Aviotretiranje
zaštićena
nezaštićena
Deliblatska peščara
Sphaeropsis sapinea
kultura crnog bora u Deliblatskoj peščari
ubijeni mladi izbojci
Sphaeropsis sapinea
simptomi
Ubijeni izbojci
belog bora
Čardak 1996.
Piknidi na četinama
Piknidi na kori
alepski bor
Piknidi na ljuspicama
šišarica
Sphaeropsis sapinea
Poprečni presek kroz četinu i piknid
piknid
piknospore
nezrele konidije
zrele konidije
konidije-piknospore
Shematski prikaz
zaraze
S. sapinea i M. pini
suhovrhost
Posledica
vešegodišnje zaraze
Izgled stabala pre zaštite
Kalemegdan
Tretiranje zarženih stabla
Kalemegdan
Izgled stabala posle 2god. zastite
Gremmeniella abietina – sušenje crnog bora
piknidi u
osnovi četine
Gemmeneniella abietina
Brunchorstia pinea
presek kroz piknid
Brunchorstia pinea
piknospore
apotecije
Gemmeneniella abietina
Cenangium ferruginosum – Kulture crnog bora
(Zlatibor, 1987)
Sušenje prouzrokovano gljivom Cenanagium ferruginosum i
dejstvom potkornjaka
suhovrho stablo
Cenangium ferriginosum
Cenangium ferriginosum
zona sa
potkornjacima
nekroza kore
uzrokovana gljivom
plodonosna tela
gljive
živi deo kore
i kambijuma
Cenanagium ferruginosum
apotecije
na kori
Phacidium infestans
Simptomi
Phacidium infestans
apotecije na
četinama
Phacidium infestans
askusi
askospore
parafize
Lophodermella sulcigena
Simptomi
Lophodermella sulcigena
Pinus mugo
Lophodermella sulcigena
askusi sa
askosporama
parafize
Herpotrichia nigra
Simptomi na
smrči
Herpotrichia nigra
Pinus mugo
Cronartium flaccidum
Ubijeno stablo alepskog bora
ecidije na
granama
Cronartium flaccidum – crni bor
brojne ecidije
Cronartium flaccidum - stabla alepskog bora
Cronartium flaccidum – ecidiospore
Thyriopsis halepensis
Sparassis crispa
Phellinus pini – karpofore na
stablu crnog bora
Lachnellula willcommii
sušenje stabla u kulturi ariša
Lachenellula willkommii - Sušenje stabala u kulturi
ariša na lokalitetu Markova stena
prelom stabla na
strani rak rane
Lachenellula willkommii
Lachenellula willkommii
Rak rana
na stablu
apotecije u
pukotinama raka
Lachenellula willkommii
apotecije
askospore
askusi
parafize
Lachenellula willkommii
askospore
Lachenellula willkommii
Rhabdocline pseudotsugae
simptomi na
naličju četina
Rhabdocline
pseudotsugae
simptomi na četinama
zrele apotecije
Phaeocryptopus gaeumannii
kleistotecije
Duglazija
Download

Aviotretiranje