostalog i slijedeća prava korisnika i
ugovara sa korisnikom slijedeće obaveze korisnika:
Austrofon će korisniku obezbijediti pristup svakoj od Austrofona javno ponuđenoj i tehnički dostupnoj
telekomunikacijskoj usluzi, pod uslovom da su zadovoljeni svi opći i posebni preduslovi za korištenje takve
usluge.
Austrofon garantuje korisniku slobodan odabir operatora javne telekomunikacijske usluge, kao i slobodan
odabir vrste i ponuđenih opcija usluge, te se u skladu sa tim korisnik može pod uslovima predviđenim zakonom
i uslovima predviđenim korisničkim ugovorom i opštim uvjetima da u svako doba izvršti prenos broja kod bilo
kod operatora. Opširnije o prenosu broja u tačci usluga prenosivosti broja.
Austrofon garantuje korisniku neograničen pristup svakom drugom korisniku putem takve usluge, osim u
slučaju zloupotreba i zlonamjernih poziva i u slučaju ugrožavanja funkcionalnosti javnih telekomunikacijskih
mreža.
Austrofon će obezbijediti transparentnost uslova pružanja usluge, kao i svih primijenjenih tehničkih mjera
ograničenja usluge izuzev ako je zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona drukčije propisano.
Korisnik može u svakom trenutku dati otkaz korištenja usluge sa otkaznim rokom od 15 dana za ugovore koji su
sklopljeni na neodređeno vrijeme. Korisnik može u svakom trenutku dati otkaz korištenja usluge i za ugovore
koji su sklopljeni na određeno vrijeme a u tom slučaju važi da je otkazni rok korištenja usluge 15 dana s tim da
korisnik ima namiriti sve troškove koji bi beuzuslovno nastali do kraja trajanje ugovora. Npr. i prije svega
mjesečna pretplata i sve ostala usluge koje se obračunavaju bez obzira na potrošnju kao i rabate koje je korisnik
ostvario na osnovu ugovorenog roka trajanja ugovora.
U slučaju primjene izmijenjenih uslova, opisa i cijena usluga, koji su u potpunosti nepovoljniji za korisnike,
postojeci korisnik na kojeg se izmjene odnose ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor bez naknade, odnosno
ima pravo na povrat neiskorištenog, a uplaćenog od strane korisnika, novčanog iznosa u roku od 30 dana od
dana objave tih izmjena, osim u slučaju ako su te izmjene posljedica regulatornih obaveza, izmjena poreza na
23
dodatu vrijednost ili posljedica izmjena veleprodajnih cijena i drugih obaveza utvrđenih od strane nadležnih
institucija, na koje operator telekomunikacijskih usluga nema utjecaj.
Austrofon će svojim Pretplatnicima omogućiti da Pretplatnik odluči da li će njegov broj biti dostupan u
telefonskom imeniku.
Korisnik može usmeno ili pismeno izraziti prigovor Austrofonu na kvalitet usluge, ispunjavanje ugovorenih
uslova ili obračun za plaćanje usluge.
Korisnik se može obratiti Agenciji za regulaciju s pritužbom u vezi s javnom telekomunikacijskom uslugom, u
skladu sa Pravilom 61/2012 o vrstama i načinu rješavanja pritužbi na javne telekomunikacione usluge koje
rješava Regulatorna agencija za komunikacije („Službeni glasnik BiH“, broj 36/12).
Korisnik može u cilju zaštite svojih prava iz ugovora sa Austrofonom pokrenuti tužbe pred nadležnim sudom za
rješavanje sporova po mjestu zaključenja ugovora.
Autrofon će Korisniku bez naknade, omogućiti:
a) zabranu određenih vrsta odlaznih poziva, odnosno zabranu poziva na određene vrste brojeva, a koja se
odnosi isključivo na pozive koji se naplaćuju, pri čemu će se omogućiti pozivanje brojeva prema hitnim
službama.
b) zabranu slanja i/ili primanja kratkih tekstualnih poruka i multimedijalnih poruka u okviru usluga sa dodatnom
vrijednošću.
Korisnik smije ugovorene usluge koristiti samo za vlastite potrebe. Korisnik ne smije nuditi, davati niti
preprodavati usluge koje je ugovorio sa Austrofonom bilo kojem trećem licu.
Korisnik se obavezuje zaštititi lozinke za korištenje usluga od otkrivanja i/ili neovlaštene upotrebe.
Korisnik je odgovoran za opremu koju koristi na svojoj adresi a koja mora ispunjavati sve zahtjeve koji su
propisani zakonima BiH.
Ukoliko u toku korištenja usluga Austrofona Korisnik dobije lozinke, Korisnik je odgovoran za pravilno korištenje
lozinke i sa time povezanih usluga. Korisniku se naglašava važnost tajnosti lozinki koje je dobio za korištenje
usluge. Austrofon je omogućio korisniku da samostalno mijenja potrebne lozinke na web stranici
www.austrofon.ba. Austrofon će promijeniti potrebne lozinke ili onemogućiti pristup uslugama, odmah kada ga
korisnik lično obavijesti o mogućoj zloupotrebi dolaskom u prostorije Austrofona uz obaveznu identifikaciju ili
zatraži njihovu izmjenu pismenim putem. Austrofon zadržava pravo provjere identiteta korisnika koji traži
izmjenu lozinki pismenim putem. Austrofon ne odgovara za sadržaj ili podatke do kojih korisnik i drugi dolaze
preko priključka i ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog toga.
Korisnik je dužan opremu koju je dobio na korištenje, čuvati, koristiti i održavati u skladu s pažnjom dobrog
domaćina, u skladu sa uputama, Opštim uslovima i važećim zakonima i propisima.
Korisnik bi trebao voditi računa o tome da kod njega instalirana oprema ne prouzrokuje smetnje u Austrofon
TKS-u i ne ugrožava integritet TKS-a i mreže. Kršenje ovog pravila smatra se za ozbiljno kršenje prava i dužnosti
međusobnog ugovora i može biti razlog za trenutno isključenje korisnika iz Austrofona TKS-a, sve dok se ne
otklone razlozi isključenja.
Korisnik je dužan pri prestanku važenja međusobnog ugovora, vratiti primljenu opremu u posjed Austrofona i
to u stanju u kakvom ju je primio, odnosno imajući u vidu njenu starost i stanje koje bi oprema trebala da ima
pod normalnim uslovima korištenja. Opremu je korisnik dužan vratiti u roku od 15 dana od prestanka važenja
međusobnog ugovora. Austrofon može po isteku roka za vraćanje opreme od korisnika zahtijevati ili vraćanje
24
opreme, ili plaćanje njene vrijednosti i ugovorene kazne. U slučaju kašnjenja sa vraćanjem opreme, korisnik je
dužan platiti ugovorenu kaznu u visini dvostruke vrijednosti opreme koju bi trebao vratiti. Pri tome se kao
vrijednost opreme računa vrijednost koja je navedena naplatiti u roku od 15 dana po isteku roka za vraćanje
opreme i ispostave računa.
19. KVALITETA USLUGA I OGRANIČENJA
Austrofon pruža uslugu 365 dana u godini, sedam dana u sedmici, 24 sata dnevno. Austrofon garantuje kvalitet
usluge u skladu sa međunarodnim standardima za multimedijsku komunikaciju preko IP mreže ukoliko su
ipunjeni svi tehnički uslovi opisani u Opštim uslovima i korisničkom ugovoru.
Austrofon garantuje korisnicima da će po pitanju pokazatelja kvaliteta usluga i metoda mjerenja za
fiksne javne telefonske usluge, pružati uslugu u skladu s propisanim standardima u Bosni i Hercegovini (BAS),
Evropskog instituta za telekomunikacijske standarde (ETSI), pravilima i uputama koje izdaje Agencija
U slučaju da Austrofon usluge namjerava trajno prestati s pružanjem usluga, Austrfon će to svojim korisnicima
saopštiti 60 dana prije prestanka pružanja uluga.
Austrofon takođe obavlja 365 dana u godini, 24 sata dnevno nadzor nad pružanjem usluga i otklanjanje grešaka
u njihovom radu. Austrofon će pristupiti otklanjanju grešaka u radu veza odmah po prijemu obavijesti od strane
vlastite nadzorne službe. Austrofon se obavezuje da će izvesti sve aktivnosti koje su neophodne za otklanjanje
greške u najkraćem mogućem vremenu.
Radovi na servisiranju će se u pravilu obavljati van radnog vremena i tokom noćnih sati. Redovni servisni radovi
će se najavljivati putem elektronske pošte ili putem sredstava javnog informisanja, i to najmanje 3 radna dana
prije vremena planiranog za njihovo poduzimanje osim hitnim u slučajevima kada će se najvljivanje prekida
obavljati putem internet stranice Austrofona.
U slučaju više sile (elementarne nepogode i sl.), odnosno u slučaju događaja koje zakonodavstvo priznaje kao
višu silu, Austrofon ne odgovara za kvalitetu usluge. Austrofon nije odgovoran za nepravilnosti u radu usluge,
koje nastanu kao rezultat neispravnosti instalacija koje nisu u vlasništvu ili direktnoj nadležnosti Austrofona.
Austrofon odgovara za eventualnu štetu koja bi Pretplatniku nastala njihovom upotrebom, osim u obimu koji to
definiše pretplatnički ugovor ili ako je šteta nastala krajnjom nepažnjom i namjerom Austrofona.
Austrofon ne snosi odgovornost za eventualne troškove koji nastanu usljed nepoznavanja načina korištenja i
tarifiranja od Austrofona ponuđenih usluga kao i za postupanje koje je protivno korisničkom ugovoru i opštim
uslovima.
Urednost pružanja usluge
Smatra se da je usluga pružena u skladu s ugovorenim ukoliko je Austrofon pružio korisniku uslugu koja je u
skladu s ugovorenim u pogledu kvaliteta, karakteristika, rokova, uslova korištenja i cijena.
Usluga je pružena u skladu s ugovorenim ako:
a) odgovara opisu kojeg je dao davalac usluge,
b) odgovara svrsi u koju se data vrsta usluge obično koristi,
c) ispunjava određenu posebnu namjenu koju je korisnik usluge zahtijevao i koja je bila poznata
davaocu usluge u momentu zaključenja ugovora, a na koju je davalac usluge pristao što je očitovao
zaključenjem ugovora, i
d) pokazuje kvalitete i karakteristike koje odgovaraju onome što je deklarisao davalac usluge u
skladu s međunarodnim standardima.
Neće se smatrati da Austrofon nije ispunio svoje ugovorene obaveze ukoliko to odstupanja od deklarisanog u
pogledu kvaliteta i karakteristika usluge dođe zbog tehničke nemogućnosti instalacija pod kontrolom korisnika
usluge ili lica koje korisniku usluge daje mrežni pristup da podrže uslugu u punom kapacitetu ili drugih razloga
na strani korisnika na koje operator ne može utjecati, pod uslovom da je operator o tome upoznao korisnika
usluge.
25
U slučaju da je kod odstupanja od deklarisanog u pogledu kvaliteta i karakteristika usluge ipak moguće pružanje
usluge pod nepovoljnijim uslovima, Austrofon je dužan proporcionalno umanjiti cijenu usluge koju treba da
plati korisnik, izuzev za one usluge kod kojih se cijena usluge izračunava na osnovu mjerenja stvarne potrošnje.
Neispravna usluga
Ako je usluga obavljena nepravilno ili djelimično, ili je izvršen pogrešan obračun naknade za pruženu uslugu,
Austrofon je, na zahtjev i po izboru korisnika usluge, dužan:
a) razmotriti prigovor ili reklamaciju,
b) ako je primjenjivo, uslugu ponovo obaviti, odnosno dovršiti, ili
c) umanjiti račun za plaćanje usluge zbog slabijeg kvaliteta,
d) izvršiti tačan obračun naknade za uslugu te po potrebi umanjiti račun za plaćanje usluge,
e) drugo, kako je primjenjivo za dati slučaj.
Austrofon će umanjiti račun za plaćanje usluge i bez posebnog zahtjeva korisnika usluge uvijek kada se radi o
nemogućnosti izvršenja ili propustu koji je uzrokovao prekid pristupa usluzi za veći broj korisnika odjednom.
Obaveza plaćanja računa za uslugu odnosi se na korisnika s kojim je zaključen ugovor.
20. PRIGOVOR PRETPLATNIKA
Austrofon je dužan rješavati reklamacije i pritužbe korisnika usluge na način koji odredi općim uslovima i u
skladu s pravilima koje propiše Agencija.
Korisnik ima mogućnost podnošenja prigovora Agenciji u skladu sa Pravilom 61/2012 o vrstama i načinu
rješavanja pritužbi na javne telekomunikacione usluge koje rješava Regulatorna agencija za komunikacije
(„Službeni glasnik BiH“, broj 36/12). Prigovor se mora uložiti 30 dana od dana kada je nastala sporna odluka ili
postupak. Računa se da je prigovor pravovremen ukoliko je poslan poštom preporučeno zadnji dan isteka roka.
Ukoliko rok ističe u subotu, nedjelju, praznik ili neradni dan, smatra se pravovremenim ukoliko je uložen prvog
radnog dana.
Austrofon će o prigovoru korisnika odlučivati na osnovu rapoložive dokumentacije, po potrebi može i telefonski
kontaltirati korisnika a može ga pozvati i na razgovor. Austrofon će pisanim putem izvijestiti Pretplatnika u roku
od najviše 8 dana računajući od dana zaprimanja prigovora o odluci o utemeljenosti prigovora, te o
eventualnim mjerama koje će se povodom prigovora poduzeti. Ukoliko postoje opravdani razlozi za duži rok
razmatranja žalbe, Austrofon će o tome blagovremeno obavijestiti Pretplatnika.
Ukoliko Astrofon u roku od 15 dana po prijemu prigovora ne donese odluku o njemu, korisnik može uložiti
prigovor RAKu skladu sa odredbama Dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga.
Austrofon će učinit dostupnim na svojoj web stranici, kao i prodajnim mjestima usluge, odgovarajući link, ili
barem jedan printani primjerak gore navedenog pravila, a također će na svakoj negativnoj odluci po reklamaciji
ili pritužbi korisnika usluge naznačiti korisniku gdje se može upoznati s uslovima za podnošenje pritužbe
Agenciji.
Izuzev u obimu koji je propisan u predhodnom stavu ovog člana, davalac usluge u svojim odlukama po
reklamacijama ili pritužbama korisnika neće poučavati korisnike da je dozvoljena žalba protiv takve odluke pred
Agencijom, odnosno da se trebaju obratiti Agenciji.
Austrofon obezbjeđuje telefonsku podršku od 8-20 sati. U ostalo vrijema podršku obezbjeđuje elektronski
putem e-maila, chat-a.
Ukoliko prijavljeni problem nije moguće riješiti telefonskom putem, korisnička služba započinje proceduru za
otklanjanje problema.
26
Putem računa Austrofon će Pretplatnika izvijestiti o uslovima podnošenja prigovora na račun, o rokovima,
nazivu i sjedištu, brojevima telefona i telefaksa Službe za podršku, te o mogućnostima pribavljanja obrasca za
podnošenje prigovora. Obrazac za pribavljanje prigovora se nalazi na stranici www.austrofon.ba i u
prostorijama Austrofona.
Pretplatnik može uložiti prigovor Službi za podršku pretplatnicima Autrofona, svakim radnim danom od 9 do 16
sati lično, odnosno e-mailom ili faxom 24 sata dnevno.
Pretplatnik može podnijeti prigovor na povredu ugovornih obaveza iz pretplatničkog ugovora od strane
Austrofona, na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu kao i na kvalitet pruženih usluga.
Navedeni prigovor se podnosi isključivo u pismenoj formi, nadležnoj službi Austrofona i neophodno je da sadrži
dokaze na osnovu kojih se ulaže prigovor.
Rok za podnošenje prigovora je 30 dana od: povrede obaveza iz pretplatničkog ugovora od strane Austrofona,
od dana dospijeća računa za pružene usluge, odnosno od dana nastanka problema s kvalitetom pruženih
usluga.
Austrofon se obavezuje da zbog prigovora i za vrijeme rješavanja prigovora neće Pretplatniku obustaviti
korištenje usluge.
21. ODGOVORNOST AUSTROFONA I RJEŠAVANJE SPOROVA
Austrofon odgovara samo za stvarnu štetu za koju korisnik dokaže da je nastala kao posljedica namjere ili
krajnje nepažnje Austrofona i nije odgovoran za propuštenu korist.
Austrofon ne odgovara za neautorizovani pristup ili smetnje na uređaju korisnika kada korisnik pristupa usluzi
na drugačiji način nego je to ugovoreno.
Austrofon nije odgovoran za sadržaj komunikacije ostvarene korišćenjem usluga Austrofona i isto je u domenu
odgovornosti korisnika.
Austrofon neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu iz razloga koji su van njegove kontrole, kao što su viša
sila ili neizvršavanje obaveza operatora drugih telekomunikacionih mreža, ili akt nadležnog organa/Agencije ili
prestanak prava iz dozvola Agencije.
Ausrofon nije odgovoran za štetu nastalu oštećenjem mreže od strane trećih lica, te za eventualnu štetu
nastalu tokom nužnog održavanja telkomunikacionog sistema Austrofona, a koje bi moglo imati uticaja na
kvalitet usluga, kao ni za neostvarenu korist nastalu zbog tehničkih smetnji za vrijeme korišćenja usluga, osim
ukoliko je neostvarena korist posljedica namjere ili krajnje nepažnje Austrofona.
Austrofon nije odgovoran za štetu koja je nastala usljed neispravnosti pretplatničke terminalne opreme ili za
štetu za koju je odgovoran korisnik.
Austrofon neće biti odgovoran za kvalitet usluga koje drugi operatori javnih telekomunikacionih usluga pružaju
korisnicima usluga Austrofona preko telekomunkacionog sistema Austrofona.
Sporovi između Austrofona i korisnika rješavati će se sporazumno u suprotnom će se spor riješiti pred
nadležnim sudom po mjestu zaključenja ugovora.
22. ZAHTJEVI ZA NADOKNADU ŠTETE
A ukoliko korisnik smatra da mu je nastala šteta vezana za korištenje usluga Austrofona korisnik će Austrofonu
podnijeti zahtjev za naknadu štete u pisanoj formi.
Korisnik mora dokazati da postoji uzročna veza između štete i radnje Austrofona.
U tom zahtjevu, korisnik je obavezno mora navesti visinu potraživanja po osnovi štete kao i činjenice koje
smatra relevantnim i podnese dokaze na kojima zasniva svoj zahtjev.
Ukoliko se tokom pretplatničkog odnosa pojave zahtjevi za naknadu štete iz pretplatničkog ugovora, pretplatnik
ima pravo tražiti isplatu naknade štete samo ako Austrofon prihvati ova potraživanja ili ako su takva
27
potraživanja utvrđena pravosnažnom sudskom odlukom ili drugom konačnom odlukom odgovarajućeg
nadležnog tijela.
Austrofon nije odgovoran za neostvarenu korist, gubitak podataka. Austrofon nije odgovoran za štetu
uzrokovanu bilo kakvim nezakonitim korišćenjem svojih usluga ili kršenjem ugovornih obaveza od strane
korisnika ili trećih lica kojima korišćenje usluge omogućeno od strane korisnika.
Ukoliko je u određenom periodu usluga pružena na način da nije zadovoljen ugovoreni minimalni nivo kvaliteta
usluge, a pri čemu je i dalje moguće pružanje usluge, Austrofon će proporcionalno trajanju navedenog perioda
umanjiti cijenu mjesečne pretplate za korišćenje usluge.
U slučaju da Austrofon fakturiše veći iznos, Austrofon će će izvršiti korekciju računa shodno odgovarajućim
propisima, bez obzira na to da lije korisnik tražio da se izvrši korekcija računa.
23. PRIVATNOST I SIGURNOST
Austrofon kao davalac usluge će preduzeti sve neophodne mjere potrebne za zaštitu privatnosti i povjerljivosti
informacija do kojih dođe u vezi s pružanjem usluge iz dozvole. Takve informacije se mogu koristiti samo na
zakonom propisani način.
Austrofon će u skladu sa zakonskim propisima i tehničkim mogućnostima preduzeti sve neophodne mjere za
zaštitu informacija i poslovnih tajni koje dobije od korisnika usluga.
Podaci i informacije koje Austrofon dobije o korisniku u toku korisničkog odnosa ili prilikom pružanja usluga,
Austrofon će koristiti samo za vlastite potrebe i u zakonom dopuštene svrhe.
Austrofon ima pravo izvršiti provjeru ličnih podataka korisnika, identiteta, statusa i platežne sposobnosti u
skladu sa važećim propisima.
Rokovi predviđeni za priključenje ili aktivaciju neke usluge mogu se produžit za vrijeme trajanja provjere.
Korisnik Austrofonu daje saglasnost za obradu i čuvanje ličnih podataka koji su navedeni u Zahtjevu, činom
Podnošenja Zahtjeva, odnosno naknadno podnesenog drugog odgovarajućeg zahtjeva za korišćenje pojedine
usluge ili promjenu u pretplatničkom odnosu. Ova saglasnost važi do prestanka ugovornog odnosa sa
Austrofonom ili do opoziva.
Austrofon će lične podatke korisnika obrađivati prvenstveno u svrhu procesiranja pretplatničkog ugovora i svih
radnji koje su vezane za korištenje ugovorenih usluga i kao i obračunavanja usluga. Austrofon može lične
podatke korisnika koristiti za provjeru platežne sposobnosti, kršenja ugovornog odnosa sa Austrofonom,
sprečavanja potencijalnih zloupotreba, za potrebe nadležnih državnih organa u skladu sa zakonom, smanjenja
rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa korisnika i Austrofona, kao i u svrhu pružanja usluge
telefonskog imenika, osim u slućaju da je pretplatnik u svom Zahtjevu za sklapanje ugovora o korištenju usluga
drugačije odredio.
Pretplatnik može u svako doba besplatno opozvati ili ograničiti datu saglasnost podnošenjem Zahtjeva u
sjedištu Austrofona, odnosno slanjem zahtjeva u pisanom ili elektronskom obliku.
Uz saglasnost pretplatnika Austrofon može lične podatke o pretplatniku obrađivati i u druge zakonom
određene i dopuštene svrhe.
Korisnik je u cilju zaštite privatnosti ili sadržaja telekomunikacije, dužan da tokom korišćenja
telekomunikacionih usluga čuva u tajnosti pristupnih podatak i lozinki.
Austrofon ni na koji način neće modifikovati, brisati niti razgledati sadržaj telekomunikacije i koristiti to u bilo
koje svrhe, osim u slučaju primjene tehničkih mjera za sprečavanje zloupotrebe telekomunikacije ili mjera
zaštite integriteta javne telekomunikacione usluge i korisnika usluge.
28
Austrofon daje korisniku na znanje da u slučajevima i pod uslovima predviđenim zakonom i propisima
donesenim na osnovu zakona Austrofon ima obavezu obezbijediti sudu ili drugoj nadležnoj instituciji pristup
podacima o telekomunikacionom saobraćaju i sadržaju telekomunikacije.
Isključivo pod uslovima propisanim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, Austrofon može
prikupljati podatke o pokušanim ili ostvarenim telekomunikacijama ili sadržaju telekomunikacija.
Korisnik je upoznat da njegovi razgovori sa službom za korisnike mogu biti snimljeni isključivo u svrhu
unapređenja rada službe za korisike i za potrebe rješavanja prigovora.
Korisnik će o snimanju razgovora biti upoznat u pozdravnoj poruci prilikom pozivanja službe za korisnike.
Austrofon za prijenos govora i razmjenu podataka i drugih oblika komuniciranja u cjelini ili većem dijelu koristi
za svoje djelovanje javnu mrežu interneta i mreže koje su pod nadzorom trećih lica. Korisnik potpisivanjem
ugovora potvrđuje da je upoznat sa važnošću i sa posljedicama koje zbog prijenosa preko mreža opisanih u
prijašnjem satavku mogu uticati na narušavanje privatnosti. Austrofon prilikom pružanja ugovorenih usluga
poštuje sve relevantne zakone BiH koji se odnose na područje privatnosti komunikacija, ali u smislu vlasništva
VolP tehnologije ne garantuje privatnost i sigurnost komunikacija koja bi bila veće od uobičajene u PSTN mreži.
24. POVJERLJIVE INFORMACIJE
Povjerljive informacije i podatke ugovorne strane čuvaju u skladu sa zakonom i opštim uslovima. Ova obaveza
se odnosi na sve podatke koji su dati u svrhu sklapanja ugovora. Te informacije se bez pismene saglasnosti
druge ugovorne strane ne smiju razotkriti ni jednom trećem licu osim u slučjevima predviđenim zakonom ili
opštim uslovima. Obje strane dužne su osigurati da se te informacije ne zloupotrijebe.
25. ADMINISTRIRANJE
Austrofon će na svojoj web-stranici ili drugoj web-stranici na kojoj se nudi njegova usluga jasno naznačiti dan
stupanja na snagu i period važenja za sve uslove ponuđenih javnih telekomunikacijskih usluga i drugih sličnih
sadržaja na osnovu kojih korisnik može steći prava ili mu se mogu nametnuti neke obaveze. Svaka modifikacija
postoječeg sadržaja bit će data kao zasebna verzija dokumenta s naznakom dana stupanja na snagu, perioda
važenja i naziva dokumenta koji se modifikuje.
Austrofon će na zahtjev zainteresovanog lica, bez posebne naknade, staviti na uvid u elektronskom obliku
pregled donesenih opštih uslova i ponuda, s datumima njihovog stupanja na snagu i prestanka važenja,
odnosno rokova važenja. Ukoliko se uvid traži u obliku štampanog akta, operator javne telekomunikacijske
usluge za to može naplatiti odgovarajuću naknadu, shodno naknadi koja se naplaćuje za slobodan pristup
informacijama.
Uslove poslovanja i ponude koje je Austrofon dužan objaviti na web-stranici i dostaviti na zahtjev
zainteresovanog lica, Austrofon je dužni čuvati u roku od najmanje 36 mjeseci.
26. KOMUNIKACIJA IZMEĐU UGOVORNIH STRANA
Odgovornost za komunikaciju među ugovornim stranama uvijek snosi pošiljaoc ukoliko ugovorom nije drugačije
propisano.
Uobičajena informativna komunikacija sa drugom ugovornom stranom može se obavljati pismeno i usmeno,
putem e-maila, faxa i sa objavom na web stranici www.austrofon.ba.
Obavještenja o dejstvima koja će biti posljedica uvažavanja bilo kakvih pravnih zahtjeva ugovorne strane,
drugoj ugovornoj strani se dostavljaju pismeno ili na neki drugi dokumentirani načina (putem faksa uz potvrdu
o isporuci bez grešaka, pismom uz potvrdu o prijemu) i na adresu druge strane. Sadržaj komunikacije mora biti
takav da se druga ugovorna strana može brzo i učinkovito odazvati. Prilikom pregovora o zahtjevima može se
pozivati samo na komunikacije koje imaju oblik koji određen ovim stavom. Odluke iz ovog stava se ne odnose
slanje računa i opomena.
29
27. PROMJENE PODATAKA O KORISNIKU
Korisnik je dužan o svim promjenama osobnih ili drugih podataka navedenih u Pretplatničkom ugovoru u
pisanom obliku odmah a najkasnije petnaest (15) dana od dana nastanka promjene obavjestiti Austrofon.
Ukoliko Korisnik ne ispuni obavezu obavještavanja o promjeni Austrofon ne odgovara za eventualno nastale
posljedice po Korisnika.
28. IZMJENE USLOVA POSLOVANJA
U slučaju primjene izmijenjenih uslova, opisa i cijena usluga, koji su u potpunosti nepovoljniji za korisnike,
postojeci korisnik na kojeg se izmjene odnose ima pravo raskinuti pretplatnicki ugovor bez naknade, odnosno
ima pravo na povrat neiskorištenog, a uplaćenog od strane korisnika, novčanog iznosa u roku od 30 dana od
dana objave tih izmjena, osim u slučaju ako su te izmjene posljedica regulatornih obaveza, izmjena poreza na
dodatu vrijednost ili posljedica izmjena veleprodajnih cijena i drugih obaveza utvrdenih od strane nadležnih
institucija, na koje operator telekomunikacijskih usluga nema utjecaj.
29. IZMJENE I UKIDANJE USLUGA OD STRANE AUSTROFONA
U slučaju izmjene ili ukidanja usluge, odnosno paketa usluga ili drugih dodatnih usluge, Austrofon će obavijestiti
korisnike usluge pismenim ili elektronskim putem, ukljucujuči SMS, najmanje 30 dana prije takve namjeravane
izmjene ili ukidanja, te im ponuditi drugi paket usluga ili drugu dodatnu uslugu, ukoliko je to primjenjivo.
30. PROMJENA UGOVORENIH USLUGA NA ZAHTJEV KORISNIKA
Korisnik može zahtijevati promjenu ugovorenih usluga dolaskom u prostorije AUSTROFON, putem e-maila ili
putem pisma, poslanog na adresu Austrofona. Austrofon zadržava pravo da izvrši dodatnu provjeru validnosti
primljenog zahtjeva i ukoliko procjeni da zahtjev nije validan isti odbije. Austrofon izvodi promjenu parametara
usluge na zahtjev korisnika, a obje ugovorne strane je potvrđuju ugovorom, najkasnije u roku koji je određen za
izvođenje promjena i koji je naveden u ugovoru, te u važećem cjenovniku.
Rok za izvođenje promjene korisničkog paketa usluga je do 30 dana od datuma kada korisnik zahtijeva
promjenu. Promjena korisničkog paketa usluga izvodi se prvog dana narednog obračunskog perioda. Austrofon
počinje zaračunavati cijenu za promijenjeni korisnički paket sa danom uspješnog izvođenja. U slučaju da
promjenu korisničkog paketa nije moguće napraviti, Austrofon je dužan o tome obavijestiti korisnika.
Međusobni ugovor se može promijeniti samo na jedan od sljedećih načina: a) Zamjenom starog ugovora za
novi, koji su potpisali ovlašteni zastupnici obiju ugovornih strana, b) Sa brojevima označenim Aneksom ugovora,
koje su potpisali ovlašteni zastupnici obiju ugovornih strana.
Korisnik snosi troškove promjene korisničkog paketa i ostalih ugovorenih usluga u skladu sa važećim
cjenovnikom.
Austrofon zadržava pravo promjene strukture, sadržaja i cijena korisničkih paketa o čemu korisnike obavještava
30 dana prije promjene.
Cjenovnik je sastavni dio korisničkog ugovora.
Sve cijene, naknade kao i mjesečne pretplate za usluge koje su predmet pretplatničkog ugovora Austrofon je
definisao u Cjenovniku koji je dostupan na www.austrofon.ba ili u prostorijama Austrofona.
31. PRENOS PRETPLATNIČKOG ODNOSA
Pod prijenosom pretplatničkog odnosa podrazumijeva se prijenos svih prava i obaveza iz ugovora o zasnivanju
pretplatničkog odnosa na treće lice.
Pretplatnički odnos u fiksnoj telekomunikacijskoj mreži Pretplatnik može prenijeti na drugo fizičko ili pravno
lice, bez naknade, pod uslovom da novi pretplatnik nastavi koristiti postojeću terminalnu opremu i dodijeljene
brojeve u fiksnoj telekomunikacijskoj mreži na istoj lokaciji. Austrofon je dužan prenijeti pretplatnički odnos
pod uslovom da novi pretplatnik ispunjava sve uslove predvidene za zasnivanje pretplatničkog odnosa.
30
U slučaju smrti pretplatnika, ili prestanka postojanja pravnog lica koje je bilo pretplatnik, nasljednik, član
porodičnog domaćinstva ili pravni sljedbenik može Austrofonu podnijeti zahtjev za prijenos pretplatničkog
odnosa ukoliko nastavlja koristiti uslugu putem iste priključne mreže i pretplatničkog broja. Austrofon je dužan
prenijeti pretplatnički odnos pod uslovom da novi pretplatnik ispunjava sve uslove predvidene za zasnivanje
pretplatničkog odnosa.
32. PRIVREMENO ISKLJUČENJE PRETPLATNIKA
Austrofon može privremeno isključiti korisničku terminalnu opremu, i to:
a) ako je korisnički uređaj ili instalacija neispravna, do otklanjanja smetnji, a najduže 30 dana,
b) ako pretplatnik ne dozvoli pregled ispravnosti pretplatničke telekomunikacijske terminalne opreme i
pripadajuće pretplatničke instalacije, za koju postoji sumnja da uzrokuje štetne smetnje, o čemu je pretplatnik
upozoren pismenim putem - do 15 dana,
c) ako nastupe tehničke smetnje u telekomunikacijskoj mreži na koju su priključeni pretplatnički terminalni
uređaji ili na pretplatničkom terminalnom uređaju koji je u nadležnosti operatora - do otklanjanja smetnji,
d) ako se izvode radovi na rekonstrukciji ili proširenju telekomunikacijske mreže na koju su priključeni
pretplatnicki uređaji, do završetka radova,
e) ako korisnik ne izmiri dugovanja ni u roku od 15 dana od ispostavljanja pismene opomene, a nije podnio
prigovor na iznos kojim je zadužen, i
f) ako korisnik ili drugo lice s pretplatničke terminalne opreme vrši zloupotrebe - do 15 dana.
Austrofon će najkraćem mogućem roku obavijestiti krajnjeg korisnika o razlozima koji su doveli do privremnog
isključenja, te ukazati na posljedice neotklanjanja uzroka zbog kojeg je došlo do privremenog isključenja.
Austrofon će u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 3 dana od otklanjanja uzroka i pismenog
obavještenja od strane Korisnika da je uklonjen uzrok zbog kog je došlo do privremenog isključenja opreme ili
usluge staviti iste u funkciju. Austrofon može u skladu sa cjenovnikom obračunati troškove ponovnog uključenja
ukoliko je do privremenog isključenja došlo iz razloga neplačanja prispjelih obaveza opisanih pod e) ovog Člana.
Za vrijeme trajanja privremenog isključenja pretplatnicke terminalne opreme pretplatniku će se omogučiti
dolazni pozivi kada se pretplatnik nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, te odlazni pozivi prema hitnim
službama i besplatnom broju službe za korisnike operatora, ukoliko je to tehnički moguće.
Za vrijeme privremenog isključenja terminalne opreme iz tačke c) i d) ovoga člana, pretplata se umanjuje
ukoliko je isključenje trajalo duže od 24 sata.
Pretplatnik fizičko lice ima pravo na svoj zahtjev tražiti privremeno isključenje Usluge odnosno mirovanje
priključka. Pretplatnik će u tom slučaju podnijeti pismeni zahtjev za mirovanje priključka lično podnošenjem
zahtjeva dolaskom u prostorije Austrofona uz pokaz identifikacijskog dokumenta ili isti pošalje preporučenom
poštom, naslovljenom na važeću Austrofonovu adresu.
Mirovanje priključka je moguće realizovati jedino za aktivnu (korištenu) uslugu i ako pretplatnik nema
neizmirenih dugovanja po osnovu krištenja te usluge na dan zahtjevanog mirovanja priključka.
Mirovanje priključka može biti u minimalnom trajanju od jednog mjeseca, a u maksimalnom trajanju do 90
dana, i to jednom u periodu od 12 mjeseci, računajući od dana isteka posljednjeg mirovanja priključka na
zahtjev pretplatnika.
U slučaju mirovanja priključka na zahtjev pretplatnika, za vrijeme trajanja mirovanja pretplatniku se ne
naplaćuje iznos ugovorene mjesečne naknade (pretplate), već se naplaćuje naknada za mirovanje priključka, čiji
iznos zavisi od toga za koju uslugu pretplatnik zahtjeva mirovanje i koja je definisana Cjenovnikom.
31
Ponovno uključenje privremeno isključene usluge na zahtjev pretplatnika (mirovanje priključka) izvršit će se sa
datumom uključenja naznačenim u zahtjevu.
Austrofon nije dužan da obustavi naplatu ugovorene mjesečne naknade (pretplatu) ukoliko Pretplatnik nije
najavio odnosno zahtjevao mirovanje priključka na način opisan u ovim opštim uslovima ili ako je mirovanje
priključka trajalo manje od jednog mjeseca u kontinuitetu.
Isključenje usluge/korisnika zbog neplaćanja
Ukoliko krisnik usluga Austrofona zakasni sa plaćanjem više od 10 dana Austrofon mu šalje opomenu zbog
neplaćanja ispostavljenih računa. Ukoliko i nakon toga korisnik u potpunosti ne plati ispostavljene račune a nije
pravovremeno u skladu sa Korisničkim/Pretplatničkim ugovorom i Opštim uslovima podnio prigovor na
dospijele račune Austrofon će poslati drugu opomenu. Austrofon će Pretplatniku poslati opomenu pred
isključenje ukoliko Korisnik duguje dva dospjela neplaćena računa. Svaki račun koji Pretplatniku ispostavi
Austrofon, a na kojem je naveden dug po prethodnom računu/računima, ujedno predstavlja i opomenu (što će
biti navedeno na računu). Korisnik potpisivanjem korisničkog/pretplatničkog ugovora daje saglasnost da mu se
opomene mogu slati i elektronskim putem.
U slučaju da i nakon 15 dana od opomene pred isključenje Korisnik ne podmiri dospjele obaveze Austrofon
zadržava pravo da Korisniku onemogućiti korištenje Usluge (isključenje) zbog neplaćanja prispjelih potaživanja
po osnovu ispostavljenih računa. Od trenutka isključenja korisnik nema više pristup korištenju usluga
Austrofona.
Austrofon će nakon isključenja Korisnika zbog neplaćanja, Korisnika pozivati na izmirenje obaveza i nastavak
korištenja usluga. Pozivanje na izmirenje obaveza i nastavak korištenja usluga Austrofon će obaviti više puta i
dozvoljenim sredstvim i to prije svega putem ostavljenih kontakt telefona, ali maksimalno 30 dana računajući
od dana isključenja usluga.
Ukoliko Korisnik ne izmiri svoje obaveze prema Austrofonu, niti nakon isteka 30 dana iz prethodnog stava,
Austrofon može raskinuti korisnički/pretplatnički ugovor sa korisnikom/pretplatnikom, te preuzeti svoju
opreme od pretplatnika onako kako je definisano ovim opštim uslovima. Pretplatnik se obavezuje omogućiti
nesmetan i slobodan pristup kao i samo i preuzimanje opreme. Ukoliko pretplatnik Austrofonu ne vrati opremu
ili je vrati u neispravnom ili nefunkcionalnom stanju Austrofon će dozvoljenim pravnim sredstvima tražiti
nadoknadu svojih potraživanja po tom osnovu uključujući i protuvrijednost opreme kao i pripadajuće kamate.
Ako je to tehnički izvodljivo, kod usluga fiksne telefonije Austrofon će, proces isključenja realizovati postepeno,
tako što će prvo prekinuti odlazne, pa tek protekom određenog roka i dolazne kao i potpuni telekomunikacijski
promet tj usluge tj. usluga. Kod privremenog isključenja pretplatniku a ako je to tehnički izvodljivo, Autrofon će
omogućiti odlazne pozive prema hitnim službama i besplatnom broju službe za podršku korisnicima Austrofona.
Ako u ostavljenom roku i prije demontaže korisnik izvrši izmirenje svih prispjelih, a neizmirenih novčanih
obaveza prema Austrofonu, korisnik će biti ponovno uključen i moći će da koristi sve ugovorene usluge.
Ponovno uključenje korisnika u slučaju isključenja radi neplaćanja, Austrofon će naplatiti prema važećem
Cjenovniku.
Ako je korisnik pravna osoba onda važe i rokovi, isključenja i raskidanja ugovora shodno tome kako je to
definisano ugovorom o korištenju usluge potpisanim između korisnika/pretplatnika pravne osobe i Austrofona.
Isključenje zbog zloupotrebe
U slučaju opravdane sumnje na zloupotrebu u korištenju telekomunikacijskih usluga, po upozorenju Austrofon
može obustaviti pružanje određene usluge.
32
Ukoliko Austrofon utvrdi ili se ispostavi opravdana sumnja na zloupotrebu u korištenju telekomunikacijskih
usluga Austrofon će zahtjevati od korisnika da iste obustavi. Austrofon ima pravo da ako korisnik ili drugo lice s
pretplatničke terminalne opreme vrši zloupotrebe - do 15 dana isključi korisnika.
33. PRESTANAK PRETPLATNIČKOG ODNOSA
Korisnički odnos može prestati:
a) ako pretplatnik podnese pisani zahtjev za raskid pretplatničkog odnosa.
Petplatnik može dati otkaz pretpaltničkog ugovora u svakom trenutku slanjem pisane obavijesti o raskidu
pretpaltničkog odnosa preporučenom poštom na važeću adresu Austrofona ili podnošenjem Zahtjeva za raskid
pretplatničkog odnosa lično u sjedištu Austrofona uz pokaz dokumenta za indentifikaciju. Pri tome važi Otkazni
roku od 15 dana za ugovore koji su sklopljeni na neodređeno vrijeme. Za ugovore koji su sklopljeni na određeno
vrijeme važi otkazni rok za korištenja usluga od 15 dana s tim da korisnik ima namiriti sve troškove koji bi
beuzuslovno nastali do kraja trajanje ugovora. Npr. mjesečna pretplata i sve ostala usluge koje se obračunavaju
bez obzira na potrošnju kao i rabate koje je korisnik ostvario na osnovu ugovorenog roka trajanja ugovora.
b) istekom perioda minimalnog obaveznog trajanja pretplatničkog ugovora za ugovore koji su zaključeni na
određeno vrijeme. U tom slučaju Austrofon će nastaviti pružati ugovorene usluge pod pod uslovima
ugovorenim u pretplatničkom ugovoru u skladu s važećim općim uslovima i cjenovnikom.
c) smrću pretplatnika. Nasljednici pretplatnika dužni su obavijestiti Austrofon o smrti pretplatnika i imaju
mogućnost podnijeti zahtjev za prenos pretplatničkog odnosa u skladu sa oderdbama o prenosu ugovora u
ovim Opštim uslovima. Nasljednici pretplatnika preuzimaju obaveze za sva dugovanja koja su nastala do dana
smrti pretplatnika, kao i sva dugovanja koja nastanu do trenutka isključenja pretplatničke terminalne opreme ili
prekida pružanja usluge.
d) otvaranjem stečajnog ili likvidacionog postupka.
e) u slučaju podnošenja zahtjeva za prenos telefonskog broja, ugovor prestaje danom prenosa telefonskog
broja u mrežu drugog operatora.
f) u slučaju da Austrofon za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa izmjeni cjenovnik i/ili pretplatnički ugovor
i/ili neke njegove sastavne dijelove i /ili ove Opšte uslove tako da su izmjene u potpunosti nepovoljnije za
Pretplatnika, Pretplatnik ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor bez obaveze poštivanja otkaznog roka i bez
naknade u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana objave izmjene/izmjena, a kod raskida Pretplatniku će
biti omogućen povrat prethodno uplaćenog novčanog iznosa, ukoliko je isti unaprijed uplaćen.
g) u slučaju kršenja obaveza definisanih u pretplatničkom ugovoru od strane Pretplatnika;
h) u slučaju kršenja obaveza definisanih u pretplatničkom ugovoru od strane Austrofona;
i) u slučaju nepoštivanja ovih Opštih uslova;
U slučaju raskida pretplatničkog ugovora Pretplatnik je dužan Austrofonu vratiti opremu koja je vlasništvo
Austrofona u ispravnom i funkcionalnom stanju. U slučaju da se prilikom vraćanja opreme na istoj uoči šteta,
Pretplatnik je dužan nadoknaditi protuvrijednost opreme.
34. RASKID KORISNIČKOG UGOVORA
Austrofon može jednostrano raskinuti korisnički ugovor i prestati pružati usluge u slijedćim slučajevima:
a) ako Korisnik u roku od 30 dana od dana privremenog isključenja korisničke terminalne opreme/privremenog
prekida pružanja usluge ne izmiri obaveze po otvorenom računu,
b) ukoliko postoji osnovana sumnja na nedozvoljeno ponašanje, ponovnu zloupotrebu, ili prevarnu radnju,
nakon što je pretplatnička usluga prethodno isključena iz istih razloga,
c) ukoliko pretplatnik ne otkloni neispravnosti na pretplatničkoj terminalnoj opremi ili instalaciji u roku od 30
dana od dana privremenog isključenja / privremenog prekida pružanja usluge,
d) ukoliko pretplatnik ne omogući nesmetan pristup i pregled ispravnosti mrežne terminalne opreme i
pretplatničke terminalne opreme, uključujući i pripadajuću instalaciju u roku od 15 dana od dana privremenog
isključenja korisničke terminalne opreme/privremenog prekida pružanja usluge,
33
e) ukoliko Austrofon naknadno u toku važenja korisničkog ugovora utvrdi postojanje razloga za odbijanje
Zahtjeva, u skladu sa ovim Opštim uslovima, a ti razlozi ne budu otklonjeni u roku od 30 dana od dana
privremenog privremenog prekida pružanja usluge,
g) ako pretplatnik ni poslije isteka roka od 90 dana od dana privremenog isključenja pretplatničke
terminalne opreme/privremenog prekida pružanja usluge, ne podnese zahtjev za promjenu u
nazivu/prenos pretplatničkog odnosa,
h) u svim ostalim slučajevima predviđenim ovim Opštim uslovima, zakonskim ili podzakonskim propisima.
Kada pretplatnik pismeno zatraži raskid pretplatničkog ugovora Austrofon će omogućiti raskid ugovora i u
slučaju postojanja potraživanja operatora prema pretplatniku i to:
a) kod pretplatničkog ugovora u fiksnoj mreži u otkaznom roku od 15 dana od dana u kojem je raskid zatražen.
35. POVRAT NEISKORIŠTENIH SREDSTAVA
Pravo na povrat sredstava korisnik ima isključivo ako njegov korisnički račun iskazuje pozitivan saldo ili je to
drugačije riješeno odredbama nekog drugog dokumenta vezanog uz korisnički ugovor ili odredbama zakona ili
pravosnažnom presudom.
Povrat sredstava vrši se u roku od 15 dana.
Korisnik koji koristi usluge i korisničke pakete za koje je predviđeno plaćanje unaprijed može zatražiti povrat
neiskorištenih, a unaprijed plaćenih sredstava isključivo pismenim putem.
Austrofon će izvršiti povrat neiskorištenog pretplaćenog iznosa samo u slučaju da je ugovor raskinut zbog
nemogućnosti Austrofona da pruži uslugu ili je korisnik raskinuo ugovor u skladu sa odredbama o raskidu
ugovora. Ukoliko je raskinut ugovor na određeno vrijeme prije minimalnog roka trajanja ugovora Austrofon će
obračunati troškove za preostali period shodno zakonu i odredbama korisničkog ugovora kao i svih
dokumenata vezanih za taj ugovor (opštih uslova,Aneksa i Prilog, Posebnih uvjeta korištenja određenih usluga).
Ukoliko nakon tog obračuna iznos na korisničkom računu bude pozitivan.
36. PRIMJENA
Stupanjem na snagu ovih opštih uslova prestaju da važe svi dosadašnji Opšti uslovi Austrofona.
Opšti uslovi su dostupni u sjedištu Austrofona na interent stranici www.austrofon.ba.
Austrofon će Pretplatnike obavijestiti o izmjenama i dopunama Opštih uvjeta pisanim i pute e-maila te putem
naznake na ispostavljenom računu za usluge. Osim toga Austrofon će sve izmjene i dopune ovih Opštih uslova
objaviti u najmanje jednim dnevnim novinama, te na službenoj internet stranici
www.austrofon.ba.
U slučaju izmjene uslova, opisa i cijena usluga, koji su u potpunosti nepovoljniji za Pretplatnika, postojeći
Pretplatnik na kojeg se izmjene odnose ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor, odnosno ima pravo na povrat
neiskorištenog, a uplaćenog novčanog iznosa od strane Pretplatnika, u roku od 30 dana od dana objave tih
izmjena, osim u slučaju ako su te izmjene posljedica regulatornih obaveza, izmjena poreza na dodatu vrijednost
ili posljedica izmjena veleprodajnih cijena i drugih obaveza utvrđenih od strane nadležnih institucija, na koje
Austrofon nema utjecaj.
Ako neka od odredbi ovih Opštih uslova postane djelimično ili u potpunosti ništavna/nevaljana, ostale odredbe
ostaju na snazi.
Ukoliko dođe do nejasnoća ili bilo kakvog spora koji imaju za osnov Pretplatnički ugovor ili bilo koji dokument
koji je kako je naznačeno u Opštim uslovima sastavni dio tog ugvora Pretplatnik i Austrofon će
pokušati naći sporazumno rješenje. Ukoliko ne dođe do sporazumnog rješenja za sporove je nadležan stvarno
nadležni sud po mjestu zaključenja ugovora.
Opšti uslovi se primjenjuju 30 dana po objavljivanju u jednom štampanom dnevnom listu sa sjedištem u BiH.
Broj: AF-OUP-004-22-12/14 Tuzla,
Direktor:
22.12.2014.godine
34
Download

Opšti uslovi korištenja usluga AUSTROFONA Austrofon