Grafický přehled anglických časů a jejich forem
Název času
Forma prostá - simple
Forma průběhová - continuous
přítomný
Významové sloveso ve správném
tvaru
Přítomný
Present tense
?
DO
DOes
?
kondicionál
budoucí
minulý
Minulý
Past tense
DID
P
P
Předpřítomný
Present perfekt tense
P
Předminulý
Past perfekt tense
(don´t)
(doesn´t)
1.
(didn´t)
1.
(S)
ED
2.
have
1.
( not)
has
3.
P
had (not)
1.
Budoucí
Future tense
P
will (not)
Předbudoucí
Future perfekt tense
P
Kondicionál přítomný
Present conditional
Kondicionál minulý
Past conditional
ED
ED
3.
(won´t)
1.
1.
will have
ED
3.
P
would
( not)
should
1.
P
will have been
1.
3.
ED
Základní vzorec: BE +
1.
ING
Forma trpná - passive
Základní vzorec: BE +
1.
Užití časů
ED
3.
P
am
is (not)
are
P
was
P
( not)
were
1.
have been
1.
ING
ING
ING
has been
P
had been
P
will be
P
1.
1.
1.
will have been
1.
P
would be
1.
P
will have been
1.
ING
ING
ING
ING
ING
P
am
is (not)
are
P
was
P
( not)
1.
3.
1.
were
3.
have been
1.
has been
3.
P
had been
3.
P
will be
1.
P
ED
1.
ED
ED
ED
ED
3.
1.
will have been
P
would be
P
will have been
ED
3.
1.
ED
3.
1.
3.
ED
V minulosti začal
minulosti skončil
V minulosti začal
a trvá nebo
skončil právě teď
nebo to nevíme
Něco se stalo
ještě před
nějakou událostí
v minulosti
Will se neužívá
po časových
spojkách – if,
when, as soon as
Něco se stane do
nějaké doby v
budoucnosti
Download

Tabulka – Přehled anglických časů