Èasopis Arhitekton je jedini specijalizovani èasopis iz arhitekture u Srbiji. Arhitekton je priznat od
Inženjerske Komore Srbije kao izdanje od izuzetnog znaèaja za struku.Èasopis se bavi temama
vezanim za arhitektonsku struku i predstavljanjem projekata nastalih uglavnom na teritoriji bivše
Jugoslavije. Tiraž èasopisa je 4 000 primeraka.
Besplatno se isporuèuje na adrese, znaèajnim institucijama, udruženjima i liènostima vezanim za
arhitekturu i graðevinu i to u svim pomenutim državama. Prodaja èasopisa vrši se i u knjižarama u
svim državama bivše Jugoslavije. Takoðe èasopis se prodaje i putem pretplate. Èasopis Arhitekton
je svrstan u 30 najznaèajnijih arhitektonskih èasopisa u svetu po mišljenju stranih struènjaka.
Èasopis Arhitekton je medijski sponzor najznaèajnijih arhitektonskih dešavanja u Srbiji i svetu kao
što su: BINA, BLOK, BDW, Salon arhitekture, World Architecture Festival, Venice architecture
bienalle I drugi.
Izlazi šest puta godišnje (dvomeseènik)
Katalogizacija Narodna biblioteka Srbije ISSN 1821-2476=Arhitekton (Beograd)
COBISS.SR-ID 169237004
Ciljna grupa èitalaca: arhitekti i inženjeri svih struka
Ciljna grupa oglašivaèa: kompanije koje se bave proizvodnjom ili prodajom graðevinskog
materijala, enterijerskih elemenata i svih ostalih proizvoda koji su u domenu interesovanja i
potreba arhitekata I inženjera.
Izdavaè: Otvoreni atelje grada-Arhitekton,Beograd
Štampa: AMD sistem, Beograd
Glavni i odgovorni urednik: dia.Marko Stojèiæ
Nadamo se da æete prepoznati kvalitet našeg èasopisa, ukazati nam poverenje i iskoristiti priliku da
budete u grupi kompanija koje drugaèije shvataju graditeljsku aktivnost i svoj marketing i prave
razliku izmeðu èasopisa na tržištu.
Redakcija èasopisa Arhitekton
www.casopisarhitekton.com
beograd. svetogorska 18
mob.tel. +381 60 611 64 17 tel/fax. +381 11 334 88 54
e-mail. [email protected]
11%
29
19 %
%
41
%
9
15
23
strukovne organizacije
%
29 %
fakulteti
drzavna uprava
%
24
privatna lica
%
projektantski biroi
2 7
91 %
4 8
44
%
45
%
1/1
dim 227/2 80 mm
(+ po 3mm z a obrez)
............................................ 790 eur
Prednja/zadnja
unutrašnja korica k1/z1 .... .........................1 .290 eur
Zadnja korica
.490 eur
Prva unutrašnja strana k2/z2 .................................................... 990 eur
Druga unutra šnja strana k3/z3................................................... 890 eur
Plaãena
...................................... 690 eur/str
raèunat PDV od 18 % .
beo grad. svetogorska 18
tel . 06 0 61 16 417
tel/fax. 011 32 32 138
Pored redovne prodaje, sedmi broj èasopisa Arhitekton æe se besplatno dostaviti
sledeæim institucijama,kompanijama i pojedincima:
Redovni, vanredni profesori i docenti na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu: Branislav
Mitroviæ , Milorad Ribar, Slobodan Rajoviæ, Branislav Stojanoviæ, Mihailo Timotijeviæ ,
Miodrag Mirkoviæ , Vasilije Milunoviæ , Branko Paviæ , Vladimir Mako, Vladan Ljubinkoviæ ,
Zoran Lazoviæ , Srboljub Rogan , Ljiljana Petruševski , Ružica Božoviæ-Stamenoviæ, Tamara
Škuliæ , Ljiljana Blagojeviæ , Dušan Stanisavljeviæ , Dragan Jelenkoviæ , Dragana Vasiljeviæ Tomiæ , Vladimir Lojanica , Mariela Cvetiæ , Milorad Mladenoviæ , Dragan Stamenoviæ ,
Radomir Stopiæ, Marko Saviæ , Aleksandar Videnoviæ , Ivan Raškoviæ , Borislav Petroviæ , Ivan
Kucina , Aleksandru Vuja , Milan Ðuriæ , Dejan Miljkoviæ , Dejan Miletiæ,
Mirjana Roter-Blagojeviæ, Vladimir Milenkoviæ, Aleksandar Ignjatoviæ , Milan Vujoviæ ,
Gordana Vukoviæ-Nikoliæ, Igor Rajkoviæ , Milan Maksimoviæ, Nebojša Fotiriæ , Ana Nikeziæ ,
Gordana Miloševiæ-Jevtiæ, Ðorðe Stojanoviæ, Miloš Komleniæ , Samostalni struèni saradnik
Milica Bajiæ-Brkoviæ, Nada Lazareviæ-Bajec, Petar Arsiæ, Miodrag Raleviæ, Zoran Nikeziæ,
Rajko Korica, Eva Vaništa-Lazareviæ, Dragana Bazik, Ksenija Petovar, Vladan Ðokiæ,
Zoran Ðukanoviæ, Aleksandra Ðukiæ, Ksenija Laloviæ, Jelena Živkoviæ, Aleksandra Stupar,
Miodrag Nestoroviæ, Dušanka Ðorðeviæ, Milica Jovanoviæ-Popoviæ, Aleksandra KrstiæFurundžiæ, Milan Glišiæ, Branislav Žegarac, Mihajlo Samardžiæ, Gordana Æosiæ,
Lidija Ðokiæ, Ana Radivojeviæ, Ðorðe Blagojeviæ, Aleksandar Rajèiæ, Žikica Tekiæ.
Profesorima i docentima Arhitektonskog fakulteta u Novom Sadu, Podgorici, Skoplju,
Zagrebu, Ljubljani, Gracu (Austija). Rukovodstvu Ministarstva za životnu sredinu i prostorno
planiranje i Ministarstvu za infrastrukturu, Sekretarijatu za urbanizam grada Beograda,
Direkcija za graðevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Savezu Arhitekata Srbije, Savezu
Arhitekata Vojvodine, ULUPUDS-u. Arhitektonskim biroima u Beogradu, Novom Sadu,
Ljubljani i Zagrebu (oko 70 komada). Pojedinaènim arhitektama u Srbiji (40 kom), Crnoj Gori,
Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Španiji i Austiji.
Kompanijama meðu kojima su najznaèajnije: Energoprojekt, Mašinoprojekt, Projmetal,
Deneza, Gemax, CIP, Delta...
U okviru pretplate projektantskih biroa, arhitekata i studenata (760 kom).
Èasopis Arhitekton se prodaje na sledeæim mestima:
U okviru distribucije kompanije GlobalPress (BEOKOLP, ŠTAMPA SISTEM, PRESS INT.NS,
PRESS INT. BG, TRAG PRESS, FUTURA, BEOPRESSERVIS, Immedia), Knjižara Plato, Knjižara
Stylos Novi Sad, Knjižara Arhitektonskog Fakulteta, Supermarket concept store, knjižara
Arbooks, lanac Corner shops, Mladinska Knjiga (Slovenija), UPI 2m (Hrvatska), Crna Gora,
Bosna i Hercegovina i Makedonija (izvoz preko Global Press-a).
Download

advertising kit arhitekton.cdr