Stella Maria
informace Římskokatolické farnosti
Neposkvrněného početí Panny Marie v Uh. Brodě
Květná neděle 29. března 2015
Rozpis bohoslužeb farního kostela v UHERSKÉM BRODĚ
Den
neděle
29.3.
Liturgická oslava
Květná neděle
14:00 – 16:00
společná svátost
smíření
Hodina
7.00
Za farníky
10.15
Za + rodiče Kočařovy, duše v očistci
a za Boží požehnání živé rodině
Za + rodinu Mahdalovu, Bujáčkovu,
Smutkovu, Miškaříkovu a za Boží
požehnání živé rodině
Za živou a + rodinu Hrubou a
Herovu
pondělí
30.3.
18.30
úterý
31.3.
18.30
středa
1. 4.
18.30
Za + Pavla Kostelníka a za Boží
požehnání živé rodině
18.30
Za farníky
19:30
Adorace v Getsemanské zahradě
čtvrtek
2. 4.
Zelený čtvrtek
pátek
3. 4.
Velký pátek
sobota
4. 4.
Bílá sobota
neděle
5. 4.
Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně
www.farnostuherskybrod.cz
18:30
Křížová cesta za mír a pokoj ve
světě
Velkopáteční obřady
4:30
Za katechumeny
7.00
Za farníky
10.15
Za živou a + rodinu Mahdalovu,
Kratochvílovu a Vráblíkovu
15:00
INFORMACE A OHLÁŠKY:
Společná svátost smíření – je dnes v obou kostelech od 14:00 do 16:00.
Během velikonočního Tridua se zpovídat nebude, proto využijte této
příležitosti. Křížová cesta dnes odpoledne nebude.
Sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě – bude na Velký pátek a Bílou
sobotu, v neděli 5.4. bude sbírka na kněžský seminář.
Adoraci na Zelený čtvrtek – si po mši svaté připravila naše mládež.
Křížovou cestu za mír a pokoj ve světě – bude mít na Velký pátek
v 15:00schóla. Jste zváni.
Kasičky s postní almužnou – kdo jste nepřinesli dnes, můžete je ještě
přinést na charitu během týdne.
Stráž u Božího hrobu – budeme držet od večera Velkého pátku do Bílé
soboty 18:00. Zapisujte se, prosím, do připravených archů.
Stolní děkanátní kalendář - Bratři a sestry, i na příští rok se bude
připravovat stolní děkanátní kalendář, který bude k dispozici v září.
Nemusíte tedy kupovat jiné kalendáře a počkejte na kalendář náš.
Vyšlo nové číslo farních listů s rozpisem velikonočních bohoslužeb.
Jak můžeme na poselství o zmrtvýchvstání odpovědět? Jak může vstoupit mezi nás a
stát se skutečností? Velikonoce jsou přece jakoby otevřenými dveřmi, které vyvádějí z
bezpráví světa a vyzývají, abychom šli za tímto světlem, ukazovali jej ostatním, neboť
víme, že to není snění, ale skutečné světlo, skutečné východisko. (...)
Následovat znamená, že můžeme jít pouze tam, kam – opět podle Jana – Petr ani Židé
zprvu jít nemohli; kam však my nyní jít můžeme, protože On šel před námi a od té doby
jde před námi neustále. Následovat znamená přijmout celou cestu, jít a vejít v to, co je
nahoře, co je skryté, vejít v to, co je podstatou – vejít v pravdu, v lásku, v Boží dětství.
Takové následování se ovšem vždy uskuteční pouze skrze kříž, v pravém „sebe-ztrácení“,
pouze ono otevírá poklady Boží a poklady země, jako jediné otevírá živé studny hlubin a
sílu skutečného života vpouští do tohoto světa. Znamená to vejít do skrytého, abychom
tak v pravém „sebe-ztracení“ nalezli to, co znamená být člověkem.
(Benedikt XVI.)
Liturgie slova:
1. čtení: Iz 50, 4-7 Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou, ale vím, že nebudu
zahanben.
Žalm: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
2. čtení: Flp 2, 6-11 Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil.
EVANGELIUM Mk 14, 1-15, 47 Hledali příležitost, jak by se lstí zmocnili Ježíše
a jak by ho připravili o život.
Download

Farní kostel