Zamislite si kar koli. Mi uresničimo.
KERROCK.
Zamislite bilo što. Mi ostvarujemo.
Šta god da zamislite. Mi ostvarujemo.
SLO / HR / SRP
Lastnosti Kerrocka:
Karakteristike Kerrock-a:
Karakteristike Kerrock-a:
• neporozen / neporozan / neporozan
• mehansko odporen / mehanički otporan /
mehanički otporan
• kemično odporen / otporan na kemikalije /
otporan na hemikalije
• toplotno odporen / toplinski otporan / otporan
na toplotu
POSLOVNE PREDNOSTI / POSLOVNE
PREDNOSTI / POSLOVNE PREDNOSTI:
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
Kerrock poslovna fleksibilnost
Kerrock poslovna fleksibilnost
Kerrock poslovna fleksibilnost
Kerrock svetovanje
Kerrock savjeti
Kerrock saveti
Kerrock tehnična podpora
Kerrock tehnička podrška
Kerrock tehnička podrška
Kerrock usposabljanje
Kerrock osposobljavanje
Kerrock osposobljavanje
Kerrock, izdelan v Evropi
Kerrock, proizvedeno u Europi
Kerrock, proizvedeno u Evropi
• prijeten na dotik / ugodan na dodir / prijatan
na dodir
Zamislite si kar koli.
Kerrock proizvodnja –
NOVA dimenzija fleksibilnosti
Kerrock proizvodnja – NOVA dimenzija fleksibilnosti
Kerrock proizvodnja – NOVA dimenzija fleksibilnosti
Skozi proizvodni proces se vam lahko prilagodimo na naslednje
načine: / Kroz proces proizvodnje možemo vam se prilagoditi
na sljedeće načine: / Proizvodni proces možemo da prilagodimo
vašim potrebama:
• širine Kerrock plošč: 500 – 1350 mm / širine Kerrock ploča: 500 – 1350
mm / širine Kerrock ploča: 500 – 1350 mm
• debeline Kerrock plošč: 3 – 27 mm / debljine Kerrock ploča: 3 – 27 mm /
debljine Kerrock ploča: 3 – 27 mm
• barvo po RAL lestvici ali morebitne druge barve razvijemo v zelo
kratkem času (v dveh tednih) / boju po RAL ljestvici ili druge boje
razvijamo u jako kratkom vremenskom razdoblju (dva tjedna) / boju iz
palete RAL ili druge boje razvijamo u jako kratkom vremenskom periodu
(dve nedelje)
• proizvodnja antibakterijskega Kerrock-a / proizvodnja antibakterijskog
Kerrock-a / proizvodnja antibakterijskog Kerrock-a
• proizvodnja na UV žarke odpornega Kerrock-a za zunanje površine
/ Proizvodnja na UV zrake otpornog Kerrock-a za vanjske površine /
Proizvodnja Kerrock-a otpornog na UV zrake, za spoljne površine
LAHKOTNO
LAKOĆA NJEG
Zasnovanih
92
standardnih
Kerrock barv
D izajnirane 9 2 standardne K erro c k b oje
9 2 dizajnirane standardne K erro c k b oje
Kerrock srečamo še v:
S Kerrock-om se susrećemo još u:
Kerrock se koristi i za opremanje sledećih
prostora:
• kuhinjah / kuhinjama / kuhinja
• kopalnicah / kupaonicama / kupatila
Mi uresničimo.
• hotelih, restavracijah / hotelima, restoranima /
hotela, restorana
KERROCK.
• laboratorijih in bolnišnicah / laboratorijima i
bolnicama / laboratorija i bolnica
• poslovnih prostorih / poslovnim prostorima / poslovnih prostora
• šolah, vrtcih / školama, vrtićima / škola, vrtića
• plovilIh, avtodomih / brodovima, auto domovima /
brodova, kuća na točkovima...
Zamislite bilo što. Mi ostvarujemo.
Šta god da zamislite. Mi ostvarujemo.
OST NEGOVANJA
GE / LAKOĆA NEGE
•
preprosto čiščenje in vzdrževanje / jednostavno
čišćenje i održavanje / jednostavno čišćenje i
održavanje
•
običajna čistila / normalna sredstva za čišćenje /
obična sredstva za čišćenje
•
fina abrazivna sredstva / fina abrazivna sredstva /
fina abrazivna sredstva
•
brušenje in poliranje / brušenje i poliranje / brušenje
i poliranje
KERROCK
Let us rock
your world.
3
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
IZSTOPA
ISTAKNITE SE / BUD
AJTE
DITE POSEBNI
Neskončna
moč domišljije.
Beskrajna snaga mašte.
Beskrajna snaga mašte.
KERROCK
5
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
KERROCK FLEKSIBILNOST
KERROCK FLEKSIBILNOST
KERROCK FLEKSIBILNOST
KERROCK TEHNIČNA PODPORA
KERROCK TEHNIČKA PODRŠKA
KERROCK TEHNIČKA PODRŠKA
KERROCK USPOSABLJANJE
KERROCK OSPOSOBLJAVANJE
KERROCK OSPOSOBLJAVANJE
KERROCK SVETOVANJE
KERROCK SAVJETI
KERROCK SAVETI
BREZ SKRBI.
KERROCK PLUS
(KERROCK Z
ANTIBAKTERIJSKO
SESTAVO)
ZA VAŠE IZZIVE IMAMO ODGOVOR.
Tradicija podjetja Kolpa sega v daljno leto 1978. Do danes si je
podjetje zgradilo močan, globalen ugled, ki temelji predvsem na
izkušnjah, stalnih izboljšavah in inovativnih pristopih.
KERROCK PLUS
(KERROCK S
ANTIBAKTERIJSKIM
SASTOJCIMA
KERROCK PLUS
(KERROCK SA
ANTIBAKTERIJSKIM
SASTOJCIMA)
Prizadevanje Kolpe je usmerjeno v reševanje izzivov svojih strank s
proizvodnjo vrhunskih izdelkov. Izdelkov, ki navdušijo z estetskimi in
tehničnimi lastnostmi.
Kolpa d.d. z nenehno osredotočenostjo na vaše potrebe ustvarja
polje zaupanja v izdelek, partnerstvo in dolgoročen uspeh.
NE BRINITE.
NA VAŠE IZAZOVE IMAMO ODGOVOR.
Tradicija tvrtke Kolpa seže u daleku 1978. godinu. Poduzeće je do danas
izgradilo jaki globalni ugled, prije svega utemeljen na iskustvima, stalnim
poboljšanjima i inovativnim pristupima.
Nastojanja Kolpe su usmjerena prema rješavanju izazova svojih klijenata
proizvodnjom vrhunskih proizvoda. Proizvoda koji inspiriraju svojim estetskim
i tehničkim svojstvima.
Kolpa d.d. neprestanom usmjerenošću na vaše potrebe stvara područje
povjerenja u proizvod, partnerstvo i dugoročni uspjeh.
NE BRINITE.
NA VAŠE IZAZOVE IMAMO ODGOVOR.
Tradicija preduzeća Kolpa seže u daleku 1978. godinu. Preduzeće je do danas
izgradilo jak globalni ugled, pre svega utemeljen na iskustvima, stalnim
poboljšanjima i inovativnim pristupima.
Kolpa je fokusirana na rešavanje izazova svojih klijenata proizvodnjom
vrhunskih proizvoda. Proizvoda koji inspirišu svojim estetskim i tehničkim
svojstvima.
Neprestanom fokusiranošću na vaše potrebe Kolpa d.d. stvara područje
poverenja u proizvod, partnerstvo i dugoročni uspeh.
KERROCK, IZDELAN V EVROPI
KERROCK, PROIZVEDENO U EUROPI
KERROCK, PROIZVEDENO U EVROPI
Let us rock
your world.
KERROCK
7
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
KERROCK PROIZVODNJA –
NOVA DIMENZIJA
FLEKSIBILNOSTI
SKOZI PROIZVODNI PROCES SE VAM LAHKO
PRILAGODIMO NA NASLEDNJE NAČINE:
•širine Kerrock plošč: 500 – 1350 mm
•debeline Kerrock plošč: 3 – 27 mm
•barvo po RAL lestvici ali morebitne druge barve
razvijemo v zelo kratkem času (v dveh tednih)
•lastna proizvodnja in niansiranje lepil
•proizvodnja antibakterijskega Kerrock-a
•proizvodnja na UV žarke odpornega Kerrock-a za
zunanje površine
Zamislite si kar koli.
Mi uresničimo. Kerrock.
Zamislite bilo što. Mi ostvarujemo. Kerrock.
Šta god da zamislite. Mi ostvarujemo. Kerrock.
Kerrock proizvodnja –
NOVA DIMENZIJA
FLEKSIBILNOSTI
KROZ PROIZVODNI PROCES MOŽEMO VAM SE PRILAGODITI
NA SLJEDEĆE NAČINE:
•širine Kerrock ploča: 500 – 1350 mm
•debljine Kerrock ploča: 3 – 27 mm
•boju po RAL ljestvici ili druge boje razvijamo u jako kratkom vremenskom
razdoblju (dva tjedna)
•vlastita proizvodnja i nijansiranje ljepila
•proizvodnja antibakterijskog Kerrock-a
•proizvodnja Kerrock-a za vanjske površine otpornog na UV zrake
Kerrock proizvodnja -
NOVA DIMENZIJA
FLEKSIBILNOSTI
PROIZVODNI PROCES MOŽEMO DA PRILAGODIMO VAŠIM
POTREBAMA:
•širine Kerrock ploča: 500 – 1350 mm
•debljine Kerrock ploča: 3 – 27 mm
•boju iz palete RAL ili druge boje razvijamo u jako kratkom vremenskom
periodu (dve nedelje)
•sopstvena proizvodnja i nijansiranje lepila
•sopstvena proizvodnja antibakterijskog Kerrock-a
•sopstvena proizvodnja Kerrock-a otpornog na UV zrake za spoljne
površine
KERROCK
9
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
www.kerrock.eu
Nekateri mu pravijo material prihodnosti,
mnogi preprosto - revolucija.
Neki ga nazivaju materijalom budućnosti, a mnogi jednostavno – revolucija.
Neki ga nazivaju materijalom budućnosti, a neki jednostavno – revolucijom.
NESKONČNOST.
MOČ. DOMIŠLJIJA.
Skladnost aluminijevega hidroksida in polimernega veziva na bazi akrila.
Kompoziten, gladek, neporozen in homogen.
Ustvarjalec estetike in funkcionalnosti. Dobrega vtisa sleherne stavbe in
prostorov v njej.
Danes je njegov čas. Čas neskončne moči domišljije.
BESKONAČNOST. MOĆ. MAŠTA.
Usklađenost aluminijevog hidroksida i polimernog veziva na bazi akrila. Kompozitni,
glatki, neporozni i homogeni.
Tvorac estetike i funkcionalnosti. Dobrog utiska, moderne građevine i prostora u njoj.
Došlo je i to vrijeme. Vrijeme je za beskonačnu moć mašte.
BESKONAČNOST. MOĆ. MAŠTA.
Usklađenost aluminijum-hidroksida i polimernog veziva na bazi akrila. Kompozitni,
glatki, neporozni i homogeni.
Tvorac estetike i funkcionalnosti. Stvara sjajan utisak na bilo kojoj građevini ili unutar
nje.
Njegovo vreme je došlo. Vreme za beskonačnu moć mašte.
KERROCK
11
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
Živi sleherni trenutek, ljubi vsak dan. Življenje v barvah narave skozi zabrisano ločnico
zunanjega in notranjega. Bivanje v prepletu igrivosti s čutnostjo in večno lepoto.
PRIJETEN NA DOTIK
UGODAN NA DODIR
PRIJATAN NA DODIR
Moč kamna in toplina sonca. Spoznajte ga, občutite njegovo žilavost in prijetnost dotika.
92
ZASNOVANIH STANDARNIH
KERROCK BARV / STANDARDNA
DIZAJNA KERROCK BOJA
/ DIZAJNA STANDARDNIH
KERROCK BOJA
Živi za trenutak, voli svaki dan. Život u bojama prirode bez
vidljivih granica između vanjskog i unutrašnjeg prostora. Život
isprepleten senzualnom igrom i vječnom ljepotom.
Moć kamena i topline sunca. Upoznajte ga, osjetite njegovu
žilavost i ugodan dodir.
Uživajte u svakom trenutku, volite svaki svoj dan. Život u bojama
prirode bez vidljivih granica između spoljašnjeg i unutrašnjeg
prostora. Život isprepletan senzualnom igrom i večnom lepotom.
Moć kamena i toplina sunca. Upoznajte ga, osetite njegovu
žilavost i prijatni dodir.
KERROCK
13
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
Kerrock
SE PREDSTAVI. Z IZKUŠNJAMI.
PRIJETNOST DOTIKA
Videz kamna, ki je ob dotiku prijeten in topel. Struktura površine, ki
privlači in vabi.
Dotaknite se ga in občutite, kako prijeten je.
MEHANSKA ODPORNOST, ODPORNOST NA KEMIKALIJE
Površina, ki omejuje mehanske poškodbe in dolgo ohranja videz
novega. Madeži različnih živil se enostavno odstranijo. Zob časa je pri
Kerrock-u neviden.
KLIMATSKA, TOPLOTNA ODPORNOST
Kot masiven in izredno homogen material izraža trdnost, žilavost in
preprečuje pokanje. Odporen je na vroče elemente in
samougasljiv. Je neobčutljiv na zunanje in notranje klimatske razmere.
Njegova neporoznost zagotavlja absolutno odpornost na vodo in
vlago.
ANTIBAKTERIJSKI IN ZDRAVJU PRIJAZEN
Poleg klasičnega Kerrock materiala vam ponujamo tudi inovativen
material Kerrock plus, ki ima v celotni strukturi vgrajeno antibakterijsko
sredstvo. Ob dotiku tako nenehno uničuje bakterije in preprečuje njihov
nadaljnji razvoj.
PRIJETEN NA DOTIK
UGODNOST DODIRA
PRIJATAN NA DODIR
NESKONČNA MOČ
OBLIKOVANJA
BESKONAČNA MOĆ
DIZAJNA
BESKONAČNA MOĆ
OBLIKOVANJA
KERROCK
15
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
Kerrock SE PREDSTAVLJA.
SA ISKUSTVIMA.
UGODAN NA DODIR
Izgledom poput kamena, koji je ugodan i topao na dodir. Struktura
površine, koja privlači i poziva.
Dodirnite ga i osjetite kako je ugodan.
MEHANIČKA OTPORNOST, OTPORNOST NA KEMIKALIJE
Površina koja sprječava mehanička oštećenja i dugo čuva svježi izgled.
Mrlje od hrane se jednostavno odstranjuju. Zub vremena je pri Kerrock-u
nevidljiv.
KLIMATSKA, TOPLINSKA OTPORNOST
Masivan i izvanredno homogen, materijal je tvrd, žilav i sprječava pucanje.
Otporan je na vruće elemente i samougasiv. Neosjetljiv je na vanjske i
unutrašnje klimatske uvjete.
Njegova neporoznost garantira apsolutnu otpornost na vodu i vlagu.
ANTIBAKTERIJSKI I NE UGROŽAVA ZDRAVLJE
Uz klasični Kerrock materijal nudimo vam i inovativni materijal Kerrock
plus, koji u svojoj strukturi ima integrirano antibakterijsko sredstvo.
Neprestano uništava bakterije i sprječava njihov daljnji razvoj.
KUHINJA
KUPAONICA
HOTEL
FASADA
RESTORAN
Kerrock SE
PREDSTAVLJA. ISKUSTVIMA.
LABORATORIJ I BOLNICA
POSLOVNI PROSTOR
ŠKOLA
PRIJATAN NA DODIR
Izgleda poput kamena, koji je prijatan i topao na dodir. Struktura
površine koja privlači i poziva.
Dodirnite ga i osetite kako je prijatan.
MEHANIČKA OTPORNOST, OTPORNOST NA HEMIKALIJE
Površina koja sprečava mehanička oštećenja i dugo čuva sveži izgled.
Mrlje od hrane se jednostavno odstranjuju. Zub vremena je na Kerrock-u
nevidljiv.
KLIMATSKA, TOPLOTNA OTPORNOST
Masivan i izvanredno homogen, materijal je tvrd, žilav i sprečava pucanje.
Otporan je na vruće elemente i samougasiv. Neosetljiv je na spoljne i
unutrašnje klimatske uslove.
Njegova neporoznost garanuje apsolutnu otpornost na vodu i vlagu.
ANTIBAKTERIJSKI I NE UGROŽAVA ZDRAVLJE
Uz klasični Kerrock materijal nudimo vam i inovativni materijal Kerrock
plus, koji u svojoj strukturi ima integrisano antibakterijsko sredstvo.
Bakterije se momentalno uništavaju čim dotaknu njegovu površinu i
njihov dalji razvoj se sprečava.
Na stavbi ali v njej – Kerrock navduši!
Na građevini ili u njoj - Kerrock impresionira!
Na građevini ili unutar nje - Kerrock impresionira!
KERROCK
17
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
Dobre lastnosti Kerrock-a so predvsem trajnost, možnost
oblikovanja, prijaznost okolju, široka uporabnost,
preprosto čiščenje in obdelava.
Prof. dr. Milan Šernek / Biotehniška fakulteta
Dobre osobine Kerrock-a su prije svega trajnost,
mogućnost oblikovanja, ekološki je prihvatljiv,
široko područje uporabe, jednostavno čišćenje i
Dobre osobine Kerrock-a su pre svega
trajnost, mogućnost oblikovanja,
ekološka prihvatljivost, široko područje
obrada.
upotrebe, jednostavno čišćenje i obrada.
Prof. dr. Milan Šernek /
Biotehnički fakultet
Prof. dr. Milan Šernek /
Biotehnički fakultet
KUHINJE
KOPALNICE
HOTELI
FASADE
RESTAVRACIJE
LABORATORIJI IN BOLNIŠNICE
POSLOVNI PROSTORI
ŠOLE
Vsestranski. Kerrock.
Z implementacijo Kerrock-a zabrišemo ločnico
zunanjega in notranjega prostora. Z organsko
zasnovo se stopi z okolico in dvigne harmonijo. Skozi
neverjetne zmožnosti oblikovanja in široko paleto
barv prevzema nešteto pojavnosti. Kerrock. Resnično
vsestranski.
Svestran. Kerrock.
Implementacijom Kerrock-a brišemo granicu između
unutrašnjeg i vanjskog prostora. Svojim organskim
dizajnom stapa se sa sa okolišem i diže harmoniju. Kroz
nevjerojatne mogućnosti oblikovanja i širokom paletom
boja preuzima bezbrojne oblike. Kerrock. Doista
svestran.
Svestran. Kerrock.
Implementacijom Kerrock-a brišemo granicu
između unutrašnjeg i spoljnog prostora. Svojim
organskim dizajnom stapa se sa okolinom i podiže
celokupnu harmoniju na viši nivo. Svojim neverovatnim
mogućnostima oblikovanja i širokom paletom boja
KUHINJE
preuzima bezbrojne oblike. Kerrock. Doista svestran.
KOPALNICE
HOTELI
FASADE
RESTAVRACIJE
LABORATORIJI IN BOLNIŠNICE
POSLOVNI PROSTORI
Na ŠOLE
stavbi ali v njej – Kerrock navduši!
Na građevini ili u njoj – Kerrock inspirira!
Na građevini ili unutar nje - Kerrock impresionira!
KERROCK
19
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
Proizvodnja na
UV žarke
odpornega Kerrock-a za
zunanje površine.
Proizvodnja Kerrock-a za vanjske površine, otpornog na UV zrake.
Proizvodnja Kerrock-a otpornog na UV zrake, za spoljne površine.
SVETLOBNI UČINKI
SVJETLOSNI EFEKTI
SVETLOSNI EFEKTI
KUHINJA
KUPATILO
HOTEL
FASADA
RESTORAN
LABORATORIJA I BOLNICA
POSLOVNI PROSTOR
ŠKOLA
NOTRANJOST. KERROCK.
Predstavljajte si prostor, ki diha svobodno in oddaja svežino.
Navdih narave in domišljije, ki preko drznih oblikovalskih
rešitev oživi prostor in ga naredi izjemno prijetnega za bivanje.
Notranjost. Kerrock.
INTERIJER. KERROCK.
Zamislite si prostor, koji slobodno diše i stvara svježinu.
Inspiriran prirodom i maštom, prekrasnim dizajnerskim
rješenjima oživljava prostor i napravi ga ugodnim za život.
Interijer. Kerrock.
INTERIJER. KERROCK.
Zamislite prostor koji slobodno diše i zrači svežinom. Inspirisan
prirodom i maštom, svojim smelim dizajnerskim rešenjima
oživljava prostor i čini ga prijatnim za život. Enterijer. Kerrock.
ZUNANJOST. KERROCK.
Pogled na pročelje stavbe opremljene s Kerrock-om. Vtis. Ki
traja in traja. Zunanjost. Kerrock.
EKSTERIJER. KERROCK.
Pogled na pročelje građevine opremljene s Kerrock-om. Dojam.
Koji traje i traje. Eksterijer Kerrock.
EKSTERIJER. KERROCK.
Pogled na fasadu građevine opremljene Kerrock-om. Utisak.
Koji traje i traje. Eksterijer Kerrock.
KERROCK
21
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
K
OC
R
R
E
K
A
N
V
O
K
O
STR
N
Č
I
L
OD
Zadovoljstvo slehernika ob uporabi Kerrock-a je
tisto, kar nam pomeni največ.
Cenimo pa tudi priznanja, ki nam jih podelijo
poznavalci – na osnovi strokovne presoje.
Kerrock, ustvarjen,
da postane nadpovprečen!
T.
S
O
N
KERROCK
STRUČNA IZVRSNOST.
Zadovoljstvo svakidašnjeg čovjeka koji koristi Kerrock
je ono što nam najviše znači.
Cijenimo i priznanja koja nam daju poznavatelji – na
osnovi stručne prosudbe.
Kerrock, stvoren da postane
natprosječan!
KERROCK
PROFESIONALNA IZVRSNOST.
Zadovoljstvo svakidašnjeg čoveka koji koristi Kerrock
je ono što nam najviše znači.
Cenimo i priznanja koja nam dodeljuju poznavaoci – na
osnovu stručnog suda.
Kerrock, stvoren da postane
natprosečan!
KERROCK
23
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
A
T
S
I
Č
T
I
T
S
O
R
P
S
I.
C
I
N
PAL
O
R
R
E
K
O
K
V
CK
Kopalnica. Že dolgo ni več zgolj prostor za vzdrževanje osebne
higiene. Kopalnica je postala umetnost. Funkcionalna umetnost.
In Kerrock umetnik z izkušnjami.
Naj se vas dotakne nežnost ob stiku
z vodo, drseče po oblikah Kerrock-a.
.
V
TE
.
NESKONČNOST BARV
BESKRAJNOST BOJA
BESKONAČNOST BOJA
KERROCK
25
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
ČISTO OPUŠTANJE.
KERROCK U KUPAONICI.
Kupaonica. Već dugo nije samo prostor za održavanje
osobne higijene. Kupaonica je postala umjetnost.
Funkcionalna umjetnost, a Kerrock umjetnik sa
iskustvima.
ČISTO OPUŠTANJE.
KERROCK U KUPATILU.
Kupatilo. Više nije samo prostor za održavanje lične
higijene. Kupatilo je postalo umetnost. Funkcionalna
umetnost. A Kerrock umetnik sa iskustvom.
Budite dirnuti nježnošću
vode koja se slijeva po
Kerrock oblicima.
KERROCK
27
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
Neka vas dirne nežnost vode
po Kerrock oblicima.
koja se sliva
KERROCK
29
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
R
E
B
DO
.
K
TE
I.
J
N
I
UH
K
V
K
C
O
R
R
E
K
Dan, ki se začne z dišečo kavo in pogledom na
čudovite pojavnosti Kerrock-a, je dober dan.
Zdravju prijazen in mehansko odporen, z veliko mero
estetike. Kuhinja Kerrock.
KERROCK
31
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
DOBAR TEK.
KERROCK U KUHINJI.
Dan, koji započinje mirisom kave i pogledom na čudesne oblike
Kerrock-a je dobar dan.
Ne ugrožava zdravlje i otporan na mehanička oštećenja i lijepog
izgleda. Kuhinja Kerrock.
PRIJATNO.
KERROCK U KUHINJI.
Dan koji započinje mirisom kafe i pogledom na čudesne oblike
Kerrock-a je dobar dan.
Ne ugrožava zdravlje, otporan na mehanička oštećenja i lepog
izgleda. Kuhinja Kerrock.
POPOLNOST V
DETAJLU
SAVRŠENOST DETALJA
SAVRŠENOST DETALJA
Kuhinja je srce doma. S Kerrockom postane ljubezen.
MODULARNO
MODULARNO
MODULARNO
V
KERROCK
33
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
Vaša kuhinja. Izvana.
Kerrock univerzalnost.
Vaša kuhinja. Spolja.
Kerrock univerzalnost.
Vaša kuhinja.
Zunaj.
Kerrock
univerzalnost.
Kuhinja je srce doma. S Kerrock-om postane ljubav.
Kuhinja je srce doma. Sa Kerrock-om postaje ljubav.
KERROCK
35
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
O
D
T
O
K
.
NO
B
O
UD
.
LI
E
T
O
H
JE
I
C
A
VR
A
T
S
RE
LI.
A
K
. LO
.
A
OM
Prosti čas je vrednota, ki ji Kerrock namenja posebno pozornost.
Eleganca elementov iz Kerrock-a, ki vas pozdravijo pri vstopu v hotel: na
stropu in stenah, vse tja do recepcijskega pulta.
Razgibanost in dinamika vas pospremi do vaše čudovite sobe. Sobe, ki ne
pozna domotožja.
Material, ki šepeta: Pozdravljeni,
kako vam lahko ustrežem?
KERROCK
37
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
UDOBNO. KAO VAŠ DOM.
HOTELI. RESTORANI. LOKALI.
Slobodno vrijeme je dragocjenost, kojoj Kerrock posvećuje posebnu
pozornost.
Elegantnost elemenata iz Kerrock-a koja vas pozdravi na samom ulazu
u hotel: na stropu i zidovima, sve do recepcije.
Razgibanost i dinamika vas prati do vaše čudesne sobe. Sobe, koja ne
poznaje nostalgiju za domom.
.
TRIDIMENZIONALNE OBLIKE
TRODIMENZIONALNI OBLICI / TRODIMENZIONALNI OBLICI
Materijal koji vam šapće na uho: Dobro
nam došli, kako vam mogu pomoći?
KERROCK
39
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
UDOBNO. KAO VAŠ DOM.
HOTELI. RESTORANI. LOKALI.
Slobodno vreme je dragocenost kojoj Kerrock posvećuje posebnu
pažnju.
Elegancija elemenata od Kerrock-a koja vas pozdravlja na samom
ulazu u hotel: od tavanice i zidova sve do recepcije.
Razgibanost i dinamika oblika vas prate sve do vaše divne sobe. Sobe,
u kojoj nema mesta nostalgiji za domom.
Materijal koji vam šapuće na uho:
Dobro nam došli, šta mogu da učinim za vas?
KERROCK
41
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
Dobro jutro. Dober večer.
Sprostite se!
Lepota
Kerrock-a
je v njegovi
UNIKATNOSTI.
OPREMA HOTELSKIH
KOPALNIC. KERROCK.
Večna eleganca. Toplina. Izrazite svojim gostom
spoštovanje.
KERROCK
43
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
OPREMA HOTELSKIH
KUPAONICA KERROCK.
Vječna elegantnost. Toplina. Pokažite svojim gostima
poštovanje.
OPREMA ZA
HOTELSKA KUPATILA.
KERROCK.
Večna elegancija. Toplina. Pokažite svojim gostima
poštovanje.
Dobro jutro. Dobro veče. Opustite se!
Dobro vam jutro. Dobra vam večer.
Opustite se!
Ljepota Kerrock-a
je u njegovoj
UNIKATNOSTI.
Lepota Kerrock-a
je u njegovoj
UNIKATNOSTI.
KERROCK
45
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
ck.
Kerro
E
Č
I
L
K
I
K
,
.
R
U
L
O
S
T
S
O
PRO BREM P
O
D
PO
nke.
e stra
š
a
v
tis.
na
redi v
vajo
a
i
l
n
p
v
i
tjem
ori, k
lina
podje
prost
m
i
i
š
n
n top
a
i
v
v
o
i in
v
l
r
z
s
a
Po
redn
hb
i
p
i stik
v
a
v
i
j
r
n
l
p
č
e
v
repri
da st
Njiho
like p
ravi,
b
p
i
o
k
e
,
Drzn
ročilo
. Spo
a
k
i
t
do
tni.
podje
Kerrock
v prostoru
USTVARJA
HARMONIJO.
Dogovorjeno!
KERROCK
47
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
Dogovoreno!
KERROCK.
PROSTOR KOJI VAM
POMAŽE PRI DOBROM
POSLOVANJU.
Poslovni prostori, koji ostavljaju utisak na vaše stranke.
Njihov prvi doticaj s vašim poduzećem napravi utisak.
Smjeli oblici boja i toplina dodira. Poruka koja šalje
poruku da ste napredni i poduzetni.
KERROCK.
PROSTOR KOJI VAM
POMAŽE U DOBROM
POSLOVANJU.
Poslovni prostori koji ostavljaju utisak na vaše klijente.
Njihov prvi susret sa vašim preduzećem oblikuje utisak
koji će steći.
Smeli oblici, nedoljive boje i toplina dodira. Sve to šalje
poruku o vašoj naprednosti i preduzetničkom duhu.
Dogovoreno!
Kerrock u prostoru
STVARA
HARMONIJU.
Kerrock u prostoru
STVARA
HARMONIJU.
KERROCK
49
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
MEDICINA.
Kerrock. Plus!
Material, ki vzbuja zaupanje, ko je to najbolj
potrebno. Antibakterijski. Neporozen. Preprost
za čiščenje. Mehansko odporen. Fleksibilnost in
enostavnost uporabe. Prijeten na dotik.
Kerrock plus je inovativen material, ki v celoti
zadosti zahtevam pri opremi čistih prostorov,
predvsem v zdravstvu, medicini in farmaciji.
Ob dotiku stalno uničuje bakterijske funkcije,
njihovo rast in razmnoževanje, hkrati pa je
popolnoma neškodljiv človeku in okolici.
To potrjujejo testi in analize mnogih neodvisnih
raziskovalnih laboratorijev po svetu.
KERROCK + HIGIENA =
Prednost
modularnega
sistema je izredna
FLEKSIBILNOST
pri vgradnji in
demontaži.
TOPLOTNA ODPORNOST
KERROCK
51
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
Materijal koji budi povjerenje, kada je to
najpotrebnije. Antibakterijski. Neporozni.
Prostor za čišćenje. Mehanički otporan.
Fleksibilnost i jednostavnost uporabe.
Ugodan na dodir
Kerrock plus je inovativni materijal
koji u potpunosti zadovoljava potrebe
čistih prostora za opremu u zdravstvu,
medicini i farmaciji.
Ne samo da neprestano uništava
funkciju, razvoj i razmnožavanje
bakterija njihovim dodirom na samu
površinu, već je i savršeno bezopasan za
ljude i okoliš.
To potvrđuju testovi i analize mnogih
neovisnih istraživačkih laboratorija
diljem svijeta.
MEDICINA.
Kerrock. Plus!
ENOSTAVNO
ČIŠČENJE
JEDNOSTAVNO
ČIŠĆENJE
JEDNOSTAVNO
ČIŠĆENJE
Prednost
modularnog
sustava je
izvanredna
FLEKSIBILNOST
pri montaži i
demontaži.
KERROCK + HIGIJENA =
KERROCK
53
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
Prednost ovog
modularnog sastava
je izvanredna
FLEKSIBILNOST pri
montaži i demontaži.
KERROCK + HIGIJENA =
MEDICINA.
Kerrock.
Plus!
Materijal koji budi poverenje kada
je to najpotrebnije. Antibakterijski.
Neporozan. Jednostavan za čišćenje.
Mehanički otporan. Fleksibilnost i
jednostavnost upotrebe. Prijatan na
dodir.
Kerrock plus je inovativni materijal
koji u potpunosti zadovoljava potrebe
opremanja čistih prostora, naročito u
zdravstvu, medicini i farmaciji.
Ne samo da neprestano uništava
funkciju, razvoj i razmnožavanje
bakterija čim dodirnu njegovu površinu,
već je i savršeno bezopasan za ljude i
okolinu.
To potvrđuju testovi i analize mnogih
nezavisnih istraživačkih laboratorija
širom sveta.
KERROCK
55
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
Le en pogled je potreben, da občutimo
njegovo veličino.
TRAJNOST. KAKOVOST.
Kerrock prezračevane fasade pozimi
preprečujejo izgubo toplote, poleti pa
vzdržujejo optimalne klimatske razmere v
notranjih prostorih.
.
E
D
A
S
A
F
E
J
Č
I
L
B
.
O
I
T
S
O
N
Č
E
V
KERROCK
57
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
zraČNOST
Izstopajte! Kerrock.
Budite posebni! Kerrock. Budite posebni! Kerrock.
FASADE.
LICE VJEČNOSTI.
Potreban je samo jedan pogled da osjetimo njegovu
veličinu.
Trajnost. Kvaliteta.
Kerrock prozračene fasade tijekom zime sprječavaju
gubljenje topline, tijekom ljeta održavaju optimalne
klimatske uvjete u interijerima.
FASADE. LICA VEČNOSTI.
Potreban je samo jedan pogled da bismo osetili
njegovu veličinu.
TRAJNOST. KVALITET.
Kerrock prozračne fasade sprečavaju gubitak toplote
tokom zime, a tokom leta održavaju optimalne
klimatske uslove u enterijerima.
KERROCK
59
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
Ko še tako majhen prostor postane velik.
Kada maleni prostor postane veliki.
I
D
RA ?
E
T
E
J
U
T
O
P
DO
O
T
V
LA, A
I
PLOV
I.
MP
A
K
,
MI
Spretnost, inovativnost in domiselnost
oblikovalcev, ki združijo funkcionalnost ter
estetiko v en cilj – izkoriščenost prostora.
Ker je neporozen in toplotno odporen, ga je
smiselno uporabljati za območja, ki so v stiku z
vodo in izpostavljena virom toplote.
VOLITE PUTOVATI?
Spretnost, inovativnost i mašta dizajnera, koji
kombiniraju funkcionalnost i estetiku u jedan
cilj - iskoristivost prostora.
Jer je neporozan i otporan na toplinu, može
se koristiti za područja koja su u dodiru s
vodom,te koja su izložena izvorima topline.
BRODOVI, AUTODOMOVI, KAMPOVI.
KERROCK
61
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
VOLITE DA PUTUJETE?
BRODOVI, KUĆE NA TOČKOVIMA, KAMPOVI.
Veština, inovativnost i mašta dizajnera, koji kombinuju
funkcionalnost i estetiku kako bi dostigli jedan cilj – iskorišćenost
prostora.
Zbog svoje neporoznosti i otpornosti na toplotu, Kerrock može da
se koristi u područjima koja su izložena vodi i izvorima toplote.
ZAJAMČENA KAKOVOST!
ZAGARANTIRANA KVALITETA!
KVALITET ZAGARANTOVAN!
Kada čak i mali prostor postane velik.
KERROCK
63
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
T
I
L
ET .
!
E
S
E
V
S
Z
umino
A
L
R
Kerrock
SVETLOBNI UČINKI
SVJETLOSNI EFEKTI
SVETLOSNI EFEKTI
Kerrock Lumino – ambientalna osvetlitev
prostora - magična predstava vzorcev, barv in
svetlobe vpliva na mišljenje in čustvovanje ter
dojemanje sveta.
Spreminja naše počutje na bolje.
Ustvarili smo barve z višjo prosojnostjo, ki
odpirajo nove razsežnosti oblikovanja. Svoj
popoln sijaj prikažejo šele, ko so obsijane z lučjo.
Pojavi se igra svetlobe in senc, vzorcev, ki so
omejeni le z vašo domišljijo.
Lahko ga uporabite za ambientalno osvetlitev
prostora, čutnih in estetskih svetilk, okrasitev
pohištvenih elementov ...
Zasijte v kreativnosti!
KERROCK
65
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
PROSVIJETLITE SE!
Kerrock Lumino.
Kerrock Lumino - ambijentalno osvjetljenje prostora - magična
predstava uzoraka, boja i svjetlosti koja utječe na vaše misli,
osjećaje i percepciju svijeta.
Poboljšava vaše raspoloženje.
Stvorili smo boje s višom transparentnosti, koje otvaraju nove
dizajnerske dimenzije. Svoj potpuni sjaj pokazuju tek kada su
obasjane svjetlošću. Javlja se igra svjetlosti i sjene, te šablona, koje
su ograničene samo vašom maštom.
Možete ga upotrijebiti za ambijentalno osvjetljavanje prostora,
senzualnih i estetskih svjetiljki, ukrašavanje elemenata u
pokućstvu...
Zasnovanih 5
lumino barv. /
Dizajniranih 5
lumino boja. /
Dizajniranih 5
lumino boja.
Zasjajte u kreativnosti!
KERROCK
67
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
DOŽIVITE
PROSVETLJENJE!
Kerrock Lumino.
Kerrock Lumino - ambijentalno osvetljenje - magična predstava
šara, boja i svetlosti koja utiče na vaše misli, osećanja i percepciju
sveta.
Poboljšava vaše raspoloženje.
Stvorili smo boje sa više transparentnosti, koje otvaraju nove
dizajnerske dimenzije. Svoj potpuni sjaj pokazuju tek kada su
obasjane svetlošću. Pritom nastaje igra svetlosti, senke i šara, koja
je ograničena jedino kapacitetom vaše mašte.
Možete ga koristiti i za ambijentalno osvetljenje, kao senzualne i
elegantne svetiljke, kao ukras nameštaja...
Zasijajte kreativnošću!
KERROCK
69
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
DRZNITE SI SANJATI.
Kerrock.
Prepustite se popolni svobodi ustvarjanja. Izpolnite drzne in
kreativne oblikovalske rešitve. Z bogastvom igrivih barv se
približajte tistemu, o čemer ste mogoče le sanjali.
Presezite lastna pričakovanja!
Od veličastnih
sprejemnih pultov,
izbranih detajlov do
osupljivih fasad in
interierjev.
Začnite ustvarjati ...
in Kerrock vam bo sledil.
KERROCK
71
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
USUDITE SE SANJATI. KERROCK.
Prepustite se potpunoj stvaralačkoj slobodi. Ispunite kreativne
dizajnerske želje. S bogatstvom boja približite se onom o čemu ste
vjerojatno sanjali.
Ispunite vlastita očekivanja!
USUDITE SE DA SANJATE.
KERROCK.
Prepustite se potpunoj stvaralačkoj slobodi. Ostvarite smela i kreativna
dizajnerska rešenja. Iskoristite bogatstvo boja i približite se onome o
čemu ste dosad verovatno samo sanjali.
Prevaziđite sopstvena očekivanja!
Počnite stvarati ... i Kerrock će vas slijediti. Počnit
Od veličanstvenih
recepcijskih pultova,
odabranih detalja
do prelijepih fasada i
interijera.
RAZGIBANE OBLIKE
DINAMIČNI OBLICI
DINAMIČNI OBLICI
Od veličanstvenih recepcijskih pultova i odabranih detalja do
zadivljujućih fasada i enterijera.
te da stvarate ... i Kerrock će vas slediti.
KERROCK
73
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
Barvna lestvica plošč Kerrock: /
Paleta boja Kerrock ploča: / Paleta
boja Kerrock ploča:
• Enobarvni efekti / Jednobojni efekti /
Jednobojni efekti
• Granitni efekti / Granitni efekti / Granitni
efekti
• Teraco efekti / Teraco efekti / Teraco
efekti
• Marmor efekti - novo / Mramor efekti novo / Mermer efekti - novo
• Lumino
• Luminaco – novo / novo / novo
H
A
V
R
A
B
V
N
E
I
R
R
E
U
D
T
K
MO
U
R
T
S
IN
CK
KERRO
Zaživite. V barvah!
Materiali, ki nas obdajajo v prostoru, pomembno vplivajo na splošno počutje
vsakega izmed nas, zato morajo biti prijetni na dotik, zdravi in predvsem barvno
usklajeni z okolico.
Izbor primernih barv vpliva na harmoničnost celotnega prostora in odnose ljudi v
njem. Kerrock s svojo široko paleto barv omogoča ustvarjanje prostora, v katerem
zaživita uporabnost in ustvarjalnost.
Moderan u bojama i strukturi. Kerrock.
Materijali, koji nas okružuju u prostoru, utječu na raspoloženje svakog od nas, zato
moraju biti ugodni na dodir, zdravi i prije svega usklađeni s okolišem.
Izbor odgovarajućih boja utječe na harmoniju cijelog prostora i na komunikaciju ljudi
u njemu. Kerrock sa svojom širokom paletom boja omogućava stvaranje prostora u
kojem zažive upotrebljivost i stvaralaštvo.
Moderan u bojama i strukturi. Kerrock.
Materijali koji nas okružuju u prostoru značajno utiču na naše raspoloženje. Stoga
moraju da budu prijatni na dodir, zdravi i pre svega usklađeni sa okolinom u pogledu
boja.
Izbor odgovarajućih boja utiče kako na harmoniju celokupnog prostora tako i na
odnose među ljudima unutar tog prostora. Kerrock svojom širokom paletom boja
omogućuje stvaranje prostora u kom oživljavaju upotrebljivost i stvaralaštvo.
Oživite. U bojama!
Oživite. U bojama!
KERROCK
75
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
ENOBARVNI EFEKTI / JEDNOBOJNI EFEKTI / JEDNOBOJNI EFEKTI
Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1 : 1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih
boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1: 1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1 : 1.
debelina plošč / debljina ploča / debljina ploča: 6, 8, 12, 18* mm (*samo 3600 x 760 mm)
dimenzija plošč / dimenzija ploča / dimenzije ploča: 3600 x 1350 mm & 3600 x 760 mm
primerna za obloge in površine, ki niso izpostavljene abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje nisu ispostavljene
abrazivnosti / primerena za obloge i površine koje nisu izložene abrazivnosti
arctic white
100
polar white
101
snow white
108
virgin white *
116
dusty white
117
pearl white
118
lemon
201
orange
300
cherry
400
violet
412
vanilla
500
french vanilla
501
bone
502
bisque
503
cream
506
brown cream
509
desert rose
512
gray quartzite
513
sandstone
514
dolerit
515
primerna za kuhinjske in druge delovne površine / primjerena za kuhinjske i druge radne površine / primerene za
kuhinjske i druge radne površine
primerna za zunanjo uporabo / primjerena za vanjsku uporabu / primerene za spoljnu upotrebu
primerna za termoformiranje / primjerena za termo formiranje / primerene za termoformiranje
merlot
522
pistachio
601
lime
605
grassy green
620
summer green
621
deep blue
703
ocean
709
midnight sky
710
smokey blue
717
misty grey
900
ash grey
901
black
909
gypsum
921
water stone
922
charcoal
923
beigeing
924
* 116 Virgin white se proizvaja samo za debeline 6, 8, 12 mm in
dimenzijo 3600 x 760 mm.
* 116 Virgin white se proizvodi samo za debljine 6, 8, 12 mm i
dimenziju 3600 x 760 mm.
Legenda: novi vzorci za leto 2015
Legenda: novi vzorci za leto 2015
Legenda: novi uzorci za 2015. godinu
* 116 Virgin white se proizvodi samo za debljine od 6, 8, 12 mm
i dimenzije od 3600 x 760 mm.
z bleščicami
z bleščicami
sa šljokicama
KERROCK
77
Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1 : 1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od
stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1: 1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1 : 1.
ENOBARVNI EFEKTI / JEDNOBOJNI EFEKTI / JEDNOBOJNI EFEKTI
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
GRANITNI EFEKTI / GRANITNI EFEKTI / GRANITNI EFEKTI
Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1 : 1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih
boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1: 1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1 : 1.
debelina plošč / debljina ploča / debljina ploča: 6, 8, 12, 18* mm (*samo 3600 x 760 mm)
dimenzija plošč / dimenzija ploča / dimenzije ploča: 3600 x 1350 mm & 3600 x 760 mm
primerna za obloge in površine, ki niso izpostavljene abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje nisu
ispostavljene abrazivnosti / primerena za obloge i površine koje nisu izložene abrazivnosti
platinum
1071
wollastonite
1076
dolomite grain
1087
iceland
1090
salt and peper
1091
hematite
1092
pyrite
1093
tourmaline
1099
jaspis
4094
phenakite
5075
desert gold
5080
sunrise
5081
giadelite
5083
moonstone
5090
limonite
5091
hiddenite
5092
chrysoprase
5098
magnetite
5191
boehmite
5192
rhyolite
5194
primerna za kuhinjske in druge delovne površine / primjerena za kuhinjske i druge radne površine / primerene za
kuhinjske i druge radne površine
primerna za zunanjo uporabo / primjerena za vanjsku uporabu / primerene za spoljnu upotrebu
primerna za termoformiranje / primjerena za termo formiranje / primerene za termoformiranje
basalt
5195
cryolite
5196
aquamarine
6091
serpentinite
6093
hedenbergit
9011
stardust
9017
graphite
9070
kyanite
9081
leucite
9082
harmotom
9092
molibdenite
9095
onyx
9099
* 1097 Platinum, 9017 Stardust, 9070 Graphite se proizvaja samo za debeline plošč 6, 8 in 12 mm.
* 1097 Platinum, 9017 Stardust, 9070 Graphite se proizvodi samo za debljine ploča 6, 8 i 12 mm.
* 1097 Platinum, 9017 Stardust, 9070 Graphite se proizvodi samo za debljine ploča od 6, 8 i 12 mm.
MARMOR EFEKTI / MRAMOR EFEKTI / MERMER EFEKTI
debelina plošč / debljina ploča / debljina ploča: 12 mm
dimenzija plošč / dimenzija ploča / dimenzije ploča: 3600 x 760 mm
primerna za obloge in površine, ki niso izpostavljene abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje nisu
ispostavljene abrazivnosti / primerena za obloge i površine koje nisu izložene abrazivnosti
Legenda: novi vzorci za leto 2015
Legenda: novi vzorci za leto 2015
Legenda: novi uzorci za 2015. godinu
diaspore
M 1060
achondrite
M 5078
glaucophane
M 6060
KERROCK
79
z bleščicami
z bleščicami
sa šljokicama
Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1 : 1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od
stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1: 1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1 : 1.
GRANITNI EFEKTI / GRANITNI EFEKTI / GRANITNI EFEKTI
Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1 : 1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih
boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1: 1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1 : 1.
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
TERACO EFEKTI / TERACO EFEKTI / TERACO EFEKTI
debelina plošč / debljina ploča / debljina ploča: 12 mm,
18* mm (*samo 3600 x 760 mm)
dimenzija plošč / dimenzija ploča / dimenzije ploča:
3600 x 1350 mm & 3600 x 760 mm
primerna za obloge in površine, ki niso izpostavljene
abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje nisu
ispostavljene abrazivnosti / primerena za obloge i površine
koje nisu izložene abrazivnosti
primerna za kuhinjske in druge delovne površine
/ primjerena za kuhinjske i druge radne površine /
primerene za kuhinjske i druge radne površine
primerna za zunanjo uporabo / primjerena za
vanjsku uporabu / primerene za spoljnu upotrebu
primerna za termoformiranje / primjerena za
termo formiranje / primerene za termoformiranje
quartz
1050
aragonite
1052
granulite
1055
marble *
2052
cabazit
5051
calcite
5053
monte carlo
5055
morocco
5057
spesartin
5059
albit
5061
barcelona
5062
semolina
5064
* 2052 Marble se proizvaja samo za debelino 12 mm in
dimenzijo 3600 x 760 mm.
* 2052 Marble se proizvodi samo za debljinu 12 mm i
dimenziju 3600 x 760 mm.
* 2052 Marble se proizvodi samo za debljinu od 12 mm i
dimenzije od 3600 x 760 mm.
obsidian
9050
rolling stone
9057
luminaco
debelina plošč / debljina ploča / debljina ploča: 12 mm
dimenzija plošč / dimenzija ploča / dimenzije ploča:
3600 x 760 mm
primerna za obloge in površine, ki niso izpostavljene
abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje
nisu ispostavljene abrazivnosti / primerena za obloge i
površine koje nisu izložene abrazivnosti
Izvirna mešanica Teraco efekta in translucentnih delcev.
/ Izvorna mješavina Teraco efekta i prozirnih čestica. /
Izvorna mešavina Teraco efekta i translucentnih čestica.
strontianite
8101
colemanite
8501
RAZSVETLITE SE!
V Kolpi smo razvili serijo 5 barv Kerrock-a lumino, ki odgovarjajo
na oblikovalske izzive najbolj drznih.
PROSVIJETLITE SE!
U Kolpi smo razvili seriju od 5 Kerrock lumino boja, koje
odgovaraju na dizajnerske izazove onih najsmjelijih.
DOŽIVITE PROSVETLJENJE!
U Kolpi smo razvili seriju od 5 Kerrock lumino boja, koje
odgovaraju na dizajnerske izazove onih najsmelijih.
LUMINO
debelina plošč / debljina ploča / debljina ploča: 6, 8, 12 mm
dimenzija plošč / dimenzija ploča / dimenzije ploča: 3600 x 760 mm
primerna za obloge in površine, ki niso izpostavljene abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje nisu
ispostavljene abrazivnosti / primerena za obloge i površine koje nisu izložene abrazivnosti
white
011
yellow
021
pink
041
green
061
Zasijte v kreativnosti!
Zasjajte u kreativnosti!
Zasijajte kreativnošću!
blue
071
KERROCK
81
Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1 : 1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od
stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1: 1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1 : 1.
LUMINO KERROCK
Zamislite si kar koli. Mi uresničimo. KERROCK.
NESKONČNO PRILAGODLJIV
VAŠI ZAMISLI.
Trdota kamna, ki se obdeluje tako preprosto kot les ali mehka kovina. Kerrock
lahko obdelujemo na običajnih strojih za obdelavo lesa. Uporabljamo lahko
skoraj vse postopke obdelave lesa: žaganje, vrtanje, rezkanje, brušenje, struženje,
poliranje, skoblanje, lepljenje in termično oblikovanje.
Obdelava je preprosta in daje učinkovite rezultate. Izvedba robov in obrob je
lahko različna, od okroglih, ravnih in zaobljenih do stiliziranih oblik. Odličnost
končne obdelave je izjemna. Prednost, ki je do zdaj primerljiv material še ni
pokazal.
Ko vaša domišljija postane resničnost.
BESKRAJNO PRILAGODLJIV VAŠOJ MAŠTI.
Tvrdoća kamena, koji se jednostavno obrađuje kao drvo ili mekani metal. Kerrock
možemo obrađivati na strojevima za obradu drveta. Koristimo skoro sve postupke
za obradu drveta: piljenje, bušenje, rezanje, brušenje, turpijanje, poliranje, blanjanje,
ljepljenje i termičko dizajniranje.
Obrada je jednostavna i daje učinkovite rezultate. Izrada rubova je različita,
od okruglih, ravnih i zaobljenih do stiliziranih oblika. Kvaliteta krajnje obrade je
izvanredna. Prednost koju do sada drugi materijali još nisu pokazali.
BESKRAJNO PRILAGODLJIV VAŠOJ
MAŠTI.
Tvrdoća kamena, koji se jednostavno obrađuje kao drvo ili meki metal. Kerrock
možemo obrađivati na mašinama za obradu drveta. Koristimo skoro sve postupke
za obradu drveta: testerisanje, bušenje, rezanje, brušenje, turpijanje, poliranje,
hoblovanje, lepljenje i termičko dizajniranje.
Obrada je jednostavna i daje efektne rezultate. Izrada ivica je različita, od okruglih,
ravnih i zaobljenih do stilizovanih oblika. Kvalitet krajnje obrade je izvanredan.
Prednost koju do sada drugi materijali još nisu pokazali.
LAHKOTNOST NEGOVANJA.
Kerrock je priljubljen zaradi preprostega čiščenja in vzdrževanja, saj se madeži zlahka odstranijo
že z vodo in običajnimi čistili. Za svilen sijaj in svežino barv za čiščenje priporočamo uporabo finih
abrazivnih sredstev.
LAKOĆA NEGE.
LAKOĆA NJEGE.
Kerrock je omiljen zbog jednostavnog čišćenja
i održavanja jer se mrlje jednostavno odstrane
s vodom i sredstvima za čišćenje. Za svilenkasti
sjaj i svježinu boja, za čišćenje preporučujemo
uporabu finih abrazivnih sredstava.
higienično
Kerrock plus vsebuje
antibakterijsko sredstvo,
vgrajeno v celotno strukturo
materiala, ki nenehno uničuje
bakterije in preprečuje njihov
nadaljnji razvoj.
higijensko
Kerrock plus ima
antibakterijsko sredstvo,
ugrađeno u cijelu strukturu
materijala, koji neprestano
uništava bakterije i sprječava
njihov daljnji razvoj.
higijensko
Kerrock plus sadrži
antibakterijsko sredstvo,
ugrađeno u celokupnu
strukturu materijala, koji
neprestano uništava bakterije i
sprečava njihov dalji razvoj.
Kerrock je omiljen zbog jednostavnog čišćenja i
održavanja jer se mrlje jednostavno odstranjuju
vodom i običnim sredstvima za čišćenje. Za
svilenkast sjaj i svežinu boja preporučujemo
upotrebu finih abrazivnih sredstava.
vzdrževanje
obnova površin
Kerrock je ustvarjen tako, da
omogoča preprosto čiščenje.
Neskončna svežina in sijaj
vašega izdelka iz Kerrock-a.
Z brušenjem in poliranjem
lahko površine popolnoma
obnovimo.
održavanje
Brušenjem i poliranjem
površinu možemo u potpunosti
obnoviti.
Kerrock je stvoren tako da
omogućava jednostavno
čišćenje. Beskrajna svježina
i sjaj vašeg proizvoda iz
Kerrock-a.
obnova površina
obnova površina
Brušenjem i poliranjem
možemo u potpunosti obnoviti
površinu.
održavanje
Kerrock je stvoren tako da
omogućuje jednostavno
čišćenje. Beskrajna svežina i sjaj
vašeg proizvoda od Kerrock-a.
Kada vaša mašta postane stvarnost.
Kad vaša mašta postane stvarnost.
KERROCK
83
IDENT: 489029
Print: Tiskarna Gorenjski tisk storitve d.o.o., Design: Creatoor d.o.o., 2014
Kolpa d.d.
Rosalnice 5
8330 Metlika, Slovenija
Tel: + 386 7 36 92 100
Faks: + 386 7 36 92 166
www.kolpa.si
PRODAJA:
Pod Barončevim hribom 4
8000 Novo mesto, Slovenija
Tel: + 386 7 393 33 00
Faks: + 386 7 393 33 50
E-mail: [email protected]
www.kerrock.eu
Download

KERROCK.