Најзначајније гљиве проузроковачи
болести у шумама Србије
Проф. др Драган Караџић
ija
c
te
o
ap
Lirula nervisequia – na četinama jele
Melampsorella caryophyllacearum
Veštičine metle na jeli
Melampsorella
caryophyllacearum
Ecidije na četinama jele
Melampsorella caryophyllacearum
rak rane na stablima
Melampsorella
caryophyllacearum
višestruke
rak rane
Melampsorella
caryophyllacearum
raka rana
Tiarosporella durmitorensis
Viscum album subsp. abietis
brojni žbunovi u kruni stabla
Viscum album subsp. abietis
brojni žbunovi u kruni stabla
Fomitopsis pinicola
karpofore na stablu
Fomitopsis pinicola
karpofora
Fomitopsis pinicola
mrka prizmatična trulež
Phellinus hartigi – karpofora na stablu jele
Sparassis nemecii – plodonosno telo na korenu stabla jele
četine iz tekuće vegetacije
1-god. četine
2-god. četine
Lirula macrospora
Lirula macrospora – simptomi
na prošlogodišnjim četinama
apote
cija
r ste n
p
i
n
r
C
i će
v
o
n
s
uo
tine
apotecija
id
pikn
Lophodermium piceae - omorika
Crysomyxa abietis - simptomi na stablima sitkanske smrče
Crysomyxa abietis
Crysomyxa abietis
teleutosorusi
na naličju četina
na četinama krivulja
na četinama smrče
Herpotrichia juniperi
crana paučinavost
Chrysomyxa pirolata
ecidije sa ecidiospore
između ljuspica
šišarica
Šišarka smrče
Armillaria ostoyae
ubijeno stablo omorike
bela micelija
jak izliv smole
Armillaria ostoyae
rizomorfe
pečurke
bela lepezasta micelija
Armillaria ostoyae
Rhizina undulata
Heterobasidion annosum
Sušenje smrče
Heterobasidion annosum – izvala jele
Heterobasidion annosum - izvala smrče
Heterobasidion annosum - centralna trulež smrče
Heterobasidion annosum - karpofore na žilištu
Jako
Jako zaražene
zaražene leje
leje bora
bora Lophodermium
Lophodermium spp.
spp.
Lophodermium seditiosum – apotecije na četinama bora
te
o
p
A
izd
a
k
b li
o
cije
og
n
e
už
kaf
a
zr n
e
apotecija
Cyklaneusma minus
Mycosphaerella pini
Mycosphaerella pini
Mycosphaerella pini
zaražena kultura crnog bora
Goč
Jaka zaraza na crnom boru
Deliblatska peščara
prethodne vegetacije
Simptomi zaraze na četinama
tekuće vegetacije
Simptomi zaraze na
četinama
acervule
četina crnog bora
acervula
Porečni presek kroz četinu
i stromu sa acervulama
Dothistroma pini
konidije sa
tri septe
Četine crnog bora
Peritecijske strome
Presek kroz stromu
isa
m
r
ide
p
e
e
ćelij
peritecije
Mycosphaerella pini
dvoćelijske
askospore
Cyclаneusma minus
ni
i
p
a
l
rel
e
a
h
sp
Myco
Download

Најзначајније гљиве проузроковачи болести у шумама Србије