O NAMA
dƵƌŝƐƟēŬĂĂŐĞŶĐŝũĂ^ŽůĞnjƵƌũĞĂŐĞŶĐŝũĂ͕ŬŽũĂƉŽƐƚŽũŝ
ŶĂ ŶĂƐĞŵ ƚƌǎŝƓƚƵ ĚƵŐŝ Ŷŝnj ŐŽĚŝŶĂ ŝ ƵƐƉĞƓŶŽ ŽĚŽůĞǀĂ
ƐǀŝŵƉŽƐůŽǀŶŝŵŝnjĂnjŽǀŝŵĂ͕ŶĞƉƌĞŬŝĚŶŽƵŶĂƉƌĞĜƵũƵđŝ
ƐǀŽũĞ njŶĂŶũĞ ŝ ǀĞƓƟŶĞ ƐŚŽĚŶŽ ǎĞůũĂŵĂ ŝ ƉŽƚƌĞďĂŵĂ
ŶĂƓŝŚ ŬůŝũĞŶĂƚĂ͘ KŶŽ ƓƚŽ ũĞ ǀĞŽŵĂ ďŝƚŶŽ ũĞ ƵƉƌĂǀŽ
ƚŽ ĚĂ njĂ ƐǀĂŬŽŐ ŬůŝũĞŶƚĂ ŵŽǎĞŵŽ ŶĂđŝ ŝ ŽƌŐĂŶŝnjŽǀĂƟ
ƵƉƌĂǀŽ ŽŶŽ ƓƚŽ sŝ ǎĞůŝƚĞ͕ ďĞnj ŽďnjŝƌĂ ĚĂ ůŝ ũĞ ƌĞē Ž
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŶŝŵ ƉƵƚŽǀĂŶũŝŵĂ͕ ĜĂēŬŝŵ ĞŬƐŬƵƌnjŝũĂŵĂ͕
ƉŽƐůŽǀŶŝŵ ŬŽŶŐƌĞƐŝŵĂ Ƶ njĞŵůũŝ ŝ ŝŶŽƐƚƌĂŶƐƚǀƵ ŝůŝ
ĚŽŵĂđŝƚƵƌŝnjĂŵ͘
͙EĂsĂŵĂũĞƐĂŵŽĚĂŽĚĂďĞƌĞƚĞ͙
KŶŽ ƓƚŽ ũĞ ũĞĚŶĂ ŽĚ ŶĂƓŝŚ ƵǎŝŚ ƐƉĞĐŝũĂůŶŽƐƟ ŝ ƉŽ
ēĞŵƵ ƐŵŽ ŶĂũǀŝƓĞ ƉƌĞƉŽnjŶĂƚůũŝǀŝ ũĞƐƚĞ ŽƌŐĂŶŝnjŽǀĂŶũĞ
ůĞƚŽǀĂŶũĂ͘^ŽůĞnjƵƌsĂŵŝŽǀĞŐŽĚŝŶĞŶƵĚŝŬǀĂůŝƚĞƚĂŶ
ƐŵĞƓƚĂũƵƐŬůĂĚƵƐĂƉŽǀŽůũŶŝŵĐĞŶĂŵĂ͘dĂŬŽƐŵŽnjĂ
ƐĞnjŽŶƵůĞƚŽϮϬϭϯŽĚĂďƌĂůŝnjĂsĂƐŶĞŬŽůŝŬŽĚĞƐƟŶĂĐŝũĂ
Ƶ'ƌēŬŽũƵǀŝĚƵƉƌŝǀĂƚŶŽŐƐŵĞƓƚĂũĂ;ĂƉĂƌƚŵĂŶĂͿŝƚŽ͗
ʹ,ĂůŬŝĚŝŬŝ͗WĞŅŽŚŽƌŝ͕,ĂŶŝŽƟ͕WŽůŝŚƌŽŶŽ͖Ͳ^ŝƚŽŶŝũĂ͗
EĞŽƐDĂƌŵĂƌĂƐ͖ʹWĂƌŐƵŝʹ>ĞŅĂĚƵ͘hǀĞƌŝđĞƚĞƐĞĚĂ
ǀŽĚŝŵŽƌĂēƵŶĂŽŬǀĂůŝƚĞƚƵƐŵĞƓƚĂũĂŬŽũŝsĂŵŶƵĚŝŵŽ͘
^ǀĞǀŝůĞƐĞŶĂůĂnjĞƵŶĞƉŽƐƌĞĚŶŽũďůŝnjŝŶŝƉůĂǎĞ͕ƵƉŝƚĂŶũƵ
ƐƵŶŽǀŝũŝŽďũĞŬƟ;ƐƚĂƌŝƉĂƌŐŽĚŝŶĂͿŝƉŽƐĞĚƵũƵƐǀĞŽŶŽ
ƓƚŽsĂŵũĞƉŽƚƌĞďŶŽnjĂƉƌŝũĂƚĂŶŽĚŵŽƌ͘h'ƌēŬŽũsĂŵ
ŶƵĚŝŵŽŝďƌŽũŶĞŚŽƚĞůĞŶĂŽǀŝŵŝĚƌƵŐŝŵŵĞƐƟŵĂ͘
WŽƌĞĚ ƉƌŝǀĂƚŶŽŐ ƐŵĞƓƚĂũĂ͕ njĂ ƐĞnjŽŶƵ >dK ϮϬϭϯ Ƶ
'ƌēŬŽũsĂŵŶƵĚŝŵŽŝǀĞůŝŬŝŝnjďŽƌŚŽƚĞůĂƓŝƌŽŵ'ƌēŬĞŝ
ƚŽŽĚ<ĂƐƐĂŶĚƌĞ͕^ŝƚŽŶŝũĞŝƚŽƐĂ͕ĚĂŬůĞĐĞŽ,ĂůŬŝĚŝŬŝ͕
ƚƵƐƵŝŚŽƚĞůŝŶĂŶĂũůĞƉƓŝŵ'ƌēŬŝŵŽƐƚƌǀŝŵĂ͗>ĞŅĂĚĂ͕
ĂŬŝŶƚŽƐ͕dĂƐŽƐ͕<ƌĨ͕DŝŬŽŶŽƐ͕^ĂŶƚŽƌŝŶŝ͙͘ŬĂŽŝĚŽďĂƌ
ŝnjďŽƌŚŽƚĞůĂƵƌĞŐŝũŝKůŝŵƉĂ͘
WŽƌĞĚ 'ƌēŬĞ͕ njĂ ůĞƚŽ ϮϬϭϯ sĂŵ ŶƵĚŝŵŽ ŝ ĚƌƵŐĞ
ĚĞƐƟŶĂĐŝũĞŬĂŽƐƚŽƐƵ͗ŐŝƉĂƚ͕dƵƌƐŬĂ͕dƵŶŝƐ͕ƵŐĂƌƐŬĂ͕
aƉĂŶŝũĂŝ/ƚĂůŝũĂ͘dƵũĞŝǀĞůŝŬŝŝnjďŽƌŚŽƚĞůĂŝƉƌŝǀĂƚŶŽŐ
ƐŵĞƓƚĂũĂƓŝƌŽŵ,ƌǀĂƚƐŬĞ͕Ɛ͛ƚŽŐĂŶĞēĂƐŝƚĞēĂƐĂ͘
͙EĂsĂŵĂũĞƐĂŵŽĚĂŽĚĂďĞƌĞƚĞ͙
DŝnjŶĂŵŽĚĂũĞsĂƓĐŝůũĚĂƐǀŽũĞůĞƚŽǀĂŶũĞƉƌŽǀĞĚĞƚĞ
ŶĂŶĂũůĞƉƓŝŶĂēŝŶ͕ĂŶĂƓĐŝůũũĞĚĂsŝďƵĚĞƚĞnjĂĚŽǀŽůũŶŝ͘
Ă ŬŽũƵ ŐŽĚ ĚĞƐƟŶĂĐŝũƵ ƐĞ ŽĚůƵēŝůŝ ŶĞđĞƚĞ ƉŽŐƌĞƓŝƟ͕
ũĞƌŶĂŵĂũĞƐƚĂůŽĚĂƐĞǀƌĂƟƚĞnjĂĚŽǀŽůũŶŝŝĚĂƉĂŵƟƚĞ
ŶĂ ŶĂũůĞƉƓŝ ŶĂēŝŶ ůĞƚŽ ϮϬϭϯ ŝ ƵƉƌĂǀŽ njĂƚŽ đĞŵŽ ƐĞ
ƉŽƚƌƵĚŝƟĚĂŽƉƌĂǀĚĂŵŽƵŬĂnjĂŶŽŶĂŵƉŽǀĞƌĞŶũĞ͘
ŽĜŝƚĞ ŬŽĚ ŶĂƐ Ƶ ĞŽŐƌĂĚ͕ dĞƌĂnjŝũĞ ďƌŽũ ϲ͕ ŝ ŶĂƓĞ
ůũƵďĂnjŶŽŽƐŽďůũĞĐĞsĂŵƉŽŵŽđŝŝŽĚŐŽǀŽƌŝƟŶĂƐǀĂŬŽ
sĂƓĞ ƉŝƚĂŶũĞ͘ dƵ ƐƵ ŝ ŶĂƓŝ ďƌŽũĞǀŝ ƚĞůĞĨŽŶĂ ŶĂ ŬŽũĞ
ƚĂŬŽĜĞŵŽǎĞƚĞĚŽďŝƟŽĚŐŽǀŽƌĞŶĂƐǀĂƉŝƚĂŶũĂ͘ŽĜŝƚĞ
ŝůŝƉŽnjŽǀŝƚĞ͕ŵŝƐŵŽƚƵ͊ϬϭϭϯϲϮϲϬϭϱ͕ϬϭϭϯϲϭϬϭϰϴ
/ũŽƓũĞĚŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĂ͕ŬŽũĂsĂŵƚĂŬŽĜĞŵŽǎĞnjŶĂēŝƟ͕
^ŽůĞ njƵƌ ũĞ ŽĚ ƐǀŽŐ ŽƐŶŝǀĂŶũĂ ēŝůĂŶŝĐĂ zhdͲĞ ŝ
ƉŽƐĞĚƵũĞůŝĐĞŶĐƵKdWϭϰϮͬϮϬϭϬ͘
͙EĂsĂŵĂũĞƐĂŵŽĚĂŽĚĂďĞƌĞƚĞ͙
2
'ƌēŬĂ
ϯ
WĞŅŽŚŽƌŝ
sŝůĂ:ĞŶŶLJ
sŝůĂ<ĂƌŝĂƟƐ
,ŽƚĞůƉƉ'ŽůĚĞŶ^ƵŶ ,ŽƚĞůŵŵŽŶ'ĂƌĚĞŶ ,ĂŶŝŽƟ/sŝůĂWĂŶŽƌĂŵĂ WŽůŝŚƌŽŶŽ
sŝůĂWŽƐĞũĚŽŶ sŝůĂƌŽĚŝŽƐ WƌŽŐƌĂŵWƵƚŽǀĂŶũĂWĞŅŽŚŽƌŝ͕,ĂŶŝŽƟ͕WŽůŝŚƌŽŶŽ ^ŝƚŽŶŝũĂͬDĂƌŵĂƌĂƐ sŝůĂ/ŶĂϮ
WƌŽŐƌĂŵWƵƚŽǀĂŶũĂDĂƌŵĂƌĂƐ WĂƌŐĂ sŝůĂWĞƚƌŽƵ
sŝůĂƐƚƌĂ
>ĞŅĂĚĂ
sŝůĂĂďŝƐ
sŝůĂsĂƐƐŝĂ
sŝůĂĨĞĚƌĂ
WƌŽŐƌĂŵWƵƚŽǀĂŶũĂWĂƌŐĂͬ>ĞŅĂĚĂ
ϰ
ϱ
ϲ/ϳ
ϴ/ϵ
ϭϬ/ϭϭ ϭϮ/ϭϯ ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ/ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ/Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ/Ϯϱ
Ϯϲ/Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ/ϯϭ
ϯϮ/ϯϯ
ϯϰ
,ĂůŬŝĚŝŬŝ,ŽƚĞůŝ <ĂƐƐĂŶĚƌĂ,ŽƚĞůŝ
^ŝƚŚŽŶŝĂ,ŽƚĞůŝ ƚŽƐ,ŽƚĞůŝ
KůŝŵƉƐŬĂZĞŐŝũĂ,ŽƚĞůŝ dĂƐŽƐŚŽƚĞůŝ
<ƌĨ,ŽƚĞůŝ
W
ƌŽŐƌĂŵWƵƚŽǀĂŶũĂ,ŽƚĞůŝ'ƌĐŬĂϮϬϭϯ
ϯϱ
ϯϲͲϰϯ
ϰϰͲϰϴ
ϰϵͲϱϭ
ϱϮͲϱϱ
ϱϲͲϱϴ
ϱϵͲϲϬ
ϲϭ
ƵŐĂƌƐŬĂ
ϲϮ
ƵŐĂƌƐŬĂ,ŽƚĞůŝ ϲϮͲϲϰ
dƵƌƐŬĂ
ϲϱ
dƵƌƐŬĂ,ŽƚĞůŝ
ϲϱͲϳϮ
KƉƓƟhƐůŽǀŝWƵƚŽǀĂŶũĂ ϳϯͲϳϴ
Adresa:
Terazije 6, 11000 Beograd
Telefoni:
011 3626 015;
011 3610 148
Fax:
011 2683 924
E-mail:
[email protected] ;
[email protected]
web:
www.soleazur.rs
...Na Vama je samo da odaberete...
Nalazi se na jugu Balkanskog poluostrva
i upravo tu Evropa izlazi najdalje na
jugoistok preko razuđenih grčkih ostrva.
Grčka ima oko 11 mil. stanovnika, a glavni
grad je Atina sa oko 4 miliona. Grčka
ostrva i priobalne krajeve karakteriše
tipična sredozemna klima: zime su
blage i kišovite, a Grčka ima dvanaestu
najdužu obalu na svetu sa 13.676 km
dužine i ogromni broj ostrva (oko 1.400,
od kojih 227 su naseljena), uključujući i
Krit, Dodekanez, Kiklade, i Jonska ostrva,
između ostalih.
Grčke obale su veoma čiste i obiluju
velikim brojem plaža, naročito na
ostrvima, većina njih nosi oznaku blue
flag (plava zastava- oznaka za nagrađenu
i u ekološkom smislu čistu obalu). Leta su
suva i topla. Na severnim planinama zima
je jaka, a padavine su česte i obilne.
Preko leta Grčku pohode turisti zbog
sunca, velikog broja prelepih mesta i
plaža, a zimi zbog njenih spektakularnih
drevnih antičkih ruševina, manastira i
brojnih spomenika kulture koji govore
o bogatoj prošlosti jedne od najstarijih
civilizacija na svetu.
Grčka je najstarija država u Evropi i u njoj
su nastale evropska civilizacija, kultura
i umetnost, na šta su Grci danas jako
ponosni. Poslovična predusetljivost ovog
naroda svakako je uticala na brzi razvoj
turizma, ali im to nije oduzelo njihovu
ležernost, opušten odnos prema gostima,
druželjubivost, želju za muzikom i igrom
što sve zajedno svrstava ovu zemlju među
najpoželjnije turističke destinacije na
svetu.
Svako ko je makar jednom posetio Grčku,
sigurno će se vratiti opet.
3
Na poluostrvu Halkidiki, a na svega 107
km od Soluna smešteno je jedno od
najpopularnijih letovališta ovog dela Grčke
PEFKOHORI. Nalazi se na unutrašnjoj strani
poluostrva Kasandra sa pogledom na zaliv
Toroneos zaštićen od otvorenog mora.
Krase ga prelepa crkva, stari trg, uzane
uličice sa rascvetalim limunovim stablima,
duga peščana plaža sa postepenim ulaskom
u more, što odgovara deci i neplivačima,
osvetljeno šetalište pored mora, koje u
večernjim satima menja ruho i postaje
centar svih zbivanja zahvaljujući brojnim
grčkim tavernama, ribljim restoranima,
picerijama i barovima, kao i brojni
smeštajni kapaciteti koje možete izabrati:
hoteli, apartmani, studiji, koji će učiniti da
Vaše letovanje bude nezaboravno.
Pefkohori poseduje sve sadržaje koji su
potrebni za vaše letovanje: mnoštvo
hotela, rent a car agencija, supermarketa,
prodavnica, ambulantu, apoteku, pekaru
i poštu. Grčka predusretljivost, uredni
apartmani, gostoprimstvo, široka peščana
plaža, velik broj kafića i barova samo su
neki od razloga zbog kojih je mnogim
turistima, već godinama jedina destinacija
za letovanje Pefkohori.
Kao jedno od najživljih letovališta
poluostrva Halkidiki, Pefkohori svojom
bogatom ponudom zadovoljiće svačiji ukus
i potrebe. Ukoliko ste se na odmor uputili
kolima, naš savet je da obavezno posetite
najlepše plaže Kasandre, koje su na samo
5 km od Pefkohorija (Golden Bay, Porto
Valitsa, Xenia) i vidite zašto sa ponosom
nose taj epitet.
4
Ova prelepa vila se nalazi na samom šetalištu, u
centru Pefkohorija, na 50 metara od centralne
gradske plaže. Zbog svog idealnog položaja, ova vila
je izuzetno tražena. U okviru ove vile za naše putnike
obezbeđeno je PARKING MESTO. Vila poseduje:
DVOKREVETNI STUDIO – Dva singl (standardna
) ležaja, kompletno opremljena kuhinja, TV/KAT,
kupatilo sa tuš/wc, klima uređaj. Studio je dosta
komforan i pruža mogućnost stavljanja pomoćnog
ležaja (u cenovniku STD 1/2+1), pogodno za porodice sa jednim detetom, kao I parovima. Poseduje i
veoma prostranu i komfornu terasu sa pogledom na
dvorišni deo vile.
TROKREVETNI APATRMAN – Apartman se sastoji
od dve prostorije. U spavaćoj sobi nalaze se spojena dva singl (standardna) ležaja, dok se u dnevnom
boravku nalazi jedan standardni ležaj, kompletno
opremljena kuhinja u kojoj postoji mogućnost stavljanja pomoćnog ležaja(u cenovniku APP 1/3+1),
TV/KAT, kupatilo sa tuš/wc, klima uređaj, prostranu
terasu koja ima pogled na dvorišni deo vile, I pruža
privatnost i mir iako se nalazite u strogom centru
mesta.
ČETVOROKREVETNI APATRMAN – Apartman se
sastoji od dve prostorije. U spavaćoj sobi nalaze
se spojena dva singl (standardna) ležaja, dok se u
dnevnom boravku nalaze 2 standardna ležaja, kompletno opremljena kuhinja, TV/KAT, kupatilo sa tuš/
wc, klima uređaj, prostranu terasu koja ima pogled
na dvorišni deo vile, I pruža privatnost i mir iako se
nalazite u strogom centru mesta.
*ČIŠĆENJE APARTMANA I PROMENA POSTELJINE
JE NA 5 DANA.
*APARTMANI NE POSEDUJU PEŠKIRE
*KORIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA URAČUNATO U
CENU
POPUSTI:
*15% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 03.03.2013
*10% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 01.04.2013
10 noci,
11 dana
22.
maj
01.
jun
11.
jun
21.
jun
01.
jul
11.
jul
21.
jul
31.
jul
10.
avg
20.
avg
30.
avg
09.
sep
19.
sep
STD 1/2
99*
139*
149
175
219
249
269
269
249
209
159
165*
119*
STD 1/2+1
99*
119*
105
125
149
165
179
179
169
145
105
135*
109*
APP 1/3
89*
119*
115
139
175
199
229
229
209
165
125
149*
109*
APP 1/3+1
79*
109*
95
119
139
159
179
179
169
139
99
135*
99*
APP1/4
89*
119*
105
135
155
179
189
189
175
145
105
139*
109*
-CENE U CENOVNIKU SU IZRAŽENE U EVRIMA, PO OSOBI, NA BAZI 10 NOĆI /11 DANA
-Cene označene zvezdicom (*) su paket aranžmani i obuhvataju 10 noćenja sa autobuskim prevozom iz Beograda, po osobi. Doplata za polaske iz Novog
Sada je 10 eura po osobi. U slučaju sopstvenog prevoza, cena se umanjuje 30 eura po osobi.
5
Vila „KARIATIS“ se nalazi na samom šetalištu u
strogom centru Pefkohorija, a udaljena je od
plaže nepunih 30 metara. Izuzetna pozicija nudi
Vam izuzetno letovanje kako za porodice tako i za
pojedince . Parking obezbeđen na 80m, za sve naše
goste.
DVOKREVETNI STUDIO: sastoji se od sobe sa dva
spojena ležaja ili francuskim ležajem (145×190
cm) ,TV/KAT, ormanom, noćnim stočićem i klima
uređajem, odvojenim delom bez vrata u kome se
nalazi potpuno opremljena kuhinja i trpezarija za
ručavanje. Takođe, studio poseduje i kupatilo sa
TUŠ/WC, kao i terasu sa stolom i stolicama.
TROKRVETNI STUDIO: sastoji se od sobe sa
francuskim ležajem (145×190 cm) i jednim singl
ležajem, TV/KAT, ormanom, noćnim stočićem i
klima uređajem, odvojenim delom bez vrata u kome
se nalazi potpuno opremljena kuhinja i trpezarija za
ručavanje. Studio poseduje i kupatilo sa TUŠ/WC,
kao i terasu sa stolom i stolicama.
TROKRVETNI STUDIO + POMOĆNI LEŽAJ:
Trokrevetni studio većih dimenzija koji se sastoji od
sobe sa francuskim ležajem i jednim singl ležajem,
TV/KAT, ormanom za stvari, noćnim stočićem i klima
uređajem, odvojenim delom bez vrata u kome se
nalazi potpuno opremljena kuhinja i pomoćni ležaj
manjih dimenzija 70x180cm drvene konstrukcije.
Takođe, studio poseduje i kupatilo sa TUŠ/WC, kao i
terasu sa stolom i stolicama gde se i vrsi obedovanje.
ČETVOROKREVETNI
APARTMAN:
Sastoji
se od spavaće sobe sa dva singl standardna
ležaja,ormanom za stvari, noćnim stočićem i
dnevnim boravkom sa takođe dva singl standardna
ležaja, TV/KAT i klima uređajem. Takođe u dnevnom
boravku se nalazi odvojeni deo u kome se nalazi
potpuno opremljena kuhinja i trpezarija za
ručavanje. Takođe, studio poseduje i kupatilo sa
TUŠ/WC, kao i ogromnu terasu sa pogledom na
šetalište i jednim delom na more.
*ČIŠĆENJE APARTMANA I PROMENA POSTELJINE
JE NA 5 DANA.
*APARTMANI NE POSEDUJU PEŠKIRE
*KORIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA URAČUNATO U
CENU
6
10 noci,
11 dana
22.
maj
01.
jun
11.
jun
21.
jun
01.
jul
11.
jul
21.
jul
31.
jul
10.
avg
20.
avg
30.
avg
09.
sep
19.
sep
STD 1/2
99*
149*
139
175
215
249
265
265
249
209
159
165*
119*
STD 1/2+1
79*
119*
99
119
145
169
185
185
175
149
109
139*
109*
STD 1/3
99*
129*
109
125
149
175
189
189
179
155
115
149*
109*
STD 1/3+1
79*
109*
99
119
135
148
159
159
149
129
99
129*
99*
APP 1/4
89*
119*
105
135
159
175
189
189
179
149
109
135*
109*
-CENE U CENOVNIKU SU IZRAŽENE U EVRIMA, PO OSOBI, NA BAZI 10 NOĆI /11 DANA
-Cene označene zvezdicom (*) su paket aranžmani i obuhvataju 10 noćenja sa autobuskim prevozom iz Beograda, po osobi. Doplata za polaske iz Novog
Sada je 10 eura po osobi. U slučaju sopstvenog prevoza, cena se umanjuje 30 eura po osobi.
-Dete do 7 godina u pratnji 2 punoplatežne osobe gratis i nema sopstveni ležaj.
-Dva deteta do 10 godina, u pratnji dve punoplatežne osobe mogu deliti ležaj u 1/3 studiu ili apartmanu i plaćaju po
50% cene smeštaja.
POPUSTI:
*15% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 03.03.2013
**10% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 03.03.2013.
*10% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 01.04.2013
**5% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 01.04.2013
NAČINI PLAĆANJA :
Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak do 15 dana pred put (ne odnosi se na popuste za uplatu u celosti prilikom rezervacije)
Kreditne kartice banke Intesa na 6 rata bez uvećanja (Banca Intesa Master Card, Visa i American Express).
Čekovi građana: 40% prilikom rezervacije, a ostatak čekovima do 15.12.2013, uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Administrativna zabrana: 40% akontacija, ostatak do 15.12.2013. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Sole Azura – a.
7
Hotel-Apartmanskog tipa “GOLDEN SUN” je po svojoj lokaciji, privatnosti, blizini mora (70 metara) kao
I centra (100 metara), jedna od najtraženijih vila u
Pefkohoriju. U sklopu hotela-apartmana nalazi se
recepcija, bazen, pool bar, izuzetno lepi i moderni
studiji i apartmani. U ponudi su dvokrevetni/ trokrevetni/ četvorokrevetni studiji, kao i trokrevetni/
četvorokrevetni apartmani, koji se nalaze na prvom
i drugom spratu ove vile. U sklopu vile postoji manji
parking, ali je našim gostima u slučaju prebukiranosti obezbeđen parking u blizini hotela.
DVOKREVETNI STUDIO - Prelepi studiji se sastoje
od prostorije sa francuskim ležajem, klima uređajem, TV/SAT, noćnim stočićem, i kuhinjskim delom,
koji je u potpunosti opremljen i stolom za ručavanje;
kupatilo sa tuš/wc i terasom koja gleda ili na bazen
ili na dvorište.
TROKREVETNI STUDIO - Prelepi studiji se sastoje
od prostorije sa francuskim ležajem i sofom, klima
uređajem, TV/SAT, noćnim stočićem, i kuhinjskim
delom koji je u potpunosti opremljen i stolom za
ručavanje; kupatilo sa tuš/wc i terasom koja gleda
ili na bazen ili na dvorište.
ČETVOROKREVETNI STUDIO - Prostrani studiji u
ovoj vili pružaju Vam pravo zadovoljstvo odmora.
Studiji se sastoje od bračnog ležaja , i ležaja na rasklapanje. Kompletno opremljena kuhinja odvojena
pultom, klima uređaj, TV/SAT, kupatilo sa tuš/wc i
terasom koja gleda ili na bazen ili na dvorište.
TROKREVETNI/ ČETVOROKREVETNI APARTMAN
- Apartmani se sastoje od dve prostorije. U jednoj,
prostranoj prostoriji se nalazi bračni krevet, TV/SAT,
klima uređjaj, dok se u drugoj, manjoj, nalazi jedan
krevet (kod APP 1/ 3), a kod četvorokrevetnog se nalazi krevet na rasklapanje, i kompletno opremljena
kuhinja. Apartmani poseduju i kupatilo sa tuš/wc,
kao i terasu koja gleda ili na bazen ili na dvorište.
*MOGUĆNOST KORIŠĆENJA WI-FI U DELU POOLBAR-a UZ KONZUMACIJU PICA
*KLIMA UREĐAJ URAČUNAT U CENU.
*PROMENA POSTELJINE I PEŠKIRA NA 5 DANA.
8
10 noci,
11 dana
22.
maj
01.
jun
11.
jun
21.
jun
01.
jul
11.
jul
21.
jul
31.
jul
10.
avg
20.
avg
30.
avg
09.
sep
19.
sep
STD 1/2
109*
169*
169
229
269
295
329
329
309
265
169
175*
139*
STD 1/3
99*
139*
129
169
195
209
229
229
209
189
139
149*
119*
APP 1/3
109*
149*
135
195
215
235
265
265
259
225
145
159*
129*
STD 1/4
89*
119*
105
139
155
169
189
189
169
155
109
129*
109*
APP 1/4
99*
129*
119
149
175
185
205
205
195
175
129
139*
119*
-CENE U CENOVNIKU SU IZRAŽENE U EVRIMA, PO OSOBI, NA BAZI 10 NOĆI /11 DANA
-Cene označene zvezdicom (*) su paket aranžmani i obuhvataju 10 noćenja sa autobuskim prevozom iz Beograda, po osobi. Doplata za polaske iz Novog
Sada je 10 eura po osobi. U slučaju sopstvenog prevoza, cena se umanjuje 30 eura po osobi.
-Dete do 7 godina u pratnji 2 punoplatežne osobe gratis i nema sopstveni ležaj.
-Dva deteta do 10, u pratnji dve punoplatežne osobe mogu deliti ležaj u 1/3 studiu ili apartmanu i plaćaju po 50%
cene smeštaja.
POPUSTI:
*15% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 03.03.2013
**10% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 03.03.2013.
*10% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 01.04.2013
**5% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 01.04.2013
NAČINI PLAĆANJA :
Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak do 15 dana pred put (ne odnosi se na popuste za uplatu u celosti prilikom rezervacije)
Kreditne kartice banke Intesa na 6 rata bez uvećanja (Banca Intesa Master Card, Visa i American Express).
Čekovi građana: 40% prilikom rezervacije, a ostatak čekovima do 15.12.2013, uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Administrativna zabrana: 40% akontacija, ostatak do 15.12.2013. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Sole Azura – a.
9
Hotel AMMON GARDEN se nalazi u mirnom
delu Pefkohorija. Intiman je, malog kapaciteta i
ograničenim brojem slobodnih mesta. Usluga u
hotelu ja na bazi noćenja sa doručkom (švedski
sto). Hotel dobija dosta pohvala koje se odnose
na izvanredan servis, diskretnost, mir. Okružen je
vrtom punim cveća, mediteranskog rastinja u kojem
se nalazi bazen. Hotel ima recepciju, udoban dnevni
boravak, snack bar, biblioteku.
DVOKREVETNI STUDIO - Veoma lep studio, koji se
sastoji od dva standardna spojena kreveta ukupne
veličine 180x190cm. U studiju se nalazi čajna
kuhinja sa posuđem za 2-3 osobe, rešo sa jednom
ringlom, ketler. Klima uređaj (uključen u cenu
najma) TV, kupatilo sa tuš/wc, fen za kosu i terasa sa
setom od stola sa tri stolice. Studio poseduje po dva
peškira po osobi, nalazi se na prvom spratu i ima
direktan pogled na bazen!!!
TROKREVETNI STUDIO - Veoma lep studio, koji se
sastoji od dva standardna spojena kreveta ukupne
veličine 180x190cm i još jedan krevet veličine
85x185cm. U studiju se nalazi čajna kuhinja sa
posuđem za 2-3 osobe, rešo sa jednom ringlom,
ketler. Klima uređaj (uključen u cenu najma) TV,
kupatilo sa tuš/wc, fen za kosu i terasa sa setom od
stola sa tri stolice. Studio poseduje po dva peškira
po osobi i nalazi se na prvom spratu i ima direktan
pogled na bazen!!!
ČETVOROKREVETNI STUDIO - Veoma prostran
studio, koji u svom sastavu ima jedan francuski
ležaj veličine 140x190cm, jedan singl standardni
ležaj veličine 90x190cm, i foteljom na razvlačenje
koji kada se razvuče ima dimenzije 85x185cm. U
studiju se nalazi čajna kuhinja sa posuđem za četiri
osobe, rešo sa jednom ringlom, ketler. Klima uređaj
(uključen u cenu najma) TV, kupatilo sa tuš/wc, fen
za kosu i terasa sa setom od stola sa četiri stolice.
Studio poseduje po dva peškira po osobi i nalazi se
na prvom spratu.
*USLUGA JE NOĆENJE SA DORUČKOM (ŠVEDSKI
STO - SAMOPOSLUZIVANJE)
*KLIMA UREĐAJ (U CENI STUDIJA)
*WI-FI (BESPLATNO I IMA GA SAMO OKO BAZENA
I RECEPCIJE)
Noćenje sa
doručkom
22.
maj
01.
jun
11.
jun
21.
jun
01.
jul
11.
jul
21.
jul
31.
jul
10.
avg
20.
avg
30.
avg
09.
sep
19.
sep
STD 1/2
169*
209*
199
229
289
345
369
369
349
295
245
235*
199*
STD 1/3
149*
179*
159
199
219
249
269
269
259
229
169
195*
179*
STD 1/3+1
119*
149*
139
169
199
219
229
229
219
199
155
185*
169*
-CENE U CENOVNIKU SU IZRAŽENE U EVRIMA, PO OSOBI, NA BAZI 10 NOĆI SA DORUČKOM/11 DANA
-Cene označene zvezdicom (*) su paket aranžmani i obuhvataju 10 noćenja sa autobuskim prevozom iz Beograda, po osobi. Doplata za polaske iz Novog
Sada je 10 eura po osobi. U slučaju sopstvenog prevoza, cena se umanjuje 30 eura po osobi.
10
Detaljnije informacije i veću ponudu možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148, ili
dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
-Dete do 7 godina u pratnji 2 punoplatežne osobe gratis i nema sopstveni ležaj.
-Dva deteta do 10 godina, u pratnji dve punoplatežne osobe mogu deliti ležaj u 1/3 studiu ili apartmanu i plaćaju po
50% cene smeštaja.
POPUSTI:
*15% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 03.03.2013
**10% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 03.03.2013.
*10% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 01.04.2013
**5% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 01.04.2013
NAČINI PLAĆANJA :
Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak do 15 dana pred put (ne odnosi se na popuste za uplatu u celosti prilikom rezervacije)
Kreditne kartice banke Intesa na 6 rata bez uvećanja (Banca Intesa Master Card, Visa i American Express).
Čekovi građana: 40% prilikom rezervacije, a ostatak čekovima do 15.12.2013, uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Administrativna zabrana: 40% akontacija, ostatak do 15.12.2013. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Sole Azura – a.
11
Poznato mondensko letovalište, udaljeno oko 96
kilometara od Soluna i oko 4 kilometra od Pefkohorija. Nalazi se na unutrašnjem delu prvog prsta
Halki­dikija, poluostrva Kasandra. Klima je izuzetno
prijatna zahvaljujući izuzetno povoljnom geogra­
fskom položaju i kombinaciji velikih površina borove
šume i kristalno bistrog mora.
Poluostrvo Kasandra je poznato po nepreglednim
peščanim plažama. Hanioti obiluje prijatnim restoranima, tavernama, kafićima i mnogobrojnim
raznovrsnim prodavnicama, buticima, zlatarama,
piljarnicama….
Smatra se da je Hanioti jedno od modernnijih letovališta u Grčkoj. Ovo poznato letovalište krase veliki
trg u samom centru sa parkom punim zelenila koji
pruža prijatnu hladovinu u vrelim letnjim danima.
Mnogi smatraju ovo letovalište najlepšim biserom
Halkidikija, uverite se sami zašto.
10 noci,
11 dana
22.
maj
01.
jun
11.
jun
21.
jun
01.
jul
11.
jul
21.
jul
31.
jul
10.
avg
20.
avg
30.
avg
09.
sep
19.
sep
STD 1/2
119*
159*
139
175
219
249
265
265
249
209
159
165*
119*
STD 1/2+1
99*
119*
99
125
155
175
189
189
179
149
109
139*
109*
109*
129*
109
135
165
185
199
199
189
159
119
149*
109*
STD 1/3+1
99*
109*
99
115
125
145
155
155
145
135
99
129*
99*
APP 1/3
STD 1/3
12
105*
139*
125
155
175
199
215
215
199
179
125
159*
119*
APP 1/3+1
95*
119*
105
125
135
155
165
165
155
145
105
135*
109*
APP 1/3+2
95*
109*
89
109
125
139
145
145
139
125
89
129*
99*
-CENE U CENOVNIKU SU IZRAŽENE U EVRIMA, PO OSOBI, NA BAZI 10 NOĆI /11 DANA
-Cene označene zvezdicom (*) su paket aranžmani i obuhvataju 10 noćenja sa autobuskim prevozom iz Beograda, po osobi. Doplata za polaske iz Novog
Sada je 10 eura po osobi. U slučaju sopstvenog prevoza, cena se umanjuje 30 eura po osobi.
Vila Panorama 1 se nalazi u mirnom delu Haniotija, na 250m od mora i na oko 100m od centralnog
trga, i na 50m od taxi stanice. Ispred vile se nalazi
parking, a blizu je i velika samousluga. Vila se
sastoji od prvog, drugog i trećeg sprata. Vila ima
malu recepciju, i sastoji se od studija za 2-4 osobe
i apartmana za 4-5 osoba. Svaki studio i apartman
poseduje terasu..
Studiji imaju jednu prostoriju za smeštaj 2-4 osobe u
okviru koje je i kompletno opremljena kuhinja, klima
uređaj (korišćenje je besplatno), TV/KAT, kupatilo sa
tuš/wc ili kadom i veoma prostranu terasu.
Apartmani su predviđeni za smeštaj 4-5 osoba
i imaju: spavaću sobu sa dva singl ležaja , dnevnu
sobu u okviru koje se nalazi opremljena kuhinja i
krevet na razvlačenje, klima uređaj (korišćenje je
besplatno), TV/KAT, kupatilo sa tuš/wc ili kadom i
prostranu terasu.
DVOKREVETNI STUDIO: Sastoji se od dva spojena
singl ležaja dimenzija 90x200cm.
DVOKREVETNI STUDIO + POMOĆNI LEŽAJ: Sastoji
se od dva spojena singl ležaja dimenzija 90x200cm i
trećeg pomoćnog ležaja 80x185cm
TROKREVETNI STUDIO: Sastoji se od dva spojena
singl ležaja i još jedan singl ležaj dimenzija 90x200cm
TROKREVETNI STUDIO + POMOĆNI LEŽAJ: Sastoji
se od dva spojena singl ležaja i još jedan singl ležaj
dimenzija 90x200cm, kao i jedan pomoćni ležaj
dimenzija 75x170cm.
TROKREVETNI APARTMAN + POMOĆNI LEŽAJ: U
spavaćoj sobi dva spojena singl ležaja dimenzija
90x200cm, u dnevnom boravku krevet na
razvlačenje dimenzija (osnovni deo 90×190, a drugi
deo kreveta 75x170cm).
TROKREVETNI APARTMAN + KREVET NA
RAZVLAČENJE: U spavaćoj sobi dva spojena singl
ležaja dimenzija 90x200cm, iz kojeg se izvlači
pomoćni ležaj dimenzija 80x185cm, a u dnevnom
boravku krevet na razvlačenje (osnovni deo 90×190,
a drugi deo dimenzija 75x170cm)
*KORIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA (BESPLATNO);
*INTERNET WI – FI (BESPLATNO);
*PROMENA POSTELJINE NA 5 DANA.
-Dete do 7 godina u pratnji 2 punoplatežne osobe gratis i nema sopstveni ležaj.
-Dva deteta do 10 godina, u pratnji dve punoplatežne osobe mogu deliti ležaj u 1/3 studiu ili apartmanu i plaćaju po
50% cene smeštaja.
POPUSTI:
*20% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 03.03.2013
**15% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 03.03.2013.
*15% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 01.04.2013
**10% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 01.04.2013
NAČINI PLAĆANJA :
Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak do 15 dana pred put (ne odnosi se na popuste za uplatu u celosti prilikom rezervacije)
Kreditne kartice banke Intesa na 6 rata bez uvećanja (Banca Intesa Master Card, Visa i American Express).
Čekovi građana: 40% prilikom rezervacije, a ostatak čekovima do 15.12.2013, uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Administrativna zabrana: 40% akontacija, ostatak do 15.12.2013. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Sole Azura – a.
13
Na 98. kilometru jugoistočno od Soluna nalazi se
letovalište Polihrono, smešteno u kristalno čistom
zalivu Toroneos, okruženo bujnom mediteranskom
vegetacijom. Posebno je pogodno za porodice
zbog plaža sa postepenim ulaskom u vodu. Na
plaži postoji mogućnost iznajmljivanja suncobrana i
ležaljki, kao i velika ponuda za bavljenje sportovima
na vodi.
Puno sunca i prirodnih lepota, dobra snabdevenost,
srdačnost i gostoljubivost domaćina, garancija su
za dobar odmor. U Polihronu postoje ambulanta,
apoteka, te mnoštvo supermarketa, hotela, taverni,
kafića, barova, pekara, picerija i rent a car. Kako
biste osetili čari ovog mesta, uveče možete prošetati
glavnom ulicom ili uživati u nekoj od taverni na plaži.
14
Hotel apartmanskog tipa Poseidonio se nalazi
u centru Polihrona na glavnom trgu, 100m od
plaže. Raspolaže dvokrevetnim i četvorokrevetnim
apartmanima na prvom i drugom spratu. Vila
poseduje sopstveni parking u dvorištu. Neki
apartmani imaju delimičan pogled na more, kao i na
prelep trg.
DVOKREVETNI APARTMANI se sastoje od spavaće
sobe sa dva standardna spojena ležaja dimenzija
90x195cm, TV/KAT, klima uređaj (bez doplate), noćni
stočić i prostrane kuhinje sa trpezarijom i stolom
za ručavanje. Kuhinje su potpuno opremljene
priborom za ručavanje. Kupatilo je sa tuš/wc.
Apartmani poseduju i veoma prostranu terasu sa
setom za sedenje i stolom.
ČETVOROKREVETNI APARTMANI se sastoje od
spavaće sobe sa dva standardna spojena ležaja
dimenzija 90x195cm, TV/KAT, klima uređaj (bez
doplate), noćni stočić i prostrane kuhinje sa
trpezarijom i stolom za ručavanje kao i sa dve klikklak sofe na razvlačenje dimenzija 120x190cm
. Kuhinje su potpuno opremljene priborom za
ručavanje. Kupatilo je sa tuš/wc. Apartmani
poseduju i veoma prostranu terasu sa setom za
sedenje i stolom.
*KORIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA (BESPLATNO)
*PROMENA POSTELJINE JE NA 5 DANA
POPUSTI:
*20% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 03.03.2013
*15% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 01.04.2013
10 noci,
11 dana
22.
maj
01.
jun
11.
jun
21.
jun
01.
jul
11.
jul
21.
jul
31.
jul
10.
avg
20.
avg
30.
avg
09.
sep
19.
sep
APP 1/2
109*
139*
139
169
209
229
269
269
249
199
149
165*
119*
Pomoćni
ležaj
99*
119*
50
50
50
50
50
50
50
50
50
139*
109*
APP 1/4
89*
109*
89
115
139
149
159
159
155
145
99
139*
109*
-CENE U CENOVNIKU SU IZRAŽENE U EVRIMA, PO OSOBI, NA BAZI 10 NOĆI /11 DANA
-Cene označene zvezdicom (*) su paket aranžmani i obuhvataju 10 noćenja sa autobuskim prevozom iz Beograda, po osobi. Doplata za polaske iz Novog
Sada je 10 eura po osobi. U slučaju sopstvenog prevoza, cena se umanjuje 30 eura po osobi.
....na Vama je samo da odaberete...
15
Ova prelepa vila novijeg datuma se nalazi na nepunih 100m od šetališta i prelepe plaže i na oko 200m
od centra Polihrona. Ispred same vile se nalazi veliki parking, a nasuprot vile je veliko dečije igralište
sa ljuljaškama, toboganima i još mnogo zanimacija
u čemu će mališani u potpunosti uživati. Sa terasa
većine apartmana se vidi more, a apartmani u prizemlju imaju pored terasice i travnatu baštu koju mogu
da koriste. Kuća za preporuku svima. Apartmani ne
poseduju peškire.
TROKREVETNI APARTMANI: Apartmani se sastoje
od spavaće sobe u kome se nalazi ili francuski
ležaj dimenzija 145x190cm ili dva singl standardna
spojena ležaja dimenzija 80x190cm, TV/KAT, noćni
stočić i dve natkasne. Mali hodnik u kome se na
jednoj strani nalazi orman, dok se na drugoj nalaze
kupatilo sa tuš/wc, i velika kuhinja sa posuđem za
tri-četiri osobe, rešo sa dve ringle (mala i velika),
aspirator i veliki frižider. Takođe, u tom dnevnom
boravku se nalazi ležaj dimenzija 80x185 cm.
Apartmani su idealni za porodice sa decom, a
takođe je pogodan i za tri odrasle osobe. Apartmani
na prvom i drugom spratu poseduju prostrane
balkone i pružaju divan pogled. Dok apartmani u
prizemlju imaju pored balkonskog dela i travnati
deo za bezbrižnu dečiju igru.
ČETVOROKREVETNI APARTMANI: Sastoje se od
spavaće sobe u kome se nalazi ili francuski ležaj
dimenzija 145x190cm ili dva singl standardna
spojena ležaja dimenzija 80x190cm, TV/KAT, noćni
stočić i dve natkasne. Mali hodnik u kome se na
jednoj strani nalazi orman, dok se na drugoj nalaze
kupatilo sa tuš/wc, i velika kuhinja sa posuđem za
tri-četiri osobe, rešo sa dve ringle (mala i velika),
aspirator i veliki frižider. Takođe, u tom dnevnom
boravku se nalazi ležaj dimenzija 80×185 cm iz kog se
izvlači jos jedan ležaj dimenzija 80×180. Apartmani
su idealni za porodice sa dva deteta, a takođe je
pogodan i za četiri odrasle osobe. Apartmani na
prvom i drugom spratu poseduju prostrane balkone
i pružaju divan pogled. Dok apartmani u prizemlju
imaju pored balkonskog dela i travnati deo za
bezbrižnu dečiju igru.
*KORIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA JE BESPLATNO
*INTERNET WI–FI BESPLATNO
*PROMENA POSTELJINE NA POLA BORAVKA.
16
10 noci,
11 dana
APP 1/3
prizemlje
22.
maj
01.
jun
11.
jun
21.
jun
01.
jul
11.
jul
21.
jul
31.
jul
10.
avg
20.
avg
30.
avg
09.
sep
19.
sep
99*
119*
109
149
179
199
209
209
205
185
125
139*
119*
APP 1/3
109*
129*
119
159
189
205
215
215
209
189
135
149*
129*
APP 1/4
Prizemlje
89*
109*
85
115
139
155
165
165
159
149
99
129*
109*
APP 1/4
99*
119*
95
125
149
159
169
169
165
155
109
139*
119*
-CENE U CENOVNIKU SU IZRAŽENE U EVRIMA, PO OSOBI, NA BAZI 10 NOĆI /11 DANA
-Cene označene zvezdicom (*) su paket aranžmani i obuhvataju 10 noćenja sa autobuskim prevozom iz Beograda, po osobi. Doplata za polaske iz Novog
Sada je 10 eura po osobi. U slučaju sopstvenog prevoza, cena se umanjuje 30 eura po osobi.
-Dete do 7 godina u pratnji 2 punoplatežne osobe gratis i nema sopstveni ležaj.
-Dva deteta do 10 godina, u pratnji dve punoplatežne osobe mogu deliti ležaj u 1/3 studiu ili apartmanu i plaćaju po
50% cene smeštaja.
POPUSTI:
*15% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 03.03.2013
**10% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 03.03.2013.
*10% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 01.04.2013
**5% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 01.04.2013
NAČINI PLAĆANJA :
Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak do 15 dana pred put (ne odnosi se na popuste za uplatu u celosti prilikom rezervacije)
Kreditne kartice banke Intesa na 6 rata bez uvećanja (Banca Intesa Master Card, Visa i American Express).
Čekovi građana: 40% prilikom rezervacije, a ostatak čekovima do 15.12.2013, uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Administrativna zabrana: 40% akontacija, ostatak do 15.12.2013. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Sole Azura – a.
17
PEFKOHORI / HANIOTI / POLIHRONO:
1-2 DAN: Polazak sa ugovorenog odredišta dan ranije u odnosu na datume iz tabele, prema dogovorenoj satnici.
Dolazak na destinaciju u prepodnevnim satima. Smeštaj u ugovorene smeštajne jedinice od 14.00 sati. NOĆENJE
3-11 DAN: Slobodni dani za individualne aktivnosti, odmor, obilaske i izlete. NOĆENJE./USLUGA PO PROGRAMU/
12-13 DAN: Napuštanje smeštajnih jedinica do 09:00 h. Slobodno vreme do polaska autobusa. Polazak po
dogovorenoj satnici. Dolazak u mesto polaska u ranim jutarnjim satima.
ARANŽMAN OBUHVATA: Smeštaj u studijima/apartmanima na bazi 10 noćenja, usluge pretstavnika agencije i organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Autobuski prevoz (osim za smene označene *), međunarodno zdravstveno osiguranje i individualne troškove.
POPUSTI ZA DECU:
Dete do 7 godina u zajedničkom ležaju – besplatno, u pratnji dve punoplatežne osobe.
Dva deteta do 10 godina, u pratnji dve punoplatežne osobe mogu deliti ležaj u 1/3 studiju ili apartmanu i plaćaju po 50% cene iz tabele.
PREVOZ:
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, audio i video oprema).
Polazak iz Beograda dan uoči smene oko 20:00 sati, sa parkinga kod Sava centra.
Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, realizuje prevoz sa drugom agencijom ili prevoznikom koji ima isti datum i mesto
putovanja, što se može odraziti na promenu satnice polaska.
*GOSTI SU U OBAVEZI DA 2 DANA RANIJE PROVERE TAČNO VREME I MESTO POLASKA I POVRATKA .
CENA PREVOZA:
Cena prevoza u oba pravca za polazak iz Beograda (sa usputnim stanicama do Niša) za odrasle 60€ za decu do 12 godina 45€; u jednom pravcu 55€ za odrasle i
45€ za decu 12 godina.
Cena prevoza iz Novog Sada povratna karta – odrasli 65 eura, deca do 12 god. 60 eura.
*Raspored sedenja u autobusu je određen redosledom prijave. Ukoliko stranke imaju želju da odaberu sedište, to je moguće uz doplatu od 800 dinara po
osobi. Takvi zahtevi se podnose i uplaćuju prilikom prijave za aranžman.
NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima po prodajnom kursu BANCA INTESA -AD BEOGRAD na dan uplate.
*Avans 30% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska.
*Avans 40% prilikom rezervacije , ostatak odloženo, deponovanjem čekova građana do 15.12.2013. god. uz uvećanje ostatka aranžmana od 2% mesečno, na ime
manipulativnih troškova ili administrativnom zabranom (isti uslovi).
*Kreditnim karticama BANKE INTESA I KOMERCIJALNE BANKE na 6 rata bez kamate
*Potrošačkim kreditom, po uslovima koje odredjuje banka na dan sklapanja ugovora o kreditiranju.
U slučaju poremaćaja na tržištu roba i usluga, ili monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo na korekciju
cena na neplaćeni deo aranžmana. Za uplaćeni deo aranžmana cena ostaje nepromenjena.
Rezervacija je konačna uplatom avansa. Prilikom prijave putnik je u obavezi da odabere način plaćanja.
Započeti način plaćanja ne može se kasnije menjati.
NAPOMENA: Početak korišćenja apartmana – studia od 14:00 sati na dan dolaska, a napuštanje apartmana – studia zadnjeg dana boravka do 09:00 sati.
Higijenu u apartmanima – studiima gosti sami održavaju. Eventualne neispravnosti i nedostatke u apartmanima prijaviti odmah predstavniku agencije. Putnici su
odgovorni za lične stvari, kako u prevozu, tako i u smeštaju, u slučaju gubitka ili krađe istih, agencija ne snosi odgovornost.
*Putnici su dužni da poštuju kućni red objekta u kom su smešteni, u suprotnom vlasnik objekta ima pravo da ih iz istog udalji, a agencija ne snosi nikakvu
odgovornost, niti obavezu, niti je dužna da vrati pare putnicima.
* Dimenzije ležaja u Grčkoj se razlikuju od naših standarda. Grčki standard za normalan ležaj je 75-80 cm sa 185-190 cm, veći 120 x 190 cm i francuski 140-155
cm sa 180-190 cm.
* Pomoćni ležaj u svim objektima u Grčkoj je na sklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija.
*Organizator zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su
uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
ORGANIZATOR PUTOVANJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA I SMEŠTAJNOM
OBJEKTU DATE KAKO OD STRANE SUBAGENTA, TAKO I RADNIKA U SOLE AZUR.
PRIJATAN ODMOR ŽELI VAM T.A. “ SOLE AZUR”
Uz ovaj program putovanja važe i opšti uslovi putovanja organizatora putovanja “SOLE AZUR”, OTP 142/2010 , uskladjeni sa Yuta standardom I Zakonom o turizmu
18
Adresa:
Terazije 6, 11000 Beograd
Telefoni:
011 3626 015;
011 3610 148
Fax:
011 2683 924
E-mail:
[email protected] ;
[email protected]
web:
www.soleazur.rs
...Na Vama je samo da odaberete...
NEOS MARMARS je najveće turističko mesto na
zapadnoj obali Sitonije i jedno od najpoznatijih
letovališta na Halkidikiju. Nalazi se na oko 115km
od Soluna. Izgrađen je na tri brežuljka pokrivena
maslinjacima i borovom šumom, koja ovom mestu
omogućuje prirodan hlad i karakterističan miris.U
njemu će svoje mesto naći kako porodični ljudi,
parovi koji žele da uživaju gledajući romantični
zalazak sunca sa plaže kraj svoje vile, tako i mladi
željni provoda, jer je Neos Marmaras mesto koje
pored dve nezaboravne plaže u samom mestu i
brojnih manjih plaža u okolini,ima i mesta za noćni
provod. Zahvaljujući prirodnim lepotama Sitonije
Neos Marmaras sada predstavlja veoma popularno
turističko mesto sa lukom za ribarske, turističke
brodiće i luksuzne jahte.
19
Za poznavaoce Neos Marmarasa vila Ina 2 ima
idealnu lokaciju. Vila se nalazi na samo 50m od
obale i na nekih 100m od prvih plaža na najvećoj
i najlepšoj gradskoj plaži Neos Marmarasa. Od
zvaničnog centra mesta i mase prodavnica,
restorana, suvenirnica vila Ina 2 je udaljena 3 min
laganog hoda. Preko puta vile nalazi se pekara,
kao i dva supermarketa. Pogled sa nekih terasa
vile je na prelepu uvalu i plažu N. Marmarasa.
Moderno opremljeni studiji, neće nikoga ostaviti
ravnodušnim. Parking je ograničen ispred vile, ali u
neposrednoj blizini postoji veliki javni parking.
DVOKREVETNI STUDIJI: Studiji se nalaze na
prvom i drugom spratu i sastoje se od francuskog
ležaja dimenzija 140X200cm, TV/KAT, klima uređaj
(korišćenje je besplatno), noćni stočić, orman,
kao i kuhinjski deo koji je u potpunosti opremljen
sa posuđem, rešo sa dve ringle, frižider, aspirator.
Kupatila su sa ukusom napravljena i imaju tuš/wc.
ČETVOROKREVETNI STUDIJI: Studiji se nalaze
u prizemlju vile u dvorišnom delu kuće (pitati u
agenciji za detaljniji opis). Studiji se sastoje od jedne
ili dve prostorije sa po jednim francuskim ležajem
dimenzija 150x190cm, i još jednim francuskim
ležajem dimenzija140x190cm, ili francuski ležaj
120x190cm, ili krevetima na sprat standardnih
dimenzija 90x190cm. Studiji takođe poseduju i, TV/
KAT, klima uređaj (korišćenje je besplatno), noćni
stočić, orman, kao i kuhinjski deo koji je u potpunosti
opremljen sa posuđem, rešo sa dve ringle, frižider,
aspirator. Kupatila su sa ukusom napravljena i imaju
tuš/wc. Terase su prostrane, ali prolazne i gledaju na
zadnji deo kuće, kao i na krovove drugih kuća.
*KORIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA JE BESPLATNO
*INTERNET WI–FI BESPLATNO
*ČIŠĆENJE I PROMENA POSTELJINE 4-tog I 7-mog
DANA.
10 noci,
11 dana
20.
maj
30.
maj
09.
jun
19.
jun
29.
jun
09.
jul
19.
jul
29.
jul
08.
avg
18.
avg
28.
avg
07.
sep
17.
sep
STD 1/2
119*
149*
179*
159
199
219
259
259
249
235
199*
169*
129*
STD 1/4
99*
129*
159*
109
125
135
165
165
155
145
179*
149*
119*
-CENE U CENOVNIKU SU IZRAŽENE U EVRIMA, PO OSOBI, NA BAZI 10 NOĆI /11 DANA
-Cene označene zvezdicom (*) su paket aranžmani i obuhvataju 10 noćenja sa autobuskim prevozom iz Beograda, po osobi. Doplata za polaske iz Novog
Sada je 10 eura po osobi. U slučaju sopstvenog prevoza, cena se umanjuje 30 eura po osobi.
20
Detaljnije informacije i veću ponudu možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148, ili
dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
-Dete do 7 godina u pratnji 2 punoplatežne osobe gratis i nema sopstveni ležaj.
-Dva deteta do 10 godina, u pratnji dve punoplatežne osobe mogu deliti ležaj u 1/3 studiu ili apartmanu i plaćaju po
50% cene smeštaja.
POPUSTI:
*20% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 03.03.2013
**15% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 03.03.2013.
*15% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 01.04.2013
**10% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 01.04.2013
NAČINI PLAĆANJA :
Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak do 15 dana pred put (ne odnosi se na popuste za uplatu u celosti prilikom rezervacije)
Kreditne kartice banke Intesa na 6 rata bez uvećanja (Banca Intesa Master Card, Visa i American Express).
Čekovi građana: 40% prilikom rezervacije, a ostatak čekovima do 15.12.2013, uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Administrativna zabrana: 40% akontacija, ostatak do 15.12.2013. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Sole Azura – a.
21
NEOS MARMARAS:
1-2 DAN: Polazak sa ugovorenog odredišta dan ranije u odnosu na datume iz tabele, prema dogovorenoj satnici.
Dolazak na destinaciju u prepodnevnim satima. Smeštaj u ugovorene smeštajne jedinice od 14.00 sati. NOĆENJE
3-11 DAN: Slobodni dani za individualne aktivnosti, odmor, obilaske i izlete. NOĆENJE./USLUGA PO PROGRAMU/
12-13 DAN: Napuštanje smeštajnih jedinica do 09:00 h. Slobodno vreme do polaska autobusa. Polazak po
dogovorenoj satnici. Dolazak u mesto polaska u ranim jutarnjim satima.
ARANŽMAN OBUHVATA: Smeštaj u studijima/apartmanima na bazi 10 noćenja, usluge pretstavnika agencije i organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Autobuski prevoz (osim za smene označene *), međunarodno zdravstevno osiguranje i individualne troškove.
POPUSTI ZA DECU:
Dete do 7 godina u zajedničkom ležaju – besplatno, u pratnji dve punoplatežne osobe.
Dva deteta do 10 godina, u pratnji dve punoplatežne osobe mogu deliti ležaj u 1/3 studiju ili apartmanu i plaćaju po 50% cene iz tabele.
PREVOZ:
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, audio i video oprema).
Polazak iz Beograda dan uoči smene oko 20:00 sati, sa parkinga kod Sava centra.
Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, realizuje prevoz sa drugom agencijom ili prevoznikom koji ima isti datum i mesto
putovanja, što se može odraziti na promenu satnice polaska.
*GOSTI SU U OBAVEZI DA 2 DANA RANIJE PROVERE TAČNO VREME I MESTO POLASKA I POVRATKA .
CENA PREVOZA:
Cena prevoza u oba pravca za polazak iz Beograda (sa usputnim stanicama do Niša) za odrasle 60€ za decu do 12 godina 45€, u jednom pravcu 55€ za odrasle i
40€ za decu 12 godina.
Cena prevoza iz Novog Sada povratna karta – odrasli 65 eura, deca do 12 god. 50 eura.
*Raspored sedenja u autobusu je određen redosledom prijave. Ukoliko stranke imaju želju da odaberu sedište, to je moguće uz doplatu od 800 dinara po
osobi. Takvi zahtevi se podnose i uplaćuju prilikom prijave za aranžman.
NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima po prodajnom kursu BANCA INTESA -AD BEOGRAD na dan uplate.
*Avans 30% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska.
*Avans 40% prilikom rezervacije , ostatak odloženo, deponovanjem čekova građana do 15.12.2013. god. uz uvećanje ostatka aranžmana od 2% mesečno, na ime
manipulativnih troškova ili administrativnom zabranom (isti uslovi).
*Kreditnim karticama BANKE INTESA I KOMERCIJALNE BANKE na 6 rata bez kamate
*Potrošačkim kreditom, po uslovima koje odredjuje banka na dan sklapanja ugovora o kreditiranju.
U slučaju poremaćaja na tržištu roba i usluga, ili monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo na korekciju
cena na neplaćeni deo aranžmana. Za uplaćeni deo aranžmana cena ostaje nepromenjena.
Rezervacija je konačna uplatom avansa. Prilikom prijave putnik je u obavezi da odabere način plaćanja.
Započeti način plaćanja ne može se kasnije menjati.
NAPOMENA: Početak korišćenja apartmana – studia od 14:00 sati na dan dolaska, a napuštanje apartmana – studia zadnjeg dana boravka do 09:00 sati.
Higijenu u apartmanima – studiima gosti sami održavaju. Eventualne neispravnosti i nedostatke u apartmanima prijaviti odmah predstavniku agencije. Putnici su
odgovorni za lične stvari, kako u prevozu, tako i u smeštaju, u slučaju gubitka ili krađe istih, agencija ne snosi odgovornost.
*Putnici su dužni da poštuju kućni red objekta u kom su smešteni, u suprotnom vlasnik objekta ima pravo da ih iz istog udalji, a agencija ne snosi nikakvu
odgovornost, niti obavezu, niti je dužna da vrati pare putnicima.
* Dimenzije ležaja u Grčkoj se razlikuju od naših standarda. Grčki standard za normalan ležaj je 75-80 cm sa 185-190 cm, veći 120 x 190 cm i francuski 140-155
cm sa 180-190 cm.
* Pomoćni ležaj u svim objektima u Grčkoj je na sklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija.
*Organizator zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su
uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
ORGANIZATOR PUTOVANJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA I SMEŠTAJNOM
OBJEKTU DATE KAKO OD STRANE SUBAGENTA, TAKO I RADNIKA U SOLE AZUR.
PRIJATAN ODMOR ŽELI VAM T.A. “ SOLE AZUR”
Uz ovaj program putovanja važe i opšti uslovi putovanja organizatora putovanja “SOLE AZUR”, OTP 142/2010 , uskladjeni sa Yuta standardom I Zakonom o turizmu
22
Adresa:
Terazije 6, 11000 Beograd
Telefoni:
011 3626 015;
011 3610 148
Fax:
011 2683 924
E-mail:
[email protected] ;
[email protected]
web:
www.soleazur.rs
...Na Vama je samo da odaberete...
Ovaj prelepi gradić je smešten u zapadnom delu
Grčke,u regiji Epir. Od Soluna je udaljena 375 km,
a celom dužinom je novoizgrađeni autoput, od
luke u Igumenici je udljena 47 km, od aerodroma
u Prevezi 62 km. Parga poseduje impresivnu
vegetaciju, okružena je planinama i maslinjacima,
prelepim plažama, mirnim uvalama, smaragdnim
morem, uzanim ulicama popločanim kaldrmom
i nudi svakome po nešto. Koreni samog grada
sežu čak do antičkog perioda, sve to je još više
doprinelo njenom šarmu i misticnosti. Ako vas
interesuje istorija, ima i vama šta da ponudi, od
Mikenskog groba, preko tvrđave u Pargi, tvrđave
na ostrvu Panagia (do kog možete preplivati), AliPašine tvrđave, pa do manastira Vlaheron, crkve
svetog Sostisa… A ukoliko ste rešili da svoj odmor
posvetite isključivo aktivnostima na vodi, i tu imate
više mogućnosti kao što su: Scuba Diving Club, gde
možete naučiti da ronite ili se otisnuti u ove dubine
sa instruktorima, takođe možete sebi priuštiti i let
paraglajderom, ili sufovati na otvorenom moru…
Ukoliko volite ekskurzije, onda je i za Vas ovo prava
destinacija: obiđite Lefkadu, Zakintos, Kefaloniju,
Krf, Paxos, Antipaxos, Albaniju. Takođe, tu je i obilje
tradicionalnih taverni, restorana, kafića.
Adresa:
Terazije 6, 11000 Beograd
Telefoni:
011 3626 015;
011 3610 148
Fax:
011 2683 924
E-mail:
[email protected] ;
[email protected]
web:
www.soleazur.rs
...Na Vama je samo da odaberete...
23
Vila Petrou se nalazi u strogom centru Parge, u
mirnom delu, na 350 metara od Krioneri plaže.
Ova vila gostima nudi jedan od najboljih smeštaja
u Pargi, sagrađena po visokim standardima i odlično
održavana od strane vlasnika. Zbog izuzetno dobre
saradnje sa vlasnikom vile, obezbedili smo Vam
BESPLATAN parking u okviru vile za prvih 5(pet)
prijava gostiju koji dolaze svojim kolima po smeni.
U blizini vile se nalazi prodavnica, pekara, apoteka,
kao i bazen (moguće korišćenje uz konzumaciju
pića).
Dva apartmana na drugom spratu, soba br. 21
(dvokrevetni apartman) i soba br. 22 (trokrevetni
apartman) su ekskluzivni, sa velikim terasama od 90
m2 (2x45m2)
DVOKREVETNI STUDIO – Poseduje dva singl
(standardna) ležaja, TV/SAT, klima uređaj,
kompletno opremljenu kuhinju, kupatilo sa tuš/
wc, BESPLATANO korišćenje sefa. Takođe poseduje
i terasu sa garniturom za sedenje.
DVOKREVETNI APARTMAN – Svi dvokrevetni
apartmani se sastoje od spavaće sobe sa dva singl
(standardna) ležaja i drugom prostorijom u kojoj se
nalazi kompletno opremljena kuhinja. Apartman
poseduje kupatilo sa tuš/wc, TV/SAT, klima uredjaj,
BESPLATANO korišćenje sefa i terasu sa garniturom
za sedenje.
TROKREVETNI APARTMAN – Svi trokrevetni
apartmani se sastoje od spavaće sobe sa tri singl
(standardna) ležaja i druge prostorije u kojoj se
nalazi kompletno opremljena kuhinja. Apartman
poseduje i kupatilo sa tuš/wc, TV/SAT, klima uređaj,
BESPLATANO korišćenje sefa i terasu sa garniturom
za sedenje.
*ČIŠĆENJE JE SVAKODNEVNO, A PEŠKIRI SE MENJAAJU NA 3 DANA
*KORIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA SE NAPLAĆUJE NA
LICU MESTA 4 EURA PO DANU
24
10 noci,
11 dana
27.
maj
06.
jun
16.
jun
26.
jun
06.
jul
16.
jul
26.
jul
05.
avg
15.
avg
25.
avg
04.
sep
14.
sep
24.
sep
STD 1/2
119*
159*
185*
169
199
239
249
249
209
169
179*
129*
109*
APP 1/2
129*
169*
195*
179
209
249
259
259
219
179
189*
139*
109*
APP 1/2 sa
velikom terasom
139*
179*
205*
189
235
259
269
269
229
189
199*
149*
119*
APP 1/3
119*
159*
175*
139
165
185
195
195
169
135
169*
139*
109*
APP 1/3 sa
169*
175
195
145
129*
189*
149
205
205
179
179*
159*
119*
velikom terasom
-CENE U CENOVNIKU SU IZRAŽENE U EVRIMA, PO OSOBI, NA BAZI 10 NOĆI /11 DANA
-Cene označene zvezdicom (*) su paket aranžmani i obuhvataju 10 noćenja sa autobuskim prevozom iz Beograda, po osobi. Doplata za polaske iz Novog
Sada je 10 eura po osobi. U slučaju sopstvenog prevoza, cena se umanjuje 40 eura po osobi.
-Dete do 7 godina u pratnji 2 punoplatežne osobe gratis i nema sopstveni ležaj.
-Dva deteta do 10 godina, u pratnji dve punoplatežne osobe mogu deliti ležaj u 1/3 studiu ili apartmanu i plaćaju po
50% cene smeštaja.
POPUSTI:
*20% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 03.03.2013
**15% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 03.03.2013.
*15% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 01.04.2013
**10% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 01.04.2013
NAČINI PLAĆANJA :
Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak do 15 dana pred put (ne odnosi se na popuste za uplatu u celosti prilikom rezervacije)
Kreditne kartice banke Intesa na 6 rata bez uvećanja (Banca Intesa Master Card, Visa i American Express).
Čekovi građana: 40% prilikom rezervacije, a ostatak čekovima do 15.12.2013, uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Administrativna zabrana: 40% akontacija, ostatak do 15.12.2013. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Sole Azura – a.
25
Po prvi put na našem tržištu i po prvi put u našoj
ponudi Vila Astra. Vila Astra se nalazi u srcu Parge,
kod popularne „Green Bakery“ pekare, na samo
250m od gradske plaže,a u blizini vile se nalaze
prodavnice, pekara, apoteka. Od najpopularnije
plaže VALTOS kuća je na 10 minuta laganog hoda.
U svom sastavu vila ima dvokrevetne i trokrevetne
studije.
DVOKREVETNI STUDIO: Studiji su opremljeni sa dva
kreveta dimenzija 90x190cm, TV/KAT, Wi-Fi, klima
uredjajem(uz doplatu) sefom u sobi i ormanom.
Svaki studio poseduje svoje kupatilo. Kuhinja je
potpuno opremljena posuđem i svaki studio ima
toster i ketler. Prelepe terase vam pružaju potpuni
osećaj prelepog starog grada.
TROKREVETNI STUDIO: Studiji su opremljeni sa tri
kreveta dimenzija 90x190cm, TV/KAT, Wi-Fi, klima
uredjajem(uz doplatu) sefom u sobi i ormanom.
Svaki studio poseduje svoje kupatilo. Kuhinja je
potpuno opremljena posudjem i svaki studio ima
toster i ketler. Prelepe terase vam pružaju potpuni
osećaj prelepog starog grada.
*ČIŠĆENJE JE SVAKODNEVNO, A PEŠKIRI SE MENJAJU NA 3 DANA
*KORIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA SE NAPLAĆUJE
NA LICU MESTA 5 EURA PO DANU (OPCIONO)
*KORIŠĆENJE INTERNETA WI-FI (BESPLATNO)
10 noci,
11 dana
27.
maj
06.
jun
16.
jun
26.
jun
06.
jul
16.
jul
26.
jul
05.
avg
15.
avg
25.
avg
04.
sep
14.
sep
24.
sep
STD 1/2
119*
159*
179*
169
199
239
249
249
209
159
179*
139*
109*
STD 1/3
119*
159*
169*
129
155
175
185
185
159
135
169*
139*
109*
-CENE U CENOVNIKU SU IZRAŽENE U EVRIMA, PO OSOBI, NA BAZI 10 NOĆI /11 DANA
-Cene označene zvezdicom (*) su paket aranžmani i obuhvataju 10 noćenja sa autobuskim prevozom iz Beograda, po osobi. Doplata za polaske iz Novog
Sada je 10 eura po osobi. U slučaju sopstvenog prevoza, cena se umanjuje 40 eura po osobi.
26
Detaljnije informacije i veću ponudu možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148, ili
dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
-Dete do 7 godina u pratnji 2 punoplatežne osobe gratis i nema sopstveni ležaj.
-Dva deteta do 10, u pratnji dve punoplatežne osobe mogu deliti ležaj u 1/3 studiu ili apartmanu i plaćaju po 50%
cene smeštaja.
POPUSTI:
*15% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 03.03.2013
**10% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 03.03.2013.
*10% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 01.04.2013
**5% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 01.04.2013
NAČINI PLAĆANJA :
Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak do 15 dana pred put (ne odnosi se na popuste za uplatu u celosti prilikom rezervacije)
Kreditne kartice banke Intesa na 6 rata bez uvećanja (Banca Intesa Master Card, Visa i American Express).
Čekovi građana: 40% prilikom rezervacije, a ostatak čekovima do 15.12.2013, uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Administrativna zabrana: 40% akontacija, ostatak do 15.12.2013. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Sole Azura – a.
27
Četvrto po veličini ostrvo Jonskog arhipelaga, nalazi
se između Krfa i Kefalonije. Samo ostrvo je veoma
specifično, prvo zbog same činjenice da vam nije
potreban trajekt da do njega dođete, jer je sa kopnom
spojeno plutajućim pokretnim mostom dužine 50m,
što je značajna ušteda za vaš budžet. Ovo ostrvo vam
nudi: nenadmašne peščane plaže, kao što su Egremni,
Porto Kaciki, Katisma, Jalos, Milos (neke od njih se
nalaze i na listi najlepših plaža sveta), more u nijansama
tirkizne boje, prirodu neverovatne raznolikosti-pravi
raj. Pored plivanja imate i mogućnost da se bavite
surfingom, ronjenjem, paraglajdingom, jedrenjem ili
da iskoristite brojne ekskurzije da upoznate okolna
ostrva…
Na istočnoj strani ostrva dominira Nidri, najrazvijenije
turističko mesto. Mnogo je onih, koji posećuju Lefkadu
nizom godina, posetite i Vi Lefkadu i prepustite se
njenoj lepoti i čarima. Lefkada će Vas nagraditi!!!
28
Adresa:
Terazije 6, 11000 Beograd
Telefoni:
011 3626 015;
011 3610 148
Fax:
011 2683 924
E-mail:
[email protected] ;
[email protected]
web:
www.soleazur.rs
...Na Vama je samo da odaberete...
Apartmani Babis su porodično vlasništvo porodice
Verikios, koja se još od 1973 god. bavi turizmom
na ovom ostrvu. Nalazi se na najboljoj poziciji: na
samoj obali mora, a gradska plaža se nalazi na 10
minuta hoda od vile, a barovi i restorani na samo
2 minuta hoda od vile. Sobe su komforne, i svaka
soba ima kupatilo, kuhinju i balkon. Sobe imaju
TV, sef, stolice i sto za sedenje na balkonu, frižider,
orman, klima uredjaj. Ispred kuće se nalazi prelepa
bašta, gde možete sedeti i uživati u pogledu na luku
i luksuzne jahte.
DVOKREVETNI STUDIO se sastoji od francuskog
ležaja dimenzija 160x200cm, klima uređaja, TV/KAT,
frižider, orman, kuhinjski deo opremljen posuđem
za dve osobe, frižider, sef, kupatilo sa tuš/wc.
Dugačka terasa sa stolom i dve stolice. Studiji se
nalaze na drugom spratu i imaju prelep direktan
pogled na more!!!
DVOKREVETNI APARTMAN se sastoji od spavaće
sobe u kome je francuski ležaj dimenzija 160x200cm,
klima uređaj, TV/KAT, frižider, orman, sef, i druge
prostorije u kome se nalazi kompletno opremljena
kuhinja, kupatilo sa tuš/wc. Dugačka terasa sa
stolom i dve stolice. Apartmani se nalaze na prvom
spratu i imaju prelep pogled na more sa strane!!!
*KORIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA SE NAPLAĆUJE NA
LICU MESTA 5 EURA PO DANU
*KORIŠĆENJE SEFA JE BESPLATNO
*KORIŠĆENJE INTERNETA WI-FI (BESPLATNO)
POPUSTI:
*15% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 03.03.2013
*10% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 01.04.2013
10 noci,
11 dana
27.
maj
06.
jun
16.
jun
26.
jun
06.
jul
16.
jul
26.
jul
05.
avg
15.
avg
25.
avg
04.
sep
14.
sep
24.
sep
STD 1/2
129*
169*
195*
189
225
259
269
269
245
189
195*
155*
129*
APP 1/2
129*
169*
195*
189
225
259
269
269
245
189
195*
155*
129*
-CENE U CENOVNIKU SU IZRAŽENE U EVRIMA, PO OSOBI, NA BAZI 10 NOĆI /11 DANA
-Cene označene zvezdicom (*) su paket aranžmani i obuhvataju 10 noćenja sa autobuskim prevozom iz Beograda, po osobi. Doplata za polaske iz Novog
Sada je 10 eura po osobi. U slučaju sopstvenog prevoza, cena se umanjuje 40 eura po osobi.
Detaljnije informacije i veću ponudu možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148, ili
dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
29
Prelepa i komforna vila, smeštena u najmirnijem
delu u samom centru Nidrija, neposredno uz glavnu
ulicu, na 50 metara od obale, a na samo 200 metara
od šljunkovite plaže. Idealna vila za porodice sa
decom, kao i za parove. Vila poseduje parking za
naše putnike bez naknade.
DVOKREVETNI APARTMANI u svom sastavu
imaju spavaću sobu sa dva singl (standardna,
svaki 90x190cm) ležaja, i drugom prostorijom sa
kompletno opremljenom kuhinjom sa trpezarijskim
stolom za ručavanje. Svaki apartman poseduje TV/
KAT, klima uređaj, kupatilo sa tuš/wc, i prostranu
terasu
TROKREVETNI APARTMANI u svom sastavu
imaju spavaću sobu sa dva singl (standardna,
svaki 90x190cm) ležaja, i drugom prostorijom sa
kompletno opremljenom kuhinjom sa trpezarijskim
stolom za ručavanje gde je smešten i treći ležaj.
Svaki apartman poseduje TV/KAT, klima uređaj,
kupatilo sa tuš/wc, i prostranu terasu.
ČETVOROKREVETNI DUPLEKSI u svom sastavu
imaju dve spavaće sobe. Jedna prostrana soba sa
francuskim ležajem (140x190 cm), druga spavaća
soba manjih dimenzija sa dva singl manja ležaja
(80x180) i prostoriju sa kompletno opremljenom
kuhinjom sa trpezarijskim stolom za ručavanje.
Svaka soba u apartmanu poseduje po TV/KAT.
Apartman poseduje klima uređaj, kupatilo sa tuš/
wc, i prostranu terasu sa garniturom za sedenje.
*ČIŠĆENJE APARTMANA JE SVAKODNEVNO, DOK
SE PEŠKIRI MENJAJU NA 3-5 DANA
*KORIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA SE NAPLAĆUJE NA
LICU MESTA 5 EURA PO DANU
*KORIŠĆENJE INTERNETA WI-FI (BESPLATNO)
10 noci,
11 dana
27.
maj
06.
jun
16.
jun
26.
jun
06.
jul
16.
jul
26.
jul
05.
avg
15.
avg
25.
avg
04.
sep
14.
sep
24.
sep
APP 1/2
129*
169*
189*
179
209
249
259
259
225
179
189*
149*
119*
APP 1/3
109*
159*
175*
145
179
199
209
209
185
125
169*
139*
109*
APP 1/4
99*
149*
165*
129
165
179
189
189
165
119
159*
119*
109*
-CENE U CENOVNIKU SU IZRAŽENE U EVRIMA, PO OSOBI, NA BAZI 10 NOĆI /11 DANA
-Cene označene zvezdicom (*) su paket aranžmani i obuhvataju 10 noćenja sa autobuskim prevozom iz Beograda, po osobi. Doplata za polaske iz Novog
Sada je 10 eura po osobi. U slučaju sopstvenog prevoza, cena se umanjuje 40 eura po osobi.
30
Detaljnije informacije i veću ponudu možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148, ili
dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
-Dete do 7 godina u pratnji 2 punoplatežne osobe gratis i nema sopstveni ležaj.
-Dva deteta do 10, u pratnji dve punoplatežne osobe mogu deliti ležaj u 1/3 studiu ili apartmanu i plaćaju po 50%
cene smeštaja.
POPUSTI:
*20% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 03.03.2013
**15% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 03.03.2013.
*15% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 01.04.2013
**10% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 01.04.2013
NAČINI PLAĆANJA :
Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak do 15 dana pred put (ne odnosi se na popuste za uplatu u celosti prilikom rezervacije)
Kreditne kartice banke Intesa na 6 rata bez uvećanja (Banca Intesa Master Card, Visa i American Express).
Čekovi građana: 40% prilikom rezervacije, a ostatak čekovima do 15.12.2013, uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Administrativna zabrana: 40% akontacija, ostatak do 15.12.2013. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Sole Azura – a.
31
Ova luksuzna vila se nalazi u centru Nidri-ja na
samo 50m od šetališta i 300m od centra mesta.
Vila se nalazi i na 70m od plaže. Parking je moguć
u blizini kuće. Mogućnost korišćenja bazena hotela
„PALMYRA“ koji se nalazi na 20m od vile uz kupljeno
piće.Ova vila će Vam doneti pravu dozu odmora i
uživanja, koje Vam pruža Lefkada. Ne propustite
malo luksuza i zadovoljstva…
DVOKREVETNI STUDIO: Studio se sastoji od dva
standardna ležaja dimenzija 90x190cm. Poseduje i
plazma TV/KAT, kao i čajnu kuhinju opremljenu sa
posudjem za 2-3 osobe. Prelepe i prostrane sobe,
svaka poseduje sopstveno kupatilo sa tuš/wc, kao
i fen za kosu. Prostrane terase od kojih neke imaju
delimičan pogled na more.
TROKREVETNI STUDIO: Studio se sastoji od tri
klasična standardna ležaja dimenzija 90x190cm.
Poseduje i plazma TV/KAT, kao i čajnu kuhinju
opremljenu sa posudjem za 2-3 osobe. Prelepe i
prostrane sobe, svaka poseduje sopstveno kupatilo
sa tuš/wc, kao i fen za kosu. Prostrane terase od
kojih neke imaju delimičan pogled na more.
*KORIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA SE NAPLAĆUJE NA
LICU MESTA 5 EURA PO DANU (OPCIONO)
*KORIŠĆENJE INTERNETA WI-FI (BESPLATNO)
10 noci,
11 dana
27.
maj
06.
jun
16.
jun
26.
jun
06.
jul
16.
jul
26.
jul
05.
avg
15.
avg
25.
avg
04.
sep
14.
sep
24.
sep
STD 1/2
139*
179*
195*
215
269
285
299
299
285
215
199*
189*
119*
STD 1/3
129*
169*
189*
159
189
209
219
219
209
149
189*
169*
109*
-CENE U CENOVNIKU SU IZRAŽENE U EVRIMA, PO OSOBI, NA BAZI 10 NOĆI /11 DANA
-Cene označene zvezdicom (*) su paket aranžmani i obuhvataju 10 noćenja sa autobuskim prevozom iz Beograda, po osobi. Doplata za polaske iz Novog
Sada je 10 eura po osobi. U slučaju sopstvenog prevoza, cena se umanjuje 40 eura po osobi.
32
Detaljnije informacije i veću ponudu možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148, ili
dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
-Dete do 7 godina u pratnji 2 punoplatežne osobe gratis i nema sopstveni ležaj.
-Dva deteta do 10, u pratnji dve punoplatežne osobe mogu deliti ležaj u 1/3 studiu ili apartmanu i plaćaju po 50%
cene smeštaja.
POPUSTI:
*20% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 03.03.2013
**15% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 03.03.2013.
*15% popusta na cenu smeštaja za uplate u celosti prilikom rezervacije. Popust traje do 01.04.2013
**10% popusta na cenu smeštaja za uplate 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 15 dana pred put. Popust traje do 01.04.2013
NAČINI PLAĆANJA :
Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak do 15 dana pred put (ne odnosi se na popuste za uplatu u celosti prilikom rezervacije)
Kreditne kartice banke Intesa na 6 rata bez uvećanja (Banca Intesa Master Card, Visa i American Express).
Čekovi građana: 40% prilikom rezervacije, a ostatak čekovima do 15.12.2013, uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Administrativna zabrana: 40% akontacija, ostatak do 15.12.2013. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Sole Azura – a.
33
PARGA I LEFKADA:
1-2 DAN: Polazak sa ugovorenog odredišta dan ranije u odnosu na datume iz tabele, prema dogovorenoj satnici.
Dolazak na destinaciju u prepodnevnim satima. Smeštaj u ugovorene smeštajne jedinice od 14.00 sati. NOĆENJE
3-11 DAN: Slobodni dani za individualne aktivnosti, odmor, obilaske i izlete. NOĆENJE./USLUGA PO PROGRAMU/
12-13 DAN: Napuštanje smeštajnih jedinica do 09:00 h. Slobodno vreme do polaska autobusa. Polazak po
dogovorenoj satnici. Dolazak u mesto polaska u ranim jutarnjim satima.
ARANŽMAN OBUHVATA: Smeštaj u studijima/apartmanima na bazi 10 noćenja, usluge pretstavnika agencije i organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Autobuski prevoz (osim za smene označene *), međunarodno zdravstevno osiguranje i individualne troškove.
POPUSTI ZA DECU:
Dete do 7 godina u zajedničkom ležaju – besplatno, u pratnji dve punoplatežne osobe.
Dva deteta do 10 godina, u pratnji dve punoplatežne osobe mogu deliti ležaj u 1/3 studiju ili apartmanu i plaćaju po 50% cene iz tabele.
PREVOZ:
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, audio i video oprema).
Polazak iz Beograda dan uoči smene oko 15:00 sati, sa parkinga kod Sava centra.
Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, realizuje prevoz sa drugom agencijom ili prevoznikom koji ima isti datum i mesto
putovanja, što se može odraziti na promenu satnice polaska.
*GOSTI SU U OBAVEZI DA 2 DANA RANIJE PROVERE TAČNO VREME I MESTO POLASKA I POVRATKA .
CENA PREVOZA:
prevoza u oba pravca za polazak iz Beograda (sa usputnim stanicama do Niša) za odrasle 75€ za decu do 12 godina 70€; u jednom pravcu 70€ za odrasle i 65€ za
decu 12 godina.
Cena prevoza iz Novog Sada povratna karta – odrasli 80 eura, deca do 12 god. 75 eura.
*Raspored sedenja u autobusu je određen redosledom prijave. Ukoliko stranke imaju želju da odaberu sedište, to je moguće uz doplatu od 800 dinara po
osobi. Takvi zahtevi se podnose i uplaćuju prilikom prijave za aranžman.
NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima po prodajnom kursu BANCA INTESA -AD BEOGRAD na dan uplate.
*Avans 30% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska.
*Avans 40% prilikom rezervacije , ostatak odloženo, deponovanjem čekova građana do 15.12.2013. god. uz uvećanje ostatka aranžmana od 2% mesečno, na ime
manipulativnih troškova ili administrativnom zabranom (isti uslovi).
*Kreditnim karticama BANKE INTESA I KOMERCIJALNE BANKE na 6 rata bez kamate
*Potrošačkim kreditom, po uslovima koje odredjuje banka na dan sklapanja ugovora o kreditiranju.
U slučaju poremaćaja na tržištu roba i usluga, ili monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo na korekciju
cena na neplaćeni deo aranžmana. Za uplaćeni deo aranžmana cena ostaje nepromenjena.
Rezervacija je konačna uplatom avansa. Prilikom prijave putnik je u obavezi da odabere način plaćanja.
Započeti način plaćanja ne može se kasnije menjati.
NAPOMENA: Početak korišćenja apartmana – studia od 14:00 sati na dan dolaska, a napuštanje apartmana – studia zadnjeg dana boravka do 09:00 sati.
Higijenu u apartmanima – studiima gosti sami održavaju. Eventualne neispravnosti i nedostatke u apartmanima prijaviti odmah predstavniku agencije. Putnici su
odgovorni za lične stvari, kako u prevozu, tako i u smeštaju, u slučaju gubitka ili krađe istih, agencija ne snosi odgovornost.
*Putnici su dužni da poštuju kućni red objekta u kom su smešteni, u suprotnom vlasnik objekta ima pravo da ih iz istog udalji, a agencija ne snosi nikakvu
odgovornost, niti obavezu, niti je dužna da vrati pare putnicima.
* Dimenzije ležaja u Grčkoj se razlikuju od naših standarda. Grčki standard za normalan ležaj je 75-80 cm sa 185-190 cm, veći 120 x 190 cm i francuski 140-155
cm sa 180-190 cm.
* Pomoćni ležaj u svim objektima u Grčkoj je na sklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija.
*Organizator zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su
uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
ORGANIZATOR PUTOVANJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA I SMEŠTAJNOM
OBJEKTU DATE KAKO OD STRANE SUBAGENTA, TAKO I RADNIKA U SOLE AZUR.
PRIJATAN ODMOR ŽELI VAM T.A. “ SOLE AZUR”
Uz ovaj program putovanja važe i opšti uslovi putovanja organizatora putovanja “SOLE AZUR”, OTP 142/2010 , uskladjeni sa Yuta standardom I Zakonom o turizmu
34
Adresa:
Terazije 6, 11000 Beograd
Telefoni:
011 3626 015;
011 3610 148
Fax:
011 2683 924
E-mail:
[email protected] ;
[email protected]
web:
www.soleazur.rs
...Na Vama je samo da odaberete...
Halkidiki – Skriveni raj
Zagrlite trenutak koji ćete negovati i čuvati u vašem sećanju, do kraja vašeg života. Halkidiki
je poluostrvo koje se nalazi jugoistočno od grada Soluna. Sa svoja karakteristična tri prsta
(Kasandra, Sitonia, Atos), liči na trozubac koji prodire u Egej. Beskrajne, suncem okupane
peščane plaže, duboki i slikoviti zalivi, prelepe obale, tradicionalna naselja i moderni
turistički kompleksi, mala ostrva i zaklonjene uvale, brda pod borovom šumom koja se
spuštaju do mora, miris borovine i slanog morskog vazduha, srebrnaste plantaže maslina,
zlatna polja žita i beskrajni vinogradi koji daju bogati rod samo su neke od karakteristika
Halkidikija.To je prirodni raj, koji uskladjuje tradiciju sa modernim načinom života. Sa
obalom dužom od 550 km Halkidiki ima najlepše plaže u Grčkoj. Mnoge od njih dobile
su “Plavu Zastavu” (Blue Flag). Ali Halkidiki nudi više od sunca, mora i plaža.Tu je puno
zabave, festivala i kulturnih dogadjaja. Postoji oko 20 arheoloških nalazišta, uključujući
Stagiru (mesto gde je rodjen Aristotel) i pećine Petralone koja je bila nastanjena pre
700.000 godina.
Kasandra, zapadni deo Halkidikija, pošto je
najbliži Solunu, je najpopularnije i najnaseljenije
od ova tri poluostrva. Raširen je u oblasti gde
ćete pronaći peščane plaže ukomponovane sa
prirodnim lepotama i kristalno plavim morem.
Kasandra je najbolji izbor za one koji više vole
živopisne destinacije uz obilje noćnog života,
zabave i mnogo drugih stvari. Ovde ćete naći sve
pogodnosti – veliki izbor hotela i onih jeftinih
i onih skupih, tradicionalne Grčke taverne,
diskoteke, barove i drugu zabavu, kao i mnoge
vidove rekreacije, posebno za vodene sportove.
Sa druge strane, ukoliko najviše želite mir i
tišinu, ovde možete naći brojna nenaseljena
skrivena mesta. Kasandra je najpripitomljenija
od ova tri prsta. Njena prostranstva su pozlaćena
obradjenim poljima, njena obla brda blagoslovena
bujnom vegetacijom i gustim borovim šumama.
Njeni stanovnici su farmeri, koji žive svoj život
na starinski način a svakog gosta dočekuju kao
prijatelja.
35
Kao sjajna zvezda iznad kristalnih voda, smešten u zalivu od koga zastaje dah , u potpunoj harmoniji sa prirodom, nalazi se hotel SANI BEACH&SPA. Peščane plaže koje se prostiru kilometrima u daljinu; primaljivi spa centar; fantastični restorani sa specijalitetima
međunarodne i grčke kuhinje čine hotel SANI BEACH&SPA idealnim za porodični odmor.
Hotel zauzima centralno mesto u zalivu. Iskoristite priliku da uživate u vodenim sportovima, vežbate tenis sa našim trenerima ili uživate u mediteranskim pejzažima vozeći mountain bike.
%
0
2
%
0
-1
“Porodični” hotel u okviru poznatog kompleksa Sani resort, Sani Beach Club izgrađen je u
stilu prizemnih bungalova, idealnih za porodice sa decom.
Hotel raspolaže sa 205 soba, renoviranih 2007/2008. Sve sobe imaju kupatilo, terasu ili
baštu, klima uređaj, mini bar, sef za čuvanje dragocenosti, SAT TV, direktnu telefonsku
liniju, aparat za kafu / čaj, DVD plejer, fen za kosu, wireless internet.
%
0
2
%
0
1
Smešten direktno nа vlastitoj plаži, poseduje privаtnu mаrinu, novi Sаni Asteriаs Apаrtmаni pružаju gostimа luksuz, privаtnost i nаjbolji smeštаj. Sve sobe su dekorisane u
minimalističkom stilu i imaju kupatilo sa luksuznim kozmetičkim proizvodima, terasu ili
balkon, klima uređaj, minibar, sef za čuvanje dragocenosti, SAT TV…
Luksuzni hotel u okviru poznatog kompleksa Sani, nalazi se odmah uz Sani marinu, na plaži
dugoj 7km (plava zastavica Mediterana). Ležaljke i suncobrani su posebno rezervisani za
goste hotela i njihovo korišćenje je besplatno. Sadržaj hotela: 103 apartmana, restoran,
više kafe barova, bazeni za decu i odrasle, bar kraj bazena, spa centar, teretana, sauna,
jacuzzi, hamam…
-10%-20%
SANI RESORT 5*
36
Pruža jedinstveno iskustvo sa odmora, skriveno mesto između privatnog vlasništva i privatno razvijanih ekoloških rezervata, sa marinom za jahte i nekoliko
hotela od kojih svaki ima poseban karakter, nudeći širok izbor objekata za odmor i sobe sa pogledom na luksuzne vrtove ili sa pogledom na more , do junior
ili VIP Suit-a sa jakuzzi-em ili privatnim bazenom i baštom sa direktnim izlazom na plažu.
Hotel ELINOTEL APOLAMARE 5* - Potpuno renoviran 2009. Hotel kombinuje luksuz sa
mirnim porodičnim okruženjem na izuzetan način. Nalazi se na samoj plaži, u mirnijem
delu Haniotija. Hotel raspolaže sa 87 soba. Svi apartmani i sobe su prostrane i opremljene
klima uređajem, satelitskom TV, kupatilom, telefonom, mini barom, sefom i balkonom/
terasom. Hotel poseduje: otvoreni bazen, restoran, bar, bar kraj bazena, teretana, jacuzzi,
internet kutak, dečije igralište, mini klub, parking, animacija za decu. Hotel poseduje
sopstvenu plažu.
Jedno dete do 1,99 godina i jedno dete do 11,99 godina GRATIS.
-20%
Hotel ISTION CLUB 5* - Potpuno novi hotel smešten na ulasku na Kassandru. Svojim
gostima nudi sve uslove za luksuz i relaksaciju kako svojim izgledom, tako i funkcionalnošću
i visokim kvalitetom usluge. Sve sobe imaju klima uređaj, direktnu telefonsku liniju, fen
za kosu, mini bar, sef, satelitsku TV, radio. Hotel poseduje: glavni restoran, grčka taverna,
italijanski restoran, bar kraj bazena, spa centar, centar za sportove na vodi, teniske
terene,odbojka na plaži, stoni tenis, teretana, jacuzzi, sauna, masaža u okviru spa centra,
otvoreni i zatvoreni bazen,internet ugao, wireless internet, servis za pranje veša, parking,
bazen za decu, dečije igralište, mini klub za decu od 4-12 godina…
Jedno dete do 1,99 godina i jedno dete do 13,99 godina GRATIS.
-15%
Hotel OCEANIA CLUB & SPA 5* - Nov komlpeks, izgradjen 2005. godine u obliku u amfiteatra
sa pogledom na Egejsko more, nudi potpuno novo iskustvo i Ultra All Inclusive uslugu.
Hotel se nalazi na samo 1km od Nea Moudania-e. Hotel ima 298 soba. Sve sobe imaju
balkon/terasu,kupatilo, satelitsku TV…Hotel poseduje: glavni restoran, tri “A la carte”
restorana, bar kraj bazena, bar na plaži, bazen sa delom za decu, ležaljke, suncobrani i
peškiri, dnevna i vecernja animaciju za decu i odrasle, sportski tereni, sportovi na vodi…
Dva deteta do 11,99 godina GRATIS.
%
5
1
%
0
-1
Hotel FLEGRA PALACE 4* - Hotel Flegra Palace se nalazi na samo 150 m od plaže.
Hotelski kompleks se sastoji od 7 manjih zgrada, sa ukupno 81 soba. Hotel je renoviran
2008. godine. Sve sobe su uređene različito, moderno opremljene i sadrže klima uređaj,
satelitsku TV, DVD plejer, telefon,mini bar, terasu sa garniturom za sedenje i kupatilo.
Sadržaj hotela: otvoreni bazen, bazen za decu, jacuzzi, animacija,ležaljke i suncobrani oko
bazena i na plaži…
Jedno dete do 5,99 godina i jedno dete do 11,99 godina GRATIS.
-20%-30%
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
37
Hotel ALIA PALACE 5* - Aila Palace je hotel sa modernom arhitekturom i odličnim
prostornim rešenjima. Nalazi se na brdu iznad Pefkohorija, na samo nekoliko minuta hoda
od centra. Pogled sa terasa hotela na more i panorama ovog grada nikoga ne ostavlja
ravnodušnim. Sadržaj hotela: otvoreni bazen, restoran, bar, bar kraj bazena, konferencijska
sala kapaciteta do 150 osoba, teretana, jacuzzi, prodavnica suvenira,besplatan transfer
gostiju do plaže, internet kutak,bazen i igraliste za decu, teniski teren…
Dete do 1,99 godine GRATIS, dete od 2-10,99 godina ima 50% POPUST.
-15%
Hotel POSSIDI HOLIDAY RESORT 5* - se nalazi na samoj plaži, okružen borovom šumom
i maslinjacima, nedaleko od centra mesta Possidi. Idealan hotelski kompleks za one koji
traže odmor u prelepoj prirodi i mirnoj atmosferi, a sa visokim kvalitetom usluga. Sve sobe
imaju terasu/balkon, internet pristup, mini bar, radio, satelitsku TV, moderan i udoban
namesšaj, kupatilo, fen za kosu, klima uređaj, sef. Sadržaj hotela: restoran, taverna, piano
bar sa kaminom, dnevni bar na plaži, bazen sa delom za decu, SPA centar, dečije igralište,
mini market, rent-a-car, teniski tereni, igraonica…
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete do 11,99 godina GRATIS.
-25%
Hotel THEOPHANO IMPERIAL PALACE 5* - Hotel je renoviran 2008. godine i nalazi se
u okviru kompleksa hotela Athos Palace i Pallini Beach. Sadržaj hotela: bazen, bar kraj
bazena, restoran, piano bar, mini klub sa animacijom za decu (od 4-12 godina), čuvanje
dece (uz doplatu), vodeni sportovi…Hotel raspolaže sa 151 sobom. Sve gledaju na baštu i
ka zalivu Toroneos i imaju klima uređaj, mini bar, kupatilo, bade-mantilima, fenom za kosu
i kozmetičkim preparatima, terasu/balkon, sef, SAT TV, ADSL konekcija.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete do 11,99 godina GRATIS.
-10%
Hotel KASSANDRA PALACE 4* - Hotelski kompleks, koji se nalazi nedaleko od gradića
Kriopigi, smešten je na površini od oko sedam hektara u predivnom vrtu, okružen
borovima i maslinama. Kassandra Palace nudi gostoprimstvo uz izuzetan nivo usluge.
Hotel je renoviran 2008 godine.Sadržaj hotela: otvoreni bazen, bar kraj bazena, koktel
bar, taverna, mini market, disko, servis za pranje veša, TV-video sala, prodavnica suvenira,
parking, bus servis za prevoz gostiju do obližnjeg Kriopigija, bazen i igralište za decu,
dečiji klub u dvorištu hotela, program za animaciju gostiju, sportovi na vodi, teniski
teren…
Jedno dete do 6,99 godine i jedno dete do 13,99 godina GRATIS.
38
-20%
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
HOTEL PORTES BEACH 4* - se nalazi u živopisnom mestu Nea Potidea, na ulazu na
Kasandru. Idealno je mesto za odmor u lepom zelenom okruženju, sa slikovitom
panoramom na interesantne predele Kasandre. Sve sobe su ukusno dekorisane. Sadržaj
hotela: recepcija dostupna 24 sata, restoran na otvorenom, glavni restoran, bazen
sa ležaljkama i suncobranima, bar kraj bazena, glavni bar, diskoteka, teniski teren (uz
doplatu), odbojka na plaži, punkt za sportove na vodi, teretana/fitnes centar, sauna (uz
doplatu), igralište za decu, mini klub za decu, dečiji bazen, animacija za decu, TV soba,
mini market, kafe, prodavnice, parking, rent-a-car (uz doplatu)
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete do 13,99 godina GRATIS.
-17%
HOTEL RENAISSANCE HOTEL &SPA 4* - Renaissance Resort posebnu pažnju pridaje
detaljima i zato se ne može porediti sa velikim hotelskim kompleksima. Nalazi se nadomak
centra poznatog letovališta Hanioti. Sastoji se iz nekoliko zgrada u kojima su smeštene
sobe. Udobne i jednostavno uređene sobe sadrže klima uredjaj, mini frižider, SAT TV,
pristup internetu, sef, kupatilo sa tušem ili kadom, terasu koja gleda na bazen. Sadržaj
hotela: otvoreni bazen (ležaljke i suncobrani se ne doplaćuju), dečiji bazen, stoni tenis,
rent-a-car, bar kraj bazena, snek bar, restoran, TV sala, večernja animacija…
Jedno dete do 1,99 godine GRATIS; dete od 2 do 11,99 godina 50% POPUSTA.
-10%
HOTEL AMMON ZEUS 4* - se nalazi tik pored ostataka antičkog svetilišta Ammon Zeus,
na samoj obali mora, udaljen samo par minuta od centra Kalitee. Plaža na kojoj se nalazi
nosi plavu zastavicu Mediterana za najčistije more. Sa hotelskih balkona vidi se prelepa
panorama Egejskog mora i zelenilo ove brdovite regije. Hotel je od skora renoviran i u
svakoj sobi je dostupan frižider, televizor, klima i fen za kosu. Sadržaj hotela: otvoreni
bazen, bar kraj bazena, sef, menjačnica na recepciji, snekbar, veliki parking prostor,
hamam, sauna, jacuzzi, teretana, restoran…
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete do 5,99 godina GRATIS.
-10%
HOTEL ALKION 4* - Nalazi se na 200 m od mesta Kriopgi, 500 m od plaže. Besplatan prevoz
na svakih sat vremena minibusem od hotel do plaže i nazad. Sve sobe su sa balkonom,
TWC, klima uređaj, SAT – TV, telefon, fen i frižider. Hotel ima: bazen sa ležaljkama i
suncobranima koji su uključeni u cenu, dečiji bazen, sef uz doplatu, internet konekciju,
bar i restoran. Ležaljke i suncobrani na plaži se doplaćuju.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete do 11,99 godina GRATIS.
-15%
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
39
Athos Palace 4* - Jedinstvena, mediteranska atmosfera, odlični gastronomski ukus hrane
i vrhunski kvalitet usluge, čine Athos Palace vrednim članom kompleksa G-hotela. Sve
sobe su prostrane i udobne, imaju klima uređaj, kupatilo sa fenom za kosu, balkon, SAT
TV, telefonsku liniju, mini frižider, sef. Sadržaj hotela: 2 otvorena bazena, zatvoreni bazen,
restoran, taverna, kafe-bar, snekbar, piano bar, frizerski salon, servis za pranje veša, bina
za pozorišne predstave, bioskop na otvorenom, dečije igralište, program za animaciju
gostiju, sportovi na vodi.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete do 11,99 godina GRATIS; dete od 12-17,99 plaća
50% .
-10%
ALEXANDER THE GREAT 4* - Povrh prelepog zaliva, usred borove šume, smešten je hotel
Alexander the Great. Sa terase hotelskog kafea pruža se pogled na Egejsko more, koji
oduzima dah. Hotel je omiljeno mesto za odmor mnogih Evropljana što zbog odlične
pozicije, što zbog odlične usluge. Sadržaj hotela: lobi, recepcija, internet ugao, glavni
restoran, „a la carte“ restoran, taverna na otvorenom, kafe, soba za zabavu, sala za
konferencije, mini market, suvenirnica, bar na terasi koja gleda na more, vrt, bazen sa
delom za decu, bar kraj bazena, ležaljke i suncobrani (na plaži i oko bazena), frizer, bejbi
siting, spa terapije, animacija i zabava, tereni za tenis, odbojka na plaži, stoni tenis.…
Jedno dete do 5,99 godine i jedno dete do 11,99 godina GRATIS.
-15%
POSSIDI PARADISE 4* - se nalazi u centru Possidija na samoj plaži. Jednostavna,
tradicionalna forma i luksuz ovog hotela odlično su spojeni u sa prelepim okruženjem i
kristalno čistim morem. Sve sobe sadrže terasu, frižider, klima uredja, SAT TV, fen za kosu i
kupatilo. Sadržaj hotela: bar, bar pored bazena, otvoreni bazen, parking, recepcija, rent-acar, restoran, sauna, teniski teren na otvorenom… Usluga u hotelu je polupansion (na bazi
švedskog stola, samoposluživanje).
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete do 11,99 godina GRATIS.
-15%
HANIOTI PALACE 4* - Hanioti Palace hotel nalazi na samo 100m od plaže u mirnom delu
Haniotija. U mirnoj, prijatnoj atmosferi pruža sve usluge koje jedan moderan hotel treba
da ima. Zbog ovoga ga često biraju gosti koji traže sve prednosti modernog letovališta i
smeštaj u mirnom okurženju. Hotel ima najveći bazen na otvorenom u celom letovalištu,
dug 25m. Sadržaj i usluge hotela: veliki bazen na otvorenom, dečiji bazen, bar kraj bazena,
igralište za decu, kafeterija, snek bar, sauna, javni parking...
Jedno dete do 3,99 godine GRATIS; dete od 4 do 11,99 godina 50% POPUSTA.
-15%
40
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
SIMANTRO BEACH 4* - Hotel se nalazi na zapadnoj obali poluostrva Kassandra, u
neposrednoj blizini Sani Resort-a. Ovaj hotel je specifičan pre svega po svojoj arhitekturi
i dizajnu. Rađen je po uzoru na izgled svetogorskih manastira, dok je enterijer uglavnom
uređen u tradicionalnom, etno stilu. Najbliže mesto u blizini hotela je Nea Fokea od koje
je udaljen oko 10 km. Hotel pripada lancu G-hotela.Sadržaj hotela: 2 restorana, taverna, 2
bazena, bazen za decu, bar pored bazena i na plaži, duga peščana plaža,, igralište za decu,
internet, diskoteka, teretana, manji SPA centar više kao wellness kutak za opuštanje, stoni
tenis, mini market, parking.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete do 11,99 godina GRATIS.
-10%
CHROUSSO VILLAGE 3* - nalazi se na vrhu prvog prsta, Kasandre. Izgrađen je u stilu
klub-hotela, renoviran 2005 godine i sastoji se iz glavne zgrade i 15 manjih zgrada gde
su smeštene sobe. Na oko 40 ha prelepe bašte, predstavlja spoj luksuza, netaknute
prirode i tradicionalne grčke gostoljubivosti. Sadržaj hotela: prodavnice, recepcija, 2
otvorena bazena, mini market, sef za čuvanje stvari od vrednosti, prodavnica nakita, 2
dečija bazena, dva MINI Cluba za program animacije za decu od 4 do 12 godina, tereni za
košarku, odbojku, tenis, odbojku na plaži, stoni tenis, sportovi na vodi, snek bar …
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete do 11,99 godina GRATIS.
-20%
ELINOTEL POLIS 3* - Udoban i savremen mali hotel, odličnog položaja – u novijem delu
Haniotija, tačnije 350 m od centra. Nudi svojim gostima sve pogodnosti mirnog odmora.
Bar kraj malog bazena prijatno je mesto za odmor kako tokom dana tako i tokom večeri.
Hotel je renoviran 2008 godine kada je dobio dodatnu zvezdicu pod okriljem lanca hotela
“Elinotels”. Sadržaj i usluge hotela: bazen, bazen za decu, lobi bar, restoran, bilijar, kafe,
punkt sa sportovima na vodi na plaži...
Dva deteta do 11,99 godina GRATIS.
-20%
TROPICAL 3* - U izuzetno lepom okruženju, sa palmama, obiljem zelenila i cveća mala je
oaza sa lepim, velikim bazenom, lociran na oko 300m od plaže i na oko 120m od centra
Haniotija. U svom sastavu ima studie i apartmane. Pored mnogobrojnih sadržaja, hotel
poseduje otvoreni bazen i bar na bazenu. Hotel je idealan za mlade, kao i za porodice
sa decom. Sve sobe su komforne sa telefonom, minibarom, SAT TV, fenom za kosu i
balkonom.
Dva deteta do 11,99 godina GRATIS.
-20%
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
41
LOUTRA BEACH 3* - Loutra Beach Hotel se nalazi na jugozapadu Kasandre, u mestu Loutra
u Agios Paraskevis-u. Udaljen je 10 km od Pefkohori-a i 110 km od aerodroma. Potpuno
je renoviran 2005-2006. Ovaj mali porodični hotel odiše prijateljskom atmosferom, nudi
dobru hranu i mogućnost opuštanja u mini SPA centru. Plaža u Lutri Ag.Paraskevi je
idealna za miran odmor. A Lutra zapravo predstavlja i modernu banju Kasandre. Smeštaj:
Hotel ima ukupno 22 sobe (standardne i porodične). Svaka soba ima: klimu, TV, kupatilo
(kada ili tuš kabina), telefon. Neke sobe imaju balkon ili terasu.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-11,99 godina GRATIS.
-10%
DOLPHIN BEACH 3* - je mali hotel apartmanskog tipa na zapadnoj strani poluostrva
Kasandra, odmah pored Posidija. Okružen zelenilom i borovom šumom s jedne strane,
beličastim peskom i plavim morem s druge, idealno je mesto za porodice sa decom. Sve
sobe su opremljene fenom za kosu, mini barom, radiom, sefom, SAT TV i imaju terasu i
kupatilo sa tuš kabinom. Sadržaj hotela: bar, dečiji zabavni park, igraonica, internet kafe,
mini market, otvoreni bazen, parking, recepcija, restoran, servis za pranje rublja.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-11,99 godina GRATIS.
-20%
NAIAS 3* - Naias je mali hotel koji se nalazi na samoj plaži u Haniotiju okružen
zelenilom. Idealan je izbor za porodice sa decom jer ima sve prednosti modernog hotela
nezanemarujući udobnost i kvalitet usluge. Sve sobe su opremljene balkonom ili terasom,
malom kuhinjom, kupatilom, TV-om, fenom za kosu, sefom, klima uređajem. Sadržaj
hotela: otvoreni bazen, bazen za decu, restoran, bar kraj bazena… Mogućnost korišćenja
sefa i interneta uz doplatu na licu mesta.
Dva deteta do 11,99 godina GRATIS.
-10%
Hotel MYKONOS PARADISE 3* - Mykonos Paradise Spa Hotel predstavlja idealan izbor kako
za poslovne ljude zbog blizine Soluna, tako i za porodičan odmor zahvaljujući ljubaznom
osoblju. Nalazi se u centru letovališta Nea Kalikratia. Sadržaj hotela: glavni restoran, dva
bara, bazen, sef na recepciji, servis za pranje rublja, konferencijska sala, parking za goste
hotela, bar na krovu sa pogledom na more, fitnes sala, spa centar. Afitriti SPA centar
sadrži: zatvoreni bazen, saunu, jacuzzi, hamam, solarijum, teretanu, salon lepote (u kojem
možete uživati u raznim tretmanima i masažama).
Dete do 1,99 godine GRATIS.
42
-10%
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
Hotel ATRIUM 2* - Atrium širom otvara vrata svim gostima, svima sa jednakom
gostoljubivošću i predusretljivošću. Nalazi se 300 m izvan Pefkohorija okružen maslinama
i borovom šumom, a na 700 m od plaže. Sadržaj hotela: recepcija, bazen, dečiji bazen,
bar kraj bazena, odbojka na plaži, dečije igralište, teniski teren, teren za košarku, škola
ronjenja, aerobik, bilijar, ping pong, restoran, animacija i rekreacija gostiju, rent-acar, renta-bike, menjačnica…
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2 do 11,99 godina GRATIS.
-20%
Hotel KASSANDRA BAY 2* - Okružen bujnom borovom šumom, hotel Kassandra Bay se
nalazi na 500 metara od centra mesta Kriopigi i na 500 metara od plaže. Sve sobe su
lepo opremljene i imaju pogled na bazen, more ili planinu.Sadržaj hotela: recepcija,bar,
restoran, bazen,dečiji bazen, parking, internet, sef, TV sala. Ležaljke i suncobrani na plaži
uz doplatu.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2 do 5,99 godina GRATIS; dete od 6-11,99
godina ima 50% POPUSTA.
-15%
Hotel CALYPSO 2* - Mali tradicionalno uređeni hotel, sa odličnom lokacijom, hotel Calypso
obećava miran i udoban odmor. U centralnom delu hotela nalazi se terasa sa bazenom i
ležaljkama i suncobranim, i većina soba gleda na bazen. Sve sobe su opremljene klima
uredjajem, SAT TV-om, malim frižiderom, direktnom telefonskom linijom, sefom, fenom
za kosu, kupatilom, terasom. Sadržaj hotela: bazen na otvorenom, bar kraj bazena, snek
bar, velika terasa sa ležaljkama i suncobranima, restoranl, happy hour“ u glavnom baru
svako veče, recepcija, lobi sa velikim SAT TV-om, pikado, menjačnica, mini golf…
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2 do 5,99 godina GRATIS.
-10%
Hotel APP LEONIDAS 2* - se nalazi u mestu Mola Kaliva. Poseduje 26 studio/apartmana,
sa potpuno opremljenom kuhinjom, kupatilom sa tus kabinom, TV-om, klima uredjajem i
balkonom. Hotel se nalazi na oko 60m od plaže i 200 m od centra Mola Kalive.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2 do 11,99 godina GRATIS.
-10%
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
43
Sitonia, drugo poluostrvo Halkidikija, se nalazi
izmedju poluostrva Kasandra i Atos. Sitonia je
okružena Toroneos zalivom sa istočne strane i
Singlitskim zalivom na zapadu.
Uzbudljivi pejzaži privlače sve vrste turista,
posebno ljubitelje prirode i one koji koristeći
odmor žele da pobegnu od zamki civilizacije. To je
idealna destinacija za miran i opušten odmor ležeći
na zlatnim plažama.
Duž zapanjujuće obale i zelenih brda, Sitonija
poseduje mnogo šarmantnih mesta koja nude
iskrenu gostoljubivost,
kao i ugodan i udoban smeštaj u odličnim hotelima,
apartmanima, studijima, sobama za izdavanje i
vilama.Na svakom kraju Sitonije naći ćete predivne
plaže sa kristalno čistom vodom, male osamljene
pećine sa jedinstvenim kamenim oblicima, i oblasti
pod borovom šumom koje se prostiru dokle pogled
dopire. Na Sitoniji, možete posetiti neke od vrlo
impresivnih istorijskih nalazišta, otkrivajući važnost
regije kroz vekove. Ova regija, ipak, ima dobro
organizovanu turističku infrastrukturu uključujući
večernji i noćni život.
Danai Beach Resort & Villas je kreiran tako da svojim gostima može ponuditi ekstra
luksuzne usluge. Elegantne vile, koje se nalaze u sklopu hotela, kao i vrlo luksuzne sobe i
suite, koje se nalaze u hotelu, nude svojim gostma svaki vid komfora i luksuza.
Hotel je udaljen 2,5 km od naselja Metamorfosi, 100km od aerodroma “Makedonija”. Plaža
je hotelska, peščana. Kompleks je smešten na brdu, među borovima, sastoji se od devet
zgrada i vila (jednospratni, dvospratni i jedan trospratni objekat). Usluga -doručak -švedski
sto, mogućnost ručka i večere-uz doplatu. Sve sobe sadrže klima uredjaj,grejanje,sef,mini
-bar,TV/SAT,CD,telefon,fen,internet,kupatilo,bade-mantil, balkon ili terasa.
44
Porto Carras Grand Resort je jedan od najvećih i najpoznatijih hotelskih kompleksa u Grčkoj. Nalazi se na poluostrvu Sithonia, 120km od Soluna. Kompleks se
sastoji iz hotela Meliton, Sithonia i Village Inn (bungalovi). Tu su i maslinjaci, tereni za košarku, fudbal, tenis i golf, kao i vinograd koji pokriva 47,5 hektara zemlje.
U okviru kompleksa nalazi se i najveća privatna marina u jugoistočnoj Evropi, kao i dobro poznati Thalassotherapy i Spa centar. Restorani, barovi na otvorenom ili
u zatvorenom prostoru, bioskop upotpunjuju doživljaj. Najluksuzniji hotel u celom kompleksu – Meliton Thalasso&Spa je na desetak minuta daleko od mesta Neos
Marmaras, do kojeg se može stići i brodićem koji je na raspolaganju gostima hotela.
PORT CARRAS MELITON HOTEL 5* - Sinonim za luksuz. Svojim specifičnim oblikom
podseća na brod, delo je poznatog arhitekte Walter-a Groupisa, veoma je privlačan svima
koji žele da na svom odmoru uživaju u luksuzu.
Prostrane sobe sadrže kupatilo sa tuš kabinom, SAT TV, radio, telefon, mini bar, internet
priključak, fen, sef, kupatilo, terasu. Gosti hotela mogu koristiti usluge celog kompleksa.
Suite za 4 osobe, pored svega navedenog, poseduju još dnevnu sobu, spavaću sobu.
-20%
PORTO CARRAS SITHONIA HOTEL 5* - Sithonia Beach hotel je sagrađen uz more i svojim
gostima nudi iskustvo udobnog odmora u potpuno renoviranom i funkcionalnom
okruženju, a sve to uz visok nivo estetike i kvaliteta.
Svaka soba hotela je klimatizovana, poseduje frižider, satelitski TV program, kupatilo i
veliku terasu. Suite za 4 osobe, pored svega navedenog, poseduju još i dnevnu sobu. Hotel
obezbeđuje i prevoz brodićem do Neos Marmarasa.
-20%
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
45
Hotel ANTHEMUS SEA 5* - Ovaj vrhunski hotel se nalazi u malom zalivu na Elia plaži ,
na 10 km udaljenosti od mesta Nikiti. Odličan servis, stalne inovacije, ljubazno osoblje,
luksuzan i udoban smeštaj, kao i prelepa plaža, sve su to razlozi zbog kojih je Anthemus
Sea odličan izbor za letovanje. Hotel se sastoji od 208 soba. Hotelski sadrzaji: recepciija,
lift, bar, piano bar, luksuzni wellness centar ,amfiteatar, restoran, la carte taverna,bar
kraj bazena, prodavnica suvenira, internet kutak, 3 otvorena bazena, prilaz za osobe sa
invaliditetom, Wi-fi internet ( besplatan za goste hotela), teretana, animacija. …
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-11,99 godina GRATIS.
-6%
Hotel ATHENA PALLAS 5* - Hotel Athena Pallas ima svoju privatnu plažu u Eliji. Neos
Marmaras je udaljen 8 km. Predivnom uređenju u sobama i apartmanima tipa „suite“
u hotelu Athena Pallas posebno doprinose drvene grede i detalji od kamena.Spa centar
hotela Athena Pallas Village obuhvata prostorije za masažu, saunu, hidromasažnu kadu,
hamam i zatvoreni bazen sa toplom vodom. Možete se osvežiti i u 3 otvorena bazena. U
blizini bazena nalaze se i 3 snek bara. Ovaj hotel takođe nudi dečji bazen i teniske terene..
Parking u okviru objekta je besplatan.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-12,99 godina GRATIS.
-15%
BLUE DOLPHIN 4* - Izgrađen u tradicionalnom grčkom stilu, ovaj hotel se sastoji od 15
bungalova. Izdvojen je od buke i samim tim idealan za prijatan porodični odmor. Šarolika
hotelska bašta sa živopisnim bojama, stabla borova, svežvazduh, i jarko sunce stvaraju
osećaj opuštajuće i savršene atmosfere. Sadržaj hotela: mini market, bazen, suncobrani i
ležaljke kraj bazena i na plaži, parking, TV sala, menjačnica na recepciji, lekar opšte prakse
na usluzi, dečiji bazen, dečije igralište, tenisko igralište, igralište za košarku, igralište za
odbojku, tereni za mini golf, sala za bilijar, sala za stoni tenis…
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-11,99 godina GRATIS.
-15%
Hotel VILLAGE MARE 4* - Veoma lep hotelski kompleks koji se sastoji od 8 manjih zgrada,
ušuškanih između stabala maslina i mediteranskog rastinja. Hotel je renoviran 2007.
godine. Topla i gostoprimljiva atmosfera hotela omogućiće udoban i prijatan boravak
svojim gostima. Sadržaj hotela: bar, bar pored bazena, bilijar, dečiji bazen, dečiji zabavni
park, internet priključak, lekarska ordinacija, mini market, otvoreni bazen, parking,
recepcija, restoran, snack bar, suncobrani i ležaljke pored bazena, teniski tereni, teren za
odbojku, tv sala…
%
5
1
%
0
1
-
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-11,99 godina GRATIS.
U mezonetama tri deteta do 13,99 godina GRATIS.
46
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
LAGOMANDRA BEACH 4* - Na samo par minuta od kosmopolitskog i živopisnog Neo
Marmarasa, na drugom prstu Halkidikija, na čarobnoj i peskovitoj obali bogatoj zelenilom,
nalazi se hotelski kompleks Lagomandra. Lagomandra Beach se nalazi na samoj plaži.
Sadržaj hotela: lobi sa recepcijom, parking, restoran, tradicionalna taverna, snek-bar, TV
sala, internet, servis za pranje veša, bazeni, dečiji bazeni, bar kraj bazena, stoni tenis,
bilijar, mini-bus prevoz do Neos Marmarasa, plaža sa plavom zastavicom Mediterana,
bar na plaži, igralište za decu, punkt sa sportovima na vodi… Gosti hotela mogu koristiti
sadržaje celog kompleksa.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-11,99 godina GRATIS.
-15%
LAGOMANDRA 4* - Na samo par minuta od kosmopolitskog i živopisnog Neo Marmarasa,
na drugom prstu Halkidikija, na čarobnoj i peskovitoj obali bogatoj zelenilom, nalazi se
hotelski kompleks Lagomandra. Lagomandra hotel je od plaže udaljen 150m, povezan
mostićem preko glavnog puta. Sadržaj hotela: lobi sa recepcijom, parking, 2 restorana,
bašta na krovu, tradicionalna taverna, snek-bar, TV sala, internet, bazeni, dečiji bazeni,
bar kraj bazena, stoni tenis, bilijar, mini-bus prevoz do Neos Marmarasa, plaža sa plavom
zastavicom Mediterana, bar na plažii, igralište za decu, punkt sa sportovima na vodi…
U junior suite i mezoneti dva deteta do 13,99 godina GRATIS.
-15%
Hotel LILY ANN BEACH 3* - Nedaleko od živopisnog mesta Nikiti na poluostrvu Sithonia
nalazi se Hotel Lilly Ann Beach. Hotel je na samoj plaži u prijatnom, mirnom delu zaliva
Toroneos i udaljen je oko 10 km od poznatih odmarališta Nikiti i Neos Marmaras. Hotel
čine 4 zgrade u lepom ambijentu, okružene vrtom. Hotel Lilly Ann svojim gostima pruža:
restoran na otvorenom sa pogledom na more, otvoreni bazen sa slatkom vodom, bazen
za decu, bar, bar na bazenu, sef, krevetac za bebe, visoke stolice za bebe, suncobrane i
ležaljke na bazenu (besplatno), a stanica međumesnog saobraćaja nalazi se ispred hotela.
-15%
Jedno dete do 6,99 godina i jedno dete od 7 do 11,99 godina GRATIS.
Hotel LILY ANN VILLAGE 3* - Hotel Lily Ann Village ima pogled na zaliv Toroneos i smešten je
u borovoj šumi. Nalazi se na svega 400 metara od centra odmarališta i popularne peščane
plaže u Nikitiju. Stanica gradskog autobusa udaljena je 800 metara od hotela. Lily-Ann
Village sastoji se od 4 zgrade okružene predivnim baštama. Ima recepciju, klimatizovani
restoran, bazen sa slatkom vodom i deo za decu, snek bar pored bazena i besplatne
suncobrane i ležaljke oko bazena. Svetle i udobne sobe imaju sopstvenu telefonsku liniju,
klima-uređaj, frižider, TV sa satelitskim kanalima i kupatilo sa tuš kabinom.
Jedno dete do 6,99 godina i jedno dete od 7 do 11,99 godina GRATIS.
-15%
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
47
Hotel PHILOXENIA BUNGALOWS 3* - Hotel Philoxenia Bungalows je smešten u Psakudiji,
malom mestu na poluostrvu Sitonija, na oko 80km udaljenosti od Soluna. Bungalovi se
nalaze na oko 150m od plaže, okruženi prelepim zelenilom. Hotelski kompleks sadrži
147 soba smeštenih u 11 bungalova. Sve smeštajne jedinice sadrže klima-uređaj, SAT/TV,
frižider, fen za kosu i balkon sa pogledom na baštu ili šumu. U hotelski sadržaj ulaze i lobby
bar, internet, sefovi na recepciji, bazen, dečji bazen, igralište za decu, rent-a-car, restoran
grčke nacionalne kuhinje…
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete do 11,99 godina GRATIS.
-10%
Hotel SIMEON 3* - Mali porodični hotel nalazi se u srcu Sitonije, u prelepom okruženju
malog gradića Metamorfossi. Svojim gostima nudi apsolutni mir i opuštanje na 70-tak
metara od mora. Hotel ima ukupno 60 soba raspoređenih u tri zgrade. 2010. godine
je započeto renoviranje hotela i za sada je renoviran jedan deo soba koje su nazvane
superior jer su bolje opremljene od ostalih standard soba. Sadržaj: Recepcija, sef na
recepciji, lobby, restoran, bazen sa delom za decu, internet oko bazena i u prostoru oko
recepcije, ležaljke i suncobrani pored bazena.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete do 12,99 godina GRATIS.
-10%
Hotel ELEA VILLAGE 3* - Hotel Elea Village je skromniji hotel koji pripada lancu Arcotel.
Smešten je u mirnom delu letovališta Akti Elia sa pogledom na zaliv Toroneos. Od plaže
ga razdvaja samo lokalni put, tako da je udaljenost od mora svega 20-ak metara. Sastoji
se od glavne zgrade i nekoliko manjih u kojima se raspoređene sobe. Od letovališta Nikiti
je udaljen oko 9 km, dok je Neos Marmaras na oko 11 km od hotela. Hotel poseduje:
recepciju, restoran, bazen sa delom za decu, bar pored bazena, ležaljke i suncobrani pored
bazena, TV sala, malo igralište za decu, teren za tenis.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete do 6,99 godina GRATIS.
-15%
Hotel PORFI BEACH 3* - Hotel se nalazi na samoj plaži nedaleko od gradića Nikiti, na
prelepoj Sitoniji. Udaljen je svega 1 km od centra Nikitija, oko 2,5 km od Metamorfosija i
oko 17 km od Neos Marmarasa. Hotel je smešten na prostoru koji je pun zelenila, palmi i
borovine tako da nudi idealne uslove za odmor i opuštanje. Hotel poseduje: recepciju, sef
na recepciji, restoran, taverna, bar, bazen sa delom za decu, bar pored bazena i na plaži,
Wi-Fi internet u javnim prostorijama, TV sala, bilijar, stoni tenis, teren za košarku, igralište
za decu, mini market.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete do 11,99 godina GRATIS.
48
-10%
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
Slikovito mesto Uranopolis sa svojom malom
ribarskom lukom i starom tvrdjavom, leži na samim
vratima jedinstvene monaške zajednice Svete
Gore, na poluostrvu Halkidiki.
Njegovo ime u prevodu znači “Nebeski grad”.
Na padinama oblih zelenih brda koji se spuštaju do
svetlucavog mora najdubljeg plavetnila, leži jedan
od najlepših delova Grčke. Vizantijski toranj, zlatne
peščane plaže, čisto plavo more i puno tipičnih
Grčkih taverni čine Uranopolis mestom vrednim
posete.
Sveta Gora - Atos (Agion Oros) je jedina monaška
republika na svetu. Atos je nastanjen samo
monasima koji čuvaju svoju tradicionalnu religiju
još od Vizantijskog perioda, koji se završio 1453.
godine.
Na Atos mogu ući samo muškarci, uz posebnu
dozvolu, i to od vremena kada je donet dekret
da je osobama “sa glatkim licem” zabranjeno da
narušavaju svetost ovog mesta. To je ekskluzivno
područje samo za monahe i pustinjake. Sveta
država na svojim brdima ima puno impresivnih
manastira, uklopljenih u prelepi prirodan
krajolik.
EAGLES PALACE 5* - još jedan u nizu luksuznih hotela, lociran samo na par minuta
odmirnog mesta i luke Uranopolis, i nadomak granice sa Svetom zemljom - Atosom.
Konstruisan u jedinstvenom vizantijskom stilu, Eagles Palace zaista pruža priliku kako za
porodični odmor, tako i za profesinalna okupljanja u vidu kongresa, seminara i sl. Eagles
Palace ima 165 soba, bungalova i suit-a , koje su prilagodjeni elegantnom i luksuznom
nacinu života, koji je upotpunjen pogledom na more.
%
0
2
%
0
1
-
49
ALEXANDROS PALACE 5* - Samo 5km pre Uranopolisa, na sopstvenoh plaži, nalazi se ovaj
izuzetno lepi komforan hotel, renoviran 2007. godine. Sastoji se iz desetak manjih objekata,
od kojih većina ima pogled na more i ostrva arhipelaga Amouliani. Odlična hrana, ljubazno
osoblje, izuzetan menadžment, učiniće Vaš odmor u ovom hotelu nezaboravnim. Sadržaj
hotela: otvoreni i zatvoreni bazen, doktor na poziv, menjačnica, jacuzzi, sauna, internet
kafe, mini market, bazen i igralište za decu, stoni tenis, tenis, bilijar, odbojka na pesku,
sportovi na vodi, fitnes klub, teretana, hamam, odbojka, mini disko, program animatora,
3 restorana, 2 bara unutar hotela, bar na plaži i bar pored bazena....
Jedno dete do 1.99 godine i dva deteta od 2-11,99 godina GRATIS.
-20%
HOTEL ARISTOTELES 4* - Ovaj prelepi hotelski kompleks sa nalazi na veoma živopisnoj
lokaciji, samo par minuta vožnje od Svete Gore i njenih manastira, i blizu tradicionalnog
grčkog ribarskog mesta i luke Uranopolis. Izgrađen je u obliku amfiteatra na 45.000 m2
poseda odakle se pruža fenomenalan pogled na Svetu zemlju. Sadržaj hotela: bazen,
hidromasaža, hamam, sauna, mini market, kafeteria, mini klub i igralište za decu,
animacija, disko klub, fitness, teniski, košarkaški i odbojkaški tereni, mali vodeni park,
sportovi na vodi, restoran, glavni bar i bar pored bazena, SPA centar…
Jedno dete do 2.99 godine i dva deteta od 3-11,99 godina GRATIS.
-15%
Hotel AGIONISSI RESORT 4 * - Na kilometar i po od lokalnog tradicionalnog sela, gde žive
stanovnici ostrva Amouliani, nalazi se hotel Agionissi Resort. Ukusno dizajniran i udoban
hotel pruža svojim gostima potpunu relaksaciju, harmoničan odmor i priliku da upoznaju
grčku tradiciju. Hotelski balkon gledaju na lokalnu prirodu, more ili manastire Atosa.
Sadržaj hotela: bazen na otvorenom, recepcija, mini market sa suvenirnicom, dečije
igralište, bar, bar na plaži kao i bar pored bazena, restoran, nezaboravne grčke večeri, spa
centar sa mineralnom vodom, teretana, teniski teren, stoni tenis i fudbalski teren
Jedno dete do 1.99 godine i jedno dete od 2-11,99 godina GRATIS.
-15%
Hotel THEOXENIA 4* - Hotel Theoxenia se nalazi u blizini malog grada – luke Uranopolisa,
meštana samoj granici sa Svetom Gorom. Spoj tamnoplavog mora i zelenila koje je
okružuje čine ovaj hotel idealnim mestom za odmor. Sadržaj hotela: glavni restoran
na bazi polupansiona, 4 bazena, hidromasaža, recepcija 24 casa, servis za pranje veša,
prodavnice, TV soba, mini market, sefovi za čuvanje dragocenosti (uz naknadu), sala za
konferencije, hotelski mini bus za transfere gostiju, bazen i igralište za decu, soba za video
igre, tereni za košarku, odbojku na plaži, mali fudbal, tenis, sportovi na vodi, Taverna,
piano bar, bar na plaži i pored bazena…
Do troje dece do 11,99 godina GRATIS.
50
-10%-25%
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
Hotel XENIA 4* - Stariji hotel, od skora renoviran, udaljen je samo par minuta od
Ouranopolisa. Nalazi se na prelepoj peščanoj plaži, sa pogledom na Atos i ostrvo Amulijani.
Sadržaj hotela: restoran, bar na plaži, grčke večeri, časovi kuvanja, odbojka na plaži, dečije
igralište, ekskurzije brodom, iznajmljivanje automobila i bicikala, SPA centar, frizerski
salon, čuvanje dece (na zahtev), servis za pranje veša, bazen, dečiji bazen, teniski teren…
Jedno dete do 1,99 godine, jedno dete od 2-5,99 godina i jedno dete od 6-11,99 godina
GRATIS.
-15%
HOTEL AKRATHOS 3* - Izgrađen u stilu arhitekture manastira na Atosu, na odličnoj lokaciji,
samo 3 km od Ouranopolisa, Akrathos Beach pruža pravi doživljaj trećeg poluostrva
Halkidikija. Kompleks se sastoji od 7 zasebnih zgrada, koje su smeštene u velikoj bašti.
Sadržaj hotela: bar, bazen, igralište za decu, dečiji klub, diskoteka, kafe, konferencijska
sala, prodavnica, restoran, frizerski salon, servis za pranje veša, košarka, odbojka, sportovi
na vodi, bilijar, video-igrice, igraonica, stoni tenis, tenis, teretana….
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-11,99 godina GRATIS.
-10%
HOTEL AKTI OURANOPOLIS 3* - Na fenomenalnoj lokaciji, na ulazu u Svetu zemlju,
smešten je hotel Akti Ouranopoli. Nalazi se na samoj plaži, samo 1.5 km od Ouranopolisa.
Izgradjen je po standardima hotela sa 4 zvezdice, kako bi svojim gostima pružio udobnost
i kvalitet usluge. Sadržaj hotela: restoran, taverna, bar na plaži, bar na bazenu, bazen
sa morskom vodom, dečiji bazen, sef, internet kafe, mini-market, konferencijska sala (50
mesta), igralište za decu, odbojka na plaži, stoni tenis, bilijar, sportovi na vodi…
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-11,99 godina GRATIS.
-10%
HOTEL SUNRISE 3* - se nalazi na prelepom malom ostrvu Ammouliani. Izgrađen na divnoj
lokaciji, na samoj obali, ovaj hotel nudi veličanstven pogled na zaliv i planinu Atos. Hotel
sadrži 46 lepo opremljenih soba, svaka ima kupatilo, tuš, radio, telefon, room service.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-11,99 godina GRATIS.
-10%
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
51
OLIMPSKA REGIJA ili Provincija Pieria nalazi se u severoistočnom delu
kontinentalne Grčke, sa zapada omeđena prirodnom granicom koju čine
legendarna planina Olimp i Pieriske planine.
Oblast Pierie zauzima površinu od 1.516 kilometara kvadratnih u kojoj živi
oko 134.000 stanovnika. Glavni grad oblasti je Katerini. Glavna karakteristika
obale su široke peščane plaže koje se pružaju pravcem sever-jug u dužini od
70 km.
Oblast je bogata spomenicima velike istorijske i arheološke vrednosti.
Arheološki lokalitet Dion koji se nalazi ispod planinskih vrhova Olimpa,
ostacima nekadašnjih svetilišta, grobnica, pozorišta, bazilika i drugih zgrada
svedoči o važnosti ovog nekada kultnog mesta. Svojom prirodnom lepotom
oduševljava planina Olimp, od 1985. godine proglašena Nacionalnim Parkom.
U centralnoj Pierii nalaze se nekoliko letovališta povezana širokom peščanom
plažom i šetalištem, Paralia, Olympic Beach, Platamon, Nei Pori i Leptokaria,
koji svojim brojnim sadržajima, kako tokom dana tako i noću, privlače veliki
broj turista.
Hotel MEDITERRANEAN VILLAGE 5* - Pod senkom mitskog Olimp, na talasima plaže
Termaikos zaliva ćete naići na hotelski kompleks Mediterranean Village, ultramoderan
resort od 5 zvezdica. Ispred njega proteže se prelepa plaža Pierie. Visok standard kvaliteta
usluga, gostoprimstvo i odlična geografski položaj je jaka kombinacija, da napravite pravi
izbor.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-6,99 godina GRATIS. Dete od 7-13,99 godina
POPUST 50%.
-15%
52
Hotel DION PALACE 5* - Hotel Dion Palace se nalazi na samoj plaži u podnožju planine
Olimp, na oko 80 km od Soluna, u mestu Litohoro. Gostima pruža izuzetno visoku uslugu
i poseduje 196 moderno opremljenih soba. Hotelski sadržaj: bar na plaži, bar pored
bazena, bar u okviru spa centra, bilijar, dečiji bazen, dečiji zabavni park, otvoreni bazen,
zatvoreni bazen, veliki spa centar, hidromasažeri, raznovrsni tretmani lica i tela, masaža,
recepcija, restoran, dva restorana „ A la carte”, room service, servis za pranje rublja.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete do 11,99 godina GRATIS.
-10%
Hotel MEDITERRANEAN PRINCESS 4* je izgrađen 2008. godine. Nalazi se na 120 metara
od plaže I 400 metara od centra Paralije. Hotel sadrži 75 soba koje su opremljene LCD
televizorima, satelitskom TV, direktnom telefonskom linijom,internetom, mini barom,
fenom za kosu, sefom I terasom… Sadržaj hotela : recepcija, dnevni boravak, “A la carte”
restoran, internet kutak, teretana, sauna, otvoreni bazen, bazen za decu, bar kraj bazena,
igralište, parking…
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-6,99 godina GRATIS. Dete od 7-13,99
POPUST 50%.
-15%
Hotel MEDITERRANEAN RESORT 4* - Jedinstveni izbor za one koji traže kvalitetan odmor.
Nalazi se na samo 80 metara od predivne plaže. Hotel ima 68 luksuznih soba, pažljivo
uređenih kako bi Vam pružile jedinstvenu atmosferu tokom Vašeg boravka. Sve sobe su
opremljene televizorom, mini barom, telefonom, klima uređajem, kupatilom, fenom za
kosu… Hotelski sadržaji uključuju : sportove na vodi, restoran, bar, sauna, fitnes centar,
zatvoreni bazen, otvoreni bazen, Wi-Fi na javnim mestima, parking (u blizini)…
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-6,99 godina GRATIS. Dete od 7-13,99
POPUST 50%.
-15%
HOTEL OLYMPIAN BAY 4* - Olympian Bay je moderan hotel, smešten u Leptokariji, oko
1 km od centra grada i na samoj plaži. Sastoji se od 214 komfornih dvokrevetnih soba i
4 apartmana koji se nalaze u glavnoj zgradi, kao i od 7 bungalova gde se nalazi jos 140
soba, svaka sa balkonom ili terasom sa lakim pristupom bašti hotela. Hotelski sadržaji i
usluge obuhvataju teretanu, fitnes salu, sportske terene, tržni centar, rent-a-car, dečije
igralište,večernju animaciju, restoran, bar na plaži , bar kraj bazena, tavernu, “A la carte”
restorane, dva otvorena bazena...
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete do 11,99 godina GRATIS.
-20%
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
53
Cosmopolitan Hotel & Spa 4* – U Paraliji, na obali mora i u senci Olimpa, napravljen
je savremeni objekat dizajniran tako da pruži našim gostima luksuz koji je pristupačan,
udobnost i uslugu u cilju što prijatnijeg boravka. Zahvaljujući svom originalnom dizajnu
Cosmopolitan Hotel & Spa ostavlja utisak plutajućeg hotela. Hotel Cosmopolitan nudi
luksuznu uslugu I moderan smeštaj. Topla atmosfera I kvalitetna usluga stvaraju savrsene
uslove za odmor.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-6,99 godina GRATIS.
-15%
HOTEL OLYMPUS THEA 4* - Olimpus Thea hotel je izgrađen na nacionalnom drumskom
putu Solun-Atina, neposredno pre Tempi, sa panoramskim pogledom na Egejsko more.
Nalazi se blizu duge plaže sa čistim morem kojoj svake godine dodeljuju plavu zastavicu.
Pored hotela, nalazi se dvorac krstaša, poznat kao dvorac Platamon, sa jedinstvenim
pogledom na Egejsko more i okolinu, gde se održavaju brojne kulturne manifestacije.
Transfer do plaze mini busevima – besplatan za goste hotela!
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-12,99 godina GRATIS.
-15%
HOTEL OLYMPIC STAR 4* - Hotel Olympic Star 4* je smešten na samoj plaži prelepog
Nei Poria, na samo 100km od Soluna, a na svega 25 km od istorijskog mesta Dion. Hotel
nudi dvokrevetne sobe, porodične sobe (maksimalno 4 odrasle osobe) i junior suite
(maksimalno 4 odrasle osobe). Hotel poseduje bar, parking, restoran...
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-12,99 godina GRATIS.
-10%
HOTEL KRONOS 4* - Hotel Kronos je smeštan na drvećem okruženoj lokaciji u centru
Platamonasa, na samo 60 m od plaže. Ima bazen sa barom, hidromasažer i jacuzzi. Ovaj
hotel sa 4 zvezdice nudi 60 prostranih, klimatizovanih soba sa televizorima i sopstvenim
kupatilima. Svaka ima prostran balkon sa pogledom na Olimp, more ili vrt. Hotelska
picerija i restoran nude ukusna jela internacionalne kuhinje. Taverna služi jela grčke
kuhinje. Ostali sadržaji uključuju teretanu sa saunom. U bašti se nalazi igralište za decu.
Na raspolaganju je i dečiji bazen.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-11,99 godina GRATIS.
54
-10%
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
HOTEL EVILION SEA AND SUN 3* - Sagrađen u novom delu Nei Porija, najluksuzniji hotel
u Nei Poriju, svega minutu hoda od peščane plaže i dve minute od glavnog šetališta –
promenade u mestašcu. Kapacitet hotela je 120 ležaja. Raspolaže sa dvokrevetnim,
trokrevetnim i porodičnim sobama. U prizemlju hotela nalazi se bazen sa ležaljkama i
suncobranima, restoran, kafe-bar, prodavnica suvenira, zlatar.
Jedno dete do 1,99 godine GRATIS; jedno dete od 2-13,99 godina ima POPUST 50%.
-10%
GIANNOULIS HOTEL 3* - Hotel se nalazi između Paralije i Olympic Beach-a, oko 50 m od
plaže. Hotel je otvoren 2009 godine. Ima 24 sobe. Sve sobe imaju kupatilo sa tuš kadom ili
kadom, balkon ili terasu, klima uređaj, TV, mini frižider. Od dodatnog sadržaja gostima su
na raspolaganju recepcija, bar, bazen sa delom za decu, parking. Usluga je na bazi noćenja
sa doručkom.
Jedno dete do 5,99 godine GRATIS; jedno dete od 6-11,99 godina ima POPUST 50%.
-10%
HOTEL SUN BEACH 3* - Hotel Sun Beach Platamonas nalazi se u mestu Platamon, na
50m od plaže. Hotel sa devedest soba, okružen zelenilom, nalazi se pored plaže, desetak
minuta hoda od centra letovališta. Sun Beach ima recepciju, lobi, restoran, tavernu,
bazen sa barom pored bazena, uslove za bavljenje sportovima na vodi, sefove, parking...
Skromne sobe su sa TWC, SAT TV, telefonom, malim frižiderom, A/C i terasom.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-11,99 godina GRATIS.
-10%
Hotel REGINA MARE 3* - Hotel Regina Mare nalazi se u centru Paralije. Hotel sa
tridesetosam soba, renoviran 2007. godine, smešten je na dvadesetak metara od mora
u centru letovališta, prekoputa crkve. Regina Mare ima recepciju, Internet “corner”
(uz doplatu na licu mesta), lobi, restoran, bar... Sve sobe su sa TWC sa fenom, SAT TV,
telefonom, sefom, malim frižiderom, A/C i terasom. Standardne sobe su namenjene za
2-3 osobe (2 standardna ili “francuski” ležaj i pomoćni ležaj).
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2- 5,99 godina GRATIS; dete od 6-11,99
godina ima POPUST 50%.
-10%
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
55
TASOS je ostrvo koga krasi prijatna klima, brojne
mirne plaže i divlje uvale. Tasos je mesto kako za
parove, tako i za porodice, koji žele da pobegnu od
svakodnevne gužve i provedu miran, nezaboravan
odmor daleko od buke, industrije i zagađenja.Tasos
često nazivaju “smaragdno ostrvo” zbog prozirne i
čiste vode azurne boje, ili “šuma koja pliva” zbog
guste vegetacije. Limenas je glavni i najveći grad
Tasosa do kojeg prvo stižete trajektom. Slikovite
uličice, taverne i barovi na obali mora, raznovrstan
kulturni život i arheološka nalazišta samo su
deo ponude ovog grada. Drugi po veličini grad,
Limenarija i prelepi Potos, najjužnija mesta ostrva,
nikoga ne ostavljaju nezadovoljnim. Nedaleko
od Potosa nalazi se Pefkari, predivno sidrište gde
borovi niču iz vode. Mesto Skala Potamia nalazi
se na najlepšoj plaži ostrva - Golden beach, koju
nikako ne smete zaobići.
Unutrašnjost ostrva Tasos je potpuno netaknuti
planinski predeo sa raštrkanim selima koje ni
vreme nije promenilo..
ILIO MARE 5* - je jedan od najboljih resorta na ostrvu Tasos, koji se nalazi na samoj plaži.
Gostima nudi elegantno opremljene sobe i prostrane apartmane. Sam dizajn hotela sa
njegovim širokim terasama, visokim plafonima, i svetlošću, crpi inspiraciju iz egipatske
dominacije na Tasos, tri veka ranije.
Ovaj hotel sa 5 zvezdica ima 137 soba i apartmana, svaki nudi elegantan i luksuzan
nameštaj i uživanje u izuzetnom pogledu na egzotične bašte ili plavo more.
-15%
56
Hotel ROYAL PARADISE BEACH RESORT 5* - Smešten pored privatne peščane uvale,
ovo spa odmaralište sa 5 zvezdica se nalazi na Rajskoj plaži. Nudi klimatizovane sobe sa
nameštenim balkonima, kao i 3 mesta za ishranu, besplatan bežični internet i spa centar
sa zatvorenim bazenom.
Moderne sobe odmarališta Royal Paradise Beach sadrže sef za laptop, 26-inčni flat-screen
TV sa satelitskim kanalima i TV programima koji se naplaćuju, i mini-bar. Pojedine sobe
imaju i sopstvenu spoljnu hidromasažnu kadu. Hotelska recepcija radi non-stop i može
vam pružiti turističke informacije i uslugu prodaje karata. Kasno odjavljivanje je takođe u
ponudi, a rum servis radi non-stop.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-11,99 godina GRATIS.
-15%
HOTEL ALEXANDRA BEACH & SPA 4* - Okružen s jedne strane zlatnim peskom a s druge,
predivnom šumom, hotel Alexandra Beach ima čime da se pohvali. Izvanredna lokacija i
duga lista sadržaja i usluga koje nudi, bi trebalo da stave ovaj hotel među prve na vašoj
listi. Osunčane terase i bašta koja okružuje bazen uz povremenu večernju animaciju,
lokacija na samoj plaži, uz lak i brz pristup Potosu samo su neke od prednost ovog hotela.
Sadržaj uključuje: 2 bazena, ležaljke oko bazena i na plaži, bar kraj bazena, animaciju, 2
teniska terena, 2 terena za mali fudbal, odbojku na plaži, teretanu, SPA centar, masaže,
internet ugao, dečiji klub, igralište za decu, odvojen bazen za decu, mini market…
Jedno dete od 1,99 godine i jedno dete od 2-4,99 GRATIS; dete od 5-11,99 ima POPUST
50%.
-10%
HOTEL ATRIUM 4* - Hotel Atrium se nalazi na plaži San Antonio, oko 1 kilometar od centra
Potosa. Ovaj topao i elegantan, mali hotel, je jedan od najboljih hotela u Potosu, a njegova
najveća prednost, osim kvaiteta smeštaja i usluge, jeste u tome što se nalazi na samoj
peščanoj plaži. Dvorište hotela je veoma prostrano, sa puno travnatih površina, velikim
bazenom, barom i garniturama za sedenje. Stazica kroz dvorište vodi direktno do plaže.
Hotel ima recepciju, wi-fi Internet u javnim delovima hotela (besplatno), 2 restorana, bar,
bazen sa delom za decu, igralište za decu, teretanu (besplatno), saunu (besplatno), stoni
tenis, parking… Suncobrani i ležaljke oko bazena i na plaži nisu uključeni u cenu.
Jedno dete od 2,99 godine GRATIS; dete od 3-11,99 ima POPUST 50%.
-10%
Hotel MAKRYAMMOS BUNGALOWS 4* - Hotel je smešten u Limenasu, zauzima 30 hektara
zemljišta, koje vodi do zaliva pored mora, 2 km od glavne luke Tasos. Imovina je jedan od
retkih prirodnih lepota koji je ostao netaknut vremenom. Dodatna izgradnja i renoviranje
nisu iskrivili pravi utisak na posetioca, a to je raj na zemlji. Kompleks se sastoji od 40
zgrada i 206 soba. Nasuprot glavne zgrade je plaža, bazen sa neslanom vodom i pored
njega Mini Klub. U sredini plaže je bar na plaži „Amos“, gde možete kombinovati odmor i
hlad tokom boravka na plaži. Na drugom kraju plaže, među stenama i okolne bašte je”A la
carte” restoran „Sirene“.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-11,99 godina GRATIS.
-10%
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
57
Hotel MARANTON BEACH 4* - je hotel sa kategorizacijom od četiri zvezdice koji se nalazi
u mestu Kinira na ostrvu Tasos, na odličnoj lokaciji koja na jedinstveni način kombinuje
kristalno plavo Egejsko more i predele sa planinama. Ovaj moderan turistički kompleks
je izgrađen 2005. godine i pruža svim gostima komforan smeštaj i nezaboravan odmor na
ostrvu Tasos. Hotel poseduje: bazen sa Jacuzzi delom, bazen za decu, bar pored bazena,
igralište, teretana, mini-market, bilijar, stoni tenis, elektronske igrice, internet kafe,
besplatne ležaljke na bazenu i plaži, restoran a la cart, lobi bar, lift, prostor za invalide...
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-11,99 godina GRATIS.
-10%
Hotel RACHONI RESORT 3* - Hotel Rachoni Resort nalazi se u mestu Skala Rachoni na 11
km od Limenasa. Hotel pripada kompleksu od tri hotela: Rachoni Beach, Rachoni Bay i
Rachoni Resort. Nalazi se na samoj, prelepoj peščanoj plaži. Gostima je na raspolaganju
dečiji i bazen za odrasle. Ukoliko Vam je potreban pravi odmor i opuštanje ovaj hotel je
idealno mesto za to.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-11,99 godina GRATIS.
-15%
Hotel TRYPITI BUNGALOWS 3* - je okružen zelenim vrtovima, velikim bazenom, kao i
jedanim bazenom za manju decu i to je idealno mesto za uživanje u moru, suncu i svim
čarima leta. Bar pored bazena nudi različite osvežavajuće koktele i rashlađene sokove.
Gosti takođe mogu uživati u osvježenju u baru na plaži. Na dobro poznatoj plaži Tripiti, sa
kristalno čistom vodom i prelepom peščanom plažom, gosti će provesti najlepše trenutke
svog odmora.
Jedno dete do 1,99 godine i jedno dete od 2-11,99 godina GRATIS.
-10%
Hotel POTOS 3* - Hotel poseduje standardne dvokrevetne, trokrevetne sobe, porodicne
sobe i apartmane. Apartmani imaju odvojenu spavaću sobu sa dva standardna ili
francuskim ležajem, i dnevnu sobu sa pomoćnim ležajem za jednu ili dve osobe. Sve
smeštajne jedinice imaju balkon, SAT TV, kupatilo, radio, sef, mini bar, telefon, fen, klimu.
Potos Hotel u svom sadržaju poseduje restoran, bar, bazen, parking.
-10%
58
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
Krf ili Kerkira kako ga Grci zovu je najveći sačuvani srednjevekovni grad u Grčkoj i ostrvo koje spada u jonsku grupu ostrva, sa glavnim gradom koji nosi naziv ostrva.
Na ostrvu je zasađeno bujno zelenilo i veliki broj raznoraznog drveća, pa ga zovu i „Zeleno ostrvo”. Krfske obale su veoma lepe, sa skrivenim uvalama i peščanim
plažama. Ako ste već na zapadnoj strani ne propustite posetu Paleokastritsi, gde su arheolozi pronašli ostatke gradova opisanih još u Homerovim pričama. U okolini
se nalaze i stare crkve i tvrđave. Neke plaže za mlađe generacije na Krfu imaju žurku celog dana sa house muzikom, a za najmlađe je tu vodeni svet Aqualand sa
toboganima, bazenima...
LOUIS CORCYRA 4* - Hotel se nalazi na na samoj plaži na istocnoj strani ostrva u zalivu
Guvija, 8 km od grada Krfa. Hotel ima 370 soba koje su renovirane 2011. Hotel ima
recepciju, parking, rent a car, 2 restorana, kineski restoran, 3 bara, bazen, dečiji bazen,
teniski teren, internet, terene za odbojku i košarku, teren za golf, mini golf, bilijar, stoni
tenis, igralište za decu, mini klub, animaciju. Standardne sobe imaju kupatilo sa fenom,
klimu, SAT TV, radio, telefon, frižider, balkon. Ležaljke i suncobrani na plaži su besplatni
Peškiri za bazen uz depozit.
-10%
MAREBLUE BEACH CORFU 4* - Hotel Mareblue Beach se nalazi na severnoj obali Krfa u
Kasiopiju. Ima veliki otvoreni bazen sa pogledom na Jonsko more i nudi klimatizovane
sobe sa balkonom. Sve sobe su moderno opremljene i imaju kupatilo, terasu, SAT/TV,
frižider, sef... Hotel Mareblue takođe ima teniski teren, dečije igralište i igraonicu sa
stolovima za bilijar. Hotel Mareblue Beach udaljen je 40 km od Krfa.
-25%
PRIMASOL LOUIS IOANIAN SUN 4* - Hotel se nalazi u mestu Benitses, na 15 km od centra
Krfa i 20 metara od plaže. Sve sobe poseduju: klima uređaj, kupatilo, SAT/TV, terasa ili
balkon, fen za kosu, sef. Hotel sadrži: mini market, gift shop, internet corner, bazen, mini
golf, profesionalni tim anaimatora, širok izbor animacija i sportskih aktivnosti, teniski
tereni, dečji bazen, mini club za decu, taverna, restoran, bar na bazenu.
-10%
59
Hotel ELLY BEACH 4* - Hotel se nalazi u mestu Liapades na plaži, na zapadnoj obali ostrva
Krfa, 4 km od Paleokastrice i 18km od grada Krfa.
Hotelski sadržaj: glavni bar, “A la carte” restoran, veliki lobi i bar na plaži, dva bazena,
dečiji bazen i dečije igralište. Hotel ima recepciju, SAT TV, sef i poštu. U blizini hotela je
dosta barova, supermarketa, taverni.
Sobe: U hotelu je 120 soba u tri bloka (glavna zgrada koja gleda na more, i dodaci A i B
zgrade koje su na uzvišenju iza glavne zgrade), među kojima su i bungalovi za smeštaj do
6 osoba. Sve sobe imaju direktnu telefonsku liniju, radio, kupatilo, fen za kosu, mini bar ,
SAT TV, klimu, bežični internet i balkon.
-12%
Hotel MESSONGHI BEACH 3* - Hotel se nalazi u mestu Moraitika, na 21 km od glavnog
grada. Raspolaže sa 870 soba, sve su sa radiom, direktnom telefonskom linijom i terasom.
Gostima su na raspolaganju usluge 3 restorana, 3 barova, bazen, bazen za decu, igralište
za decu, fitness centar, rent-a-car, doctor, menjačnica, teniski tereni, igrališta za male
sportove, bilijar, stoni tenis, parking , internet, disco.... Kompleks čine glavna zgrada i
Nafsika. Sobe poseduju klimu, terasu, kupatilo, telefon, mini frižider, fen, sef, TV...
-20%
Hotel BELVEDERE 3* - Ovaj hotel se nalazi na prelepo izdignutoj lokaciji, sa pogledom na
Jonsko more. Hotel se nalazi na 16 km od grada Krfa i oko 3 km južno od Benitses. More
i mala šljunkovita plaža, nalaze se preko puta hotela, od kojih ih deli put, a autobuska
stanica je takođe u neposrednoj blizini. Sve hotelske sobe imaju sopstveno kupatilo sa tuš
/ WC, kao i terasu sa prelepim pogledom na planine i grčko kopno ili pogledom na more.
Sobe takođe imaju i klimu, kao i satelitsku televiziju. Hotel poseduje i bazen.
-10%
Hotel TELEMACHOS VILLAGE 3* - Hotel se nalazi u mirnom delu Dassie, udaljen od plaže
četiri i po minuta hoda i dva minuta od šoping zone Dassie. Hotel poseduje 150 soba
u totalu smeštenih u četiri zasebna objekta, od čega se 65 soba nalazi u zgradi gde je
restoran, 40 soba se nalazi preko puta bazena, a 45 soba je u bungalovima.
Hotel raspolaže sa dvokrevetnim, trokrevetnim i familijarnim četvorokrevetnim sobama.
Sobe su komforne i svaka soba ima kupatilo, balkon ili terasu, TV, telefon, klima uređaj.
Hotel ima otvoreni bazen, odvojeni bazen za decu, deo za igru i zabavu, ležaljke, stoni
tenis, odbojka.
-20%
60
Detaljnije informacije i veću ponudu hotela možete naći na sajtu www.soleazur.rs , ili nas pozovite putem telefona 011/3626-015, 3610-148,
ili dođite do nas Terazije br.6, Beograd.
....na Vama je samo da odaberete...
GRČKA HOTELI:
Legenda : FB – Pun pansion, doručak , ručak i večera; HB‐ polupansion , doručak i večera; BB ‐noćenje sa doručkom; All inc‐Sve uključeno, doručak, ručak, večera,
užine, domaća alkoholna i bezalkoholna pića po detaljnijem opisu sa sajta hotela ili po pisanoj informaciji agencije . RR – najam ,samo noćenje bez ishrane; SV
– pogled more; SSV – bočni pogled more; SF – pogled plaža; PV – pogled bazen; MV‐ pogled brdo; GV – pogledbašta; MF – pogled marina; Bunk bed – kreveti
na sprat; ground floor – prizemlje ; ECO soba – sobe koje se uglavnom nalaze u prizemlju i nemaju pogled na sve prethodno navedeno, i zbog toga se upravo
nude po najpovoljnijim cenama; 1/2standardna soba‐ standardno opremljena po opisu u katalogu površine do 16m2; 1/2 superior soba ‐ veće površine i bolje
opremljenosti od standardne. Mezoneta – jedna soba na dva nivoa povezana stepenicama; Family soba‐ jedna smeštajna jedinica veće površine predvidjena za
porodice; Studio – jedna prostorija sa mini kuhinjom; Apartman – veća smeštajna jedinica sa spavaćom i dnevnom sobom. Junior suit ‐ jedna prostorija veće
površine. Bungalow soba‐ poseban deo hotela u bungalovima u prizemlju ili 1. spratu u kome je standardna soba. Deluxe suite‐ luksuzno opremljen apartman.
Superior suit – smeštajna jedinica veće površine od junior suita. Executive suite ‐ apartman sa spavaćom i denvnom sobom luksuzno opremljen; Premium suit ‐
površine oko 40 m2, sa dnevnom i spavaćom sobom. A/C ‐ klima uređaj. POPUSTI za decu važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe, osim ukoliko nije drugačije
navedeno u cenovniku. Obavezan dress code za vreme obroka u svim hotelima sa 4* I 5* ( zabrana ulaska u kupaćim kostimima i šorcu , formalan
način oblačenja ). Cene su za minimalan boravak 7 noći, za kraći boravak – rezervacija i cene na upit.
Program putovanja 1.dan dolazak u hotel,smeštaj posle 14h sati boravak u hotelu na bazi izabrane usluge i dužine boravka.Poslednji dan napuštanje hotela do
9h,kraj programa.
Cena aranžmana obuhvata: dnevni boravak po osobi u izabranom hotelu , sa navedenom uslugom, troškove rezervacije i predstavnika agencije
po potrebi putnika.
Cena aranžmana ne obuhvata: izlete, prevoz, individualne troškove, zdravstveno putno osiguranje Delta Generali (PREPORUČUJEMO)
Cena aranzmana obuhvata: hotelske navedene usluge (broj nocenja, broj osoba, vrstu sobe i usluge u hotelu spram prijave putovanja)
Plaćanje u dinarima – po prodajnom kursu Banca intese na dan uplate
Uslovi plaćanja: 30% akontacija pri rezervaciji koja se vraća u slučaju da rezervacija nije potvrdjena u roku od 48 h ili ulazi u cenu aranžmana , dok se ostatak plaća
po uslovima rezervacije ( ukoliko je popust za celokupnu uplatu ,do naznačenog roka, a bez popusta najkasnije 15 dana pred put ) .
Rezervacije unutar 15 dana od datuma započinjanja putovanja sa depozitom 100% na upit.
Avansno : u gotovini, čekovima, platnim karticama Dina, Visa, Maestro, Master, ili uplatom na račun agencije , 30% pri rezervaciji, ostatak u skladu sa uslovima
rezervacije , do datuma navedenog u cenovniku za rane uplate ili najkasnije 15 dana pred put za rezervacije bez popusta.
Uplata na rate – kreditnim karticama Banca Intese i Komercijalne Banke (od 3‐9 rata bez kamate)
Prilikom svake uplate se obračunava ekvivalet u eur , i ostatak duga je u eur . Uplaćeni iznos ne podleže promeni.
Organizator ima pravo da 5 dana pred put otkaze putovanje usled prebukiranosti hotela ili ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste
kategorije i cene. Minimalan broj putnika za relalizaciju nije potreban. U slučaju poremećaju na monetarnom tržištu roba i usluga Organizator
zadržava pravo promene cene.Rezervacije se rade ,,na upit,, uz depozit putnika , u roku od 48 h po dobijanju potvrde rezervacije, depozit se
uplaćuje na prijavu putovanja ili se vraća putniku u slučaju negativnog odgovora hotela. U kraćem roku slanja upita hotela od 15 dana od datuma
započinjanja putovanja, depozit je 100% od cene aranžmana. Agencija ne može uticati na spratnost, i deo zgrade smeštaja, niti može zahtevati
odredjeni broj sobe. Agencija će svaki zahtev putnika prilikom rezervacije naglasiti i isti će stajati na vaučeru, koji putnik pokazuje prilikom prijave u
hotelu, ali za obezbedjivanje ili garanciju istog agencija ne snosi odgovornost.
Organizator ima pravo da u prvim i poslednjim smenama kada se hotel ne otvara zbog nedovoljne popunjenosti pomeri datum započinjanja usluge
ili ponudi alternativni hotel sa istim datumom. Putnici su dužni da se pridržavaju hotelskih propisa i zabrane pušenje u hotelima . Agencija ne snosi
odgovornost iz eventualno proisteklih konsekvenci nepridržavanjam hotelskih propisa.Minimalan broj dana boravka je 7 noći, u pojedinim hotelima
na upit je moguć i kraći borarak po istoj ceni. Organizator nije odgovoran za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta predstavnika ino partnera.Bebi
krevet na upit , besplatno u većini hotela. Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta , njihovu validnost kao i za informaciju o
potrebnim vizama tanzitnih zemalja i zemlje odredišta u skladu sa propisima zemlje kroz koje prolaze / putnici koji poseduju pasoš neke druge
zemlje , ne R.Srbije sami su dužni da se o tome informišu /. Maloletna deca bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja pri
prelasku granice (sa sajta agencije ili formular u opštini ) .
Predstavnici – ino partner Meli tours Thessaloniki, dežurstvo u hotelu po rasporedu na info tabli hotela, na kom se nalaze telefoni predstavika.
Uz ovaj program putovanja sastavni deo su i cenovnici Halkidiki hoteli 2013, Olimpska regija 2013, Tasos hoteli 2013, kao i katalog Leto 2013 ,
agencije Sole Azur, kao i opisi sa sajta www.soleazur.rs .
Uz ovaj program putovanja vaze i opšti uslovi putovanja organizatora putovanja “SOLE AZUR” licenca OTP 142/2010 od 08.02.2010, uskladjeni sa Yuta
standardom i Zakonom o turizmu.
61
Zemlja beskrajnih pešcanih plaža duž obala Crnog mora, gorostasni planinski venci sa
bujnim zelenim pašnjacim, plodne ravnice, veličanstvene rečne klisure, banje i izvori,
mirisna polja ruža, bogati voćnjaci i vinogradi. Ova raznolika i lepa zemlja postoji više od
13 vekova, istorija beleži sedam civilizacija na njenim prostorima: Tračani, Grci, Rimljani,
Sloveni, Prabugari, Vizantijci, Turci... Crno more ili Pontus Euxions (Gostoljubivo more)
kako su ga nazvali antički Grci očuvalo je svoju primamljivost i gostoljubivost do današnjih
dana. Obalu karakterišu duge peščane plaže boje zlata, mirne uvale i ribarski gradići. Voda
je mirna, prozirna i manjeg saliniteta nego Mediteran.
Sunčev breg je najveće i najpoznatije letovalište u Bugarskoj. Ukupna dužina svih plaža
je 16 km. Letovalište nosi „Plavu zastavu“ za posebna ekološka dostignuća. Ovde postoje
najrazličitije mogućnosti za sportske aktivnosti: surfing, skijanje na vodi, jedrenje na dasci,
vožnju skuterima, odbojku na pesku, tenis, kuglanje... Noćni život je veoma raznovrstan i
odvija se u brojnim restoranima, kafićima, disko klubovima, kazinima i striptiz barovima.
Nesebar je jedan od najstarijih gradova u Evropi. Nalazi se na oko 30 km udaljenosti od
Burgasa i samo 1 km od letovališta Sunčev Breg. Današnji Nesebar je u velikoj meri sačuvao
antičko nasleđe, zbog čega je od strane UNESKO-a proglašen za objekat Svetske kulturne
baštine. U starom gradu se može videti četrdesetak crkava iz različitih istorijskih perioda.
Stari Nesebar ima mnoštvo restorana i kafića gde posetioci mogu uživati u tradicionalnoj
bugarskoj kuhinji. U Novom Nesebru (povezanom sa starim gradom 300 metara dugom
prevlakom) je smeštena većina hotela, diskoteka, noćnih klubova, restorana i kafića.
App BEATRIS 3* - Hotel je sagrađen pre 2 godine i nalazi se u zapadnoj zoni Sunčevog brega
na oko 130m od hotela Balkan i na oko 350m od plaže. Hotel ima bazen, restoran, lobi bar.
U ponudi ima studije i apartmane u kojima se nalazi priručno opremljena čajna kuhinja,
klima, tv, internet. Raspolaže sa studijima (2+1), apartmanima (2+2) i apartmanima
(2+2+1).
-12%
App BRAVO 1 3* - Apartmani Bravo 1 se nalaze na 350m od mora, u Sunčevom Bregu.
Hotel u ponudi ima apartmane u kojima se nalazi priručno opremljena čajna kuhinja,
frižider, kupatilo, TV. Raspolaže sa apartmanima ( 4+2) i apartmanima (2+2)
-12%
62
App KAROLINA 4* - Nalazi se 200m od plaže, u Sunčevom Bregu. Raspolažu sa studijima
(2+1), apartmanima (2+2) i apartmanima ( 2+2+1). Svi imaju klimu, TV, frižider, terasu i
priručno opremljenu čajnu kuhinju. Kompleks ima restoran, otvoren bazen sa ležaljkama
i suncobranima.
-12%
App ROYAL SUN 4* - Apartmani Royal Sun nalaze se u centralnom delu letovališta, na
oko 300m od plaže. Hotel ima recepciju, restoran, lobby bar, tri bazena od kojih su neki
pogodni i za decu, internet, SPA centar, masaža, lekar, kozmetički i frizerski salon, lift,
parking, prodavnice. Hotel u ponudi ima apartmane kojima se nalazi priručno opremljena
čajna kuhinja, frižider, kupatilo, TV, TWC, klimu i terasu. Raspolaže sa apartmanima
(2+2+1), apartmanima (2+2) i studijima (2+1).
-12%
App PALM COURT 3* - Apartmani PALM COURT se nalaze u severnom delu Sunčevog
brega na 150 metara od plaže. Gostima hotela na raspolaganju je bazen sa dečijim delom,
restoran, kafe bar. U blizini je dosta marketa. Hotel u ponudi ima apartmane u kojima se
nalazi priručno opremljena čajna kuhinja, frižider, kupatilo, TV, klima, sef. Raspolaže sa
apartmanima (2+2) i apartmanima ( 2+2+1).
-12%
App SUNNY VICTORY 3* - Apartmani Sunny Victoriy nalaze se u severnom kompeksu
Sunčevog brega na 300m od plaže. Imaju recepciju, kafe bar, menjačnicu, dva otvorena
bazena, u neposrednij blizini se nalazi supermarket. Hotel u ponudi ima apartmane u
kojima se nalazi priručno opremljena čajna kuhinja, frižider, kupatilo, TV, klima. Raspolaže
sa apartmanima ( 4+2), apartmanima ( 2+2+1) i apartmanima (2+2).
-12%
App VECHNA 3* - Apartmani Vechna R nalaze se u centralnom delu Sunčevog Brega na
400m od plaže. Hotel ima recepciju, kafe bar, menjačinicu, otvoren bazen u neposrednoj
blizini supermarket, parking. Hotel u ponudi ima apartmane u kojima se nalazi priručno
opremljena čajna kuhinja, frižider, kupatilo, TV, klima, telefon. Raspolaže sa apartmanima
(2+2+1) i apartmanima (2+2).
-12%
63
Hotel VIGO&SPA 4* - Nalazi se u novom delu Nessebra, na 200 m od plaže. Nov hotel SPA,
glavni restoran, lobbi bar, zatvoreni bazen, otvoreni bazen sa delom za decu, bar na
bazenu, lekarska ambulanta, jacuzzi, sauna, dečiji klub, dečije igralište, fitnes, menjačnica,
room servis, sve sobe su 1/2, 1/3 sa sopstvenim kupatilom.
-7%
Hotel PEŠEV 3* - Nalazi se na jednoj od lepših lokacija u Nessebru. Hotel poseduje
recepciju, restoran kao i bazen. Podjednako je udaljen od Severne i Juzne plaže, oko 350m.
Sve sobe su 1/2, 1/2+1, sa sopstvenim kupatilom, TV, frižiderom.
-7%
Hotel HAWAI 3* - Hotel se nalazi u južnom delu novog Nesebra, oko 150 metara od mora,
i raspolaže restoranom, loby barom, gril barom, bazenom sa dečijom sekcijom, barom
pored bazena, prodavnicom, masažom, frizerskim salonom, bilijarom i menjačnicom. Pre
par godina, hotel je kompletno renoviran.
Sobe su 1/2, 1/2+1,1/3 sa TWC-om i balkonom, opremljene TV-om, frižiderom, telefonom
i klimom.
-7%
Vila TOPALOVI - Nalaze se 100 m od Južne plaže u Novom Nesebaru. Vila raspolaže sa 2+2
apartmanima. Apartmani su sa kompletnom kuhinjom, dok svaka smeštajna jedinica ima
TV, frižider, klimu i terasu. Objekat ima lift.
-12%
Vila ASEN - Nalazi se na jednoj od lepših lokacija u Nessebru, kod velikog parkinga, sa
fantastičnim pogledom na Stari grad, udaljena od Južne plaže 120m. Vila poseduje 1/2,
1/2+1 sobe, svaka soba ima sopstveno kupatilo, TV, frizider i terasu.
-15%
64
Turska je država koja se prostire većim delom u zapadnoj Aziji i sa nekih 3% u jugoistočnoj
Evropi. Nalazi se na obalama Crnog, Mramornog, Egejskog i Sredozemnog mora.
Predstavlja zemlju kontrasta, s jedne strane nastoji da sačuva tradiciju i običaje, dok sa
druge stremi ka savremenoj budućnosti. Zemlja koja spaja istok i zapad, dva kontinenta,
bila je dom za mnoge značajne kulture i svetske civilizacije više od deset hiljada godina.
Mnogi je nazivaju kolevkom civilizacije, a tome svedoče iskopine stare 6.500 god p.n.e.
Prelepi pejzaži smaragdnih uvala, kilometri peskovitih plaža, bistra tirkiznoplava voda,
mediteranska klima, tradicionalna kuhinja, krstarenja, luksuzni hoteli, privlače sve više
turista iz celog sveta.
ANTALIJA se nalazi na krajnjem jugu zapadnog dela Turske i predstavlja biser mediterana.
Grad čine dva dela: stari deo grada – Kaleidži koji je podignut oko stare luke; i novi deo
- sa širokim bulevarima, tržnim centrima kao i mogućnostima za noćni provod. Bogato
istorijsko i kulturno nasleđe Rimljana, Vizantije i Seldžuka, zajedno sa peščanim plažama i
toplim, čistim morem, čini ovaj grad prestonicom turskog turizma.
BELEK je novo, moderno turističko naselje koje se nalazi 30 km istočno od Antalije. Ovo
mesto čine najluksuzniji hoteli na dugim peščanim plažama, okruženim borovim šumama,
eukaliptusima i divno uređenim baštama. Belek je čuven po dobrim golf terenima na
kojima se održavaju mnogobrojna svetska takmičenja u golfu.
ALANJA se nalazi u jugoistočnom delu Turske obale. Udaljena je od Antalije 135 km i
predstavlja jedan od najlepših turističkih centara na turskoj rivijeri. Smeštena je u velikom
zalivu, između planine Taurus na severu i Sredozemnog mora na jugu. Alanja je
u antičko vreme bila pomorska baza poznata pod imenom Coracesium. Grad je osnovan
još u IV veku p.n.e. Ono što Alanju izdvaja od ostalih turskih letovališta su beskrajno duge
šljunkovite plaže, mnoštvo hotela i izuzetno bogat noćni život.
KEMER, jedno od najluksuznijih letovališta na turskoj obali, nalazi se na udaljenosti od
42 km od Antalije, na putu Antalija-Fenike. U Kemeru se nalazi prekrasna plaža koja
sa ponosom nosi „ Plavu zastavu “. Poznat je po svojim dugim šljunkovitim plažama,
izuzetno pogodnoj klimi, luksuznim hotelima holiday tipa, obiljem borove šume i ostalog
mediteranskog rastinja..
SIDE je jedan od najpoznatijih antičkih gradova u Turskoj, smešten je na malom poluostrvu
u Sredozemnom moru na oko 75 km od Antalije. Gradić se odlikuje uskim ulicama gde
se nalaze suvenirnice koje nude turske rukotvorine. U neposrednoj blizini se nalazi hram
Apolona, rimsko kupatilo (danas muzej), fontane, pozorište i grobnice; Aspendos, mali
gradić sa rimskim teatrom u kome se svake godine tokom leta tradicionalno organizuje
međunarodni festival opere i baleta. Danas je Side slikoviti centar sa antičkim ostacima,
dve peskovite plaže, brojnim radnjama i hotelima, kafićima i restoranima koji gledaju na
more.
65
DELPHIN DELUXE RESORT 5* - Alanja, Okurcalar. Hotel poseduje: glavni restoran, “A la
carte” restorani, barovi, bazeni, konferencijska sala, doktor (na poziv), menjačnica,
internet u lobiju, šoping centar, teniski teren, wellness centar, fitnes centar, aerobik,
odbojka na plaži, teren za košarku, aerobik, bilijar, diskoteka, dečiji bazen, tobogani,
igralište, mini klub. Usluga je High Class Inclusive (na bazi švedskog stola). Hotel je oko 90
km od aerodroma u Antaliji i 32 kom od centra Antalije. Hotel ima svoju plažu. Ležaljke,
suncobrani i dušeci su besplatni za goste hotela.
-20%
DELPHIN BOTANIC RESORT 5*- Alanja, Okurcalar. Hotel poseduje: glavni restoran, “A la
carte” restorani, barovi, bazeni, šoping centar, internet, doktor (na poziv), frizer; teniski
teren, sauna, masaža, fitnes centar, odbojka na plaži; dečiji bazen, tobogani, igralište, luna
park. Usluga je First Class All Inclusive (na bazi švedskog stola) . Hotel je oko 90 km od
aerodroma u Antaliji i 32km od centra Antalije. Hotel ima svoju plažu. Ležaljke, suncobrani
i peškiri na plaži su besplatni za goste hotela.
-28%
MUKARANAS SPA RESORT 5* - Alanja, Okurcalar. Hotel sadrži: glavni restoran, “A la
carte” restorani, barovi, bazeni, doktor na poziv, šoping centar, usluga pranja veša, rent-acar, internet kafe, frizer, mini klub ( za decu 4-12 ), igralište, tobogani, dečiji bazen. Usluga
je Ultra All Inclusive ( na bazi švedskog stola ). Hotel je oko 90 km od aerodroma u Antaliji
i 30 km od centra Alanje. Hotel ima svoju plažu. Ležaljke i suncobrani su besplatni za goste
hotela.
-20%
LONG BEACH RESORT 5* - Alanja, Incekum. Hotel sadrži: glavni restoran, a’la Carte
restorani, barovi, bazeni, prodavnice, frizerski salon, internet kafe, usluga pranja veša,
doktor (na poziv); fitnes centar, tursko kupatilo, sauna, masaže, teniski tereni, kuglanje,
fudbalski teren, odbojka na plaži, aerobik, sportovi na vodi, bazen za decu, tobogani,
luna park, mini klub, mini disko. Hotel je oko 90 km od aerodroma u Antaliji i 20 km od
centra Antalije. Hotel ima svoju plažu do koje se dolazi podzemnim prolazom (postoji ulica
izmedu hotela i plaže). Ležaljke, suncobrani i peškiri su besplatni za goste hotela.
-15%
EFTALIA HOLIDAY VILLAGE 5* - Alanja, Turkler. Hotel poseduje: glavni restoran, a’ la
Carte restorani, barovi, bazeni, konferencijske sale, šoping centar, rent a car, doktor (na
poziv), internet, usluge pranja veša; odbojka na plaži, košarka, teniski tereni, SPA centar,
fitnes centar, bilijar; mini klub (4-14 godina), igralište, tobogani, mini disko. Usluga je All
Inlcusive (na bazi švedskog stola). Hotel je oko 120 km od aerodroma u Antaliji i 20 km od
centra Alanje. Hotel ima svoju plaži, koja je udaljena oko 70 m i do koje se stiže mostićem.
Ležaljke, suncobrani i peškiri su besplatni za goste hotela.
66
-15%
HEDEF ROSE GARDEN 4* - Alanja, Konakli. Hotel poseduje: glavni restoran, bar,
konferencijska sala, bazen, usluge pranja veša, doktor na poziv; bilijar, odbojka na plaži,
stoni tenis, tenis, košarka, sportovi na vodi, igralište, klub za decu (4-12 godina). Usluga u
hotelu je All Inclusive. Hotel se nalazi na oko 100 km od aerodroma u Antaliji i oko 12 km
od centra Alanje.
-20%
ASKA BUSE RESORT 4* - Alanja, Incekum. Hotel sadrži: glavni restoran, “A la carte”
restoran, barovi, bazen, rent a car, usluge pranja veša, prodavnice, internet, konferencijsku
salu; tursko kupatilo, sauna, fitnes centar, odbojka na plaži, bilijar, aerobik, teniski teren,
sportovi na vodi, diskoteka, bazen za decu, tobogan, igralište, mini klub (4-12 godina).
Usluga je All Inclusive (na bazi švedskog stola).
Hotel se nalazi oko 100 km od aerodroma u Antaliji i 26 km od centra Alanje. Hotel ima
svoju plažu, čiji je jedan deo u vidu platforme. Ležaljke i suncobrani su besplatni za goste
hotela.
-18%
ASTOR BEACH HOTEL 3* - Alanja, Mahmutlar. Hotel poseduje: restoran, bazen, sef na
recepciji, menjačnica; TV sala, odbojka na plaži, igralište, tobogan. Usluga u hotelu je All
Inclusive (na bazi švedskog stola). Hotel se nalazi na oko 126 km od aerodroma u Antaliji
i oko 12 km od centra Alanje.
Hotel poseduje sopstvenu plažu udaljenu oko 30 m, do koje se prelazi ulica. Ležaljke i
suncobrani na plaži i pored bazena su besplatni za goste hotela.
EFTALIA AYTUR 3* - Alanja. Hotel sadrži: glavni restoran, “A la carte” restoran, barovi,
internet, bazen, fitnes centar, odbojka na plaži, igralište. Usluga u hotelu je polupansion
(na bazi švedskog stola).
Hotel je oko 125 km od aerodroma u Antaliji i oko 1 km od centra Alanje. Hotel je udaljen
oko 50 m od plaže, do koje se prelazi ulica. Ležaljke i suncobrani se dobijaju uz doplatu.
-15%
EMIR FOSSE BEACH 3* - Alanja, Oba. Hotel poseduje: restoran, barove, bazen, usluge
pranja veša, doktor (na poziv), rent a car; odbojka na plaži, sportovi na vodi, diskoteka,
bazen za decu, tobogan, mini klub. Usluga je All Inclusive (na bazi švedskog stola). Hotel je
oko 130 km od aerodroma u Antaliji i oko 4 km od centra Alanje. Plaža se nalazi 50 m od
hotela i do nje se stiže podzemnim prolazom. Između hotela i plaže postoji ulica. Ležaljke
i suncobrani na plaži su besplatni za goste hotela.
-15%
67
DELPHIN PALACE DELUXE 5* - Antalija, Lara. Hotel poseduje: glavni restoran, “A la carte”
restorani, barovi, bazeni, internet, rent a car, usluga pranja veša, menjačnica, doktor (na
poziv), prodavnice, frizerski salon, wellness & SPA centar, teniski teren, odbojka na plaži,
fitnes centar, kuglanje, aerobik, bilijar, sportovi na vodi, bazen za decu, tobogani, mini
klub (4-12 godina), igralište, luna park. Usluga je Ultra all inclusive (na bazi švedskog stola).
Hotel je oko 10 km od aerodroma u Antaliji i 15 km od centra Antalije. Hotel ima svoju
plažu. Ležaljke i suncobrani su besplatni za goste hotela, a peškiri se dobijaju uz depozit.
-15%
LIMAK LARA 5* - Antalija, Lara. Hotel sadrži: glavni restoran, “A la carte” restorani, barovi,
bazeni, usluga pranja veša, internet kafe, frizerski salon, doktor (na poziv), SPA centar,
fitnes centar, pikado, bilijar, kuglanje, tenis, sportovi na vodi, bazen za decu, tobogani,
mini klub, mini diskoteka. Usluga je Ultra All Inclusive (na bazi švedskog stola). Hotel je oko
13 km od aerodroma u Antaliji i 25 km od centra Antalije. Hotel ima svoju plažu. Ležaljke,
suncobrani i peškiri su besplatni za goste hotela.
-10%
KERVANSARAY LARA&SPA 5* - Antalija, Lara. Hotel poseduje: glavni restoran, “A la carte”
restorani, barovi, bazeni, doktor (na poziv), prodavnice, pristup internetu, rent a car; stoni
tenis, tereni za tenis i košarku, odbojka na plaži, mini golf, bilijar, fitnes centar, SPA centar,
sportovi na vodi, bazen za decu, tobogani, mini klub, igralište, luna park. Usluga je Ultra
All Inclusive (na bazi švedskog stola)
Hotel je na oko 9 km od aerodroma u Antaliji i 12 km od centra Antalije. Hotel ima svoju
plažu. Suncobrani, ležaljke, dušeci i peškiri su besplatni za goste hotela.
-18%
RIXOS LARES HOTEL 5* - Antalija, Lara. Hotel poseduje: glavni restoran, “A la carte”
restorani, barovi, bazeni, šoping centar, usluga pranja veša, doktor (na poziv), SPA centar,
kuglanje, košarka, fudbal, odbojka na plaži, aerobik, tenis, vaterpolo, fitnes centar,
diskoteka, sportovi na vodi, bazen za decu, tobogani, mini klub. Usluga je All Exclusive
All Inclusive (na bazi švedskog stola). Hotel je oko 8 km od aerodroma u Antaliji i oko 8
km od centra Antalije. Hotel ima svoju plažu. Ležaljke, suncobrani i dušeci su besplatni za
goste hotela.
-20%
KERVANSARAY KUNDU BEACH 5* - Antalija, Kundu. Hotel sadrži: glavni restoran, “A la carte”
restorani, barovi, bazeni, internet, prodavnice, doktor na poziv, rent a car, konferencijska
sala, SPA centar, fitnes centar, stoni tenis, tereni za tenis i košarku, mini fudbal, mini golf,
bilijar, sportovi na vodi, diskoteka, bazen za decu, tobogani, igralište, igraonica, mini klub.
Usluga je Ultra All Inclusive (na bazi švedskog stola). Hotel je na oko 12 km od aerodroma
u Antaliji i 14 km od centra Antalije. Hotel ima svoju plažu. Suncobrani, ležaljke, dušeci i
peškiri su besplatni za goste hotela.
68
-18%
RIXOS PREMIUM BELEK 5* - Belek. Hotel sadrži: restoran, “A la carte” restorane, barove,
bazene, internet, usluga pranja veša, šoping centar, frizer, Spa i wellness centar, tursko
kupatilo, tenis, stoni tenis, mini košarka, sportovi na vodi, fitnes centar, vaterpolo, aerobik,
odbojka na plaži, bazen za decu, tobogani, Rixy klub, mini klub, mini disko. Usluga je All
Exclusive All Inclusive (na bazi švedskog stola). Hotel je na oko 40 km od aerodroma u
Antaliji i 5 km od centra Beleka. Hotel ima svoju plažu. Ležaljke i suncobrani su besplatni
za goste hotela.
-20%
VOYAGE BELEK GOLF&SPA 5* - Belek. Hotel poseduje: glavni restoran, “A la carte”
restorani, barovi, bazeni, šoping centar, rent a car, doktor (na poziv), internet konekcija,
usluga pranja veša.; diskoteka, odbojka na plaži, teniski teren, aerobik, fitnes centar, mini
golf, stoni tenis, sportovi na vodi, bazen za decu, tobogani, mini klub, luna park. Usluga je
Ultra All Inclusive (na bazi švedskog stola)
Hotel je na oko 35 km od aerodroma u Antaliji i 2 km od centra Beleka. Hotel ima svoju
plažu. Ležaljke, suncobrani i peškiri su besplatni za goste hotela.
-20%
GREEN MAX HOTEL 5* - Belek, Kadriye. Hotelski sadržaj: glavni restoran, “A la carte”
restorani, barovi, bazeni, internet kafe, mini šoping centar, usluga pranja veša, doktor (na
poziv); fitnes centar, SPA centar, stoni tenis, teniski teren, bilijar, sportovi na vodi, bazen za
decu, tobogani, mini klub, junior klub. Usluga je Ultra All Inclusive (na bazi švedskog stola).
Hotel je oko 25 km od aerodroma u Antaliji i 7 km od centra Beleka. Hotel ima svoju plažu.
Ležaljke, suncobrani i peškiri su besplatni za goste hotela.
LIMAK ARCADIA RESORT 5* - Belek. Hotel poseduje: glavni restoran, “A la carte” restorani,
barovi, bazeni, šoping centar, frizerski salon, salon lepote, masaže, tursko kupatilo, sauna,
fitnes centar, odbojka na plaži, bilijar, teniski teren, fudbalski teren, mini golf, sportovi na
vodi, bazen za decu, tobogani, mini klub. Usluga je Ultra All Inclusive (na bazi švedskog
stola). Hotel je oko 35 km od aerodroma u Antaliji i 700 m od centra Beleka. Hotel ima
svoju plažu. Ležaljke, suncobrani i peškiri su besplatni za goste hotela.
-15%
VERA CLUB HOTEL MARE 5* - Belek, Bogazkent. Hotel sadrži: glavni restoran, “A la carte”
srestorani, barovi, bazeni, šoping centar, usluga pranja veša, frizerski salon, doktor (na
poziv), konferencijska sala, SPA centar, fitnes centar, teniski teren, stoni fudbal, stoni
tenis, odbojka na plaži, bilijar, sportovi na vodi, bazen za decu, tobogani, mini klub (4-12
godina), junior klub (13-16 godina). Usluga je Ultra All Inclusive (na bazi švedskog stola).
Hotel je oko 40 km od aerodroma u Antaliji i oko 5km od centra Beleka. Hotel ima svoju
plažu. Ležaljke, suncobrani, dušeci i peškiri za bazen su besplatni za goste hotela.
-15%
69
RIXOS SUNGATE 5* - Kemer, Beldibi 1. Hotel sadrži: glavni restorani, “A la carte” restorani,
barovi, bazeni, doktor (na poziv), usluge pranja veša, menjačnica, pristup internetu,
frizerski salon; SPA & Wellness centar, sportovi na vodi, odbojka, aerobik, fitnes centar,
mini golf, teniski teren, diskoteka, bazen za decu, klub za tinejdžere, odbojka i košarka
za decu, mini disko, mini luna park. Usluga je All Exclusive All Inclusive (na bazi švedskog
stola). Hotel je na oko 50 km od aerodroma u Antaliji i 15 km od centra Kemera. Hotel ima
svoju plažu. Ležaljke, dušeci, suncobrani i peškiri su besplatni za goste hotela.
-23%
RIXOS HOTEL TEKIROVA 5* - Kemer, Tekirova. Hotel poseduje: glavni restoran, “A la
carte” restorani, barovi, bazeni, doktor (na poziv), prodavnice, usluge pranja veša,
pristup internetu, salon lepote, sportovi na vodi, fitnes centar, bilijar, aerobik, pilates,
teniski teren, odbojka na plaži, mini fudbal, mini klub, maxi klub, junior klub, bazen za
decu. Usluga je All Exclusive All Inclusive (na bazi švedskog stola). Hotel je na oko 73
km od aerodroma u Antaliji i 17 km od centra Kemera. Hotel ima svoju plažu. Ležaljke,
suncobrani, dušeci i peškiri za plažu su besplatni za goste hotela.
-20%
LIMAK LIMRA RESORT 5* - Kemer, Kiriš. Hotel poseduje: glavni restoran, “A la carte”
restorani, barovi, bazeni, doktor (na poziv), internet kafe, frizerski salon, prodavnice, mini
market, teniski tereni, sportovi na vodi, fitnes centar, odbojka na plaži, bilijar, SPA centar,
bioskop, diskoteka, bazen za decu, mini klub, junior klub. Usluga je Ultra All Inclusive
(na bazi švedskog stola). Hotel je na oko 70 km od aerodroma u Antaliji i 8 km od centra
Kemera. Hotel ima svoju plažu. Suncobrani i ležaljke su besplatni za goste hotela.
-15%
FANTASIA HOTEL DE LUXE 5* - Kemer, Camyuva. Hotel poseduje: glavni restoran, “A
la carte” restorani, barovi, bazen, doktor (na poziv), rent a car, usluge pranja veša i
hemijskog cišcenja, internet kafe, frizerski salon; teretana, odbojka na plaži, teniski tereni,
sportovi na vodi, fitnes centar, SPA centar, bazen za decu, mini klub, igralište, mini disko,
video igrice. Usluga je Ultra All Inclusive (na bazi švedskog stola). Hotel je oko 65 km od
aerodroma u Antaliji i 7 km od centra Kemera. Hotel ima svoju plažu. Ležaljke, suncobrani
i peškiri su besplatni za goste hotela.
-20%
CRYSTAL DELUXE RESORT&SPA 5* - Kemer. Hotel poseduje: restoran, “A la carte” restorani,
barovi, bazeni, šoping centar, doktor (na poziv), internet kafe, usluge pranja veša; SPA i
fitnes centar, teniski tereni, aerobik, diskoteka, bilijar, sportovi na vodi, bazen za decu,
tobogan. Usluga je Ultimate All Inclusive (na bazi švedskog stola). Hotel je na oko 56 km od
aerodroma u Antaliji i u blizini centra Kemera. Hotel ima svoju plažu koja je udaljena oko
100 m, i do koje se prelazi ulica. Ležaljke, suncobrani i dušeci su besplatni za goste hotela.
Peškiri za plažu se dobijaju uz depozit.
70
-20%
AKKA ALINDA 5* - Kemer, Kiriš. Hotel poseduje: glavni restoran, “A la carte” restorani,
barovi, bazeni, doktor (na poziv), usluga pranja veša, prodavnice, rent a car, pristup
internet, frizerski salon; bazen za decu, igralište, mini klub, park za decu. Usluga je Ultra
All Inclusive (na bazi švedskog stola)
Hotel je na oko 65 km od aerodroma u Antaliji i na 7 km od centra Kemera. Hotel ima svoju
plažu. Ležaljke, suncobrani, dušeci i peškiri za plažu su besplatni za goste hotela.
-25%
L’OCEANCIA BEACH RESORT 5* - Kemer, Camyuva. Hotel poseduje: glavni restoran, “A la
carte” restoran, barovi, konferencijsku salu, doktor (na poziv), frizer, salon lepote, sauna,
spa centar, turski hamam, odbojka na plaži, mini klub, dečiji bazen, tobogani, igralište.
Usluga je All Inclusive ( na bazi švedskog stola ). Hotel je na oko 60 km od aerodroma
u Antaliji i 5 km od centra Kemera. Plaža je udaljena oko 50 m. Ležaljke i suncobrani su
besplatni za goste hotela.
-15%
FAME RESIDENCE PARK 4* - Kemer. Hotel poseduje: glavni restoran, “A la carte” restoran,
barovi, bazen, doktor (na poziv), mini market, parking, usluga pranja veša, internet
u lobiju, rent a car; sportovi na vodi, bilijar, stoni tenis. bazen za decu. Usluga je Fame
Style All Inclusive (na bazi švedskog stola). Hotel se nalazi na oko 50 km od aerodroma u
Antaliji, i u centru Kemera. Hotel ima svoju plažu. Suncobrani, ležaljke i peškiri za plažu su
besplatni za goste hotela, kako na plaži tako i pored bazena.
-15%
MATIATE HOTEL 4* - Kemer, Beldibi. Hotel poseduje: glavni restoran, barovi, bazen, doktor
(na poziv), internet, usluge pranja veša, parking, mini market, rent a car; fitnes centar,
aerobik, sportovi na vodi, mini klub, igralište, bazen za decu. Usluga je All Inclusive (na
bazi švedskog stola). Hotel je na oko 40 km od aerodroma u Antaliji i 15 km od centra
Kemera. Hotel ima svoju plažu u vidu platforme od koje je udaljen oko 250 m. Ležaljke i
suncobrani su besplatni za goste hotela.
-15%
FAME HOTEL 3* - Kemer. Hotel posduje: restoran (gosti hotela Fame koriste restoran
hotela Fame Residence Park), bar, bazen, sef na recepciji, doktor (na poziv), usluga pranja
veša, rent a car, parking.
Sportovi na vodi, bazen za decu. Usluga je All Inclusive (na bazi švedskog stola). Oko 55 km
od aerodroma u Antaliji i u centru Kemera. Plaza se nalazi oko 250 m od hotela. Ležaljke,
suncobrani i dušeci na plaži i pored bazena su besplatni za goste hotela.
-12%
71
ROYAL DRAGON 5* - Side, Ervenseki . Hotel sadrži: glavni restoran, “A la carte” restorani,
barovi, bazeni, pristup internetu, šoping centar, doktor (na poziv); teretana, aerobik, stoni
tenis, SPA & Wellness centar, odbojka na plaži, bazen za decu, tobogani, mini klub, mini
disko, igralište. Usluga je Ultra All Inclusive (na bazi švedskog stola). Hotel je oko 48 km od
aerodroma u Antaliji i 5 km od centra Sidea. Hotel ima svoju plažu. Ležaljke, suncobrani i
peškiri su besplatni za goste hotela.
-10%
TURAN PRINCE RESIDENCE 5* - Side, Colakli. Hotel sadrži: glavni restoran, “A la carte”
restorani, barovi, bazen, prodavnice, frizerski salon, doktor (na poziv), menjacnica, usluge
pranja veša, rent a car, internet kafe; SPA centar, teretana, odbojka na plazi, košarkaški
teren, teniski teren, aerobik, fitnes centar, stoni tenis, bilijar, bazen za decu, tobogan, mini
klub (4-11 godina). Usluga je All Inclusive (na bazi švedskog stola). Hotel je oko 55 km od
aerodroma u Antaliji i 12 km od centra Sidea. Hotel ima svoju plažu. Suncobrani, peškiri,
dušeci i ležaljke su besplatni za goste hotela.
CRYSTAL ADMIRAL RESORT&SPA 5* - Side, Kizilot. Hotel sadrži: glavni restoran, “A la carte”
restorani, barovi, bazeni, prodavnice, doktor (na poziv), frizerski salon, usluge pranja veša,
internet u lobiju; SPA centar, odbojka na plaži, košarkaški teren, teniski teren, aerobik,
bilijar, diskoteka, bazen za decu, tobogani, mini klub. Usluga je Ultimate All Inclusive (na
bazi švedskog stola). Hotel je oko 80 km od aerodroma u Antaliji i 12 km od centra Sidea.
Hotel poseduje svoju plažu. Ležaljke, suncobrani, dušeci su besplatni za goste hotela, a
peškiri za plažu se dobijaju uz depozit.
-20%
ASKA WASHINGTON 5* - Side, Kizilagac. Hotel sadrži: glavni restoran, “A la carte” restorani,
barovi, bazeni, internet kafe, usluge pranja veša, frizerski salon, prodavnice; košarkaški i
teniski teren, odbojka na plaži, sportovi na vodi, sauna, tursko kupatilo, diskoteka, bazen
za decu, tobogani, mini klub. Usluga je All Inclusive (na bazi švedskog stola). Hotel je oko
70 km od aerodroma u Antaliji i 13 km od centra Sidea. Hotel ima svoju plažu. Ležaljke,
suncobrani i peškiri za plažu su besplatni za goste hotela.
-18%
ASKA COSTA HOLIDAY CLUB 5* - Side, Cengerkoy. Hotel sadrži: glavni restoran, “A la carte”
restoran, barovi, bazen, internet, frizerski salon, prodavnice, rent a car, diskoteka; odbojka
na plaži, bilijar, aerobik, teren za tenis, sauna, tursko kupatilo, sportovi na vodi, bazen za
decu, tobogani, mini klub. Usluga je All Inclusive (na bazi švedskog stola). Hotel je oko
90 km od aerodroma u Antaliji i 20 km od centra Manavgata. Hotel ima svoju plažu, do
koje se dolazi tunelom. Ležaljke i suncobrani su besplatni za goste hotela dok se peškiri
dobijaju uz depozit.
72
Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010) direktor TA “ Sole Azur“ iz Beograda, dana 01.06.2012.god. utvrduje sledeće
OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:
Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi
putovanja (dalje: Opšti uslovi), unapred pripremljen i objavljen program putovanja ( dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora se istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je
upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja.
Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “Sole Azur” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim
odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.
Pre zaključivanja Ugovora Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu. Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim
eventualnim promenama podataka iz Programa u primerenom roku obavešten pre zaključenja Ugovora.
U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik
ne obavesti Organizatora u navedenom roku da ne prihvata novoučinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra raskinutim.
2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima,
odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zakljčen Ugovor o posredovanju (dalje: Posrednik). Kada Posrednik u
Programu Organizatora i Ugovoru sa Putnikom ne naznači svoje svojstvo Posrednika, Organizator ne odgovara za izvršenje Programa prema Putniku, već je to obaveza Posrednika. Prijava
Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora na način na koji je Prijava učinjena i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana. Ostatak ugovorene cene,
ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih
uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.
Zaključenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako
promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.
Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate
aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih uslova.
3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:
- U Ugovoru osim usluga iz Programa unese posebne zahteve putnika sa kojima se isključivo Organizator saglasio,
- Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene) povodom blagovremene i
osnovane pisane reklamacije - prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuju trećem licu
koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne
uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,
- Saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti da se stara o pravima i interesima Putnika,
- Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera a ako toga nema naziv, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć
Putniku;
- Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
- Sve usmene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i
ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:
- Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
- Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator,
- Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,
- Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag iI dr. ispunjavaju uslove
određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) ,
- Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,
- Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
- Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
- Da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika;
- Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.
5. CENE I SADRŽAJ USLUGA: Cene su iskazane u stranoj valuti a obračun uplata vrši se u dinarima prema prodajnom kursu poslovne banke Organizatora na dan uplate, odnosno po kursu
navedenom u Programu ili ako drugačije nije ugovoreno. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.
Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.
Cena iz Ugovora uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više sledećih usluga prosečnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i objekte i to: smeštaja,
ishrane, prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik plaća (dalje: Standardne usluge).
Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebnob ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: aerodromskih i lučkih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika
organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room
service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi,
sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti
restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja a ne datum zaključenja ugovora). U
slučaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do korektne cene putovanja uz doplatu iznosa od 3.000,00 din za manipulativne troškove.
73
73
U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile
predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.
6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ: Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene najkasnije 8 dana pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo
do promene u kursu razmene valute ili do promene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom predviđenim slučajevima.
Za povećanje ugovorene cene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika i nije osnov za raskid Ugovora.
Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti
Ugovor bez obaveze naknade štete Organizatoru, ako najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene, obavesti Organizatora. Ako u naznačenom roku, putnik
pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.
Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru.
7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i
objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika
nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da očigledne štamparske i računske greške daju
pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.
Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po
destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim
propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.
Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili
izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje
mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan
iz Programa su predvidjeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja - već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da
Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.
Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane aviokompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja.
Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje - sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu
tzv. “hladnog obroka” van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu
pomoć Putniku po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora
(posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskihm i drugih propisa i dr.) obavezuju putnika a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora i sve
eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi Putnik u celosti.
Promena ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko
iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.
Kad treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo
mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u
odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.
8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
8.1. Smeštaj: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
- Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta,
spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike,
- Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na
refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
- Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe
sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji mogu bitno pogoršati kvalitet smeštaja,
- Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa,
- Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih
pružalaca usluga.
- Ukoliko su dve ili više osoba rezervisale zajedno dvokrevetnu ili višekrevetnu sobu ili brodsku kabinu i sl. a nema treće osobe koja zamenjuje jednu od njih, Organizator ima pravo naplate
pune cenu smeštajne jedinice.
- Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u
ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji
smeštajnog objekta.
- Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u
sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr. jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.
8.2. Ishrana: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
- Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu
samoposluživanje ili posluživanja (menija).
- Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja druga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji.
-Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu , podrazumeva kontinentalni doručak.
-Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem.
74
74
U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim
pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge ishrane.
8.3. Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
- Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje
Organizator i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće
tokom putovanja itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu.
- Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva
ako to okolnosti uslovljavaju,
- Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta.
- Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz
ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja,
primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova.
- Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič - vozač. Vodič-vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neižbežnih ili bezbedosnosnih i sličnih okolnosti, promeni red
vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata.
- Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje
karte neregularnom za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja
duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.
- Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima.
- Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna je odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima i običajima
kojima se regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgvornosti su Organizatora.
9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi
odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina
da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa
rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja
Organizator. Službenik agencije Organizatora, niti Posrednika nije ovlašćen da utvrdjuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku
podnošenja dokumentacije isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili
imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno
obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.
Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specifična ishrana, karakteristike smeštaja itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u
protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu
vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi
odgovornost za štetu.
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog,
sve posledice i troškove snosi sam putnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 12. Opštih uslova.
10. PRTLJAG: Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika. Transport specijalnog prtljaga od
aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više
informacija da se putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero . Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je dužan da prijavi
bez odlaganja na licu mesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete.
Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga i predati ga ovlašćenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o
svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po
navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima.Prenos prtljaga od mesta parkiranja do
smeštajne jedinice je obaveza putniika (prevoz će biti što je moguće bliže smeštajnom objektu). Za nestanak ili oštećenje prtljaga u transportu od parkinga do smeštajnog objekta, kao i za
zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.
Osim kod namere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljag i predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato
se Putniku ne preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nose sa sobom.
Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lične dokumenta, stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov
nestanak. Preporučuje se da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu.
Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku Organizatora ili neposrednog izvršioca usluge.
11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:
11.1. Pre početka putovanja: Organizator je dužan da Putnika obavesti o svakoj bitnoj promeni Programa na način na koji je zaključen Ugovor, najkasnije u roku od 5 dana pre početka
putovanja, a Putnik ima rok od 48 časova od dana prijema obaveštenja o promeni odgovoriti Organizatoru da li prihvata istu. Prihvat nove ponude može se izvršiti i kroz izvršenu uplatu
novougovorene cene. U slučaju prihvata nove ponude, Putnik ima pravo na srazmerno sniženje cene u slučaju da je nova ponuda niža od prvobitno ugovorene, odnosno ima obavezu uplatiti
razliku u ceni između prvobitne i nove ponude, ukolika je ponuda viša od prvobitno ugovorene. Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenu od strane Organizatora, Putnik ima pravo na
povraćaj ukupno uplaćene cene.
Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:
- nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5 dana pre početka turističkog putovanja i
- zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da
Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje,uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.
75
75
Ukoliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio
linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima, hidrogliserima i dr.najmanje 80%
popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu.
U slučaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.
11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i
pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na
granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne
okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.
Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik ometa sprovodjenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima
obavezu da organizatoru nadoknati pričinjenu eventualnu štetu.
U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koji se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija,
zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene
troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim
sredstvom,
12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
12.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora
predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:
5% ako se putovanje otkaže do 45 dan pre početka putovanja,
10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja ,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
Izuzetno od napred navedenog, primenivaće se sledaća skala otkaza i to:
a. kod brodskih krstarenja5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre početka putovanja,
15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja,
30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja,
50%od 28 do 15 dana pre početka putovanja,
80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja,
95% od 6 do 3. dana pre početka putovanja,
100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta
b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor:
5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja ,
50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.
Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem
putnika od putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:
iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i
usvojioca, - poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.
Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad ( potvrdu izabranog
lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno
poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti,
elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja
ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak korišćenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava
u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.
U slučaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravača.
Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanju u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.
12.2. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije
naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju
beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrdjeni Ugovorom, Organizator je dužan da
sprovede odredjene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za
Putnika, sve u skladu sa tačkom 14 ovih Optih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika
76
76
13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja,
osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o
posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate
uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju.
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne
dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
Prema Zakonu o turizmu Organizator ima sledeće garancije putovanja i to:
A.- Za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu usled insolventnosti Organizatora:
1- polisu osiguranja br. 7761620 , od 01.06.2012. god. osiguravajuće kompanije „Delta Generali osiguranje a.d.o.” iz Beograda, ul Milentija Popovica , br. 7b
(Putnik zatečen na putovanju treba na najbrži način da kontaktiraju osiguravača”, na tel. br. +381 11 222 0 555 ili e.mail: [email protected] )
B.- Za naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora, u skladu sa Opštim
uslovima i Programom putovanja i to:
1. polisu osiguranja br. 7761619 , od 01.06.2012.god. osiguravajuće kompanije „Delta Generali osiguranje a.d.o.” iz Beograda, ul Milentija Popovica, br. 7b
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudse presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja
potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata.
14. POMOĆ, PRIGOVOR, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA: Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a ako ovaj nije
dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima direktno Organizatoru.
Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja +381 11 3626-015, faksa +381 11 2683-924, radnim danima od 09-20 h, subotom
od 10-16 h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: [email protected] Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog
objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdani prigovor na licu mesta otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše
očišcćen apartman i dr.nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom organizatora ili neposrednim izvršiocem usluga (smetaja, prevoza i drugih usluga iz Programa) o tome sastavlja
pisanu potvrdu u dva primerka koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.
Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje adekavtnog altermativnog rešenja smatra se da
je Program u celosti izvršen.
Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator.
Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti
ovlašćenog predstavika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja nedostataka,
isključivo Organizatoru, dostavi osnovan i dokumentovan prigovor (pisani prigovor na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan
i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki
putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, prigovor podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne prigovore.
Pritužbe i druge postupke Putnik je ovezan dostaviti u pisnaoj formi isključivo na adresu Organizatora u Beogradu, ul Terazije br 6.
Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na
licu mesta.
Organizator je dužan u roku od 15 dana dostaviti putniku pisani odgovor i isplatiti razliku u ceni, sve od dana prijema urednog prigovora.
Ukoliko prigovor nije kompletan i isti treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja.
Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniženje cene po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene.
Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na
ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja
prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju medjusobnih spornih
odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim uslovima YUTE, kada je Organizator
putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim
raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Organizator ne snosi odgvornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih pružaoca usluga koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se
ponašao kao pažljiv Organizator pri izboru lica koja su te usluge izvršila.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora.
15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:
15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora,
odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.
77
77
Na Program po zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano.
Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno vise pojedinačnih usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kruzna tura itd.), naknada za storno se obračunava po pojedinačnoj usluzi i
na kraju se sabira.
Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada
Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:
5% ako se putovanje otkaže do 60 dana pre početka putovanja (blagovremeni otkaz)
15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja ,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
15.2. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tudje usluge (dalje: Posrednik usluge).
Za individualne i »rezervacije na upit« Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 50 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kusru banke Organizatora
na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti
vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadržava Organizator u celosti.
Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo
posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobijanjem dokaza o
ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo izmedju Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.
Kod pojedinačnih turističkih usluga primenuje se sledeća skala otakza, ako drugačije nije ugovreno:
a. za hotelski smeštaj:
do 30 dana pre početka putovanja 10%
b. za zakup apartmana po jedinici:
c. kod zakupa kamp vozila i motora:
do 45 dana pre početka putovanja 20%
do 31 dana pre početka putovanja 20%
od 29. do 22 dana pre početka putovanja 15%
od 44. do 30. dana pre početka putovanja 50%
od 30. do 22. dana pre početka putovanja 30%
od 21. do 8 dana pre početka putovanja 25%
od 29. dana pre početka putovanja 70% i
od 21. do 8. dana pre početka putovanja 50%
od 7 dana pre početka putovanja 50%
od 15 dana do i nakon početka korišćenja 100%, .
od 6 dana do i nakon početka korišćenja 100% od cene
od 7. do 3. dana pre početka putovanja 65%
od 2. dana pre početka putovanja ili kod nepojavljivanja 80%
d. Iznajmljivanje Rent a car vozila: Putnik prihvata u celosti Opšte uslove iznajmljivanja vozila koji se nalaze na poleđini tipskog Ugovora o iznajmljivanju vozila.
Ako ugovorom o najmu vozila nije drugačije predviđeno važe sledeća pravila:
Rezervacije i potvrde važe samo za rezervisanu kategoriju vozila, nikad za određeni model. Agencije zadržavaju pravo da klijentima daju na raspolaganje isto ili skuplje vozilo nego što je
rezervisano, što nikako ne može da bude razlog za postavljanje zahteva za nadoknadu štete npr. zbog povećane potrošnje goriva. Naplata iznajmljivanja vozila se vrši po završenoj usluzi.
Po pravilu je potrebno da se na licu mesta rezervišu sredstva, odnosno ostavi sigurnosni depozit. U slučaju saobraćajne nezgode, oštećenja ili krađe iznajmljenog vozila zadržava se sigurnosni
depozit kao participacija.
U sledećim slučajevima odgovornost Putnika je isključiva i to za: štete koje nastanu usled nepoštovanja uslova iznajmljivanja; grubi nehat ili alkoholisanost pri vožnji; oštećenja na karteru ulja ili
na donjem postroju vozila; prouzrokovani troškovi za hotel, telefon ili odvoženje;gubitak ili oštećenje ključeva;troškovi za privatne stvari, koje su oštećene u saobraćajnoj nezgod ili ukradene iz
vozila;potpuno oštećenje pneumatika. U slučaju štete na vozilu na licu mesta Putnik je dužan: odmah obavestiti policiju i sačiniti policijski zapisnik o nezgodi i šteti i odmah obavestiti agenciju za
rent a car. Agencija i osiguravajuća kuća ne mogu priznati niti delmičnu, niti totalnu štetu na vozilu ukoliko je ovlašćeni vozač vozio pod dejstvom alkohola, droge i sl. Polisa obezbeđuje Putnika,
kao i drugog ovlašćenog vozača u saglasnosti sa odredbama opštih uslova osiguranja i Ugovora o najmu. Obavezna polisa osiguranja po zakonu porkiva samo povredu i/ili smrt lica (putnika) i
štetu nanešenu trećem licu i njegovoj imovini. Sledeća dokumenta su neophodna radi prihvatanja štete i povraćaja participacije:policijski zapisnik i zapisnik o šteti; kopiju ugovora o
iznajmljivanju;dokaz o uplati depozita ( račun agencije za rent a car ili izvod sa kreditne kartice);origimal ključevi i saobraćajna dozvola vozila.
Taksa za aerodromske usluge za najam vozila koji je započet na aerodromu se plaća u visini od 10% iznosa vrednosti Ugovora o najmu. Taksa za preuzimanje ili isporuku vozila van lokacije
agencije u zemlji, kao i u inostranstvi plaća se posebna taksa.Iznajmljneim vozilom Putnik može putovati u inostranstvo po specijalnim uslovima i posebnu saglasnot agencije.
Troškove utrošenog goriva za vozilo u periodu najma plaća Putnik. Sedišta za decu, lanci za sneg i dr. na zahtev Putnika mogu biti obezbeđeni uz dodatnu nadoknadu.
Putnik potvrđuje da ce njegovi lični podaci uneti u ugovor o najmu vozila verodostojni i da je saglasan se mogu preneti trećim licima radi utvrđjivanja njegovog identiteta i finansijskog
kredibiliteta.
e. ostale individualne usluge: Rezervisane pojedine usluge kao na primer ulaznice za koncerte, operu, pozorište, balove, karte / markice za prevoz (npr metro, voz, autobus), karte za trajekt,
skipas, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinačni transferi i dr. prilikom eventualnog otkaza Putniku se obračunavaju troškovi u visini cene ugvorene svake pojedinačne usluge.
Kod ugovorene pojedinačne usluge prevoza u slučaju blagovremenog storniranja treba vratiti već primljene karte za linijske letove, železničke karte ili tikete za trajekte, jer se u suprotnom
moraju zaračunati pune cene.
U slučaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogućnost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor može tražiti odgovarajuću kauciju za sporedne trošove i
eventualno nastalu štetu.
16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA: Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može
koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim
posebnim propisima.
17. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila
neposrednim pružaoci usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma –
đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.
Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opte uslove.
Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA-e, Beograd, Kondina 14 za rešavanje međusobnih sporova, a u slučaju zakonom predviđene stvarne nadležnosti
redovnog suda Putnik i Organizator ugovaraju mesnu nadležnost suda prema sedištu Organizatora, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja YUTE i propisa R. Srbije.
Ovi Opšti uslovi važe od 01.06.2012.god. kojim danom prestaju da važe opšti uslovi objavljeni 25.06.2011.godine.
78
78
^ŽůƵŶͲWĞŅ
ŽŚŽƌŝͲ^ǀĞƚĂ'ŽƌĂ
ϳĚĂŶĂͬϰŶŽđĞŶũĂĂƵƚŽďƵƐŽŵ
ϭ͘ĚĂŶ;Ϭϭ͘Ϭϱ͘ͿʹEKs/^ʹK'ZͲ^K>hE͘ Polazak autobusa iz Novog Sada sa parkinga ispred hotela „Sajam” u 19:00
ƐĂƟ͕ŝnjĞŽŐƌĂĚĂƐĂƉĂƌŬŝŶŐŝƐƉƌĞĚŚŽƚĞůĂ͞ŽŶƟŶĞŶƚĂůͬ͟^ĂǀĂĐĞŶƚƌĂ;ƐĂǀƐŬĂƐƚƌĂŶĂͿƵϮϭ͗ϬϬƐĂƚ͘EŽđŶĂǀŽǎŶũĂĂƵƚŽƉƵƚĞŵ
ĞŽŐƌĂĚͲEŝƓŝĚĂůũĞƉƌĞŬŽDĂŬĞĚŽŶŝũĞ͘<ƌĂđĂƵƐƉƵƚŶĂnjĂĚƌǎĂǀĂŶũĂƌĂĚŝŽĚŵŽƌĂŝŐƌĂŶŝēŶŝŚĨŽƌŵĂůŶŽƐƟ͘
Ϯ͘ĚĂŶ;ϬϮ͘Ϭϱ͘Ϳʹ^K>hEʹW&<K,KZ/͘ŽůĂnjĂŬƵ^ŽůƵŶƵƉƌĞƉŽĚŶĞǀŶŝŵƐĂƟŵĂ͘Panoramsko razgledanje grada autobusom
;ĞŬƐƚĞƌŝũĞƌĞůĞŬƵůĞ͕'ĂůĞƌŝũƵƐŽǀƐůĂǀŽůƵŬ͕ZŽƚŽŶĚĂ͕sŝĂŐŶĂƟĂͿ͘^ůŽďŽĚŶŽǀƌĞŵĞnjĂƓŽƉŝŶŐ;s>/<h^<ZaE:^E/E:Ϳ͕
sŝĂŐŶĂƟĂʹĨĂďƌŝŬĂŬŽǎĞ;ũĂŬŶĞŝďƵŶĚĞͿ͙dƌǎŶŝĐĞŶƚĂƌ/ŬĞĂŝũŽƓũĞĚĂŶƉŽĚŽŐŽǀŽƌƵ͙EĂƐƚĂǀĂŬƉƵƚŽǀĂŶũĂnjĂWĞŅŽŚŽƌŝ͘WŽ
ĚŽůĂƐŬƵ͕ƐŵĞƐƚĂũƵƐƚƵĚŝũĞŝĂƉĂƌƚŵĂŶĞ͘EŽđĞŶũĞ͘
ϯ͘ĚĂŶ;Ϭϯ͘Ϭϱ͘ͿʹW&<K,KZ/ . ^ůŽďŽĚŶŽƉƌĞƉŽĚŶĞnjĂƓĞƚŶũƵŽďĂůŽŵŐĞũƐŬŽŐŵŽƌĂͲnjĂůŝǀĂdŽƌŽŶĞŽƐĚŽƐƵƐĞĚŶŽŐŵĞƐƚĂ
,ĂŶŝŽƟ͘WŽƉŽĚŶĞǀŶŝŝnjůĞƚĚŽƉůĂǎĞyĞŶŝĂŝƌŽƵƐƐŽ͕ĚŽǀŝĚŝŬŽǀĐĂŬƌŝƚĂƐĞĨŝŶ;ŶĂũǀĞđĞŐǀŝŶƐŬŽŐƉŽĚƌƵŵĂƵƐĞǀĞƌŶŽũ'ƌēŬŽũƐĂ
ƉƌĞŬŽϲϬϬǀƌƐƚĂǀŝŶĂŝnjĐĞůĞ'ƌēŬĞͿ͘KďŝůĂnjĂŬŵĂŶĂƐƟƌĂ^ǀ͘WĞƚŬĞ͘WŽǀƌĂƚĂŬƵWĞŅŽŚŽƌŝ͘sĞēĞƌŶũŝŽĚůĂnjĂŬƵĐƌŬǀƵʹůŝƚƵƌŐŝũĂŶĂ
sĞůŝŬŝƉĞƚĂŬ͘EŽđĞŶũĞ͘
ϰ͘ĚĂŶ;Ϭϰ͘Ϭϱ͘ͿʹW&<K,KZ/͘^ůŽďŽĚŶŽǀƌĞŵĞnjĂƓĞƚŶũƵŝƌĂnjŐůĞĚĂŶũĞ͘&ĂŬƵůƚĂƟǀŶŝŝnjůĞƚĚŽhƌĂŶŽƉŽůŝƐĂ͘sŽǎŶũĂďƌŽĚŽŵŽŬŽ
^ǀĞƚĞ'ŽƌĞ͙KĚůĂnjĂŬĚŽŵĂŶĂƐƟƌĂ<ĂŬŽǀŽͲŵĞƚŽŚĂŵĂŶĂƐƟƌĂ,ŝůĂŶĚĂƌ͘WŽǀƌĂƚĂŬnjĂWĞŅŽŚŽƌŝ͘sĞēĞƌŶũŝŽĚůĂnjĂŬƵĐƌŬǀƵͲ
ƉƌŝƐƵƐƚǀŽǀĂŶũĞēƵĚĞƐŶŽũhƐŬƌƓŶũŽũĐĞƌĞŵŽŶŝũŝƐĂƉĂůũĞŶũĞŵŚŝůũĂĚƵƐǀĞđĂŬŽũĞƉƌŝƐƵƚŶŝŶŽƐĞƵƐǀŽũĞĚŽŵŽǀĞ͙WŽƐůĞƉŽŶŽđŝʹƉŽ
ƉƌĞƐƚĂŶŬƵhƐŬƌƓŶũĞŐƉŽƐƚĂͲĨĂŬƵůƚĂƟǀŶĂǀĞēĞƌĂƵƌĞƐƚŽƌĂŶƵƐĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŶŽŵēŽƌďŽŵ͞ŵĂŐŝƌŝĐŽŵ͟ŝũĂŐŶũĞƟŶŽŵ͙ Povratak u
ƐƚƵĚŝĂŝĂƉĂƌƚŵĂŶĞ͘EŽđĞŶũĞ͘
ϱ͘ĚĂŶ;Ϭϱ͘Ϭϱ͘ͿͲW&<K,KZ/͘,Z/^dK^sK^<Z^͊ ^ůŽďŽĚŶŽǀƌĞŵĞnjĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŶĞŽďŝůĂƐŬĞŝĂŬƟǀŶŽƐƟ͘EŽđĞŶũĞ͘
ϲ͘ĚĂŶ;Ϭϲ͘Ϭϱ͘ͿͲW&<K,KZ/Ͳ^K>hEͲK'Z͘EĂƉƵƓƚĂŶũĞĂƉĂƌƚŵĂŶĂŝŽĚůĂnjĂŬĂƵƚŽƵƐŽŵnjĂ^ŽůƵŶ͘WŽƐĞƚĂ^ƌƉƐŬŽŵǀŽũŶŝēŬŽŵ
ŐƌŽďůũƵŶĂĞũƟŶůŝŬƵ͕ŽĚůĂnjĂŬĚŽĐƌŬǀĞ^ǀ͘ŝŵŝƚƌŝũĂͲnjĂƓƟƚŶŝŬĂ^ŽůƵŶĂŝƉŽƐĞƚĂǀŝĚŝŬŽǀĐƵŽĚĂŬůĞƐĞƉƌƵǎĂŶĞnjĂďŽƌĂǀĂŶƉŽŐůĞĚŶĂ
^ŽůƵŶŝŽŬŽůŝŶƵ͘WŽůĂnjĂŬnjĂ^ƌďŝũƵƵƉŽƉŽĚŶĞǀŶŝŵƐĂƟŵĂ͘hƐƉƵƚŶĂŬƌĂđĂnjĂĚƌǎĂǀĂŶũĂƌĂĚŝŽĚŵŽƌĂŝŐƌĂŶŝēŶŝŚĨŽƌŵĂůŶŽƐƟ͘
ϳ͘ĚĂŶ;Ϭϳ͘Ϭϱ͘ͿͲK'ZͲEKs/^͘ŽůĂnjĂŬƵ^ƌďŝũƵƵƌĂŶŝŵũƵƚĂƌŶũŝŵƐĂƟŵĂ͘
EZEDEWKK^K/͗ϳϵhZ
^ŵĞƓƚĂũũĞƵϭͬϯ/ϭͬϰƐƚƵĚŝũŝŵĂŝĂƉƌƚŵĂŶŝŵĂ
ŽƉůĂƚĂnjĂƐŵĞƓƚĂũƵϭͬϭ͗ϰϬhZ͕ŽƉůĂƚĂnjĂƐŵĞƓƚĂũƵϭͬϮ͗ϭϱhZ po osobi
DŽŐƵđŶŽƐƚĚŽƉůĂƚĞnjĂƵƐůƵŐĞWK>hWE^/KE;ĚŽƌƵēĂŬŝǀĞēĞƌĂͿ͗ϴhZ po osobi dnevno
WůĂđĂŶũĞĂƌĂŶǎŵĂŶĂƵĚŝŶĂƌƐŬŽũƉƌŽƟǀǀƌĞĚŶŽƐƟƉŽƉƌŽĚĂũŶŽŵŬƵƌƐƵĂŶĐĂ/ŶƚĞƐĞŶĂĚĂŶƵƉůĂƚĞ͘hƉůĂƚĂĂŬŽŶƚĂĐŝũĞϯϬйƉƌŝůŝŬŽŵ
ƌĞnjĞƌǀĂĐŝũĞ͕ŽƐƚĂƚĂŬũĞŶĞŽƉŚŽĚŶŽƵƉůĂƟƟŶĂũŬĂƐŶŝũĞϭϱĚĂŶĂƉƌĞƉŽůĂƐŬĂŶĂƉƵƚŽǀĂŶũĞ͘
ZĞnjĞƌǀĂĐŝũĂũĞŬŽŶĂēŶĂƵƉůĂƚŽŵĂǀĂŶƐĂ͘WƌŝůŝŬŽŵƉƌŝũĂǀĞƉƵƚŶŝŬũĞƵŽďĂǀĞnjŝĚĂŽĚĂďĞƌĞŶĂēŝŶƉůĂđĂŶũĂ͘
ĂƉŽēĞƟŶĂēŝŶƉůĂđĂŶũĂŶĞŵŽǎĞƐĞŬĂƐŶŝũĞŵĞŶũĂƟ͘
ZEDEKh,sd͗
WƌĞǀŽnjĂƵƚŽďƵƐŽŵƚƵƌŝƐƟēŬĞŬĂƚĞŐŽƌŝũĞ;ŬůŝŵĂ͕ĂƵĚŝŽͬǀŝĚĞŽŽƉƌĞŵĂͿŶĂŶĂǀĞĚĞŶŽũƌĞůĂĐŝũŝ͕ ƐŵĞƓƚĂũƵ
ƚƌŽŬƌĞǀĞƚŶŝŵŝēĞƚǀŽƌŽŬƌĞǀĞƚŶŝŵƐƚƵĚŝũŝŵĂŝĂƉĂƌƚŵĂŶŝŵĂƵWĞŅŽŚŽƌŝũƵƉƌĞŵĂƉƌŽŐƌĂŵƵŶĂďĂnjŝēĞƟƌŝ
ŶŽđĞŶũĂ͕ ƚƵƌŝƐƟēŬĂƌĂnjŐůĞĚĂŶũĂƉƌĞŵĂƉƌŽŐƌĂŵƵ͕ ƵƐůƵŐĞƉƌĞĚƐƚĂǀŶŝŬĂͲǀŽĚŝēĂ͕ ƚƌŽƓŬŽǀĞŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝũĞŝ
ƌĞĂůŝnjĂĐŝũĞƉƵƚŽǀĂŶũĂ͘
ZEDEEKh,sd͗
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŶĞƚƌŽƐŬŽǀĞ͕ƚƌŽƓŬŽǀĞŵĞĜƵŶĂƌŽĚŶŽŐƉƵƚŶŽŐnjĚƌĂǀƐƚǀĞŶŽŐŽƐŝŐƵƌĂŶũĂ͕ĨĂŬƵůƚĂƟǀŶŝŚŝnjůĞƚĂ
;ŬƌƐƚĂƌĞŶũĞďƌŽĚŽŵŽŬŽ^ǀĞƚĞ'ŽƌĞϮϳhZ͕͞ŐƌēŬŽǀĞēĞ͟ϭϳhZͿ͘ĂƐǀĂŬŝĨĂŬƵůƚĂƟǀŶŝƉƌŽŐƌĂŵ
ŶĞŽƉŚŽĚĂŶũĞŵŝŶŝŵƵŵϮϬƉƌŝũĂǀůũĞŶŝŚƉƵƚŶŝŬĂ͘
79
Download

Sole Azur katalog 2013