О ФАКУЛТЕТУ
Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици је акредитована државна
високошколска, образовно-научна установа, са својством правног лица,у
саставу назначеног Универзитета који је у саставу образовног система
Републике Србије.
Правни факултет бави се наставно-научном, научноистраживачком и издавачком делатношћу, као и пружањем
интелектуалних услуга. У оквиру своје наставно-научне делатности
Факултет организује и остварује акредитоване студијске програме на
основним академским, мастер академским и докторским академским
студијама права.
Законом о оснивању Правно-економског факултета који је
донела Народна Скупштина НР Србије 23. јуна 1961. основан је Правноекономски факултет у саставу Универзитета у Београду. Оснивањем
Универзитета у Приштини 1969. године Факултет улази у његов састав.
Правно-економски факултет 1971. године дели се на два самостална
факултета: Правни и Економски.
До школске 1966/67. године настава се изводила само на српском
језику, а након тога настава се изводила на појединим предметима и на
албанском језику. Од школске 1970/71. до школске 1991/92. године
настава се паралелно изводила на српском и албанском језику, а од тада
настава се изводи само на српском језику.
Седиште Факултета од оснивања до јуна 1999. године налазило
се у Приштини. Одлуком Владе Републике Србије, из познатих разлога,
Факултет наставу за школску 1999/2000 и 2000/2001 године организује у
Врању, а од школске 2001/02. године привремено седиште Факултета је
у Косовској Митровици.
На Правном факултету у целокупном наставном процесу
учествује 51 наставник и сарадник.
Радом Факултета руководи декан као орган пословођења и Савет
Факултета као орган управљања, састављен од представника наставника
и сарадника Факултета, представника ненаставног особља, представника
студената и представника које именује Влада Републике Србије.
Факултет има продекане и студента-продекана, кога именује декан на
предлог Студентског парламента.
1. Стручни органи Факултета су: Наставно-научно веће и Веће
катедри.
Факултет у свом саставу има следеће организационе јединице:
1. Наставно-научну јединицу
2. Научно-истраживачку јединицу
1
3. Библиотеку
4. Информациони центар
5. Секретаријат Факултета.
Правни факултет Универзитета у Приштини има седиште у ул.
Цара Душана 52 у Приштини, а привремено седиште факултета је у
Косовској Митровици у ул. Лоле Рибара 29.
Факултет користи просторије средње техничке школе “Михаило
Петровић Алас” у Косовској Митровици са бруто простором нешто преко
2042,56 м², док је у згради у Приштини бруто простор износио 6063 м2. За
одвијање наставног процеса Факултет користи амфитеатар са 180 места,
осамнаест учионица и слушаоница са укупним бројем од 825 места за
седење. Такође, студентима је на располагању рачунски центар у згради
Факултета Техничких наука у површини од 118 м2 са 40 рачунара.
Посебне просторије обезбеђене су за потребе секретаријата,
студентске службе, административно и помоћно особље. Наставнонаучно веће, као највиши стручни орган Факултета, заседа у Сали за
седнице са местом за сваког члана наставничког колектива.
Библиотека Факултета обухвата простор од око 80 м². У
просторијама Библиотеке се студентима на располагању налази и
читаоница од 35 м2 са 14 места за седење и 20 рачунара прикључених на
академску мрежу, као и фотокопир-апарат са штампачем. На Правном
факултету налази се и скриптарница - књижара- у којој се могу, између
осталог, купити и уџбеници за праћење наставе.
У згради факултета постоји и специјализована сала за
симулацију суђења, односно сала за потребе Правне клинике.
Основне одлике студијских програма су: једносеместралност
наставе, могућност студената да активно креирају свој образовни профил
избором предмета са листе изборних предмета и из понуђених изборних
група предмета.
У структури студијских програма, поред академско-теоријских и
теоријско-методолошких предмета, заступљени су у високом проценту
научно-стручни и стручно-апликативни предмети. Осавремењивањем
програма студија права уводе се модерни облици наставе са активним
учешћем студената кроз рад у малим групама који треба да омогући
виши ниво практичног знања и стицање посебних вештина у обављању
правничке професије. У том циљу сачињени су нови наставни програми
(силабуси) који обухватају циљ и исходе учења, садржај предмета, као и
литературу. У складу са програмом рада ограничен је број страна
уџбеника и/или друге литературе коју су студенти дужни да савладају
приликом полагања испита.
Студијски програм основних академских студија права траје
четири године и окончањем студија студент стиче звање “дипломирани
2
правник (први степен)”. Циљ Студијског програма је да студентима
омогући стицање општих и посебних теоријских и практичних знања и
вештина и оспособи их за самостално обављање правничких послова у
органима државне управе и локалне самоуправе, у јавним службама,
привредним друштвима, организацијама, удружењима и другим
институцијама правног система, примерених звању правник.
Студијски програм мастер академских студија права траје годину
дана и завршетком ових студија студент стиче звање “мастер правник
(други степен)”. Успешним окончањем мастер академских студија права
студент стиче општа и посебна теоријска и практична знања, вештине и
способности неопходне за професионално обављање правничких
послова.
Докторске студије права представљају највишу и завршну фазу
школског образовног и истраживачког система, која се утемељује на
претходном правном образовању на основним академским и дипломским
академским студијама права.
Примарни циљ студијског програма докторских студија права је
оспособљавање доктораната за самостални научноистраживачки рад.
Важан део програма је учешће на истраживачком пројекту, планирање и
припрема теме докторске дисертације, спровођење истраживања, писање
и одбрана дисертације; учешће на научним конференцијама,
саопштавање резултата истраживачког рада у научним часописима.
Сврха студијског програма је да докторантима омогући стицање
неопходних знања и вештина из области права, да их оспособи и
припреми за самосталан научно-истраживачки рад и рад на
Универзитету.
Нови студијски програми нуде нове методе у наставном процесу
и оцењивању студената. То подразумева стално радно ангажовање и
активно учешће студената у свим облицима извођења наставе.
Предиспитне активности студената вреднују се и изражавају кроз поене
који се урачунавају у укупан збир поена неопходних за позитивну оцену
на испиту. Коначна оцена формира се збрајањем поена са предиспитних
активности и поена остварених на усменом делу испита.
ПРАВА И ДУЖНОСТИ СТУДЕНАТА
- Права студената
Студент има право:
1) на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање;
3
2) на благовремено и тачно информисање о свим питањима која
се односе на студије;
3) на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са
Законом и Статутом;
4) на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења;
5) на повластице које произлазе из статуса студента;
6) на подједнако квалитетне услове студија за све студенте;
7) на различитост и заштиту од дискриминације;
8) да бира и да буде биран у Студентски парламент и друге
органе Факултета, односно Универзитета.
- Дужности студената
Студент је дужан да:
1) испуњава наставне и предиспитне обавезе;
2) поштује опште акте Факултета и Универзитета;
3) поштује права запослених и других студената на Факултету;
4) учествује у доношењу одлука у складу са Законом и статутом.
Студент има право на жалбу Наставно- научном већу Факултета,
уколико Факултет повреди неко од његових права.
- Упис наредне године студија. Студент стиче право на упис на
вишу годину студија, под условима предвиђеним Статутом, када испуни
све студијске обавезе изражене у ЕСПБ које је преузео уписом у
претходну годину студија.
Студент који није испунио обавезе из предходног става може
наставити студије тако да поново упише предмет из кога није испунио
студијске обавезе у претходној години, под условима и на начин који
утврђује Наставно-научно веће посебним општим актом Факултета.
- Право на убрзано студирање. Успешни студенти, који остваре
више од 60 ЕСПБ у једној школској години, могу завршити студије у
краћем року, односно стећи шире правничко образовање, у складу са
општим актом Факултета.
- Када права и обавезе студента мирују?
Студенту који је због болести био спречен да студира, који је
упућен на стручну праксу у земљи или иностранству у трајању најмање 6
месеци, који је упућен на одслужење односно дослужење војног рока, као
и студенту родитељу док дете не напуни годину дана живота и
студенткињи за време трудноће, мирују права и обавезе. Студент ово
право остварује, након подношења захтева, на основу одлуке декана.
Студент коме мирују права и обавезе може полагати испите из
наставних предмета претходне године студија за који је испунио обавезе
утврђене програмом студија.
4
ОРГАНИЗОВАЊЕ СТУДЕНАТА
а. Студентски парламент Факултета организује се ради
остваривања права и заштите студената. Избор чланова Студентског
парламента Факултета врши се сваке године у априлу, тајним и
непосредним гласањем. Право да бирају и да буду бирани у Студентски
парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској
години укојој се врши избор. Мандат чланова Студентског парламента
траје једну годину. Начин и поступак предлагања и избора кандидата
уређује се Статутом Студентског парламента Факултета.
б. Студентске организације. Студенти су, у циљу заштите својих
права и интереса од оснивања Факултета до данас, били организовани у
одговарајуће организационе облике, који су се током времена мењали.
Студентска организација Правног факултета развија и унапређује
плодну сарадњу на стручном, културно-образовном и спортском нивоу са
сродним студентским организацијама других факултета Универзитета у
Приштини, правних факултета у земљи и иностранству. Осим тога,
редовно учествује на “правнијадама”, организује апсолвентске
екскурзије, бруцошијаде, разне спортске активности, апсолвентске
вечери и др.
СЛУЖБЕ КОЈЕ СТОЈЕ НА РАСПОЛАГАЊУ СТУДЕНТИМА
а. Служба за наставу и студентска питања задужена је за регулисање
свих питања везаних за статус студената (упис, овера семестра, пријаве испита...).
б. Библиотека са читаоницом је посебна организациона јединица
Факултета која организује и врши све послове везане за набавку, обраду, чување
и коришћење књижног фонда којим Факултет располаже.
в. Информациони центар је посебна организациона јединица Факултета
која обавља информационе послове у области научно-истраживачке делатности и
пружа техничку подршку извођењу наставе и раду стручних служби Факултета.
ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА
Факултет је конципирао три нивоа академских студија права:
1. Основне академске студије у трајању од четири године са
стицањем звања дипломирани правник (први степен);
2. Мaстер академске студије права у трајању од једне године са
стицањем звања мастер правник (други степен);
3. Докторске академске студије права у трајању од три године са
стицањем звања доктор правних наука (трећи степен).
5
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА
Основне академске студије на Правном факултету Универзитета
у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици трају
четири године и реализују се према Студијском програму који је усвојен
2014. године. Током студија студент је дужан да савлада градиво из
обавезних и изборних предмета. Однос обавезних и изборних предмета
такав је да 20% наставног програма чине изборни предмети које студент
бира у складу са својим интересовањима и тиме сам креира свој
образовни профил. У структури Студијског програма највећи број
предмета спада у категорију научно-стручних и стручно-апликативних
предмета (75%). Мањи број наставних предмета спада у групу академско
- општеобразовних и теоријско - методолошких предмета, чије изучавање
пружа теоријска знања о основним правним установама и друштвеним
феноменима. По завршетку студијског програма основних академских
студија права студент може да настави правничко образовање
уписивањем дипломских академских студија права.
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА
Листа обавезних и изборних предмета
I година
Наставни предмет
Статус
предмета
Семестар
Број
часова
ЕСПБ
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
1.
Увод у право
Обавезан
I
4+3
11
2.
Социологија
Обавезан
I
4+2
8
3.
Правна историја
Обавезан
I
5+3
11
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР
4.
Уставно право
Обавезан
II
4+3
11
5.
Основи економије
Обавезан
II
3+2
7
6.
Страни језик (Енглески језик)
Обавезан
II
3+1
6
7.
Предмет изборног блока 1.
Изборни
II
3+1
6
1. Правна и пословна комуникација
2. Реторика
Студент се приликом уписа II семестра опредељује за један предмет
изборног блока 1.
6
II година
Наставни предмет
1
2
3
Статус
Семестар
предмета
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
Увод у грађанско право и Обавезан
III
стварно право
Кривично право
Обавезан
III
Предмет изборног блока 2.
Изборни
III
1. Основи социлогије права
2. Основи методологије права
3. Правно нормирање
4. Локална самоуправа
Број
часова
ЕСПБ
5+3
12
5+3
3+1
12
6
Студент се приликом уписа III семестра опредељује за један предмет
изборног блока 2.
4
5
6
7
Породично право
Наследно право
Економска политика
Предмет изборног блока 3.
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР
Обавезан
Обавезан
Обавезан
Изборни
IV
IV
IV
IV
3+3
3+3
3+2
3+1
9
8
7
6
1. Предузетништво
2. Посебне истражне радње
3. Криминалистика
4. Права детета
Студент се приликом уписа IV семестра опредељује за један предмет
изборног блока 3.
III година
Наставни предмет
Статус
Семестар
предмета
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
Број
часова
ЕСПБ
1.
Облигационо право
Обавезан
V
3+3
9
2.
Кривично процесно право
Обавезан
V
3+3
8
3.
Међународно јавно право
Обавезан
V
3+2
7
4.
Предмет изборног блока 4.
Изборни
V
3+1
6
1. Српска правна историја
2. Основи економске политике ЕУ
3. Упоредни политички системи
4. Криминална политика
7
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР
5.
Управно право
Обавезан
VI
3+3
9
6.
Обавезан
VI
3+2
7
7.
Јавне финансије и
финансијско право
Радно право
Обавезан
VI
3+3
8
8.
Предмет изборног блока 5.
Изборни
VI
3+1
6
1. Парламентарно право
2. Међународно радно право
3. Међународно финансијско право
4. Психологија кривичног поступка
Студент се приликом уписа V семестра опредељује за један предмет
изборног блока 4 и приликом уписа VI семестра опредељује за један
предмет изборног блока 5 .
IV година
Наставни предмет
Статус
Семестар
предмета
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
Број
часова
ЕСПБ
1.
Грађанско процесно право
Обавезан
VII
4+3
11
2.
Обавезан
VII
3+2
7
3.
Међународно
трговинско
право
Предмет изборног блока 6.
Изборни
VII
3+1
6
4.
Предмет изборног блока 6.
Изборни
VII
3+1
6
1. Организационо процесно право
2. Посебно управно право
3. Пореско процесно право
4. Право хартија од вредности
5. Менаџмент предузећа
6. Посебни кривични поступци
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР
5.
Трговинско право
Обавезан
VIII
4+3
9
6.
Међународно приватно
право
Криминологија са
пенологијом
Предмет изборног блока 7.
Обавезан
VIII
3+3
8
Обавезан
VIII
3+2
7
Изборни
VIII
3+1
6
7.
8.
1. Међународно кривично право
2. Социјално право
3. Стечајно право
4. Основи права ЕУ
5. Међународни економски односи
8
6. Хипотекарно право
7. Међународно хуманитарно право
8. Дипломатско и конзуларно право
Студент се приликом уписа VII семестра опредељује за два предмета
изборног блока 6 и приликом уписа VIII семестра опредељује за
један предмет изборног блока 7 .
ОБЛИЦИ АНГАЖОВАЊА СТУДЕНАТА У
САВЛАДАВАЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
Ангажовање студената у савладавању студијског програма
основних и мастер академских студија обухвата активну наставу,
самостални рад, колоквијуме, испите и друге видове ангажовања.
Облици активне наставе:
а. Предавања представљају основни и класичан метод
преношења знања. Предавања се држе се из свих наставних дисциплина,
предвиђених студијским програмима и обавезна су за све студенте.
Предавања се одржавају у групама, према утврђеном распореду који се
јавно објављује пре почетка сваког семестра.
б. Вежбе и консултације. На вежбама, односно консултацијама
тумаче се и разрађују извори, приказују и дискутују примери из судске,
управне и друге праксе, излажу, приказују и практично изводе процесне
и друге радње, проверава знање студената, дају одговори на њихова
питања и посећују органи и организације изван Факултета, ради
упознавања са праксом.
в. Семинари и семинарски радови.
Семинарски радови су стручни и теоријски радови у којима
студенти показују како су савладали основне методолошке принципе
истраживачког рада. Студент је обавезан да у току студија изради и
успешно одбрани најмање један семинарски рад.
Присуство и активност на предавањима, вежбама и другим
облицима активне наставе, зависно од наставне дисциплине, вреднују се
и носе одређени број поена.
9
ОЦЕЊИВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ СТУДЕНАТА
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада
студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних
обавеза и полагањем испита.
Наставници и сарадници посебну пажњу и труд у раду са
студентима посвећују етапном праћењу њиховог напредовања у
студирању и савлађивању овог студијског програма, а на основу тога и
оцењивању студената из односних предмета који чине овај студијски
програм.
Током студирања, сваки студент савлађује студијски програм
полагањем испита. На овај начин студент стиче одређени број ЕСПБ
бодова, у складу са студијским програмом Правног факултета
Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици. Сваки појединачни предмет у студијском програму носи
одређени број ЕСПБ бодова, који студент стиче када са успехом положи
испит.
Број ЕСПБ бодова утврђује се на основу радног оптерећења
студента у савлађивању одређеног предмета применом јединствене
методологије високошколске установе за све предмете. Успешност
студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати
током наставе и изражава се поенима.
Максималан број поена који студент може да оствари на
предмету је 100.
У току савладавања наставног програма,студент може да оствари
најмање 30, а највише 50 поена испуњавањем предиспитних обавеза.
Студент може приступити полагању завршног испита уколико је
остварио најмање 30 поена испуњавањем предиспитних обавеза.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност и активност на
предавањима
Активност на вежбама
0-15
Колоквијум
0-10
Семинарски рад
0-10
10
0-15
Завршни испит
Усмени испит
Поена
50
Начин оцењивања и вредновања предиспитних обавеза:
1. Посећеност и активност на предавањима (0-15 поена)
Редовно присуство предавањима и активно учешће на истим,
доноси највише 15 поена. (Напомена: Поени се не уписују ако је
студент неоправдано пропустио 3 или више предавања у семестру)
2. Активност на вежбама (0-15)
Оцењују се редовност присуства на вежбама и активности које су
посебно исказане у облику припремљености за теоријска и практична
излагања о појединим питањима, учешће у излагању посматране
проблематике или у решавању практичних или теоријских проблема,
коректности и аргументованости датих одговора, начина и
систематике излагања те употребе стручне терминологије.
(Напомена: Поени се не уписују ако је студент неоправдано
пропустио 3 или више вежби у семестру).
3. Колоквијум (0-10поена)
Оцењује се постигнути успех на колоквијуму изражен кроз тачне,
стручно дате и аргументоване одговоре на постављена питања.
4. Семинарски рад (0-10)
Оцењују се начин и систематичност обраде теме, оргиналност
приступа теми, обим коришћења иностране и домаће литературе,
истраживачке методе, језик и стил изражавања.
Укупан број поена које је студент остварио испуњавањем
предиспитних обавеза сопштава наставник на последњем часу наставе, на
основу података из јединствене евиденције о вредновању свих облика
рада, постигнућа и ангажовања студената, која се води на предмету.
Оцењивање укупних резултата-коначна оцена
Коначна оцена савладаности наставне материје зависи од броја
поена остварених испуњавањем предиспитних обавеза и поена
остварених на завршном испиту. Успех студената се изражава бројчаном
оценом од 5 (није положио) до 10.
Оцена студента се одређује на основу табеле:
Оцењивање
95-100 поена
85-94 поена
75-84 поена
65-74 поена
55-64 поена
54 поена и мање
10
9
8
7
6
5
11
НАСТАВНИ ПРОГРАМ
ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА
12
УВОД У ПРАВО
НАСТАВНИ ПЛАН: I семестар - 4 часа наставе - 3 час вежбе
(семинарски, колоквијум)
НАСТАВНИ ПРОГРАМ: прилагођен у могућој мери програмима
других правних факултета у нас (који су иначе међусобно битно
различити).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Настанак, појам, предмет, метод, значај Увода у право, као и његов
однос према другим правним и сродним дисциплинама.
Појам државе (држава као политичка заједница, као правна
организација, елементи државе-државна власт, сувереност,
просторност и држављанство.
Настанак, функције и промене државноправног поретка (еволутивне
и револуционарне промене).
Државна организација и државни облици владавине, политичког
режима, државног уређења и државне власти.
Појам и врсте државних органа
Појам и врсте државних службених лица
Правна држава
Друштвена норма (појам, врсте и однос према природним законима,
односно стварности).
Појам права
Однос права према религији, обичају, моралу и правди
Правни поредак (појам и елементи)
Правна норма (појам, врсте, елементи и њихово повезивање у правни
пордак)
Правни акт (појам, врсте, елементи, доношење правних аката,
формални извор права, хијерархија правних аката, посебне врсте
правних аката - устав, закон, подзаконски акти, акти недржавних
субјеката, судски акт, управни акт)
Правни однос (појам, елементи, правно стање, правне чињенице,
застарелост и одржај, динамика правних односа).
Примена права (појам, значај, процес и етапе процеса, важење правне
норме, докази, правне претпоставке и фикције, ретроактивност).
Тумачење права (појам, предмет, значај, средства тумачења, врсте
тумачења, упоређивање и исправљање значења, правне празнине и
њихово попуњавање).
Систем права (појам, елементи и значај).
Материјални акт
13
19. Легитимитет права у извозу и легалитет права у његовој примени.
20. Легалитет права у право-позитивистичком смислу (правна снага,
правна средства, правноснажност и извршност).
21. Позитивно и природно право.
22. Однос државе и права (главна гледишта, утицај државе на право,
утицај права на државу).
23. Однос државе и права према најзначајнијим друштвеним појавама
(начин производње, друштвене класе, нације, друштвене групе и
организације, идеологије.
24. Материјални извор права.
25. Неке најзначајније теорије о праву и држави (природноправне
теорије, историјско-правна школа, социолошке теорије, догматичконормативистичке теорије, аналитичкоправна теорија, психолошка
теорија, марксистичка теорија).
Литература:
1.
Милорад Жижић, “Увод у право”, Комино трејд, Краљево, 2006.
СОЦИОЛОГИЈА
1. Утемељивачи социологије
Анри Сенсимон
Огист Конт
Херберт Спенсер
Емил Диркем
Карл Маркс
Макс Вебер
2. Социолошке теорије
Географске теорије
Биолошке теорије
Психолошке теорије
Индивидуално психолошке теорије
Социјално психолошке теорије
3. Научно знање
Научне чињенице
Научни закони
Научне теорије и модели
О значењу израза ,,теорија
О структури научне теорије
Хипотеза
Речници
14
Модели
Функције научних теорија
О неким врстама научних теорија
Теоријска мноштвеност
О комплементарности теорија
О превазилажењу теоријске мноштвености и унификацији
Савремена схватања о развоју научног знања
Схватање присталица логичког емпиризма
Попперове концепције о развоју научног знања
Кухнова концепција о развоју научног знања
Лакатосево схватање о развоју научног знања
Лауданово схватање о развоју научног знања
4. Савремене социолошке теорије
Функционализам
Мерфонова верзија функционализма
Структурализам
Симболички интеракционизам
Марксизам
5. Социологија у систему наука
Социологија и друштвене науке
Социологија и психологија
Социологија и историја
Посебне (специфичне) психологије
Социологија и економија
6. Социологија и други системи мишљења
Историјат развоја односа социологије
и других система мишљења
7. Социологија у свакодневном животу
Социологија рада
Посебне социологије
Социологија религије
Социологија политике
Социологија културе
Појам културе
Три елемента културе
Примарни фактори
Прокламоване вредности
Основне претпоставке
Ледени брег културе
Културни шок
8. Социологија и други системи друштвене свести
Социологија и екологија
15
Појам и развој екологије као науке
Екологија и друге науке
Еколошка социологија
Еколошки покрет
Еколошки порез
Даљи правци развоја еколошког покрета
Остала глобална питања
9. Цивилизација
10. Национална држава
Културно разумевање
Култура кроз историју
Мултикултурализам
Управљање културном различитошћу
Уметност
Антиуметност
Кич
11. Држава – нација
12. Културна и људска права
13. Личност
Биолошке основе личности
Геном
Карактеристике личности
Интелигенција
Темперамент
Мудрост
Пол и род
Породица
Образовање
Социјалне вредности
14. Група
Значај организације
Група и појединац
Организација
Циљ организације
План организације
Средства организације
Тејлорове теорије организације
Класичне теорије организације
16
Савремене теорије организације
Карактеристике организација
Организациона структура
Организације и човек
^овек и односи у групи
Група и појединац
Савремена организација
15. Менаxмент
Појам менxмента
Појам менаxера
Нивои менаxмента
Менаxмент кроз историју
Менаxмент процес
Менаxмент клупског типа
Менаxмент – природна склоност или научена вештина
Савремени правци у менаxменту
Појам маркетинга
Маркетинг као процес
Маркетинг микс
Развој маркетинга
Маркетинг и друштво
Међународни маркетинг
Маркетинг непрофитних организација
16. Социјална стратификација
Друштвени слојеви и теорија стратификације
Класе
Касте
Сталежи
Модерни слојеви
Елита и неелита (маса)
17. Основи социологије права
Појам социологије права
Еволуција социологије права
Предмет социологије права
Метод социологије права
Друштвеност и правност
18.Криминалитет
Историјске координате друштвености
Формалистички приступ друштвеном и друштвености
Позитивистички приступ друштвености
Правност
17
Мерило правности
Литература:
1. Проф. др Радомир Стојановић „Социологија“ – приватно издање,
Нови Сад, 2005.
ПРАВНА ИСТОРИЈА
ЦИЉ ПРЕДМЕТА
Стицање знања о историјском развоју најзначајнијих цивилизација,
државних и правних система. Њихово упоредно проучавање треба да
омогући лакше разумевање актуелних процеса и тенденција у развоју
савремених државних и правних институција. Са посебном пажњом се
изучавају настанак и развој римске државе и права. Римска државна и
правна традиција стоји у самим темељима европске правне културе.
ИСХОД ПРЕДМЕТА
Упознавање са историјским развојем државних и правних институција
даје сазнања без којих је немогуће на прави начин разумети како наше
позитивно право, тако и позитивно право других држава, па и
међународно право.
САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА
Појам правне историје. Првобитна заједница. Стари век (источне
деспотије). Стари век (Грчка и Рим).
Значај римског права. Четири периода римског државног развоја. Развој
римског права. Рецепција римског права. Статусно и породично право у
Риму. Римски редовни и екстраординарни судски поступак. Римско
стварно право. Наследно право у Риму. Римско облигационо право
(контракти, пакти, деликти, квазиконтракти и квазиделикти).
Најзначајније средњевековне државе (Византија, Франачка, Арабљански
калифат, Енглеска). Српска средњевековна држава и право.
Грађанске револуције и модерне државе (Холандија, Енглеска, САД,
Француска, Швајцарска, Немачка).
Препоручена литература:
1. Мирослав Милошевић, Римско право, Београд (било које издање);
18
2. Сима Аврамовић, Војислав Станимировић, Упоредна правна
традиција, Београд 2010;
3. Драгош Јевтић, Драгољуб Поповић, Народна правна историја, Београд
2009.
УСТАВНО ПРАВО
а) Циљ и задатак предмета
Уставно право као фундаментална грана права и као правна
наука бави се и изучава организацију највише државне власти - органе те
власти, њихов положај и овлашћења и међусобне односе као и границе
њиховог положаја и функција према грађанима и њиховим правима и
слободама. Посебан осврт је учињен на организацију власти Србије са
становишта прихваћеног парламен-тарног принципа и поделе власта каo
суштинског одређења новог државног устројства наше Републике.
Задатак овог предмета да правнике упозна са основним сазнањима о
устројству државе, природи и облику њеног организовања и
функционисања без чега ниједан савремен човек и уз то и правник не
може да претендује на једно више грађанско образовање.
б) Садржај предмета
Део први
ПОЈАМ И ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УСТАВНОГ ПРАВА
1. Предмет и назив уставног права
2. Извори уставног права
3. Карактер и значај уставног права
4. Уставно право као правна наука
5. Метод уставног права као правне науке
Део други
ФУНКЦИЈА И ПРИРОДА УСТАВ А
1. Појам устава
2. Поделе устава
3. Доношење и промена устава
4. Развој уставности у свету
5. Функције устава
19
Део трећи
УСТАВНИ РАЗВОЈ СРБИЈЕ И БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
1. Развој уставности у Србији
2. Развој уставности у првој југословенској држави
3. Развој уставности у другој југословенској држави
Део четврти
1. Сувереност државне власти
2. Легитимност државне власти
3. Функције државне власти
4. Облици државне власти
Део пети
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Референдум и народна иницијатива
Бирачко тело, изборне јединице, систем избора и расподеле мандата
Политичке странке
Парламент - порекло, функције и структура
Шеф државе
Влада
Део шести
1. Врсте државног уређења
2. Федерализам - федерација и конфедерација
3. Разлози образовања федерације
4. Врсте федерације
5. Положај федералних јединица
6. Систем поделе надлежности у федерацији
7. Учешће федералних јединица у вршењу надлежности федерације
Део седми
1. Територијална децентрализација
2. Локална самоуправа - развој и облици
3. Територијална аутономија - појам, врсте и развој територијалне
аутономије у Србији
Део осми
1. Слободе и права грађана
2. Економско уређење и његово уставно регулисање
20
Део девети
1. Правна држава - појам и начела владавине права
2. Судски систем, избори и разрешење судија у Републици Србији
3. Уставни судови, врсте, избор и надлежности судова
в) Метод наставе и научно-истраживачког рада
За праћење и савладавање наставе Уставног права се користе
предавања, семинарски радови, вежбе, стручна пракса, колоквијуми и
испити. У научно-истраживачком раду из области уставног права се
користе разноврсни методи: правни, социолошки, политички,
компаративни и др.
г) За обраду и савладавање планираног наставног програма на
предмету
Oсновна литература:
1. Проф. др Михајловић Владан, Уставно право, Правни факултет,
Приштина, 2007.
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
УВОДНИ ДЕО: ЕКОНОМИЈА КАО НАУКА
I НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ
II РАЗВОЈ ЕКОНОМИЈЕ
1. Меркантилизам
2. Физиократизам
3. Класична економија
4. Марсистичка економија
5. Маргинализам
6. Маршалијанска или кембриджска школа
7. Кејнсијанство
8. Савремени неокласични правци
9. Неоинституционализам
10. Најновије економске теорије
III МЕТОД ЕКОНОМИЈЕ
1. Метод апстракције
2. Метод конкретизације
3. Верификација
21
ПРВИ ДЕО: ИНСТИТУЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА
III ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ
1. Економска активност
2. Економија као друштвена и историјска наука
3. Економија као наука о рационалном привређивању
4. Економски систем и његова структура
IV ПРЕДУЗЕЋЕ КАО ЕКОНОМСКО – ПРАВНА
ИНСТИТУЦИЈА
1. Појам предузећа
2. Предузећа – профитне организације
3. Правни облици предузећа
4. Биланс имовине предузећа
5. Биланс успеха предузећа
6. Економски принципи пословања предузећа
V ТРЖИШТЕ: ВЕЗА ПОТРОШАЧА И ПРЕДУЗЕЋА
1. Тржиште роба
2. Цене
3. Понуда роба
4. Тражња роба
5. Формирање равнотежних цена
VI ДРЖАВА И ЊЕНО УПЛИВИСАЊЕ У ЕКОНОМИЈИ
1. Тржиште и држава
2. Типови државног регулисања
3. Теоријски погледи на државно регулисање
4. Фијаско тржишта и интервенција државе
5. Кејнсијанска револуција
6. Савремене тенденције
7. Макроекономска анализа проблема регулисања националне
производње
8. Економске функције државе у мешовитој економији
VII СВОЈИНА КАО ДЕТЕРМИНАНТА ТРЖИШНИХ ОДНОСА
1. Својина као правно-економска категорија
2. Приватна својина
3. Разлози за приватизацију
4. Приватизација уз накнаду или без накнаде
5. Одређивање вредности имовине
6. Акционарство запослених
7. Државна својина
8. Друштвена својина
9. Мешовита својина
10. Задружна својина
22
11. Лична својина
ДРУГИ ДЕО: МИКРОЕКОНОМИЈА
VIII ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ПОТРОШАЧКОГ ПОНАШАЊА
1. Теорија потрошачког избора
2. Потрошачко понашање
3. Криве индиферентности
4. Правило потрошачког понашања
IX ТРЖИШТЕ РОБА И ЊИХОВЕ ЦЕНЕ
1. Роба као економска категорија
2. Тржиште као економска институција
3. Тржишна вредност робе
4. Тржишна цена робе
5. Индивидуална и укупна понуда појединачне робе
6. Индивидуална и укупна тражња појединачне робе
7. Тржишна равнотежа цена тражње и понуде
8. Еластичност тражње
9. Утицај еластичности тражње на укупан приход предузећа
10. Фактори који одређују еластичност тражње
11. Еластичност понуде
12. Фактори који детерминишу еластичност понуде
13. Нарушавање тржишне равнотежне цене
X ТРЖИШТЕ РАДНЕ СНАГЕ
1. Понуда рада
2. Тражња за радном снагом
3. Тражња радне снаге приватних предузећа
4. Тражња радне снаге самоуправних предузећа
5. Тражња радне снаге друштвених предузећа
6. Равнотежа на тржишту радне снаге
7. Минималне зараде
XI ЗЕМЉИШНИ КАПИТАЛ И ЗЕМЉИШНА РЕНТА
1. Појам и врсте земљишне ренте
2. Земљишни капитал и земљишна рента
3. Закупнина и рента
4. Диференцијална рента
5. Апсолутна рента
6. Монополска рента
7. Цена земље
8. Остали облици ренте
23
ТРЕЋИ ДЕО: МАКРОЕКОНОМИЈА
XIII ДРУШТВЕНА РЕПРОДУКЦИЈА: КРУЖНИ ТОК
ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ
1. Микроекономија
2. Макроекономија
3. Кружни ток робе и новца
4. Закон вредности као макроекономски закон друштвене (робне)
производње
XIV НОВАЦ
1. Настанак и функције новца
2. Појам и функционалне карактеристике новчаног тржишта
3. Организационо-институционални аспект и субјекти новчаног тржишта
4. Финансијски инструменти новчаног тржишта
5. Тражња и понуда као основни чиниоци тржишта новца
6. Дефинисање новчане масе и новчаних агрегата
7. Равнотежа на новчаном тржишту
8. IS-LM
XV АГРЕГАТНА ПОНУДА И ТРАЖЊА
1. Агрегатна тражња и крива агрегатне тражње
2. Агргатна понуда и крива агрегатне понуде
3. Равнотежа агрегатне понуде и агрегатне тражње (AS-AD модел)
XVI ПРИВРЕДНИ РАСТ
1. Економски раст
2. Економски развој
3. Циљеви економског развоја
4. Показатељи економског развоја
5. Фактори привредног развоја
XVII ЕКОНОМСКИ ЦИКУСИ
1. Економски циклуси и његове карактеристике
2. Теорије економског циклуса
3. Модели економског циклуса
XVIII ПЛАНИРАЊЕ КАО РАЗВОЈНА ИНСТИТУЦИЈА
САВРЕМЕНЕ ТРЖИШНЕ ПРИВРЕДЕ
1. Основе макроекономског планирања
2. Облици макроекономског планирања
3. Обележја макроекономског планирања у неким тржишним
привредама
4. Недостаци макроекономског планирања
5. Коегзистенција плана и тржишта
XIX НЕЗАПОСЛЕНОСТ И ИНФЛАЦИЈА
1. Незапосленост и њени јавни облици
24
2. Пуна (потенцијална) запосленост
3. Појам инфлације
4. Модели инфлације
5. Антиинфлациона политика државе
6. Филипсова крива
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Сврха изучавања предмета ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ као уводне
економске дисциплине је да студенте права упозна са основним
елементима теорије и праксе економије. Садржај програма је структуиран
у основи из четири дела (економија као наука, институционална
економија, микроекономија и макро-економија), са намером да се истакне
интеракција институционалне економије са микроекономијом и
макроекономијом. Наиме, институције утичу на привредне субјекте, тиме
што подстичу или коче њихову привредну активност (зависно од тога
како су формиране). Њихов значај за изучавање посебно је изражен у
условима када ограничења својине и управљања постају кључна за
укупне резултате како микроекономије тако и макроекономије. У том
смислу значај институција за нашу економију је од прворазредног
значаја, обзиром да се она налази у транзицији. Исто тако, институције
као трајни облик веза међу привредним субјектима одређују оквире у
којима се стварају механизми за повезивање привредних субјеката.
Изучавање економије на правним факултетима у земљи данас
лежи и у новој улози државе као привредног субјекта. Наиме, савремена
држава данас постаје значајни привредни партнер.Циљ савремене државе
јесте да формулише стратешке циљеве привредног развоја, не
угрожавајући при томе слободну конкуренцију, као и да уз помоћ
активне економске политике каналише негативне токове слободног
деловања тржишта. Зато од дипломираних правника не захтева се само да
доносе праведне одлуке већ и да се активно укључе у нарастајући
предузетнички тренд, чиме би омогућили ефикасно функционисање
привредних субјекта.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Настава се изводи једносеместрално у виду предавања, вежби,
консултација и обраде појединих тема у виду семинарских радова.
ПРОВЕРА ЗНАЊА
У току семестра обављају се по два колоквијума. Испит се
полаже усмено.
25
Литература:
1. Љубомир Митровић, Слободан Цветановић, Основи економије,
Кварк, Краљево, 2011.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Циљ наставе је да студенти стекну основна знања о употреби
енглеског језика у свакодновне као и професионалне сврхе.
Студенти ће овладати језичким вештинама (усмена и писана
комуникација) и основном терминологијом из области правних наука.
У раду ће се користити комуникативни метод са хуманистичким
приступом.
Наставни програм:
I.1.Употреба граматичких облика:
- Садашњост
- Прошлост
- Будућност
2. Непотпуни глаголи
3. Пасив
4. Слагање времена
5. Индиректни говор
6. Условне реченице
7. Инфинитив/gerund/партиципи
II. Језичке вештине
- говор
- разумевање говора
- читање
- писање
III.Лексика
- Основна правна терминологија
Литература:
1. Граматика енглеског језика с вежбањима, Љ.Поповић и В.Мирић,
Завет, Београд 1999
2. Речник правних термина, (енглеско-српско-француски), Ј. Јовановић,
С. Тодоровић, Савремена администрација, 2002
3. Збирка текстова из правне струке – (по избору наставника и студената
за интерну употребу)
26
Теме за семинарски рад се бирају почетком семестра и могу бити
из а) граматике, б) стручног превода или ц) есеја, у договору са
предметним наставником.
Колоквијум тестира вештину примене стецених знања.
Усмени испит се састоји од читања и превођења струцног текста
и разговора на задату тему.
ПРАВНА И ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Преписивање обликованих текстова из различитих области
Преписивање текстова на српском језику
Преписивање обликованих текстова на страном језику
Примери за самостално обликовање различитих текстова
Самостално обликовање пословних писама и службених аката
Обликовање пословног писма
Обликовање службеног дописа
Инокоресподенција
Решење
Одлука
Закључак
Самостално обликовање пословних писама и службених аката
Пропратни акт
Уверење
Замолница
Записник
Правилник
Уговор
Самостално обликовање и израда разних текстова и састава
Реферат
Елаборат
Јавни позив
Јавно обавештење
Преписи по диктату
Састављање и обликовање кратких састава
Потврда
Реверс
Молба
Признаница
Пуномоћје
Позивница
Обликовање (креирање) табела у Microsoft Excel-у;
27
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
28
Увод у Microsoft Excel
Елементи радног окружења
Елементи документа
Основне операције
Креирање табеле
Обликовање табеле
Основно о формулама и функцијама
Основно о графиконима и дијаграмима
Послови у вези са пријемом странака
Опхођење према странкама
Коресподенција у вези са радним односима
Оглас ради пријема у радни однос
Одлука о расписивању конкурса за пријем у радни однос
Пример пријаве на конкурс
Пример писања ЦВ-а
Коресподенција у вези са радним односима
Образац за проверу стручне оспособљености кандидата по
конкурсу
Обавештење неизабраном кандидату о одлуци и избору
Одлука о избору кандидата
Мишљење о резултатима пробног рада запосленог
Пример попуњеног образца уговора о раду
Коресподенција у вези са радним односима
Решење о заснивању радног односа на неодређено време
Решење о распоређивању радника на радно место
Решење о прековременом раду
Решење о годишњем одмору
Одлука о неплаћеном одсуству
Решење о нераспоређивању
Спразум о преузимању
Споразум о преузимању
Решење о престанку радног односа због одласка у пензију
Коресподенција у вези са радним односима
Отказивање уговора о раду послодавцу
Споразумни престанак радног односа
Решење о привременом удаљавању са посла
Решење о престанку радног односа
Коришћење интернета у коресподенцији
Интернет
Слање докумената електронском поштом
Припрема за штампу
Литература:
1.
Ј. Манојловић, С. Игњатовић, Пословна и службена коресподенција,
2005, Београд
2. Огледни примери из радног и управног права - Скрипта
РЕТОРИКА
I
Појам реторике и беседништва :
Појам беседништва
Однос реторике и беседништво
II
Врсте беседништва :
Судско(форензицко) беседништво
Политичко (делиберативно) беседништво
Пригодно – свечано(епидеикритицно) беседништво
III
Значај и друштвена улога реторике и беседништва:
Значај реторике и беседништва
Друштвена улога реторике и беседништва
Употреба и злоупотреба беседништва (демагогија) беседниство и
демократија
О потреби изучавања реторике
IV
Преглед историје беседништва:
Почеци – Првобитна заједница
Стари исток
Стара Грчка
V
Постанак реторике и подучавање беседништву:
Коракс
Тисија
Софисти
Платон
Аристотел
Спона права и беседништва: логографи
Стара и нова реторика:
Аристократска реторика
Симпозијум
Зачетници и корифеји модерне реторике
29
Принципове реторике
VI
Познати беседници:
Антифронт
Лисија
Исократ
Исеј
Демостен
VII
Антички Рим:
Школовање беседника
Однос грчког римског беседништва
VIII
Познати беседници старијег периода:
Мененија Агрипа и Катон Старији
Марко Тулије Цицерон
Квинтилијам
IX
Хришћанство и средњовековно беседниство:
Апостол Павле
Еубесијје, Либаније, Темистије
Јован Хризостом (Златоусти)
Аурелије Августин
Стефан Немања
X
Беседниство и прве револуције новог века:
Енглеска револуција
Француска револуција
Америцка револуција
Српска револуција
XI
Социјалистичке револуције и беседништва:
Комунистичка (социјалистицна) револуција
XII
Самоупрацљање и говорниство:
Опрезност камуфлирана одлучношћу
Бирократски стил
Стереотипија
Лазна симетрија
30
Антиелитизам
XIII
Срби и реторика:
Позитивна својства насег менталитета
Негативна својства насег менталитета
XIV
Општа реторика:
Изглед, углед и интелигенција говорника
Карактер, образовање и говорницко искуство говорника
Кондиција, темперамент и мотивисаност говорника
Трема говорника
XV
Аудиторијум:
Место и прилика
Слушаоци
XVI
Беседа:
Основне одлике
Предмет
Циљ
Припрема
Импровизни говор
XVII
Организовање (подела) говора:
Увод
Разрада
Закључак
XVIII
Стил (језик) беседе:
Говорни и писани стил
врсте и карактеристика стила
XIX
Дрзање (излагање) говора:
Глас
Гестови
Илустрација
Литература:
1. Проф. др Радомир Стојановић: Реторика (избор текстова) Нови Сад
2010.
31
2. Аристотел, Реторика(превод М.Висиц), Београд 1987.
3. Данојлић М.,Муке са рецима, Београд 1979.
4. Еко У., Култура, Информације, комуникација,Београд 1973.
5. Игњатовић Б. Судска реторика, Добиј 1966.
6. Нусић Б., Реторика, Београд 1938.
7. Петровић С., Реторика Нис 1975.
8. Поповић С., Говорништво у теорији и пракси
9. Платон, Обрана Сократова, Критон, Федон (превод М.Дјуриц),
Београд 1982
10. Инић С., Говорите ли политички, Београд 1984.
11. Тацит, Анали, (превод Љ. Црепајац), Београд 1970.
12. Темељи модерне демократије(група аутора), Београд 1991.
УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО
I. недеља
1. УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО
Систем грађанског права
Увод у грађанско право, општи део грађанског права и посебни делови. –
Грађанско право - назив и појам. – Систематика савременог грађанског
права (институционална, природноправна, пандектна). – Промене састава
грађанског права у 19. и 20. веку - модерно грађанско право (гранање
унутар грађанског права, издвајање из грађанског права, однос модерног
и савременог грађанског права).
Предмет и метод грађанског права
Предмет грађанског права (појам, статусна материја, разноврсност
регулисаних односа). – Метод грађанског права (појам, начела
регулисања - начело аутономије воље, начело правне једнакости, начело
преносивости права и обавеза, начело имовинске санкције, начело
заштите на приватни захтев, комбинација карактеристика).
Грађанско право у систему права
Породица грађанског права (гране права као делови грађанског права,
грађанско право као породица права). – Грађанско право и правне
области (породица права и правна област, грађанско право и јавно и
приватно право, грађанско право и грађанско процесно право).
Упоредно грађанско право и историја грађанског права
Упоредноправни положај српског грађанског права и грађанскоправне
науке (правни кругови, особине континентално-европског правног круга).
32
– Историјске основе српског грађанског права и грађанскоправне науке
(рецепција римског права, развој науке грађанског права).
II. недеља
2. ИЗВОРИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА
Појам извора грађанског права
Закон као извор грађанског права
Појам кодификације и унификације. – Важније кодификације у свету
(француски Грађански законик, аустријски Грађански законик, Општи
имовински законик за Црну Гору, немачки Грађански законик,
швајцарско грађанско законодавство). – Грађанско законодавство у
Југославији).
Судска пракса
Појам. – Стваралачки карактер примене права од стране судова. – Судски
прецедент. Однос суда који суди према већ постојећим пресудама. –
Начелна правна схватања виших судова. – Јединствена судска пракса).
Обичај
Неписано и писано право. – Правни обичаји. – Фактички обичај. –
Познавање и доказивање обичаја. – Узансе.
III. недеља
3. ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (ИМАОНИЦИ)
Уопште о правним субјектима и правној способности
Физичка лица
Појам физичких лица и њихова правна способност. – Пословна
способност физичких лица. – Деликтна способност. – Индивидуализација
физичких лица (држављанство, пребивалиште, лично име). – Матичне
књиге).
Правна лица
Правно лице и организација. – Начело правне раздвојености и
самосталности (садржина начела, самосталност у спољњем и
унутрашњем односу, одступања од начела). – Функције правног лица
(остваривање трајних надиндивидуалних циљева, олакшање одвијања
правних односа, поготово правног промета, обезбеђење намирења
поверилаца, ограничење одговорности).
Врсте правних лица. – Удружења и установе. – Удружења (једночлана и
вишечлана, лична и корпоративна, остале поделе). – Установе
(задужбине, остале установе). – Комерцијална и некомерцијална правна
лица. – Једносвојинска и мешовота правна лица. – Приватноправна и
јавноправна правна лица.
33
Елементи правног лица. – Општи и посебни елементи. – Организационо
јединство (правилима уређена организација, органи, циљ, средства и
имовина). – Идентитет правног лица (име, седиште и држављанство). –
Правни субјективитет (признање правног субјективитета, начини
прузнавања правног субјективитета, правна, пословна и деликтна
способност).
IV. недеља
4. ВРСТЕ СУБЈЕКТИВНИХ ГРАЂАНСКИХ ПРАВА
Појам субјективног права. – Имовинска и неимовинска права. –
Преносива и непреносива права. – Релативна и апсолутна права, правне
моћи. – Стварна права. – Интелектуална права (ауторско право,
проналазачко право, право на узорак и на модел, право на жиг, право на
географску ознаку порекла производа, право на знак квалитета). – Лична
права (права личности) (појам и назив, објекти, врсте, садржина и
ограничења личних права, лична права физичких и правних лица,
стицање и губитак личних права)
5. ПРАВНИ ПРОМЕТ
Појам. – Сингуларна и универзална сукцесија. – Транслативан и
конститутиван пренос. – Деривативно и оригинарно стицање. –
Персонална и реална суброгација.
6. ИМОВИНА И ГРАЂАНСКОПРАВНЕ ЦЕЛИНЕ У
ГРАЂАНСКОМ ПРАВУ
Уводне напомене. – Теорија Обрија и Роа. – Правни писци о теорији
Обрија и Роа. – Наши правни писци. – Закључна разматрања.
V. недеља
7. ПРАВНИ ПОСЛОВИ
Појам и врсте правних послова
Појам правног посла. – Врсте правних послова (једнострани и двострани,
теретни и доброчини, правни послови мећу живима и за случај смрти,
неформални и формални, каузални и апстрактни).
Неважећи правни послови
Ништави правни послови (у чему се огледа ништавост, последице
извршења ништавих послова). – Најважнији случајеви ништавих правних
послова (недопуштени правни послови, зеленашки правни послови,
правни послови са немогућим обавезама, привидни правни послови,
правни послови млађих малолетника, правни послови правног лица
34
закључени ван оквира његове правне способности, одсуство потребне
форме)
Рушљиви правни послови. – Најважнији случајеви рушљивих правних
послова (правни послови закључени у заблуди, правни послови под
преваром, принуда, прекомерно оштећење, правни послови лица
ограничено пословно способних)
Непостојећи правни послови.
8. МОДИФИКАЦИЈЕ ПРАВНИХ ПОСЛОВА
Услов
Појам и врсте услова. – Дејство пуноважног одложног услова. – Дејство
пуноважног раскидног услова. – Фикција (не)остваривања услова. –
Неважећи услови и њихово дејство).
Рок
Појам и врсте. – Рачунање времена.
Налог
9. ЗАСТУПНИШТВО
Појам, опште карактеристике и историјски осврт
Уговорно заступништво
Опште особине и појам. – Врсте пуномоћја. – Способност властодавца и
пуномоћника. – Прекорачење граница овлашћења.
Вануговорно заступништво
Појам и врсте. – Заступање пословно неспособних лица од стране
њихових родитеља. – Стараоци као законски заступници. – Посебни
случајеви старатељства. – Заступање правних лица.
Одбрана семинарских радова (теме из Увода у грађанско право)
VI. недеља
10. ПРОТЕК ВРЕМЕНА КАО ПРАВНА ЧИЊЕНИЦА
Застарелост. – Преклузија. – Права ограниченог трајања. – Одржај.
11. СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА (МОРАЛИЗАЦИЈА) ГРАЂАНСКОГ
ПРАВА
Продор социјалних и етичких садржаја у многе установе грађанског
права. – Забрана злоупотребе права. – Теорија субјективних права као
социјалних функција
12. ПОВРЕДА И ЗАШТИТА ПРАВА
Повреда субјективног права. – Правозаштитни захтев и правозаштитна
радња. – Приговори. – Превентивна и реактивна заштита. – Судска и
вансудска заштита - Судска заштита. (тужбе, терет доказа, пресумције и
фикције, судске одлуке); Вансудска заштита (самозаштита) (врсте
35
заштите, самозаштита као легитимни изузетак, услови допуштености
самозаштите, правне последице самозаштите). – Поређење судске
заштите и самозаштите.
Колоквијум (целокупо градиво за Увод у грађанско право)
VII. недеља
1. УВОД
Стварно право у објективном и субјективном смислу.
2. СТВАРИ
Општи појам. – Саставни делови ствари, проста и сложена ствар. –
Главна ствар и споредна ствар. – Плодови и производи (приходи) ствари.
– Ствари ван промнета и ствари у промету. – Збирна ствар. – Дељиве и
недељиве ствари. – Процењиве и непроцењиве ствари. – Бестелесне
ствари. – Потрошне и непотрошне ствари. – Индивидуално одређене
ствари и ствари одређене по роду. – Заманљиве и незаменљиве ствари. –
Покретне и непокретне ствари (покретне ствари, непокретне ствари,
правни значај поделе ствари на покретне и непокретне, правило
superficies solo cedit). – Хартије од вредности.
VIII. недеља
3. ДРЖАВИНА
Појам и врсте државине. – Римска (субјективна) и модерна (објективна)
концепција државине. – Објект државине. – Субјект државине. –
Искључива државина и судржавина (заједничка државина). – Стицање,
пренос и губитак државине.
Остале врсте државине (законита и незаконита државина, савесна и
несавесна државина, права и манљива државина).
Заштита државине (самопомоћ, државинске тужбе и државински
спорови).
IX. недеља
4. ПРАВО СВОЈИНЕ
Општа питања
Општи појам и правне карактеристике права својине. – Нове теорије о
праву својине. – Право својине у Југославији и Србији (развој после
Другог светског рата, ограничења садржине права својине, ограничења за
страна физичка и правна лица).
Стицање права својине
Уопште (апсолутни и релативни начини стицања права својине).
36
Стицање права својине на основу уговора са претходним власником
(потребни услови, врсте предаје). – Уговорно стицање права својине на
непокретностима.
Стицање од невласника (предратна правна правила, наше данашње
право) – Одржај (појам и суштина, редован одржај, ванредни одржај,
дејство одржаја и његова улога).
Прираштај. – Грађење на туђем земљишту. – Сејање и сађење на туђем
земљишту. – Нанос. – Одрон земље. – Ново речно острво. – Напуштено
речно корито. – Сједињење. – Прерада.
Одвајање плодова и ројење пчела. – Окупација. – Налаз изгубљене
ствари. – Налаз скривеног блага.
Експропријација, арондација, комасација. – Стицање на основу прописа о
лову и риболову.
О подели начина стицања својине на деривативне и оригинарне.
Престанак права својине
Заштита својине (својинске тужбе)
Реивиндикациона тужба. – Публицијанска тужба. – Негаторна тужба.
X. недеља
5. ПРАВО СВОЈИНЕ СА ВИШЕ СУБЈЕКАТА
Сусвојина
Појам, назив и историјат. – Правни положај сувласника (право
сувласника на удео. право прече куповине сувласника). – Право
сувласника у односу на целу ствар (државина ствари, употреба ствари,
управљање стварју, редовно управљање, послови који прелезе оквире
редовног управљања, поверавање послова управнику). – Стицање
сусвојине (стицање на основу уговора, уговор о ортаклуку, уговор о
деоби заједничке имовине, стицање на основу одржаја, настанак
сусвојине без воље сувласника). – Раскидање сувласничке заједнице
(деоба, начини деобе).
Заједничка својина
Општи појам. – Заједничка својина брачних другова (одвојена и
заједничка својина брачних другова, појам заједничке имовине брачних
другова, располагање заједничком својином, деоба, стицање у ванбрачној
заједници). – Заједничка својина чланова породичне заједнице. –
Заједничка својина санаследника на стварима у заоставштини. –
Заједничка својина породичне задруге. – Случајеви заједничке својине
као акцесорног права.
Етажна својина
Уводне напомене. – Појам, предмет и начин стицања етажне својине. –
Садржина права својине на посебном делу зграде. – Права етажних
37
власника на заједничким деловима зграде. – Права етажних влсника на
земљишту на коме је зграда подигнута. – Узајамни односи власника
посебних делова. – Надзиђивање зграде и претварање заједничких
просторија у станове.
XI. недеља
6. СЛУЖБЕНОСТИ И СУСЕДСКА ПРАВА
Стварне службености
Појам и опште карактеристике. – Подела стварних службености
(позитивне и негативне, пољске и кућне, трајне и повремене, видљиве и
невидљиве). – Стицање стварних службености (законске стварне
службености, стицање на основу правног посла, одржај, стицање на
основу судске одлуке или одлуке другог државног органа). – Престанак
стварних службености (престанак на основу правног посла, престанак
услед невршења службености, укидање на захтев власника послужног
добра због промењених околности, сједињење, остали случајеви
престанка стварних службености). – Заштита стварних службености. –
Ваажнија суседска права и важније стварне службености
Личне службености
Појам и врсте. – Плодоуживање (појам и предмет, плодоуживаочева
права. плодоуживаочеве обавезе, правни положај власника ствари,
заштита
плодоуживања,
настанак
плодоуживања,
престанак
плодоуживања). – Право употребе. – Право становања.
Одбрана семинарских радова (теме из Стварног права)
XII. недеља
7. ЗАЛОЖНО ПРАВО I
Општа разматрања
Појам. – Историјат. – Правна природа заложног права. – Врсте заложног
права. – Подела заложног прва према настанку (уговорно, судско и
законско заложно право).
Начела заложног права. - Начело акцесорности. – Начело официјелности.
– Начело специјалности. – Начело недељивости.
Заложно право на покретним стварима (ручна залога)
Заснивање заложног права на покретној ствари. – Заложно-правни однос.
– Објект ручне залоге. – Права залогопримца (право намирења из
вредности заложене ствари, право првенства, право на државину,
употреба и прибирање плодова са заложене ствари, право на допуну
залоге, право следовања). – Залогопримчеве обавезе (обавеза чувања
заложене ствари, обавеза враћања заложене ствари). – Права и обавезе
38
залогодавца. – Пренос заложног права и подзалога (уступање
потраживања обезбеђеног заложним правом, подзаложно право). –
Престанак заложног права на покретним стварима.
Заложно право на покретним стварима уписаним у регистар
Појам, настанак, предмет и правно дејство. – Уговорне стране, права и
обавезе залогодавца. – права и обавезе залогопримца. – Претанак
заложног права. – Регистар залоге.
Заложно право на правима
Залагање потраживања. – Остваривање заложног права. – Залагање
осталих права.
XIII. недеља
7. ЗАЛОЖНО ПРАВО II
Право ретенције
Појам. – Услови за заснивање права ретенције (доспелост потраживања,
ствар, државина). – Садржина права ретенције (овлашћење повериоца да
задржи дужникову ствар, овлашћење повериоца да се намири из
вредности задржане ствари). – Поређење између права ретенције и
заложног права (сличност, разлике).
Заложно право на непокретним стварима (хипотека)
Појам. – Прибављање хипотеке. – Предмет хипотеке (уопште. заједничка
хипотека). – Заложно-правни однос: Хипотека и потраживање, Права
хипотекарног повериоца (право на намирење из вредности хипотековане
ствари, право првенства у наплати потраживања, право следовања и
право намирења пре доспелости). – Права сопственика хипотековане
непокретности (употреба и прибирање плодова, располагање). – Пренос
права и обавеза (пренос хипотеке, натхипотека, преузимање дуга). –
Редослед хипотека. – Престанак хипотеке (престанак хипотеке услед
престанка потраживања, престанак хипотеке независно од престанка
потраживања).
Хипотека према Закону о хипотеци од 2005. године. – Најзначајније
новине које је Закон о хипотеци увео у српско хипотекарно право
(предмет хипотеке, објекат у изградњи каопредмет хипотеке, начин
настанка и врсте хипотеке, уговорна хипотека, једнострана хипотека,
уговор о хипотеци као извршна исправа, вансудско намирење
хипотекарног повериоца, престанак хипотеке, располагање неисписаном
хипотеком, забележба задржавања првенственог реда и предбележба нове
хипотеке, централна евиденција хипотека).
Колоквијум (целокупно градиво за Стварно право)
XIV. недеља
39
8. ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ
Појам и назив. Развој институције. – Законско и уговорно право прече
куповине (законско право прече куповине, уговорно право прече
куповине, разлике између уговорног и законског права прече куповине с
обзиром на могућност супротстављања трећим лицима, могућност
преношења и трајање). – Право првенства. – Право прекупа. – Право
прече куповине у принудној јавној продаји.
9. ПРАВО ЗАКУПА
Појам. – Однос закупца према закуподавцу (овлашћење употребе,
овлашћење прибирања плодова, државина, државинска заштита). – Однос
закупца према трећима (супротстављање закупчевог права пре предаје,
појам супротстављања, супротстављање закупчевог права после предаје).
XV. недеља
10. ЗЕМЉИШНИ РЕГИСТРИ
Земљишно књижни систем
Појам (Торенсов систем, француски систем, аустралијско-немачки
систем). – Земљишно-књижни систем (појам и значај земљишних књига,
катастар земљишта, састав земљишних књига). – Начела земљишнокњижног права (начело уписа, начело јавности, начело поуздања у
земљишне књиге, начело легалитета, начело првенства). – Права која се
могу уписати у земљишне књиге. – Права која се не могу уписати у
земљишне књиге. – Уписи у земљишне књиге (укњижба, предбележба,
забележба). – Фикција апсолутне тачности.
Јединствена евиденција
Појам. – Катастар непокретности, појам и састав. - Одступање од
земљишних књига (обједињавање евиденције, обавезност уписа,
поверавање евиденције управном органу, предности и мане обједињене
евиденције).
Литература:
Обавезна литература:
1. Станковић-Водинелић, Увод у грађанско право, Београд, 1996. и
новија издања, или : Радмила Ковачевић Куштримовић, Мирослав Лазић,
Увод у грађанско право, Ниш, 2008;
2. Обрен Станковић-Миодраг Орлић, Стварно право, Београд, 2000. и
новија издања, или: Радмила Ковачевић Куштримовић, Мирослав Лазић,
Стварно Право, Ниш, 2009.
40
Допунска литература:
1. Др Томислав Винш, Стварно право, Косовска Митровица, 2004
2. Д. Челић, Извори за Увод у грађанско право и стварно право (законски
текстови и правна правила), друго, измењено и допуњено издање,
Косовска Митровица 2011. године, електронско издање, доступно на
електронској адреси: https://sites.google.com/a/pr.ac.rs/uvod-u-gradjanskopravo-i-stvarno-pravo/.
Законски прописи:
1. Закон о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78,
39/85, 45/89, 57/89, као и “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93);
2. Закон о основама својинско-правних односа (“Службени лист СФРЈ”,
бр. 6/80, бр. 36/90, као и “Службени лист СРЈ”, бр. 29/96);
3. Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар
(“Службени гласник РС”, бр. 57/03 и 64/2006);
4. Закон о хипотеци (“Службени гласник РС”, бр. 115/05);
5. Закон о државном премеру и катастру (“Службени гласник РС”, бр.
72/2009 и 18/2010).
КРИВИЧНО ПРАВО
ОПШТИ ДЕО
I ДЕО
КРИВИЧНО ПРАВО И КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА
I КРИВИЧНО ПРАВО
1. Појам кривичног права
2. Појам кривичног закона и кривичног законодавства
3. Место кривичног права у правном систему (кривично право и
казнено право у ширем смислу; кривично право и уставно право;
кривично право и друге гране права)
4. Кривично право и морал
5. Међународно кривично право (појам међународног кривичног
права; међународни кривични суд и међународно кривично право)
6. Основна начела кривичног права (начело законитости; начело
легитимности; начело индивидуалне субјективне одговорности;
начело хуманости; начело праведности и сразмерности)
7. Развој кривичног права (осврт на појаву и развој кривичног права;
развој нашег кривичног права)
8. Извори кривичног права
9. Тумачење у кривичном праву (појам и врсте тумачења; субјекти
тумачења; методи тумачења; екстензивно и рестриктивно
41
тумачење)
10. Аналогија у кривичном праву
11. Наука кривичног права и њен однос са другим наукама
11.1. Појам и задатак науке кривичног права
11.2. Научни систем општег дела кривичног права
11.3. Однос науке кривичног права са другим наукама
11.4. Развој науке кривичног права (настанак науке кривичног
права и поједине школе; савремени ставови о могућностима
будућности кривичног права)
II КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА
(КРИВИЧНО ПРАВО У МАТЕРИЈАЛНОМ СМИСЛУ)
1. Општи проблеми кривичноправне заштите
2. Схватања о легитимности кривичноправне заштите
3. Усмереност и границе кривичноправне заштите
III ВРЕМЕНСКО И ПРОСТОРНО ВАЖЕЊЕ КРИВИЧНОГ
ЗАКОНОДАВСТВА
1. Временско важење кривичног закона
2. Просторно важење кривичног законодавства
2.1. Територијални принцип
2.2. Реални, персонални и универзални принцип
2.2.1. Посебни услови за примену супсидијарног реалног
принципа, персоналног и универзалног принципа
2.2.2. Урачунавање притвора и казне издржане у иностранству
2.3. Важење републичког кривичног закона (колизионе норме)
II ДЕО
КРИВИЧНО ДЕЛО
ПРВИ ОДСЕК
ПОЈАМ КРИВИЧНОГ ДЕЛА
1. Општи појам кривичног дела – схватање у нашој теорији
2. Одређивање општег појма кривичног дела
2.1. Међусобни однос појединих елемената општег појма кривичног
дела
I РАДЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА
1. Радња кривичног дела (појам и функције радње; врсте радње)
2. Однос радње, узрочне везе и последице кривичног дела (последица;
узрочна веза – узрочност)
II ПРЕДВИЂЕНОСТ У ЗАКОНУ
1. Предвиђеност у кривичном закону
42
2. Биће и елементи бића кривичног дела
3. Услови кажњивости (објективни услови инкриминације; лични
основи искључења кажњивости)
4. Субјект кривичног дела
5. Објект кривичног дела
6. Друштвена опасност као материјална страна предвиђености у
закону
III ПРОТИВПРАВНОСТ
1. Појам противправности у кривичном праву и однос са
предвиђеношћу у закону
2. Основи искључења противправности
2.1. Дело малог заначаја
2.2. Нужна одбрана
2.3. Крајња нужда
2.4. Основи искључења противправности који нису предвиђени
кривичним законом (вршење службене дужности; наређење
предпостављеног; пристанак повређеног; остали основи)
IV КРИВИЦА
1. Појам кривице (однос кривице и кривичне одговорности)
2. Нормативна и психолошка теорија кривице
3. Облици (степени) кривице (умишљај; нехат)
4. Основи искључења кривичне одговорности
4.1. Неурачунљивост
4.2. Битно смањена урачунљивост
4.3. Стварна заблуда (појам и врсте стварне заблуде;
кривичноправно дејство стварне заблуде; заблуда о предмету, лицу и
узрочној вези);
4.4. Правна заблуда (појам правне заблуде; кривичноправни значај
правне заблуде);
4.5. Сила и претња (принуда)
5. Посебни случајеви одговорности у кривичном праву (actionis liberae
in causa;
одговорност за кривична дела квалификована тежом последицом;
одговорност за кривична дела учињена путем штампе и других средстава
јавног обавештавања; кривична одговорност правног лица)
ДРУГИ ОДСЕК
ОБЛИЦИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА
I ПРИПРЕМАЊЕ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА КРИВИЧНОГ
ДЕЛА
1. Начелна питања кажњивости недовршеног кривичног дела
43
2. Припремање кривичног дела
3. Покушај кривичног дела (појам и врсте покушаја; кажњавање за
покушај; неподобан покушај; добровољни одустанак)
II ВРЕМЕ И МЕСТО ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА
1. Време извршења
2. Место извршења
III ДЕОБА КРИВИЧНИХ ДЕЛА
1. Подела кривичних дела с обзиром на радњу и последицу
2. Друге поделе кривичних дела
3. Подела на општа и политичка кривична дела
IV ОСТВАРЕЊЕ ВИШЕ КРИВИЧНИХ ДЕЛА ОД СТРАНЕ
ЈЕДНОГ ЛИЦА (СТИЦАЈ КРИВИЧНИХ ДЕЛА)
1. Појам и врсте стицаја
1.1. Привидни идеални стицај
1.2. Привидни реални стицај (сложено, колективно и продужено
кривично дело)
V ОСТВАРЕЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ОД СТРАНЕ ВИШЕ
УЧИНИЛАЦА (САУЧЕСНИШТВО)
1. Појам и врсте саучесништва
2. Правна природа саучесништва
3. Саизвршилаштво
4. Подстрекавање
5. Помагање
6. Кривична одговорност саучесника
III ДЕО
КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ
I О КРИВИЧНИМ САНКЦИЈАМА УОПШТЕ
1. Појам и врсте кривичних санкција
II КАЗНА
1. Појам казне
2. Оправдање и сврха казне
3. Општа правила о извршењу казне
4. Систем казни
5. Казна затвора (општа питања казне лишења слободе; казна затвора у
нашем кривичном праву; условни отпуст)
6. Новчана казна (појам и системи новчане казне; новчана казна у
нашем кривичном праву
7. Одмеравање казне (појам и врсте одмеравања казне; олакшавајуће и
отежавајуће околности; ублажавање казне; ослобођење од казне; поврат –
појам, врсте и кривичноправни значај; одмеравање казне за кривична
44
дела у стицају; одмеравање казне осуђеном лицу; урачунавање притвора
и раније казне)
III МЕРЕ УПОЗОРЕЊА
1. Појам и сврха
2. Условна осуда (настанак и системи условне осуде; механизам
функционисања условне осуде у нашем кривичном праву; услови за
изрицање условне осуде; опозивање условне осуде; условна осуда са
заштитним надзором)
3. Судска опомена
IV МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
1. Настанак мера безбедности
2. Појам и сврха мера безбедности
3. Врсте и систем мера безбедности у нашем кривичном праву
(обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење
алкохоличарa, обавезно лечење наркомана; забрана вршења позива,
делатности или дужности; забрана управљања моторним возилом;
одузимање предмета; протеривање странца из земље,јавно објављивање
пресуде)
V OДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ ПРИБАВЉЕНЕ
КРИВИЧНИМ ДЕЛОМ
1. Основ и начин одузимања имовинске користи
2. Заштита оштећеног
3. Одузимање имовинске користи од предузећа или друге
организације
VI ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОСУДЕ
1. Наступање правних последица осуде
2. Врсте правних последица осуде
3. Почетак и трајање правних последица осуде
VII РЕХАБИЛИТАЦИЈА, БРИСАЊЕ ОСУДЕ И ДАВАЊЕ
ПОДАТАКА ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
1. Појам и домети рехабилитације
1.1. Рехабилитација у нашем кривичном праву
2.Садржај и давање података из казнене евиденције
VIII АМНЕСТИЈА И ПОМИЛОВАЊЕ
1. Опште напомене
2. Амнестија
3. Помиловање
IX ЗАСТАРЕЛОСТ
1. Појам застарелости
2. Застарелост кривичног гоњења
45
3. Застарелост извршења кривичних санкција
X КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА
1. Кривичноправни статус малолетних учинилаца у нашем
кривичном праву
2. Санкције за малолетнике у нашем кривичном праву и њихове
специфичности
3. Васпитне мере – појам и врсте
3.1. Васпитне мере упозорења и усмеравања
3.2. Васпитне мере појачаног надзора
3.2.1. Посебне обавезе уз појачан надзор
3.3. Заводске васпитне мере
3.4. Измена одлуке о васпитним мерама и обустава њиховог
извршења
4. Малолетнички затвор
5. Условни отпуст малолетних учинилаца
6. Примена васпитних мера на пунолетна лица која су извршила
кривично дело као
Малолетници
7. Примена васпитних мера на млађе пунолетне учиниоце кривичних
дела
ПОСЕБНИ ДЕО
I ДЕО
КРИВИЧНА ДЕЛА ИЗ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА
I КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТА И ТЕЛА
1.Убиство (члан 113. КЗ)
2. Убиство на мах (члан 115 КЗ)
3. Убиство детета при порођају (члан 116. КЗ)
4. Лишење живота из самилости (члан 117. КЗ)
5. Тешка телесна повреда (члан121. КЗ)
6. Лака телесна повреда (члан 122. КЗ)
7. Учествовање у тучи (члан 123. КЗ)
II КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ СЛОБОДА И ПРАВА ЧОВЕЛА И
ГРАЂАНИНА
1. Противправно лишење слободе (члан 132. КЗ)
2. Отмица (члан 134. КЗ)
3. Принуда (члан 135. КЗ)
III КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЧАСТИ И УГЛЕДА
1. Увреда (члан 170. КЗ)
46
2. Клевета (члан 171. КЗ)
3. Изношење личних и породичних прилика (члан 172. КЗ)
4. Повреда угледа СЦГ и државе чланице (173. КЗ)
IV КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПОЛНЕ СЛОБОДЕ
1. Силовање (члан 178. КЗ)
2 Обљуба над немоћним лицем (члан 179. КЗ)
3. Обљуба са дететом (члан 180. КЗ)
3. Недозвољене полне радње (члан 182. КЗ)
4Приказивање порнографског материјала и искоришћавање деце за
порнографију (члан 185. КЗ)
V КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БРАКА И ПОРОДИЦЕ
1. Двобрачност (члан 187. КЗ)
2. Ванбрачна заједница са малолетним лицем (члан 190. КЗ)
3. Одузимање малолетног лица (члан 191. КЗ)
4. Запуштање и злостављање малолетног лица (члан 1193. КЗ)
5. Недавање издржавања (члан 195. КЗ)
6. Родоскрвњење (члан 197. КЗ)
VI КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ИМОВИНЕ
1. Крађа (члан 203. КЗ)
2. Тешка крађа (члан 204. КЗ)
3. Разбојничка крађа (члан 205. КЗ)
4. Разбојништво (члан 206. КЗ
5. Утаја (члан 207. КЗ)
6. Превара (члан 208. КЗ)
7. Ситнa крађa, утајa и преварa (члан 210. КЗ)
8. Изнуда (члан 214. КЗ)
VII КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ
1.Фалсификовање новца (члан 223 КЗ)
1. Пореска утаја (члан 229КЗ)
2. Прање новца (члан 231КЗ)
3 Недозвољена трговина (члан 243. КЗ
VIII КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЗДРАВЉА ЉУДИ
1.Неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних
дрога (члан 246. КЗ)
2.Омогућавање уживања опојних дрога (члан 247 КЗ)
3.Несавесно пружање лекарске помоћи (члан 251. КЗ)
4.Неуказивање лекарске помоћи (члан 253. КЗ)
IX КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Загађење животне средине (члан 260. КЗ)
3.Шумска крађа (члан 275. КЗ)
4.Убијање и мучење животиња.(члан 269КЗ)
5.Незаконит лов. (члан 276 .КЗ)
47
X КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ОПШТЕ СИГУРНОСТИ ЉУДИ
И ИМОВИНЕ
1. Изазивање опште опасности (члан 278. КЗ)
XI КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ
САОБРАЋАЈА
1. Угрожавање јавног саобраћаја (члан 289. КЗ)
2. Тешка дела против безбедности јавног саобраћаја (члан 297. КЗ)
XII КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА И
БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СЦГ
1. Напад на уставно уређење (члан 308. КЗ)
2. Оружана побуна (члан 311. КЗ)
3. Тероризам (члан 312. КЗ)
4. Шпијунажа (члан 315. КЗ)
5. Изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости
(члан 317. КЗ)
XIII КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ДРЖАВБИХ ОРГАНА
1. Спречавање службеног лица у вршењу службене радње (члан 322.
КЗ)
XIV КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВОСУЂА
1. Непријављивање кривичног дела и учиниоца (члан 332. КЗ)
2. Помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела (члан 333. КЗ)
XV КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА
1.Изазивање панике и нереда (члан 343 КЗ)
2. Насилничко понашање (члан 344 КЗ)
XVI КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА
1.Фалсификовање исправе (члан 355. КЗ)
XVII КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ
1. Злоупотреба службеног положаја (члан 359. КЗ)
2. Превара у служби (члан 363. КЗ)
3. Проневера (члан 364. КЗ)
4. Послуга (члан 365. КЗ)
5. Примање мита (члан 367. КЗ)
6. Давање мита (члан 368. КЗ)
7. Одавање службене тајне (члан 369. КЗ)
XVIII КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ И ДРУГИХ
ДОБАРА ЗАШТИЋЕНИХ МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВОМ
1. Геноцид (члан 370. КЗ)
2. Ратни злочини (чл. 372-374. КЗ)
XIX КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
1. Избегавање војне обавезе (члан 394.
48
Литература:
1.
2.
,
,
, 2011.
,
3.
4.
,
,
,
,
, 2011.
,
, 2006.
, 2006.
ОСНОВИ СОЦИОЛОГИЈЕ ПРАВА
Појам социологије права; наставне теме: Уже и шире схватање
социологије права, Однос правне и опште социологије, Разлика између
социологије и догматског права, Дефиниција права, Дефиниција
социологије права
Предмет социологије права; наставне теме: Примарне правне појаве,
Секундарне правне појаве, Појаве с влашћу (управљање законима,
унутрашња ограничења, спољна ограничења, држава и не-држава),
Појаве – институције, Појаве – случајеви, Правне појаве као појаве
релације, Спорне правне појаве, Неспорне правне појаве
Метод правне социологије; Принципи; наставне теме: Правило
објективности,
Материјалност,
Непристрасност,
Историјскокомпаративна метода, Историјска страна методе, Компаративна страна
методе
Истраживање докумената; наставне теме: Појам и разлучење, Анализа
правних докумената, Социолошка анализа судске праксе, Вредност
социолошке анализе судске праксе, Практична примена поступка,
Анализа неправних докумената, Анализа штампе, Анализа књижевних
текстова, Анализа иконографских докумената, Квантитативна анализа
докумената
Истраживање чињеница; наставне теме: Појам и разлучење,
Посматрање: Монографска или квалитативна анкета, Квантификација,
Различити квантитативни поступци, Операције квантитативног
истраживања, Статистички извори употребљени у социологији права,
Анкета испитивањем: узорак из популације, Анкета испитивањем:
предмет упитнока, Анкета иситивањем: састављање и реализација
упитника, Анализа квантитативних података, Анализа природних
података
Експеримент; наставне теме: Експеримент у правној социологији:
законодавни експеримент, Лабораторијски екперимент, Тестови
49
Елементи социологије права; наставне теме: Право као друштвена
чињеница, Право као историјска категорија, Правни поредак
Микросоциологија права; наставне теме: Облици друштвености и врсте
права, Класификсција облика друштвености, Врсте права које одговарају
облицима друштвености, Друштвено право и инер-индивидуално право,
Друштвено право маса и право шире и уже заједнице, Итнериндивидуално право раздвајања, приближавања и право мешовите
структуре, Хијерархија врста права
Правна социологија као опис нивоа дубине правних слојева; наставне
теме: Неорганизовано и организовано право, разноликост њихових
односа, Право утврђено унапред, флексибилно право установљено за
једну прилику и интуитивно право
Друштвеност и правност; наставне теме: Историјске координате
друштвености, Формалистички приступ друштвеном и друштвености
Принцип права и друштвености; наставне теме: Имануел Кант, Георг
Зимл, Леополд фон Визе
Позитивистички приступ уметности; наставне теме: Огист
Конт,Сократ
Наставна област: Правност; наставне теме: Социјално-психолошки
аспект правности, Функционално схватање стварности
Мерило правности; наставне теме: Типови понашања, Принуда као
јемство извршења, Довођење у питање садржине правила
Социологија кривичног права; наставне теме: Социолошко гледање у
криминологији, Теорије Габријела Тарда, Емила Диркема, Енрико Ферија
Литература:
1) Жан Карбоније, „Правна социологија“, Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, Сремски Карловци, 1992;
2) Жорж Гурвич, „Социологија права“, Лондон, 1953;
3) Новица Краљевић, „Теоријски домет померања права према
социологоји“,Фокус, 2004;
4) Норберто Бобио, „Држава, владавина, друштво“, Издавачки центар
Цетиње, 1995;
5) Радомир Стојановић, „Социологија“, Нови Сад, 2005;
6) Жижић Милорад и Радомир Стојановић, „Избор текстова из
социологије права“, 2008. год.
ОСНОВИ МЕТОДОЛОГИЈЕ ПРАВА
ПРВА НЕДЕЉА
1.Назив, појам, предмет , метод , карактер методологије права и њен однос
према другим дисциплинама
ДРУГА НЕДЕЊА
50
1.Појам и врсте метода сазнања права
2.0снове филозофских метода сазнања права
ТРЕЋА НЕДЕЉА
1 .Основе научних метода сазнања права
ЧЕТВРТА НЕДЕЉА
1.Основе самосталних научних метода сазнања права
2. Реални методи
ПЕТА НЕДЕЉА
1.Идеални методи
2.Основе несамосталних научних метода сазнања права
ШЕСТА НЕДЕЉА
1.Појам правне технике
СЕДМА НЕДЕЉА
1.Основе метода стварања права
2.Општи поступак свеснопшланског стварања права
ОСМА НЕДЕЉА
1 .Посебани методи свесно-планског стварања
ДЕВЕТА НЕДЕЉА
1. Правни облик
ДЕСЕТА НЕДЕЉА
1 .Основе метода примене права
ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА
1. Семинарски радови
ДВАНАЕСТА НЕДЕЉА
1 .Семинарски радови
ТРИНАЕСТА НЕДЕЉА
1 .Колоквијум
ЧЕТРНАЕСТА НЕДЕЉА
1 .Колоквијум
ПЕТНАЕСТА НЕДЕЉА
1. Разговор са студентима и потписи
Обавезни уџбеник:
1. Методологија права, аутор Радомир Лукић, САНУ, Београд 1977
2. Методологија права, Избор текстова, Милорад Жижић, Радомир
Стојановић, Косовска Митровица, 2009.
51
ПРАВНО НОРМИРАЊЕ
СТВАРАЊЕ И ПРИМЕНА ОПШТИХ И ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРАВНИХ
АКАТА (ПРАВНО НОРМИРАЊЕ – НОМОТЕТИКА)
ПРВИ ДЕО
СТВАРАЊЕ (ИЗРАДА) ОПШТИХ ПРАВНИХ АКАТА
ГЛАВА ПРВА
1.УСТАВ
1.1.Циљно изучавање политичких, правних и друштвених фактора и
околности који условљавају настанак стања потребе за доношењем
устава
1.2.Оригинерни и деривативни настанак устава
1.3.Устав у формалноправном смилсу
1.3.1.Надлежност за доношење устава
1.3.2.Поступак за доношење устава
1.3.2.1.Иницијатива
1.3.2.2.Подношење предлога
1.3.2.3.Претрес
1.3.2.4. Гласање
1.3.2.5.Потврјивање
1.3.2.6.Промулгација
1.3.2.7.Објављивање
1.3.2.8.Ступање на снагу
1.3.3.Материјализација устава
1.4.Устав у материјалноправном смислу
ГЛАВА ДРУГА
2.Закон
2.1.Циљно изучавање политичких, правних и друштвених фактора и
околности који условљавају настанак потреба за доношењем закона
2.2.Деривативни настанак закона
2.3.Закон у формалноправном смислу
2.3.1.Надлежност за доношење закона
2.3.2.Поступак за доношење закона
2.3.3.Материјализација закона
2.4.Закон у материјалноправном смислу
2.5.Кодификација закона
ГЛАВА ТРЕЋА
52
3.Општи подзаконски акти
3.1.Деривативни настанак општих подзаконских аката
3.2.Општи подзаконски акти у формалноправном смислу
3.2.1.Надлежност за доношење општих подзаконских аката
3.2.2.Поступак за доношење општих подзаконских аката
3.2.3.Материјализација општих подзаконских аката
ГЛАВА ЧЕТВРТА
4.Статут и други општи акти општина
4.1.Статут
4.2.Други општи акти органа општине
ГЛАВА ПЕТА
5.Општи акти друштвених организација
5.1.Статут
5.2.Други акти друштвених организација
ДРУГИ ДЕО
ПОСТУПАК ПРИМЕНЕ ОПШТИХ ПРАВНИХ АКАТА
1.1.Прва фаза поступка примене општих правних аката
1.2.Друга фаза поступка примене општих правних аката
1.3.Трећа фаза поступка примене општих правних аката
ТРЕЋИ ДЕО
НАЧИН ПРИПРЕМЕ И ОБРАДЕ ОПШТИХ ПРАВНИХ АКАТА
1.Уводне напомене
1. ЗАКОН
1.Навојење уставног основа за доношење закона
2.Садржај и обим законског регулисања
3.Структура закона
4.Систематика закона
5.Одрејивање повратног дејства појединих одредаба закона
6.Поверавање јавних овлашћења друштвеним организацијама
заједницама
7.Образовање нацрта, односно предлога закона
8.Утврјивање пречИшћеног текста закона
и
53
9.Објављивање закона и утврјивање и објављивање исправки закона
10.Измене и допуне закона за који је утврјен пречишћени текст закона
2. ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ
1.Органи који доносе подзаконске прописе и овлашћење за доношење
ових прописа
2.Означавање уставног, односно другог правног основа за доношење
подзаконских прописа
3.Структура подзаконских прописа
4.Ступање на снагу и престанак важења подзаконских прописа
5.Објављивање подзаконских прописа и њихове исправке
3. ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
1.Врсте општих аката
2.Означавање уставног, односно другог правног основа
3.Предмет утврјивања општих аката
4.Структура општих аката
5.Објављивање општих аката
Литература:
1.
Номотетика, Милорад Жижић, Крушевац, 2004. године.
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Појам локалне самоуправе и остали сродни појмови. Теорије о
локалној самоуправи. Основни принципи Европске повеље о локалној
самоуправи. Основни типови локалне самоуправе.
Историјски развој локалне самоуправе у Србији и Југославији.
Позитивно-правни појам локалне самоуправе Србије. Јединице
локалне самоуправе. Оснивање, територија и правни статус јединица
локалне самоуправе. Надлежности јединица локалне самоуправе. Органи
јединица локалне самоуправе. Однос републичких органа и органа
јединица локалне самоуправе.
Локални избори. Изборне јединице. Органи за спровођење
избора. Поступак избора. Расподела мандата.
Финансирање локалне самоуправе и питање имовине.
Непосредно одлучивање у јединицама локалне самоуправе и
месна самоуправа.
Сарадња и удруживање јединица локалне самоуправе.
Симболи и називи у јединицама локалне самоуправе.
54
Заштита локалне самоуправе.
Локална самоуправа у суседним земљама. Локална самоуправа
у Француској, Енглеској, Шпанији и Немачкој.
Обавезна литература:
1. Богољуб Милосављевић, Систем локалне самоуправе у Србији,
Београд, Стална конференција градова и општина, 2005;
2. Упоредна искуства локалних самоуправа, Београд, Магна агенда, 2002;
3. Закон о локалној самоуправи;
4. Закон о финансирању локалне самоуправе
5. Закон о главном граду
6. Закон о локалним изборима
ПОРОДИЧНО ПРАВО
1. недеља
Основни појмови породичног права; Извори породичног права.
- Појам породичног права; Предмет породичног права; Субјект и објект
породичноправних односа; Подела породичног права; Породично право
као самостална грана права; Разлике између породичног и грађанског
права.
- Извори породичног права; Устав као извор породичног права; Закон као
формални извор породичног права; Допунски закони као извор
породичног права; Обичај као извор породичног права; Судска пракса
као извор породичног права; Правна наука као извор породичног права.
2. недеља
Појам и дефиниције породице; Сродство.
- Појам породице; Врсте породице; Функције породице. - Појам сродства;
Врсте сродства; Крвно сродство: рачунање и значај; Тазбинско сродство;
Сродство по усвојењу.
3. недеља
Појам, предмет и начела брачног права; Појам брака; Претпоставке за
постојање/пуноважност брака; Правна дејства брака.
- Појам брачног права; Начела брачног права; Предмет брачног права;
Класификација услова за закључење брака; Материјални услови
позитивно одређени; Материјални услови негативно одређени; Брачне
сметње: врсте и подела; Формални услови: надлежност и поступак
склапања брака.
55
4. недеља
Правне последице склапања брака; Правне последице брака у односу на
пословну способност супружника; Права и дужности супружника: лична
права и дужности, лично-имовинска права и дужности, имовинска права
и дужности; Одговорност супружника за обавезе; Брачни уговор; Остали
уговори између супружника; Односи између сродника.
- Лична права и дужности о којима се супружници не могу
споразумевати; Права и дужности о којима се супружници могу
споразумевати; Личноимовинска права и дужности: Одговорност
супружника за обавезе преузете ради подмиривања потреба заједничког
живота; Издржавање необезбеђеног супружника; Имовински односи
супружника; Посебна имовина супружника; Заједничка имовина; Правна
природа заједничке имовине; Управљање и располагање заједничком
имовином; Деоба заједничке имовине; Уговорни имовински режим;
Појам и предмет брачног уговора; Уговор о раду; Уговор о поклону;
Уговор о доживотном издржавању.
- Законска обавеза издржавања између сродника; Обавеза деце да
издржавају своје родитеље и даље претке; Обавеза издржавања између
браће и сестара; Издржавање између адоптивних сродника; Обавеза
издржавања између тазбинских сродника; Правне карактеристике
законске обавезе издржавања; Право на накнаду алиментационих
трошкова; Поступак у споровима за издржавање;
5. недеља
Престанак брака. Непостојећи, ништав и рушљив брак; Развод брака;
Поступак у брачном спору; Последице престанка брака.
- Апсолутно ништави бракови; Релативно ништави бракови; Развод
брака; Споразумни развод; Развод брака по тужби; Надлежност за брачне
спорове; Специфична правила за поступак у брачном спору; Поступак
посредовања; Последице престанка брака на супружнике које не зависе
од начина престанка брака; Последице престанка брака на супружнике
које зависе од начина престанка брака; Последице престанка брака у
односу на децу.
6. недеља
I Колоквијум. Ванбрачна заједница; Животна заједница лица истог пола;
Планирање породице.
- Појам ванбрачне заједнице и терминолошко значење; Конститутивни
елементи: различитост полова, заједница живота, моногамност ванбрачне
заједнице, стабилност и дуже трајање, ноторност. Престанак ванбрачне
заједнице и последице престанка.
56
- Ставови породичних законодавстава према заједницама лица истог
пола; Законско признање права на склапање брака лицима истог пола;
Регистроване партнерске заједнице; Фактичке хомосексуалне заједнице.
- Правна структура права на планирање породице; Планирање породице у
позитивном правцу; Планирање породице у негативном правцу; Право на
рађање здравог детета; Клонирање.
7. недеља
Односи детета и родитеља; Породични статус детета: утврђивање и
оспоравање материнства; утврђивање и оспоравање брачног очинства;
утврђивање и оспоравање ванбрачног очинства; Поступак у
матернитетским и патернитетским споровима.
- Заснивање родитељског односа; Утврђивање и оспоравање материнства;
Правна дејства утврђивања односно оспоравања материнства;
Утврђивање и оспоравање брачног очинства; Утврђивање ванбрачног
очинства признањем; Утврђивање ванбрачног очинства судском
одлуком; Поступак за утврђивање ванбрачног очинства; Правна дејства
ванбрачног очинства утврђеног судском одлуком.
8. недеља
Права детета; Дужности детета.
- Право детета на лично име; Право детета да зна своје порекло; Право
детета на живот са родитељима; Право детета на личне контакте; Право
детета на развој; Право детета на образовање; Пословна способност
детета; Мишљење детета; Дужност детета да помаже родитеље; Дужност
детета које стиче зараду или остварује приходе од имовине да делимично
доприноси подмиривању потреба сопственог издржавања; Дужност
детета да под условима законом предвиђеним доприноси издржавању
својих рпдитеља и малолетних браће и сестара.
9. недеља
Појам и садржина родитељског права; Вршење родитељског права;
Самостално вршење родитељског права; Заједничко вршење родитељског
права.
- Чување и подизање детета; Васпитање и образовање детета; Заступање
детета; Издржавање детета; Права детета и одговорности родитеља који
су регулисани другим законима: држављанство детета (стицање
држављанства пореклом, рођењем на територији РС, пријемом, по
међународним уговорима); Правно и фактичко самостално вршење
родитељског права; Заједничко вршење родитељског права по закону и
по споразуму родитеља.
57
10. недеља
Надзор над вршењем родитељског права; Лишење родитељског права;
Престанак родитељског права; Продужење родитељског права; Поступак
у спору за заштиту права детета и у спору за вршење односно лишење
родитељског права.- Превентивни надзор; Корективни надзор; Потпуно
лишење родитељског права; Последице потпуног лишења родитељског
права; Делимично лишење родитељског права и последице; Враћање
родитељског права; Поступак у спору за лишење родитељског права.
11. недеља
Усвојење; Општа подобност усвојеника за усвојење; Општа подобност
усвојитеља за усвојење; Поступак заснивања усвојења; Дејства усвојења;
Дејства престанка усвојења; Престанак усвојења.- Услови за заснивање
усвојења; Адоптивна способност усвојеника; Адоптивна способност
усвојитеља; Надлежност за заснивање усвојења; Покретање поступка;
Припремне радње за заснивање усвојења; Заснивање усвојења; Остала
правила; Дејства усвојења на родитељско право и сродство; Дејства
усвојења на лично име усвојеника; Наследноправна дејства усвојења;
Престанак усвојења.
12. недеља
II Колоквијум. Хранитељство; Заснивање, дејства и престанак
хранитељства.
- Материјални услови за заснивање хранитељства; Малолетство детета;
Породични статус детета; Сагласност одређених лица; Најбољи интерес
детета; Припрема хранитеља; Формални услови; Дејства хранитељства;
Права и дужности хранитеља; Права и дужности родитеља детета;
Престанак хранитељства; Сличности и разлике између хранитељства и
усвојења.
13. недеља
Старатељство: појам и сврха старатељства; Орган старатељства;
Старатељство над малолетником; Старатељство над лицем лишеним
пословне способности; Привремено старатељство; Лишење пословне
способности.- Избор и постављање старатеља; Врсте старатеља;
Дужности старатеља; Права старатеља; Разрешење старатеља; Решење о
стављању под старатељство; Притужбе на рад старатеља и притужбе на
рад органа старатељства; Поступак за лишење пословне способности;
Правна дејства лишења пословне способности; Враћање пословне
способности.
58
14. недеља
Насиље у породици; Мере заштите од насиља у породици; Титулари
права на заштиту од насиља у породици; Евиденција о извршеном
насиљу у породици; Остали видови заштите.
- Појам и дефиниција насиља у породици; Поступак у спору за заштиту
од насиља у породици;
Надлежност и покретање поступка;
Карактеристике поступка; Доношење одлуке.
15. недеља
Управљање и располагање имовином детета; Одговорност родитеља за
штету; Право становања; Имовински односи старатеља и штићеника;
Имовински односи чланова породичне заједнице.- Управљање имовином
детета; Располагање имовином детета; Право становања; Претпоставке за
постојање заједничке имовине чланова породичне заједнице; Управљање
и располагање заједничком имовином чланова породичне заједнице.
Обавезна литература
за припрему испита из предмета Породично право за школску 2014/2015.
годину:
1. Уџбеник Породично право, проф. др Олга Цвејић-Јанчић,
Нови Сад 2009.
2. Породични закон, "Службени гласник РС", бр.18/05.
НАСЛЕДНО ПРАВО
А. ЦИЉ И ЗАДАТАК ПРЕДМЕТА
Наследно право изучава материјално право (опште и посебне
наследноправне режиме, законско, нужно и завештајно наслеђивање),
правни положај наследника и остваривање и заштиту наследног права,
укључујући оставински поступак.
Б. САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА
1. Основни појмови
Појам наследног права и наслеђивања. Извори Наследног права.
Предпоставке за наслеђивање. Отварање наслеђа (delatio hereditatis).
Заоштавтине (hereditatis). Доживљавање момента делације. Недостојност
за наслеђивање (indignitas). Пријем (aditio) и одрицање од наслеђа.
Правни основи наслеђивања.
59
2. Редовно законско наслеђивање
Сродство као основ наслеђивања. Брачна веза као основ
наслеђивања. Држава као законски наследник. Законски редови
наслеђивања у Србији. Урачунавање поклона и легата (colatio bonorum).
3. Нужни део (portio legitima)
Појам и оправдање права на нужни део. Правна природа нужног
дела. Нужни наследници и нужни део. Искључење из наслеђа. Лишење
нужног дела.
4. Заоставштина без наследника (bona vacantio)
5. Завештајно наслеђивање (sucessio testamentario)
Основни појмови о завештању. Услови за пуноважност
завештања. Облици завештања. Садржина завештања. испорука (legatum).
Налог (modus). Располагање у допустиве сврхе. Опозивање завештања.
Тумачење завештања. неважност завештања.
6. Правни положај наследника
Стицање наслеђа. наследничка заједница. Деоба наследства.
Одговорност наследника за дугове.
7. Наследноправни уговори
Уговори о будућем наследству и легату. Уговор о одрицању од
неотвореног наслеђа. Уговор о уступању и расподели имовине за животе.
Уговор о доживотном издржавању.
8. Остваривање и заштита наследног права
Општи појмови о поступку за расправљање заоштавтине у
Србији (оставински поступак). Наследничка тужба (heredatis petitio).
Незастарелост права да се захтева заоставштина.
Основна литература
1. Сворцан Слободан, Наследно право, VI издање, Правни факултет,
Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац, 2009. год,
2. Антић Оливер, Наследно право, Службени гласник, Београд, 2011. год;
3. Стојановић Наташа, Наследно право, Правни факултет у Нишу, Ниш,
2011. године.;
4. Ђурђевић Дејан, Институције наследног права, Службени гласник
Србије,Београд, 2011. године;
5. Ђорђевић Владислав, Наследно право, Ниш, 1997. године;
6. Марковић Славко, Наследно право, Ниш, 1981
7. Бабић Илија, Наследно право, Службени гласник, 2008. год;
8. Стојановић Наташа, Практикум за наследно право, Правни факултет у
Нишу, Ниш, 2012. године;
60
Допунска литература
1. Антић Оливер – Балиновац Зоран, Коментар закона о наслеђивању,
Номос, 1996. године;
2. Сворцан Слободан, Коментар Закона о наслеђивању са судском
праксом, Крагујевац, 2004. год;
3. Креч,М. – Павић, Ђ. Коментар Закона о насљеђивању са судском
праксом, Загреб, 1964.
4. Бабић, И.: Коментар Закона о наслеђивању Републике Србије, Београд,
2005;
5. Закон о наслеђивању Републике Србије, („Сл. гласник РС“, бр. 46/95 и
101/2003 – Одлука УС РС);
6. Закон о ванпарничном поступку („Сл. гласник СРС“, бр. 25/82, 48/88 и
„Сл. гласник РС“,бр. 46/95 – други закон и 18/2005 – др. закон, 85/2012.,
45/2013 – др. закон и 55/2014
7. Породични закон („Сл. гласник РС“, бр. 18/2005 и 72/2011 – др. закон)
8. Тодоровић, Р. – Кулић, Р.: Наследно право и ванпарнични поступак у
пракси, Београд, 1996.
9. Станковић Гордана.- Мандић Љубица. – Ванпарнично процесно право,
прво издање, Ниш, 2013. године
10. Закон о јавном бележништву („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011, 85/2012,
19/2013 и 55/2014 – др. закон)
11. Збирка грађанско процесних закона, са коментаром измена
објављених у „Сл. гласни РС“, бр. 55/2014,
Правни инструктор, Београд – Нови Сад – Ниш, јун 2014.
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
ПРЕДМЕТ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ
1. Садржина предмета економске политике
2. Макроекономија и економска политика
3. Основне одлике економске политике
4. Економска политика као примењена економска дисциплина
ОПШТИ УСЛОВИ ДЕЈСТВА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ
1. Привредни систем
2. Правни систем
3. Политички систем
4. Међународно окружење
ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ
1. Циљеви економске политике
2. Субјекти економске политике
61
3. Инструменти економске политике
КОНЦЕПТ И ЕФИКАСНОСТ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ
1. Концепт економске политике
2. Ефикасност економске политике
ДРУШТВЕНИ ПРОИЗВОД И НАЦИОНАЛНИ ДОХОДАК
1. Метод обрачуна друштвеног производа
2. Реални и номинални друштвени производ
3. Текући и потенцијални друштвени производ
ПОЛИТИКА ТРГОВИНСКОГ РАЗВОЈА
1. Појам и одлике Трговинског развоја
2. Зачеци савременог (модерног) Трговинског раста
3. Одлике савременог Трговинског раста
4. Производна функција
5. Мере макроекономске политике у циљу убрзања Трговинског раста
ФИНАЛНА ПОТРОШЊА
1. Инвестиције и инвестициона потрошња
2. Јавна потрошња
3. Лична потршња
СТАБИЛИЗАЦИОНА ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
1. Одлике стабилизационе економске политике
2. Узроци поремећаја у привреди
3. Заостајање у стабилизационој политици
4. Неизвесности у економској политици
СИСТЕМ И ПОЛИТИКА ЦЕНА
1. Инструменти и улога политике цена
2. Општи ниво цена
3. Међузависност кретања инфлације и незапослености
ФИСКАЛНИ СИСТЕМ И ПОЛИТИКА
1. Улога и инструменти фискалне политике
2. Циљеви фискалне политике
3. Буџет и буџетска политика
4. Дејство и ефекти фискалне политике
МОНЕТАРНО-КРЕДИТНИ СИСТЕМ И ПОЛИТИКА
1. Улога монетарно-кредитне политике
2. Монетарни агрегати
3. Субјекти монетарно-кредитне политике
4. Понуда новца и тражња за новцем
СПОЉНОТРГОВИНСКИ ДЕВИЗНИ СИСТЕМ И ПОЛИТИКА
1. Економски односи са иностранством и спољнотрговинска политика
2. Инструмент спољнотрговинске политике
3. Спољнотрговински и платни биланс
4. Девизни систем и политика
62
СИСТЕМ И ПОЛИТИКА ДОХОТКА
1. Елементи политике дохотка
2. Пореска политика у функцији политике дохотка
3. Колективни уговори
ТРАНЗИЦИЈА
1. Одлике процеса транзиције
2. Глобализација и транзиција
ТРАНЗИЦИЈА У ПОСТКОМУНИСТИЧКИМ ЗЕМЉАМА
1. Циљеви и временски хоризонт транзиције
2. Претпоставке процеса транзиције
3. Економска политика привреда у транзицији
ТРАНЗИЦИЈА У СРБИЈИ
1. Претпоставке и одлике процеса транзиције
2. Процес приватизације у Србији
3. Транзиција и укључивање Србије у европске интеграције
ДОКТРИНЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ ДО ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА
1. Меркантилизам
2. Laissey-faire доктрина
ДОКТРИНЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У ДВАДЕСЕТОМ ВЕКУ
1. Доктрина државног интервенционизма
2. Основне доктрине економске политике социјализма
3. Савремене доктрине економске политике
Литература:
1. Др Емилија Вукадин, Економска политика, Досије, Београд, 2009. год.
2. Др Душанка Јововић, Приручник из Економске политике, Правни
факултет Приштина, Косовска Митровица, 2009.
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
ТЕОРИЈЕ И ПРИСТУПИ ИЗУЧАВАЊУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
1.Класичне европске теорије о преузетништву
2. Класичне америчке теорије о предузетништву
3. Неокласичне теорије о предузетништву
4. Савремена грађанска мисао о предузетништву
5. Развој предузетништва у новије доба
ПРАКСА ПРЕДУЗЕТНИШТВА
1. Основне карактеристике предузетника
2. Типови предузетника
3. Класичне разлике између предузетника и менаџера
4.Предузетнички менаџмент
63
МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА ПРЕДУЗЕЋА
1. Појам малог, средњег и великог предузећа
2. Кључне разлике између малих и великих предузећа
3. Добре и лоше стране малог предузећа
4. Мала предузећа у тржишно развијеним привредама
5. Искуства тржишно развијених земаља у развоју малих предузећа и
земље у развоју малих предузећа и земље у транзицији
ПРАВНИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА КАО
СУБЈЕКТА ТРЖИШНЕ ПРИВРЕДЕ
1.Сопствена предузећа
2.Друштва лица
2.1.Ортачко друштво
2.2.Командитно друштво
3.Друштво капитала
3.1.Акционарско друштво
3.2.Друштво са ограниченом одговорношћу
4. Задруга- Кооператива
5.Консултантске компаније
6.Корпорација
ИНОВАЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
1.Појам иновације
2.Иновација и креативност
3. Иновација и технологија
4. Подела иновација
5. Системска иновација
6. сјајна идеја
7. Принципи иновације
8. Фазе иновационог процеса
9. Модели процеса иновације производа
ИНФОРМАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА
1.Информациона технологија и информације
2. Информациони систем
3. Управљачке информације
4. Примена рачунара у предузећима
5. Интернет
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ПРОЦЕС
1.Најважнији фактори педузетничког процеса
2.Елементи предузетничког процеса
2.1. Бизнис шанса
2.2. Предузетник и предузетнички тим
2.3. Ресурси
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ПОДУХВАТ
64
1.Покретање предузетничког подухвата
2. Франшизинг
3. Породични бизнис
4. Пословни инкубатори
УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ И ОСИГУРАЊЕ
1.Класификација ризика
2. Управљање ризиком
3. Осигурање од ризика
БИЗНИС ПЛАН КАО БИТНА ПРЕТПОСТАВКА ЗА УСПЕШНО
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
1.Израда бизнис плана
2. Намена бизнис плана
3. Садржај бизнис плана
3.1. Анализа привредне активности
3.2. Опис бизниса
3.3. Производни план
3.4. Маркетинг план
3.5. Организациони план
3.6. Финансијски план
3.7. Анекс (допуна плана)
ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ПОДУХВАТА
1.Сопствена средства
2. Факторинг компаније
3. Фирме предузетничког капитала
4. Банкарско финансирање
5. Лизинг послови
6. Владини зајмодавци
7. Финансирање хартијама од вредности
МАРКЕТИНГ-КЉУЧ ЗА ПРЕДУЗЕТНИЧКО ДЕЛОВАЊЕ
1. Истраживање тржишта
2. Инструменти маркетинга микса
2.1. Производ
2.2. Цена
2.3. Дистрибуција
2.4. Промоција
БИТНЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ СТРАТЕГИЈЕ
1. Битни “први али истовремено најбољи”
2. “Погодите их тамо где не очекују”
3. Стратегија специјализованих вештина и знања
4. Стратегија специјализованог тржишта
5. Промењене вредности и карактеристике
65
Литература:
1. Небојша Бјелић, Предузетништво, Београд, 2005. год.
ПОСЕБНЕ ИСТРАЖНЕ РАДЊЕ
I ДЕO
Уводна разматрања
Доказне радње - радње доказивања
Незаконити докази
Разлози за искључење доказа
Правно неваљани докази у домаћем законодавству
II ДЕО
Посебне доказне радње (услови одређивања и кривична дела у односу
на која се примењују)
Поступање са прикупљеним материјалом
Тајност података
Случајни налаз
Тајни надзор комуникације
Правни основ за коришћење мере
Услови за примену мере
Временско трајање мере
Спровођење мере тајног надзора комуникације
Проширење мере тајног надзора комуникације
Достављање извештаја и материјала
Тајно праћење и снимање
Сврха коришћења и услови за одређивање
Наредба о тајном праћењеу и снимању
Спровођење тајног праћења и снимања
Прикривени иследник
Правни основ коришћења мере прикривеног иследника
Услови и начин одобравања мере прикривеног иследника
Временско трајање мере ангажовања прикривеног иследника
Ко може бити прикривени иследник
Овлашћења прикривеног иследника
Испитивање прикривеног иследника као сведока
Забрана вршења кривичних дела од стране прикривеног иследника
Агент провокатор
66
Симуловани послови
Услови за одређивање
Наредба о закључењу симулованих послова
Спровођење симулованих послова
Достављање извештаја и материјала
Контролисана испорука
Сврха коришћења и услови за одређивање
Спровођење контролисане испоруке
Рачунарско претраживање података
Сврха коришћења и услови за одређивање
Наредба о рачунарском претраживању података
Спровођење рачунарског претраживања података
Информатори
Криминалистичка обавештајна аналитика
Заштита података
Информације (обавештења) служби безбедности као доказ у кривичном
поступку
Значај размене информација у борби против тешких облика
криминалитета
Искуства страних држава у коришћењу информација (обавештења)
служби безбедности као доказа у кривичном поступку
Употреба информација (обавештења) служби безбедности у кривичном
поступку Републике Србије
IIIДЕО
Међународна сарадња
Међународна кривичноправна помоћ
Међународна полицијска сарадња
Сарадња служби безбедности у борби против криминалитета
Међународна кривичноправна помоћ према позитивноправним
прописима у Републици Србији
Остали облици међународне кривичноправне помоћи
Прибављање доказа у кривичним поступцима и обезбеђивање њихове
прихватљивости у контексту међународне сарадње
Постојећа правила за прибављање доказа у кривичним стварима
Прибављање доказа
Прихватљивост доказа
Европски захтев за спровођење истраге
67
Европски налог за прикупљање доказа
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Лукић Татјана: Доказне радње у кривичном поступку, Правни
факултет, Нови Сад, 2011;
Станојевић Петар и Стевановић Чедомир: Кривично процесно
право, Правни факултет Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици, 2013;
Јовић Војислав: Прикривени иследник, Сезам Медико, Београд,
2011;
Шкулић Милан: Организовани криминалистет: појам и
кривичнопроцесни аспекти, Досије, Београд, 2003;
Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, број
72/2011, 101/2011
121/2012, 32/2013 и 45/2013;
Закон о организацији и надлежности државних органа у
сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно
тешких кривичних дела, Сл. гласник РС, број 42/2002, 27/2003,
39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004, 45/2005, 61/2005, 72/2009,
72/2011 и 101/2011.
Закон о одговорности правних лица за кривична дела, Сл.
Гласник РС, бр. 97/2008;
Закон о организацији и надлежности државних органа у
поступку за ратне злочине, Службени гласник РС, број 67/2003,
135/2004, 61/2005, 101/2007, 104/2009 и 101/2011.
КРИМИНАЛИСТИКА
УВОД
Уводне напомене
Појам криминалистике
Криминалистичка наука и друге кривичне науке
Криминалистичка специјализација
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У БОРБИ ПРОТИВ КРИМИНАЛИТЕТА
Циљ и задаци ИНТЕРПОЛ-а
Европска полиција - ЕУРОПОЛ
68
ОСНОВИ КРИМИНАЛИСТИКЕ
ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ
ОСНОВНА НАЧЕЛА
ЗЛАТНА ПИТАЊА КРИМИНАЛИСТИКЕ
ПЛАНИРАЊЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ
НАЧИН САЗНАЊА ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО
КРИМИНАЛИСТИЧКЕ РАДЊЕ
Увиђај
Реконструкиија и криминалистички експеримент
Претресање
Вођење информативних разговора са грађанима
Праћење
Присмотра
Заседа и хватање осумњиченог
Рација
ТРАГОВИ
Трагови папиларних линија
Трагови стопала
Трагови биолошког порекла
Трагови боје
Трагови сечења и гребања
Трагови стакла
Трагови земље и прашине
Трагови у бравама и катаниима
Старост трагова
Вештачења ватреног оружја
КРИМИНАЛИСТИЧКА ВЕШТАЧЕЊА
Правац и обим вештачења у кривичном поступку
Ситуациона вештачења
Криминалистича фотографија
Употреба микроскопа у савременој криминалистичкој техници
Невидљиви зраци
Хемијске анализе
ОСНОВИ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ИНДЕНТИФИКАЦИЈЕ
Дактилоскопија
69
Монодактилоскопија
Идентични и слични отисци прстију
Хејроскопија
Пороскопија
Криминалистичке евиденције
Коришћење посебно дресираних паса
Криминалистичка одорологија
Идентификација лица на основу генетског кода
Електронски системи обраде криминалистички релевантних информација
Основи форензичке психолингвистике
Географски информациони систем и елементи криминалистичке географије
ЛИЧНА ДОКАЗНА СРЕДСТВА
Индиције и индицијални метод закључивања
Препознавање
Саслушање окривљеног (осумњиченог)
Испитивање сведока
Алиби
Суочење
Симулирање окривљеног или сведока
Примена техничких средстава за снимање исказа у кривичном поступку
Примена полиграфа у кривичном поступку
Уређаји за откривање лажи на основу анализе гласа
Електроенцефалограф – „мождани отисци прстију“
ПОСЕБНИ ДЕО
1. Откривање кривичних дела малолетника
2. Откривање кривичних дела у вези са злоупотребом дрога
3. Откривање, разјашњавање и доказивање убиства
4. Откривање, разјашњавање и доказивање силовања
5. Откривање, разјашњавање и доказивање отмице
6. Утврђивање чињеничног стања код саобраћајних незгода
7. Вештачење докумената
8. Фалсификовање новца
9. Откривање и разјашњавање крађа
10. Изнуда и уцена
11. Стратегија савременог тероризма
12. Откривање и разјашњавање комјутерског криминалитета
70
ЛИТЕРАТУРА
1. Алексић Живојин и Шкулић Милан, Криминалистика, Правни
факултет Универзитета у Београду, центар за издаваштво и информисање,
Београд, 2011. год.
ПРАВА ДЕТЕТА
Садржина:
Увод у права детета: појам и дефинисање детета и детињства. Права детета као
људска права. Међународна заштита права детета. Конвенција УН о правима
детета. Улога родитеља у остваривању права детета. Положај детета у праву:
правна способност, пословна способност. Статус и фазе малолетства.
Породични статус детета: утврђивање материнства и очинства. Зачеће уз
биомединску помоћ. Претпоставка ванбрачног очинства. Забрана
дискриминације, међународноправни и националноправни оквири. Право на
живот, опстанак и развој. Најбољи интерес детета. Изражавање мишљења
детета. Пракса Европског суда за људска права. Права детета у породичном
законодавству: право детета да зна своје порекло, право детета на правилан и
потпун развој, право детета да живи са родитељима, право детета на одржавање
личних односа са родитељем са којим не живи, право детета на образовање,
право детета на слободно изражавање мишљења. Насиље и деца.
Литература:
1. Олга С. Јовић, Права детета-између идеје и стварности, Задужбина
Андрејевић, Београд 2009. год.
2. Породични закон, "Службени гласник РС", бр. 18/2005 и бр. 72/2011-др.закон
3. Конвенција УН о правима детета, "Службени лист СФРЈ-Међународни
уговори", бр. 15/1990.
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
I. недеља
1. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ОБЛИГАЦИОНОМ ПРАВУ
Појам и значај Облигационог права. – Наставак и развој
Облигационог права. – Извори Облигационог права. – Закон о
облигационим односима (рад на доношењу, структура, оквир регулисања,
71
однос према другим савезним законима, однос према узансама, начела
Закона о облигационим односима). – Систем Облигационог права.
2. ОБЛИГАЦИЈА И ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОС
Основне карактеристике облигације и облигационог односа
Облигација - Језичко значење речи “облигација”. – Појмовно
значење речи “облигација” (облигација, тражбина и дуг, појам тражбине,
чинидба као предмет тражбине, корист повериочева од чинидбе). –
Облигациони однос (разлике између облигације и облигационог односа,
садржина облигационог односа, повезаност састојака облигационог
односа, закључак). – Субјекти облигационог односа. – Заштита
облигационог односа (дуг и одговорност, неутуживе обавезе). – Однос
облигационих и стварних права (разлике и сличности између
облигационих и стварних права).
Врсте обавеза
Врсте обавеза с обзиром на својства (позитивне и негативне
обавезе, личне и неличне обавезе, краткотрајне и дуготрајне обавезе,
дељиве и недељиве обавезе). – Врсте обавеза с обзиром на степен
одређености (индивидуалне и генеричке, алтернативне, факултативне и
кумулативне обавезе). – Новчане обавезе (појам новца, законско средство
плаћања у РС, особености новчаних обавеза, обезвређење новца и
осигурање његове вредности, камата).
Извори облигационих односа
Појам и врсте извора облигационих односа уопште. – Врсте
извора облигационих односа у нашем праву (уговор, проузроковање
штете, стицање без основа, пословодство без налога, једностране изјаве
воља, остали извори).
II. недеља
3. ОБЛИГАЦИОНИ УГОВОР
Појам уговора и принцип слободе уговарања
Појам и значај уговора (појам уговора - уговор као правни акт,
уговор као правни однос, уговор као правни документ, значај уговора. –
72
Принцип слободе уговарања (појам и садржина принципа слободе
уговарања, ограничење слободе уговарања).
Општи услови настанка уговора
Пословна способност уговорника. – Предмет уговора (појам
предмета уговора, захтеви који се постављају предмету уговора). – Основ
уговора (појам основа, разлика између основа и мотива, значај основа и
мотива).
Сагласност воља
Изјава воље и сагласност воља. – Закључивање облигационих
уговора. – Понуда (појам и правна природа понуде, услови које треба да
задовољи понуда, дејство понуде, понуда присутном лицу, понуда
одсутном лицу, смрт или губитак пословне способности једне стране,
повлаћење понуде). – Прихватање понуде (појам прихватања понуде,
услови прихватања понуде). – Време и место закључења уговора.
Посебни начини склапања уговора
Уговори који се склапају на темељу општих услова пословања
(појам општих услова пословања, основ важења општих услова
пословања, контрола садржине општих услова пословања, обострана
употреба општих услова пословања). – Тзв. “фактички уговорни односи”
(појам фактичког уговорног односа, критика учења о фактичком
уговорном односу).
Облигациони односи на темељу преговора
Преговори (појам преговора и обавезе његових учесника,
одговорност због цулпа ин цонтрахендо, правна природа одговорности
због цулпа ин цонтрахендо).
III. недеља
Форма уговора
Форма уговора (појам и сврха форме, конститутивна и доказна
форма, писмена форма уговора).
Тумачење уговора
Појам и врста тумачења, критеријуми тумачења, посебна правила
тумачења, допуњујуће тумачење уговора.
Врсте облигационих уговора
Формални и неформални. – Консенсуални и реални. –
Једнострано обавезујући и обострано обавезујући уговори. – Теретни и
доброчини уговори. – Комутативни и алеаторни уговори. – Предуговори
и коначни уговори. – Каузални и апстрактни уговори. – Краткотрајни и
дуготрајни уговори. – Именовани и неименовани уговори. – Главни и
споредни уговори. – Прости и сложени уговори.
73
IV. недеља
Општа дејства уговора
У чему се састоји дејство уговора. – Лица према којима уговор
дејствује. – Уговор у корист трећег лица. – Уговор о обећању чинидбе
трећег лица.
Својеврсна дејства узајамних уговора
Општи поглед. – Обавеза гаранције за правна и материјална
својства ствари. – Одговорност због правних недостатака ствари (појам
правног недостатка, појам и врсте евикције, услови обавезе заштите од
евикције, правне последице евикције). – Одговорност због материјалних
недостатака (појам материјалног недостатка ствари, претпоставке
одговорности због материјалних недостатака ствари, правне последице
материјалног недостатка ствари). - Приговор неиспуњеног уговора
(појам, услови и правна природа приговора неиспуњеног уговора). –
Прекомерно оштећење (појам, услови и правне последице прекомерног
оштећења). – Зеленашки уговор. – Немогућност испуњења обавезе код
узајамног уговора (немогућност за коју не одговара ни једна страна,
немогућност за коју одговара дужник, немогућност за коју одговара
поверилац). – Промењене околности (појам, значај, обележја и последице
промењених околности).
V. недеља
Престанак уговора
Раскид уговора - Споразумно раскидање уговора. – Једнострано
раскидање уговора због неиспуњења (појам и развој, услови, последице).
– Раскидање фиксних уговора).
Поништење уговора - Разлика између раскидања и поништења. –
Ништави уговори (разликовање ништавих од тзв. непостојећих уговора,
појам ништавих уговора, истицање ништавости, последице утврђивања
ништавости). – Рушљиви уговори (појам рушљивог уговора, поништење
рушљивог уговора, оснажење рушљивог уговора, последице поништења).
Остали случајеви престанка уговора
Случајна немогућност испуњења обавезе (појам и врсте
немогућности испуњења обавезе, дејство немогућности испуњења
обавезе). – Протек времена и отказ. – Смрт једне стране.
Одбрана семинарских радова
74
VI. недеља
4. ПРОУЗРОКОВАЊЕ ШТЕТЕ ДРУГОМЕ
Опште учење о одговорности за штету
Проузроковање штете другоме као извор облигационог односа. –
Појам и суштина правне одговорности уопште. – Појам и суштина
имовинске или грађанске одговорности. – Уговорна и неуговорна
одговорност (теоријске разлике, практичне разлике, могућност стицаја и
конкуренције одговорности). – Однос грађанске и кривичне
одговорности.
Основи и услови одговорности за штету
Основи или разлози одговорности (појам и врсте основа
одговорности, одговпрност због кривице, одговорност због створеног или
контролисаног ризика, одговорност по основу правичности). – Услови
одговорности.
Штета
Појам штете. – Врсте штета (материјална и нематеријална штета,
стварна штета и измакла добит, непосредна и посредна штета, позитивни
и негативни интерес, конкретна и рачунска штета, предвидљива и
непредвидљива штета).
Узрочна веза
Појам и значај узрочне везе. – Разликовање природне и тзв.
правне узрочности. - Теорије о узрочној вези (теорија услова, теорија
непосредног и посредног проузроковања, теорија адекватне узрочности).
– Нечињење као узрок штете. – Конкуренција узрока.
Кривица
Појам кривице (о кривици уопште, однос кривице према
противправној радњи, способност за кривицу). – Облици кривице
(умишљај, нехат - појам нехата, мерило за нехат, степен нехата).
Противправност штетне радње
Становиште Закона о облигационим односима. – Појам
противправности штетне радње. – Субјективна и објективна теорија
противправности. – Чињенице које искључују противправност штетне
радње (вршење јавне дужности, пристанак оштећеног, нижна одбрана,
стање крајње нужде, дозвољена самопомоћ, коришћење својим правом).
Околности које искључују или ограничавају одговорност за
причињену штету
Случај. – Виша сила. – Кривица оштећеног. – Споразумно
искључење и ограничење одговорности.
75
VII. недеља
Одговорност за другог
Појам и опште карактеристике одговорности за другог. –
Одговорност за малолетна лица. – Одговорност за душевно болесна лица
и лица заосталог умног развоја. – Одговорност за помоћнике. –
Одговорност послодавца за запослене. – Одговорност правног лица за
своје органе.
Одговорност за штету изазвану опасном ствари и опасном
делатношћу
Појам опасне ствари и опасне делатности. – Општа правила о
одговорности за штету изазвану опасном ствари и опасном делатношћу
(услови одговорности, одговорна лица, околности које искључују
одговорност).
Посебни случајеви одговорности за штету од опасне ствари
Одговорност у случају удеса изазваног моторним возилом у
покрету. – Одговорност за штету коју узрокује ствар с недостатком. –
Одговорност за штету коју је изазвала животиња. – Одговорност за штету
коју је изазвала грађевина. – Одговорност за штету изазвану падом,
бацањем или просипањем нечега из просторије. – Обавезно осигурање од
штета изазваних опасним стварима (осигурање путника у јавном
саобраћају од последица несрећног случаја, осигурање сопственика,
односно корисника моторних и прикључних возила, осигурање
сопственика ваздухоплова).
Посебни случајеви одговорности за штету
Одговорност за штету узроковану терористичким актима, јавним
демонстрацијама или манифестацијама. – Одговорност органозатора
приредби. – Одговорност због ускраћивања неопходне помоћи. –
Одговорност у вези са обавезом закључења уговора. -, Одговорност у
вези са вршењем послова од општег интереса. – Одговорност више лица
за исту штету.
Колоквијум
VIII. недеља
Накнада материјалне штете
Појам и циљ накнаде. – Облици накнаде. – Утврђивање висине
штете (тренутак према коме се штета утврђује, мерило за утврђивање
штете, проблем “ново за старо”, одузимање користи од штете). –
Принцип потпуне накнаде. – Разлози за снижење накнаде (мањи степен
кривице починиоца штете, кривица оштећеног, слабо имовно стање
76
одговорног лица, доброчинство починиоца штете према оштећеном,
несигурност узрочне везе, остали разлози).
Накнада нематеријалне штете
Општи поглед. – Посебна ограничења за новчану накнаду
нематеријалне штете (ограничење накнаде на штету изазвану кривицом,
ограничење накнаде на неуговорну штету, ограничење накнаде на знатну
штету, ограничење круга поверилаца накнаде, ограничење могућности
наслеђивања и уступања потраживања накнаде).
Накнада штете због прикраћивања права личности
Накнада штете изазване телесном повредом и оштећењем
здравља (појам телесне повреде и оштећења здравља, облици штете). –
Накнада штете услед проузроковања смрти лица (појам проузроковања
смрти, облици штете). – Накнада материјалне штете изазване повредом
части и ширењем неистинитих навода.
IX. недеља
5. ОСТАЛИ ИЗВОРИ ОБЛИГАЦИЈА
Неосновано обогаћење
Појам и опште претпоставке неоснованог обогаћења. – Облици
неоснованог обогаћења (обогаћење услед радње осиромашеног - исплата
недугованог, исплата с обзиром на основ који се није остварио, исплата с
обзиром на основ који је доцније отпао, обогаћење услед властите радње,
обогаћење услед радње трећег или спољњег догађаја). – Дејство
неоснованог обогаћења. – Тужба због неоснованог обогаћења.
Незвано вршење тужих послова (пословодство без налога)
Допуштене незвано вршење туђих послова (појам, услови,
правне последице). – Недопуштено незвано вршење туђих полова. –
Неправо незвано вршење туђих послова. – Правна природа допуштеног
незваног вршења туђих послова.
Једностране изјаве воље које творе облигационе односе
Општи поглед. – Јавно обећање награде (појам и услови,
опозивање и дејство). – Издавање вредносних папира на доносиоца
(појам и значај вредносних папира уопште, појам и дејство папира на
доносиоца). – Легитимациони папири и легитимациони знаци.
X. недеља
6. ДЕЈСТВО ОБЛИГАЦИОНИХ ОДНОСА
Суштина дејства облигационих односа
77
Осигурање испуњења обавезе
Општи поглед. – Уговорна казна (појам, облици, однос уговорне
казне и штете, правна природа). – Јемство (појам и особине, дејство,
гашење, нарочите врсте јемства). – Одустаница. – Капара. – Кауција.
Доцња страна у облигационом односу
Доцња дужника (појам, услови, последице, престанак). – Доцња
повериоца (појам, услови, последице, престанак).
Мешање повериоца у дужникова имовинска права
Појам и сврха мешања. – Употреба дужникових права. –
Побијање дужникових правних радњи (појам и сврха побијања, ко може
да врши побијање и против кога, правне радње које се могу побијати,
посебни услови за успех побијања, дејство побијања). – Право
задржавања.
XI. недеља
7. ГАШЕЊЕ ОБЛИГАЦИОНИХ ОДНОСА
Испуњење или исплата
Појам испуњења или исплате. – Општа правила о исплати
(субјекти исплате, место исплате, време исплате, предмет исплате,
исплата новчане обавезе, урачунавање исплате, доказивање исплате). –
Депоновање и продаја дуговане ствари.
Пребијање или компензација
Појам и значај пребијања. - Услови пребијања. - Начини
пребијања. - Дејство пребијања.
Остали начини гашења облигационих односа
Опроштај дуга. - Пренов или новација. - Сједињење или
конфузија.
Застаревање тражбине
Појам и сврха установе застаревања. - Време потребно за
застарелост. - Последице застарелости. - Преклузија.
Одбрана семинарских радова
XII. недеља
8. ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ СА ВИШЕ ДУЖНИКА ИЛИ
ПОВЕРИОЦА
Упојединачени или подељени облигациони односи (више
дужника и више поверилаца дељиве обавезе). – Солидарни или здружени
облигациони односи (солидарност дужника, солидарност поверилаца). –
78
Облигациони односи са недељивим обавезама (више дужника и више
поверилаца недељиве обавезе).
9. ЗАМЕНА СУБЈЕКАТА ОБЛИГАЦИОНОГ ОДНОСА
Уступање потраживања (цесија)
Појам и услови уступања. – Предмет уступања. – Дејство
уступања. – Посебни случајеви уступања потраживања.
Уступање уговора
Појам уступања уговора. – Дејство уступања уговора.
Замена дужника
Преузимање дуга. – Приступање туђем дугу. – Преузимање
испуњења.
Упут или асигнација
Појам и значај упута. – Дејство упута (однос између асигнанта и
асигната, однос између асигнанта и асигнатара, однос између асигната и
асигнатара). – Посебне врсте упута.
Колоквијум
XIII. недеља
10. ОБЛИГАЦИОНИ УГОВОРИ
Уговор о продаји
Појам, битне особине, порекло и значај. – Битни састојци. – Дејство
(обавезе продавца, обавезе купца, накнада штете у случају раскида
продаје).
Посебне врсте уговора о продаји
Продаја са правом прече куповине. – Куповина на пробу. – Продаја по
узорку или моделу. – Продаја са спецификацијом. – Продаја са
задржавањем права својине. – Продаја са оброчним отплатама цене.
Продајни налог
Појам. – Битни елементи. – Дејство.
Уговор о размени
Појам и карактеристике. - Битни елементи. - Дејство.
Уговор о поклону
Појам, битне особине, порекло и значај. – Услови за закључење и битни
елементи. – Дејство. – Опозивање уговора о поклону (опозивање поклона
од стране поклонодавца и опозивање поклона од стране трећих лица).
Посебне врсте поклона
Поклон са теретом или налогом. – Мешовити поклон. – Узајамни
поклон.
79
XIV. недеља
Уговор о зајму
Појам, битне особине, порекло и значај. – Битни елементи. – Дејство.
Уговор о закупу
Појам, битне особине, порекло и значај. – Битни елементи. – Дејство. –
Уговор о подзакупу. – Отуђење закупљене ствари. – Престанак уговора о
закупу.
Уговор о послузи
Појам, битне особине, порекло и значај. – Битни елементи. – Дејство.
Уговор о делу
Појам, битне особине, порекло и значај. – Услови настанка и битни
састојци. – Дејство. – Ризик. – Залога. – Престанак уговора о делу.
XV. недеља
Уговор о остави
Појам, битне особине, порекло и значај. – Битни састојци уговора. –
Дејство уговора.
Посебни случајеви оставе
Неправа остава. – Остава у нужди. – Скупна остава. – Угоститељска
остава.
Уговор о налогу
Појам, битне особине, порекло и значај. – Услови за закључење и
битни елементи. – Дејство. – Престанак.
Уговор о пуномоћству
Појам, битне особине, порекло и значај. – Услови за закључење и
битни састојци. – Дејство. – Престанак.
Уговор о ортаклуку. – Појам, битне особине, порекло и значај. –
Битни састојци. – Дејство. – Престанак.
Литература:
Обавезна литература :
Јаков Радишић, Облигационо право, Општи део, Номос, Београд,
2004.
Мирса
Мијачић,
Облигациони
администрација, Београд, 1988.
уговори,
Савремена
Допунска литература:
Ђорђе Л. Николић, Облигационо право, Пројурис, Београд, 2007.
80
Ђорђе Л. Николић, Практикум за облигационо право, Београд, 2001.
Законски прописи:
Закон о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78,
39/85, 45/89 и 57/89, као и “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93).
Закон о висини стопе затезне камате (“Службени лист СРЈ”, бр. 9/01).
Закон о одговорности произвођача ствари са недостатком (“Службени
гласник РС”, бр. 101/05).
Закон о промету непокретности (“Службени гласник РС”, бр. 42/98).
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
A
A
I.
II.
III.
,
IV.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
81
VII.
VIII.
IX.
X.
IX.
I.
II.
III.
IV.
(
)
(
(
)
)
,
I.
II.
III.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
(
(
82
)
)
I.
II.
III.
(
)
-
I.
II.
III
IV.
(
V.
VI.
,
,
)
I.
II.
III. ПОЛОЖАЈ ОШТЕЋЕНОГ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
IV. ОКРИВЉЕНИ
ОДЕЉАК ТРЕЋИ
КРИВИЧНОПРОЦЕСНА РАДЊА И КРИВИЧНОПРОЦЕСНИ ОДНОС
ГЛАВА ПРВА
КРИВИЧНОПРОЦЕСНА РАДЊА
I.ПОЈАМ И ОПШТЕ ОДЛИКЕ
II.ФОРМА КРИВИЧНОПРОЦЕСНИХ РАДЊИ
III.ВРЕМЕ ВРШЕЊА КРИВИЧНОПРОЦЕСНИХ РАДЊИ
IV.ПОВРАЋАЈ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ (restitutio in integrum)
V.ВРСТЕ КРИВИЧНОПРОЦЕСНИХ РАДЊИ
VI.КРИВИЧНИ СПИСИ
ГЛАВА ДРУГА
КРИВИЧНОПРОЦЕСНИ ОДНОС
I. КРИВИЧНОПРОЦЕСНИ ОДНОС И КРИВИЧНОПРОЦЕСНА
РАДЊА
II.ПОЈАВА И РАЗВОЈ УЧЕЊА О КРИВИЧНОПРОЦЕСНОМ
ОДНОСУ
III.СПОРНА ПИТАЊА О КРИВИЧНОПРОЦЕСНОМ ОДНОСУ
83
IV.КРИТИЧКИ ОСВРТ НА УЧЕЊЕ О КРИВИЧНОПРОЦЕСНОМ
ОДНОСУ
O
О ЧИЊЕНИЦАМА И ДОКАЗИМА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
ГЛАВА ПРВА
О ЧИЊЕНИЦАМА И ДОКАЗИМА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
I.ПОЈАМ И ВАЖНОСТ ЧИЊЕНИЦА
II.ВРСТЕ ЧИЊЕНИЦА КОЈЕ СЕ УТВРЂУЈУ У КРИВИЧНОМ
ПОСТУПКУ
III.СУБЈЕКТИ КОЈИ УТВРЂУЈУ ЧИЊЕНИЦЕ
ГЛАВА ДРУГА
О ДОКАЗИМА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
I.ПОЈАМ И ВРЕДНОСТ ДОКАЗА
II.ВРСТЕ ДОКАЗА
III.ТЕРЕТ ПРУЖАЊА ДОКАЗА
ГЛАВА ТРEЋА
О ДОКАЗИВАЊУ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
I.ПОЈАМ ДОКАЗИВАЊА
II.ПРОЦЕСНИ ТОК ДОКАЗИВАЊА
III.ПРЕДМЕТ ДОКАЗИВАЊА
ГЛАВА
ДОКАЗНА СРЕДСТВА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
I. ПОЈАМ И ВРСТЕ ДОКАЗНИХ СРЕДСТАВА
II.УВИЂАЈ
III. ВЕШТАЧЕЊЕ
IV.ИСКАЗ СВЕДОКА
V.ИСКАЗ ОКРИВЉЕНОГ
VI.ИСПРАВЕ
I.ПОЈАМ И ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ
II.ПОКРЕТАЊЕ ПРЕДИСТРАЖНОГ ПОСТУПКА
III. СУБЈЕКТИ ПРЕДИСТРАЖНОГ ПОСТУПКА И ЊИХОВА
ДЕЛАТНОСТ
84
МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСУСТВА СУБЈЕКАТА
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
I.ПОЈАМ И ВРСТЕ МЕРА
II.ПОЗИВ
III.ДОВОЂЕЊЕ
IV.ЗАБРАНА
ПРИЛАЖЕЊА,
САСТАЈАЊА
ИЛИ
КОМУНИЦИРАЊА СА ОДРЕЂЕНИМ ЛИЦЕМ
V. ЗАБРАНА НАПУШТАЊА БОРАВИШТА
VI. ЈЕМСТВО
VII. ЗАБРАНА НАПУШТАЊА СТАНА
VIII. ПРИТВОР КАО МЕРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСУСТВА
ОКРИВЉЕНОГ
И
УСПЕШНО
ВОЂЕЊЕ
КРИВИЧНОГ
ПОСТУПКА
ГЛАВА ДРУГА
I. ИСТРАГА
II. ОПТУЖЕЊЕ
ГЛАВА ТРЕЋА
ГЛАВНИ ПРЕТРЕС И ПРЕСУДА
I.ПРИПРЕМАЊЕ ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
II.ПРИПРЕМНО РОЧИШТЕ
III. ГЛАВНИ ПРЕТРЕС
III. ДОНОШЕЊЕ ПРЕСУДЕ
IV. ВРСТЕ ПРЕСУДА
ГЛАВА ЧЕТВРТА
ПОСТУПАК ПО ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА
I.ПОЈАМА И ПЛАН ИЗЛАГАЊА
II.ПРАВНИ ЛЕКОВИ
III.РЕДОВНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ
1.Жалба против првостепене пресуде
2.Жалба против другостепене пресуде
3.Жалба против решења
IV. ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ
1.Захтев за понављање кривичног поступка
2.Захтев за заштиту законитости
ОДЕЉАК ШЕСТИ
85
ПОСЕБНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПЦИ
ГЛАВА ПРВА
ПОСЕБНИ ПОСТУПЦИ
I.ПОЈАМ И ВРСТЕ
II..СКРАЋЕНИ (СУМАРНИ) КРИВИЧНИ ПОСТУПАК
ГЛАВА ДРУГА
ПОСЕБНИ ПОСТУПЦИ ЗА ИЗРИЦАЊЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ
I.ПОСТУПАК ЗА ИЗРИЦАЊЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ОБАВЕЗНОГ
ПСИХИЈАТРИЈСКОГ ЛЕЧЕЊА
II.ПОСТУПАК ЗА ИЗРИЦАЊЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ОБАВЕЗНO
ЛЕЧЕЊА АЛКОХОЛИЧАРА ИЛИ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
ОБАВЕЗНОГ ЛЕЧЕЊА НАРКОМАНА
III.ПОСТУПАК
ЗА
ИЗРИЦАЊЕ
МЕРЕ
БЕЗБЕДНОСТИ
ОДУЗИМАЊА ПРЕДМЕТА
ГЛАВА ТРЕЋА
ПОСТУПАК ЗА ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ
ГЛАВА ЧЕТВРТА
ПОСТУПЦИ ЗА ПРЕИНАЧЕЊЕ ПРАВОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ
ГЛАВА ПЕТА
ПОСТУПЦI ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ОСУЂЕНОГ
ГЛАВА ШЕСТА
ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НЕОСНОВАНО ЛИШЕНОГ
СЛОБОДЕ ИЛИ НЕОСНОВАНО ОСУЂЕНОГ ЛИЦА
ГЛАВА СЕДМА
ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТЕРНИЦЕ И ОБЈАВЕ
I.ПОЈАМ
II.ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТЕРНИЦЕ И ОБЈАВЕ
III.ИЗВРШЕЊЕ ПОТЕРНИЦЕ И ОБЈАВЕ
ГЛАВА ОСМА
I.ПОСТУПАК ЗА ДЕЛА ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА
II.ПОСТУПАК ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
ГЛАВА ДЕВЕТА
86
ПОСТУПАК ЗА ПРУЖАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ У
ИЗВРШЕЊУ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА У КРИВИЧНОПРАВНИМ
СТВАРИМА
I.ПОЈАМ, ЗАДАТАК И ПРЕДМЕТ
II.ПОСТУПАК ПРУЖАЊА МЕЂУНАРОДНЕ КРИВИЧНОПРАВНЕ
ПОМОЋИ У ИЗВОЂЕЊУ КРИВИЧНО-ПРОЦЕСНИХ РАДЊИ
III.ПОСТУПАК
ПРУЖАЊА
МЕЂУНАРОДНЕ
КРИВИЧНОПРАВНЕ ПОМОЋИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОКРИВЉЕНИХ И
ОСУЂЕНИХ ЛИЦА
ГЛАВА ДЕСЕТА
ПОСТУПАК ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА
I.ПОЈАМ И ЗАКОНСКО РЕГУЛИСАЊЕ
II.ОСНОВНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПОСТУПКА
ПРЕМА
МАЛОЛЕТНИЦИМА
III.САСТАВ И НАДЛЕЖНОСТ СУДА ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ
IV.ТОК ПОСТУПКА ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА
Литература:
1. Станојевић Петар и Стевановић Чедомир: Кривично процесно
право, Правни факултет Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска
Митровица, 2013;
1. Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, број
72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 и 45/2013;
2. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и
кривичноправној заштити малолетних лица, Службени гласник
РС, број 85/2005.
3. Закон о међународној правној помоћи у кривичним
стварима, Службени гласник РС, број 20/2009;
4. Закон о организацији и надлежности државних органа у
сузбијању организованог криминала, корупције и других
посебно тешких кривичних дела, Службени гласник РС, број
42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004,58/2004 – др. закон,
45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 – др. закон, 101/2011 – дрзакон и 32/2013.
5. Закон о одговорности правних лица за кривична дела, Сл.
Гласник РС, бр. 97/2008;
6. Закон о организацији и надлежности државних органа у поступку
за ратне злочине, Службени гласник РС, број 67/2003, 135/2004,
61/2005, 101/2007, 104/2009 и 101/2011;
87
7.
Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела,
Службени гласник РС,
97/2008.
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
Појам, настанак и доктрине међународног права
1. Појам и термин међународног права
2. Стари источни народи
3. Стара Грчка
4. Рим
5. Средњи век
6. Систем међународног јавног права од Вестфалског мира (1614-1918)
7. Међународно право после Првог светског рата
8. Међународно право после Другог светског рата
9. Природноправна школа
10. Позитивистичка школа
11. Постпозитивистичка учења
12. Дуалистичка теорија
13. Монистичка теорија
Однос унутрашњег и међународног права и формални извори
међународног права
1.Дуалистичка теорија
2. Монистичка теорија
3.Однос унутрашњег и међународног права у пракси
4.Формални извори међународног права
5.Обичајна правна правила
6.Општа правна начела
7. Судска пракса
8. Начело правичности
9. Теорија –ставови познатих правника
10. Акти међународних организација
11. Меко право (Soft law)
12. Хијерархија формалних изовра
13. Појам и врсте кодификација обичајног права
Субјекти међународног права и држава
1. Појам и врсте државе
2. Настанак нових држава
3. Територијални ентитети и државе под међународном контролом
4. Сарска област
88
5. Слободна територија Трст
6. Босна и Херцеговина
7. Слободни град Јерусалим
8. Случајеви sui generis
9 . Ватикан
10. Тајван
11. Појам и правно признање држава
12. De jure i de facto признање држава
13. Право на самодбрану
14.Облици надлежности државе
15. Врсте међународне одговорности државе
16. Критеријуми расподеле државног дуга
17. Сукцесија и континуитет државе
Органи за одржавање међународних односа
1.Унутрашњи органи
2.Влада и шеф државе
3.Министар иностраних послова
4.Остала министарства
5.Представничко тело
6.Спољашњи органи
7.Дипломатски представнци
8. Успостваљање дипломатских односа
9. Састав дипломатске мисије
10.Функције дипломатских представника
11.Конзули
12.Мултилатерална дипломатија
13.Сталне мисије пред међународним организацијама
14.Делегације при органима међународне организације
Границе и државна територија
1. Општи појам границе
2 Начин стицања територије
3. Цесија
4. Поморска област
5. Извори права мора
6.Унутрашње морске воде
7. Архипелашко море
8. Територијално море
9. Епиконтинетални појас
10. Спољни морски појас
11. Мореузи и канали
89
12.Босфор и Дарданели
13. Мореуз Хормуз
14. Отрантски мореуз
15. Суецки канал
16. Килски канал
17. Поларне области
Правила међународног уговорног права
1.Облици и називи међународних уговора
2. Уговорне стране код закључивања међународних уговора
3. Уговорни капацитет код закључивања међународних уговора
4. Аутентификација текста уговора
5. Начини изражавања пристанка на обавезивање уговором
6. Основи релативне ништавости уговора
7. Посебна ограничења овлашћења да се изрази пристанак државе
8. Основи апсолутне ништавости уговора
9 .Престанак и суспензија уговора и клаузула rebus sic stantibus
Међународне организације и међународна људска права
1.Уједињене нације
2. Настанак и основне карактеристике УН
3. Пријем у чланство и сузпензија чланства у УН
4. Организациона структура УН
5. Генерална скупштина УН
6. Савет безбедности УН
7. Генерални секретар и секретаријат УН
8. Универзална декларација о људским правима
9. Пакт о грађанским и политичким правима
10. Права људских колективитета
11. Систем Савета Европе
12. Европски суд за људска права
Међународно кривично право, мирно решавање спорова и право
оружаних сукоба
1. Појам међународног кривичног права
2. Стални међународни кривични суд
3. Међународни злочини
4.Злочин агресије
5 Елементи злочина геноцида
6.Међународни суд правде
7.Поступак пред Међународним судом правде
8. Поступак у парницама пред Међународним судом правде
9. Поступак за давање саветодавног мишљења пред МСП
90
10. Појам и врсте оружаног сукоба
11. Учесници у оружаном сукобу
12. Фундаментални принципи права оружаних сукоба
13. Ограничења у погледу средстава и метода ратовања
14. Статус цивила
15. Правила о заштити бораца који не учествују у непријатељствима
Основна литература
1. Крећа М. Међународно јавно право , Правни факултет, Београд, 2012.
СРПСКА ПРАВНА ИСТОРИЈА
ЦИЉ ПРЕДМЕТА
Стицање знања о настанку и развоју држаних и правних институција
српског народа у контексту балканске и европске историје цивилизација,
држава и правних система.
ИСХОД ПРЕДМЕТА
Преставља продубљени курс о националнојисторији државе и права у
контексту упоредне правене традиције
САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА
Сеоба народа и продор словена на територију Византије. Склавинијезачетак државности. Ране српске кнежевине. Дукља. Рашка. Политичка
повест Немањића. Средњовековно српско право. Босна. Српска црква и
црквено пAраво. Српски народ под Османлијама, Хабзбурзима и
Венецијом. Српска револуција 1804-1830. Кнежевина Србија. Краљевина
Србија. Мондернизација правног система Србије. Југословенска држава и
право.
Препоручена литература
1. проф. др Драгош Јевтић, проф. др Драгољуб Поповић, Народна правна
историја, Београд 2009.
ОСНОВИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
91
1. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА И РАСТУЋИ ЗНАЧАЈ
РЕГИОНАЛНИХ ЕКОНОМСКИХ ИНТЕРАЦИЈА
1.1. Глобализација - савремени економски, технолошки и
културолошки процес
1.2. Најважнији генератори економске глобализације
1.3. Кључни носиоци глоблизације
1.4. Развој регионалних економских интеграција као стимуланс
глобализацији
1.5. Растући значај услуга у глобалној економији
2. СТАБИЛИЗАЦИОНА И РАЗВОЈНА МАКРОЕКОНОМСКА
РЕГУЛАЦИЈА
2.1. Држава као промотер тржишних услова привређивања
2.2. Функционални и управљачки подсистем привреде
2.3. Супериорност тржишта у алокацији ресурса
2.4. Тржишне грешке
2.5. Основне компоненте свесног управљачког подсистема
2.6. Економска политика и савремени привредни системи
3. ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА КАО ОБЛИК МАКРОЕКОНОМСКЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
3.1. Најкраће о суштини економске политике
3.2. Кључни атрибути економске политике
3.3. Објективна ограничења домета економске политике
3.4. Ефикасност економске политике
3.5. Заостајање и ефикасност економске политике
3.6. Правила версус дискреција у вођењу економске политике
3.7. Традиционална и нова економска политика
3.8. Структурна економска политика
4. ОСНИВАЊЕ И ОРГАНИ ОДЛУЧИВАЊА У ЕВРОПСКОЈ
УНИЈИ
4.1. Генеза Европска уније
4.2. Основни циљеви Европске уније
4.3. Aquis Communautaire, Агенда 2000 и Уговор из Нице
4.4. Органи одлучивања у Европској унији
4.5. Најважнија тела Европске уније
5. ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНУИЈЕ – ПИТАЊЕ ОД
ПРВОРАЗРЕДНОГ ЗАЈЕДНИЧКОГ ИНТЕРЕСА
5.1. Кључни економско-социјални циљеви развоја тржишних привреда
5.2. Различитост економско-политичких традиција земаља чланица ЕУ
5.3. Конципирање економске политике у Европској унији
5.4. Констиутисање економске и монетарне уније (ЕМУ) – посебно поглавље у
креирању економске полиике Европске уније
6. ЈЕДИНСТВЕНА МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
92
6.1. О значају монетарне компоненте у функционисању тржишних
6.2. Ставови најзначајнијих школа по питању улге новца у привреди
6.3. Основни трансмисиони механизми монетарне политике и њихов
утицај на економску динамику
6.4. Стимулисање инвестиција монетарном политиком
6.5. Монетарна политика и једнинствена валута Европске уније
7. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСУАМА И ФИСКАЛНА
ПОЛИТИКА
7.1. Буџет- инструмент финансирања државних потреба Значај капитала
7.2. Фискална политика
7.3. Буџетски дефицит и ефекат истискивања инвестиција
7.4. Јавни дуг и привредни раст
7.5. Циљеви и извори буџетских средстава у Европској унији
7.6.Садашња и новафинансијска перспектива ЕУ
8. ПОЛИТИКА КОНКУРЕНЦИЈЕ
8.1. Нови услови конкуренције
8.2. Софистицираност пословања и иновације као фактор међународне
конкурентности
8.3. Показатељи макроекономске конкурентности
8.4. Фазе макроекономске конкурентности
8.5. Циљеви политике конкуренције у Европској унији
8.6. Инструменти полтике конкуренције у Европској унији
9. СПОЉНОТРГОВИНСКА ПОЛИТИКА
9.1.Спољна трговина као покретач економског просперитета
9.2. Основни циљеви и крактеристике заједничке спољнотрговинске
политике Европске уније
9.3.Најзначајнији инструменти спољнотрговинске политике ЕУ
9.4. Режим извоза и увоза Европске уније
10.ЗАЈЕДНИЧКА ПОЉОПРИВРЕДНА ПОЛИТИКА
10.1. Заинтересованост савремене државе за развој аграра
10.2. Заједничка пољопривредна политика – карактерисика
европских економских интеграција
11. ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА
11.1. Суштиина и оправданост вођења индустријске политике
11.2. Индустријска политика ЕУ
11.3. Циљеви индсутријске политике
12. ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИМА ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА
ТЕХНОЛОГИЈЕ
12.1. Научно-истраживаЧка и технолошка политика: појам, суштина
и значај
12.2. Инструменти политике подржавања активности истраживања и
развоја технологије
93
12.3. Детерминанте ефикасности политике у областима истраживања
и развоја
12.4. Циљеви политике истраживања и развоја технологије ЕУ
13. ПОЛИТИКА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
13.1. Политика регионалног развоја у светлу растуће
глобализације
13.2. Регионалне неједнакости у оквиру ЕУ
13.3. Стуктурни фондови намењени ублажавању регионалних
неједнакости у Европској унији
14. ЕКОЛОШКА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
14.1. Универзални карактер еколошких проблема
14.2. Еколошка политика
14.3. Дестабилизатори еколошке равнотеже
14.4. Стабилизатори еколошке равнотеже
14.5. Еколошка политика-један од примарних циљева економске
политике ЕУ
14.6. Најзначајнији инструменти еколошке политике Европске
уније
14.7. Реално стање у области екологије у ЕУ
Литература:
1. Економска политика Европске уније – нова европска економија, др
Слободан Цветановић, др Душанка Јововић, Ниш, 2006.
УПОРЕДНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
94
Појам и значај политичког система;
Упоредно проучавање политичких система као метод теорије
(науке) о политичким системима;
Теорије о политичким системима у античком друштву;
Средњовековна (модерна) схватања о политичким системима;
Савремена схватања о политичким системима;
Класификације политичких система и њихов значај;
Античке трихотомије политичких система;
Средњовековне и модерне трихотомије политичких система;
Мешовити политички системи као последица примене
мешовитих критеријума класификације;
Традиционалне и савремене дихотомије политичких система ;
Облици политичких система капитализма;
Облици политичких система социјализма;
Облици политичких система земаља у развоју;
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Британски парламентарни систем;
Политички систем Француске;
Конвентски (швајцарски) политички систем;
Политички систем Сједињених Америчких држава;
Појам и облици аутократског политичког режима;
Фашистички политички режим;
Политички систем СССР и осталих социјалистичких држава;
Политички систем старе Југославије (1918-1941);
Политички систем нове Југославије(1945-1990);
Политички систем Треће Југославије и постсоцијалистичке
Србије (од 1990).
Литература:
1. Основна литратута за предмет Упоредни политички системи/
Уџбеник/ - Матић М., Подунавац М.,Политички систем – теорије и
принципи, Београд 2007.
КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА
I ПОЈАМ И ЗАДАТАК КРИМИНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Криминална политика и Кривично право
2. Криминална политика и Криминологија
3. Криминална политика и Пенологија
II НАЧЕЛА КРИМИНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Начело законитости
2. Начело легитимности
3. Начело индивидуализације
4. Начело превенције
5. Начело хуманости
III РАЗВОЈ КРИМИНАЛНОПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ
1. Класична школа
2. Научни концепти нових школа и развој криминалнополитичке
теорије и праксе
3. Антрополошко-позитивна школа
4. Социолошка школа
95
5. Неокласична школа
6. Школа друштвене одбране
IV КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТ БОРБЕ ПРОТИВ
КРИМИНАЛИТЕТА
1. Криминалнополитичка функција кривичног законодавства
1.1. Заштитна, гарантивна и социо-етичка функција кривичног
законодавства
1.2. Прописивање кривичних дела – инкриминисање одређених
понашања
1.3. Плурализам кривичних санкција
а) Основне карактеристике казне
б) Биће казне и сврха кажњавања
в) Однос специјалне и генералне превенције
г) Основне карактеристике мера безбедности
д) Основне карактеристике мера упозорења и сврха њихове
примене
ђ) Основне карактеристике парапеналних мера новијег датума
2. Криминалнополитичка функција правосудних органа
2.1. Казнена политика судова
2.2. Улога и значај тужиоца у оквиру политике сузбијања и
спречавања криминалитета
2.3. Положај и улога полиције у оквиру политике сузбијања и
спречавања криминалитета
2.4. Криминалнополитичка функција извршења кривичних санкција
а) Основна начела политике извршења кривичних санкција
институционалног карактера
б) Значај категоризације казнено-поправних установа
в) Криза концепта ресоцијализације и перспективе санкција
институционалног карактера
V ПОЛИТИКА СУЗБИЈАЊА МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ
1.
Конституисање посебног (аутономног) кривичноправног и
процесног статуса малолетника у XIX и првој половини XX века
2. Основне карактеристике кривичноправне политике сузбијања
малолетничке делинквенције у другој половини XX века
2.1. Основна начела политике сузбијања малолетничког
криминалитета
2.2. Систем санкција које се примењују на малолетне делинквенте
а) Васпитне мере појачаног надзора
96
б) Васпитне мере институционалног карактера
в) Кажњавање малолетних делинквената
2.3. Пружање постпеналне помоћи малолетним делинквентима
2.4. Савремена криминалнополитичка кретања и значај диверзионог
модела
VI ДРУШТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА КРИМИНАЛИТЕТА
1. Начела друштвене превенције криминалитета
2. Врсте друштвене превенције криминалитета
2.1. Општа социјална превенција
2.2. Посебна (криминолошка) социјална превенција
2.3. Индивидуална превенција
3. Планирање друштвене превенције криминалитета
4. Носиоци превентивних функција и основна подручја њиховог
деловања
4.1. Носиоци превентивних функција
4.2. Основна подручја превентивног деловања
Литература:
1.
(
,
),
, 1999.
УПРАВНО ПРАВО
Увод
Предмет управног права. Настанак и развој управног права.
Основни системи управног права. Управноправни однос. Однос управног
права и појединих грана права. Наука управног права. Извори управног
права.
Управа
Управа као једна од правних функција државе. Теоријски
појам управе. Органски појам управе. Функционални појам управе.
Позитивноправни појам управе.
Законитост управе
Садржина и значај начела законитости управе. Законитост
управе и слободна (дискрециона) оцена. Незаконитости приликом
доношења управних аката.
Субјекти управе
97
Појам државног органа. Обележја органа управе. Принципи
формирања органа управе. Класификација органа државне управа.
Посебне (управне) организације. Организација управе у Републици
Србији. Обављање послова ван седишта органа државне управе – окрузи.
Унутрашња организација органа државне управе. Средстава за рад органа
државне управе. Лица у органима државне управе. Недржавни
субјекти управе. Покрајинска управа. Локална самоуправа. Општинска и
градска управа. Предузећа, установе и друге организације.
Однос органа државне управе са другим државним
органима и недржавним субјектима
Однос органа државне управе и скупштине, председика
републике и владе. Однос органа државне управе и судова и јавног
тужилаштва. Међусобни односи органа државне управе. Однос органа
државне управе и недржавних субјеката. Однос органа државне управе и
грађана.
Послови управе
Одређивање послова и задатака државне управе. Врсте послова и
задатака државне управа. Послови органа државне управе према Закону о
државној управи.
Акти управе
Акати управе и управни акти. Појам и обележја управног
акта. Врсте управних аката. Законити и погрешни управни акти. Појам
и обележја управног уговора. Материјални акти управе.
Општи управни поступак
Појам и врсте управног поступка. Основна начела општег
управног поступка.
Појам и врсте надлежности у управном поступку. Мењање
надлежности. Сукоб надлежности.
Појам органа у правном поступку. Појам странке у управном
поступку. Заступање странке.
Општење органа и странке у управном поступку. Поднесци.
Разгледање списа и обавештавање о току поступка. Записник и забелешка
на спису. Позивање. Достављање.
Појам и врсте рокова у управном поступку. Рачунање рокова.
Повраћај у пређашње стање.
Трошкови управног поступка. Трошкови органа и странака.
Ослобођење од плаћања трошкова.
Покретање управног поступка. Спајање управних ствари у један
поступак. Измена и одустанак од захтева. Поравнање у управном поступку.
Поступак до доношења решења у управном поступку. Скраћени
и посебни испитни поступак. Претходно питање у управном поступку.
Усмена расправа у управном поступку.
98
Доказивање и доказна средства у управном поступку. Појам
доказивања као процесне радње. Појам и врсте доказних средстава.
Обезбеђење доказа.
Решења и закључци у управном поступку. Доношење и облик
решења. Саставни делови решења. Врсте решења. Рок за издавање
решења. Исправљање грешака у решењу. Појам и врсте закључка у
управном поступку.
Појам и домашај жалбе. Жалилац и надлежност за решавање по
жалби. Рок и правно дејство жалбе.. Рад првостепеног органа по жалби.
Решавање другостепеног органа по жалби. Жалба кад првостепено
решење није донесено. Рок за доношење решења по жалби.
Достављање другостепеног решења.
Ванредна правна средства у управном поступку. Појам
ванредних правних средстава. Врсте ванредних правних средстава.
Понављање поступка. Мењање и поништавање у вези са управним
спором. Поништавање и укидање по основу службеног надзора.
Оглашавање решења ништавим. Укидање и мењање правноснажног
решења уз пристанак или по захтеву странке. Ванредно укидање решења.
Извршење решења у управном поступку. Појам извршења
решења. Основ за спровођење извршења. Општа правила принудног
извршења. Облици административног извршења.
Контрола управе
Појам и врсте контроле управе. Управна контрола управе.
Судска контрола управе. Тужилаштво и контрола управе. Одговорност
државе за штету нанесену вршењем управе. Контрола парламента и
владе над радом управе. Заштитник грађана – омбудсман.
Управни спор
Појам управног спора. Врсте управног спора. Предмет
управног спора. Управни спор у случају ћутања управе. Разлози за
покретање управног спора.
Управносудски поступак. Судови надлежни за решавање
управних спорова. Странке у управном спору. Тужба у управном
спору. Претходни поступак по тужби у управном спору. Редовни
поступак по тужби у управном спору. Пресуда и решење у управном
спору. Ванредна правна срeдства у управном спору. Обавезност и
извршење пресуда у управном спору. Допунска правила и трошкови у
управном спору.
Управноправни деликти (прекршаји)
Појам и обележја прекршаја као деликата. Врсте прекршаја.
Прекршајна одговорност. Прекршајна санкција.
Прекршајни поступак. Основна начела прекршајног поступка.
Органи за вођење прекршајног поступка. Странке у прекршајном
99
поступку. Покретање и ток прекршајног поступка. Правна средства у
прекршајном поступку. Прекршајни поступак који воде органи државне
управе. Извршење решења о прекршају.
Обавезна литература:
1. Ратко Марковић, Управно право – општи део, „Слово“, Краљево, 2002
2. Закон о државној управи
3. Закон о влади
4. Закон о општем управном поступку
5. Закон о управним споровима
6. Закон о заштитнику грађана
7. Закон о државним службеницима
8. Закон о прекршајима
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО
I НАСТАВНИ ПЛАН: 3 + 2
II НАСТАВНИ ПРОГРАМ
УВОД
ОПШТА ТЕОРИЈА ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА И ФИНАНСИЈСКОГ
ПРАВА
1. ПОЈАМ, ИМЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈА
2. ФИНАНСИЈСКО ПРАВО
3. ФИНАНСИЈСКИ ОДНОСИ
4. РАСПОДЕЛА ФИСКАЛНИХ ПРИХОДА У ФЕДЕРАТИВНИМ
ДРЖАВАМА
ДРУГИ ДЕО
ЈАВНИ (ДРЖАВНИ) ПРИХОДИ
1. ПОЈАМ ЈАВНИХ (ДРЖАВНИХ) ПРИХОДА
2. РАЗВОЈ ЈАВНИХ (ДРЖАВНИХ) ПРИХОДА КРОЗ ИСТОРИЈУ
3. ПОДЕЛА ЈАВНИХ ПРИХОДА
4. НЕФИСКАЛНИ ПРИХОДИ
5. ФИСКАЛНИ ПРИХОДИ (ДАЖБИНЕ)
ТРЕЋИ ДЕО
ОПШТИ ДЕО
100
ПОРЕЗИ
1. ПОЈАМ ПОРЕЗА
2. ПОДЕЛА (КЛАСИФИКАЦИЈА) ПОРЕЗА
3. ЦИЉЕВИ ОПОРЕЗИВАЊА
4. ОПРАВДАЊЕ ОПОРЕЗИВАЊА
5. ДВОСТРУКО ОПОРЕЗИВАЊЕ
6. ЕЛЕМЕНТИ ПОРЕЗА
7. НАЧЕЛА ОПОРЕЗИВАЊА
ЧЕТВРТИ ДЕО
ПОСЕБНИ ДЕО
ПОРЕСКИ СИСТЕМИ САВРЕМЕНИХ ДРЖАВА
1. ПОРЕСКЕ СТРУКТУРЕ САВРЕМЕНИХ ДРЖАВА
2. ПОРЕСКА КОНКУРЕНЦИЈА
3. ПОРЕСКИ СИСТЕМИ ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ
4. ВРСТЕ ПОРЕЗА У САВРЕМЕНИМ ДРЖАВАМА
5. ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
6. ПОРЕЗ НА ДОБИТ КОРПОРАЦИЈА
7. ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ
8. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
9. АКЦИЗЕ
10. ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
ОСТАЛИ ФИСКАЛНИ ПРИХОДИ
1. ЦАРИНЕ
2. ТАКСЕ
3. ДОПРИНОСИ И ПАРАФИСКАЛНИ ПРИХОДИ
ПЕТИ ДЕО
ЈАВНИ (ДРЖАВНИ) ЗАЈАМ
1. ЈАВНИ КРЕДИТ (ДРЖАВНИ ЗАЈАМ, ЈАВНИ ЗАЈАМ), ПОЈАМ И
КАРАКТЕРИСТИКЕ
2. ТЕНДЕНЦИЈЕ КРЕТАЊА ЈАВНОГ КРЕДИТА У СВЕТУ
3. ПОДЕЛА (КЛАСИФИКАЦИЈА, ВРСТЕ) ЈАВНИХ ЗАЈМОВА
4. ЕМИСИЈА ЈАВНОГ ЗАЈМА
5. ОТПЛАТА (АМОРТИЗАЦИЈА) ЈАВНИХ ЗАЈМОВА
6. КОНВЕРЗИЈА ЈАВНИХ ЗАЈМОВА
ШЕСТИ ДЕО
101
ЈАВНИ (ДРЖАВНИ) РАСХОДИ
1. ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈАВНИХ (ДРЖАВНИХ)
РАСХОДА
2. ОБИМ И ТЕНДЕНЦИЈЕ КРЕТАЊА ЈАВНИХ РАСХОДА
3. ПРИВИДНИ И СТВАРНИ УЗРОЦИ ПОВЕЋАЊА ЈАВНИХ
РАСХОДА
4. ПОДЕЛА ЈАВНИХ РАСХОДА
СЕДМИ ДЕО
БУЏЕТ КАО ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРАЊА ЈАВНИХ
ПОТРЕБА
1. ПОЈАМ, ПОЈАВА, РАЗВОЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ БУЏЕТА
2. ПРАВНИ АСПЕКТ БУЏЕТА
3. НАЧЕЛА (ПРИНЦИПИ) БУЏЕТА
4. БУЏЕТСКИ ПОСТУПАК
5. ВАНБУЏЕТСКИ ИНСТРУМЕНТИ ФИНАНСИРАЊА
ФИНАСИЈСКО ПРАВО КОД НАС
УВОД
1. ПОРЕСКИ СИСТЕМ У СРБИЈИ
2. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОРЕЗА У СРБИЈИ
3. УРЕЂЕЊЕ ФИСКАЛНИХ ОДНОСА У СРБИЈИ
4. ПРИПАДНОСТ ЈАВНИХ ПРИХОДА У СРБИЈИ
ДРУГИ ДЕО
ПОРЕЗИ У СРБИЈИ
1. ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
2. ЦЕДУЛАРНИ ПОРЕЗИ У СРБИЈИ
3. ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
4. ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА
5. ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
6. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
7. АКЦИЗЕ
ТРЕЋИ ДЕО
НЕКИ ОД ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА КОД НАС
1. ЦАРИНЕ И ДРУГЕ ЦАРИНСКЕ ДАЖБИНЕ
102
2. ТАКСЕ
3. НАКНАДЕ
3. ДОПРИНОСИ
4. САМОДОПРИНОС
ЧЕТВРТИ ДЕО
ПОРЕСКИ ПОСТУПАК
1. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА
2. РЕДОВНА И ПРИНУДНА НАПЛАТА ПОРЕЗА
3. ПОРЕСКА УПРАВА
ПЕТИ ДЕО
БУЏЕТ И ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ ФИНАНСИРАЊА КОД НАС
1.ПОЈАМ И ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БУЏЕТСКОГ
СИСТЕМА КОД НАС
2. ТРЕЗОР
3. ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА
4. ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
5. БУЏЕТСКИ ПОСТУПАК
6. СРЕДСТВА БУЏЕТСКИХ РЕЗЕРВИ
7. ДРЖАВНИ ДУГ И ДРЖАВНЕ ГАРАНЦИЈЕ
Литература:
Обавезна литература
- Проф. др Зоран Исаиловић, Јавне финансије и финансијско право,
Свен, Ниш, 2009
Шира литература
- Проф. др Дејан Поповић, Пореско право, Правни факултет,
Београд, 2008.
РАДНО ПРАВО
ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ ЦИЉЕВИ
Упознавање студената са настанком, садржином, институтима и значајем
Радног права као самосталне правне гране.Студенти се упознају са
основним институтима Радног права и оспособљавају за самостално
тумачење и креативну примену истих у пракси.Студенти се детаљно
103
упознају са индивидуалним и колективним радним односом и свим
правима и обавезама из тих односа као и са правима из социјалног
осигурања(
пензијско
и
инвалидско
осигурање,здравствена
заштита,здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености).
САДРЖИНА ПРЕДМЕТА
I ОПШТА И ОСНОВНА ПИТАЊА РАДНОГ ПРАВА
1.Настанак и развој Радног права као самосталне правне гране, научне и
наставне дисциплине
2.Појам, предмет, дефиниције, методи и значај Радног права
3.Однос Радног права и других грана права
4.Извори Радног права(појам и подела)
5.Домаћи извори Радног права
6.Когентни извори Радног права
7.Аутономни извори Радног права
7.1 Колективни уговори
7.2.Општи акти послодавца
8.Однос когентних и аутономних извора Радног права
9.Међународни извори Радног права
9.1 Акти ОУН
9.2 Акти МОР
10.Регионални извори Радног права-акти Европске Уније
10.1 Европска конвенција о заштити права човека и основним слободама
из 1950.године
10.2 Европска социјална повеља из 1961.године ( ревидирана у Стразбуру
1996.године )
10.3 Директиве ЕУ
11.Међународни уговори
11.1 Билатерални уговори о запошљавању
11.2 Билатерални уговори о социјалном осигурању
12. Однос између домаћих и међународних извора Радног права
13. Начела Радног права
13.1 Начело права на рад и слободе рада
13.2 Начело синдикалне слободе
13.3 Начело заштите личности, телесног и моралног интегритета
13.4 Начело заштите на раду
13.5 Начело материјалне и социјалне сигурности
13.6 Начело одговорности за рад
14. Незапосленост и запошљавање
104
II ИНДИВИДУАЛНИ РАДНИ ОДНОС
1.Појам, субјекти и предмет индивидуалног радног односа
2.Услови и поступак заснивања радног односа
3.Забрана дискриминације код заснивања и за време трајања радног односа
(конвенција МОР бр. 111 о забрани дискриминације у запошљавању и
занимању из 1958.године )
4.Уговор о раду
5.Приправници
6.Пробни рад
7.Распоређивање( размештај ) радника
8.Радно време
9.Одмори и одсуства
10.Мировање радног односа
11.Заштита здравља и безбедности на раду (општа заштита и безбедност на
раду заштита жена, заштита омладине, заштита старијих радника, заштита
инвалида)
12.Зараде и накнаде зарада
13.Забрана конкуренције
14.Дисциплинска одговорност
15.Суспензија
16.Материјална одговорност
17.Образовање и стручно усавршавање
18.Измена уговора о раду
19.Фонд солидарности
21.Престанак радног односа (основи и поступак)
22.Отказ уговора о раду од стране радника
23.Отказ уговора о раду од стране послодавца
24.Споразумни раскид уговора о раду
25.Технолошки вишак (Конвенција МОР бр.158 о престанку радног односа
на иницијативу послодавца из 1982.године)
26.Заштита права радника из индивидуалног радног односа код послодавца
27.Индивидуални радни спор
28.Радни судови
29.Заштита права радника у случају реорганизације и трансфера послодавца
30.Заштита права радника у случају инсолвентности послодавца
31.Инспекција рада
32. Радни однос у државним органима и јавним службама
33. Флексибилне форме (облици) запошљавања
34. Фактички радни однос
35. Рад ван радног односа
105
III КОЛЕКТИВНИ РАДНИ ОДНОС
1.Појам,субјекти и предмет колективног радног односа
2.Принципи на којима се заснива колективни радни однос
3.Послодавачке организације
4.Синдикати и њихове организације
5.Партиципација радника у управљању
6.Колективни радни спор (појам, субјекти, предмет и карактеристике)
7.Методи и органи мирног(вансудског) решавања колективних радних
спорова
8.Радни судови
IV СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
1.Појам (дефиниција),начела, настанак и развој социјалног осигурања
2.Социјални ризик (случај) и социјални проблем
3.Међународна регулатива у области социјалног осигурања
4.Гране социјалног осигурања
5.Здравствено осигурање
6.Здравствена заштита
7.Пензијско и инвалидско осигурање (појам,начела и врсте)
8.Права из пензијског и инвалидског осигурања
9.Осигурање за случај незапослености и право на новчану накнаду
10.Остваривање и заштита појединих права из социјалног осигурања
МЕТОД НАСТАВЕ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
За овладавање садржином Радног права користиће се: предавања,
вежбе,клиничка настава, семинарски радови, стручна пракса,колоквијуми и
испити.
У научно-истраживачком раду примењиваће се овој науци примерени
научни методи (историјски,нормативни,социолошки,компаративни и др.).
ФОРМА ПОЛАГАЊА ИСПИТА
Испит се полаже усмено, а по потреби и у писаној форми.
Литература:
Основна литература
106
1. Др Предраг Јовановић, Радно право, Нови Сад, 2012
2. Др Влајко Брајић, Радно право, Савремена администрација, Београд
2001.год.
3. Др Боривоје Шундерић, Право Међународне организације рада, Правни
факултет, Београд, 2001.год.
4. Др Мијал Стојановић, Радни спорови, Крагујевац, 2007.год.
5. Др Мијал Стојановић,Коментар Закона о раду Републике Србије,
Крагујевац, 2002.год.
6. Позитивни прописи Републике Србије о радним односима, пензијском и
инвалидском осигурању, здравственом осигурању, здравственој заштити
и запошљавању
Допунска литература
1. Др Бранко А. Лубарда, Европско радно право,ЦИД, Подгорица,
2004.год.
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРАВО
ЦИЉ ПРЕДМЕТА
Изучавање механизма парламентарне демократије, развоја и
функционисања главних парламентарних институција и упознавање са
карактеристикама и структуром (изворима) правних и других правила
којима се регулише понашање учесника у парламентарном одлучивању.
ИСХОД ПРЕДМЕТА
Савладавањем студијског програма очекује се да студент развије свест о
предности постојања и функционисања парламентарне демократије,
упозна се са тековинама европске (и светске) парламентарне културе и
традиције и неопходним друштвеним, материјалним, културним и другим
условима за развој идеје парламентаризма, разуме механизам рада и
функционисања парламентарних институција и оспособи се да цени
успешност и квалитет и наше српске парламентарне демократије,
анализира структуру парламентарног права, његове бројне и разноврсне
изворе, разуме њихову специфичност и утицај на деловање
парламентарних институција у конкретним друштвеним, политичким и
другим условима.
САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА
107
Појам и порекло парламентализма, настанак и развој енглеског
парламента и парламенталне демократије. Место и улога парламента у
парламентарној демократији, функције парламента и структура
(једнодомни или дводомни). Парламентарно право и његови извори,
суштина представничког односа и теорије о односу бирача и
представника. Слободни мандат, његове корекције, трајање и престанак
парламентарног мандата. Заштита посланичког одн. парлемнтарног
мандата
(посланички
имунитет)
и
неспојивост
функција
(инкомпатибилитет). Политичке партије, њихова улога у парламентарној
демократији, парламентарне групе и страначка дисциплина. Унутрашња
организација парламента, пословник парламента и питања унутрашње
регулативе парламента. Заседања парламента, модели парламентарног
сазива у свету и Р. Србији, седнице парламента , сазивање, руковођење и
др. Парламентарни одбори и комисије, руководећи органи парламента и
њихове функције. Законодавни поступак, законодавна иницијатива,
елементи редовне процедуре и амандмани. Доношење закона по хитном
поступку, доношење буџета и улога владе у законодавном поступку.
Бикамерализам и његов утицај на законодавни поступак, равноправност
домова у законодавству и доношење федералних закона. Парламент и
извршна власт, суштина гипке поделе власти и принципи који владају у
односима ових двеју власти. Инструменти парламентарне контроле
владе:посланичко питање, интерпелација и гласање о неповерењу влади.
Европски парламент-организација, надлежност, функционисање и
одлучивање .
Основна литература
1. Маријана Пајванчић, Парламентарно право, Нови Сад, Правни
факултет, 2005
2. Драган М. Стојановић, Правни положај посланика на примерима
Француске, Немачке, Аустрије и Југославије, Ниш, Центар за
публикације Правног факултета, Ниш, 1999
3. Лазар Марковић, Парламентарно право, Зрењанин, 1991
4. Димитрије Продановић, Мандат чланова представничког тела,
Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 1990
5. Пословник Народне скупштине Републике Србије од 2005.
Допунска литература
1. Миодраг Јовичић, Велики уставни системи, елементи за једно упоредно
уставно право, ИРО "Светозар Марковић", Београд, 1984
2. Димитрије Продановић, Императивни и слободни мандат чланова
108
представничких тела, "Свјетлост", Сарајево, 1979
3. Драган М. Стојановић, Уставно право, књига Ι , Бона Фидес, Ниш,
2001.
МЕЂУНАРОДНО РАДНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Настанак и развој Међународног радног права као
самосталне
правне гране
Појам Међународног радног права
Предмет Међународног радног права
Дефиниције Међународног радног права
Методи Међународног радног права
Значај Међународног радног права
Однос Међународног радног права са Радним правом и
Међународним јавним правом
Извори Међународног радног права
Материјалне претпоставке настанка међународних норми о
раду и социјалној сигурности
Међународна организација рада (оснивање, статус и
карактеристике)
Делатности МОР
Устав МОР
Декларација о сврси и циљевима МОР (Филаделфијска
декларација).
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Пристојан рад
Стандард пристојан рад
Елементи пристојног рада
Декларација о социјалној правди у циљу праведне
глобализације
Појам међународних стандарда рада
Однос међународних стандарда рада и људских права
Конвенције МОР
Поступак усвајања
Ступање на снагу
Отказ
Ратификација
Правна природа
Контрола примене конвенција МОР
109
28. Препоруке МОР
29. Однос међународног и регионалног радног права
30. Слобода удруживања радника и послодаваца (конвенције
МОР
бр. 87, 98, 135 и препорука бр.143)
31. Слобода рада и забрана дискриминације у занимању и
запошљавању ( конвенције МОР бр.1, 2, 29, 88, 105, 111, 122,
142, 156 и 181, 182, 190)
32. Колективно преговарање (препорука МОР бр. 91; конвенције
МОР бр. 144 и 154)
33. Радно време, одмори и одсуства (конвенције МОР бр. 14, 101,
106, 132, 140, 171, 175 и 177)
34. Заштита запослених (конвенције МОР бр.3, 89, 103, 119, 138,
148, 155, 159, 161 и 182; препоруке МОР бр.95, 96, 97,
99,112 и 168)
35. Зараде и накнаде ( конвенције бр.26, 95, 99, 100, 131 и 173;
препоруке МОР бр. 95, 96, 97, 99, 112 и 168)
36. Престанак радног односа ( конвенције МОР бр. 158 и
препоруке
МОР бр.166, 92 и 119)
37. Инспекција рада ( конвенција МОР бр. 81 )
38. Радници мигранти ( конвенције МОР бр. 97 и 143 и
препорука
МОР бр.100)
39. Радници у домаћинствима (конвенција МОР бр. 189)
40. Социјална сигурност ( конвенције МОР бр. 17, 18, 102, 121 и
157; и препорука МОР бр. 102)
Литература:
1. Др Боривоје Шундeрић, Право Међународне организације рада,
Правни факултет, Београд, 2001.
2. Др Александар Петровић, Међународни стандарди рада, Правни
факултет у Нишу, Ниш, 2009.
3. Др Слободанка Перић, Пристојан рад, Правни факултет Универзитета
у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Београд,
2013.
МЕЂУНАРОДНО ФИНАНСИЈСКО ПРАВО
Увод
Међународно финансијско право као научна дисциплина
110
1) Појам и предмет међународног финансијског права
2) Извори међународног финансијског права
3) Реципроцитет на подручју пореза
Други део
Сукоб пореских закона.
1) Појам двоструког опорезивања
2) Феномени слични двоструком опорезивању
3) Узроци двоструког опорезивања
Трећи део
Одлучујуће чињенице на основу којих се одређује пореска
јурисдикција
1) Држављанство као одлучујућа чињеница сукоба закона
2) Резиденство као одлучујућа чињеница сукоба закона
3) Извор као одлучујућа чињеница сукоба закона
Четврти део
Методе за спречавање, односно за елиминацију двоструког
опорезивања
1) Метода изузимања
1.1. Метода пуног изузимања
1.2. Метода изузимања са прогресијом
2) Метода кредита
2.1. Метода пуног кредита
2.2. Метода обичног кредита
Пети део
Мере за спречавање, односно за елиминацију двоструког
опорезивања
1) Унилатералне мере
1.1. Унилатералне мере за спречавање интерног двоструког опорезивања
1.2.Унилатералне мере за спречавање међународног двоструког
опорезивања
2) Међународне мере - појам и циљеви
Шести део
111
Међународне конвенције
1) Однос између међународних конвенција и националног права
уопште
2) Функционисање међународних конвенција
3) Однос између конвенција о избегавању двоструког опорезивања
и унутрашњег материјалног права
4) Предности и недостаци међународних конвенција
5) Врсте међународних конвенција
6) Основни концепти Модел - конвенције ОЕЦД
7) Мрежа уговора о избегавању двоструког опорезивања Србије
8) Мултилатералне конвенције
Седми део
Пореска хармонизација
1. Утицај уговора о Европској унији на пореско право Европске уније
2. Појам и степени пореске хармонизације
3. Аргументи за и против пореске хармонизације
4. Изворишта пореске хармонизације у оквирима Европске уније
5. Хармонизација у домену посредних пореза
6. Хармонизација пореза на додату вредност
7. Хармонизација закона о порезима на промет земаља - чланица (Шеста
директива).
8. Посебни режими опорезивања код ПДВ
9. Обавезе пореских обвезника у циљу хармонизације ПДВ
10. Директива ЕУ о приближавању стопа ПДВ.
11. Директива ЕУ о укидању пореских баријера
12. Хармонизација закона о акцизама земаља - чланица ЕУ.
13. Хармонизација закона о непосредним порезима земаља - чланица ЕУ
14. Хармононизација у домену пореске сарадње земаља - чланица ЕУ
Литература:
- Проф. др Дејан Поповић, Пореско право, Правни факултет, Београд,
2008.
- Проф. др Зоран Г. Исаиловић, Јавне финансије и финансијско право,
Правни факултет Приштина, Косовска Митровица, 2014.
- Проф. др Гордана Илић - Попов, Пореско право Европске уније,
Службени гласник, Београд, 2004
112
ПСИХОЛОГИЈА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
ЦИЉ ПРЕДМЕТА
Циљ наставе из овог предмета је да студенти стекну неопходна
знања из Психологије кривичног поступка.
ИСХОД ПРЕДМЕТА
Студент ће стећи продубљена знања из Психологије кривичног поступка.
САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА
Појам судске психологије. Однос судске психологије са психологијом,
појединим правним гранама и ванправним научним дисциплинама.
Психологија исказа појединих учесника у кривичном поступку.
Опажање, Фактори опажања. Пажња. Памћење, Фактори памћења, Врсте
памћења, Заборављање. Мишљење, Фактори мишљења, Врсте мишљења.
Врсте исказа, Истинит исказ, Неистинит исказ, Лажни исказ.
Критеријуми за оцену исказа. Оцена опште веродостојности даваоца
исказа. Оцена опште веродостојности даваоца исказа на оцену мотива.
Садржина и својства исказа окривљеног, Окривљени и његов исказ.
Садржина и својства исказа сведока. Садржина и својства исказа
преводиоца и тумача. Закључна разматрања.
Препоручена литература
1. Делић Наташа: „Психологија исказа појединих учесника у кривичном
поступку“, Правни факултет Београд, 2003. или 2008.
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
ПРВА НЕДЕЉА
УВОД У ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
1. ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО КАО ОБЛИК ПРАВНЕ
ЗАШТИТЕ
Примена права и потреба за пружањем правне заштите на подручју
грађанскоправних односа. Повод и потреба за пружањем правне заштите.
Право на правну заштиту. Правозаштитна потреба. Развој правне заштите
на подручју грађанскоправних односа. Облици правне заштите.
113
Грађанско процесно право. Грађански судски поступак. Појам и
структура грађанског судског поступка. Функција и циљ грађанског
судског поступка. Значај грађанског судског поступка.
Појам, предмет и метод грађанског процесног права. Структура
грађанског процесног права. Норме грађанског процесног права.
Тумачење прописа грађанског процесног права. Важење грађанског
процесног права с обзиром на простор, време и лица. Место грађанског
процесног права у правном систему. Однос грађанског процесног права
према другим гранама права. Грађанско процесно право и форма. Правни
извори грађанског процесног права. Наука грађанског процесног права.
ПАРНИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА
2. ПАРНИЦА И ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК
Парница и парнични поступак. Спор, парница и парнични поступак.
Шема парнице. Правна природа парнице. Процесноправни однос.
Предмет парнице и предмет парничног поступка. Процесне претпоставке,
класификација процесних претпоставки и одлучивање о њима.
Субјекти процесног права. Покретање, развијање и окончање парничног
поступка. Прилагођавање поступка садржини парнице.
ДРУГА НЕДЕЉА
1. СУБЈЕКТИ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА
СУД
Судска власт и судска функција. Државни судови.
Организација државних судова. Судско подручје. Седиште суда.
Унутрашње уређење суда. Парнични суд.
Искључење и изузеће. Састав суда. Вредност предмета спора.
Надлежност судова. Врсте надлежности. Сукоб надлежности и сукоб о
надлежности. Стварна надлежност. Месна надлежност. Врсте месне
надлежности. Атракциона надлежност. Одређивање месне надлежности
од стране непосредно вишег суда. Споразум странака о месној
надлежности (пророгација). Функционална надлежност. Међународна
надлежност.
Правна помоћ.
ТРЕЋА НЕДЕЉА
1. ПАРНИЧНЕ СТРАНКЕ
Парничне странке. Страначка способност. Парнична способност.
Постулациона способност. Стварна и процесна легитимација.
2. СУПАРНИЧАРСТВО
114
Супарничарство. Врсте супарничарства. Материјално супарничарство и
формално супарничарство. Нужно супарничарство. Главно мешање.
Евентуално пасивно супарничарство. Обично супарничарство и
јединствено супарничарство.
Сукцесија у процесном односу.
ЧЕТВРТА НЕДЕЉА
1. УЧЕШЋЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА У ПАРНИЦИ
Учешће трећих лица у парници. Захтев за учешће у туђој парници.
Учешће умешача.
Обавештење трећег лица о парници. Именовање претходника.
2. ЗАСТУПАЊЕ У ПАРНИЦИ
Парнични заступници. Врсте заступника у парници.
Законски заступници. Заступник правног лица. Пуномоћници. Облици
стручне правне помоћи.
ПЕТА НЕДЕЉА
1. ОСНОВНА ПРОЦЕСНА НАЧЕЛА
Појам и значај процесних начела. Преглед начела у парничном поступку.
2. ПАРНИЧНА ДЕЛАТНОСТ
Парничне радње. Страначке парничне радње. Обележја страначких
парничних радњи. Садржина страначких парничних радњи. Нападне и
одбрамбене парничне радње. Форма страначких парничних радњи.
3. КОЛОКВИЈУМ
ШЕСТА НЕДЕЉА
1. СУДСКЕ ПАРНИЧНЕ РАДЊЕ
Судске парничне радње. Управљање парницом. Засведочавање
парничних радњи. Достављање. Место и време парничних радњи.
Рокови. Рочиште. Пропуштање парничних радњи. Враћање у пређашње
стање.
2. ПРИВРЕМЕНО ОБУСТАВЉАЊЕ ПАРНИЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Привремено обустављање парничне делатности. Прекид поступка.
Застајање са поступком.
СЕДМА НЕДЕЉА
1. ПАРНИЧНИ ТРОШКОВИ
Судски трошкови и парнични трошкови. Претходно и коначно сношење
парничних трошкова. Накнада парничних трошкова. Ослобођење од
претходног плаћања трошкова поступка. Обезбеђење парничних
трошкова.
2. НЕПОШТОВАЊЕ ПРОЦЕСНЕ ДИСЦИПЛИНЕ
115
ОСМА НЕДЕЉА
ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК
1. ТУЖБА
Појам тужбе. Форма и садржина тужбе. Тужбени захтев. Модалитети
тужбеног захтева. Врсте тужби. Подизање тужбе. Промене тужбе.
Повлачење тужбе. Одрицање од тужбеног захтева.
2. ОДБРАНА ОД ТУЖБЕ
Достављање тужбе туженом. Држање туженог у парници. Одговор на
тужбу.
ДЕВЕТА НЕДЕЉА
1. НОВИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРЕСУДУ У ТОКУ ПАРНИЦЕ
Противтужба. Захтев за утврђење у току парнице. Приговор
противтражбине ради пребијања.
2. МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРА У ТОКУ ПАРНИЦЕ И
АЛТЕРНАТИВНЕ МЕТОДЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Алтернативне методе за решавање спорова. Посредовање (медијација).
Судско поравнање. Признање тужбеног захтева.
3. ТОК ПРВОСТЕПЕНОГ ПОСТУПКА.
ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК И ГЛАВНА РАСПРАВА
Припремни поступак. Ток припремног поступка. Расправа, расправљање
и извиђање. Одређивање временског оквира за спровођење поступка.
Главна расправа. Ток главне расправе. Решавање претходног питања.
Поступак за решавање спорног правног питања. Закључење главне
расправе.
ДЕСЕТА НЕДЕЉА
1. ДОКАЗИВАЊЕ
Појам доказивања. Понуда доказа. Предмет доказивања. Терет
доказивања. Извођење, оцена и обезбеђење доказа. Доказна средства.
Увиђај. Исправе. Сведоци. Вештаци. Саслушање странака.
2. СУДСКЕ ОДЛУКЕ
Одлучивање и одлуке. Пресуда. Врсте пресуда. Пресуда за осуду на
чинидбу. Утврђујућа пресуда. Правопреиначавна пресуда. Коначна
пресуда, делимична пресуда и допунска пресуда. Међупресуда. Пресуда
на основу одрицања. Пресуда на основу признања. Пресуда због
пропуштања. Пресуда без усмене расправе. Пресуда због изостанка.
Решења. Дејства одлуке. Правноснажност и границе правноснажности.
ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА
ПОСТУПАК ПО ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА
116
1. ПРАВНИ ЛЕКОВИ
Појам и циљ правних лекова. Допуштеност и основаност правних лекова.
Изјављивање и дејства правног лека.
2. РЕДОВНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ
Жалба против пресуде. Форма и садржина жалбе. Разлози за жалбу.
Поступак по жалби. Границе испитивања првостепене пресуде у
поступку по жалби. Одлуке другостепеног суда.
Жалба против решења. Посебна жалба.
ДВАНАЕСТА НЕДЕЉА
1. ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ
Ревизија против пресуде. Посебна ревизија. Ревизија против решења.
Предлог за понављање поступка. Захтев за преиспитивање правноснажне
пресуде. Тужба за поништење судског поравнања.
2. ПОСЕБНИ ПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ
Поступак у парницама из радних односа. Поступак у парницама поводом
колективних уговора. Поступак у парницама због сметања државине.
Поступак у парницама за издавање платног налога. Поступак у
парницама о споровима мале вредности. Поступак у парницама о
привредним споровима. Поступак у парницама о потрошачким
споровима. Поступак за заштиту колективних права и интереса грађана.
ТРИНАЕСТА НЕДЕЉА
ВАНПАРНИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
Ванпарнично процесно право. Ванпарнични поступак. Ванпарнични и
парнични поступак.
1. СУБЈЕКТИ ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА
Ванпарнични суд. Странке у ванпарничном поступку. Заступање.
2. ОСНОВНА НАЧЕЛА ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА
3. ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК
Ванпарничне радње. Покретање ванпарничног поступка. Облик и
садржина предлога. Ток првостепеног ванпарничног поступка.
Привремено
обустављање
ванпарничног
поступка.
Окончање
ванпарничног поступка. Судске одлуке у ванпарничном поступку.
Правни лекови у ванпарничном поступку. Редовни правни лекови.
Ванредни правни лекови у ванпарничном поступку.
Трошкови ванпарничног поступка. Извршење и спровођење одлука у
ванпарничном поступку.
4. ПОСЕБНИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ
ПОСТУПЦИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЛИЧНИХ СТАЊА
Поступак за стицање пословне способности. Поступак за лишење
пословне способности. Поступак за враћање пословне способности.
117
Поступак за принудну хоспитализацију. Поступак за проглашење
несталог лица за умрло. Поступак за доказивање смрти.Поступак за
утврђење времена и места рођења. Поступак за судску еманципацију.
ПОСТУПЦИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОРОДИЧНОГ ОДНОСА
Поступак за давање дозволе за ступање у брак у случају малолетности.
Поступак за давање дозволе за ступање у брак у случају сродства.
Поступак за продужење родитељског права.
ПОСТУПЦИ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ИМОВИНСКИХ ОДНОСА
Поступак за одређивање накнаде за експроприсану непокретност.
Поступак за уређење управљања и коришћења заједничке ствари.
Поступак за деобу заједничких ствари или имовине. Поступак за уређење
међа. Поступци поводом исправа. Судски депозит. Поступак за
расправљање заоставштине. Ванпарнични поступци у стварима које се
тичу привредних друштава.
ЧЕТРНАЕСТА НЕДЕЉА
ИЗВРШНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
Извршно процесно право и извршни поступак. Потреба за принудним
извршењем и обезбеђењем. Правни извори извршног процесног права.
Начела извршног поступка.
ПОСТУПАК ИЗВРШЕЊА
1.СУБЈЕКТИ ПОСТУПКА ИЗВРШЕЊА
Субјекти процесног односа. Органи поступка извршења. Извршни суд.
Приватни извршитељ. Искључење и изузеће. Странке у поступку
извршења. Сукцесија у поступку извршења. Заступање у поступку
извршења.
2. ПРОЦЕСНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗВРШЕЊА
Страначке радње. Судске процесне радње. Процесне радње приватног
извршитеља.
3. ОСНОВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ИЗВРШЕЊА
Извршна исправа. Веродостојна исправа. Страна извршна и веродостојна
исправа.
4. ПОСТУПАК ИЗВРШЕЊА
Покретање извршног поступка. Предлог за извршење. Претпоставке за
одређивање извршења. Претпоставке у погледу предлога за извршење.
Претпоставке у погледу извршне односно веродостојне исправе.
Претпоставке које се тичу потраживања.
5. ТОК ПОСТУПКА ИЗВРШЕЊА
Ток поступка извршења. Стадијуми поступка извршења. Враћање у
пређашње стање. Привремено обустављање поступка извршења.
118
Мериторне одлуке у поступку извршења. Адхезиони, акцесорни и
инцидентни поступци. Поступак за добијање изјаве о имовини извршног
дужника.
Спровођење извршења. Окончање поступка извршења. Трошкови
поступка извршења
6. ПОСТУПАК ПО ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА
Правни лекови у поступку извршења. Врсте правних лекова у поступку
извршења.
7. СРЕДСТВА ИЗВРШЕЊА
Поступак извршења ради наплате новчаног потраживања. Врсте
средстава извршења.
Поступак извршења ради остваривања неновчаног потраживања.
Врсте средстава извршења.
Посебни поступци извршења.
ПЕТНАЕСТА НЕДЕЉА
1. ПОСТУПАК ОБЕЗБЕЂЕЊА
Начела поступка обезбеђења. Субјекти поступка обезбеђења. Ток
поступка обезбеђења. Одлуке у поступку обезбеђења.
Средства обезбеђења. Стицање заложног права на непокретним и
покретним стварима на основу споразума странака. Заложно право на
стварима и правима на основу извршне исправе. Заложно право на
непокретности. Привремено заложно право. Претходне мере. Привремене
мере.
Регистар судских забрана.
2. ОДБРАНА СЕМИНАРСКИХ РАДОВА
Литература:
Основна литература:
Станковић, Г. - Грађанско процесно право, прва свеска, Парнично
процесно право, Универзитет Мегатренд, Београд, 2013.
Станковић, Г. – Мандић, Љ. – Ванпарнично процесно право, Свен Ниш,
Косовска Митровица, 2013;
Станковић, Г. – Боранијашевић, В. – Извршно процесно право, Правни
факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици, Косовска Митровица, 2014.
Правни извори:
Закон о парничном поступку, “Сл. гласник Републике Србије” бр.
72/2011, 49/2013, 74/2013, 55/2014.
119
Закон о ванпарничном поступку, “Сл. гласник Социјалистичке Републике
Србије” бр. 25/82 и 44/88, и “Сл. гласник Републике Србије” бр. 46/95,
18/2005, 85/2012, 45/2013, 55/2014.
Закон о извршењу и обезбеђењу, “Сл. гласник Републике Србије” бр.
31/2011, 99/2011, 109/2013, 55/2014.
МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО
Општи део
Сегмент I:
Уводна разматрања о Међународном трговинском
праву – Појам и предмет МТП-а; Положај МТП-а у
оквиру правног система; Однос МТП-а према
Међународном јавном праву, Међународном приватном
праву и националном законодавству; Историјски
развитак МТП-а.
Извори МТП-а и начела МТП-а – Извори МТП-а из
области Међународног јавног права, Међународног
приватног права и домаћег законодавства; Сопствени
извори МТП-а општег карактера; Извори међународног
пословног права; Извори аутономног међународног
трговинског права – типски уговори, општи услови
пословања, кодификована правила, обичаји и узансе,
прометни и пословни обичаји, пословни и производни
стандарди,
арбитражна
пракса
међународних
трговинских арбитража; Систем начела МТП-а; Општа
начела међународног права; Начела садржана у
међународним
трговинским
уговорима:
систем
најповлашћеније
нације,
систем
реципроцитета,
минимални систем, систем националног третмана,
преференцијални систем, систем правичног третмана и
систем “отворених врата”.
Сегмент III: Субјекти МТП-а – Држава као субјект МТП-а (субјект
општих економских односа и субјект пословних односа);
Царинске уније и Слободне царинске зоне; Међународне
организације општег и регионалног карактера као
субјекти МТП-а (Светска трговинска организација,
Сегмент II:
120
ММФ, Светска банка, Међународна банка за обнову и
развој,
Међународна
финансијска
корпорација,
Међународно удружење за развој, OECD, Европска
унија, EFTA, LAFTA, OPEC и др.); Привредне структуре
као субјекти МТП-а; Пословање домаћих привредних
субјеката
са
иностранством;
Основне
обавезе
привредних субјеката у пословању са иностранством;
Правни оквири спољнотрговинског пословања (појам,
основне карактеристике и услови за вршење
спољнотрговинског пословања, спољна трговина робом
– појам и ограничења, мере заштите у области спољне
трговине робом, спољна трговина у области услуга,
привремени режими и мере у спољнотрговинском
пословању); Појам, врсте и мотиви страних улагања;
Страна улагања у домаћу привреду (појам и правна
регулатива, категорије страних улагача, облици страних
улагања, концесије, права страних улагача, заштита
права страних улагача, подстицаји страним улагањима –
царинске и пореске субвенције, решавање спорова у
области страних улагања); Појам и особености улагања
домаћих субјеката у иностранству; Облици улагања
домаћих субјеката у иностранству (оснивање предузећа,
огранака,
представништава,
Холдинг комапнија,
престанак предузећа и других организационих облика,
поверавање обављања привредних делатности страним
лицима, обављање банкарских послова и послова
осигурања и реосигурања у иностранству); Компаније у
земљама Common Loњ система; Мултинационалне
(транснационалне) компаније.
Сегмент IV: Међународно трговинско судство и међународне
трговинске арбитраже – Међународни суд правде;
Стални арбитражни суд у Хагу; Суд правде и друге
судске инстанце у ЕУ; Појам и врсте међународних
трговинских арбитража; Извори права за међународне
трговинске арбитраже; Арбитражни споразуми (врсте и
значај); Спољнотрговинска арбитража при Привредној
комори
Србије;
Најважније
институционалне
међународне трговинске арбитраже и арбитражни
центри у свету (MTK - Париз, ATK - Цирих, AAA Њујорк, LCIA - Лондон).
Посебан део
121
Сегмент I:
Сегмент II:
Међународно пословно
право – Појам и систем
међународног пословног права, Међународне пословне
операције; Правне технике којима се регулишу
међународни пословни односи; Документа која прате
међународне пословне операције.
Међународни трговински послови – Међународна
куповина и продаја робе (појам и економски значај);
Конвенција УН о уговорима о међународној продаји
робе; Закључење уговора о међународној куповини и
продаји робе; Испуњење уговора – права и обавезе
продавца и купца; Прелаз својине, ризика и трошкова;
INCOTERMS клаузуле у међународној куповини и
продаји робе; Међународна куповина и продаја
инвестиција; Питања правне заштите инвестиција у
иностранству; Међународна куповина и продаја
енергије;
Међународна
куповина
и
продаја
транспортних средстава; Међународно трговинско
посредовање; Међународнo трговинско заступање;
Комисиони послови у међународном промету;
Међународни послови осигурања; Међународни послови
ускладиштења (појам, врсте, царинска складишта,
царинска сместишта, консигнациона складишта);
Слободне зоне и слободне луке; Послови контроле
квалитета и квантитета робе у међународном промету;
Лизинг (Leasing) послови у међународном промету.
Сегмент III: Међународни транспортни послови – Привредни значај
савременог
међунар-одног
транспорта;
Развој
међународног
транспортног
права;
Послови
међународне шпедиције; Послови међународног
транспорта робе и путника морем; Послови
међународног транспорта робе у друмском саобраћају;
Послови међународних транспорта унутрашњим
воденим путевима; Послови међународног ваздушног
транспорта; Туристички послови са иностранством.
Сегмент IV: Међународни грађевински послови и међународно
пословно удруживање – Уговор о грађењу у
међународном промету; Појам и економски значај
уговора о грађењу у међународном промету;
Међународна лицитација; Закључивање уговора;
Технички пријем и примопредаја грађевинског објекта;
122
Уговор о инжињерингу; Међународно пословно
удруживање (појам, значај, уговори о међународној
пословној сарадњи у области индустрије, бродоградње,
грађевинарства, саобраћаја, туризма и угоститељства,
искоришћавања иностране лиценце и код уступања
техничких знања и вештина – Knoњ-hoњ); Joint Ventures
аранжмани.
Сегмент V: Међународно финансијско право – Појам и врсте
међународних плаћања; Појам и врсте девиза; Кредитни
послови са иностранством (појам и економски значај
међународних кредитних послова, врсте кредита у
међународној банкарској пракси – есконт, ломбард,
акцептни кредити, рамбурсни кредити и др.); Банкарске
гаранције (појам, економски значај, врсте); Међународни
документарни акредитив (појма, значај, врсте, правни
односи између учесника акредитивног посла, правна
природа документарног акредитива); Клиринг (појам,
врсте, клириншки рачуни, валута, манипулативни
кредити, ликвидациони салдо); Хартије од вредности
(појам, врсте, међународно менично и чековно право,
акције купони талони).
Сегмент VI: Специфични аранжмани у међународној трговинској
пракси – Уговор о ФАКТОРИНГУ; Уговор о
ФРАНШИЗИНГУ; Уговор о БАРТЕРУ; Уговор о ЛОНУ;
Уговор о ТАЈМ ШЕРИНГУ (Time Sharing).
Облици наставе: (4+2) - Предавања 4 часа, као и 2 часа
практичних вежби.
Начин провере знања студената: - Консултације студената са
наставником;
- Један семинарски рад у току летњег семестра;
- Усмени испит по завршетку летњег семестра;
Обавезе студената: Обавеза похађања теоријске и практичне наставе и
израда једног семинарског рада.
Литература
1. Међународно привредно право, Радомир Ђуровић, Савремена
администрација, Бг, 2004.г.
ОРГАНИЗАЦИОНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
123
Прва недеља
ОРГАНИЗАЦИОНО ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
Увод у организационо грађанско процесно право. Норме и прописи
организационог грађанског процесног права.
ОДНОС ОРГАНИЗАЦИОНОГ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА И
ФУНКЦИОНАЛНОГ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА
Органозационо и функционално грађанско процесно право. Однос
организационих и функционалних процесних правила.
НАУКА ОРГАНИЗАЦИОНОГ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА
Организационо грађанско процесно право као научна дисциплина.
ПРАВНИ ИЗВОРИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ
ПРАВА
Устав као извор организационог грађанског процесног права.
Организациони процесни закони. Међународне конвенције. Међународни
правни стандарди. Подзаконски акти. Кодекси професионалне етике.
Право ЕУ као извор права. Судска пракса. Правна наука.
Друга недеља
ПРАВОСУДНА ФУНКЦИЈА И ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ
Појам и суштина правосудне функције. Правосудни органи.
СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ И РЕФОРМА ПРАВОСУДНОГ СИСТЕМА
Правосудна политика. Стратешки правно – политички документи.
НАЧЕЛА ОРГАНИЗАЦИОНОГ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА
Начела организационог грађанског процесног права. Сумаран преглед
осноцних начела.
СУДСТВО
Судска власт. Судска власт и судска функција. Државни судови.
Недржавни судови.
НАЧЕЛА СУДСКОГ СИСТЕМА
Начело владавине права. Начело поделе власти. Начело самосталности.
Начело независности. Начело законитости. Начело јединства правног
поредка. Начело територијалности. Начело о праву на судску правну
заштиту. Начело о једнакој правној заштити. Начело о доступности
правосуђа. Начело о праву на правично суђење. Начело јавности. Начело
о суђењу у разумном року. Начело колегијалности. Начело о учешћу
грађана у суђењу. Начело о правној помоћи. Начело о језику. Начело
правне сигурности. Начело о праву на правно средство. Начело
вишестепености суђења.
124
Трећа недеља
ОРГАНИЗАЦИЈА СУДСКЕ ВЛАСТИ
Организација државних судова. Нижи и виши судови. Иникосно и
колегијално суђење. Једностепеност и вишестепеност суђења.
СУДСКО СЕДИШТЕ И СУДСКО ПОДРУЧЈЕ
Судско подручје. Седиште суда.
СТАЛНОСТ СУДА
Сталност суда. Радно време суда. Време предузимања судских радњи.
ОРГАНИ СУДА
Органи суда. Органи суда у вршењу судске функције. Судски органи који
не учествују у суђењу.
Четрврта недеља
ПРОФЕСИОНАЛНЕ СУДИЈЕ
Судије. Начела која се односе на судије. Начело изборности. Начело
сталности мандата. Начело непреместивости. Начело имунитета. Начело
законитог рада. Начело инкомпатибилитета. Начело независности и
непристрасности. Начело објективности. Начело о праву на природног
судију. Начело одговорности. Начело о праву судије на правну заштиту.
Начело о професионалном удруживању.
СТАТУС ПРОФЕСИОНАЛНИХ СУДИЈА
Услови за избор судија. Поступак за избор судија. Мандат.
Непреместивост. Имунитет. Међусобна независност судија.
Неизменљивост врсте посла. Напредовање у каријери. Право на стручно
усавршавање и обуку. Однос према судијском позиву. Вредновање рада
судије. Материјални положај судије. Дисциплинска одговорност судија.
Одговорност за штету. Престанак судијске функције.
Пета недеља
СУДИЈЕ ПОРОТНИЦИ
Судије поротници. Избор судија поротника. Поступак именовања.
Неспојивост са другим службама, пословима и поступцима. Удаљење са
функције. Престанак функције. Накнаде и награде судије поротника.
СУДСКО ОСОБЉЕ
Судско особље. Судијски помоћници. Судијски приправници. Управитељ
суда. Секретар суда. Остало судско особље.
УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ СУДОВА
Правила о унутрашњем уређењу суда. Унутрашња организација суда.
Судско одељење. Одељење судске праксе. Посебна одељења. Заједничка
125
седница одељења. Седница свих судија. Заједничка седница апелационих
судова. Радни састанци. Саветовања и консултативни састанци.
Шеста недеља
УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА
Унутрашња организација Врховног касационог суда. Судска одељења
Врховног касационог суда. Седница одељења Врховног касационог суда.
Општа седница Врховног касационог суда.
СУДСКА УПРАВА
Судска управа. Председник суда. Избор председника суда. Престанак
функције председника суда. Вршилац функције председника суда. Права
и обавезе председника суда. Поверавање послова из домена судске
управе. Поступак по притужбама странака и других учесника у судском
поступку.
РАСПОРЕД СУДИЈА И ПОСЛОВА У СУДУ
Врсте активности у суду. Распоред послова у суду. Годишњи распоред
послова. Приговор на годишњи распоред послова. Значај годишњег
распореда послова. Распоређивање предмета.
Седма недеља
САСТАВ СУДА
Састав суда. Састав првостепеног суда у парничном поступку. Састав
инстанционог суда и суда вишег степена у парничном поступку. Значај
правила о саставу суда у парничном поступку. Повреда правила о саставу
парничног суда. Састав суда у ванпарничном поступку. Састав суда у
поступку извршења и обезбеђења.
НАДЛЕЖНОСТ СУДОВА У СУДСКОМ СИСТЕМУ
Појан надлежности. Правила о надлежности. Врсте надлежности.
Одређивање надлежности.
СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ
Стварна надлежност. Стварна надлежност у парничном поступку.
Стварна надлежност у ванпарничном поступку. Стварна надлежност у
извршном поступку.
МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ
Месна надлежност. Концентрација месне надлежности. Врсте месне
надлежности. Одређивање месне надлежности од стране суда.
Пророгација надлежности.
Осма недеља
126
ФУНКЦИОНАЛНА НАДЛЕЖНОСТ
Функционална надлежност. Инстанциона надлежност. Делокруг судских
органа који врше судску функцију.
САРАДЊА СУДОВА И ПРАВНА ПОМОЋ
Правна помоћ и сарадња судова. Правна помоћ између домаћих судова.
Међународна правна помоћ. Правна помоћ другим органима. Правна
помоћ грађанима.
СУДСКИ БУЏЕТ
Средства за рад судова. Приходи од рада судова.
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
Високи савет судства. Састав. Престанак мандата чланова Високог савета
судства. Надлежност. Начин рада и одлуке.
ПРАВОСУДНА УПРАВА
Послови који чине правосудну управу.
Девета недеља
ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
Јавно тужилаштво. Начела која се односе на јавно тужилаштво. Начело
законитости. Начело територијалности. Начело самосталности у раду.
Начело имунитета. Начело инкомпатибилности. Начело монократског
уређења. Начело хијерархијске подређености. Начело деволуције. Начело
супституције. Начело о дужности прушања података и одјашњења јавном
тужилаштву. Начело о службеном језику. Право на правни лек.
УРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА
Организација и врсте јавног тужилаштва. Подручја и седишта.
Надлежност јавног тужилаштва у грађанскоправним стварима. Стварна и
месна надлежност. Преношење надлежности. Сукоб о надлежности.
Хијерархијски однос. Органи јавног тужилаштва. Колегијум. Особље у
јавном тужилаштву. Управа у јавном тужилаштву. Послови правосудне
управе у тужилаштву. Средства за рад јавног тужилаштва.
ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ И ЗАМЕНИК ЈАВНОГ ТУЖИОЦА
Јавни тужилац и заменик јавног тужиоца. Нашела у погледу вршења
јавнотужилачке функције. Начело самосталности. Начело
непристрасности. Начело материјалне независности. Начело јавности
рада. Начело икомпатибилности. Начело имунитета. Начело
одговорности. Начело професионалности. Право удруживања.
Десета недеља
СТАТУС ЈАВНОГ ТУЖИОЦА И ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА
127
Услови за избор јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца. Поступак за
избор јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца. Избор јавног тужиоца.
Избор заменика јавног тужиоца. Трајање мандата. Ступање на дужност.
Трајање функције. Удаљење са функције.
Премештај и упучивање
заменика јавног тужиоца. Престанак функције. Разрешење. Одлука о
престанку функције. Дисциплинска одговорност.
УЛОГА И ПРОЦЕСНА ОВЛАШЋЕЊА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА У
ГРАЂАНСКОМ СУДСКОМ ПОСТУПКУ
Процесна овлашћења јавног тужиоца. Процесни положај јавног тужиоца
у парничном поступку. Процесни положај јавног тужиоца у
ванпарничном поступку. Процесни положај јавног тужиоца у извршном
поступку.
ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА
Државно веће тужилаца. Надлежност. Начин рада.
Једанаеста недеља
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Правобранилаштво као правосудни орган у ширем смислу. Правни
извори. Правобранилаштво.
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Положај државног правобранилаштва. Функције и надлежности
државног правобранилаштва. Државно правобранилаштво као заступник.
Државно правобранилаштво као пуномоћник. Начин поступања
Државног правобранилаштва. Поступање ради споразумног уређивања
спорног односа. Дужност достављања списа и пружања података и
обавештења Државном правобранилаштву.
УРЕЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Органи државног правобранилаштва. Државни правобранилац и његов
заменик. Постављење државног правобраниоца и његовог заменика.
Правни статус државног правобраниоца и његовог заменика.
Функционална надлежност државног правобраниоца и његовог заменика.
Колегијум Државног правобранилаштва. Одељења Државног
правобранилаштва. Особље Државног правобранилаштва. Послови
управе у Државном правобранилаштву. Правилник о управи у Државном
правобранилаштву. Надзор над радом Државног правобранилаштва.
Дванаеста недеља
ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
128
Образовање правобранилаштва аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе. Носиоци правобранилачке функције. Надлежност
правобранилаштва аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе.
ЈАВНО БЕЛЕЖНИШТВО
Историјат и правни извори. Јавно бележништво. Јавни бележник.
Карактеристике јавног бележништва. Јавнобележничка делатност.
Основна начела јавнобележничке делатности. Садржина
јавнобележничке делатности. Надлежност јавног бележника у
ванпарничном поступку.
ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИШТВА
Облик обављања јавнобележничке делатности. Службено седиште.
Службено подручје. Почетак делатности. Радно време.
Тринаеста недеља
СУБЈЕКТИ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Субјекти јавнобележничке делатности. Именовање јавног бележника.
Престанак делатности. Разрешење. Јавнобележнички заменик и
помоћник. Јавнобележнички приправник. Вршилац дужности јавног
бележника.
ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА КОМОРА
Јвнобележничка комора.
ПРИВАТНИ ИЗВРШИТЕЉИ
Приватни извршитељ. Статус приватног извршитеља. Услови и поступак
за именовање приватног извршитеља. Надлежност приватног
извршитеља. Функције приватног извршитеља у поступку извршења.
Надзор над радом приватног извршитеља. Престанак обављања
делатности. Разрешење приватног извршитеља. Комора.
Четрнаеста недеља
АДВОКАТУРА
Адвокатура. Начела која се односе на адвокатуру.
ПРАВО НА БАВЉЕЊЕ АДВОКАТУРОМ
Право на бављење адвокатуром. Услови за упис у именик адвоката.
Поништавање одлуке и решења о упису. Упис у именик без испитивања
услова. Упис адвоката страних држављана.
ПРАВА И ДУЖНОСТИ АДВОКАТА
Права и дужности адвоката. Права адвоката страних држављана.
Дужности адвоката.
129
ПРИВРЕМЕНИ ПРЕСТАНАК И ЗАБРАНА БАВЉЕЊА
АДВОКАТУРОМ
Привремени престанак права на бављење адвокатуром. Привремена
забрана бављења адвокатуром.
Петнаеста недеља
АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ
Адвокатски приправник. Адвокатски приправници волонтери.
ОБЛИЦИ РАДА У АДВОКАТУРИ
Облици рада. Адвокатска канцеларија. Заједничка адвокатска
канцеларија. Адвокатско ортачко друштво.
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ
Адвокатске коморе. Надлежност адвокатске коморе. Органи адвокатске
коморе.
СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Служба правне помоћи. Систем правне помоћи.
ОРГАН СТАРАТЕЉСТВА
Орган старатељства. Овлашћења органа старатељства у грађанском
судском поступку. Орган старатељства као посебан правосудни орган и
као помоћни судски орган.
Обавезна литература
1.
2.
Гордана Станковић, Љубица Мандић, Организационо грађанско
процесно право, Косовска Митровица, 2013.
Гордана Станковић, Грађанско процесно право, прва свеска,
Парнично процесно право, Београд, 2013.
ПОСЕБНО УПРАВНО ПРАВО
Појам посебног управног права и његов однос према општем
управном праву. Извори посебног управног права.
Лични статус грађана. Службене евиденције. Личне и путне
исправе.
Породични статус грађана. Социјални статус грађана. Улога
државних органа у породичним и социјалним односима грађана.
Пензијско и инвалидско осигурање.
Јавна добра. Управно-правно ограничење својине.
Управни аспект саобраћаја и тржишта.
Организација и делатност управе царина. Царински
службеници. Црински поступак.
130
Пореска администрација.
Регистрација политичких странака и удружења. Финасирање
политичких странака. Забрана рада политичких странака.
Судска управа.
Организација и делатност полиције.
Правни режим странаца.
Обавезна литература:
1. Oсновна литратута за предмет Посебно управно право/ Уџбеник/ –
Стеван Лилић, Посебно управно право, Београд 2010.
ПОРЕСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
Увод
Пореско процесно право и наука пореског процесног права
1) Појам, предмет и задатак пореског процесног права
2) Правни извори пореског процесног права
Други део
Појам и начела пореског поступка
1) Појам пореског поступка
2) Основна начела пореског поступка
Трећи део
Порескопроцесни субјекти
1) Класификација порескопроцесних субјектата
2) Порески обвезници и други порески дужници
3) Пореска управа
4) Права и обавезе пореских обвезника
Четврти део
Порескопроцесне радње
1) Радње пореских дужника
2) Радње пореске управе
Пети део
Првостепени порески поступак
131
1) Опште карактеристике првостепеног поступка
2) Скраћени порески поступак
3) Посебан ипитни порески поступак
4) Претходно питање у пореском поступку
5) Усмена расправа у пореском поступку
Шести део
Утврђиње чињеница у пореском поступку
1) Појам и важност чињеница у пореском поступку
2) Доказивање у пореском поступку
Седми део
Порески акти и пореско управни акти
1) Појам пореског акта и пореског управног акта
2) Врсте пореских управних аката (пореско решење и закључак)
3) Извршност, коначност и правоснажност пореских управних аката
Осми део
Утврђивање и наплата пореза
1) Појам утврђивања пореза
2) Доношење решења о утврђивању пореза.
3) Методе процене пореске основице
4) Појам и врсте наплате пореза
5) Редовна и принудна наплата пореза
Девети део
Пореска контрола
1) Појам и облици пореске контроле
2) Канцеларијска контрола
3) Теренска контрола
Десети део
Управни спор у пореским стварима
1) Појам управног спора у пореским стварима
2) Покретање управног спора у пореским стварима
3) Ток поступка по тужби
Једанаести део
132
Откривање пореских деликата
1) Појам пореских деликата
2) Откривање пореских прекршаја
3) Откривање пореских кривичних дела
Литература:
- Проф. др Дејан Поповић, Пореско право, Правни факултет, Београд,
2008.
- Проф. др Зоран Г. Исаиловић, Јавне финансије и финансијско право,
Свен, Ниш, 2008.
- Проф. др Дејан Поповић, Коментар Закона о пореском поступку и
пореској администрацији, Cekos in, Београд, 2003.
ПРАВО ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
Циљ предмета
Детаљније упознавање студената са појмовима, категоријама,
институтима и установама везаним за хартије од вредности, подела
хартија од вредности, правна природа, особине, начела, пренос хартија од
вредности, врсте хартија од вредности (меница, чек, акције,
складишница, товарни лист, коносман, и др.).
Исход предмета
Повезујући знање, које студент стиче на другим наставним предметима,
пре свега са садржајем предмета Трговинско право, студент се
оспособљава за вршење правних радњи у правном промету са хартијама
од вредности.
Садржај предмета - Теоријска настава
Појам и предмет Права хартија од вредности;
Развој Права хартија од вредности;
Однос према другим гранама права;
Извори права (регулисање хартија од вредности у домаћем и упоредном
праву);
Хартије од вредности-појам;
Особине, начела и правна природа хартија од вредности;
133
Привредне функције и правни значај хартија од вредности;
Врсте хартија од вредности (појам, издавање и пренос);
Заштита права из хартија од вредности;
Залагање хартија од вредности;
Конвертовање хартија од вредности;
Дељење и сједињавање хартија од вредности;
Замена и амортизација хартија од вредности;
Акције (појам, карактеристике, издавање, вредност, регистрација
акционара, врсте и класе акција, пренос, спајање, подела и поништај);
Обвезнице (појам, карактеристике, издавање и врсте);
Варанти, Благајнички запис, Комерцијални запис и Државни запис;
Цертификат о депозиту и Депозитне потврде;
Меница (појам и основне карактеристике, извори, врсте менице, начела
меничног права, битни менични елементи, меничне радње, бланко
меница, домицилирана меница, сопствена меница, сукоб закона код
менице, англосаксонски менично-правни систем и др.);
Чек (појам и основне карактеристике, извори, привредне функције чека,
врсте чекова, битни елементи чека, чековне радње и др.);
Складишница (појам, издавање, врсте, пренос, исплата и регрес код
варанта, врсте вараната);
Товарни лист (појам, издавање, садржина, значај, врсте, правна дејства);
Исправе комбинованог превоза робе (појам и врсте);
Легитимациони папири, легитимациони знаци, полиса осигурања и
кредитна карта;
Литература
1. Милановић Братислав: Банкарско право и Право хартија од вредности,
Краљево, 2009;
2. Васиљевић Мирко: Трговинско право, Београд, 2009;
3. Љутић Бранко: Банкарско и берзанско пословање, Београд, 2008;
4. Мићовић Миодраг: Берзански послови и хартије од вредности,
Крагујевац, 1997;
5. Ђуровић Радомир: Међународно привредно право, Београд, 2004.
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, семинарски
индивидуалне консултације.
радови,
колоквијуми,
МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА
134
тестови,
УВОД
ПРВИ ДЕО: МЕНАЏМЕНТ
I ПРИРОДА МЕНАЏМЕНТА
1. Дефиниције менаџмента
2. Циљ менаџмента
3. Процес менаџмента
4. Задаци и улога менаџера
II РАЗВОЈ ТЕОРИЈЕ МЕНАЏМЕНТА
1. Класична теорија
2. Бихевиористичка теорија
3. Теорија системског приступа
4. Контигенцијски приступ
5. Остали приступи
III МЕНАЏМЕНТ ПРОЦЕСИ
1. Појам управљања
2. Подела процеса менаџмента
3. Основни процеси менаџмента
4. Управљање развојем предузећа
IV ФУНКЦИОНАЛНЕ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА
1. Управљање истраживањем и развојем
2. Маркетинг менаџмент
3. Управљање производњом
4. Управљање кадровима
5. Управљање финансијама
VПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА
1. Појам и значај планирања
2. Планирање у предузећу
3. Врсте планова
4. Садржај појединих планова
VI ПРОЦЕС ОРГАНИЗОВАЊА
1. Појам организовања
2. Принципи организовања
3. Дефмисање организационе структуре
4. Пројектовање и развој организације
VII КАДРОВИРАЊЕ
135
1. Планирање кадрова
2. Начин обезбеђења кадрова
3. Одабирање и пријем кадрова
4. Обука кадрова
5. Оцена рада и награђивање кадрова
6. Напредовање и развој кадова
VIII ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА
1. Појам и врсте одлука
2. Процес одлучивања
3. Дефинисање процеса одлучивања
4. Одлучивање о развоју предузећа
5. Методе одлучивања
IX МОТИВИСАЊЕ И ЛИДЕРСТВО
1. Процес мотивације
2. Теорије мотивације
3. Улога и задаци менаџера
4. Особине менаџера
5. Знања и способности менаџера
6. Селекција и избор менаџера
7. Образовање и обука менаџера
8. Лидерство
9. Менаџер и лидер
10. Менаџер и тимски рад
X ПРОЦЕС КОНТРОЛЕ
1. Значај и циљеви контроле
2. Елементи процеса контроле
3. Фазе контроле
4. Принципи контроле
5. Процеси контроле у предузећу
Литература
1.
Др Божидар Ставрлић, др Драгана Кокеза, др Срећко Милачић и
др Љубиша Митровић, Менаџмент, Лепосавић, 2008.
ПОСЕБНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПЦИ
1.
136
Поступак за кривична дела организованог криминала, корупције
и друга изузетно тешка кривична дела
а) појам организованог криминала
б) транснационални организовани криминал
в) корупција (видови корупције)
г) тероризам (видови тероризма)
2. Превентивна делатност органа надлежних за борбу против
организиваног криминала, и других изузетно тешких кривичних
дела
а) превенција корупције
б) превенција прања новца
3.
Посебности кривичног поступка за кривична дела организованог
криминала
4. Мере органа гоњења за откривање и доказивање ових кривичних
дела
а) надзор и снимање телефонских и других разговора и комуникација
б) пружање симулативних правних услуга и правних послова
в) контролисана испорука
г) прикривени иследник
д) сведок сарадник
5. Специфичности које се односе на органе гоњења и пресуђења за
ова кривична дела и њихова овлашћења
6. Поступак за примену мера безбедности
а) поступак за примену мера безбедности обавезног лечења
алкохоличара
б) поступак за примену мера безбедности обавезног лечења
наркомана
в) поступак за примену мера безбедности обавезног психијатриског
лечења у здравственој установи и на слободи
7. Поступак за опозивање условне осуде
8. Поступак за пуштање на условни отпуст
9. Поступак за доношење одлуке о рехабилитацији и за престанак
правних последица осуде и мера безбедности
10. Поступак за пружање међународне правне помоћи и извршење
међународних уговора у кривично правним стварима
11. Поступак за издавање окривљених и осуђених лица
12. Поступак за накнаду штете, рехабилитацију и остваривања
других права лица неосновано осуђених и неосновано лишених
слободе
13. Поступак за издавање потернице и објаве
Литература:
137
1. Кривично процесно право, Станојевић – Стевановић, Правни факултет,
Косовска Митровица, 2010 год.
2. Посебности кривичног поступка за кривична дела организованог
криминала, тероризма и корупције, Т. Лукић, Правни факултет, Нови
Сад, 2008 год.
3. Законик о КП, Службени Гласник бр.72-2009.
ТРГОВИНСКО ПРАВО
УВОДНИ ДЕО
Појам и предмет Трговинског права
Трговинско право као грана права и однос према другим гранама права
Историјат Трговинског права (настанак и развој у упоредном праву и код
нас)
Извори Трговинског права (закон, судска и арбитражна пракса, правна
наука, обичаји, узансе, општи услови пословања, трговачке клаузуле и
термини; хијерархија извора Трговинског права)
СУБЈЕКТИ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА
1. Привредни субјекти (oпшти појам и класификација; индивидуални
субјекти; колективни субјекти)
2. Привредна друштва (појам, врсте, битна обележја)
3. Oртачко друштво
4. Командитно друштво
5. Акционарско друштво
6. Друштво са ограниченом одговорношћу
7. Jавно предузеће
8. Oгранак Трговинског друштва
9. Органи привредних друштава (скупштина, одбор директор, надзорни
одбор)
10. Индивидуализација привредних друштава (пословно име, седиште,
делатност)
11. Заступање привредних друштава (појам, основ, облици заступања;
законско заступање, заступање на основу оснивачког акта,
138
пуномоћје, прокура; одговорност за преузете обавезе у правном
промету)
12. Повезивање привредних друштава (финансијска и пословна
повезивања – матично и зависно друштво, концерн, холдинг;
уговорна повезивања – тајно друштво, картел, конзорцијум, јоинт
вентуре)
13. Статусне промене привредних друштава (статусне промене –
спајање, подела, одвајање; промена правне форме привредних
друштава)
14. Предузетник
15. Банке и друге финансијске организације (пословне банке, Народна
банка Србије, штедионице, штедно-кредитне задруге, штеднокредитне организације)
16. Берзе
17. Друштва за осигурање
18. Задруге
19. Регистрација привредних субјеката
20. Привредне асоцијације (привредне коморе, задружни савези)
21. Стечајно право (престанак привредних субјеката, ликвидација,
стечај)
22. Право потрошача
УГОВОРИ У ПРИВРЕДИ
1. Општа правила уговора у привреди
2. Уговор о продаји
3. Уговор о посредовању
4. Уговор о трговинском заступању
5. Уговор о комисиону
6. Уговор о контроли робе и услуга
7. Уговор о ускладиштењу
8. Уговор о осигурању
9. Уговори о туристичким услугама (уговор о организовању путовања,
посреднички уговор о путовању, уговор о алотману)
10. Уговор о шпедицији
11. Уговор о грађењу
12. Уговори о превозу (уговор о превозу робе морем, уговор о превозу
робе у унутрашњој пловидби, уговор о превозу робе ваздушним путем,
уговор о превозу робе железницом, уговор о превозу робе друмом, уговор
о комбинованом превозу робе, уговори о превозу пртљага, уговори о
превозу путника, уговор о тегљењу)
13. Уговор о трансферу технологије
14. Уговор о дугорочној производној кооперацији
15. Уговор о франшизингу
139
БАНКАРСКО ПРАВО
1. Општа правила о банкарским пословима
2. Врсте банкасрких послова
3. Уговор о кредиту
4. Специјални кредитни послови
5. Уговор о факторингу
6. Уговор о форфетингу
7. Уговор о финансијском лизингу
8. Новчани депозит
9. Улог на штедњу
10. Банкарски текући рачун
11. Неновчани депозит
12. Депозит хартија од вредности
13. Уговор о сефу
14. Акредитив
15. Банкарска гаранција
16. Платни промет
17. Клиринг
18. Документарни инкасо
ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ
1. Опште карактеристике хартија од вредности
2. Класификација хартија од вредности
3. Меница
4. Чек
5. Акције
6. Обвезнице
7. Благајнички запис
8. Комерцијални запис
9. Државни запис
10. Цертификат о депозиту
11. Складишница
12. Товарни лист
13. Коносман
14. Исправе комбинованог превоза робе
15. Легитимационе исправе (легитимациони папири и знаци, полиса
осигурања, кредитна карта)
Литература:
Основна:
- проф. др Драган Вујисић, проф. др Братислав Милановић, Пословно
право, Краљево, 2009. год.
140
Допунска:
-
проф. др Мирко Васиљевић, Компанијско право, Београд, 2011,
проф. др Мирко Васиљевић, Трговинско право, Београд, 2012,
Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014),
Закон о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014),
Закон о задругама („Сл. лист СРЈ“, бр. 41/96 и 12/98 и „Сл. гласник
РС“, бр. 101/2005 – др. закон и 34/2006),
- Закон о банкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2010),
- Закон о Народној банци Србије („Сл. гласник РС“, бр. 106/2012),
- Закон о осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2004, 70/2004 – испр.,
61/2005, 61/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон, 101/2007,
63/2009 – одлука УС, 107/2009,99/2011, 119/2012 и 116/2013),
- Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
(„Сл. гласник РС“, бр. 83/2014),
- Закон о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање („Сл.
гласник РС“, бр. 91/2010),
- Закон о облигационим односима ( „Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85,
45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист
СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља),
- Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник
РС“, бр. 31/2011),
- Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају („Сл. лист
СРЈ“, бр. 26/95 и „Сл. СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља),
- Закон о платном промету („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011),
- Закон о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011),
- Закон о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.
16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“,
бр. 1/2003 – Уставна повеља),
- Закон о чеку („Сл. лист ФНРЈ“, бр, 105/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.
12/65, 50/71 и 52/73, „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“,
бр. 1/2003 – Уставна повеља).
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
I
УВОДНА РАЗМАТРАЊА
А.
141
ПРИВАТНО ПРАВНИ ОДНОСИ СА ЕЛЕМЕНТОМ ИНОСТРАНОСТИ
И НАЧИНИ ЊИХОВОГ РЕГУЛИСАЊА
1. Приватно правни односи са страним елементом
2. Начини регулисања приватноправних односа са елементом
иностраности
Б.
ПОЈАМ; ПРЕДМЕТ И НАЗИВ МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ
ПРАВА
Ц.
ИЗВОРИ МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА
1. Унутрашњи извори међународног приватног права у упоредним
националним правима
2. Међународни извори међународног приватног права
3. Хијерархија извора међународног приватног права
II
ОПШТЕ УСТАНОВЕ МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА
А.
КОЛИЗИОНЕ НОРМЕ
1. Суштина колизионе норме
2. Структура колизионе норме(правна категорија и тачка везивања)
3. Врсте колизионих норми
Б.
ПРОБЛЕМ КВАЛИФИКАЦИЈЕ(СУКОБ КВАЛИФИКАЦИЈЕ)
1. Појава и дефинисање проблема квалификације
2. Решења проблема квалификације
Ц.
ПРЕДХОДНО (ИНЦИДЕНТАЛНО,ПРЕЈУДИЦИЕЛНО) ПИТАЊЕ
1. Постављање проблема
2. Решавања проблема у теорији и пракси
Д.
УЗВРАЋАЊЕ И УПУЋИВАЊЕ НА ДАЉЕ ПРАВО (RENVOI)
1. Претпоставке за RENVOI
2. Начин примене установе RENVOI
Е.
ЈАВНИ ПОРЕДАК
1. Појава и ближе одређивање установе јавног поретка
2. Проблем утврђивања круга норми који чине јавни поредак
Ф.
НОРМЕ НЕПОСРЕДНЕ ПРИМЕНЕ
142
1.Својства и последице примене норми непосредне примене
Г.
ИЗИГРАВАЊЕ ЗАКОНА (FRAUS LEGIS)
1. Појам и елементи FRAUS LEGIS
2. Облици FRAUS LEGIS
Х.
ВРЕМЕНСКИ ФАКТОР У МЕЂУНАРОДНОМ ПРИВАТНОМ ПРАВУ
1. Различите границе важења правних норми и временско
разграничење у домену међународног приватног права.
2. Conflict mobile (мобилни сукоб закона)
И.
НЕЈЕДИНСТВЕНИ ПРАВНИ ПОРЕДАК У МЕЂУНАРОДНОМ
ПРИВАТНОМ ПРАВУ
1. Колизионе норме пред нејединственим правним поретком
Ј.
ПРИМЕНА СТРАНОГ ПРАВА
1. Значај примене страног права и различите концепције о његовој
правној природи
2. Сазнатљивост и начини сазнања страног права
К.
РЕЦИПРОЦИТЕТ И РЕТОРЗИЈА У МЕЂУНАРОДНОМ ПРИВАТНОМ
ПРАВУ
1. Реципроцитет и реторзија у области сукоба закона
2. Реципроцитет и реторзија у области сукоба јурисдикција
3. Реципроцитет и реторзија у погледу права странаца.
III
ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА
IV
ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНОГ ПРАВА (СУКОБ ЗАКОНА )
А.
ПРАВНА И ПОСЛОВНА СПОСОБНОСТ
1. Колизионе норме за правну и пословну способност физичких лица
2. Колизионе норме за способност правних лица
3. Држављанство и домицил као тачке везивања
Б.
МЕЂУНАРОДНО ПОРОДИЧНО ПРАВО
143
1. Одређивање меродавног права за брачне односе
2. Одређивање меродавног права за односе између родитеља и деце
3. Меродавно право у погледу статуса деце
4. Меродавно право у погледу обавезе издржавања
5. Меродавно право за усвојење са елементом иностраности
Ц.
МЕРОДАВНО ПРАВО ЗА НАСЛЕДНОПРАВНЕ ОДНОСЕ
1. Одређивање меродавног права за законско наслеђивање
2. Одређивање меродавног права за тестаментално наслеђивање
Д.
МЕРОДАВНО ПРАВО ЗА СТВАРНОПРАВНЕ ОДНОСЕ
1. Одређивање меродавног права за стварна права на некретнинама
2. Одређивање меродавног права за стварна права на покретним
стварима
3. Одређивање меродавног права за стварна права на хартијама од
вредности и стварна права из хартија од вредности
Е.
ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНОГ ПРАВА ЗА УГОВОРЕ
1. Аутономија воље
2. Колизионе норме за уговоре у одсуству аутономије воље
3. Одређивање меродавног права за поједине уговоре
4. Ненационални извори међународног уговорног права
Ф.
ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНОГ ПРАВА ЗА МЕНИЦУ И ЧЕК
1. Одређивање меродавног права за меничну(чековну)способност
2.Одређивање меродавног права за форму меничних(чековних)обавеза
и радњи и за права и обавезе код менице(чека)
Г.
МЕРОДАВНО ПРАВО ЗА ВАНУГОВОРНУ ОДГОВОРНОСТ
1. Одређвање меродавног права за облике вануговорне одговорности
2. Одређвање меродавног права за грађнскоправне деликте
V
ПРАВА СТРАНАЦА ДА СТУПАЈУ У ПРИВАТНОПРАВНЕ ОДНОСЕ
А.
1. Појам странца и његов правни положај
144
Б.
1. ПРАВА СТРАНАЦА ДА СТУПАЈУ У ПОРОДИЧНОПРАВНЕ
ОДНОСЕ
2. ПРАВА СТРАНАЦА ДА НАСЛЕЂУЈУ ПРЕМА ПРАВИЛИМА
НАШЕГ МПП
3. ПРАВА СРАНАЦА ДА СТУПАЈУ У СТВАРНОПРАВНЕ ОДНОСЕ
4. ПРАВА СТРАНАЦА ДА СТИЧУ ОБЛИГАЦИОНА ПРАВА
5. ПРАВА СТРАНАЦА ДА БУДУ ВЛАСНИЦИ ПРЕДУЗЕЋА И
ПРИВАТИЗАЦИЈА
6. ПРАВА СТРАНАЦА ДА ЗАСНИВАЈУ РАДНИ ОДНОС
7. ПРАВА СТРАНАЦА ДА СТУПАЈУ У ВИШЕ ОБЛИКЕ ПРИВРЕДНЕ
САРАДЊЕ У СЦГ
8. ПРАВО СТРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ДА ОСНИВАЈУ
ПРЕДСТАВНИШТВА У НАШОЈ ЗЕМЉИ
9. ПРАВО СТРАНАЦА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
VI
ГРАЂАНСКИ СУДСКИ ПОСТУПАК СА ЕЛЕМЕНТОМ
ИНОСТРАНОСТИ
(Међународно грађанско процесно право)
1.Извори права
А.
МЕЂУНАРОДНА НАДЛЕЖНОСТ
1. Појам и значај међународне надлежности
2. Међународна и месна надлежност
3. Директна и индиректна надлежност
4. Искључива и конкурентна међународна надлежност
5. Општа и посебна међународна надлежност
6. Законски и споразумно одређена међународна надлежност
7. Међународна литиспенденција
Б.
ВОЂЕЊЕ ГРАЂАНСКОГ ПОСТУПКА У ПРИСУСТВУ ЕЛЕМЕНТА
ИНОСТРАНОСТИ
1. Положај странаца у грађанском поступку са елементом иностраности
2. Међународна правна помоћ
Ц.
ПРИЗНАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ СТРАНИХ СУДСКИХ ОДЛУКА
1.Системи признања и извршења
2. Претпоставке за признање и извршење страних судских одлука према
нашем ЗМПП
145
3. Поступак признања и извршења страних судских одлука
Д.
ПИТАЊЕ ИМУНИТЕТА
VII
МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНСКЕ АРБИТРАЖЕ
1. Појам и врсте међународних трговинских арбитража
2. Надлежност међународних трговинских арбитража
3. Поступак пред међународним трговинским арбитражама
4. Примена материјалног права од стране међународних трговинских
арбитража
5. Правна средства против арбитражних одлука
Литература:
1. Варади Т.,Бордаш Б.,Кнежевић Г.,Павић В.,Међународно приватно
право, Досије Београд, 2010.
2. Марија Крвавац, Међународно приватно право (општи део), Косовска
Митровица, 2010
3. Закон о решавању сукоба закона са прописима других замаља (ЗМПП)
4. Закон о арбитражи
Допунска литература:
1. Проф. др Крвавац Марија, Практикум за Међународно приватно право,
Краљево, 2007.
КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ
УВОД
1. О ИНТЕРЕСОВАЊУ ЗА ЗЛОЧИН
2. ЗНАЧАЈ НАУЧНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЗЛОЧИНА
3. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПОЈМОВА
I ДЕО
ПОЈАМ И ПРЕДМЕТ КРИМИНОЛОГИЈЕ
1. СХВАТАЊА КРИМИНОЛОГИЈЕ И ЊЕНОГ ПРЕДМЕТА
1.1. Подела дефиниција криминологије по обиму и подела према
значењу: спорења
2. ДЕФИНИЦИЈА КРИМИНОЛОГИЈЕ И ЊЕНЕ БИТНЕ ЦРТЕ КАО
НАУКЕ
146
3. ПРЕДМЕТ КРИМИНОЛОГИЈЕ
3.1. Злочин као предмет криминологије
3.2. Реакција друштва на криминално понашање
4. МЕСТО КРИМИНОЛОГИЈЕ У СИСТЕМУ НАУКА
5. КРИМИНОЛОГИЈА И КРИМИНОЛОШКЕ ДИСЦИПЛИНЕ“
5.1. Однос криминологије са виктимологијом
6. ЗНАЧАЈ КРИМИНОЛОГИЈЕ
7. ПОЛОЖАЈ И УЛОГА КРИМИНОЛОГА
II ДЕО
МЕТОДИ КРИМИНОЛОГИЈЕ
1. ПОСТУПАК НАУЧНОГ САЗНАЊА
2. МЕТОД И ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА
3. МЕТОД И ТЕОРИЈА
4. ПОДЕЛЕ КРИМИНОЛОШКИХ МЕТОДА
4.1. Подела према природи података
4.2. Остале поделе заступљене у литератури
4.3. Подела према начину приступања предмету
4.4. Историјске, компаративне и студије предвиђања
5. МЕТОД ПРОУЧАВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ СЛУЧАЈЕВА
5.1. Клинички метод; прогноза криминалног понашања
5.2. Анамнестички методи; посматрање са учествовањем и
„ненаметљива посматрања“; документациона и анализа садржаја
6. МЕТОДИ „СРЕДЊЕГ ОБИМА“
6.1. Узорак
6.2. Лонгитудинално испитивање
6.3. Експеримент
7. ПРИМЕНА СТАТИСТИКЕ У КРИМИНОЛОГИЈИ
7.1. Примена статистичких метода
7.1.1. Метод корелације
7.2. Статистичке евиденције криминалитета (подаци које садрже;
историјат и упоредни приказ; подела статистичких евиденција; критика;
тамна бројка криминалитета и методи за њено изучавање; бројка
преувеличавања)
8. ТРИАНГУЛАЦИЈА
III ДЕО
ТЕОРИЈЕ У КРИМИНОЛОГИЈИ
1. ЗНАЧАЈ ТЕОРИЈСКОГ ПРИСТУПА У КРИМИНОЛОГИЈИ И
ПОДЕЛА ТЕОРИЈА
2. КЛАСИЧНА ОРИЈЕНТАЦИЈА У КРИМИНОЛОГИЈИ
2.1. Зачетници и најзначајнији представници; основи учења и критика
2.2. Савремени неокласицизам и десни реализам
147
3. ПОЗИТИВИСТИЧКА ОРИЈЕНТАЦИЈА У КРИМИНОЛОГИЈИ
3.1. Картографска школа и Свето тројство криминологије
3.2. Антрополошка, италијанска школа
3.3. Биолошка схватања (злочин и физичка конституција; утицај
генетских фактора)
3.4. Психолошка схватања (психоаналитичка објашњења; теорије
интелигенције)
3.5. Социолошка схватања
3.5.1. Школа друштвене средине
3.5.2. Социолошка школа
3.5.3. Теорија историјског материјализма
3.5.4. Ране америчке социолошке теорије (еколошка теорија;
теорије о учењу; теорије културног конфликта и раскорака; теорије
друштвеног притиска; контролне теорије)
3.5.5. Новије социолошке теорије
4. ТЕОРИЈЕ ДРУШТВЕНЕ РЕАКЦИЈЕ
4.1. Нова друштвена одбрана
4.2. Интеракционизам и теорија етикетирања
4.3. Радикална криминологија
4.4. Феминистички приступ
IV ДЕО
ТРИ ДИМЕНЗИЈЕ КРИМИНАЛНЕ ПОЈАВЕ
1. ФЕНОМЕНОЛОШКА ДИМЕНЗИЈА КРИМИНАЛНЕ ПОЈАВЕ
1.1. Подаци о криминалитету у свету (упоредни подаци; државе са
високом стопом криминалитета; државе са ниском стопом
криминалитета)
1.2. Структура и тенденције криминалитета у РС
1.3. Прогнозирање криминалитета као масовне појаве
1.4. Типологија дела и учинилаца
1.4.1. Насилнички криминлитет (појам и корени насиља;
традиционални и новији облици)
1.4.2. Имовински криминалитет; појам и реаговање грађана
1.4.2.1. Врсте имовинског криминалитета (ситуациони и
конвенционални; криминалитет белог оковратника и криминалитет
корпорација; организовани криминалитет)
1.4.3. Политички криминалитет
1.4.3.1. Тероризам
1.4.4. Саобраћајни криминалитет
2. ЕТИОЛОШКА ДИМЕНЗИЈА КРИМИНАЛНЕ ПОЈАВЕ
2.1. Два приступа узрочности у криминологији
2.2. Покушај објашњења каузалитета
148
2.3. Деловање чинилаца криминалног понашања (спољни,
амбијентални и унутрашњи, индивидуални чиниоци)
3. ВИКТИМОЛОШКА ДИМЕНЗИЈА КРИМИНАЛНЕ ПОЈАВЕ
3.1. „Деликти без жртве“
V ДЕО
СОЦИЈАЛНА РЕАКЦИЈА НА ЗЛОЧИН И КРИМИНАЛИТЕТ
1. ВИДОВИ РЕАКЦИЈЕ ДРУШТВА НА ЗЛОЧИН
1.1. Неформална реакција
1.2. Формална реакција
2. КРИВИЧНО ПРАВО И РЕАКЦИЈА НА КРИМИНАЛНО
ПОНАШАЊЕ
2.1. Одређивање граница и оштрине кривичне репресије
3. ДЕЛОВАЊЕ ПОЛИЦИЈЕ
3.1. Настанак модерне полиције
3.2. Врсте и области полицијске активности
3.3. Стратегије полицијског деловања
3.4. Противречност захтева и сукоб улога
3.5. Полиција и примена принуде
3.6. Опасности занимања; стрес и поткултура полицајаца
3.7. Замерке полицијским органима
3.9. Даљи развој полиције
4. СУДОВИ И ИЗРИЦАЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
4.1. Тенденције у изрицању кривичних санкција у РС
4.2. Независност судства
5. КАЗНЕНЕ УСТАНОВЕ И КОНТРОЛА КРИМИНАЛИТЕТА
5.1. Настанак казне затвора и пенитенцијарних установа
5.2. Стање у првим затворима и њихови реформатори
5.3. Класични системи извршења казне затвора (системи ћелијског
осамљења и комбиновани, прогресивни систем)
5.4. Модерни систем извршења (ресоцијализација као сврха
кажњавања; индивидуализација у извршењу казне; хумано поступање са
осуђеницима)
5.5. Оспоравање казне затвора и ресоцијализације
5.5.1. Оспоравање казне затвора (циљ лишавања слободе;
негативан утицај на осуђеника; осуђеничка заједница; трајање казне;
једна или више врста казни затварања; пренатрпаност затвора и цена
извршења; побуне у затворима и насиље међу осуђеницима; проблем
постпеналне помоћи)
5.5.2. Критике „филозофије третмана“
5.6. Начини за превазилажење кризе
149
5.6.1. Ширење система отворених установа (врсте установа према
степену обезбеђења; појам отворених установа; избор осуђеника за
отворене установе)
5.6.2. Алтернативе казни затвора
5.6.2.1. Алтернативе – појам и врсте (рад у корист заједнице;
кућни затвор и електронски надзор)
5.6.2.2. Алтернативе и будућност казне затвора
6. ФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА И ГАРАНТОВАЊЕ ПРАВА
ЧОВЕКА
6.1. Гаранције у материјалном кривичном праву
6.2. Гаранције у кривичном процесном праву
7. НОВИ ТРЕНДОВИ У КОНТРОЛИ КРИМИНАЛИТЕТА
7.1. Значај кругова одговорности
7.2. Реститутивна и ресторативна правда
7.3. Два приступа поступку према малолетницима
7.4. Контрола криминалитета као глобални проблем
VI ДЕО
ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
1. ПРАВНИ АКТИ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА
1.1. Домен примене и основни принципи
2. ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
2.1. Управа за извршење заводских санкција
2.2. Установе за извршење кривичних санкција (оснивање завода; врсте
и типови завода и њихових одељења; организациона структура завода управних завода, службе у заводима и акт о кућном реду)
3. ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕ ЗАТВОРА
3.1. Сврха и принципи извршења казне затвора
3.2. Упућивање и распоређивање осуђеника у заводе
3.3. Поступак упућивања на издржавање казне затвора; одлагање
извршења казне затвора; пријем и разврставање осуђеног у заводу
3.4. Положај осуђеног
3.4.1. Права осуђеног
3.4.2. Посебна права осуђеног
3.4.3. Премештај осуђеног; прекид извршења казне затвора
3.4.4. Смрт осуђеног
3.5. Мере за одржавање реда и безбедности
3.6. Дисциплински преступи, мере и поступак и материјална
одговорност осуђеног
3.7. Судска заштита осуђеног
150
3.8. Отпуштање осуђеног са извршења казне затвора и помоћ након
извршења казне затвора
4. ИЗВРШЕЊЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ
5. ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕ РАДА У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ
6. ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕ ОДУЗИМАЊА ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ
7. ИЗВРШЕЊЕ УСЛОВНЕ ОСУДЕ СА ЗАШТИТНИМ НАДЗОРОМ
8. ИЗВРШЕЊЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ
9. ИЗВРШЕЊE САНКЦИЈА ИЗРЕЧЕНИХ ЗА ПРЕКРШАЈ И
ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП
10. ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ И НАДЗОР НАД ЗАВОДОМ
11. ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ПРЕМА
МАЛОЛЕТНИЦИМА
11.1. Основне одредбе
11.2. Извршење васпитних мера
11.2.1. Извршење мера упозорења и усмеравања
11.2.2. Извршење мера појачаног надзора
11.2.3. Извршење заводских мера
11.3. Извршење казне малолетничког затвора
11.4. Извршење мера безбедности
11.5. Помоћ после извршења заводских мера и казне малолетничког
затвора
ЛИТЕРАТУРА
1.
2006 (2011).
2.
.
3.
.
,
4.
5.
,
.
,
,
,
, 2013.
,
, 2013,
,
-
, 2005.
,
,
,
,
. 55/2014
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО
I ДЕО
ОПШТА ПИТАЊА МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА
151
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Појам међународног кривичног права
Значај односа међународног права и кривичног права за
међународно кривично дело
Основна начела међународног кривичног права
3.1. Начело законитости
3.2. Начело легитимности
3.3. Начело индивидуалне субјективне кривичне одговорности
3.4. Начело солидарности и узајамног поверења међу државама
3.5. Начело хуманости
3.6. Начело праведности и сразмерности
Извори међународног кривичног права
Развој међународног кривичног права
Временско важење међународног кривичног права
Просторно важење међународног кривичног права
Место извршења кривичног дела
II ДЕО
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ДЕЛО И КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ (ОПШТИ
ДЕО)
1. Међународно кривично дело
1.1. Општи појам међународног кривичног дела и његови
елементи
1.2. Основи искључења међународног кривичног дела
1.2.1. Нужна одбрана
1.2.2. Крајња нужда и принуда
1.2.3. Неурачунљивост, actions liberae in causa и
узраст
1.2.4. Стварна и правна заблуда
1.2.5. Наређење претпостављеног
1.2.6. Остали основи искључења противправности
1.2.6.1. Репресалије
1.2.6.2. Хуманитарна интервенција
1.3. Примена основа искључења кривичног дела у случају
напада НАТО на СР Југославију
1.4. Покушај кривичног дела и добровољни одустанак
1.5. Саучесништво
1.6. Командна одговорност
1.6.1. Настанак и развој командне одговорности у
међународном кривичном праву
152
1.6.2.
2.
Командна одговорност и национално кривично
право
Кривичне санкције
2.1. Врсте кривичних санкција
2.2. Одмеравање казне
2.3. Смањење изречене казне
2.4. Незастаривост међународних кривичних дела
III ДЕО
МЕЂУНАРОДНА КРИВИЧНА ДЕЛА
1.
2.
3.
4.
Геноцид
Ратни злочини
2.1. Ратни злочин у нашем кривичном законодавству
2.1.1. Ратни злочин против цивилног становништва (члан 372
КЗ)
2.1.2. Ратни злочин против рањеника и болесника (члан 373 КЗ)
2.1.3. Ратни злочин против ратних заробљеника (члан 374 КЗ)
2.1.4. Остали ратни злочини
2.1.4.1. Противправно убијање и рањавање непријатеља
(члан 378 КЗ)
2.1.4.2. Противправно одузимање ствари од убијених (члан
379 КЗ)
2.1.4.3. Употреба недозвољених средстава борбе (члан 376)
2.2. Ратни злочини у Римском статуту
Злочин против човечности
Злочин против мира (агресија)
IV ДЕО
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВОСУЂЕ
1.
2.
Ad hoc трибунали
1.1. Нирнбершки и Токијски трибунал
1.2. Трибунали за бившу Југославију и Руанду
1.2.1. Оснивање ad hoc трибунала за бившу Југославију и
Руанду
1.2.2. Организација, надлежност и основне карактеристике
права које примењују ad hoc трибунали Савета
безбедности
Стални међународни кривични суд
153
2.1. Оснивање и карактеристике права које ће примењивати
Међународни кривични суд
2.2. Надлежност и организација Међународног кривичног суда
Однос Међународног кривичног суда, ad hoc трибунала и националних
судова
V ДЕО
3.
МЕЂУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЋ У КРИВИЧНОПРАВНИМ
СТВАРИМА
1.
2.
3.
4.
Међународна кривичноправна помоћ у ужем смислу
Екстрадиција
2.1. Екстрадиција страној држави
2.2. Екстрадиција међународном кривичном суду
Уступање кривичног гоњења
Извршење стране кривичне пресуде
VI ДЕО
ПЕРСПЕКТИВЕ МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА
Литература:
1. Зоран Стојановић, Међународно кривично право, Београд, 2012. г.
2. Antonio Kaseze, Међународно кривично право, Београд, 2005.
СОЦИЈАЛНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Појам социјалног права
Циљ социјалног права
Дефиниција социјалног права
Предмет социјалног права
Елементи социјалног права
Значај социјалног права
Метод социјалног права
Однос социјалног права са другим гранама права
Извори социјалног права
9.1. Домаћи извори
9.2. Међународни извори
154
10. Начела социјалног права
11. Развој социјалног права
12. Појам социјалне сигурности и социјалне државе
13. Социјално-економска права у међународним изворима
14. Појам и подела социјално-економских права
15. Социјално-економска права у Србији
15.1. Индивидуална социјална-економска права у Србији
15.2. Колективна социјално-економска права у Србији
16. Социјална политика (појам и карактеристике)
17. Појам и гране социјалног осигурања
17.1. Здравствено осигурање
17.2. Пензијско осигурање
17.3. Осигурање за случај незапослености
18. Здравствена заштита у Србији
18.1. Систем здравствене заштите у Србији
18.2. Права пацијената
18.3. Заштита права у здравственој заштити
19. Осигурање за случај незапослености у Србији
19.1. Носиоци запошљавања
19.2. Права незапослених лица
19.3. Поступак остваривања права и надзор
19.4. Обавезе незапослених лица
20. Социјално старање (социјална помоћ)
20.1. Заштита од сиромаштва у Србији
20.2. Права из социјалног старања у Србији
20.3. Установе социјалне заштите
20.4. Остваривање и заштита права из социјалног старања
21. Посебна заштита деце и породице (упоредно-правни преглед)
21.1. Систем друштвене бриге о деци и породици у Србији
21.2. Права на финансијску подршку породици са децом у Србији
22. Социјална заштита бораца, војних инвалида и жртава оружаних
сукоба у Србији
Литература:
1.
Проф. др Сенад Јашаревић, Социјално право, Правни факултет, Нови
Сад, 2010. год.
Законски прописи:
155
Позитивни
прописи
Републике
Србије
о
социјалном
осигурању/социјалној сигурности (пензијском и инвалидском осигурању,
здравственом осигурању, здравственој заштити, осигурању за случај
незапослености).
а) Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник
РС“, бр. 34/03, бр. 64/04, бр. 84/04, ....бр.107/09, и даље)
б) Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 106/06)
в) Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05)
г) Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011).
д) Закон о запошљавању и осигурању за случај незаослености („Сл.гл. РС“,
бр. 71/03, бр. 84/04, бр. 36/09...) – други референтни прописи.
д) Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. гл. РС“, бр,
107/09)
СТЕЧАЈНО ПРАВО
156
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Појам и предмет стечајног права
Врсте стечаја
Регулисање стечајног поступка у домаћем законодавству
Стечајна начела
Чињенице које одређују стечајни поступак
Настанак и историсјки развој стечаја
1.
2.
3.
4.
5.
II
Надлежност за покретање стечајног поступка
Разлози за покретање стечајног поступка
Случајеви када се стечајни поступак не спроводи
Странке стечајног поступка
Органи стечајног поступка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III
Појам и сврха стечајног поступка
Покретање стечајног поступка
Претходни стечајни поступак
Главни стечајни поступак
Правне последице покретања стечајног поступка
Врсте правних последица и време њиховог наступања
4.
5.
6.
IV
Дејство правних последица покретања стечајног поступка према
повериоцима
Дејство правних последица на потраживања поверилаца
Дејство стечаја на правне послове закључене до његовог
покретања
Правна дејства према солидарним дужницима
Правна дејства према јемцима
Дејство према дужницима стечајног дужника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
V
Побијање правних радњи стечајног дужника - појам и сврха
Разлике између побијања у стечају и ван стечаја
Однос побијања и ништавости
Врсте намирења
Оштећење стечајних поверилаца
Немогућност побијања
Побојни рокови
Радње побијања
Странке у поступку побијања
Дејство побијања
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
VI
Стечајни повериоци и стечајна маса
Излучно право и излучни поверилац
Разлучни поверилац
Повериоци стечајне масе
Управљање имовином и правима
Утврђивање потраживања
Продаја дужника
1.
2.
3.
4.
VII
Стечајна маса
Намирење поверилаца
Закључење стечајног поступка
Стечај мале вредности
1.
2.
3.
1.
2.
3.
VIII
Кривична дела у вези са стечајним поступком предвиђена у
кривичном законодавству Србије
Кривична дела предвиђена у стечајном законодавству Србије
Примена закона о стечајном поступку
157
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
158
IX
Појам и регулисање реорганизације стечајног дужника
Поступак реорганизације
Елементи плана реорганизације
Субјекти поступка реорганизације и подношење плана
Усвајање и примена плана
Мере реорганизације
X
Појам посебних стечајни поступака
Субјекти против којих се покрећу посебни стечајни поступци
Основне разлике између посебних и општих стечајних поступака
Регулисање стечаја банака и осигуравајућих друштава
Основни елементи ZSLBO код регулисања стечаја банака и
осигуравајућих друштава
Ретроактивно важење ZSLBO
XI
Предузетник као стечајни дужник
Стечај предузетника у законодавствима суседних земаља
Регулисање стечаја предузетника у стечајном законодавству
Србије
Лична управа
Ослобађање предузетника од одговорности за плаћање обавеза
након закључења стечајног поступка
Основне разлике између стечаја предузетника и осталих
стечајних поступака
1.
2.
3.
4.
5.
6.
XII
Коришћење термима међународни стечај
Правила Међународног приватног права и међународни стечај
Претпоставке за признање и извршење страних одлука
Елемент иностраности и међународни стечај
Домаћи и међународни извори (акти, закон, уговори)
Концепције стечајног поступка са елементом иностраности
1.
2.
3.
XIII
Институт међународног стечаја
Примена ЗСП у области међународног стечаја
Главни и секундарни стечајни поступак
4.
5.
6.
7.
Поједини институти у ЗСП
Одредбе ЗСП које обезбеђују функционисање међународног
стечаја
Овлашћења страног представника
Повериоци у међународном стечају
1.
2.
3.
4.
XIV
Признање страног стечајног поступка
Правно дејство признања страног стечајног поступка
Сарадња између домаћих и страни судова
Постојање више страних поступака
1.
2.
3.
4.
5.
6.
XV
Појам ликвидације
Врсте ликвидације
Разлози за покретање ликвидационог поступка
Судска ликвидација
Вансудска ликвидација
Ликвидација банака и осигуравајућих друштава
Литература
1.
2.
3.
Мирко Васиљевић, Компанијско право, Београд, 2005
Братислав Милановић, Драган Вујисић, Пословно право,
Краљево, 2009
Милена Јовановић Затилла, Владимир Чоловић, Стечајно право,
Београд, 2007.
ОСНОВИ ПРАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
ПРВИ ДЕО
НАСТАНАК И ТРАНСФОРМАЦИЈА ЕВРОПСКЕ ЕКОНОМСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
А.Европска економска заједница до споразума из Мастрихта
1.Настанак и циљеви Европске економске заједнице
2.Процес реформи Европске економске заједнице
Б.Европска заједница и Европска унија после Мастрихта
1.Циљеви и задаци Европске заједнице и Европске уније према
Споразуму из Мастрихта
2.Правна природа Европске заједнице
159
3.Правна природа Европске уније
4.Одлучивање квалификованом већином и процедура коодлучивања у
Савету
5.Састав комисије
6.Састав Европског парламента
7.Правни субјективитет Уније
8.Обележја Уније
ДРУГИ ДЕО
ПРАВО ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
А.Појам и природа комунитарног права
1.Појам и садржина комунитарног права
2.Правна природа комунитарног права
3.Подела легислативних надлежности између држава чланица и
заједнице
Б.Извори комунитарног права
1.Примарни извори
2.Секундарни извори
3.Акти и инструменти Европске уније
4.Општа правна начела и општа правила међународног права
5.Судска пракса
6.Систематизација и хијерархија комунитарних извора права
Ц.Однос комунитарног права према правима држава чланица
1.Начело директне примене
2.Начело супериорности
3.Начело директног дејства
ТРЕЋИ ДЕО
А.Право унутрашњег тржишта
1.Правне карактеристике унутрашњег тржишта Европске уније
2.Трансформација заједничког у унутрашње тржиште
3.Хармонизација прописа у трећим државама
Б.Начело слободе промета робе
1.Царинске уније
2.Заједничка царинска тарифа
3.Одређивање порекла и вредновање робе
4.Дажбине истог дејства као царинске дажбине
5.Забрана квантитативних ограничења и мера сличног дејства
6.Одступања и ограничења од примене одредби о
уклањањуквантитативних ограничења и мера које имају исто дејство
160
7.Општа одступања из чл.30 Уговора о оснивању
8.Остала одступања од слободе промета робе
9.Ограничења од примене члана 28 Уговора о оснивању
Ц.Спољна трговинска политика Европске заједнице
1.Заједничка трговинска политика
2.Заједничка пољопривредна политика:Извори права и предмет
регулисања
Д.Начело слободе кретања лица
1.Појам начела слободе кретања лица
2.Слобода кретања радника
3.Самозапослена лица
4.Економска садржина права кретања радника
5.Ограничења слободе кретања
6.Право на слободно кретање и боравак грађана Уније након споразума
из Мастрихта
7.Слобода кретања грађана Уније
Е.Право настањивања
1.Појам и субјекти права настањивања
2.Предузећа као субјекти права настањивања
Ф.Начело слободе вршења услуга
1.Извори права
2.Појам начела слободе вршења услуга
3.Појам услуга
4.Препреке слободном вршењу услуга и правна средства и методи
њиховог уклањања и превазилажења
Г.Начело слободе кретања капитала
1.Успостављање економске и монетарне уније након Мастрихта и
Амстердама
ЧЕТВРТИ ДЕО
А.Спољни односи Европске заједнице
1.Карактеристике политике спољних односа
2.Политика ширења
3.Економске санкције као средство спољне политике Европске уније
4.Од регионалног приступа до Пакта о стабилности за југоисточну
Европу
Б.Односи између Југославије и Европске економске заједнице
1.Односи између Европске економске заједнице и СФРЈ
2.Основне карактеристике Споразума о сарадњи
Б.Односи између Европске Уније и држава западног Балкана
1.Процес стабилизације и придруживања
2.Ојачани процес стабилизације и придруживања
161
3.Услови за закључивање споразума о стабилизацији и придруживању
4.Acljuis Communautaire
Литература:
1. Радован Вукадиновић , Право Европске уније, Крагујевац , 2006.
МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ
Основни појмови о међународним економским односима
1.1. Предмет, циљ и метод изучавања међународних економских односа
1.2. Међународна подела рада и светско тржиште
1.3. Субјекти у међународним економским односима
1.4. Фактори међународних економских односа
Теорије међународне трговине
2.1. Меркантилизам
2.2. Класична теорија међународне трговине
2.3. Неокласичне теорије међународне трговине
2.4. Новије теорије међународне трговине
2.5. Алтернативне теорије међународне трговине
Модели и инструменти међународне трговинске политике
3.1. Историјски модели међународне трговинске политике
3.2. Модели међународне трговинске политике после Другог светског
рата
3.3. Општи споразум о царинама у трговини – GATT
3.4. Конференција УН за трговину и развој – UNCTAD
3.5. Светска трговинска организација – СТО
3.6. Инструменти међународне трговинске политике
Међународни монетарни систем
4.1. Појам и значај међународног монетарног система
4.2. Међународни монетарни фонд
4.3. Методи међународне трговине и плаћања
4.4. Појам и врсте девизног курса
4.5. Платни биланс (појам и структура)
Међународно кретање фактора производње
5.1. Међународно кретање капитала (појам и значај)
5.2. Међународне организације за дугорочно финансирање развоја
162
5.3. Међународна миграција радне снаге
5.4. Међународни трансфер технологије
Међународна економска интеграција
6.1. Појам и фазе међународне интеграције
6.2. Регионалне економске интеграције развијених земаља
6.3. Регионалне економске интеграције земаља у развоју
6.4. Глобализација
Литература:
1. Др Мирјана Маљковић, Међународни економски односи, Економски
факултет Приштина, Косовска Митровица, 2011.
ХИПОТЕКАРНО ПРАВО
1. НЕДЕЉА
УВОД У ХИПОТЕКАРНО ПРАВО
Појам, настанак и развој хипотеке и хипотекарног права, хипотека у
римском праву, хипотека у француском праву, хипотека у немачком
праву (хипотека пре доношења Немачког грађанског законика,
хипотека по Немачком грађанском законику, редовна хипотека,
земљишни и рентни дуг).
2. НЕДЕЉА
ПРАВНА ПРИРОДА ХИПОТЕКЕ
Правна природа заложног права. Правна природа хипотекарног
права.
Облигационоправне
одлике
хипотекарног
права.
Стварноправне одлике хипотекарног права.
Предности и мане хипотеке над осталим средствима обезбеђења
потраживања.
3. НЕДЕЉА
НАЧЕЛА ХИПОТЕКЕ
Начело акцесорности, садржина и одступања
Начело официјелности, садржина и одступања
163
Начело специјалности, садржина и одступања, хипотека за будућа и
условна потраживања – кауциона и кредитна хипотека.
Начело недељивости, садржина и одступања
4. НЕДЕЉА
ВРСТЕ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА И ОБЛИЦИ ХИПОТЕКЕ
Хипотека и ручна залога.
Облици хипотеке: хипотека на броду и ваздухоплову, својинска
хипотека, мобилијарна хипотека, антихреза.
Врсте хипотека према основу настанка: уговорна хипотека,
једнострана хипотека, извршна вансудска хипотека, судска
(судскоуговорна) хипотека, законска хипотека.
5. НЕДЕЉА
САДРЖИНА ХИПОТЕКАРНОГ ОДНОСА – ПОЈАМ И ЕЛМЕНТИ
Појам и елементи хипотекарног односа, субјекти хипотекарног
односа.
Предмет хипотеке.
Обим (домашај) хипотеке, екстензивност хипотеке.
Потраживање обезбеђено хипотеком.
6. НЕДЕЉА
САДРЖИНА ХИПОТЕКАРНОГ ОДНОСА – ПРИМАРНА ПРАВА
ХИПОТЕКАРНОГ ПОВЕРИОЦА
Појам и врсте примарних права хипотекарног повериоца.
Право намирења хипотекарног повериоца, појам, дејство и
предпоставке за реализацију права намирења.
Право намирења и право продаје.
Расподела
средстава
добијених
продајом
хипотековане
непокретности.
7. НЕДЕЉА
САДРЖИНА ХИПОТЕКАРНОГ ОДНОСА – ПРИМАРНА ПРАВА
ХИПОТЕКАРНОГ ПОВЕРИОЦА – ПРАВО НАМИРЕЊА
Општа правила о намирењу (поступак извршња на хипотекованој
непокретности)
Вансудски поступак намирења
Начини вансудске продаје хипотековане непокретности.
Намирење када је предмет хипотеке објекат у изградњи.
Забрана клаузуле леx цоммиссориа и остале забрањене клаузуле
(забрана уговарања марцијанског пакта, забрана уговарања пацтум
антицхретиум, забрана осталих уговорних одредби).
164
8. НЕДЕЉА
САДРЖИНА ХИПОТЕКАРНОГ ОДНОСА – ПРИМАРНА ПРАВА
ХИПОТЕКАРНОГ ПОВЕРИОЦА – ПРАВО ПРВЕНСТВА
Појам и елементи права првенства, утврђивање првенственог реда,
промена реда првенства утврђеног рангом хипотеке. Право првенства
и редослед намирења поверилаца. Право првенства и пуноважност
потраживања и хипотеке.
9. НЕДЕЉА
САДРЖИНА ХИПОТЕКАРОГ ОДНОСА – СЕКУНДАРНА ПРАВА
ХИПОТЕКАРНОГ ПОВЕРИОЦА – ПРАВА ВЕЗАНА ЗА ПРЕДМЕТ
ХИПОТЕКЕ
Право прегледа хипотековане непокретности, права у случају
смањења предмета хипотеке, права у случају угрожавања интереса
хипотекарног повериоца, утицај на право управљања хипотекованом
непокретношћу, право забране располагања хипотекованом
непокретношћу.
10. НЕДЕЉА
САДРЖИНА ХИПОТЕКАРНОГ ОДНОСА – СЕКУНДАРНА ПРАВА
ХИПОТЕКАРНОГ ПОВЕРИОЦА – РАСПОЛАГАЊЕ ХИПОТЕКОМ
Располагање неисписаном хипотеком.
Забележба задржавања првенственог реда и предбележба нове
хипотеке.
Уступање потраживања обезбеђеног хипотеком.
Право заснивања над хипотеке.
11. НЕДЕЉА
САДРЖИНА ХИПОТЕКАРНОГ ОДНОСА – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ХИПОТЕКАРНОГ ДУЖНИКА
Право вршења својинских овлашћења на хипотекованој
непокретности.
Право на вишак средстава добијених продајом хипотековане
непокретности.
Право на брисање хипотеке.
Обавеза хипотекарног дужника да осигура хипотековану
непокретност.
Обавеза хипотекарног дужника да трпи намирење потраживања из
вредности хипотековане непокретности.
165
Обавеза уздржавања од радњи које умањују вредност хипотековане
непокретности.
Преузимање дуга и лична суброгација.
12. НЕДЕЉА
ПРЕСТАНАК ХИПОТЕКЕ УСЛЕД ПРЕСТАНКА ОБЕЗБЕЂЕНОГ
ПОТРАЖИВАЊА
Опште правило престанка хипотеке услед престанка обезбеђеног
потраживања. Случајеви престанка обезбеђеног потраживања.
Сједињене (конфузија). Застарелост обезбеђеног потраживања и
хипотека.
13. НЕДЕЉА
ПРЕСТАНАК ХИПОТЕКЕ НЕЗАВИСНО ОД ПРЕСТАНКА
ОБЕЗБЕЂЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА
Уопште о могућности престанка хипотеке независно од престанка
потраживања. Одрицање од хипотеке, ненаступање услова и протек
рока, консолидација, пропаст хипотековане непокретности,
експропријација,
јавна
продаја,
амортизација
обезбеђеног
потраживања.
14. НЕДЕЉА
ЦЕНТРАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА ХИПОТЕКА
Појам централне евиденције хипотека. Садржина централне
евиденције хипотека. Дејство уписа хипотеке у централну евиденцију
хипотека.
15. НЕДЕЉА
НОВО ХИПОТЕКАРНО ПРАВО У СРБИЈИ
Опште напомене: хипотекарно право пре Другог светског рата.
Хипотека према Закону о основама својинскоправних односа.
Хипотека према Закону охипотеци: појам и правна природа хипотеке,
предмет и обим хипотеке и обезбеђено потраживање, врсте и
стицање хипотеке.
Извршна вансудска хипотека, облик и садржина уговора о хипотеци
као извршне исправе.
Права и обавезе субјеката хипотекарног односа.
Намирење, поступак вансудског намирења.
Престанак хипотеке: опште одредбе, испис (упис брисања) хипотеке,
ко може захтевати упис брисања хипотеке, основ бисања. Испуњење
обезбеђеног потраживања, сједињење (конфузија), потпуна пропаст
ствари, експропријација, консолидација, одрицање од хипотеке,
166
амортизација обезбеђеног потраживања, судска и вансудска јавна
продаја.
Заснивање нове хипотеке: располагање неисписаном хипотеком,
забележба задржавања првенственог реда, предбележба нове
хипотеке.
Централна евиденција хипотека.
Обавезна литература и извори:
Уџбеници:
1.
Душко Медић, Хипотека и остала средства обезбеђења
потраживања- стање и правци развоја, Бања Лука, 2005;
2. О. Станковић – М. Орлић, Стварно право (§ 1, 2. и 6. Главе
шесте), Београд, издања након 1993;
3. Александар Глогинић, Коментар закона о хипотеци, Београд,
2007.
Закони:
8.
Закон о хипотеци (Сл. гласник РС, бр. 115/05)
МЕЂУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО
1. Појам међународног хуманитарног права
2. Еволуција и развој хуманнитарног права-Египат, Грчка , Рим, Ману
закон
3. Средњи век развој хуманитарног права-,јавни и приватни ратови,
Латерански концил 1179, Правилник Хенрија V
4. Развој међународног хуманитарног права после грађанских револуција
5. Развој хуманитарног права до прве половине XIX века , декрети
француске Националне скупштине
6. Развој хуманитарног права у другој половини XIX века Либерова
упуства, Ратна правила Кнежевине Србије
7. Развој хуманитарног права од 1899 до 1949.
8. Извори међународног хуманитарног права
9. Међународни обичаји , Де Мартенсова клаузула
10. Међународно уговорно право
11. Међународне конвенције - Женевске конвенције
12 Међународне конвенције -Хашке конвенције 1899-1907.
13. Међународне конвенције-Петровградска декларација
14. Женевске конвенције о заштити жртава рата из 1949, доношење ,
ступање на снагу , појам међународног сукоба, однос према
167
појединцу
15. Однос Женевских конвенција према Протоколима I и II и Хашким
конвенцијама
16. Однос Женевских конвенција према ius cogens
17. Правила која регулишу средства и начин вођења оружане борбе
18. Општи правни приципи и правила
19. Правила која регулишу средства ратовања
20. Забрана примене оружја која проузрокују непотребне патње
21. Појам војне потребе и међународно хуманитарно право
22. Средстава ратовања и ограничавање употребе
23. Забрана употреба и карактеристике оружја за масовно уништење
24. Хемијско оружје, историја употребе и Конвенција о забрани
25. Дозвољеност употребе нуклеарног оружја , конвенције УН , став
МСП из 1996.
26. Дозвољеност употребе нуклеарног оружја, правила обичајног права,
уговори о неширењу и забрани проба, САЛТ и СТАРТ споразуми
27.Правила која регулишу начине ратовања
28. Перфидије, историја , Хашке конвениције и Протокол из 1977
29. Ратна лукавства дозвољеност и врсте
30. Појам ускраћивање милости у хуманитарном праву
31. Појам ратног плена у копененом и поморском ратовању, контрабанда
32. Регулисање начина ратовања с обзиром на лица и својства објекта
33. Поступањем са лицем које је напустило ваздухоплов и које је
онеспособљено за борбу, Протокол I и обичајно право
34. Ограничења напада и избор циљева , Протокол II
35. Репересалије, појам и врсте, дозвољеност
36. Реторзије , појам и врсте, дозвољеност
37. Заштита лица у оружаним сукобима
38. Опште карактеристике заштите лица у оружаним сукобима
39. Систем контроле и заштита лица у оружаним сукобима
40. Разлика у обавезности Женевских конвенција и Хашких конвенција
41. Појам силе заштитнице у међународном хуманитарном
праву,обавештавање, посете , престанак делатности
42. Међународни црвени крст, историја /Солферино,устројство
43. Начела Међународног црвеног крста, стаутс у УН
44. Појам рањеника , болесника и бродоломника и санитетског особља
према Женевским конвенцијама и Протоколима
45. Заштита рањеника , болесника и бродоломника према Женевским
конвенцијама , забрањене мере и поступање
46. Заштита санитетских објеката копну и мору и ваздуху према
Женевским конвенцијама
47. Појам и заштита ратних заробљеника према Женевској конвенцији
168
48. Услови за стицање статуса ратног заробљеника
49. Статус заробљених учесника унутрашњих оружаних сукоба према
протоколима и ограничење важности
50. Права и дужности ратних заробљеника према Женевској конвенцији
51. Појам и заштита цивилног становништва према Женевској
конвенцији и Протоколу, заштита на окупираној територији
52. Небрањена места и демилитаризоване и санитетске зоне
53. Интернирање према Женевској конвенцији
54. Статус жена , деце и странаца, свештеника и новинара према према
Женевским конвенцијама
55. Статус лица која не уживају заштиту међународног хумнаитарног
права према Протоколу
56. Заштита објеката непходних за опстанак цивилног становништва и
културних добара
57. Поштовање међународног хуманитарног права и одговорност за
повреде
58. Еволуција обавезе поштовања међународног права
59.Одговорност за повреде међународног хуманитарног права , историја,
Брајзах, Версај, Нинберг , Токијо
60. Одговорност за повреде међународног хуманитарног права и ad hoc
трибунали основани од стране УН
61. Обавеза поштовања међународног хуманитарног права према
Женевским конвенцијама, Протоколима и обичајима, правни
саветници, реципроциттет
62. Однос међународног хуманитарног права и људских права
итеграционистичко, сепаратистичко и комплеменатаристичко
схватање
63. Појам и врсте међународних кривичних дела
64. Појам геноцида као врсте међународног кривичног дела ,кажњива
дела према Конвенцији о геноциду
66. Злочин против мира
67. Ратни злочин
68. Злочин против човечности
69. Разлика између геноцида и злочина против човечности
70. Одговорност државе за повреде међународног хуманитарног права
71. Одговорност појединцва за повреде међународног хуманитарног
права
72. Међународни кривични суд
73. Командна одговорност у Статуту Међународног кривичног суда и ,
кривичном законодавству Србије
74. Оснивање и састав Међународног кривичног суда
75. Надлежност Међународног кривичног суда
169
Основна литература:
1. Јончић В. Међународно хумнанитарно право , Правни факултет,
Београд, 2010.
ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВО
1. Историја дипломатије и дипломатског права
2. Историја дипломатије
3. Спорадична дипломатија
4. Модерна дипломатија након Вестфалског мира 1648 Француска ,
Русија , Турска и Енглеска
5. Развој дипломатског права Бечки и Ахенски конгрес
6. Конвенција о дипломатским односима и Конвенција о представљању
држава у њиховим односима са међународним организација
7. Право представљања држава –унутрашње или међународно право
8. Општа разматрања
9. Теорија међународног права
10. Право представљања-интернационалистичка теорија
11. Право представљања -уставна теорија
12. Право представљања -мешовита теорија
13. Међународна пракса
14. Дипломатска пракса
15. Међународна судска пракса
16. Право представљања-заштита бугарске мањине у Грчкој случај
Политис
17. Право представљања-Минхенски споразум
18. Случај Источног Гренланда-Ихеленова декларација
19. Осврт на теоријска схватања
20. Осврт на праксу
21. Решење утврђено Бечком конвенцијом о праву међународних уговора
22. Формална ограничења уговорне способности по међународном праву
23. Накнадна потврда акта извршеног без овлашћења
24. Посебна овлашћења за изражавања пристанка државе
25. Унутрашњи органи за одржавање међународних односа
26. Унутрашњи органи за одржавање међународних односа
27. Шеф државе
28. Положај шефа државе у иностранству
29. Имунитет шефа државе у иностранству
30. Положај шефа владе у иностранству
31. Положај министра иностраних послова и других министара у
иностранству
32. Представници државе пред међународним судовима , арбитражама и
војни команданти
170
33. Спољашњи органи за одржавање међународних односа
34. Општа разматрања
35. Успостављање дипломатских односа и право одашиљања
дипломатских представника
36. Вишеструко заступање
37. Састав дипломатске мисије
38. Дипломатско особље мисије и подела на класе
39. Сагласност државе пријема неформална провера и акредитвно писмо
40. Административно-техничко и послужно особље у оквиру
дипломатске мисије
41. Дипломатски кор и доајен дипломатског кора
42. Функције, обавезе и задаци дипломатских представника
43. Статус дипломатског представништва
44. Статус просторија дипломатске мисије
45. Архива и документи дипломатске мисије
46. Олакшице у раду мисије и слобода кретања и комуникације
47. Личне привилегије и имунитети дипломатских представника
48. Неприкосновеност , хапшење и притвор дипломатских представника
49. Судски, грађански и кривични имунитет дипломатских представника
50. Привилегије дипломатских представника,порез, царине и лични
пртљаг
51. Имунитети других чланова особља мисије
52. Судски, грађански и кривични и функционални имунитет породица
дипломатских представника и административног и техничког особља
53. Правни основ имунитета ексториторијалност и функционална теорија
54. Престанак функције дипломатског представника
55. Дипломатски курири, врсте , привилегије и иумунитети
56. Специјалне мисије
57. Генеза, појам и правни стаутс специјалних мисија
58. Ирегуларни облици дипломатског представљања
59. Силе заштитнице у дипломатском праву,историја и дистинкција у
односу на регуларну дипломатску заштиту
60. Секције за заштиту интереса и представништва, историја и
дистинкција у односу на регуларну дипломатску заштиту
61. Конзули
62. Конзули, историјски развој, простатес , средњи век и развој до XVII
века
63. Појам и врсте конзула према Конвенцији о конзуларним односима
64. Конзуларна мисија , структура и бројност
65. Успостављање конзуларних односа , патентно писмо ,егзекватура
66. Привилегије и имунитети конзула и дистинкција у односу на
дипломатске представнике
67.Функције конзула и дистинкција у односу на дипломатске
представнике
171
68. Спољашњи органи представљања државе на мултелатералној равни
69. Мултиралатерлана дипломатија појам и врсте према Конвенцији о
представљању држава у њиховим односима са међународним
организацијама
70. Функције сталне мисије при међународним организацијама и статус
делегација
71. Посматрачи при органима УН и на конференцијама
72. Појам и правни положај и имунитети службеника међународних
организација
73. Извори привилегија и имунитета међународних организација
74. Привилегије и имунитети УН и службеника УН
75. Експерти УН у мисијама , имунитет
76. Најважније дипломатске конвенције
77. Међународни суд правде-случај дипломатског и конзуларног особља
САД у Техерану
Основна литература
1. Крећа М. Међународно право представљања: дипломатско и конзуларно
право , Правни факултет, Београд, 2012.
ИСПИТНА ПИТАЊА
ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА
172
УВОД У ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Настанак Увода у право
Предмет Увода у право
Метод Увода у право
Значај Увода у право
Однос Увода у право према другим правним наукама
Однос Увода у право према сродним дисциплинама
Појам државе
Држава као политичка заједница с посебним обележјима
Држава као правна организација
Елементи (обележја) државе
Државна власт
Државна сувереност
Просторност (територијалност)
Држављанство
Настанак и функције државноправног поретка
Промене државноправног поретка
Еволутивне промене државноправног поретка
Револуционарне промене државноправног поретка
173
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
174
Реформа
Државни удар
Пуч
Државна организација
Начела државне организације
Државни облици
Облик владавине
Монархија (појам и врсте)
Република (појам и врсте)
Облик политичког режима
Демократија (појам и врсте)
Аутократија (појам и врсте)
Облик државног уређења
Централизација и децентрализација у држави
Сложена држава
Федерација
Конфедерација
Проста држава
Облик државне власти
Принцип јединства власти
Принцип поделе власти
Појам и врсте државних органа
Оружани и грађански органи
Демократски и бирократски органи
Одлучујући и извршни органи
Политички и стручни органи
Инокосни и зборни органи
Државни орган и државно службено лице
Појам и врсте државних службених лица
Државна организација и државни апарат
Правна држава
Појам и врсте друштвених норми
Однос норме и природних закона, односно стварности
Појам права
Однос права према религији
Однос права према обичају
Однос права према моралу
Однос права према правди
Правни поредак (појам и елементи)
Појам правне норме
Елементи правне норме
Претпоставка диспозиције
61. Диспозиција (појам и врсте)
62. Претпоставка санкције
63. Санкција (појам и врсте)
64. Врсте правних норми
65. Повезивање правних норми у правни поредак
66. Појам правног акта
67. Однос између психичког акта и његовог спољног израза
68. Елементи правног акта
69. Облик (форме) правног акта
70. Материја (садржина) правног акта
71. Врсте правних аката
72. Општи правни акт (појам и врсте)
73. Појединачни правни акт (појам и врсте)
74. Формални извор права
75. Доношење правног акта
76. Извори права
77. Устав
78. Закон
79. Државни општи правни акти нижи од закона
80. Акти друштвених организација
81. Уговор као извор права
82. Обичај као извор права
83. Судска пракса као извор права (судски прецедент)
84. Судска пракса и пракса других органа
85. Правна наука
86. Правна празнина и слободно стварање права
87. Судски акт
88. Управни акт
89. Правни посао (уговор и тестамент)
90. Појам и елементи правног односа
91. Субјект права (појам и врсте)
92. Физичко лице
93. Правно лице
94. Заступник
95. Правно овлашћење
96. Субјективно право
97. Надлежност
98. Правна обавеза
99. Објекат права
100. Правно стање (ситуација, статус)
101. Правне чињенице
102. Застарелост и одржај
175
103. Настанак, мењање и престанак правних односа
104. Појам и значај примене права
105. Процес примене правне норме
106. Материјални акт
107. Нижа и виша критика норме
108. Важење правне норме у простору
109. Важење правне норме у времену
110. Повратна снага правне норме
111. ДоказиПравне претпоставке
112. Појам, предмет и значај тумачења права
113. Врсте тумача права
114. Тумачење државних органа
115. Тумачење недржавних субјеката
116. Научно тумачење
117. Средства тумачења
118. Језичко значење правне норме
119. Језичко тумачење
120. Право значење правне норме
121. Везано и слободно тумачење
122. Субјективно и објективно тумачење
123. Статичко и еволуционистичко тумачење
124. Логичко тумачење
125. Систематско тумачење
126. Историјско тумачење
127. Циљно тумачење
128. Упоређивање и исправљање језичког и правог значења правне норме
129. Попуњавање правних празнина
130. Правна празнина
131. Појам и врсте тумачења у ширем смислу
132. Аналогија
133. Разлог супротности
134. Закључак од већег на мање
135. Закључак од мањег на веће
136. Уско тумачење изузетака
137. Попуњавање правних празнина општим правним начелима
138. Појам, елементи и врсте система права
139. Елементи система права (правна установа, правна грана и правна
област)
140. Правна установа
141. Правна грана
142. Правна област (појам и врсте)
143. Легитимитет права у извору и легалитет у његовој примени
176
144. Правна снага правног акта
145. Правна средства
146. Правноснажност и извршност
147. Позитивно и природно право
148. Главна гледишта на однос државе и права
149. Улога државе у рационализовању права
150. Улога државе у стварању права
151. Улога државе у примени права
152. Улога права у рационализовању државе
153. Улога права у организовању државе
154. Улога права у функционисању државе
155. Улога права у ограничавању државне власти
156. Однос државе и права према начину производње
157. Однос државе и права према друштвеним класама
158. Однос државе и права према нацији
159. Однос државе и права према друштвеним групама и организацијама
160. Однос државе и права према идеологији
161. Природноправне теорије
162. Античке природноправне теорије
163. Хришћанске и рационалне природноправне теорије (или феудалне и
буржоаске природноправне теорије)
164. Историјскоправна школа
165. Социолошко правне теорије
166. Марксистичка теорија
167. Догматичко-нормативистичке теорије
168. Аналитичка правна теорија
169. Психолошка теорија
СОЦИОЛОГИЈА
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Огист Конт
Херберт Спенсер
Емил Диркем
Карл Маркс
Макс Вебер
Географске теорије
Биолошке теорије
Псиколошке теорије
Индивидуалнопсихолошке теорије
Социјалнопсихолошке теорије
Функционализам
Мертонова верзија функционализма
177
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
178
Структурализам
Симболички интеракционизам
Марксизам
Научне чињенице
Научни закони
Научне теорије и модели
Значење израза : “теорија“
Структура научне теорије
Хиупотеза
Речници
Модели
Функције научних теорија
Социологија и историја
Социологија и психологија
Посебне (специфичне) психологије
Историјат развоја односа социологије и других система мишљења
Социологија и екологија
Појам и развој екологије као науке
Екологија и друге науке
Еколошка социологија
Еколошки покрет
Еколошки порез
Даљи правци еколошког покрета
Остала глобална питања
Социологија у свакодневном животу
Социологија рада
Социологија религије
Социологија политике
Социологија културе
Појам културе
Три елемента културе
Примарни фактори
Прокламоване вредности
Основне претпоставке
Ледени брег културе
Културни шок
Култура кроз историју
Културно разумевање
Мултикултурализам
Управљање културном различитишћу
Уметност
Антиуметност
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
Кич
Национална држава
Држава - нација
Културна и људска права
Биолошке основе личности
Геном
Карактеристике личности
Интелигенција
Темперамент
Мудрост
Пол и род
Породица
Образовање
Социјалне вредности
Група и појединац
Организација
Циљ организације
План организације
Средства организације
Значај организације
Тејлорове теорије организације
Класичне теорије организације
Савремене теорије организације
Карактеристике организација
Организациона структура
Организација и човек
Човек и односи у групи
Група и појединац
Појам менаѕмента
Појам менаџера
Нивои менаџмента
Менаџмент кроз историју
Менаџмент процес
Менаџмент клупског типа
Менаџмент – природна склоност или научена вештина
Појам маркетинга
Маркетинг као процес
Маркетинг микс
Развој маркетинга
Маркетинг и друштво
Међународни маркетинг
Маркетинг непрофитних организација
179
97) Друштвени слојеви и теорија стратификације
98) Класе
99) Касте
100) Сталежи
101) Модерни слојеви
102) Елита и неелита (маса)
103) Појам социологије права
104) Еволуција социологије права
105) Предмет социологије права
106) Метод социологије права
107) Друштвеност и праведност
108) Историјуске координаре друштвености
109) Формалистички приступ друштвености
110) Позитивистички приступ друштвености
111) Правност
112) Мерилои правности
113) Криминалитет
ПРАВНА ИСТОРИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
180
Развој правне историје
Извори за проучавање историје
Архаично право
Првобитна заједница
Породица, брак и сродство
Стари век-типови цивилизација и држава
Сумер и Акад
Клинописно право
Вавилон
Хамурабијев законик
Египат
Египатско право
Стара Грчка
Спарта и спартанско право
Атина и атинско право
Значај римског права и извори
Стари Рим-периодизација римске државне историје
Период Краљева
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Република
Принципат
Доминат
Развој римског права
Старо цивилно право
Извори старог римског права
Закон XII таблица
Појам и узроци настанка класичног римског права
Јуриспруденција
Извори класичног права
Опште особине и извори посткласичног права
Правни зборници пре Јустинијана
Јустинијанова кодификација
Континуитет и рецепција римског права
Правне школе настале изучавањем римског права
Правна способност (физичко и правно лице)
Status libertatis
Status civitatis
Status familiae
Capitis deminutio
Tutela
Cura
Грађански судски поступак (појам и одлике)
Редовни поступак (опште особине)
Легисакциони поступак
Формуларни поступак
Ванредни судски поступак (постанак)
Посткласични судски поступак
Стварно право (појам, особине и врсте)
Порекло и развој стварних права
Ствари (појам и класификација)
Possessio (појам, порекло, врсте и заштита)
Својина (појам и врсте)
Правни садржај својине
Стицање својине (појам и подeлa начина стицања)
Стицање својине од државе
Деривативни начини стицања
Оригинарни начини стицања
Одржај
Rei vindicatio
Actio negatoria
Actio ad exhibendum
181
61. Преторска својина и actio Publiciana
62. Службености (појам и врсте)
63. Стварне службености
64. Личне службености
65. Стицање, престанак и заштита службености
66. Дугорочни закуп земљишта
67. Fiducia
68. Pignus
69. Хипотека
70. Правни режим заложног права (установљење, садржај и заштита)
71. Основни појмови наследног права
72. Тестамент
73. Законско наслеђивање
74. Нужно наследно право
75. Стицање наслеђа и положај наследника
76. Легати
77. Фидеикомиси
78. Универзални фидеикомис
79. Поклон mortis causa
80. Појам и особине облигација
81. Debitum и obligatio
82. Actio и obligatio
83. Природне облигације
84. Предмет облигације и чинидба
85. Накнада штете
86. Уговорна казна
87. Доцња
88. Субјекти облигација
89. Подељене и солидарне облигације
90. Дејства облигација према трећим лицима
91. Персонална обезбеђења
92. Промена субјеката облигације
93. Начини гашења облигација
94. Извори облигација
95. Контракти (појам и састојци контракта)
96. Мане воље
97. Рок и услов
98. Класификације контраката
99. Nexum
100. Stipulatio
101. Остали вербални контракти
102. Nomen transscripticium
182
103. Писани документи у римском праву
104. Mutuum (mutui datio)
105. Commodatum
106. Depositum
107. Emptio venditio
108. Locatio conductio
109. Societas
110. Mandatum
111. Неименовани контракти
112. Пактови (појам и врсте)
113. Condictiones sine causa
114. Negotiorum gestio
115. Communio incidens
116. Деликти (појам, развој и особености)
117. Iniuria
118. Furtum
119. Damnum iniuria datum
120. Rapina
121. Metus
122. Dolus
123. Fraus creditorum
124. Si iudex litem suam fecit
125. Actio de positis et suspensis
126. Actio de deiectis vel effusis
127. Actio furti et damni adversus nautas caupones stabularios
128. Византија и Византијско право
129. Средњевековна српска држава
130. Арабљанскa држава и шеријатско право
131. Франачка држава
132. Magna Carta Libertatum
133. Habeas Corpus Act
134. Common Law
135. Настанак модерних држава
136. Низоземска револуција
137. Енглеска револуција
138. Америчка револуција
139. Француска револуција
140. Устав САД
141. Српска револуција 1804-1830
142. Прводеценбарски акт 1918
143. Видовдански устав 1921
144. Шестојануарски режим 1929
183
145. Септембарски устав 1921
146. Споразум Цветковић-Мачек 1939
УСТАВНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
184
Појам и порекло уставног права
Назив уставног права
Предмет уставног права-концепције предмета уставног права
Метод уставног права
Положај и значај уставног права као правне науке и гране правног
система
Извори уставног права
Уставни обичај
Класификација извора уставног права-стандардни и посебни извори
уставног права
Историјат уставности и устава
Клице уставности у средњем веку-најстарији политичко-правни
документи као клице будућих устава
Појам устава-материјално-правни, формално правни,политички и
социолошки појам устава
Садржина устава-стандардна и нестандардна садржина устава
Систематизација уставне материје-структура устава
Својства устава-правна и неправна својства устава
Класичне поделе устава
Новије поделе устава
Доношење и промена устава
Промена устава у Републици Србији по Уставу из 2006
Сувереност-појам и обележја
Облици суверености
Устав и сувереност
Легитимност државне власти-појам и теорије о легитимности власти
Теорије о односима државне власти
Теорија о подели власти
Теорија о јединству власти
Председнички систем власти
Парламентарни систем власти
Облици парламентарног режима
Утицај политичких странака на функционисање парламентарног система
Мешовити систем власти
Ауторитарни систем власти
Скупштински систем власти
Систем власти у Републици Србији
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Појам непосредне демократије
Народна иницијатива
Референдум-појам и врсте
Народни вето
Плебисцит
Непосредна демократија у Републици Србији
Бирачко право и бирачи
Заштита бирачког права
Евиденција бирача
Изборне јединице
Кандидовање
Спровођење избора
Расподела мандата
Однос представника и бирача
Престанак мандата, поновни избори и попуњавање упражњених
представничких места
Појам и улога политишке странке
Подела (врсте) политичких странака
Типологија страначких система
Организација политичких странака
Политичка идеологија
Политичке странке у уставном систему Републике Србије
Парламент-појам и функције
Структура парламента
Унутрашња организација парламента-положај парламентараца
Заседања и седнице парламента
Шеф државе, појам, облици, овлашћења, акти, начин избора, одговорност
Влада, појам, порекло, избор, састав, овлашћења и акти
Влада у уставном систему Републике Србије-избор и овлашћења
Одговорност владе и министарска одговорност
Типови државног уређења-унитарна и федерална држава
Федерализам-појам и врсте
Конфедерација-појам и правна природа
Мерила федерације
Разлози образовања федерације
Врсте федерације
Положај федералних јединица
Методи поделе надлежности између федерације и федералних јединица
Учешће федералних јединица у вршењу власти (надлежности)
федерације
Деконцетрација и децентрализација
Локална самоуправа, појам и обележја
185
74. Системи локалне самоуправе
75. Локална самоуправа у Републици Србији-појам и облици
76. Појам аутономије и облици
77. Територијална аутономија у Републици Србији по Уставу од 2006
78. Подела људских и грађанских права
79. Лична права и слободе
80. Политичка права и слободе
81. Економска и социјална права
82. Права припадника националних мањина
83. Остваривање и заштита људских права
84. Појам и схватања владавине права
85. Институције и начела владавине права
86. Судство и судски систем
87. Уставна начела о судовима
88. Организација и надлежност судова у Републици Србији
89. Избор и разрешење судија у Републици Србији
90. Јавно тужилаштво, појам, избор и функције
91. Функције и организација тужилаштва у Републици Србији
92. Омбудсман
93. Појам и значај уставног судства
94. Системи уставног судства
95. Централизована контрола уставности
96. Децентрализована контрола уставности
97. Функције уставних судова
98. Избор и мандат уставног суда у Републици Србији
99. Поступак пред уставним судовима
100. Дејство одлука уставних судова
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
1. Економска мисао феудализма
2. Класична политичка економија
3. Неокласична политичка економија
4. Савремена политичка економија
5. Економска активност
6. Економија као друштвена и историјска наука
7. Потребе као услов привређивања
8. Материјална добра
9. Друштвени карактер производње и расподеле
10. Економија као наука о друштвеним законима
11. Економија као наука о рационалном привређивању
186
12. Економија као дедуктивна наука
13. Економија као позитивна наука
14. Економија благостања
15. Институционалност као предуслов ефикасније економије
16. Економски систем и његова структура
17. Ресурси
18. Привредни субјекти
19. Активности
20. Институције
21. Појам предузећа
22. Предузеће-профитна организација
23. Биланс имовине предузећа
24. Биланс успеха предузећа
25. Сопствена предузећа
26. Ортаклук
27. Друштва са ограниченом одговорношћу
28. Акционарска друштва
29. Друштвена предузећа
30. Јавна предузећа
31. Својина као правно-економска категорија
32. Приватна својина
33. Разлози за приватизацију-увођење тржишне привреде
34. Разлози за приватизацију-повећање ефикасности предузећа
35. Разлози за приватизацију-повећање штедње и инвестиција
36. Разлози за приватизацију-пораст државних прихода
37. Приватизација уз накнаду или без накнаде
38. Одређивање вредности имовине
39. Која предузећа приватизовати-избор предузећа
40. Државна својина
41. Друштвена својина
42. Мешовита својина
43. Задружна својина
44. Лична својина
45. Роба као економска категорија
46. Закон вредности
47. Друштвено потребно радно време
48. Тржишна вредност
49. Тржишна цена
50. Тржиште као економска институција
51. Индивидуална и укупна понуда појединачне робе
52. Индивидуална и укупна тражња појединачне робе
53. Равнотежа цена
187
54. Смитов парадокс
55. Утврђивање равнотежне цене
56. Еластичност тражње
57. Фактори који одређују еластичност тражње
58. Утицај еластичности тражње на укупан приход предузећа
59. Еластичност понуде
60. фактори који детерминишу еластичност понуде
61. Порез и равнотежна тржишна цена
62. Контрола цена
63. Најважнији феномен општег раста цена
64. Модели општег раста цена
65. Теорија потрошачког избора
66. Потрошачко понашање
67. Криве индиферентности
68. Правило потрошачког понашања
69. Агрегатна тражња
70. Агрегатна понуда
71. AS-AD анализа опште економске равнотеже система
72. Понуда рада
73. Тражња радне снаге приватних предузећа
74. Тражња радне снаге самоуправних предузећа
75. Тражња радне снаге друштвених предузећа
76. равнотежа на тржишне радне снаге
77. Минималне зараде
78. Пуна (потенцијална) запосленост
79. Запосленост и њени појавни облици
80. Филипсова крива
81. Настанак и функције новца
82. Појам новчане масе
83. Квантитативна теорија новца
84. Кејнсијанска теорија тражње новца
85. Понуда новца на новчаном тржишту
86. Равнотежа на новчаном тржишту
87. IS-LM анализа макроекономске равнотеже
88. Појам и врсте земљишне ренте
89. Земљишни капитал и земљишна рента
90. Закупнина и рента
91. Диференцијална рента I
92. Диференцијална рента II
93. Апсолутна рента
94. Монополска рента
95. Цена земље
188
96. Остали облици ренте: градилишна, рудничка, шумска
97. Натурални показатељи остварене друштвене производње
98. Економскосоцијални показатељи
99. Научнотехнолошки показатељи
100. Вредносно изражени показатељи друштвене производње
101. Показатељи неједнакости у расподели деходка
102. Економски циклус и његове карактеристике
103. Теорија економског циклуса
104. Инвестицијони инпулси и кејнсијанска теорија бизнис-циклуса
105. Модели узајамног утицаја мултипликатора и акцелератора
106. Неокласичне теорије бизнис-циклуса
107. Модели економских циклуса-Модел Калдора
108. Значај и нужност планирања у савременој привреди
109. Основе макроекономског планирања
110. Облици макроекономског планирања
111. Недостаци макроекономског планирања
112. Централистичко планирање
113. Децентралистичко планирање
114. Коегзистенција плана и тржишта
115. Типови државног регулисања
116. Теоријски погледи на државно регулисање
117. Фијаско тржишта и инвестиција државе
118. Кејнсијанска револуција
119. Савремене тенденције
120. Економске функције државе у мешовитој економији
121. Сварање и регулисање правне основе
122. Антимонополско регулисање
123. Макроекономска стабилизација
124. Алокација ресурса
125. Прерасподела доходка
126. Инструменти државног регулисања
ПРАВНА И ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Обликовање пословног писма
Преписивање пословног писма на страном језику
Обликовање службеног дописа
Коресподенција са иностранством
Решење - форма и садржина
Одлука- форма и садржина
Закључак - форма и садржина
189
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Правилник
Уговор
Израда разних пословних текстова
Реферат
Елаборат
Јавни позив и јавно обавештење
Извештај
Саопштење
Састављање кратких састава
Потврда
Реверс
Молба
Жалба
Признаница
Пуномоћје
Позивница
Пријем странака
Опхођење према странкама
Оглас ради пријема у радни однос
Одлука о расписивању конкурса
Пријава на конкурс
Писање CV (биографије)
Обавештење о избору по огласу
Решење о пријему у радни однос
Решење о годишњем одмору
Решење о престанку радног односа
Коришћење интернета у коресподенцији
Слање докумената електронском поштом
Основни елементи канцеларијског пословања
Израда табеле и њихова употреба
Израда и коришћење дијаграма
Израда и коришћење графикона
Пословни бонтон
РЕТОРИКА
1)
2)
3)
4)
5)
6)
190
Појам реторике
Однос реторике и беседништва
Врсте беседништва
Судско(форензицко)беседништво
Политичко (делиберативно ) беседништво
Пригодно – свечано (епидеикрицно) беседништво
7) Значај и друштвена улога реторике и беседништва
8) Беседништво и демократија
9) Употреба и злоупотреба беседништва ( демагогија )
10) Потреби изучавања реторике
11) Почеци – Првобитна заједница у историји беседништва
12) Стари исток у историји беседништва
13) Стара Грчка у историји беседништва
14) Постанак реторике и подуцавања беседништву – Коракс
15) Постанак реторике и подуцавања беседништву – Тисија
16) Постанак реторике и подучавања беседништву – Софисти
17) Постанак реторике и подуцавања беседништву – Платон
18) Постанак реторике и подуцавања беседништву – Аристотел
19) Постанак реторике и подучавања беседништву – Спона права и
беседниству: логограф
20) Античка Грчка – Познати беседници – Антифонт
21) Античка Грчка – Познати беседници – Лисија
22) Античка Грчка – Познати беседници – Исократ
23) Античка Грчка – Познати беседници – Исеј
24) Античка Грчка – Познати беседници – Демостен
25) Антички Рим – Сколовање беседника
26) Однос грчког и римског беседништва
27) Антички Рим – Познати беседници – Мененије Агрипа и Катон
Старији
28) Антички Рим – Познати беседници – Марко Тулије Цицерон
29) Антички Рим – Познати беседници – Квинтије
30) Хришћанство и средњовековно беседништво
31) Беседништво и прве револуције новог века – Енглеска
револуција
32) Беседништво и прве револуције новог века – Француска
револуција
33) Беседништво и прве револуције новог века – Америчка
револуција
34) Беседништво и прве револуције новог века – Српска револуција
35) Социјалистицке револуције и беседништво
36) Самоуправљање револуције и говорништво
37) Срби и реторика – Позитивна својства насег менталитета
38) Срби и реторика – Негативна својства насег менталитета
39) Стара и нова реторика
40) Изглед, углед и интелигнеција говорника
УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО
191
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
192
Право у објективном и право у субјективном смислу
Појам грађанског права, његови саставни делови и
систематика
Предмет и метод грађанског права
Начело аутономије воље
Начело правне једнакости
Начело преносивости права и обавеза
Начело имовинске санкције
Начело заштите на приватни захтев
Важнији европски грађански законици
Српски грађански законик
Општи имовински законик
Закон о неважности правних прописа ...
Појам судске праксе и стварлачки карактер судске примене
права
Судски прецедент, однос судске пресуде према већ постојећим
судским пресудама и начелна правна схватања виших судова
Правни обичаји
Правни субјекти, уопште о правним субјектима и правној
способности
Појам физичких лица и њихова правна способност
Престанак правне способности физичких лица
Пословна и деликтна способност физичких лица
Индивидуализација физичких лица
Правно лице и организација
Начело правне раздвојености и самосталности
Функције правног лица
Врсте правних лица
Установе и задужбине
Идентитет правног лица
Признање правног субјективитета правног лица
Правна, пословна и деликтна способност правног лица
Појам и врсте субјективних права
Имовинска и неимовинска права
Преносива и непреносива права
Релативна (облигациона) права
Апсолутна права
Правне моћи (преображајна права)
Интелектуална права (права ауторства)
Лична права (права личности)
Правни промет (појам и врсте)
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Сингуларна и универзална сукцесија
Транслативан и конститутиван пренос
Деривативно и оригинарно стицање
Персонална и реална суброгација
Имовина и имовинскоправне целине у грађанском праву
Правне чињенице
Појам правног посла и врсте
Једнострани и двострани правни послови
Неформални и формални (konsensualni) правни послови
Важније врсте уговора
Ништави правни послови (у чему се огледа ништавост)
Последице извршења ништавих правних послова
Недопуштени правни послови
Зеленашки правни послови
Привидни правни послови
Уговори правног лица закључени ван оквира његове правне
способноти
Рушљиви правни послови (у чему се огледа рушљивост)
Правни послови закључени у заблуди
Правни послови закључени под принудом
Лезионарни уговори (прекомерно оштећење)
Правни послови ограничено пословно способних лица
Непостојећи правни послови
Услов (појам, врсте и дејство)
Рок (појам, врсте и рачунање времена)
Налог (teret, modus)
Заступништво (појам, опште особине и историјски осврт)
Уговорно заступништво (пуномоћство)
Способност властодавца и пуномоћника, прекорачење граница
овлашћења
Појам и врсте вануговорног заступништва
Заступање пословно неспособних лица од стране њихових
родитеља
Заступање правних лица
Застарелост
Прекид и застој застарелости
Преклузија
Грађанскоправни деликт
Социјализација (морализација) грађанских права
Повреда субјективног права, правозаштитни захтев и
правозаштитна радња и приговори
Превентивна и реактивна заштита, судса и вансудска заштита
193
II СТВАРНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
194
Појам стварног права
Општи појам ствари
Врсте (подела) ствари
Ствари ван промета и ствари у промету, индивидуално и по
роду одређене ствари
Покретне и непокретне ствари
Правило superficies solo cedit
Хартије од вредности
Државина (појам, римска и германска концепција државине)
Објект (предмет), субјект, стицање, пренос и губитак
државине
Врсте државине
Самопомоћ као средство државинске заштите
Државинске тужбе и државински (posesorni) спорови
Право својине (општи појам и правне карактеристике)
Ограничења садржине права својине
Стицање права својине (уопште)
Стицање права својине на основу уговора са предходним
власником
Врсте предаје ствари
Уговорно стицање права својине на непокретностима
Стицање од невласника
Одржај (појам, суштина, дејство, редован и ванредан одржај)
Рачунање времена одржаја, прирачунавање, прекид и застој
времена одржаја
Прираштај
Грађење на туђем земљишту
Сејање и сађење на туђем земљишту
Нанос, ново речно острво и напуштено речно корито
Сједињење (спајање и смеша) и прерада (спецификација)
Одвајање плодова, ројење пчела и окупација
Налаз изгубљене ствари и налаз скривеног блага (сокровиште)
Престанак права својине
Реивиндикациона тужба (Actio rei vindicatio)
Публицијанска тужба (Actio Publiciana)
Тужба због сметања односно узнемиравања (Actio negatoria)
Сусвојина (појам, назив, историјат)
Право сувласника на удео
Правни положај сувласника у односу на целу ствар
Стицање сусвојине и раскидање сусвојинске заједнице
Заједничка својина (општи појам и врсте)
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Етажна својина (појам, предмет и садржина)
Појам, карактеристике и начела стварних службености
Врсте (подела) стварних службености
Стицање стварних службености
Престанак стварних службености
Престанак службености услед невршења
Заштита стварних службености
Важнија суседска права и важније стварне службености
Личне службености (појам и врсте)
Плодоуживање
Право употребе и право становања
Заложно право (појам, историјат, правна природа и врсте)
Начела заложног права
Начело акцесорности
Начело официјелности
Начело специјалности
Начело недељивости
Заложно прво на покретним стварима (настанак, заснивање и
објект)
Залогопримчева права обавезе
Пренос заложног права и подзаложно право
Заложно право на правима
Заложно право на покретним стварима уписаним у регистар
(регистрована залога)
Право ретенције (појам, услови за заснивање и садржина)
Хипотека (појам, прибављање и предмет)
Хипотека и потраживање
Права хипотекарног повериоца
Права сопственика хипотековане непокретности
Пренос права и обавеза обезбеђених хипотеком (пренос
хипотеке, натхипотека и преузимање дуга)
Престанак хипотеке (услед престанка потраживања и
независно од тога)
Хипотека према закону о хипотеци
Право прече куповине (појам и врсте и садржина)
Право закупа
Земљишне књиге (појам, значај и састав)
Катастар земљишта
Начела земљишнокњижног права
Права која се могу уписати у земљишне књиге
Врсте уписа
Јединствена евиденција непокретности и права на
195
непокретностима
КРИВИЧНО ПРАВО
ОПШТИ ДЕО
1. Појам кривичног права
2. Појам кривичног закона и кривичног законодавства
3. Место кривичног права у правном систему (кривично право и
казнено право у ширем смислу; кривично право и уставно право;
кривично право и друге гране права)
4. Појам међународног кривичног права
5. Међународни кривични суд и међународно кривично право
6. Начелa у кривичном праву
7. Развој нашег кривичног права
8. Извори кривичног права
9. Тумачење у кривичном праву (појам и врсте тумачења; субјекти и
методи тумачења)
10. Аналогија у кривичном праву
11. Појам и задатак науке кривичног права
12. Однос науке кривичног права са другим наукама
13. Схватања о легитимности кривичноправне заштите
14. Временско важење кривичног закона
15. Просторно важење кривичног законодавства (територијални,
реални, персонални и универзални принцип)
16. Важење републичког кривичног закона
17. Одређивање општег појма кривичног дела
18. Појам, врсте и функције радње кривичног дела
19. Последица кривичног дела
20. Узрочна веза (узрочност)
21. Предвиђеност у кривичном закону
22. Биће и елементи бића кривичног дела
23. Квалификовање и привилеговани облици бића кривичног дела
24. Услови кажњивости (објективни услови инкриминације; лични
основи искључења кажњивости)
25. Субјект кривичног дела
26. Објект кривичног дела
27. Друштвена опасност као материјална страна предвиђености у
закону (функција и појам друштвене опасности; друштвена
опасност и заштитни објект)
28. Појам противправности у кривичном праву и однос са
предвиђеношћу у закону
196
29. Дело малог значаја
30. Нужна одбрана
31. Крајња нужда
32. Основи искључења противправности који нису предвиђени
кривичним законом (вршење службене дужности; наређење
претпостављеног; пристанак повређеног; остали основи)
33. Појам кривице и однос кривице и кривичне одговорности
34. Умишљај
35. Нехат
36. Неурачунљивост
37. Битно смањена урачунљивост
38. Стварна заблуда (појам и врсте стварне заблуде; кривичноправно
дејство стварне заблуде; заблуда о предмету, лицу и узрочној вези)
39. Правна заблуда (појам правне заблуде; кривичноправни значај
правне заблуде)
40. Сила и претња (принуда)
41. Actiones liberae in causa
42. Одговорност за кривична дела квалификована тежом последицом
43. Одговорност за кривична дела учињена путем штампе и других
средстава јавног обавештавања
44. Кривична одговорност правног лица (развој и стање у свету;
одговорност правних лица у нашем праву; објективна одговорност
и санкције према правним лицим
45. Припремање кривичног дела
46. Појам и врсте покушаја
47. Добровољни одустанак
48. Време извршења кривичног дела
49. Место извршења кривичног дела
50. Подела кривичних дела с обзиром на радњу и последицу
51. Појам и врсте стицај
52. Појам и врсте саучесништва
53. Правна природа саучесништва
54. Саизвршилаштво
55. Подстрекавање
56. Помагање
57. Кривична одгиворност саучесника
58. Појам и врсте кривичних санкција
59. Појам, оправдање и сврха казне; општа правила о извршењу казне
60. Систем казни у нашем кривичном законодавству
61. Казна затвора у нашем кривичном праву
62. Условни отпуст
63. Појам и системи новчане казне
197
64. Новчана казна у нашем кривичном праву
65. Појам и врсте одмеравања казне
66. Олакшавајуће и отежавајуће околности
67. Ублажавање казне
68. Ослобођење од казне
69. Поврат (појам, врсте поврата и њихов кривчноправни значај)
70. Одмеравање казне за кривична дела у стицају
71. Одмеравање казне осуђеном лицу; урачунавање притвора и раније
казне
72. Појам и сврха мера упозорења
73. Настанак и системи условне осуде
74. Услови за изрицање условне осуде и опозивање условне осуде
75. Условна осуда са заштитним надзором
76. Судска опомена
77. Настанак, појам и сврха мера безбедности
78 Врсте и систем мера безбедности у нашем кривичном праву
79. Одузимање имовинске користи прибављене кривичним делом
80. Правне последице осуде (наступање правних последица осуде;
врсте, почетак и трајање правних последица осуде)
81. Рехабилитација у нашем кривичном праву
82. Садржај и давање података из казнене евиденције
83. Амнестија
84. Помиловање
85. Појам и всте застарелости
86. Кривичноправни статус малолетних учинилаца у нашем
кривичном праву
87. Специфичности санкција за малолетнике у нашем кривичном
праву
88. Васпитне мере – појам и врсте
89. Малолетнички затвор
90. Условни отпуст малолетних учинилаца
ПОСЕБНИ ДЕО
1. Убиство (чл. 113. КЗ)
2. Убиство на мах (чл. 115. КЗ)
3. Убиство детета при порођају (чл. 116. КЗ)
4. Лишење живота из самилости(чл. 117. КЗ
5. Тешка телесна повреда (чл. 121. КЗ)
6. Лака телесна повреда (чл. 122. КЗ)
7. Учествовање у тучи (чл. 123. КЗ)
8. Противправно лишење слободе (чл. 132. КЗ)
198
9. Отмица (чл. 134. КЗ)
10. Принуда (чл. 135. К
11. Увреда (чл. 170. КЗ)
12. Клевета (чл. 171. КЗ)
13. Изношење личних и породичних прилика (чл. 172. КЗ
14. Силовање (чл.178. КЗ)
15. Обљуба над немоћним лицем (чл.179 КЗ).
16. Обљуба са дететом (чл.180. КЗ)
17. Недозвољене полне радње (чл. 182. КЗ)
18.Приказивање порнографског материјала и искоришћавање деце за
порнографију (чл.185 КЗ)
19. Двобрачност (чл. 187. КЗ)
20. Ванбрачна заједница са малолетником (чл. 190. КЗ)
21. Одузимање малолетног лица (чл. 191. КЗ)
22. Запуштање и злостављање малолетног лица (чл. 193. КЗ)
23. Насиље у породици (чл. 194 КЗ)
24. Недавање издржавања (чл. 195. КЗ)
25. Родоскрвњење (чл. 197. КЗ)
26. Крађа (чл. 203. КЗ)
27. Тешка крађа (чл. 204. КЗ)
28. Разбојничка крађа (чл. 205. КЗ)
29. Разбојништво (чл. 206. КЗ)
30. Утаја (чл. 207. КЗ)
31. Превара (чл. 208. КЗ)
32. Ситна крађа, утаја и превара (чл. 210. КЗ)
33. Изнуда (чл. 214. КЗ)
34. Фалсификовање новца (чл. 223 КЗ)
35. Пореска утаја (чл.229 КЗ)
36. Прање новца (чл. 231. КЗ)
37. Неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних
дрога (чл. 246. КЗ)
38. Омогућавње уживања опојних дрога (чл. 247. КЗ)
39. Несавесно пружање лекарске помоћи (чл. 251. КЗ)
40. Неуказивање лекарске помоћи (чл.253 . КЗ)
41. Загађење животне средине (чл. 260. КЗ)
42. Убијање и мучење животиња( чл. 269. КЗ)
43. Шумска крађа (чл. 275. КЗ)
44. Незаконит лов (чл. 276. КЗ)
45. Изазивање опште опасности (чл. 278. КЗ)
46. Угрожавање јавног саобраћаја (чл. 289. КЗ
47. Напад на уставно уређење (чл. 308. КЗ)
48. Оружана побуна (чл. 311. КЗ)
199
49. Тероризам (чл. 312. КЗ)
50. Шпијунажа (чл. 315 КЗ
51. Непријављивање кривичног дела или учиниоца (чл. 332. КЗ)
52. Злоупотреба службеног положаја (чл.359. КЗ)
53. Проневера (чл. 364. КЗ)
54. Послуга (чл. 365. КЗ)
55. Примање мита (чл. 367. КЗ)
56. Давање мита (чл. 368. КЗ)
57. Одавање службене тајне (чл. 369. КЗ)
58. Геноцид (чл.370. КЗ)
59. Ратни злочини (чл. 372-374. КЗ)
60. Трговина људима (чл. 388. КЗ
ОСНОВИ СОЦИОЛОГИЈЕ ПРАВА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
200
Уже и шире схватање социологије права
Однос правне и опште социологије
Разлика између социологије и догматског права
Дефиниција права
Дефиниција социологије права
Примарне правне појаве
Секундарне правне појаве
Појаве с влашћу (управљање законима,унутрашња ограничења,
спољна ограничења, држава и не-држава)
Појаве - институције
Појаве - случајеви
Правне појаве као појаве релације
Правило објективности
Материјалност
Непристрасност
Историјско-компаративна метода
Историјска страна методе
Компаративна страна методе
Анализа правних докумената
Социолошка анализа судске праксе
Вредност социолошке анализе судске праксе
Практична примена поступка
Анализа неправних докумената
Анализа штампе
Анализа књижевних текстова
Анализа иконографских докумената
Квантитативна анализа докумената
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Истраживање чињеница: појам и разлучење
Монографска или квалитативна анкета
Операције квантитативног истраживања
Статистички извори употребљени у социологији права
Анкета испитивањем: узорак из популације
Анкета испитивањем: предмет упитнока
Анкета иситивањем: састављање и реализација упитника
Анализа квантитативних података
Анализа природних података
Експеримент у правној социологији: законодавни експеримент
Лабораторијски екперимент
Тестови
Облици друштвености и врсте права
Класификсција облика друштвености
ОСНОВИ МЕТОДОЛОГИЈЕ ПРАВА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Појам методологије
Појам, предмет и метод методологије права
Појам и врсте метода методологије права
Однос методологије права према другим дисциплинам
појам и врсте метода сазнања права
Однос филозофије и науке
Филозофски методи сазнања права
Филозофски методи сазнања права чијом употребом добијени
искази се доказују
9. Филозофски методи сазнања права чиком употребом добијени
искази се не доказују
10. Научни методи сазнања права
11. Самостални научни методи сазнања права
12. Реални методи
13. Реалне појаве
14 . Право као реална појава
15. Материјални методи и право
16. Психолошки методи и право
17. Социолошки метод и право
18. Политиколошки метод и право
19. Идеални методи
20. Идеалне појаве
21. Право као идеална појава
22. Догматички метод (метод тумачења права)
23. Нормативни метод
201
24 Нормативне творевине
25. Право као нормативна творевина
26. Историјскоправни метод
27. Упоредноправни метод
29. Појам превне технике
30. Методи стварања права
31. Спонтано стварање права (обичајно право)
32. Свесно-планско стварање права
33. Општи поступак свесно-планског стварања
35. Посебни методи свесно-планског стварања
36. Стварање права појединачним нормама
37. Стварање права општим нормама
38. Стварање права општим нормама у облику појединачних (правна
пракса, правни прецедент)
39. Стварање права непосредно општам нормама (Обичајно право,
законодавство-кодификација)
40.Појам и елементи правног облика
ПРАВНО НОРМИРАЊЕ
1.Устав
2.Циљно изучавање политичких, правних и друштвених фактора и
околности који условљавају настанак стања потребе за доношењем
устава
3.Оригинерни и деривативни настанак устава
4.Устав у формалноправном смилсу
5.Надлежност за доношење устава
6.Поступак за доношење устава
7.Иницијатива
8.Подношење предлога
9.Претрес
10. Гласање
11.Потврјивање
12.Промулгација
13.Објављивање
14.Ступање на снагу
15.Материјализација устава
16. Устав у материјалноправном смислу
17.Циљно изучавање политичких, правних и друштвених фактора и
202
околности који условљавају настанак потреба за доношењем закона
18.Деривативни настанак закона
19.Закон у формалноправном смислу
20.Надлежност за доношење закона
21.Поступак за доношење закона
22.Материјализација закона
23.Закон у материјалноправном смислу
24.Кодификација закона
25.Општи подзаконски акти
26.Деривативни настанак општих подзаконских аката
27.Општи подзаконски акти у формалноправном смислу
28.Надлежност за доношење општих подзаконских аката
29.Поступак за доношење општих подзаконских аката
30.Материјализација општих подзаконских аката
31.Статут и други општи акти општина
32.Статут
33.Други општи акти органа општине
34. Општи акти друштвених организација
35.Статут
36.Други акти друштвених организација
37.Прва фаза поступка примене општих правних аката
38.Друга фаза поступка примене општих правних аката
39.Трећа фаза поступка примене општих правних аката
40.Навојење уставног основа за доношење закона
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
1. Локална заједница; локална самоуправа; народна самоуправа
2. Системи локалне самоуправе; јединице локалне самоуправе;
административно-територијалне јединице
3. Локалне потребе; локални послови; локална аутономија
4. Јавни послови; јавна служба; јавни интерес
5. Локална власт; локално вођство; локална елита власти
6. Значај европске повеље о локалној самоуправи
7. Обим локалне самоуправе
8. Заштитта граница локалне самоуправе
9. Административни надзор над активностима локалних органа власти
10. Финансијска средства локалних органа власти
11. Право локалних органа власти на удруживање
12. Основи класификације локалне самоуправе
13. Класификација према броју нивоа или степена локалне самоуправе
14. Класификација према типовима јединица локалне самоуправе
203
15. Класификација према степену учешћа грађана у управљању
пословима локалне самоуправе
16. Развој локалне самоуправе у Србији до половине XX века
17. Локална самоуправа у Србији у периоду 1945-1990. године
18. Локална самоуправа у Србији од 1990. до 2000. године
19. Локална самоуправа од 2000. до 2006. године
20. Локална самоуправа по Уставу Републике Србије
21. Основне карактеристике Закона о локалној самоуправи
22. Финансирање јединица локалне самоуправе
23. Оснивање и територија јединица локалне самоуправе
24. Правни статус јединица локалне самоуправе
25. Надлежности општине
26. Град као јединица локалне самоуправе
27. Скупштина општине
28. Председник општине
29. Општинско веће
30. Општинска управа
31. Месна самоуправа
32. Поступак избора
33. Однос органа републике и јединица локалне самоуправе
34. Заштита локалне самоуправе
35. Утврђивање резултата избора и расподела мандата
36. Локална самоуправа у суседним земљама
37. Локална самоуправа у Француској
38. Локална самоуправа у Енглеској
39. Локална самоуправа у Шшанији
40. Локална самоуправа у Немачкој
ПОРОДИЧНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
204
Појам и предмет породичног права , субјект и објект
породичноправних односа,
Подела породичног права
Разлике између породичног и грађанског права
Устав као извор породичног права
Закон као главни извор породичног права
Закон о матичним књигама као допунски извор породичног
права
Закон о ванпарничном поступку као допунски извор породичног
права
Закон о уређењу судова као извор породичног права
Закон о извршном постпку као извор породичног права
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Допунски закони као извор породичног права
Обичај као извор породичног права
Судска пракса и правна наука као извори породичног права
Појам, врсте и функције породице
Појам и врсте сродства – крвно сродство (појам, врсте и
рачунање крвног сродства)
Правни значај крвног сродства
Појам и правни значај сродства по тазбини
Појам и правни значај сродства по усвојењу (адоптивног
сродства)
Појам брачног права и значај брака у савременом праву
Начела брачног права
Предмет брачног права и правна природа брака
Класификација услова за закључење брака и битни материјални
услови
Правни значај заједнице живота у брачном праву
Негативни материјални услови за закључење брака – Брачност
као брачна сметња
Правни значај неспособности за расуђивање у породичном праву
Сродство као брачна сметња
Малолетство и старатељство као брачна сметња
Недостаци воље као брачне сметње
Класификација брачних сметњи
Класификација формалних услова за закључење брака – Битни
формлани услови
Допунски формални услови
Остале формалности за склапање брака – Поступак који
претходи склапању брака
Формалности у току и након склапања брака
Правне последице склапања брака у односу на пословну
способност супружника
Права и дужности супружника – подела, лична права и дужности
о којима се супружници не могу споразумевати
Права и дужности супружника – подела, лична права и дужности
о којима се супружници могу споразумевати
Лично-имовинска права и дужности – одговорност за обавезе
преузете ради подмиривања потреба заједничког живота
Супружанско издржавање – услови за повериоца и дужника
издржавања
Одређивање висине доприноса за издржавање
Трајање и престанак издржавања
205
40. Посебна имовина супружника – састав, управљање и
располагање, увећање вредности посебне имовине
41. Заједничка имовина супружника – појам, услови за настанак,
правна природа, управљање и располагање
42. Деоба заједничке имовине – правна и фактичка деоба ЗИ
43. Брачни уговор
44. Законска обавеза издржавања између осталих сродника – обавеза
деце да издржавају своје родитеље и даље претке
45. Обавеза издржавања између браће и сестара и између
адоптивних сродника
46. Обавеза издржавања између сродника по тазбини
47. Правне карактеристике законске обавезе издржавања
48. Право на накнаду алиментационих трошкова
49. Поступак у споровима за издржавање – надлежност, остала
правила поступка
50. Имовински односи чланова породичне заједнице
51. Улога органа старатељства у породичним односима
52. Престанак брака поништајем, битни материјални услови за
закључење брака као узроци апсолутно ништавих бракова
(непостојање различитих полова и потврдних изјава воље)
53. Који формални услови повлаче ништавост брака
54. Заједница живота као узрок ништавости брака
55. Брачност као узрок ништавости брака
56. Сродство као узрок ништавости брака
57. Неспособност за расуђивање и старатељство као узрок
ништавости брака
58. Узроци рушљивости брака
59. Валидација неважећих бракова (аутоматска и судска)
60. Престанак брака разводом – сличности и разлике између развода
и поништаја брака
61. Бракоразводни узроци у нашем и страном праву (скривљени и
нескривљени, општи и посебни, апсолутни и релативни)
62. Споразумни развод брака
63. Развод брака због поремећаја брачних односа
64. Бракоразводни поступак – надлежност, специфична правила за
породичне поступке и за поступак у брачном спору
65. Поступак посредовања - посредовање ради покушаја помирења
66. Поступак посредовања - посредовање ради покушаја нагодбе
67. Последице престанка брака које не зависе од начина престанка
брака
68. Последице престанка брака које зависе од начина престанка
брака
206
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
Ванбрачна заједница – Појам и концепти ванбрачне заједице
Ванбрачна заједица по нашем праву
Животне заједнице лица истог пола
Планирање породице – појам и правна структура
Методи планирања породице – Право на планирање породице у
позитивном правцу
Планирање породице у негативном правцу – превентивни
методи
Прекид трудноће као корективни метод планирања породице
Право на рађање здравог детета – Сензибилизација на резус
фактор и генетско саветовалиште
Клонирање
Односи родитеља и детета и начела родитељског права
Породични статус детета - Заснивање родитељског односа ,
утврђивање и оспоравање материнства, правна дејства
Утврђивање брачног очинства
Оспоравање брачног очинства – надлежност, овлашћена лица и
рокови
Оспоравање брачног очинства – доказни поступак
Утврђивање и оспоравање материнстава и очинства детета
зачетог уз биомедицинску помоћ
Специфичности поступка у вези са породичним односима
Правна дејства оспореног очинства
Ванбрачно очинство – које дете има ванбрачни статус,
утврђивање ванбрачног очинства признањем (материјални и
формални услови)
Правна дејства признања очинства, опозивање, оспоравање и
поништење признања
Утврђивање ванбрачног очинства одлуком суда - право на
покретање поступка, поступак утврђивања ванбрачног очинства,
приговор више саложника и правна дејства утврђеног очинства
Права детета - основни принципи Конвенције о правима детета,
право детета на лично име по нашем праву, одређивање и
промена личног имена
Право детета да сазна своје порекло
Право детета да живи са родитељима и право на личне контакте
Право детета на образовање
Пословна способност детета
Мишљење детета и дужности детета
Родитељско право – Чување и подизање детета, васпитање и
образовање
Заступање и издржавање детета
207
97. Управљање и располагае имовином детета
98. Држављанство детета
99. Одговорност родитеља за штету коју причини малолетно дете
100. Вршење родитељског права – заједничко вршење родитељског
права
101. Самостално вршење родитељског права
102. Надзор над вршењем родитељског права- превентивни и
корективни надзор
103. Лишење родитељског права
104. Престанак родитељског права
105. Продужење родитељског права
106. Усвојење – појам и материјални услови за заснивање
107. Усвојење – појам и формални услови за заснивање
108. Дејства усвојења
109. Престанак усвојења
110. Хранитељство - Материјални и формални услови
111. Дејства и престанак хранитељства
112. Сличности и разлике између хранитељства и усвојења
113. Појам старатељства, субјекти старатељског односа, стављање
под старатељство
114. Избор и постављање старатеља
115. Врсте старатеља
116. Дужности старатеља
117. Поступак стављања под старатељство – покретање и правила
поступка
118. Решење о стављању под старатељство и притужбе на рад
старатеља и на рад органа старатељства
119. Лишење пословне способности, надлежност, покретање
поступка, садржина предлога за лишење и обавештавање
одређених органа о покретању поступка, рочиште за расправу о
предлогу за лишење
120. Смештај лица према коме се води поступак лишења пословне
способности у здравствену установу, доношење и одлагање
доношења одлуке, остала правила поступка за лишење пословне
способности
121. Правна дејства лишења пословне способности и враћање
пословне способности
122. Заштита од насиља у породици, дефиниција насилничког
понашања, лица кја уживају заштиту од породичног насиља
123. Поступак заштите од породичног насиља, евиденција о
извршеном насиљу
208
124. Остали видови заштите од насиља у породици (сигурне женске
куће, улога омбудсмана)
НАСЛЕДНО ПРАВО
1. Појам Наследног права и наслеђивања
2. Правна природа наслеђивања
3. Извори Наследног права
4. Основан начела Наследног права
5. Основне претпоставке за наслеђивање
6. Отварање наслеђа (Delatio hereditatis)
7. Појам и састав заоставштине
8. Вредност заоставштине
9. Права која не чине заоставштину
10. Постојање наследника (sukcesora)
11. Способност за наслеђивање
12. Недостојност за наслеђивање (indignitas)
13. Oдрицање од наслеђивања
14. Сингуларни сукцесори
15. Правни основ за наслеђивање
16. Редовно законско наслеђивање
17. Чињенице које се користе при одређивању круга могућих наследника
18. Крвни сродници оставиоца као могући законски наследници
19. Начин распоређивања крвних сродника
20. Право представљања ( ius representacionis)
21 Право прираштаја
22. Грађанско сродство и законско наслеђивање
23. Наследноправни положај супружника у нашем праву
24. Наследноправни положај супружника у конкуренцији са потомцима
оставиоца
25. Наследноправни положај супружника у конкуренцији са сродницима II
наследног реда
26. Престанак наследног права супружника
27. Држава као законски наследник
28. Законски ред наслеђивања
29. Први законски ред
30. Други законски наследни ред
31. Трећи законски наследни ред
32. Четврти законски наследни ред
33. Наслеђивање на основу завештања
34. Појам и особина завештања
35. Способност за завештање
209
36. Завештаочева воља да тестира
37. Форма завештања
38. Својеручно завештање
39. Писмено завештање пред сведоцима
40. Судско завештање
41. Конзуларно завештање
42. Међународно завештање
43. Завештање на броду
44. Војничко завештање
45. Усмено завештање
46. Садржина завештања
47. Одређивање наследника
48. Одређивање испоруке
49. Одређивање супститута наследнику и испорукопримцу
50. Постављање наследника под условом и роком
51. Располагање у дозвољене сврхе и оснивање задужбине
52. Одређивање извршиоца завештања
53. Опозивање завештања
54. Чување завештања
55. Тумачење завештања
56. Ништавост завештања
57. Рушљивост завештања
58. Нужни део наслеђивања
59. Правна природа нужног наслеђивања у нашем праву
60. Круг нужних наследника
61. Величина нужног дела
62. Губитак права на нужни део
63. Искључење нужних наследника
64. Лишење права на нужни део
65. Побијање искључења односно лишења
66. Остварење и заштита права на нужни део
67. Стицање наслеђа
68. Наследнички захтев ( hereditatis petitio)
69. Остварење наследничког захтева
70. Појам наследничке заједнице
71. Управљање наследничком заједницом
72. Располагање у наследничкој заједници
73. Правни положај санаследника према трећим лицима
74. Правни положај санаследника према оставиочевим повериоцима
75. Престанак наследничке заједнице
76. Одговорност наследника за дугове оставиоца
77. Дугови оставиоца и дугови отвореног наслеђа
210
78. Лица која одговарају за дугове и обим њихове одговорности
79. Одвајање заоставштине од имовине наследника (separatio bonorum)
80. Урачунавање поклона и испоруке у наследни део (colatio bonorum)
81. Предмет урачунавања у наследни део
82. Остваривање урачунавања у наследни део
83. Урачунавање у нужни део
84. Деоба наследства и начин деобе
85. Уговори у наследном праву
86. Уговор о уступању и расподели имовине за живота
87. Појам и особине уговора о доживотном издржавању
88. Раскид и поништај уговора о доживотном издржавању
89. Оставински поступак (општа правила поступка и задаци)
90. Оставински суд (састав и надлежност)
91. Однос оставинског и парничног поступка при расправљању заоставштине
92.. Парнични поступак као помоћни начин при расправљању заоставштине
93. Парнични поступак као корективан начин при расправљању заоставштине
94.. Појам смртовнице и њена садржина
95. Проглашење завештања
96. Извршилац завештања
97. Попис и процена заоставштине
98. Незастаривост права на заоставштину
99. Појам и потреба давање наследничке изјаве
100. Решење о наслеђивању и испоруци
101. Жалба на решење о наслеђивању
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
1. Садржина предмета економске политике
2. Макроекономија н економска политика
3. Основне одлике економске политике
4. Економска политика као примењена економска дисциплина
5. Привредни систем као услов дејства економске политике
6. Правни систем као услов дејства економске политике
7. Политички систем као услов дејства економске политике
8. Међународно окружење као услпов дејства економске политике
9. Циљеви економске политике
10. Врсте циљева економске политике
11. Основне одлике циљева економске политике
12. Одлике субјеката економске политике
13. Врсте субјеката економске политике
14. Улога државе утржишним привредама
15. Врсте инструмената економске политике
211
16. Однос циљева и инструмената
17. Општи концепт економске политике
18. Посебни концепт економске политике
19. Ефикасност економске политике
20. Производни метод обрачуна друштвеног производа
21. Метод обрачуна и структура националног дохотка
22. Систем националних рачуна као метод обрачуна друштвеног
Производа
23. Реални и номинални друштвени производ
24. Текући и потенцијални друштвени производ
25. Појам и одлике привредног развоја
26. Зачеци савременог (модерног) привредног раста
27. Одлике савременог привредног раста
28. Производна функција
29. Мере за подстицање штедње и инвестиција
30. Радна снага и продуктивност као фактори привредног раста
31. Штедња и инвестиције
32. Врсте инвестиција према субјекту
33. Врсте инвестиција према намени и структури
34. Детерминанте инвестиција
35. Одлике јавног сектора
36. Јавна и приватна добра
37. Функције јавне потрошње
38. Детерминанте личне потрошње
39. Функције личне потрошње
40. Узроци поремећаја у привреди
41. Заостајања у стабилизационој политици
42. Неизвесности у економској политици
43. Инструменти и улога политике цена
44. Инфлација тражње
45. Инфлација понуде
46. Последице инфлације
47. Врсте инфлације према интензитету и дужини трајања
48. Врсте инфлације према пореклу и интензитету обезвређивања
новца
49. Посебне врсте инфлације
50. Природна стопа незапослености
51. Губици услед незапослености и инфлације
52. Tradeoff инфлације и незапослености
53. Инструменти фискалне политике
54. Циљеви фискалне политике
55. Одлике буџета у тржишним привредама
212
56. Капитализација дуга
57. Монетизација дуга
58. Дејство фискалне политике на агрегатну тражњу
59. Дејство фискалне политике на потенцијални друштвени производ
60. Монетарни агрегати
61. Улога Централне банке
62. Банкарски систем и банкарски послови
63. Монетарни мултипликатор
64. Механизам креирања примарног новца
65. Тражња за новцем
66. Инструменти спољнотрговинске политике
67. Трговински биланс и биланс текућих трансакција
68. Структура платног биланса
69. Равнотежа платног биланса
70. Појам и врсте девизног курса и валуте
71. Фиксни девизни курс
72. Флуктуирајући девизни курс
73. Девизно тржиште
74. Елементи политике доходака
75. Пореска политика у функцији политике доходака
76. Колективни уговори
77. Транзиција у развијеним тржишним привредама
78. Узроци транзиције у бившим комунистичким земљама
79. Одлике процеса глобализације
80. Однос транзиције и глобализације
81. Циљеви и временски хоризонт транзиције
82. Промена својинских односа као претпоставка транзиције
83. Либерализација као претпоставка транзиције
84. Макроекономска стабилизација као претпоставка транзиције
85. Избор стратегије транзиције
86. Одлике стабилизационих програма привреда у транзицији
87. Резултати примене стабилизационих програма привреда у
транзицији
88. Резултати прве декаде процеса транзиције
89. Привреде у транзицији и Европска унија
90. Одлике транзиције у Словенији
91. Привреда Србије у периоду 1990.-2000. године
92. Привреда Србије на почетку процеса транзиције
93. Економска политика Србије у првој фази транзиције
94. Прва фаза приватизације у Србији
95. Приватизација у Србији према закону из 1997. године
96. Приватизација у Србији према закону из 2001. године
213
97. Резултати почетна фазе транзиције у Србији
98. Процес прикључења Србије Европској Унији
99. Меркантилизам
100. Доктрина laissez-faire
101. Настанак државне интервенције у привреди
102. Кејнзова теорија пуне запослености
103. Доктрина државног и самоуправног социјализма
104. Нова економија
105. Монетаризам
106. Школа рационалних очекивања
107. Економија понуде
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
214
Класичне европске теорије о предузетништву
Класичне америчке теорије о предузетништву
Неокласичне теорије о предузетништву
Савремена грађанска теорија о предузетништву
Развој предузетништва у новије доба
Основне карактеристике предузетника
Компаративна анализа предузетника и менаџера-сличности и разлике
Предузетнички менаџмент
Појам предузећа – мало, средње и велико предузеће
Основне карактеристике малих предузећа у тржишним условима
привређивања
Искуства тржишних привреда у развоју малих предузећа
Сопствено предузеће као полазни облик организовања предузећа као
субјекта тржишне привреде
Ортачко друштво
Командитно друштво
Акционарско друштво
Друштво са ограниченом одговорношћу
Корпорација
Појам иновације
Врсте иновације
Информациона технологија и информације
Кљчни фактори предузетничког процеса
Основни елементи предутетничког процеса
Покретање предузетничког подухвата
Израда бизнис плана
Намена бизнис плана
Садржај бизнис плана
27.
28.
29.
30.
Инструменти маркетинг микса
Битни први или истовремено и најбољи као предузетничка стратегија
Стратегија специјализованих вештина и знања
Стартегија специјализованог тржишта
ПОСЕБНЕ ИСТРАЖНЕ РАДЊЕ
1. Доказне радње – радње доказивања
2. Незаконити докази
3. Разлози за искључење доказа и правно неваљани докази у домаћем
законодавству
4.
5.
(
,
,
,
)
6.
„
“,
7.
(
8.
)
,
,
9.
10.
11.
,
12.
(
,
,
)
,
13.
(
“)
,
„
215
14.
15.
16.
17.
18.
19.
,
,
20.
21.
22.
23.
(
)
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
216
(
(
)
)
,
32.
33.
34.
35.
(
,
)
(
,
)
КРИМИНАЛИСТИКА
1.
2.
3.
4.
5.
(
6.
7.
8.
(
,
,
)
)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
217
24.
25.
-
26.
(
)
27.
28.
29.
30.
31.
32.
(
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
,
42.
,
43.
,
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
ПРАВА ДЕТЕТА
218
)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
,
-
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
-
28.
29.
219
30.
31.
32.
33.
(
)
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
220
Појам и значај облигационог права
Настанак и развој облигационог права
Извори облигационог права
Облигација (језичко и појмовно значење)
Облигациони однос
Субјекти облигационог односа и заштита облигационог
односа
Однос облигационих и стварних права
Врсте обавеза с обзиром на својства
Врсте обавеза с обзиром на степен одређености
Новчане обавезе
Извори облигационих односа
Облигациони уговор
Принцип слободе уговарања (аутономије воље)
Пословна способност уговорника
Предмет уговора
Основ (causa) уговора
Изјава воље и сагласност воља
Понуда
Прихватање понуде (акцепт)
Време и место закључења уговора
Уговори који се склапају на темељу општих услова
пословања
Облигациони односи на темељу преговора (culpa in
contrahendo)
Форма уговора
Тумачење уговора
Консенсуални и реални уговори
Једнострано обавезујући и обострано обавезујући уговори
Теретни и доброчини уговори
Комутативни и алеаторни уговори
Предуговори и коначни уговори
30. Каузални и апстрактни уговори
31. Именовани и неименовани уговори, краткотрајни и
дуготрајни уговори
32. Главни и споредни уговори, прости и сложени уговори
33. Опште дејство уговора
34. Уговор у корист трећег
35. Уговор о обећању чинидбе трећег лица
36. Приговор неиспуњеног уговора
37. Одговорност због правних недостатака ствари
38. Одговорност због материјалних недостатака ствари
39. Прекомерно оштећење
40. Немогућност испуњења обавезе код узајамних уговора
41. Промењене околности
42. Једнострано раскидање уговора због неиспуњења
43. Ништави уговори
44. Рушљиви уговори
45. Случајна немогућност испуњења обавезе
46. Проузроковање штете другоме као извор облигационог
односа
47. Уговорна и неуговорна одговорност
48. Основи одговорности
49. Одговорност по основу правичности
50. Штета
51. Узрочна веза
52. Појам кривице
53. Противправност штетне радње
54. Чињенице које искључују противправност штетне радње
55. Околности које искључују или ограничавају одговорност за
причињену штету
56. Споразумно искључење и ограничење одговорности
57. Одговорност за другог (појам, опште карактеристике,
случајеви)
58. Одговорност за малолетна лица
59. Одговорност за душевно болесна лица и лица заосталог
умног развоја
60. Одговорност за помоћнике
61. Одговорност послодавца за запослене
62. Одговорност правних лица за своје органе
63. Одговорност за штету изазвану опасном ствари и опасном
делатношћу
64. Околности које искључују одговорност за штету изазвану
опасном ствари и опасном делатношћу
221
65. Одговорност у случају удеса изазваног моторним возилом у
покрету
66. Одговорност за штету коју узрокује ствар с недостатком
67. Осигурање путника у јавном саобраћају од последица
несрећног случаја
68. Осигурање сопственика, односно корисника маторних
возила
69. Одговорност услед терористичких аката, јавних
демонстрација или манифестација
70. Одговорност организатора приредби
71. Одговорност више лица за исту штету
72. Накнада материјалне штете
73. Утврђивање висине штете
74. Принцип потпуне накнаде и разлози за снижење накнаде
75. Накнада нематеријалне штете
76. Посебна ограничења за новчану накнаду нематеријалне
штете
77. Накнада материјалне штете у случају смрти, телесне повреде
и оштећења здравља
78. Стицање без основа (неосновано обогаћење)
79. Исплата недугованог
80. Случајеви стицања без основа
81. Дејство неоснованог обогаћења
82. Тужба због неоснованог обогаћења
83. Допуштено незвано вршење туђих послова
84. Јавно обећање награде
85. Појам, значај и врсте вредносних папира
86. Суштина дејства облигационог односа
87. Осигурање испуњења обавезе
88. Уговорна казна
89. Јемство
90. Одустаница
91. Капара и кауција
92. Доцња дужника
93. Доцња повериоца
94. Употреба дужникових права
95. Побијање дужникових правних радњи (actio Pauliana)
96. Испуњење или исплата (појам и субјекти)
97. Место, време и предмет исплате
98. Депоновање и продаја дуговане ствари
99. Пребијање (компензација)
100. Пренов (новација)
222
101. Сједињење (confusio)
102. Опроштај (отпуст) дуга
103. Застаревање тражбина
104. Упојединачени или подељени облигациони односи
105. Солидарност дужника
106. Солидарност поверилаца
107. Облигациони односи са недељивим обавезама
108. Уступање потраживања (цесија)
109. Уступање уговора
110. Преузимање дуга
111. Упут (асигнација)
112. Уговор о продаји
113. Продаја са правом прече куповине
114. Куповина на пробу
115. Продајни налог
116. Уговор о поклону
117. Уговор о зајму
118. Уговор о закупу
119. Уговор о послузи
120. Уговор о делу
121. Уговор о остави
122. Неправа остава
123. Угоститељска остава
124. Уговор о налогу
125. Уговор о пуномоћству
126. Уговор о ортаклуку
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Појам кривично процесног права као гране законодавства
Основна обележја кривичног процесног права
Појам кривичног поступка
Врсте и ток кривичног поступка
Појам кривичног процесног права као науке
Однос између кривично процесног права и уставног права
Однос између кривично процесног права и кривичног права
Однос између кривично процесног права и грађанско процесног
права
Однос између кривично процесног права и управног права
223
10. Однос између кривично процесног права и криминалистике
11. Однос између кривично процесног права и криминологије
12. Однос између кривично процесног права и судске медицине и
судске психијатрије
13. Извори кривично процесног права
14. Границе примене кривичног процесног права у времену
15. Границе примене кривичног процесног права у у односу на
територију
16. Границе примене кривичног процесног права у односу на лица
17. Тумачење кривично процесног права
18. Начела кривично процесног права (појам и врсте)
19. Начело акузаторности (оптужно начело)
20. Начело официјелности кривичног гоњења
21. Начело легалитета
22. Начело непосредности
23. Начело усмености
24. Начело контрадикторности
25. Начело јавности
26. Начело утврђивања истине
27. Предмет кривичног поступка
28. Кривично дело као предмет кривичног поступка
29. Имовинско – правни захтев као предмет кривичног поступка
30. Трошкови кривичног поступка
31. Кривичнопроцесни субјекти – појам и класификација
32. Организација и надлежност судова
33. Појам и врсте надлежности
34. Спајање и раздвајање кривичног поступка
35. Сукоб надлежности
36. Пружање правне и друге помоћи
37. Способност лица за вршење судске функције (стручност,
независност,
објективност)
38. Изузеће судије
39. Одлуке кривичног суда – појам и врсте
40. Појам странке
41. Појам, уређење и организација јавног тужилаштва и тужиоца у
Србији
42. Положај и надлежност јавног тужиоца у кривичном поступку
43. Појам и својства оштећеног у кривичном поступку
44. Оштећени као субсидијарни тужилац
45. Приватни тужилац
46. Оштећени са или без имовинскоправног захтева
224
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
Законски заступници и пуномоћници оштећеног
Појам окривљеног
Претпоставка окривљеникове невиности
Положај окривљеног у кривичном поступку
Појам и врсте бранилаца
Положај браниоца у кривичном поступку
Кривичнопроцесна радња – појам, опште одлике и форма
кривичнопроцесних радњи
Време вршења кривичнопроцесних радњи
Повраћај у пређашње стање
Врсте кривичнопроцесних радњи
Кривични списи – појам и врсте
Поднесци и записници у кривичном поступку
Достављање писмена
Разматрање списа
Чињенице у кривичном поступку – појам и важност чињеница
Врсте чињеница које се утврђују у кривичном поступку
Субјекти који утврђују чињенице у кривичном поступку
Докази у кривичном поступку – појам и вредност доказа
Врсте доказа
Терет пружања доказа
Појам доказивања
Процесни ток доказивања
Теорије о оцени доказа
Предмет доказивања
Појам и врсте доказних средстава
Увиђај
Реконструкција догађаја
Вештачење
Исказ вештака – појам, садржина и правна природа
Процесни ток вештачења
Појам, изузеће и процесни положај сведока
Испитивање сведока и оцена исказа сведока
Заштита сведока
Појам и садржина исказа окривљеног
Саслушање окривљеног
Оцена исказа окривљеног
Исправе – појам, врсте и процесни начин прибављања
Узимање узорака
Провера рачуна и сумњивих трансакција
Претресање стана и лица
Привремено одузимање предмета
225
88. Посебне доказне радње – основне одредбе
89. Тајни надзор комуникације
90. Тајно праћење и снимање
91. Симуловани послови
92. Рачунарско претраживање података
93. Контролисана испорука
94. Прикривени иследник
95. Предистражни поступак – појам и основне одлике
96. Покретање предистражног поступка
97. Јавни тужилац - овлашћења и делатност у предистражном
поступку
98. Полиција – овлашћења и делатност у предистражном поступку
99. Улога судије за претходни поступак у предистражном поступку
100. Мере за обезбеђење присуства окривљеног у кривичном
поступку
101. Појам и задатак истраге
102. Споразум о признању кривичног дела
103. Споразум о сведочењу окривљеног
104. Споразум о сведочењу окривљеног
105. Истражни органи и њихова делатност
106. Учешће странака, оштећеног и стручног лица у истрази
107. Окончање истраге
108. Подизање оптужнице
109. Садржај оптужнице
110. Испитивање оптужнице
111. Припремање главног претреса (појам и задатак)
112. Припремно рочиште
113. Изјашњавање странака
114. Предлагање доказа на припремном рочишту
115. Обустава поступка
116. Испитивање сведока или вештака ван главног претреса
117. Издвајање незаконитих доказа
118. Ток главног претреса
119. Јавност главног претреса
120. Руковођење главним претресом – овлашћења председника већа
и већа
121. Мере за одржавање реда на главном претресу
122. Присуство кривичнопроцесних субјеката на главном претресу
123. Ток главног претреса – општи процесни оквир
124. Прекид и одлагање главног претреса
125. Излагање оптужбе и изјашњавање оптуженог
126. Предлагање доказа на главном претресу
226
127.
128.
129.
130.
Редослед извођења доказа
Изношење одбране
Саслушање оптуженог
Испитивање сведока, вештака или стручног саветника на
главном претресу
131. Упознавање са садржином писмена и снимака
132. Упознавање са садржином записника о исказима
133. Упознавање са садржином налаза и мишљења вештака
134. Измена или подношење нове оптужнице
135. Проширење оптужнице
136. Редослед и садржај завршних речи
137. Разлози за одбацивање оптужнице
138. Записник о главном претресу
139. Доношење, изрицање и објављивање пресуде
140. Писмена израда пресуде, достављање и исправљање пресуде
141. Пресуда којом се оптужба одбија
142. Ослобађајућа пресуда
143. Осуђујућа пресуда
144. Садржај писмено израђене пресуде
145. Изостанак образложења или делимично образложење пресуде
146. Појам, врсте и оправдање правних лекова
147. Установе – Beneficium cohaesionis и забрана – Reformatio in
peius
148. Појам и право на изјављивање жалбе против првостепене
пресуде
149. Садржај жалбе
150. Основи за побијање првостепене пресуде
151. Поступак по жалби на пресуду првостепеног суда и границе
испитивања првостепене пресуде
152. Одлуке другостепеног суда по жалби
153. Жалба на пресуду другостепеног суда
154. Жалба против решења
155. Захтев за понављање кривичног поступка
156. Поступак по захтеву за понављање кривичног поступка
157. Понављање кривичног поступка осуђеном у одсуству
158. Захтев за заштиту законитости
159. Поступак по захтеву за заштиту законитости
160. Скраћени (сумарни) кривични поступак
161. Поступак према малолетницима
162. Покретање поступка према малолетницима
163. Припремни поступак према малолетницима
164. Поступак пред већем за малолетнике
227
165.
166.
167.
168.
Поступак по правним лековима
Поступак за дела организованог криминала
Поступак за ратне злочине
Поступак за изрицање мере безбедности обавезног
психијатријског лечења
169. Поступак за изрицање мера безбедности лечења алкохоличара
или мере безбедности обавезног лечења наркомана
170. Поступак за изрицање мере безбедности одузимања предмета
171. Поступак за одузимање имовинске користи
172. Поступак за опозивање условне осуде
173. Поступак за изрицање јединствене казне
174. Поступак за ублажавање казне
175. Поступак за пуштање на условни отпуст
176. Поступак за рехабилитацију
177. Поступак за престанак мере безбедности или правне последице
осуде
178. Поступак за остваривање права на накнаду штете
179. Поступак за остваривање права на морално задовољење
180. Поступак за остваривање права на признавање радног стажа
или стажа осигурања
181. Поступак за пружање међународне правне помоћи у извршењу
међународних уговора у кривичноправним стварима
182. Поступак пружања међународне кривичноправне помоћи за
издавање окривљених и осуђених лица (екстрадиција)
183. Поступак за издавање потернице и објаве
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1. Настанак и развој међународног права (Грчка, Рим , Средњи век)
2.Систем међународног јавног права од Вестфалског мира (1614-1918).
3. Међународно право после Првог светског рата
4. Међународно право после Другог светског рата
5.Природноправна школа
6. Позитивистичка школа
7. Постпозитивистичка учења
8. Дуалистичка теорија
9. Монистичка теорија
10.Однос унутрашњег и међународног права у пракси
11.Формални извори међународног права
228
12. Обичајна правна правила
13.Општа правна начела
14. Судска пракса
15. Начело правичности
16. Теорија –ставови познатих правника
17. Акти међународних организација
18. Меко право (Soft law)
19. Хијерахија формалних изовра
20. Појам и врсте кодификације обичајног права
21. Потпуни и делимични субејкти у међународном праву
22. Положај индивидуе у међународном праву
23. Конкретни и апстрактни субјекти у међународном праву
24. Појам државе и врсте држава у међународном праву
25. Федерација
26. Настанак нових држава
27. Сарска област
28. Слободна територија Трст
29. Босна и Херцеговина
30.Слободни град Јерусалим
31 Мултинационалне компаније
32. Ватикан
33. Тајван
34. Појам и правно признање држава
35. De jure i de facto признање држава
36. Право на самодбрану
37.Облици надлежности државе
38. Врсте међународне одговорности државе
39. Сукцесија и међународни континуитет
40. Критеријуми расподеле државног дуга
41. Подела органа за одржавање међународних односа
42. Функције и имунитети дипломатских представника
43. Конзули
44. Појам и врсте државних граница
45. Цесија као начин стицања државних територија
46. Унутрашње морске воде
47. Архипелашко море
48. Територијално море
49. Епиконтинетални појас
50. Спољни морски појас
51. Босфор и Дарданели
52. Мореуз Хормуз
53. Отрантски мореуз
229
54. Суецки канал
55. Килски канал
56. Поларне области
57. Облици и називи међународних уговора
58. Уговорне стране код закључивања међународних уговора
59. Аутентификација текста уговора
60. Начини изражавања пристанка на обавезивање уговором
61.Основи апсолутне и релативне ништавости уговора
62. Престанак и суспензија уговора и клаузула rebus sic stantibus
63. Настанак и основне карактеристике УН
64. Пријем у чланство и сузпензија чланства у УН
65. Организациона структура УН
66. Генерална скупштина УН састав и гласање
67. Савет безбедности УН састав и гласање
68. Генерални секретар и секретаријат УН
69. Универзална декларација о људским правима
70. Пакт о грађанским и политичким правима
71. Права људских колективитета –народ
72. Права људских колективитета –мањине
73. Систем Савета Европе у контексту људских права
74. Европски суд за људска права-састав-организација –надлежност
75. Систем Савета Европе у контексту људских права
76. Појам међународног кривичног права
77. Стални међународни кривични суд
78. Међународни злочини
79. Злочин агресије
80. Елементи злочина геноцида
81. Међународни суд правде.
82. Поступак пред Међународним судом правде
83. Поступак у парницама пред Међународним судом правде
84. Поступак за давање саветодавног мишљења пред МСП
85. Појам и врсте оружаног сукоба
86. Учесници у оружаном сукобу
87. Подручје оружаних сукоба
88. Фундаментални принципи права оружаних сукоба и најважније
конвенције у области заштите цивила , заробљеника и рањеника
СРПСКА ПРАВНА ИСТОРИЈА
1.
2.
230
Византија и склавиније
Ране српске државе
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Правни системи у средњевековној Босни и Србији
Политичка историја Србије у време Немањића
Владар и сабори у Србији
Српска црква
Споменици српског права
Душанов законик
Властела
Себри
Карактер српске револуције
Систем власти државе Првог устанка
Уставни акти у Србији 1804-1813
Закони у време Карађорђа
Организација власти у Србији 1815-1830 (двовлашће)
Хатишерифи 1830-1833
Сретењски устав од 1835
Турски устав од 1838
Пад кнеза Милоша и долазак уставобранитеља
Српски грађански законик 1844
Начертаније
Србија у време Михајла Обреновића
Намеснички устав од 1869
Берлински конгрес и независност Србије 1878
Устави од 1888, 1901. и 1903.
Мајски преврат од 1903.
Општи имовински законик за Црну Гору 1888.
Нишка декларација 1914.
Крфска декларација 1917.
Народно вијеће Државе Словенаца,Хрвата и Срба
Прводецембарски акт 1918.
Видовдански устав 1921.
Криза парламентаризма у Краљевини СХС
Шестојануарски режим 1929
Септембарски устав 1931
Споразу Цветковић-Мачек 1939
Правни систем Краљевине Југославије (СХС)
Устав ФНРЈ од 1946.
Устави СФРЈ од 1963 и 1974.
Разбијање СФРЈ 1989-1992
ОСНОВИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1.
Глобализација - савремени економски, технолошки и
231
културолошки процес
Најважнији генератори економске глобализације
Кључни носиоци глобализације
Развој регионалних економских интеграција као стимуланс
глобализацији
5. Економска политика и савремени привредни системи
6. Кључни атрибути економске политике
7. Заостајање и ефикасност економске политике
8. Традиционална и нова економска политика
9. Структурна економска политика
10. Кључни економско-социјални циљеви развоја тржишних
привреда
11. Различитост економскополитичких традиција земаља чланица ЕУ
12. Конципирање економске политике у Европској унији
13. Констиутисање економске и монетарне уније (ЕМУ) – посебно
поглавље у креирању економске полиике Европске унији
14. Монетарна политика и једнинствена валута Европске уније
15. Буџет- инструмент финансирања државних потреба
16. Фискална политика
17. Садашња и нова финансијска перспектива ЕУ
18. Циљеви политике конкуренције у Европској унији
19. Спољна трговина као покретач економског просперитета
20. Основни циљеви и крактеристике заједничке спољнотрговинске
политике Европске уније
21. Најзначајнији инструменти спољнотрговинске политике
Европске уније
22. Режим извоза и увоза Европске уније
23. Заједничка пољопривредна политика – карактеристика европских
економских интеграција
24. Индустријска политика ЕУ
25. Научно-истраживачка и технолошка политика: појам, суштина и
значај
26. Инструменти политике подржавања активности истраживања и
развоја технологије
27. Циљеви политике истраживања и развоја технологије ЕУ
28. Политика регионалног развоја у светлу растуће глобализације
29. Регионалне неједнакости у оквиру ЕУ
30. Еколошка политика-један од примарних циљева економске
политике ЕУ
2.
3.
4.
УПОРЕДНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ
232
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Појам и настанак политичког система
Компаративни метод проучавања политичких система
Платонова теорија о политичком систему
Аристотелово схватање политичког система
Аугустин Аурелијево учење о држави и политичком систему
Свети Тома Аквински и његов допринос развоју модерне политичке мисли
(политичког система)
Никола Макијавели као утемељивач модерног учења о државном и
политичком уређењу
Монтескијева теорија о друштву и политичком систему
Грађанско (капиталистичко) учење о политичком систему и његови
утемељивачи (Конт и Хегел)
Марксистичко (саоцијалистичко) учење о друштву и политичком систему
Класификације политичких система
Класичне античке трихотомије политичких система (Херодот, Платон,
Аристотел)
Средњовековне трихотомије политичких система (Свети Аугустин и Тома
Аквински)
Монтескијева (модерна) трихотомија политичких система
Трихотомија Макса Вебера
Трихотомија Макса Адлера
Мешовити систем Жана Бодена
Макијавелијева дихотомија политичких система
Модерне дихотомије политичких система (Рајмона Арона и Вајла)
Либерална политичка демократија
Диктатура као облик политичког система капитализма
Савремени облици политичког система капитализма (технобирократски,
држава благостања, праведна и социјална држава)
Систем авангарде партије као облик политичке демократије социјализма
Народно-фронтовска демократија
Радничко-сељачка демократија
Савремени облици политичког система социјализма
Политички систем земаља у развоју
Настанак и разој британског парламентарног система
Основне институције британског парламентализма
Политички систем француске и њене уставне институције
Швајцарски (конвентски) систем и његове основне карактеристике и
институције
Настанак и развој САД и њеног политичког система
Главне институције америчког политичког система
Аутократски политички систем и његови облици
Војни режими (диктатуре)
233
36.
37.
38.
39.
Фашистички режими (Италија и Немачка)
Настанак и развој совјетског политичког система (СССР)
Политички систем осталих (источноевропских) социјалистичких држава
Специфичности револуционарног развитка Кине и њеног политичког
система
40. Основне карактеристике политичког система старе Југославије (1918-1941)
КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА
1. Појам и задатак криминалне политике
2. Криминална политика и кривично право
3. Криминална политика и криминологија
4. Криминална политика и пенологија
5. Начела криминалне политике
6. Класична школа
7. Антрополошко-позитивна школа
8. Социолошка школа
9. Неокласична школа
10. Школа друштвене одбране
11. Заштитна, гарантивна и социо-етичка функција кривичног
законодавства
12. Прописивање кривичних дела – инкриминисање одређених понашања
13. Прописивање кривичних санкција
14. Основне карактеристике казне
15. Биће казне и сврха кажњавања
16. Однос специјалне и генералне превенције
17. Основне карактеристике мера безбедности
18. Основне карактеристике мера упозорења и сврха њихове примене
19. Основне карактеристике парапеналних мера новијег датума
20. Законске претпоставке казнене политике судова
21. Законске претпоставке за судску индивидуализацију
22. Кримиалнополитички значај усклађености казнене политике
законодавца и казнене политикње судова
23. Улога и значај тужиоца у оквиру политике сузбијања и спречавања
криминалитета
24. Положај и улога полиције у оквиру политике сузбијања и спречавања
криминалитета
25. Криминалнополитичка функција извршења кривичних санкција
26. Основна начела политике извршења кривичних санкција
институционалног карактера
27. Значај категоризације казнено-поправних установа
234
28. Криза концепта ресоцијализације и перспективе санкција
институционалног карактера
29. Основна начела политике сузбијања малолетничког криминалитета
30. Васпитне мере појачаног надзора
31. Заводске васпитне мере
32. Кажњавање малолетних делинквената
33. Пружање постпеналне помоћи малолетним делинквентима
34. Савремена криминалнополитичка кретања и значај диверзионог
модела
35. Начела друштвене превенције криминалитета
36. Општа социјална превенција
37. Посебна (криминолошка) социјална превенција
38. Индивидуална превенција
39. Планирање друштвене превенције криминалитета
40. Носиоци превентивних функција
УПРАВНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Правна држава и управа
Положај управе у систему поделе власти
Концепт управе и управни модели
Модел управе као државне ''класне'' управе
Модел управе као јавне службе
Модел управе као тзв. ''Нове јавне управе''
Теоријски појам управе у организационом смислу
Теоријски појам управе у функционалном смислу
Позитивно-правни појам управе у организационом смислу
Позитивно-правни појам управе у функционалнном смислу
Принципи организације управе
Орган управе
Врсте и облици органа управе
Организација управе у Републици Србији
Државна управа
Односи органа државне управе са Народном скупштином и
председником Републике
Односи органа државне управе са Владом
Односи према судовима, јавним тужилаштвима и другим
државним органима
Односи према Омбудсману
Односи органа државне управе са органима аутономне покрајине
Односи према недржавној управи
Односи са грађанима и јавност рада органа
235
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
236
Организација државне (републичке) управе
Органи државне управе
Министарства
Органи управе у саставу министарства
Посебне организације
Управни окрузи
Међусобни односи органа државне управе
Унутрашња организација органа државне управе
Јавне агенције
Недржавна управа
Појам и обележја локалне самоуправе
Послови локалне самоуправе
Организација локалне самоуправе
Кадрови у управи
Министри
Државни службеници
Појам и категорије државног службеника
Правни положај државног служеника
Сукоб интереса
Управна делатност
Врсте послова државне управе
Акти управе
Општи акти управе (управни прописи)
Теоријски појам управног акта
Позитивно-правни појам управног акта
Додаци управном акту
Врсте управних аката
Позитивни и негативни управни акти
Конститутивни и декларативни управни акти
Правно везани и дискрециони управни акти
Индивидуални, заједнички и генерални управни акти
Једноставни и збирни (сложени) управни акти
Формални и неформални управни акти
Управни акти са трајним и са ограниченим дејством
Управни акти по захтеву странке и по службеној дужности
Решења и закључци
Правно дејство управних аката
Законитост управног акта
Почетак и престанак правног дејства управног акта
Коначност и извршност управних аката
Правноснажност управног акта
Неисправни и противправни управни акти
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Уклањање погрешних управних аката
Материјални акти управе (управне радње)
Управни уговори
Акти органа јединица локалне самоуправе
Управни поступак, појам и врсте
Важење закона о општем управном поступку
Основна начела општег управног поступка
Надлежност у управном поступку, појам и обележја
Врсте надлежности
Сукоб надлежности
Службено лице овлашћено за вођење поступка и службено лице
овлашћено за издавање решења
Правна помоћ
Изузеће службеног лица
Странка
Привремени заступник
Заједнички представник и заједнички пуномоћник
Пуномоћник
Стручни помагач
Поднесци
Позивање
Записник
Разгледање списа и обавештавање о току поступка
Достављање
Рокови
Повраћај у пређашње стање
Одржавање реда
Покретање управног поступка
Спајање више управних ствари у један управни поступак
Измена захтева
Одустанак од захтева
Поравнање
Поступак до доношења првостепеног решења
Скраћени управни поступак
Посебни управни поступак
Претходно (прејудиционо) питање
Усмена расправа
Доказивање и доказна средства
Решење
Закључак
Другостепени управни поступак
Жалба и поступак по жалби
237
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
Ванредни правни лекови
Извршење решења
Појам и врсте контроле управе
Политичка (парламентарна) контрола управе
Правна контрола управе
Управна контрола управе
Судска контрола управе
Контрола управе од стране тужилаштва
Контрола управе од стране Омбудсмана
Управни спор, појам, врсте и циљ управног спора
Управносудски поступак
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
238
Појам, име и значај финансија
Финансијско право
Финансијски односи
Порески суверенитет
Расподела пореских прихода у федеративним државама
Појам јавних ( државних ) прихода
Развој јавних прихода кроз историју
Нефискални приходи
Фискални приходи ( дажбине)
Појам пореза
Подела (класификација) пореза
Циљеви опорезивања
Оправдање опорезивања
Двоструко опорезивање
Елементи пореза
Извор и предмет пореза
Основица пореза
Методи утврђивања основице пореза
Стопе пореза
Опредељење за одређену врсту пореских стопа
Врсте прогресивних стопа
Обвезник пореза
Индивидуални и колективни обвезник пореза
Избегавање плаћања пореза
Преваљивање пореза
Начела опорезивања
Пореске структуре савремених држава
Пореска конкуренција
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Порески системи у земљама у транзицији
Порез на доходак грађана
Порез на добит корпорације
Порез на промет
Врсте пореза на промет
Порез на додату вредност
Акцизе
Порези на имовину у статици
Порези на имовину у динамици
Царине
Таксе
Доприноси
Парафискални приходи
Јавни кредит (државни зајам, јавни зајам), појам и карактеристике
Тенденције кретања јавног кредита у свету
Подела (класификација, врсте) јавних зајмова
Емисија јавног зајма
Отплата (амортизација) јавних зајмова
Конверзија јавних зајмова
Појам и карактеристике јавних (државних) расхода
Обим и тенденције кретања јавних расхода
Привидни и стварни узроци повећања јавних расхода
Подела јавних расхода
Појам, појава, развој и карактеристике буџета
Правни аспект буџета
Начело потпуности (универзалности) буџета
Начело јединства буџета
Начело реалности буџета
Начело специјализације буџета
Начело равнотеже буџета
Начело једногодишњости буџета
Начело јавности буџета
Израда и доношење буџета
Извршење буџета и контрола извршења буџета
Завршни рачун буџета
Ванбуџетски инструменти финансирања
Основне карактеристике пореза у Србији
Уређење фискалних односа у Србији
Припадност јавних прихода у Србији
Порез на доходак грађана код нас
Порез на зараде
Порез на приходе од пољопривреде и шумарства
239
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
240
Порез на приходе од самосталне делатности
Порез на приходе од ауторских права, права сродних ауторском
праву и права индустријске својине
Порез на приходе од капитала
Порез на приходе од непокретности
Порез на капиталне добитке
Порези на остале приходе (порез на приходе од давања у закуп
покретне имовине, порез на добитке од игара на срећу, порез на
приходе од осигурања лица, порез на приходе које остварују
спортисти и спортски стручњаци и порез на друге приходе)
Годишњи порез на доходак грађана
Порез на добит предузећа код нас
Утврђивање основице код пореза на добит предузећа код нас
Порески подстицаји код пореза на добит предузећа код нас
Порез на имовину код нас
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права
Акцизе код нас
Порез на додату вредност у Србији
Основни елементи пореза на додату вредност у Србији
Царине и друге увозне дажбине код нас
Таксе код нас
Накнаде
Доприности код нас
Самодопринос
Права обвезника пореза
Дужности обвезника пореза
Редовна наплата пореза
Принудна наплата пореза
Пореска управа
Појам и основне карактеристике буџетског система код нас
Трезор
Директни и индиректни корисници буџетских средстава
Техничка структура буџета
Припрема и доношење буџета код нас
Извршење буџета код нас
Измене буџета код нас
Буџетска контрола и ревизија
Доношење завршног рачуна буџета код нас
Средства буџетских резерви
Државни дуг и државне гаранције
РАДНО ПРАВО
1. Настанак и развој Радног права као самосталне правне гране, научне и
наставне дисциплине
2. Појам, предмет, дефиниције, методи и значај Радног права
3. Однос Радног права и других грана права
4. Извори Радног права(појам и подела)
5. Домаћи извори Радног права
6. Когентни извори Радног права
7. Аутономни извори Радног права
7.1. Колективни уговори
7.2. Општи акти послодавца
8. Однос когентних и аутономних извора Радног права
9. Међународни извори Радног права
9.1 Акти ОУН
9.2 Акти МОР
10. Регионални извори Радног права-акти Европске Уније
10.1. Европска конвенција о заштити права човека и основним слободама
из 1950.године
10.2 Европска социјална повеља из 1961. године (ревидирана у Стразбуру
1996.године )
10.3. Директиве ЕУ
11. Међународни уговори
11.1. Билатерални уговори о запошљавању
11.2. Билатерални уговори о социјалном осигурању
12. Однос између домаћих и међународних извора Радног права
13. Начела Радног права
13.1 Начело права на рад и слободе рада
13.2 Начело синдикалне слободе
13.3 Начело заштите личности, телесног и моралног интегритета
13.4. Начело заштите на раду
13.5. Начело материјалне и социјалне сигурности
13.6. Начело одговорности за рад
14. Незапосленост и запошљавање
II ИНДИВИДУАЛНИ РАДНИ ОДНОС
1. Појам, субјекти и предмет индивидуалног радног односа
2. Услови и поступак заснивања радног односа
241
3. Забрана дискриминације код заснивања и за време трајања радног односа
(конвенција МОР бр. 111 о забрани дискриминације у запошљавању и
занимању из 1958.године )
4. Уговор о раду
5. Приправници
6. Пробни рад
7. Распоређивање (размештај) радника
8. Радно време
9. Одмори и одсуства
10. Мировање радног односа
11. Заштита здравља и безбедности на раду (општа заштита и безбедност на
раду; заштита жена; заштита омладине; заштита старијих радника;
заштита инвалида)
12. Зараде и накнаде зарада
13. Забрана конкуренције
14. Дисциплинска одговорност
15. Суспензија
16. Материјална одговорност
17. Образовање и стручно усавршавање
18. Измена уговора о раду
19. Фонд солидарности
21. Престанак радног односа (основи и поступак)
22. Отказ уговора о раду од стране радника
23. Отказ уговора о раду од стране послодавца
24. Споразумни раскид уговора о раду
25. Технолошки вишак (Конвенција МОР бр. 158 о престанку радног
односа на иницијативу послодавца из 1982.године)
26. Заштита права радника из индивидуалног радног односа код послодавца
27. Индивидуални радни спор
28. Радни судови
29. Заштита права радника у случају реорганизације и трансфера
послодавца
30. Заштита права радника у случају инсолвентности послодавца
31. Инспекција рада
32. Радни однос у државним органима и јавним службама
33. Флексибилне форме (облици) запошаавања
34. Фактички радни однос
35. Рад ван радног односа
III КОЛЕКТИВНИ РАДНИ ОДНОС
1. Појам, субјекти и предмет колективног радног односа
242
2. Принципи на којима се заснива колективни радни однос
3. Послодавачке организације
4. Синдикати и њихове организације
5. Партиципација радника у управљању
6. Колективни радни спор (појам, субјекти, предмет и карактеристике)
7. Методи и органи мирног (вансудског) решавања колективних радних
спорова
8. Радни судови
IV СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
1. Појам (дефиниција),начела, настанак и развој социјалног осигурања
2. Социјални ризик (случај) и социјални проблем
3. Међународна регулатива у области социјалног осигурања
4. Гране социјалног осигурања
5. Здравствено осигурање
6. Здравствена заштита
7. Пензијско и инвалидско осигурање (појам, начела и врсте)
8. Права из пензијског и инвалидског осигурања
9. Осигурање за случај незапослености и право на новчану накнаду
10. Остваривање и заштита појединих права из социјалног осигурања
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Појам и настанак парламентарног права
Предмет парламентарног права
Извори парламентарног права
Парламентарни пословник
Начела парламентарног права
Појам и еволуција парламента
Народна скупшна у уставној историји Србије
Положај и улога модерног паралмента
Број чланова паралмента
Једнодоми или дводоми парламент – предности и мане
Појам и облици дводомости
Сукоб домова
Структура парламента у Републици Србији
Императивни мандат
Слободни мандат
Мандат народног посланика у Републици Србији
Појам параламентарних имунитета
Имунитет неповредивости
243
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Имунитет неодговорности
Имунитет народног посланика у Републици Србији
Појам парламентарног инкомпатибилитета
Категорије (врсте) парламентарних инкомпатибилитета
Парламентарни инкомпатибилитет у Републици Србији
Парламентарна накнада
Парламентарни одбори
Председник парламента као највиши парламентарни функционер
Конституисање паралмента
Дефиниција законодавне функције и законодавног поступка
Законодавна иницијатива
Расправљање и одлучивањње о законском предлогу
Проглашење (промулгација) објављивање и ступање на снагу
закона
Законодавни поступак у Републици Србији
Контролна функција парламента - дефиниција
Посланичкко питање
Интерпелација
Предлог за изгласавање неповерења влади
Распуштање парламента
Суспензивни вето шефа државе
Однос између парламента и независних државних органа
(контролних органа)
МЕЂУНАРОДНО РАДНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
244
Настанак и развој Међународног радног права као самосталне
правне гране
Научне и наставне дисциплине Међународног радног права
Појам и предмет Међународног радног права
Дефиниције Међународног радног права
Методи и значај Међународног радног права
Однос Међународног радног права са Радним правом и
Међународним јавним правом
Извори Међународног радног права
Међународна организација рада
Оснивање, статус и карактеристике
Устав МОР
Филаделфијска декларација
Декларација о основним начелима и правима на раду
Делатност МОР
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Конвенције МОР
Поступак усвајања
Ступање на снагу
Важност
Отказ
Ратификација и правна природа
Контрола примене конвенција МОР
Препоруке МОР
Слобода удруживања радника и послодаваца (конвенције МОР
бр. 87, 98, 135 и препорука бр.143)
Слобода рада и забрана дискриминације у занимању и
запошљавању ( конвенције МОР бр.1, 2, 29, 88, 105, 111, 122,
142, 156 и 181)
Колективно преговарање (препорука МОР бр. 91; конвенције
МОР бр. 144 и 154)
Радно време, одмори и одсуства (конвенције МОР бр. 14, 101,
106, 132, 140, 171, 175 и 177)
Заштита запослених ( конвенције МОР бр.3, 89, 103, 119, 138,
148, 155, 159, 161 и 182; препоруке МОР бр.95, 96, 97, 99,112 и
168)
Зараде и накнаде ( конвенције бр.26, 95, 99, 100, 131 и 173;
препоруке МОР бр. 95, 96, 97, 99, 112 и 168)
Престанак радног односа ( конвенције МОР бр. 158 и препоруке
МОР бр.166, 92 и 119)
Инспекција рада ( конвенција МОР бр. 81 )
Радници мигранти ( конвенције МОР бр. 97 и 143 и препорука
МОР бр.100)
Социјална сигурност ( конвенције МОР бр. 17, 18, 102, 121 и
157; и препорука МОР бр. 102)
Социјална повеља ЕУ из 1996. год.
МЕЂУНАРОДНО ФИНАНСИЈСКО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Појам међународног финансијског права
Предмет изучавања међународног финансијског права
Наднационално пореско право
Извори међународног финансијског права
Реципроцитет на подручју пореза
Сукоб пореских закона.
Појам двоструког опорезивања
Феномени слични двоструком опорезивању
245
9. Узроци двоструког опорезивања
10. Одлучујуће чињенице на основу којих се одређује пореска
јурисдикција
11. Држављанство као одлучујућа чињеница сукоба закона
12. Резиденство као одлучујућа чињеница сукоба закона
13. Извор као одлучујућа чињеница сукоба закона
14. Колизионе норме у међународном пореском праву
15. Методе за спречавање, односно за елиминацију двоструког
опорезивања
16. Метода изузимања
17. Метода кредита
18. Мере за спречавање, односно за елиминацију двоструког
опорезивања
19. Унилатералне мере
20. Међународне мере - појам и циљеви
21. Однос између међународних конвенција и националног права
уопште
22. Функционисање међународних конвенција
23. Однос између конвенција о избегавању двоструког опорезивања и
унутрашњег материјалног права
24. Предности и недостаци међународних конвенција
25. Врсте међународних конвенција
26. Билатералне конвенције
27. Основни концепти Модел - конвенције OECD
28. Мултилатералне конвенције
29. Утицај уговора о Европској унији на пореско право Европске уније
30. Појам и степени пореске хармонизације
31. Аргументи за и против пореске хармонизације
32. Изворишта пореске хармонизације у оквирима Европске уније
33. Хармонизација у домену посредних пореза
34. Хармонизација пореза на додату вредност
35. Обавезе пореских обвезника у циљу хармонизације ПДВ
36. Директива ЕУ о приближавању стопа ПДВ
37. Директива ЕУ о укидању пореских баријера
38. Хармонизација закона о акцизама земаља - чланица ЕУ
39. Хармонизација закона о непосредним порезима земаља - чланица
ЕУ
40. Хармонизација у домену пореске сарадње земаља - чланица ЕУ
ПСИХОЛОГИЈА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
246
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Појам, предмет и систем судске психологије
Развој и методе у судској психологији
Релација судске психологије са осталим научним дисциплинама
Појам и структура исказа
Објасни процес опажања. Наброј и објасни факторе опазања
Шта је пажња
Шта је памћење? Најброј и објасни факторе памћења
Врсте памћења
Објасни функцију мишљења. Наброј и објасни факторе и врсте
мишљења
Објасни процес исказивања
Објасни појам истинитог, односно неистинитог исказа
Објасни појам грешке опажања, услове настанка и врсте
поремећаја опажања
Објасни појам грешке памћења, услове настанка и врсте
поремећаја памћења
Објасни појам грешке мишљења, услове настанка и врсте
поремећаја мишљења. Објасни појам грешке исказивања
Објасни појам и тумачења о давању лажног исказа
Објасни критеријуме за оцену исказа
Који су критеријуми за оцену веродостојности исказа. Наброј и
укратко објасни
Објасни оцену опште веродостојности даваоца исказа на основу
особина личности
Шта подразумева степен психичке нормалности даваоца исказа и
његова пол
Узраст и животно доба давоца исказа
Објасни сугестибилност и карактер даваоца исказа
Шта подразумева оцена опште веродостојности даваоца исказа
на основу мотива, његовог држања и процесног положаја
Објасни појам окривљеног и његовог исказа
Објасни право окривљеног на одбрану
Објасни право окривљеног на ћутање
Објасни појам давања лажног исказа окривљеног
Садржина и својства исказа сведока
Садржина и својства исказа вештака
Садржина и својства исказа тумача и преводиоца
Садржина и својства исказа стручног лица
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
247
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
248
Повод за пружање правне заштите и право на правну заштиту
Појам, предмет и метод грађанског процесног права
Правни извори грађанског процесног права
Спор, парница и парнични поступак
Предмет парнице и предмет парничног поступка
Процесне претпоставке и одлучивање о процесним претпоставкама
Субјекти процесног права
Покретање, развијање и окончање парничног поступка
Судска власт и организација државних судова
Парнични суд
Искључење и изузеће
Састав суда
Вредност предмета спора
Надлежност судова и врсте надлежности
Сукоб о надлежности
Стварна надлежност
Месна надлежност
Врсте месне надлежности
Атракциона надлежност
Одређивање месне надлежности од стране вишег суда
Споразум странака о месној надлежности (пророгација)
Функционална надлежност
Парничне странке
Страначка способност
Парнична способност
Постулациона способност
Стварна легитимација и процесна легитимација
Супарничарство
Материјално супарничарство и формално супарничарство
Нужно супарничарство
Главно мешање
Обично супарничарство и јединствено супарничарство
Сукцесија у процесном односу
Учешће умешача
Претпоставке за допуштеност мешања
Именовање претходника
Законски заступници
Заступници правног лица
Пуномоћници
Начела парничног поступка
Парничне радње
Страначке парничне радње и њихова обележја
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Садржина страначких парничних радњи
Нападне и одбрамбене парничне радње
Форма страначких парничних радњи
Судске парничне радње
Управљање парницом
Засведочавање парничних радњи
Достављање
Рокови и рочишта
Враћање у пређашње стање
Привремено обустављање парничне делатности
Парнични трошкови и накнада парничних трошкова
Ослобођење од претходног плаћања и обезбеђење парничних
трошкова
55. Појам тужбе
56. Форма и садржина тужбе
57. Модалитети тужбеног захтева
58. Врсте тужби
59. Тужба за утврђење
60. Тужба за осуду на чинидбу
61. Тужба за преиначење правне ситуације
62. Подизање тужбе
63. Преиначење тужбе
64. Повлачење тужбе
65. Достављање тужбе туженом
66. Држање туженог у парници
67. Одговор на тужбу
68. Противтужба
69. Захтев за утврђење у току парнице
70. Приговор противтражбине ради пребијања
71. Мирно решење спора и посредовање (медијација)
72. Судско поравнање
74. Припремни поступак
75. Главна расправа, ток и закључење главне расправе
76. Поступак за решавање спорног правног питања
77. Доказивање и понуда доказа
78. Предмет доказивања и терет доказивања
79. Оцена доказа и доказна средства
80. Одлучивање и врсте судских одлука
81. Појам и врсте пресуда
82. Форма и садржина пресуде
83. Пресуда за осуду на чинидбу
84. Коначна пресуда, делимична пресуда и допунска пресуда
249
85. Међупресуда
86. Пресуда на основу одрицања
87. Пресуда на основу признања
88. Пресуда због пропуштања
89. Пресуда без усмене расправе
90. Пресуда због изостанка
91. Решења
92. Правноснажност и границе правноснажности
93. Појам и врсте правних лекова
94. Допуштеност и основаност правних лекова
95. Изјављивање и дејства правног лека
96. Жалба против пресуде
97. Разлози за жалбу
98. Поступак по жалби
99. Границе испитивања првостепене пресуде у поступку по жалби и
одлуке у поступку по жалби
100. Жалба против решења
101. Ревизија против пресуде
102. Посебна ревизија
103. Ревизија против решења
104. Захтев за преиспитивање правноснажне пресуде
105. Понављање поступка
106. Поступак у парницама из радних односа
107. Поступак у парницама поводом колективних уговора
108. Поступак у парницама због сметања државине
109. Поступак у парницама за издавање платног налога
110. Поступак у парницама о споровима мале вредности
111. Поступак у парницама о привредним споровима
112. Поступак у парницама о потрошачким споровима
113. Поступак за заштиту колективних права и интереса грађана
114. Ванпарнични поступак
115. Субјекти ванпарничног поступка. Ванпарнични суд.
116. Странке у ванпарничном поступку
117. Ванпарнична способност
118. Начела ванпарничног поступка
119. Ванпарничне радње
120. Покретање ванпарничног поступка
121. Облик и садржина предлога
122. Ток првостепеног ванпарничног поступка и привремено
обустављање ванпарничног поступка
123. Судске одлуке у ванпарничном поступку
124. Систем правних лекова у ванпарничном поступку
250
125. Жалба у ванпарничном поступку
126. Ванредни правни лекови у ванпарничном поступку
127. Неблаговремена жалба
128. Трошкови ванпарничног поступка
129. Извршење и спровођење одлука у ванпарничном поступку
130. Поступак за стицање пословне способности
131. Поступци за лишење и враћање пословне способности
132. Поступак за принудну хоспитализацију
133. Поступак за проглашење несталог лица за умрло
134. Поступак за доказивање смрти
135. Поступак за давање дозволе за ступање у брак у случају
малолетности
136. Поступак за давање дозволе за ступање у брак у случају сродства
137. Поступак за одређивање накнаде за експроприсану непокретност
138. Поступак за уређење управљања и коришћења заједничке ствари
139. Поступак за деобу заједничких ствари или имовине
140. Поступак за уређење међа
141. Поступци поводом исправа
142. Поступак за састављање исправе
143. Поступак за потврђивање садржине исправе (солемнизација)
144. Поступак за чување исправа
145. Поступак за поништавање исправа (амортизација)
146. Судски депозит
147. Поступак за расправљање заоставштине
148. Јавни бележник и јавнобележничка делатност
149. Извршно процесно право и извршни поступак
150. Начела извршног поступка
151. Субјекти поступка извршења
152. Извршни суд
153. Приватни извршитељ
154. Страначке и судске процесне радње
155. Процесне радње приватног извршитеља
156. Извршна исправа
157. Покретање извршног поступка. Предлог за извршење.
158. Претпоставке за извршење
159. Ток поступка извршења
160. Мериторне одлуке у поступку извршења
161. Поступак за добијање изјаве о имовини извршног дужника.
162. Окончање поступка извршења
163. Трошкови поступка извршења
164. Приговор извршног дужника против решења о извршењу на основу
извршне исправе.
251
165. Приговор против решења о извршењу на основу веродостојне
исправе.
166. Приговор због неправилности приликом спровођења извршења
167. Противизвршење
168. Спровођење извршења
169. Поступак извршења на покретним стварима
170. Поступак извршења на непокретности
171. Поступак извршења на потраживању извршног дужника ради
намирења новчаног потраживања
172. Поступак за предају покретних ствари
173. Поступак за испражњење и предају непокретности
174. Поступак за извршење обавеза на чињење, нечињење или трпљење
175. Поступак извршења одлука у вези са породичним односима
176. Поступак извршења ради враћања запосленог на рад
177. Поступак извршења ради намирења потраживања по основу
комуналних и других сличних услуга
178. Поступак обезбеђења
179. Начела поступка обезбеђења
180. Ток поступка обезбеђења
181. Одлуке у поступку обезбеђења
182. Стицање заложног права на непокретним и покретним стварима на
основу споразума странака
183. Заложно право на стварима и правима на основу извршне исправе
184. Претходне мере
185. Привремене мере
МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО
1.
Појам Међународног трговинског права и предмет Међународног
трговинског права (МТП)
2. Однос Међународног трговинског права према другим гранама
права (Међународном јавном праву, Међународном приватном
праву и домаћем законодавству)
3. Извори МТП-а из других грана права (Међународног јавног права,
Међународног приватног права и домаћег законодавства)
4. Сопствени извори МТП-а општег карактера
5. Извори МТП-а који регулишу међународне пословне операције
6. Аутономни извори Међународног трговинског права
7. Типски уговори
8. Општи услови пословања
9. Кодификована правила
10. Обичаји и узансе
252
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Прометни и пословни обичаји
Пословни и производни стандарди
Начело слободне трговине
Начело слободе саобраћаја
Начело слободе трансфера новца
Систем најповлашћеније нације
Систем реципроцитета
Систем националног третмана
Преференцијални систем
Држава као субјект MTP-а
Царинске уније
Слободне царинске зоне
Покушај стварања универзалне привредне организације
Светска трговинска организација
Међународни монетарни фонд
Светска банка
Организација за економску сарадњу и развој (OECD)
Европска унија
Општи услови за пословање иностраних фирми на тржишту домаће
државе
Пословање наших привредних субјеката са иностранством
Основне обавезе привредних субјеката при пословању са
иностранством
Појам, основне карактеристике и услови за вршење
спољнотрговинског пословања
Спољна трговина робом (појам и ограничења)
Мере заштите у области спољне трговине робом
Спољна трговина у области услуга
Привремени режими и мере у спољнотрговинском пословању
Појам, врсте и мотиви страних улагања
Страна улагања у домаћу привреду (појам и правна регулатива за
улагање страног капитала)
Категорије страних улагача
Облици страних улагања
Права страних улагача
Заштита права страних улагача
Подстицаји страним улагањима (царинске и пореске субвенције)
Решавање спорова из области страних улагања
Појам и особености улагања домаћих субјеката у иностранству
Облици улагања домаћих субјеката у иностранству
Обављање привредних делатности у иностранству
Оснивање предузећа у иностранству
253
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
254
Оснивање холдинг предузећа у иностранству
Права, обавезе и одговорности оснивача предузећа у иностранству
Престанак предузећа у иностранству
Огранци и представништва у иностранству
Поверавање обављања привредних делатности страним лицима
Улагање средстава у страна предузећа
Обављање банкарских и других финансијских послова и послова
осигурања и реосигурања у иностранству
Компаније у земљама Common Law система
Мултинационалне компаније
Појам и врсте међународних трговинских арбитража и извори права
за међународне трговинске арбитраже
Арбитражни споразум
Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије
Најзначајније институционалне међународне трговинске арбитраже
и арбитражни центри у свету
Опредељење за одређену арбитражу при закључењу уговора у
међународном промету робе и услуга
Међународна продаја робе
Конвенција Уједињених нација о уговорима о међународној продаји
робе (Беч, 1980)
Закључење уговора о међународној продаји
Понуда за закључење уговора о међународној продаји робе
Опозив и прихват понуде код уговора о међународној продаји робе
Утицај административних одобрења и дозвола на закључење уговора
о међународној продаји робе
Моменат закључења уговора о међународној продаји робе
Форма закључења уговора о међународној продаји робе
Обавезе продавца из уговора о међународној продаји робе (време,
место и начин испоруке робе)
Амбалажа код уговора о међународној продаји робе
Одступање између испоручене и уговорене робе код уговора о
међународној продаји робе
Утврђивање количине испоручене робе код уговора о међународној
продаји робе
Утврђивање квалитета робе код уговора о међународној продаји
робе
Санкције због недостатка саобразности код уговора о међународној
продаји робе
Обавеза продавца да преда робна документа
Обавеза купца да плати уговорену цену
Клизне цене код уговора о међународној продаји робе
80. Санкције у случају неплаћања код уговора о међународној продаји
робе
81. Пријем испоруке код уговора о међународној продаји робе
82. Пренос права својине код уговора о међународној продаји робе
83. Прелаз ризика и трошкова код уговора о међународној продаји робе
84. Прелаз ризика и трошкова по транспортним клаузулама код уговора
о међународној упродаји робе
85. Клаузула EXW - франко фабрика
86. Клаузула FCA - франко превозник
87. Клаузула FAS - франко уз бок брода
88. Клаузула FOB - франко брод
89. Клаузула CFR - цена и возарина (назначена лука одредишта)
90. Клаузула CIF - цена са осигурањем и возарином (назначена лука
одредишта)
91. Клаузула CPT - возарина плаћена до места опредељења
92. Клаузула CIP - возарина и осигурање плаћени до места опредељења
93. Клаузула DAF - испоручено граница
94. Клаузула DES - испоручено франко брод
95. Клаузула DEQ - испоручено франко обала
96. Клаузула DDU - испоручено неоцарињено
97. Клаузула DDP - испоручено оцарињено
98. Клаузуле неодговорности код уговора о међународној продаји робе
99. Међународна куповина и продаја инвестиција
100. Међународна лицитација код међународне куповине и продаје
инвестиција
101. Питање правне заштите инвестиција у иностранству
102. Посао међународног трговинског посредовања
103. Посао међународног трговинског заступања
104. Комисиони посао у међународном промету
105. Међународни посао осигурања (појам и економски значај)
106. Транспортно осигурање у међународном промету (историјски развој,
врсте транспортног осигурања и потребе за међународним
транспортним осигурањем)
107. Закључивање уговора о међународном транспортном осигурању
108. Полиса осигурања
109. Ликвидација транспортних штета у међународном осигурању
110. Појам и особине међународног посла ускладиштења
111. Слободна царинска складишта и царинска сметишта
112. Консигнациона складишта
113. Слободне зоне и слободне луке
114. Обавезе и права складиштара у међународном промету
255
115. Посао контроле квалитета и квантитета робе у међународном
промету
116. Уговор о лизингу
117. Посао међународне шпедиције
118. Посао међународног транспорта робе морем
119. Коносман
120. Посао међународног железничког транспорта
121. Посао међународног транспорта робе у друмском саобраћају
122. Карнет TIR
123. Посао међународног ваздушног транспорта
124. Туристички послови са иностранством
125. Појам уговора о грађењу у међународном промету
126. Прелиминарна информација и инструкција за предквалификацију
код уговора о грађењу
127. Упутство понуђачима, услови уговора и спецификација код уговора
о грађењу
128. Закључење уговора и обавезе уговорних страна код уговора о
грађењу
129. Технички пријем и примопредаја грађевинског објекта
130. Уговор о инжињерингу
131. Појам уговора о међународној пословној сарадњи
132. Обавезе и права уговорних партнера (коопераната) из уговора о
међународној пословној сарадњи
133. Одговорност коопераната за неизвршење обавезе
134. Одговорност коопераната за неквалитетну испоруку и обим накнаде
штете
135. Уговор о међународној пословној сарадњи у индустрији,
бродоградњи и грађевинарству
136. Уговори о међународној пословној сарадњи у саобраћају, туризму и
угоститељству
137. Уговори о заједничком улагању средстава (Joint Ventures)
138. Уговор о факторингу
139. Уговор о франшизингу
140. Уговор о бартеру
141. Уговор о лону
142. Уговор о тајм - шерингу (Time Sharing)
143. Појам и врсте међународних плаћања
144. Појам девиза
145. Појам уговора о кредиту у међународном промету
146. Врсте кредита у међународној банкарској пракси
147. Банкарске гаранције
148. Појам и врсте међународног документарног акредитива
256
149. Правни односи између лица која учествују у односима по
документарном акредитиву
150. Економска улога и правна природа документарног акредитива
151. Појам и врсте клиринга
152. Клириншки рачуни, клириншке валуте, манипулативни кредит,
ликвидација салда и правни карактер клиринга
153. Међународно менично право
154. Меница у англосаксонском праву
155. Промиссорy ноте
156. Особености неких чекова у међународном промету
157. Акције, купони и талони
ОРГАНИЗАЦИОНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Oрганизационо грађанско процесно право
Однос организационог грађанског процесног права
функционалног грађанског процесног права
Правни извори организационог грађанског процесног права
Правосудна функција и правосудни органи
Начела организационог грађанског процесног права
Судска власт и судска функција.
Државни и недржавни судови.
Начела судског система
Организација судске власти
Судско подручје и седиште суда.
Сталност суда
Органи суда
Професионалне судије
Статус професионалних судија
Судије поротници
Судско особље
Унутрашње уређење судова
Унутрашње уређење Врховног касационог суда
Судска управа
Распоред судија и послова у суду
Састав суда
Надлежност судова у судском систему
Стварна надлежност
Месна надлежност
Функционална надлежност
Сарадња судова и правна помоћ
Високи савет судства
и
257
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Јавно тужилаштво и уређење јавног тужилаштва
Јавни тужилац и заменик јавног тужиоца
Статус јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца
Улога и процесна овлашћења јавног тужиоца у грађанском
судском поступку
Државно веће тужилаца
Правобранилаштво
Државно
правобранилаштво
и
уређење
државног
правобранилаштва
Јавно бележништво
Организација и субјекти јавног бележништва
Приватни извршитељи
Адвокатура и право на бављење адвокатуром
Права и дужности адвоката
Орган старатељства
ПОСЕБНО УПРАВНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
258
Појам посебног управног права
Однос посебног управног права према општем управном праву
Извори посебног управног права
Лично име
Јединствени матични број грађана
Појам и врсте матичних књига
Начин вођења матичних књига
Пребивалиште и боравиште
Лична карта
Путне исправе
Улога државних органа у породичним односима
Социјална заштита и социјална сигурност
Поступак остваривања права социјалне заштите
Установе социјалне заштите
Појам пензионог и инвалидског осигурања
Организација фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Појам и врсте јавних добара
Конституисање и престанак јавног добра
Управљање јавним добром
Заштита јавних добара
Експропријација
Комасација
Друмски саобраћај
Железнички саобраћај
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Бродски саобраћај
Ваздушни саобраћај
Поштански и телекомуникациони саобраћај
Управни надзор над привредним субјектима
Организација и надлежност управе царина
Управни поступак царинских органа
Овлашћења директора царине
Царински службеници и њихова овлашћења
Надлежност и организација пореске управе
Оснивање и регистрација политичких странака и удружења
Престанак рада политичких странака
Финансирање политичких странака
Судска управа
Организација полиције
Полицијски послови
Средства принуде и њихова употреба
Контрола рада полиције
Заштита и прелазак државне границе
Кретање и боравак странаца
Појам азила и основна начела у вези са правом азила
Поступак добијања азила
ПОРЕСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
1. Појам, предмет и задатак пореског процесног права
2. Правни извори пореског процесног права
3. Појам и начела пореског поступка
4. Пореско правни однос
5. Порескопроцесни субјекти
6. Пореска управа
7. Правна помоћ у пореским стварима
8. Порески обвезници и други порески дужници
9. Права и обавезе пореских обвезника
10. Права обвезника пореза
11. Право обвезника на коришћење института јавности рада и заштити
поверљивости података и информација
12. Право обвезника на плаћање пореза по прописима који су били на
снази у време настанка пореске обавезе
13. Право обвезника на коришћење института застарелости
14. Право обвезника на жалбу и одлагање плаћања пореза
15. Ванредна правна средства
16. Правне последице поништавања и укидања пореског решења
259
17. Право обвезника на повраћај више или погрешно плаћених пореза
18. Дужности обвезника пореза
19. Порескопроцесне радње
20. Радње пореских дужника
21. Радње пореске управе
22. Првостепени порески поступак
23. Скраћени порески поступак и посебан ипитни порески поступак 24.
Претходно питање у пореском поступку
25. Усмена расправа у пореском поступку
26. Утврђивање чињеница у пореском поступку
27. Доказивање у пореском поступку
28. Порески акти и пореско управни акти
29. Извршност, коначност и правоснажност пореских управних аката 30.
Утврђивање пореза
31. Наплата пореза
32. Привремене мере обезбеђења наплате пореза
33. Редовна наплата пореза
34. Принудна наплата пореза
35.Појам и облици пореске контроле
36. Канцеларијска контрола
37. Теренска контрола
38. Мере за отклањање утврђених неправилности у примени прописа
39. Управни спор у пореским стварима
40. Покретање управног спора у пореским стварима
41.Ток поступка по тужби у управном спору
42. Правна средства у управном спору
43. Откривање пореских деликата
44. Откривае пореских прекршаја
45. Откривање пореских кривичних дела
ПРАВО ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
1. Појам и предмет Права хартија од вредности;
2. Регулисање хартија од вредности у домаћем и упоредном праву;
3. Појам хартија од вредности, начела и правна природа;
4. Врсте хартија од вредности (појам, издавање и пренос);
5. Заштита права из хартија од вредности, залагање, конвертовање,
дељење и сједињавање, заштита и амортизација хартија од вредности;
6. Акције (појам и карактеристике);
7. Издавање акција, вредност и регистрација акционара;
8. Врсте и класе акција;
260
9. Пренос акција, спајање, подела и поништај акција;
10. Обвезнице (појам, карактеристике, издавање и врсте);
11. Варанти, Благајнички запис, Комерцијални запис и Државни запис;
12. Цертификат о депозиту и Депозитне потврде;
13. Меница (појам, карактеристике, извори, врсте менице);
14. Начела меничног права, битни и небитни менични елементи;
15. Меничне радње;
16. Бланко меница, Домицилирана меница, Сопствена меница;
17. Сукоб закона код менице;
18. Англосаксонски менично-правни систем (особености, регулатива и
врсте меница);
19. Чек (појам, карактеристике, извори и врсте);
20. Битни и небитни елементи чека и чековне радње;
21. Складишница (појам, издавање, врсте);
22. Пренос, исплата, регрес код варанта и врсте вараната;
23. Товарни лист;
24. Теретница;
25. Исправе комбинованог превоза;
26. Легитимациони папири;
27. Легитимациони знаци;
28. Полиса осигурања;
29. Кредитна карта;
30. Купони и талони у међународној пословној пракси.
МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА
1. Дефинисање менаџмента
2. Циљ менаџмента
3. Процес менаџмента
4. Задаци и улога менаџмента
5. Теорије менаџмента
6. Појам управитеља
7. Основни принципи менаџмента
8. Управљање развојем предузећа
9. Управљање истраживањем и развојем
10. Управљање производњом
11. Управљање кадровима
12. Управљање финансијама
13. Појам и значај планирања
14. Планирање у предузећу
15. Појам организовања
261
16. Принципи организовања
17. Дефинисање организационе структуре
18. Пројектовање и развој организације
19. Планирање кадрова
20. Начин обезбеђивања кадрова
21. Пријем и обука кадрова
22. Појам и врсте одлука
23. Дефинисање процеса одлучивања
24. Одлучивање о развоју предузећа
25. Улога и задаци менаџера
26. Образовање и обука менаџера
27. Менаџери лидер
28. Значај и циљеви контроле
29. Елементи процеса контроле
30. Фазе контроле
ПОСЕБНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПЦИ
1.
Посебности кривичног поступка за крив. дела организованог
криминала и др. тешка кривична дела у Србији
2. Модификација процесних начела за крив. дела организованог
криминала
3. Овлашћења органа унутрашњих послова која се односе на крив.
дела организованог криминала
4. Овлашћења јавног тужилаштва која се односе на организовани
криминал (тужилаштво за организовани криминал)
5. Прикупљање доказа и доказних средстава за ова кривична дела
6. Сведоци (врсте сведока) који се односе на организовани
криминал
7. Вештаци у кривичном поступку за крив. дела организованог
криминала
8. Заштита сведока за крив. дела организованог криминала
(кривичноправна и кривичнопроцесна)
9. Привремено одузимање предмета за крив. дела организованог
криминала
10. Специфичност судова који поступају за крив. дела организованог
криминала
11. Поступак за примену мера безбедности обавезног
психијатријског лечења и чувања у здравственој установи.
12. Поступак за примену мера безбедности обавезног лечења
алкохоличара
262
13. Поступак за примену мера безбедности обавезног лечења
наркомана
14. Поступак за одузимање предмета
15. Поступак за одузимање имовинске користи
16. Поступак за изрицање судске опомене
17. Поступак за опозивање условне осуде
18. Поступак за пуштање на условни отпуст
19. Поступак за доношење одлуке о рехабилитацији
20. Поступак за доношење одлуке о престанку правних последица
осуде и мера безбедности
21. Поступак за пружање међународне правне помоћи
22. Поступак за издавање окривљених лица
23. Поступак за издавање осуђених лица
24. Поступак за накнаду штете и рехабилитацију
25. Поступак за остваривање других права лица неосновано
осуђених и неосновано лишених слободе.
26. Поступак за издавање потернице и објаве.
TРГОВИНСКО ПРАВО
1. Појам, врсте и битна обележја (имовина и капитал) привредних
друштава
2. Ортачко друштво – појам, карактеристике, оснивање
3. Ортачко друштво – улог, удео, пренос удела
4. Ортачко друштво – права и обавезе ортака
5. Ортачко друштво – пословођење и заступање
6. Ортачко друштво – иступање и искључење ортака
7. Ортачко друштво – престанак
8. Командитно друштво
9. Друштво са ограниченом одговорношћу – појам, карактеристике,
оснивање
10. Друштво са ограниченом одговорношћу – основни капитал
(повећање и смањење)
11. Друштво са ограниченом одговорношћу – удели (стицање, права,
сувласништво)
12. Друштво са ограниченом одговорношћу – сопствени удели друштва
(стицање, права, располагање)
13. Друштво са ограниченом одговорношћу – располагање уделом
14. Друштво са ограниченом одговорношћу – права и обавезе чланова
15. Друштво са ограниченом одговорношћу – престанак својства члана
друштва
16. Скупштина друштва са ограниченом одговорношћу
263
17. Директор/и друштва са ограниченом одговорношћу
18. Надзорни одбор друштва са ограниченом одговорношћу
19. Акционарско друштво – појам, врсте, оснивање, карактеристике
20. Акционарско друштво – права и обавезе акционара
21. Акционарско друштво – право на дивиденду
22. Акционарско друштво – улог, основни капитал, располагање
акцијама
23. Акционарско друштво – сопствене акције, услови стицања и
располагање
24. Акционарско друштво – повећање основног капитала (начини
повећања)
25. Акционарско друштво – смањење основног капитала (начини
смањења)
26. Акционарско друштво – правни положај мањинских акционара
27. Скупштина акционарског друштва
28. Врсте скупштине акционарског друштва (редовна и ванредна)
29. Директор/одбор директора – извршни одбор директора акционарског
друштва
30. Извршни и неизвршни директори
31. Независни директор
32. Надзорни одбор код акционарског друштва
33. Унутрашњи и спољашњи надзор код акционарског друштва
34. Престанак акционарског друштва
35. Делатност и седиште привредног друштва
36. Пословно име
37. Законски (статутарни) заступници друштва
38. Заступање – прокура и пуномоћство
39. Заступање – ограничење овлашћења заступника и правне последице
прекорачења овлашћења заступника
40. Посебне дужности према привредном друштву
41. Индивидуална и деривативна тужба
42. Повезивање привредних друштава – друштва повезана капиталом
(финансијска повезивања - капитал учешћа)
43. Повезивање привредних друштава – друштва повезана уговором
(уговорне форме повезивања)
44. Статусне промене привредних друштава
45. Промене правне форме привредних друштава
46. Предузетник
47. Јавно предузеће
48. Задруге
49. Друштва за осигурање
50. Пословне банке
264
51. Народна банка Србије
52. Берзе
53. Брокерско – дилерска друштва
54. Регистрација привредних субјеката
55. Ликвидација
56. Принудна ликвидација
57. Стечај – појам, начела и циљ стечаја
58. Разлози отварања стечаја
59. Стечајни судија и стечајни управник
60. Стечај – скупштина поверилаца
61. Стечај – одбор поверилаца
62. Разлучни, заложни и излучни поверилац
63. Редослед намирења из стечајне масе
64. Стечај – поступак
65. Правне последице отварања стечајног поступка по стечајног дужника
66. Правне последице отварања стечајног поступка на потраживања
67. Стечајна маса
68. Деоба стечајне масе
69. Продаја и последице продаје стечајног дужника као правног лица
70. Стечај – побијање правних радњи стечајног дужника
71. Реорганизација стечајног дужника
72. Специфичности уговора у привреди
73. Уговор о продаји – појам, карактеристике и врсте
74. Уговор о продаји – обавезе продавца
75. Уговор о продаји – обавезе купца
76. Уговор о продаји – прелаз својине и ризика са продавца на купца
77. Уговор о продаји – одговорност за неизвршење уговорних обавеза
78. Уговор о трговинском посредовању
79. Уговор о трговинском заступању
80. Уговор о комисиону – појам и врсте
81. Уговор о комисиону – права и обавезе комисионара
82. Уговор о контроли
83. Уговор о ускладиштењу – појам, врсте складишта, одговорност
складиштара
84. Уговор о ускладиштењу – права и обавезе складиштара
85. Уговор о осигурању – појам и карактеристике
86. Врсте уговора о осигурању
87. Уговор о осигурању – обавезе осигуравача
88. Уговор о осигурању – обавезе уговарача осигурања и осигураника
89. Реосигурање
90. Уговор о организовању путовања
91. Уговор о алотману
265
92. Посреднички уговор о путовању
93. Уговор о шпедицији – појам, врсте, одговорност шпедитера
94. Уговор о шпедицији – права и обавезе шпедитера
95. Уговор о грађењу – појам, карактеристике и врсте
96. Уговор о грађењу – обавезе извођача радова
97. Уговор о грађењу – обавезе наручиоца радова
98. Уговор о грађењу – одговорност
99. Уговор о грађењу – примопредаја изграђеног објекта
100. Уговор о превозу робе морем
101. Уговор о превозу робе у унутрашњој пловидби
102. Уговор о превозу робе ваздушним путем
103. Уговор о превозу робе железницом – обавезе пошиљаоца робе
104. Уговор о превозу робе железницом – обавезе железнице
105. Уговор о превозу робе железницом – права и обавезе примаоца робе
106. Уговор о превозу робе железницом – одговорност железнице
107. Уговор о превозу робе друмом – појам, права и обавезе превозиоца
108. Уговор о превозу робе друмом – одговорност превозиоца
100.Уговори о превозу пртљага
109. Уговори о превозу путника
110. Уговор о трансферу технологије
111. Уговор о дугорочној производној кооперацији
112. Уговор о франшизингу
113. Појам и врсте банкарских послова
114. Уговор о кредиту
115. Специјални кредитни послови – есконт и ломбард
116. Уговор о факторингу
117. Уговор о форфетингу
118. Уговор о финансијском лизингу
119. Новчани депозит
120. Улог на штедњу
121. Банкарски текући рачун
122. Неновчани депозит
123. Депозит хартија од вредности
124. Уговор о сефу
125. Акредитив – појам, карактеристике, врсте
126. Обични акредитив
127. Документарни акредитив
128. Банкарска гаранција
129. Документарни инкасо
130. Појам, врсте и карактеристике хартија од вредности
131. Пренос хартија од вредности
132. Меница – појам и врсте
266
133. Меница – менични елементи
134. Меница – издавање и умножавање
135. Меница – пренос
136. Меница – акцептирање, авал и интервенција
137. Меница – презентација и исплата
138. Меница – протест, регрес и нотификација
139. Меница – амортизација
140. Меница – тужбе и приговори
141. Чек – појам, врсте, елементи, радње
142. Сличности и разлике између менице и чека
143. Акције (обичне и преференцијалне)
144. Номинална и тржишна вредност акција
145. Емисиона цена акција
146. Пренос и права из акција
147. Обвезнице
148. Благајнички, комерцијални и државни запис
149. Цертификат о депозиту и варанти за стицање акција и обвезница
150. Финансијски инструменти – финансијски деривати
151. Складишница
152. Товарни лист
153. Коносман
154. Легитимациони папири и знаци
155. Полиса осигурања
156. Кредитна карта
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
1. Приватноправни односи са елементом иностраности
2. Елемент иностраности у приватноправним односима (појавни
облици,значај појаве страног елемента, проблем релевантног
страног елемента)
3. Начини регулисања приватноправних односа са елементом
иностраности
4. Појам, предмет и назив међународног приватног прав
5. Извори нашег међународног приватног права и њихова хијерархија
6. Међународни уговори као извори међународног приватног права
7. Правне празнине у међународном приватном праву
8. Колизионе норме и њихова суштина
9. Структура колизионих норми
10. Једностране и вишестране колизионе норме
11. Правна природа колизионих норми
12. Проблем квалификације у међународном приватном праву
267
13. Решења проблема квалификације
14. RENVOI (појава и појам)
15. Претпоставке за RENVOI
16. Разлози за и против RENVOI
17. Начин примене RENVOI
18. RENVOI у нашем МПП
19. Појава и ближе одређивање јавног поретка
20. Проблем утврђивања круга норми које чине јавни поредак
21. Јавни поредак и императивни прописи
22. Преимућства и негативне стране установе јавног поретка
24. Последице примене установе јавног поретка,јавни поредак и
установа јавног поретка у нашем МПП
25. Појам изигравања закона (fraus legis)
26. Елементи fraus legis
27. Различита становишта о санкционисању фраус легис
28. Облици fraus legis у МПП
29. Fraus legis у нашем МПП
30. Временско разграничење норми у домену МПП
31. Мобилни сукоб закона(conflict mobile) у МПП
32. Начин решавања conflict mobile
33. Колизионе норме пред нејединственим правним поретком
(постављање поблема,решења у теорији и пракси,законодавству)
34. Lex nationalis пред нејединственим правним поретком
35. Норме ЗМПП пред нејединственим правним поретком
36. Примена страног права (значај, различите концепције о правној
природи страног права)
37. Сазнатљивост и начини сазнања страног права
38. Примена страног права према нашем МПП
39. Реципроцитет и реторзија у МПП
40. Облици реципроцитета
41. Норме непосредне примене
42. Својства и последице својстава норми непосредне примене
43. Предходно (прејудицијално) питање
44. Зачеци међународног приватног права у старој Грчкој и Риму
45. Владавина персоналног принципа и појава територијалног
принципа
46. Школе статута (Италијанска,Француска и Холанско-Фламанска)
47. МПП у државама континенталне Европе у XIX
веку(Vehter,Savinji,Mancini)
48. Англо-америчке концепције у МПП(XVIII и XIX)
49. Америчка револуција у области сукоба закона (XX век)и њени
одјеци
268
50. Питања правне и пословне способности физичких лица која дају
повода сукобу закона
51. Колизионе норме за правну и пословну способност физичких лица
52. Држављанство и домицил као тачке везивања за решавање сукоба
закона
53 Способност правних лица(тешкоће око одређивања припадништва
правних лица)
54. Извори међународног породичног права
55. Одређивање меродавног права за метеријалне услове за закључење
брака
56. Одређивање меродавног права за форму брака са страним
елементом(СЕ)
57. Дипломатско-конзуларни бракови
58. Одређивање меродавног права за дејства брака
59. Одређивање меродавног права за неважност брака
60. Одређивање меродавног права за развод брака
61. Одређивање меродавног права за имовинске односе у ванбрачној
заједници
62. Меродавно право у погледу статуса деце
63. Меродавно право за односе родитеља и деце
64. Меродавно право у погледу обавезе издржавања
65. Меродавно право за усвојење са СЕ
66. Извори међународног наследног права у Србији
67. Две основне концепције о одређивању меродавног наследног права
68. Колизионе норме за законско наслеђивање
69. Одређивање меродавног права за тестаментално наслеђивање
70. Одређивање меродавног права за стварна права на некретнинама са
СЕ и релације више некретнина
71. Одређивање меродавног права за стварна права на покретним
стварима
72. Одређивање меродавног права за стварна права на стварима у
транзиту
73. Одређивање меродавног права за стварна права за основна средства
превоза
74. Одређивање меродавног права за стварна права на хартијама од
вредности и стварна права из хартија од вредности
75. Извори колизионих норми за уговоре у праву Србије
76. Аутономија воље(појам,значај,правна основа,границе примене)
77. Колизионе норме за уговоре у одсуству аутономије воље
78. Одређивање меродавног права у погледу форме уговора
79. Одређивање меродавног права у погледу застарелости
80. Питање ,,цепања,,уговора
269
81. Бечка конвенција о међународној продаји робе.
82. Одређивање меродавног права за посебне уговоре(о купопродаји,о
поморском превозу ствари путника и пртљага,о ваздушном
превозу,о железничком транспорту и друмском превозу,о преносу
технологије )
83. Наднационални извори међународног уговорног права
84. Одређивање меродавног права за меничну(чековну)способност
85. Одређивање меродавног права за форму
меничних(чековних)обавеза и радњи
86. Одређивање меродавног права за права и обавезе код менице (чека)
87. Одређивање меродавног права за вануговорну одговорност
88. Одређивање меродавног права за грађанскоправне деликте
89. Хашка конвенција о меродавном праву за друмске собраћајне
незгоде
90. Права странаца да ступају у приватноправне односе у нашој земљи
и правни положај странаца у Србији
91. Право странаца на брак
92. Право странаца да буде усвојитељ и усвојеник
93. Право странаца да буде старалац и штићеник
94. Право странаца да наслеђују у Србији
95. Право странаца да ступају у сварноправне односе
96. Право странаца да стичу облигациона права
97. Право странаца да заснивају радни однос
98. Право страних улагача
99. Право странаца да оснивају представништва и огранке у Србији
100. Право странаца на индустријску својину (интерни и међународни
режим заштите)
101. Ауторска права странаца
102. Међународна надлежност (појам и значај,међународна и месна
надлежност)
103. Директна и индиректна међународна надлежност
104. Искључива и конкурентна међународна надлежност
105. Општа и посебна међународна надлежност
106. Законски и споразумно одређена међународна надлежност
107. Парнична и страначка способност странаца
108. Положај странца у грађанском судском поступку у присуству СЕ
109. Cautio iudicatum solvi и бесплатна судска помоћ
110. Страна литиспенденција
111. Међународна правна помоћ
112. Легализација страних јавних исправа
113. Системи признања и извршења страних судских одлука
114. Услови за признање и извршење страних судских одлука
270
115. Поступак признања и извршења страних судских одлука
116. Страна извршна исправа
117. Питање имунитета
118. Појам и врсте међународних трговинских арбитража
119. Надлежност међународних трговинских арбитража
120. Извори норми међународног арбитражног права
121. Поступак пред међународним трговинским арбитражама
122. Поступак пред нашом Спољнотрговинском арбитражом
123. Примена материјалног права пред међународним трговинским
арбитражама
124. Утврђивање порекла арбитражне одлуке
125. Признање и извршење страних арбитражних одлука(унутрашњи и
међународни извори)
126. Поништај домаће арбитражне одлуке
КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ
1. О интересовању за злочин
2. Основни појмови у криминологији
3. Подела дефиниција криминологије по обиму; подела према значењу:
спорења
4. Дефиниција криминологије и њене битне црте као науке
5. Предмет криминологије
6. Однос криминологије са другим кривичним наукама
7. Криминологија и „криминолошке дисциплине“
8. Значај криминологије
9. Положај и улога криминолога
10. Метод и методологија
11. Поступак научног сазнања
12. Метод и предмет истраживања
13. Метод и теорија
14. Подела криминолошких метода
15. Клинички метод; прогноза криминалног понашања
16. Анамнестички методи; посматрање са учествовањем
17. „Ненаметљива посматрања“; документациона и анализа садржаја
18. Узорак
19. Лонгитудинално испитивање
20. Експеримент
21. Примена статистичких метода
22. Метод корелације
23. Статистичке евиденције криминалитета
24. Тамна бројка криминалитета
271
25. Студије „самооптуживања“
26. Студије о жртвама
27. Оцена метода за откривање тамне бројке
28. Бројка преувеличавања
29. Триангулација
30. Значај теоријског приступа у криминологији и подела теорија
31. Класична оријентација у криминологији
32. Савремени неокласицизам
33. Десни реализам
34. Антрополошка, италијанска школа
35. Злочин и физичка конституција
36. Утицај генетских фактора
37. Психоаналитичка објашњења
38. Теорије интелигенције
39. Школа друштвене средине: G. Tarde и E. Durkheim
40. Социолошка школа; F. von Listz и G. Aschaffenburg
41. Теорија историјског материјализма: учење социјалиста утописта;
оснивачи; утицај у криминологији; W. Bonger
42. Еколошка теорија
43. Теорија диференцијалне асоцијације
44. Теорија друштвеног учења
45. Теорије културног конфликта и раскорака
46. Мертонова теорија аномије
47. Контролне теорије
48. Теорија рутинске активности
49. Теорија реинтегративног постиђивања
50. Нова друштвена одбрана
51. Интеракционизам и теорија етикетирања
52. Радикална криминологија
53. Феминистички приступ
54. Феноменолошка димензија криминалне појаве
55. Подаци о криминалитету у свету
56. Државе са високом стопом криминалитета
57. Државе са ниском стопом криминалитета
58. Структура и тенденције криминалитета у РС: криминалитет
пунолетних лица и малолетника
59. Прогнозирање криминалитета као масовне појаве
60. Типологија дела и учиниоца
61. Насилнички криминалитет: појам; корени насиља и облици
насилничког криминалитета
62. Имовински криминалитет; појам, врсте и реаговање грађана
63. Криминалитет белог оковратника и криминалитет корпорација
272
64. Организовани криминалитет
65. Политички криминалитет
66. Тероризам
67. Саобраћајни криминалитет
68. Два приступа узрочности у криминологији
69. Покушај објашњења каузалитета
70. Спољни амбијентални чиниоци: дејство криминогених фактора у
раздобљима релативног друштвеног мира и социјалних потреса
71. Личност преступника
72. Болести зависности: наркоманија и алкохолизам
73. Недостатак самоконтроле
74. Криминална каријера
75. Виктимолошка димензија криминалне појаве
76. „Деликти без жртве“
77. Имиџ злочина и митови о њему
78. Неформална реакција на злочин
79. Динамика инкриминације: кривично право и култура;
хиперинкриминилизација
80. Декриминализација и инкриминализација
81. Суштина казне као санкције и сврха кажњавања
82. Начини одређивања казни и правила о њиховом одмеравању
83. Настанак модерне полиције
84. Врсте и области полицијске активности
85. Стратегије полицијског деловања
86. Противречност захтева и сукоб улога
87. Полиција и примена принуде
88. Опасности занимања; стрес и поткултура полицајаца
89. Издвајања за полицију и њена ефикасност
90. Бирократизација и политизација полиције
91. Прекорачења и злоупотребе овлашћења
92. Корумпирање полиције
93. Даљи развој полиције
94. Тенденције у изрицању кривичних санкција у РС
95. Независност судства
96. Настанак казне затвора и пенитенцијарних установа
97. Стање у првим затворима и њихови реформатори
98. Системи ћелијског осамљења: систем самица и систем ћутања
99. Комбиновани, „прогресивни“ систем
100. Ресоцијализација као сврха кажњавања
101. Индивидуализација у извршењу казне
102. Хумано поступање са осуђеницима
103. Оспоравање казне затвора и њеног циља
273
104. Негативан утицај казне затвора на осуђеника
105. Проблем трајања казне затвора
106. Једна или више врста казни затварања
107. Пренатрпаност затвора и цена извршења
108. Затворске побуне и насиље међу осуђеницима
109. Критике „филозофије третмана“
110. Врсте установа према степену обезбеђења
111. Појам отворених установа
112. Избор осуђеника за отворене установе
113. Европски систем заштите права лица лишених слободе
114. Алтернативе казни затвора: појам и врсте
115. Рад у корист заједнице; кућни затвор и електронски надзор
116. Алтернативе и будућност казне затвора
117. Гаранције у материјалном кривичном праву
118. Гаранције у кривичном процесном праву
119. Реститутивна и ресторативна правда
120. Два приступа поступку према малолетницима
121. Контрола криминалитета као глобални проблем
122. Извршење кривичних санкција у РС: правни акти, домен примене и
основни принципи
123. Организација извршења заводских санкција; управа за извршење
заводских санкција
124. Установе за извршење кривичних санкција: оснивање завода, врсте и
типови завода и њихових одељења
125. Организациона структура завода: управник завода; службе у
заводима и акт о кућном реду
126. Сврха и принципи извршења казне затвора
127. Упућивање и распоређивање осуђених у заводе
128. Поступак упућивања на издржавање казне затвора; одлагање
извршења казне затвора
129. Пријем и разврставање осуђеног у заводу
130. Права осуђеног у вези са положајем у установи
131. Права осуђеног на комуникацију са спољним светом
132. Посебна права осуђеног
133. Премештај осуђеног; прекид извршења казне затвора
134. Мере за одржавање реда и безбедности: мере принуде и посебне
мере
135. Дисциплинска и материјална одговорност осуђеног
136. Судска заштита осуђеног
137. Отпуштање осуђеног са извршења казне затвора; помоћ након
извршења казне затвора
138. Извршење новчане казне
274
139. Извршење казне рада у јавном интересу
140. Извршење казне одузимања возачке дозволе
141. Извршење условне осуде са заштитним надзором
142. Извршење мера безбедности
143. Основне одредбе о извршењу кривичних санкција изреченим
малолетницима
144. Извршење васпитних мера упозорења и усмеравања
145. Извршење васпитних мера појачаног надзора
146. Извршење заводских васпитних мера
147. Извршење казне малолетничког затвора
148. Помоћ после извршења заводских мера и казне малолетничког
затвора
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО
1. Појам међународног кривичног права
2. Начела међународног кривичног права
3. Међународни и национални извори међународног кривичног права
4. Развој међународног кривичног права
5. Временско и просторно важење међународног кривичног права
6. Место извршења кривичног дела
7. Општи појам међународног кривичног дела и његови елементи
8. Нужна одбрана, крајња нужда и принуда
9. Неурачунљивост, actiones liberae in causa и узраст
10. Стварна и правна заблуда, наређење претпостављеног
11. Остали основи искључења противправности
12. Примена основа искључења кривичног дела у случају напада NATO
на СР Југославију
13. Покушај кривичног дела и добровољни одустанак
14. Саучесништво и командна одговорност
15. Врсте кривичних санкција, одмеравање и смањење казне
16. Незастаривост међународних кривичних дела
17. Геноцид
18. Ратни злочин против цивилног становништва (члан 372. КЗ РС)
19. Ратни злочин против рањеника и болесника (члан 373. КЗ РС)
20. Ратни злочин против ратних заробљеника (члан 374. КЗ РС)
21. Употреба недозвољених средстава борбе (члан 376. КЗ РС)
22. Противправно убијање и рањавање непријатеља (члан 378. КЗ РС)
23. Злочин против човечности
24. Злочин против мира (агресија)
25. Нирнбершки и Токијски трибунал
26. Оснивање ad hoc трибунала за бившу Југославију и Руанду
275
27. Стални међународни кривични суд, надлежност и организација
28. Однос Међународног кривичног суда, ad hoc трибунала и
националних судова
29. Екстрадиција страној држави и међународном кривичном суду
30. Уступање кривичног гоњења и извршење стране кривичне пресуде
СОЦИЈАЛНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Појам социјалног права
Циљ социјалног права
Дефиниција социјалног права
Предмет социјалног права
Елементи социјалног права
Значај социјалног права
Метод социјалног права
Однос социјалног права са другим гранама права
Извори социјалног права
9.1. Домаћи извори
9.2. Међународни извори
10. Начела социјалног права
11. Развој социјалног права
12. Појам социјалне сигурности и социјалне државе
13. Социјално-економска права у међународним изворима
14. Појам и подела социјално-економских права
15. Социјално-економска права у Србији
15.1. Индивидуална социјална-економска права у Србији
15.2. Колективна социјално-економска права у Србији
16. Социјална политика (појам и карактеристике)
17. Појам и гране социјалног осигурања
17.1. Здравствено осигурање
17.2. Пензијско осигурање
17.3. Осигурање за случај незапослености
18. Здравствена заштита у Србији
18.1. Систем здравствене заштите у Србији
18.2. Права пацијената
18.3. Заштита права у здравственој заштити
19. Осигурање за случај незапослености у Србији
19.1. Носиоци запошљавања
19.2. Права незапослених лица
19.3. Поступак остваривања права и надзор
19.4. Обавезе незапослених лица
20. Социјално старање (социјална помоћ)
20.1. Заштита од сиромаштва у Србији
276
20.2. Права из социјалног старања у Србији
20.3. Установе социјалне заштите
20.4. Остваривање и заштита права из социјалног старања
21. Посебна заштита деце и породице (упоредно-правни преглед)
21.1. Систем друштвене бриге о деци и породици у Србији
21.2. Права на финансијску подршку породици са децом у Србији
22. Социјална заштита бораца, војних инвалида и жртава оружаних
сукоба у Србији
СТЕЧАЈНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Појам и предмет стечајног права
Регулисање стечајног поступка у домаћем законодавству
Стечајна начела
Настанак и историсјки развој стечаја
Појам и сврха стечајног поступка
Надлежност за покретање стечајног поступка
Разлози за покретање стечајног поступка
Странке стечајног поступка
Органи стечајног поступка
Покретање стечајног поступка
Претходни стечајни поступак
Главни стечајни поступак
Правне последице покретања стечајног поступка
Побијање правних радњи стечајног дужника
Стечајна маса
Излучно право и излучни поверилац
Разлучно право и разлучни поверилац
Повериоци стечајне масе
Управљање имовином и правима у поступку стечаја
Утврђивање потраживања у поступку
Продаја стечајног дужника
Намирење поверилаца
Закључење стечајног поступка
Стечај мале вредности
Реорганизације стечајног дужника
Посебни стечајни поступци (стечај банака и осигуравајућих
друштава)
Предузетник као стечајни дужник
Појам и врсте ликвидације привредних друштава
Разлози за покретање ликвидационог поступка
Судска и ликвидација вансудска ликвидација
277
ОСНОВИ ПРАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Настанак и циљеви Европске економске заједнице
2. Процес реформи Европске економске заједнице
3. Циљеви и задаци Европске заједнице и Европске уније према
Споразуму из Мастрихта
4. Правна природа Европске заједнице/правна природа Европске уније
5. Одлучивање квалификованом већином и процедура коодлучивања у
Савету
6. Састав Комисије и састав Европског парламента
7. Правни субјективитет Уније
8. Обележја Уније
9. Појам и садржина комунитарног права
10. Правна природа комунитарног права
11. Подела легислативних надлежности између држава чланица и
Заједнице
12. Примарни извори
13. Секундарни извори
14. Начело директне примене
15. Начело супериорности
16. Начело директног дејства
17. Појам и трансформација заједничког у унутрашње тржиште
18. Хармонизација прописа у трећим државама
19. Царинска унија и заједничка царинска тарифа
20. Одређивање порекла и вредновање робе
21. Дажбине истог дејства као царинске дажбине
22. Забрана квантитативних ограничења и мера сличног дејства
23. Општа одступања из чл.30 Уговора о оснивању
24. Остала одступања од слободе промета робе
25. Ограничења од примене члана 28. Уговора о оснивању
26. Заједничка трговинска политика
27. Заједничка пољопривредна политика: Извори права и предмет
регулисања
28. Појам начела слободе кретања лица
29. Слобода кретања радника
30. Самозапослена лица
31. Економска садржина права кретања радника
32. Ограничења слободе кретања
33. Право на слободно кретање и боравак грађана Уније након Споразума
из Мастрихта
278
34. Слобода кретања грађана Уније
35. Појам и субјекти права настањивања
36. Предузећа као субјекти права настањивања
37. Извори права за вршење услуга
38. Појам начела слободе вршења услуга и појам услуга
39. Препреке слободном вршењу услуга и правна средства и методи
њиховог уклањања и превазилажења
40. Успостављање економске и монетарне уније након Мастрихта и
Амстердама
41. Карактеристике политике спољних односа
42. Политика ширења
43. Економске санкције као средство спољне политике ЕУ
44. Од регионалног приступа до Пакта о стабилности за југоисточну
Европу
45. Односи између Европске економске заједнице и СФРЈ
46. Основне карактеристике Споразума о сарадњи 1983
47. Процес стабилизације и придруживања
48. Ојачан процес стабилизације и придруживања
49. Услови за закључивање споразума о стабилизацији и придруживању
50. Acquis Communautaire
МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ
1.
Предмет, циљ и метод изучавања Међународних економских
односа
2. Међународна подела рада – динамички концепт
3. Међународна подела рада – статички концепт
4. Светско тржиште – опште карактеристике
5. Светско тржиште – светске цене
6. Субјекти у међународним економским односима – националне
економије државе
7. Субјекти у међународним економским односима – предузећа и
разни облици удруживања (пул, картел, труст ...)
8. Субјекти
у међународним
економским
односима
–
транснационалне компаније
9. Субјекти у међународним економским односима – банке
10. Фактори међународних економских односа – природни
економски фактори,
произведени економски фактори,
субјективни фактори
11. Међународна трговина и транспортни трошкови
12. Општи споразум о царинама и трговини – GATT
279
13. Конференција Уједињених нација за трговину и развој –
UNCTAD
14. Светска трговинска организација – СТО
15. Појам и значај међународног монетарног система
16. Биметализам, монометализам и златни стандард
17. Међународни монетарни фонд (оснивање, значај)
18. Средства Међународног монетарног фонда
19. Појам и врсте девизног курса
20. Платни биланс (појам и структрура)
21. Међународно кретање капитала – појам и значај
22. Облици међународног кретања капитала – стране директне
инвестиције
23. Облици међународног кретања капитала – портфолио
инвестиције
24. Међународна банка за обнову и развој – Светска банка (циљеви
оснивања и капитал банке)
25. Међународна финансијска корпорација – IFC
26. Мултилатерална агенција за гарантовање инвестиција – MIGA
27. Meђународни трансфер технологије – појам и значај
28. Појам међународне економске интеграције
29. Европска унија (оснивање и циљеви)
30. Европско удружење спољне трговине – EFTA
31. Карактеристике процеса глобализације – глобална трговина
ХИПОТЕКАРНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
280
Појам, настанак и развој хипотеке и хипотекарног права
Правна природа хипотеке
Предности и мане хипотеке над осталим стварноправним
средствима обезбеђења потраживања
Начела хипотеке
Начело акцесорности
Начело официјелности
Начело специјалности
Кауциона и кредитна хипотека
Начело недељивости
Предмет хипотеке
Обим (домашај) хипотеке
Потраживање обезбеђено хипотеком
Врсте хипотеке
Уговорна хипотека
Извршна вансудска хипотека
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Садржина и облик уговора о хипотеци
Садржина и облик уговора о хипотеци као извршне исправе
Једнострана хипотека
Судска (судскоуговорна) хипотека
Законска хипотека
Хипотекарноправни однос (појам и субјекти)
Право намирења хипотекарног повериоца
Секундарна права хипотекарног повериоца
Забрана клаузуле lex commissoria и остале забрањене клаузуле
Обавезе хипотекарног повериоца
Права и обавезе хипотекарног дужника
Права и обавезе субјеката заједничке хипотеке
Уступање потраживања обезбеђеног хипотеком
Надхипотека
Преузимање дуга и лична суброгација
Општа правила о намирењу (поступак извршња на хипотекованој
непокретности)
Вансудски поступак намирења
Начини вансудске продаје хипотековане непокретности
Намирење када је предмет хипотеке објекат у изградњи
Редослед намирења и расподела средстава
Престанак хипотеке услед престанка обезбеђеног потраживања
Престанак хипотеке независно од престанка обезбеђеног
потраживања
Располагање неисписаном хипотеком
Забележба задржавања првенственог реда и предбележба нове
хипотеке
Централна евиденција хипотека
МЕЂУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО
1. Развој хуманнитарног права-Египат, Грчка , Рим, Ману закон
2. Развој хуманитарног права-средњи век,јавни и приватни ратови,
Латерански концил 1179, Правилник Хенрија V
3. Развој хуманитарног права до прве половине XIX века , декрети
француске Националне скупштине
4. Развој хуманитарног права у другој половини XIX века Либерова
упуства, Ратна правила Кнежевине Србије
5. Развој хуманитарног права од 1899 до 1949.
6. Извори међународног хуманитарног права и члан 38 Статута МСП
7. Међународни обичаји - Де Мартенсова клаузула
8. Међународне конвенције - Женевске конвенције
281
9. Међународне конвенције -Хашке конвенције 1899-1907.
10. Међународне конвенције-Петровградска декларација
11. Женевске конвенције о заштити жртава рата из 1949, доношење ,
ступање на снагу , појам међународног сукоба, однос према појединцу
12. Однос Женевских конвенција према Протоколима I и II и Хашким
конвенцијама
13. Однос Женевских конвенција према ius cogens
14. Појам војне потребе и међународно хуманитарно право
15. Средстава ратовања и ограничавање употребе
16. Забрана употреба и карактеристике оружја за масовоно уништење
17. Хемијско оружје, историја употребе и позитивна Конвенција о
забрани
18. Дозвољеност употребе нуклеарног оружја , конвенције УН , став
МСП из 1996.
19. Дозвољеност употребе нуклеарног оружја, правила обичајног права,
уговори о неширењу и забрани проба, САЛТ и СТАРТ споразуми
20. Перфидије, историја , Хашке конвениције и Протокол из 1977.
21. Ратна лукавства дозвољеност и врсте
23. Појам ускраћивање милости у хуманитарном праву
24. Појам ратног плена у копененом и поморском ратовању, контрабанда
25. Поступањем са лицем које је напустило ваздухоплов и које је
онеспособљено за борбу , Протокол I и обичајно право
26. Ограничења напада и избор циљева , Протокол II
27. Репересалије, појам и врсте, дозвољеност
28. Реторзије , појам и врсте, дозвољеност
29. Разлика у обавезности Женевских конвенција и Хашких конвенција
30. Појам силе заштитнице у међународном хуманитарном
праву,обавештавање, посете , престанак делатности
31. Међународни црвени крст, историја /Солферино,устројство
32. Начела Међународног црвеног крста, стаутс у УН
33. Појам рањеника , болесника и бродоломника и санитетског особља
према Женвеским конвенцијама и Протоколима
34. Заштита рањеника , болесника и бродоломника према Женевским
конвенцијама , забрањени мере и поступање
36. Заштита санитетских објеката копну и мору и ваздуху према
Женевским конвенцијама
37. Појам и заштита ратних заробљеника према Женевској конвенцији
38. Услови за стицање статуса ратног заробљеника
39. Статус заробљених учесника унутрашњих оружаних сукоба према
протоколима и ограничење важности
40. Права и дужности ратних заробљеника према Женевској конвенцији
41. Појам и заштита цивилног становништва према Женевској
282
конвенцији и Протоколу, заштита на окупираној територији
42. Небрањена места и демилитаризоване и санитетске зоне
43. Интернирање према Женевској конвенцији
44. Статус жена , деце и странаца, свештеника и новинара према
Женевским конвенцијама
45. Статус лица која не уживају заштиту међународног хуманитарног
права према Протоколу
46. Заштита објеката непходних за опстанак цивилног становништва и
културних добара
47. Одговорност за повреде међународног хуманитарног права , историја,
Брајзах, Версај, Нинберг , Токијо
48 Одговорност за повреде међународног хуманитарног права и ad hoc
трибунали основани од стране УН
49. Обавеза поштовања међународног хуманитарног права према
Женевским конвенцијама, Протоколима и обичајима, правни
саветници, реципроциттет
50. Однос међународног хуманитарног права и људских права
итеграционистичко, сепаратистичко и комплеменатаристичко
схватање
51. Појам геноцида као врсте међународног кривичног дела ,кажњива
дела према Конвенцији о геноциду
52. Злочин против мира
53. Ратни злочин
54. Злочин против човечности
55. Разлика између геноцида и злочина против човечности
56. Одговорност државе за повреде међународног хуманитарног права
57. Одговорност појединца за повреде међународног хуманитарног права
58. Командна одговорност у Статуту Међународног кривичног суда и
кривичном законодавству Србије
59. Оснивање и састав Међународног кривичног суда
60. Надлежност Међународног кривичног суда и међународна кривична
дела
ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВО
1. Историја дипломатије, Египат, Индија и Кина
2. Историја дипломатије Рим и Грчка
3. Историја дипломатије Визнатија , папа и италијанске републике
4. Модерна дипломатија након Вестфалског мира 1648 Француска ,
Русија , Турска и Енглеска
5. Развој дипломатског права Бечки и Ахенски конгрес
6. Конвенција о дипломатским односима и Конвенција о представљању
држава у њиховим односима са међународним организација
283
7. Право представљања-интернационалистичка теорија
8. Право представљања -уставна теорија
9. Право представљања -мешовита теорија
10. Право представљања-заштита бугарске мањине у Грчкој случај
Политис
11. Право представљања-Минхенски споразум
12. Случај Источног Гренланда-Ихеленова декларација
13. Решење утврђено Бечком конвенцијом о праву међународних уговора
14. Формална ограничења уговорне способности по међународном праву
15. Накнадна потврда акта извршеног без овлашћења
16. Посебна овлашћења за изражавања пристанка државе
17. Унутрашњи органи за одржавање међународних односа- функције
шефа државе
18. Положај шефа државе у иностранству
19. Имунитет шефа државе у иностранству
20. Положај шефа владе у иностранству
21. Положај министра иностраних послова и других министара у
иностранству
22. Представници државе пред међународним судовима , арбитражама и
војни команданти
23. Спољашњи органи за одржавање међународних односа
24. Успостављање дипломатских односа и право одашиљања
дипломатских представника
25. Вишеструко заступање
26. Састав дипломатске мисије
27. Дипломатско особље мисије и подела на класе
28. Сагласност државе пријема неформална провера и акредитвно писмо
29. Административно-техничко и послужно особље у оквиру
дипломатске мисије
30. Дипломатски кор и доајен дипломатског кора
31. Функције, обавезе и задаци дипломатских представника
32. Статус просторија дипломатске мисије
33. Архива и документи дипломатске мисије
35. Олакшице у раду мисије и слобода кретања и комуникације
36. Неприкосновеност , хапшење и притвор дипломатских представника
37. Судски, грађански и кривични имунитет дипломатских представника
38. Привилегије дипломатских представника,порез, царине и лични
пртљаг
39. Судски, грађански , кривични и функционални имунитет породица
дипломатских представника и административног и техничког особља
40. Правни основ имунитета ексториторијалност и функционална теорија
41. Престанак функције дипломатског представника
284
42. Дипломатски курири, врсте , привилегије и иумунитети
43. Генеза, појам и правни стаутс специјалних мисија
44. Силе заштитнице у дипломатском праву,историја и разлика у односу
на регуларну дипломатску заштиту
45. Секције за заштиту интереса и представништва, историја и разлика у
односу на регуларну дипломатску заштиту
46. Конзули, историјски развој, простатес , средњи век и развој до XVII
века
47. Појам и врсте конзула према Конвенцији о конзуларним односима
48. Конзуларна мисија , структура и бројност
49. Успостављање конзуларних односа , патентно писмо ,егзкватура
50. Привилегије и имунитети конзула и разлика у односу на дипломатске
представнике
51. Функције конзула и разлика у односу на дипломатске представнике
52. Мултилатерлана дипломатија појам и врсте према Конвенцији о
представљању држава у њиховим односима са међународним
организацијама
53. Функције сталне мисије при међународним организацијама и статус
делегација
54. Посматрачи при органима УН и на конференцијама
55. Појам и правни положај и имунитети службеника међународних
организација
56. Извори привилегија и имунитета међународних организација
57. Привилегије и имунитети УН и службеника УН
58. Експерти УН у мисијама , имунитет
59. Најважније дипломатске конвенције
60. Међународни суд правде-случај дипломатског и конзуларног особља
САД у Техерану
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА
Наставни предмет
1.
2.
3.
4.
Наука о управи
Уставно судство
Малолетничко кривично право
Предмет изборног блока 1.
Статус
предмета
Семестар
Број
часова
ЕСПБ
Обавезан
Обавезан
Обавезан
I
I
I
4+3
4+3
4+3
4+2
8
8
8
6
285
5.
6.
7.
8.
1. Радно право ЕУ
2. Људска права
3. Државни менаџмент и тржишна
привреда
4. Психологија кривичног поступка
Предмет изборног блока 2.
Предмет изборног блока 2.
1. Аутономно право
2. Службеничко право
3. Арбитражно право
4. Радно процесно право
5. Право извршења кривичних
санкција
6. Посебне истражне радње
7. Међународно инвестиционо право
8. Брачно и породично имовинско
право
9. Економска анализа права
10. Економске интеграције и ЕУ
11. Филозофија права
12. Систем опорезивања дохотка
грађана
Стручна пракса
Завршни рад (Мастер рад)
Изборни
Изборни
Изборни
I
I
I
4+2
4+2
4+2
6
6
6
Изборни
Изборни
Изборни
Изборни
Изборни
Изборни
Изборни
Изборни
I
II
II
II
II
II
II
II
4+2
4+2
4+2
4+2
4+2
4+2
4+2
4+2
6
6
6
6
6
6
6
6
Изборни
Изборни
Изборни
II
II
II
4+2
4+2
4+2
6
6
6
Изборни
Изборни
Изборни
Изборни
II
II
II
II
4+2
4+2
4+2
4+2
6
6
6
6
Обавезан
Обавезан
II
II
-
7
11
Након завршених основних академских студија са испуњењем
одређених услова могу се уписати и мастер адакемске студије права.
Мастер академске студије права трају једну годину (два
семестара). Студијски програм састоји се од 3 обавезна и 3 изборна
предмета (од понуђених 16), стручне праксе и студијског истраживачког
рада који је у функцији израде завршног рада.
Сврха студијског програма дипломских академских студија права
је да студенти усаврше основно образовање у области правних наука, да
се ближе, темељније упознају са основном проблематиком из области
права. Тиме се студентима пружа могућност да повећају способности за
самосталан рад и истраживање као и за решавање конкретних правних
проблема и њихову пројекцију у областима конкретних пословних
система.
Право на упис студената на други степен дипломских
академских студија права, на Правном факултету Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, има лице
које је завршило основне академске студије на високошколској установи
чији је оснивач Република Србија ако је остварило најмање 240 ЕСПБ.
286
Кандидати који су завршили Правни факултет, а имају просечну
оцену изнад 8, не полажу пријемни испит и аутоматски се уписују на
жељени програм мастер студија.
Кандидати који нису завршили правни или њему сродан факултет
полажу пријемни испит на бази тестова.
Комисију за спровођење пријемног испита предлаже катедра, а
именује Наставно научно веће Правног факултета Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, која истом
подноси извештај о реализованом упису.
Завршетком студија студент стиче стручни назив дипломирани
правник, односно стиче укупно 300 ЕСПБ (од чега 240 ЕСПБ на
основним и 60 ЕСПБ на дипломским академским студијама).
Студенту се омогућава темељно упознавање са кључним
институтима, начелима и решењима одређених грана права. Изучавање
релевантних правних феномена оријентисано је интердисциплинарно,
чиме се обезбеђује њихово потпуно и правилно разумевање у ширем
друштвеном, економском и политичком контексту. По завршетку студија,
студент овладава и језичким, комуникацијским, технолошким и другим
вештинама које су неопходне за даље академске и професионалне
активности и бива оспособљен за примену стечених знања у пракси,
развијајући способност да на јасан и недвосмислен начин пренесе стечена
знања стручној и научној јавности. Одбраном завршног рада студент
стиче академски назив „дипломирани правник - мастер“ са назнаком
звања другог степена дипломских академских студија.
Укупно ангажовање студента се састоји од активне наставе
(предавања, вежбе и студијског истраживачког рада), самосталног рада,
колоквијума, испита, одбране завршног рада, обављања стручне праксе у
адекватној установи и других видова ангажовања.
Студијски програм садржи:
1. обавезне предмете
2. изборне предмете
3. стручну праксу
4. студијски истраживачки рад који се односи на израду
завршног рада.
Укупан број предмета које студент полаже је 6, од чега су 3
обавезна и носе укупно 24 ЕСПБ бодова, 3 (од 16 понуђених) су изборна
и носе укупно 18 ЕСПБ бодова, а остатак бодова студент стиче
обављањем стручне праксе која носи 7 ЕСПБ бодова и израдом завршног
рада који носи 11 ЕСПБ бодова.
Обавезни предмети су заступљени са 70 %, а изборни са 30% у
укупном броју ЕСПБ бодова.
287
Као један од видова наставе, студенти обављају стручну праксу у
оквиру установе са којим је факултет закључио одговарајући уговор.
Стручна пракса траје најмање 2 седмице и обавезан је облик практичне
наставе коју наставник оцењује на начин одређен општим актом
факултета.
У току дипломских академских студија права студент је дужан
да обави студијски истраживачки рад у трајању од 150 часова. Да би
израдио завршни рад студент спроводи истраживања у одабраној области
права и то применом стечених научних сазнања, способности и
академских вештина на дипломским студијама.
Кроз студијски истраживачки рад студент успешно:
1. критички и аналитички упоређује теоријске ставове и
могућност њихове примене у реалном правном и политичком окружењу;
2. компетентно, научно и аргументовано истражује и презентује
резултате свог рада;
3. примењује научне методе истраживања у оквиру одабране
теме за израду дипломског рада;
4. истражује релеватну литературу и правне изворе у научној
дисциплини за коју се определио.
Успешност студената у савлађивању одређеног предмета
континуирано се прати током наставе и изражава се поенима.
Максималан број поена који студент може да оствари на предмету
је 100.
У току савладавања наставног програма,студент може да оствари
најмање 30, а највише 50 поена испуњавањем предиспитних
обавеза.Студент може приступити полагању завршног испита уколико је
остварио најмање 30 поена испуњавањем предиспитних обавеза.
Начин оцењивања и вредновања предиспитних обавеза:
1. Посећеност и активност на предавањима (0-15 поена)
Редовно присуство предавањима и активно учешће на истим,
доноси највише 15 поена. ( Напомена: Поени се не уписују ако је студент
неоправдано пропустио 3 или више предавања у семестру)
2. Активност на вежбама (0-15)
Оцењује се редовност присуства на вежбама и активности које су
посебно исказане у облику припремљености за теоријска и практична
излагања о појединим питањима, учешће у излагању посматране
проблематике или у решавању практичних или теоријских проблема,
коректности и аргументованости датих одговора, начина и
систематике излагања те употребе стручне терминологије.
(Напомена: Поени се не уписују ако је студент неоправдано
пропустио 3 или више вежби у семестру).
3. Колоквијум (0-10поена)
288
Оцењује се постигнути успех на колоквијуму изражен кроз тачне,
стручно дате и аргументоване одговоре на постављена питања.
4. Семинарски рад (0-10)
Оцењује се начин и систематичност обраде теме, оргиналност
приступа теми, обим коришћења иностране и домаће литературе,
истраживачке методе, језик и стил изражавања.
Укупан број поена које је студент остварио испуњавањем
предиспитних обавеза сопштава наставник на последњем часу наставе, на
основу података из јединствене евиденције о вредновању свих облика
рада, постигнућа и ангажовања студената, која се води на предмету.
Оцењивање укупних резултата-коначна оцена
Коначна оцена савладаности наставне материје зависи од броја
поена остварених испуњавањем предиспитних обавеза и поена
остварених на испиту. Успех студената се изражава бројчаном оценом од
5 ( није положио) до 10.
Оцена студента се одређује на основу табеле:
Оцењивање
95-100 поена
85-94 поена
75-84 поена
65-74 поена
55-64 поена
54 поена и мање
10
9
8
7
6
5
На начин дат у табели оцењује се и одбрана завршног рада.
Оцењивање стручне праксе
За време обављања стручне праксе студент је дужан да води
дневник рада на основу којег наставник оцењује урађену стручну праксу.
У случају да стручна пракса није позитивно оцењена наставник је дужан
да наведе разлоге и да одреди начин отклањања недостатака које је
студент обавезан да отклони у одређеном року.
289
НАСТАВНИ ПРОГРАМ
НАУКА О УПРАВИ
Наука о управи као техничка наука. Наука о управи и управна
политика. Технологија власти.
Настанак и развој науке о управљању. Наука о управи у Србији
и Југославији. Извори науке о управљању.
Предмет и метод науке о управљању.
290
Тенденције у развоју управних институција и организација.
Диференцијација управних институција и организација и јавних служби.
Бирократизација и технократизација управе. Интернационализација
управе.
Појам организације. Организација руковођења. Типологија
организација. Комуникације и информације у управној организацији.
Појам, стил и задаци руковођења. Мотивација кадрова.
Организовање и вођењње сатанака.
Задаци јавне управе. Одлучивање, врсте одлука и поступак
одлучивања. Планирање. Контрола над управом. Одговорност јавних
службеника.
Спољна контрола управе. Парламентарна контрола управе.
Контрола од стране рачунских судова. Контрола путем омбудсмана.
Средства јавне управе. Непокретна средства и техничка
помагала. Информациона технологија. Финансијска средства.
Велики службенички ситеми (СР Немачка, Француска, Велика
Британија).
Обавезна литература:
1. Милан Петровић, Наука о управљању као претпоставка управне
политике (Општи део), Правни факултет Ниш, 2006.
2. П. Димитријевић, Организација и методи рада јавне управе,
„Савремена администрација“, Београд, 1959, стр. 34-51; 64-84; 93-124
3. С. Поповић, Организација и функционисање управе у самоуправном
систему са посебним освртом на упоредна проучавања, НИП „Књижевне
новине“ и „Центар за правна истраживања“, Београд, 1978, стр. 201-265.
4. С. Поповић, Основи науке о управљању, „Светозар Марковић“,
Београд, 1984, стр. 17-73.
5. Е. Пусић, Управа – књига I, Школска књига“ Загреб, 1961, стр. 32-69.
УСТАВНО СУДСТВО
ПЛАН ИЗЛАГАЊА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА УСТАВНО СУДСТВО
ПО НЕДЕЉАМА
Прва недеља: Појам и значај контроле уставности са становишта
правне државе;
291
Друга недеља: системи контроле уставности: судска и вансудска
контрола уставности.
Трећа недеља: Остале врсте контроле: претходна и накнадна
контрола, обавезна и факултативна, апстрактна и акцесорна контрола.
Четврта недеља: Судска контрола уставности и њени облици
(централизована контрола).
Пета недеља: Контрола уставности коју врше редовни судови и
аргументи у њену (или против) корист.
Шеста недеља: Контрола уставности коју врше посебни уставни
судови и њена оправданост.
Седма недеља: Уставни судови и њихова главна надлежност,
нормативна контрола, решавање сукоба надлежности.
Осма недеља: Остале надлежности суда: федерални спорови,
спорови о правима грађана, тумачења устава и давање мишљења о
актуелним уставним питањима од значаја за заштиту уставности и
законитости.
Девета недеља: Функција уставног суда у суђењу високим
државним функционерима и одлучивању о забрани рада политичких
странака.
Десета недеља: Избор и састав уставних судова (Немачке,
Аустрије, Италије, Р. Србије)
Једанаеста недеља: Поступак пред уставним судом и његово
покретање на примеру појединих држава
( Немачке, Аустрије, Р.
Србије)
Дванаеста недеља: Претходни поступак, његов ток и процесне
радње од значаја за ваљаност поступка пред уставним судом.
Тринаеста недеља: Главни поступак и јавна расправа:
разматрање предмета, изјашњавање учесника и предузимање мера у
поступку и одлучивање.
Четрнаеста недеља: Поступак по уставној жалби и њена примена
у правној пракси Републике Србије.
Петнаеста недеља: Врсте и дејство одлука уставног суда и
њихово извршавање.
Основна литература:
1. Михајловић Владан, Уставно право, Косовска Митровица 2008.
2. Ратко Марковић, Уставно право, Београд 2012.
3. Вучић О., Петров В., Симовић Д., Уставни судови бивших
југословенских република – теорија, норма и пракса, Београд 2010.
292
4. Драган М. Стојановић, Уставно право, књига 2, Ниш 2007.
5. Димитрије Кулић, Уставно судство у свету, Београд 1982.
Допунска литература:
1. Вида Чок, Врсте и дејство одлука уставних судова, Београд 1972.
2. Оливера Вучић, Аустријско уставно судство, чувар федерације и
устава, Београд 1995.
МАЛОЛЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО
ПОЈАМ, СИСТЕМ И ИЗВОРИ МАЛОЛЕТНИЧКОГ КРИВИЧНОГ
ПРАВА
1. Појам малолетничког кривичног права
2. Систем малолетничког кривичног права
3. Извори малолетничког кривичног права
КАРАКТЕРИСТИКЕ МАЛОЛЕТНИЧКОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА
1. Карактеристике материјалног кривичног права
2. Карактеристике процесног кривичног права
3. Утицај међународноправних аката на домаће малолетничко
кривично право
4. Историјски развој малолетничког кривичног права
4.1. Развој малолетничког кривичног права у свету
4.2. Развој малолетничког кривичног права у нашој земљи до 20.
века
4.3. Развој малолетничког кривичног права у нашој земљи у 20.
веку
КРИВИЧНОПРАВНИ СТАТУС МАЛОЛЕТНИКА
1. Појам и врсте малолетних учинилаца кривичних дела
2. Васпитни налози
2.1. Појам и врсте васпитних налога
2.2. Примена васпитних мера у упоредном праву
2.3. Положај млађих пунолетних лица у кривичном праву
КРИВИЧНЕ
САНКЦИЈЕ
ЗА
МАЛОЛЕТНЕ
УЧИНИОЦЕ
КРИВИЧНИХ ДЕЛА
1. Појам и сврха малолетничких кривичних санкција
2. Врсте малолетничких кривичних санкција
3. Малолетничке кривичне санкције у упоредном праву
4. Појам и врсте васпитних мера
5. Примена општих института кривичног права код васпитних мера
ПОЈЕДИНЕ ВАСПИТНЕ МЕРЕ
293
1.
Мере упозорења и усмеравања
1.1. Судски укор
1.2. Посебне обавезе
2. Мере појачаног надзора
2.1. Појачан надзор од стране родитеља, усвојиоца или стараоца
2.2. Појачан надзор у другој породици
2.3. Појачан надзор органа старатељства
2.4. Појачан надзор уз дневни боравак у одговарајућој установи
за васпитање и образовање малолетника
2.5. Посебне мере уз појачани надзор
3. Заводске мере
3.1. Упућивање у васпитну установу
3.2. Упућивање у васпитно поправни дом
3.3. Упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање
4. Обустава извршења и замена васпитне мере
МАЛОЛЕТНИЧКИ ЗАТВОР
1. Појам и карактеристике малолетничког затвора
2. Услови за изрицање малолетничког затвора
3. Извршење малолетничког затвора
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
1. Појам и карактеристике мера безбедности
2. Врсте мера безбедности
3. Поједине мере безбедности
3.1. Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи
3.2. Обавезно психијатријско лечење на слободи
3.3 Обавезно лечење наркомана
3.4. Обавезно лечење алкохоличара
3.5. Забрана управљање моторним возилом
3.6. Одузимање предмета
3.7. Протеривање странаца из земље
3.8. Јавно објављивање пресуде
МАЛОЛЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО У СУДСКОЈ ПРАКСИ
1. Васпитне мере
1.1. Примена васпитних мера
1.2. Мере појачаног надзора
1.3. Заводске васпитне мере
1.4. Измена или обустава извршења васпитних мера
2. Казна малолетничког затвора
3. Кривичне санкције за млађа пунолетна лица
4. Притвор у поступку према малолетницима
5. Обустава поступка према малолетницима
294
Литература:
1. Владимир В. Вековић, Малолетничко кривично право, Београд, 2013.
2. Љиљана Радуловић, Малолетничко кривично право, Београд, 2010.
3.
,
,
, 2011.
4.
,
,
, 2007.
РАДНО ПРАВО ЕУ
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦИЉ ПРЕДМЕТА
Упознавање студената на МАСТЕР студијама са институтима
Радног права Европске уније(комунитарно радно право, некомунитарно
радно
ИСХОД ПРЕДМЕТА
Оспособљавање студената за разумевање и примену( усаглашавањем)
института Радног права Европске уније.
САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА
Међународно радно право и Радно право ЕУ.
Европско некомунитарно радно право.
Заштита права у европском некомунитарном праву.
Извори комунитарног радног права и институције.
Извори комунитарног радног права и институције.
Начела и развојне фазе радног права ЕУ.
Индивидуално радно право ЕУ (слободно кретање радника).
Индивидуално радно право ЕУ (запосленост и флексибилни облици
запошљавања).
Индивидуално радно право ЕУ ( услови рада ).
Индивидуално радно право ЕУ ( радно време, одмор и и одсуство ).
Колективано радно право ЕУ (реорганизација послодаваца и положај
запослених ).
Колективано радно право ЕУ (социјални дијалог ).
Колективано радно право ЕУ ( колективно преговарање).
295
Колективано радно право ЕУ (партиципација запослених ).
Право социјалне сигурности ЕУ.
Литература:
1. R. Blanpain, European Labour Law, Kluwer Law International, 2006.
2. Б. Kошутић, Основи права Европске уније, Београд, 2010.
3. М. Јањевић, Устав Европе, Службени гласник, Београд, 2005.
4. Б. А. Лубарда, Европско радно право, ЦИД, Подгорица, 2004.
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, семинарски радови, колоквијуми, тестови,
индивидуалне консултације.
ЉУДСКА ПРАВА
ПЛАН ИЗЛАГАЊА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ЉУДСКА ПРАВА ПО
НЕДЕЉАМА
Прва недеља: Теоријски појам људских права, развој идеје о
људским правима.
Друга недеља: Извори људских права, унутрашњи и
међународно-правни.
Трећа недеља: Теорије о функцијама људских права: либерална,
институционална, вредносна и демократско-функционална
Четврта недеља: Стање људских слобода и права у
капиталистичким и социјалистичким државама након Другог светског
рата.
Пета недеља: Класификације људских права, подела људских
права у нашој правној теорији и допринос наших правних теоретичара у
класификацији.
Шеста недеља: Интернационализација људских права и
најважнији међународно-правни акти о људским правима.
Седма недеља: Подела људских права у уставима и према
Повељи о основним правима у Европској Унији од 2000. години.
Осма недеља: Лична права и слободе: врсте и њихова обележја (права на
живот, неповредивости интегритета, личне слободе и др.)
Девета недеља: Политичка права и слободе: врсте и њихова
обележја (слобода мисли, говора, штампе, бирачко право и др.)
Десета недеља: Социјално-економска права и слободе, улога
државе у њиховом гарантовању и развоју (својина, наслеђивање,
осигурање и др.)
296
Једанаеста недеља: Културно-образовна права и слободе, права
припадника националних мањина, уставне дужности и права странаца.
Дванаеста недеља: Ограничења људских права и њихова заштита
у унутрашњем и међународном правном систему.
Тринаеста недеља: Судска заштита људских права, уставносудска заштита људских права (уставна жалба)
Четрнаеста недеља: Заштита људских права пред Европским
судом за људска права, његово организовање и функционисање.
Петнаеста недеља: Поступак пред Европским судом и доношење
његових одлука.
Основна литература:
1. Д. М. Стојановић, Основна права човека – Људска права и слободе у
уставима европских држава, Ниш, 1989
2. Д. М. Стојановић, Уставно право, књига I (уџбеник), Бона Фидес,
Ниш, 2001
3. Темељи модерне демократије – избор декларација и повеља о људским
правима (1215-1989), "ИРО" Нова књига, Београд, 1989
4. Ж. Дитертр, Изводи из најзначајнијих одлука Евроског суда за људска
права, "Службени гласник", Београд, 2006
5. Oсновна литратута за предмет Људска права/Уџбеник / - Пауновић,
М., Кривокапић, Б., Крстић, И., Основи међународних људских права,
Београд 2007.
Допунска литература:
1. Р. Дворкин, Суштина индивидуалних права, "ЦИД", Подгорица, 2001.
2. В. Петровић, Међународни поступци за заштиту људских права,
Београд, 2001.
ДРЖАВНИ МЕНАЏМЕНТ И ТРЖИШНА ПРИВРЕДА
ТРЖИШТЕ И ДРЖАВНА РЕГУЛАТИВА
1. Доктрине “Невидљиве руке” и “Јавне руке”
2. Тржишне функције и планирани “ Luisez-faire”
3. Економско – социјални савремени системи
4. Теорија “ конвергенције” савременог капитализма и социјализма
НАУЧНО-ТЕХНИЧКИ ПРОГРЕС И КВАЛИТЕТ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА
1. Човеков рад и технолошки прогрес
2. Научно-технолошки прогрес и квалитативни раст
3. Смерови нових научно-технолошких кресова (роботика,
биотехнологија)
297
4.
Наука и употребљиво знање - oсновни мотор развоја и
технолошког прогреса
ИНФЛАЦИЈА И ДРЖАВНО УПРАВЉАЊЕ
1. Појам и историја инфлације
2. Хиперинфлација и економско социјални крах
3. Развој и ниво савремене инфлације
4. Економска теорија настанка и развоја инфлације
5. Државна антиинфлациона политика-програм мера
6. Комплекс мера и трошкови борбе против инфлације
7. Државно управљање новчаном масом- “ Фридманов рецепт”
МАКРОЕКОНОМСКА НЕСТАБИЛНОСТ - НЕЗАПОСЛЕНОСТ И
ИНФЛАЦИЈА
1. Дефинисање “пуне запослености” и “природни ниво
незапослености”
2. Основни типови незапослености
3. Економске теорије незапослености и “ пуне незапослености”
4. Реални и “природни ниво незапослености”
5. Структурне промене и незапосленост
6. Повезаност економског раста, инфлације и незапослености- “
Filipsova kriva”
7. Стагнација и инфлација – “стагфанција”
8. Незапосленост и смањење БДП - “Окунов закон”
9. Продуктивност рада и незапосленост - “нова кривуља”
САВРЕМЕНИ МЕНАЏМЕНТ - ЕФИКАСНО КОМПОНОВАЊЕ
РЕСУРСА
1. Људски ресурси и међуљудски односи у процесу рада и
управљања
2. Тејлоризам и савремени менаџмент
3. Основне врсте и нивои менаџмента
4. Менаџмент – принципи управљања
ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ ДРЖАВЕ И ПРИВАТНИ
БИЗНИС
1. Нова “права улога” државе – “Стигменова правила ”
2. Економско-правне функције и инструментариј државне
регулативе
3. Социјалне функције државе- “Лоренцова крива”
4. Микроекономска политика државе и приватни бизнис
ДРЖАВНИ СЕКТОР – ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦИЈЕ И УЛОГА
ПРОФИТА
1. Настанак и обим државног сектора
2. Национализација и денационализација
3. Јавни сектор и мотив профита
298
ДРЖАВНО БАРАТАЊЕ НОВЦЕМ И ИНСТРУМЕНТИ КРЕДИТНО
МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Здрав новац-здрава економија и држава
2. Ефикасност кредитно-монетарне политике и финансијске теорије
3. Каматна стопа као инструмент кредитно – монетарне и
коњуктурне политике
4. Функције централне банке и државна регулатива банака и
новчане масе
5. Нова улога банака и пораст значаја берзи
ТРЖИШНО ФОРМИРАЊЕ И ДРЖАВНА “КОНТРОЛА” ЦЕНА –
ТРЖИШНЕ И “ПОЛИТИЧКЕ” ЦЕНЕ
1. Ниво цена – резултат комбиновања тржишних државних снага
2. Најбитније теорије вредности и цена
3. Теоријски принципи и пракса формирања цена
4. Тржишне информације и облици плоитике цена појединих
фирми
5. Полтика и начин “контроле цена”
ДРЖАВНО ПЛАНИРАЊЕ И ТРЖИШНА ЕКОНОМИЈА
1. Предмет и циљеви економског планирања
2. Циклично кретање економије и антицикличне мере
3. Методи и модели планирања и програмирања
4. Статус планирања и “добара”
5. Економска политика
Литература:
1.
2.
Борис Беговић, Мирољуб Лабус, Александра Јовановић,
Економија за правнике, Правни факултет Београд, 2008.;
Gregori Мankju, Принципи Економије, Економски факултет
Београд, 2005. године.
ПСИХОЛОГИЈА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
1. ПОЈАМ СУДСКЕ ПСИХОЛОГИЈЕ
2. ОДНОС СУДСКЕ ПСИХОЛОГИЈЕ СА ПСИХОЛОГИЈОМ,
ПОЈЕДИНИМ ПРАВНИМ ГРАНАМА И БАНПРАВНИМ НАУЧНИМ
ДИСЦИПЛИНАМА
299
3. ПСИХОЛОГИЈА ИСКАЗА ПОЈЕДИНИХ УЧЕСНИКА У
КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
4. ОПАЖАЊЕ
5. ПАЖЊА
6. ПАМЋЕЊЕ
7. МИШЉЕЊЕ
8. ВРСТЕ ИСКАЗА
9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ИСКАЗА
10. OЦЕНА ОПШТЕ ВЕРОДОСТОЈНОСТИ ДАВАОЦА ИСКАЗА
11. ОЦЕНА ОПШТЕ ВЕРОДОСТОЈНОСТИ ДАВАОЦА ИСКАЗА НА
ОСНОВУ МОТИВА
12. САДРЖИНА СВОЈСТВА ИСКАЗА ОКРИВЉЕНОГ
13. САДРЖИНА И СВОЈСТВА ИСКАЗА ВЕШТАКА
14. САДРЖИНА И СВОЈСТВА ИСКАЗА ПРЕВОДИОЦА И ТУМАЧА
15. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Литература:
1. Делић Наташа: „Психологија исказа појединих учесника у кривичном
поступку“, Правни факултет Београд, 2003. или 2008.
АУТОНОМНО ПРАВО
I
Аутономно право (појам, обележје, садржина, метод и месту у систему
предмета).
Значење израза аутономно право настанак и развој, претпоставке и
његова улога и значај.
Појам аутономног права (карактеристична схватања и заједничко са
другим правом).
Ужи и шири конвенционални појам аутономног права, његова обележја и
подела.
Однос државног и аутономно (међуутицај, зависно и независно
аутономно право).
II
Врсте аутономног права (обичајно, црквено, статутарно, еснафско,
трговачко врсте.)
Појам аутономног права рада (настанак, развој, појам и обележја).
Карактеристичне врсте аутономног права рада(социјално, син,
послодавачко задружно).
300
Извори аутономног рада (колективни уговори, други извори и
међународни извори).
Одснос општег аутономног права рада (начела и однос најважнијих
општих аката).
Уставност и законитост у аутономном праву рада (нормативе и заштита).
Колективно преговарање и колективни радни спорови (појам и врсте).
Аутономно право рада у системима права (на исток, бивсој СФРЈ и у
транзицији).
Значење аутономије (индивидуална, морални, нормативни,социјални и
поличтки.
Индивидуални и колективно аутономни идентитет (титулари, основ и
средства остваривања).
Препоручена литературa:
1. Проф. др Радомир Стојановић: Аутономно право (избор текстова),
Нови Сад 2010.
СЛУЖБЕНИЧКО ПРАВО
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦИЉ ПРЕДМЕТА
Упознавње студената са настанком, предметом, садржином,
институтима и значаја Службеничког
права. Упознавањем са
институтима Службеничког студенти се оспособљавају за самостално
тумачење и креативну примену истих у пракси. Студенти се детаљно
упознају са теоријом и институтима службеничког права.
Исход предмета
Овладаност основним знањима из области службеничког права .
Развијено
правно мишљење о институтима службеничког права.
Обједињено теоријско и практично знање о институтима и правима из
службеничког права. Развијен активан, истраживачки приступ у области
службеничког права.
Знања (декларативна и процедурална) и способности за примену
института и права из службеничког права у пракси.
Садржај предмета
Настанак и развој Службеничког права као
наставне дисциплине.
правне гране,научне и
301
Појам, предмет, дефиниције, методи и значај Службеничког права
Однос Службеничког права са другим гранама права.
Извори Службеничког права
Когентни извори Службеничког права
Аутономни извори Службеничког права
Домаћи извори Службеничког права (Устав, закони, подзаконски акти).
Међународни извори Службеничког права.
Однос когентних и аутономних извора ,међународних и домаћих извора.
Упоредноправни системи Службеничког права.
Службенички однос(појам, битни елементи, карактеристика и правна
природа)
Појам државних службеника и намештеника.
Начела деловања државних службеника.
Права државних службеника
Дужности државних службеника
Спречавање сукоба интереса
Врсте радних места државних службеника и њихово попуњавање.
Попуњавање слободних радних места
Оцењивање и напредовање државних службеника, премештај, стручно
усавршавање и оспособљавање.
Премештај државних службеника
Стручно усавршавање и оспособљавање државних службеника
Дисциплинска и материјална одговорнопст државних службеинка.
Одлучивање о правима и дужностима државних службеника.
Кадровски систем државних службеника.
Престанак радног односа државних службеника.
Намештеници и њихов радноправни статус.
Литература:
1.Др Предраг Јовановић, Радно право, Службеник гласник РС,
Београд, 2003.год. или касније издање.
2.Александар Балтић, Општа теорија појма јавног службеника,
Докторска дисертација, Правни факултет Београд, 1939.
3.Радни однос државних службеника, Центар за Радно и Социјално
право Правног факултета у Крагујевцу, Крагујевац, 2006
4.Закон о државним службеницима, Службени гласник Републике
Србије број 79/2005
5.Чланци о радноправном статусу државних службеника објављени у
домаћим и старним часописима
Методе извођења наставе
302
Предавања, вежбе, семинарски радови, колоквијуми, тестови,
индивидуалне консултације
АРБИТРАЖНО ПРАВО
Прва недеља
О арбитражном решавању спорова
Појам и карактеристике арбитража
Појам и основни принципи арбитраже. Алтернатива државном судовању.
Приватни начин решавања спорова. Арбитража као творевина странака.
Коначна и обавезујућа одлука.
Предности и мане арбитраже. Неутралност. Флексибилност и
неформалност. Стручност арбитара. Нејавност. Брзина одлучивања.
Трошкови. Олакшано признање и извршење. Ограничења овлашћења.
Друга недеља
Врсте арбитража
Ad hoc и институционалне арбитраже. Учешће државе као странке у
спору. Установе сличне арбитражама. Унутрашња и међународна
арбитража. Домаћа, страна и анационална арбитража. Трговинске и
грађанске арбитраже.
Правна природа арбитраже
Јурисдикциона теорија. Уговорна теорија. Мешовита (хибридна) теорија.
Аутономна (суи иурис) теорија.
Трећа недеља
Правни оквир арбитраже
Аутономија воље странака. Институционална и модел правила.
Национални извори. Међународни извори. Судска и арбитражна пракса.
Арбитражни споразум
Правни оквир арбитражног споразума
Врсте арбитражних споразума. Пуноважност арбитражног споразума.
Формална
пуноважност
арбитражног
споразума.
Материјална
пуноважност арбитражног споразума. Способност странака да закључе
арбитражни споразум. Аутономија арбитражног споразума. Право
меродавно за арбитражни споразум.
Четврта недеља
Састављање и тумачење арбитражног споразума
303
Домашај арбитражног споразума. Субјективни домашај арбитражног
споразума. Објективни домашај арбитражног споразума.
Састављање арбитражних клаузула. „Патолошке“ клаузуле. Лакши
степен патологије. Тежи облици патологије. Судбина патолошке
клаузуле.
Пета недеља
Одлучивање о надлежности
Одлучивање о надлежности. Kompetenz – Kompetenz. Неколико могућих
сценарија оспоравања надлежности. Механизам одлучивања о
надлежности. Однос судских и арбитражних одлука о надлежности.
Шеста недеља
Колоквијум
Седма недеља
Арбитри
Избор и именовање арбитара
Арбитар појединац и арбитражни трибунал. Избор арбитара. Поступак
именовања. Именовање арбитра појединца. Именовање трочланог већа.
Проблеми са множином процесних субјеката.
Receptum arbitri.
Осма недеља
Непристрасност и независност арбитара.
Непристрасност и независност арбитара. Концепт „непристрасности и
независности“. Обавеза саопштавња околности које могу бити
релевантне за оцену независности и непристрасности арбитара.
Престанак дужности арбитра
Изузеће. Остали начини престанка мандата. Повлачење арбитра са
дужности. Опозив по заједничком захтеву странака. Опозив на захтев
једне странке. Замена арбитра.
Девета недеља
Арбитражни поступак
Меродавно процесно право пред арбитражом
Процесна аутономија воље. Lex arbitri и меродавно процесно право.
Хијерархија извора процесних норми. Делокализација арбитраже.
304
Поступак пред арбитражом
Начела арбитражног поступка. Начело диспозиције. Начело
контрадикторности. Начело економичности. Начело јавности. Расправно
начело. Начело усмености и писмености. Начело непосредности.
Десета недеља
Почетни стадијуми поступка
Отпочињање арбитраже. Достављање.
Спровођење поступка. Временски оквир. Процесни оквир. Усмена
расправа и писмени поднесци. Доказивање. Записник. Језик арбитраже.
Поверљивост.
Улога судова.
Једанаеста недеља
Привремене мере
Привремене мере. Конкурентна надлежност. Услови за издавање
арбитражних привремених мера. Стратегија у светлу конкурентне
надлежности.
Арбитражна одлука
Појам и врсте арбитражних одлука
Одбрана семинарских радова
Дванаеста недеља
Примена меродавног материјалног права
Аутономија воље. Право и правила. Ex aequo et bono.
Избор меродавног права у одсуству аутономије воље странака.
Прикладне колизионе норме. Кумулативни метод. Директан избор. Право
најближе везе.
Примена Lex mercatoria и транснационалних правила.
Ограничења примене меродавног права. Јавни поредак. Норме
непосредне примене.
Сазнање и примена меродавног права.
Бечка конвенција и арбитража. Појам „продаје робе“. Opt-in и opt-out.
Тринаеста недеља
Доношење одлуке
Доношење одлуке. Једногласност и већина. Форма одлуке. Издвојено
мишљење.
305
Поступак након доношења одлуке. Достављање. Депоновање. Исправке,
тумачења и допуна одлуке.
Четрнаеста недеља
Контрола арбитражне одлуке
Контрола арбитражне одлуке
Поништај арбитражне одлуке
Претпоставке за поништај арбитражне одлуке.
Разлози за поништај. Разлози који се цене по захтеву странке. Ништавост
арбитражног споразума. Прекорачење надлежности. Састав трибунала и
поступак. Заснованост одлуке на одређеним кривичним делима.
Разлози који се цене по службеној дужности. Арбитрабилност. Јавни
поредак.
Ефекти поништаја арбитражне одлуке.
Петнаеста недеља
Признање и извршење арбитражне одлуке
Признање и извршење арбитражне одлуке. Правни оквир режима
признања и извршења. Извори. Појам „стране арбитражне одлуке“.
Поступак.
Сметње признању арбитражне одлуке. Признање одлуке поништене у
земљи порекла.
Литература:
1. Кнежевић, Г. – Павић, В. – Арбитража и АДР, Правни факултет
Универзитета у Београду, Београд, 2010;
2. Станковић, Г. – Арбитражно право, Удружење за грађанско процесно и
арбитражно право, Ниш, 2008;
3. Закон о арбитражи, „Службени гласник Републике Србије“ бр. 46/2006.
РАДНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦИЉ ПРЕДМЕТА
306
Упознавње студената са предметом, садржином, институтима и
значајем Радног процесног права као самосталне правне гране новијег
датума. Упознавањем са институтима Радног процесног права студенти
се оспособљавају за самостално тумачење и креативну примену истих у
пракси. Студенти се детаљно упознају са теоријом радног процесног
права, начелима, методама и поступцима остваривања права из радних
односа (индивидуалних и колективних) и правима из социјалног
осигурања(пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање,
здравствена заштита и осигурање за случај незапослености).
Исход предмета
Овладаност основним знањима из остваривања индивидуалних и
колективних права из радног односа мирним (алтернативним
,вансудским) методама , принудним методама и у судском поступку.
Обједињено теоријско и практично знање о институтима , методама,
органима и поступцима решавања индивидуалних и колективних радних
спорова. Развијен активан, истраживачки приступ у решавању
индивидуалних и колективних радних спорова.Знања (декларативна и
процедурална) и способности за примену института , метода и поступака
заштите индивидуалних и колективних права из радног односа и
социјалног осигурања.
Садржај предмета
Настанак и развој Радног процесног права као самосталне правне
гране,научне и наставне дисциплине.
Појам, предмет, дефиниције, методи и значај Радног процесног права
Однос Радног процесног права са другим гранама права
Извори Радног процесног права.
Начела Радног процесног права.
Радни спорови (појам, подела,предмет,карактеристике,методе, правна
средства и поступак решавања)
Индивидуални радни спорови ( појам, врсте,предмет, карактеристике,
методе, правна средства и поступак решавања).
Мирно (алтернативно,вансудско) решавање индивидуалних радних
спорова.
Судско решавање индивидуалних радних спорова( покретање поступка и
првостепени поступак). Судско решавање индивидуалних радних
спорова (другостепени и трећестепени поступак). Колективни радни
спорови спорови ( појам,врсте, предмет, карактеристике, методе, правна
средства и поступак решавања).
307
Мирно (алтернативно,вансудско) решавање колективних радних спорова.
Методе директне индустријске акције.
Судско решавање колективних радних спорова ( покретање поступка и
првостепени поступак). Судско решавање колективних радних спорова
(другостепени и трећестепени поступак).
Решавање социјалних спорова.
Израда поднесака и аката у решавању индивидуалних и колективних
радних спорова.
Решавање индивидуалних и колективних радних спорова де леге
ференда.
Литература:
1. Др Бранко Лубарда, Решавање колективних радних спорова,
Правни факултет у Београду, Београд, 1999.год
2. Др Мијал Стојановић, Радни спорови, Крагујевац, 2007.год.
3. Др Сенад Јашаревић, Решавање радних спорова мирним путем у
теорији и пракси, докторска дисертација, Правни факултет,
Нови Сад, 2000.
4. Др Јанез Новак, Радни спорови, ГВ Заложба, Љубљана, 2004
5. Чланци и научни радови о решавању радних и социјалних
порова
6.Позитивни прописи којима се уређује решавање радних спорова
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, семинарски радови, колоквијуми, тестови,
индивидуалне консултације
ПРАВО ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
ДЕО I
ПРАВО ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА КАО НАУКА И КАО
ГРАНА ПОЗИТИВНОГ ПРАВА
1. ПРЕДМЕТ ПРАВА ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
2. МЕТОД ПРАВА ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
3. МЕСТО ПРАВА ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА У
СИСТЕМУ НАУКА
4. ПРАВО ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА КАО ГРАНА
ПОЗИТИВНОГ ПРАВА
ДЕО II
308
ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА У
СРБИЈИ
1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА
2. ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДО 1918. ГОДИНЕ
3. ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА У КРАЉЕВИНИ
ЈУГОСЛАВИЈИ
4. ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ОД 1945. ДО 2000. ГОДИНЕ
5. ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ОД 2000. ГОДИНЕ ДО
ДАНАС
1. Међународни извори права извршења кривичних санкција
1.1. Подела међународних извора
1.2. Најважнији извори - историјат и битне црте
1.3. Документи Уједињених нација
1.4. Документи Савета Европе
1.5. Судска пракса као извор права извршења кривичних санкција
2. Домаћи извори Права извршења кривичних санкција
2.1. Подела домаћих извора
2.2. Примарни извори
2.3. Секундарни извори
3. Принципи извршења кривичних санкција
4. Функционисање и даљи развој система извршења кривичних
санкција
ДЕО III
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
1. ДЕЛАТНОСТ УПРАВЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
2. РУКОВОЂЕЊЕ У УПРАВИ
3. ЈАВНОСТ РАДА УПРАВЕ
4. СУДИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
5. УРЕЂЕЊЕ УПРАВЕ
1. Врсте завода
2. Типови заводи
3. Одељења у заводима
4. Службе у заводима
4.1. Служба за третман
4.2. Служба за обезбеђење
4.3. Служба за обуку и упошљавање
4.4. Служба за здравствену заштиту
4.5. Служба за опште послове
5. Пропис о кућном реду завода
309
ДЕО IV
ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕ ЗАТВОРА
1. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КАЗНЕ ЗАТВОРА
2. СВРХА И ПРИНЦИПИ ИЗВРШЕЊА КАЗНЕ ЗАТВОРА
3. УПУЋИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ОСУЂЕНИХ У ЗАВОДЕ
4. ПОСТУПАК УПУЋИВАЊА НА ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕ ЗАТВОРА
5. ОДЛАГАЊЕ ИЗВРШЕЊА КАЗНЕ ЗАТВОРА
1. Одлагање извршења казне затвора на молбу осуђеног
2. Одлагање извршења казне затвора поводом ванредних правних
средстава
3. Одлагање извршења казне затвора на захтев јавног тужиоца
6. ПРИЈЕМ И РАЗВРСТАВАЊЕ ОСУЂЕНОГ У ЗАВОДУ
7. ПОЛОЖАЈ ОСУЂЕНОГ
1. Права осуђеног
1.1. Права која регулишу положај осуђеног у заводу
1.2. Права осуђеног на комуникацију са спољним светом
2. Проширена права и погодности осуђеног
3. Премештај осуђеног
4. Прекид извршења казне затвора
5. Смрт осуђеног
8. МЕРЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ РЕДА И БЕЗБЕДНОСТИ
1. Мере принуде
2. Посебне мере
9. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТУПИ, МЕРЕ И ПОСТУПАК И
МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ ОСУЂЕНОГ
1. Дисциплински преступи
2. Дисциплинске мере
3. Дисциплинске поступак
4. Материјална одговорност осуђеног
10. ОТПУШТАЊЕ ОСУЂЕНОГ СА ИЗВРШЕЊА КАЗНЕ ЗАТВОРА
11. ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕ ЗАТВОРА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА
ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА
12. ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕ КУЋНОГ ЗАТВОРА
13. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЛИЦУ ПОСЛЕ ИЗВРШЕНЕ КАЗНЕ
ЗАТВОРА
ДЕО V
ИЗВРШЕЊЕ ОСТАЛИХ КАЗНИ
1. ИЗВРШЕЊЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ
310
2. ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕ ОДУЗИМАЊА ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ
3. ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕ РАДА У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ
ДЕО VI
ИЗВРШЕЊЕ МЕРА УПОЗОРЕЊА
1. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕРА УПОЗОРЕЊА
2. ИЗВРШЕЊЕ УСЛОВНЕ ОСУДЕ
3. ИЗВРШЕЊЕ УСЛОВНЕ ОСУДЕ СА ЗАШТИТНИМ НАДЗОРОМ
4. ИЗВРШЕЊЕ СУДСКЕ ОПОМЕНЕ
ДЕО VII
ИЗВРШЕЊЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ
1. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ
2. ОБАВЕЗНО ПСИХИЈАТРИЈСКО ЛЕЧЕЊЕ И ЧУВАЊЕ У
ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
3. ОБАВЕЗНО ПСИХИЈАТРИЈСКО ЛЕЧЕЊЕ НА СЛОБОДИ
4. ОБАВЕЗНО ЛЕЧЕЊЕ НАРКОМАНА И ОБАВЕЗНО ЛЕЧЕЊЕ
АЛКОХОЛИЧАРА
5. ЗАБРАНА ВРШЕЊА ПОЗИВА, ДЕЛАТНОСТИ И ДУЖНОСТИ
6. ЗАБРАНА УПРАВЉАЊА МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ
7. ОДУЗИМАЊЕ ПРЕДМЕТА
8. ПРОТЕРИВАЊЕ СТРАНЦА ИЗ ЗЕМЉЕ
9. ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ
10. ЗАБРАНА ПРИБЛИЖАВАЊА И КОМУНИКАЦИЈЕ СА
ОШТЕЋЕНИМ
11. ЗАБРАНА ПРИСУСТВОВАЊА ОДРЕЂЕНИМ СПОРТСКИМ
ПРИРЕДБАМА
ДЕО VIII
ИЗВРШЕЊЕ ОСТАЛИХ МЕРА
1. ИЗВРШЕЊЕ МЕРЕ ПРИТВОРА
2. ИЗВРШЕЊЕ МЕРЕ КУЋНОГ ПРИТВОРА
3. ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ
ДЕО IX
РАДНИ ОДНОСИ, НАДЗОР И КОНТРОЛА РАДА
1. РАДНИ ОДНОСИ
2. НАДЗОР И КОНТРОЛА РАДА
311
ДЕО X
ПРИМЕНА ВАСПИТНИХ НАЛОГА И ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА
1. ПОЗИТИВНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
1. Лица према којима се ЗМ примењује
2. Врсте и сврха васпитних налога и кривичних санкција према
малолетницима
2. ПРИМЕНА ВАСПИТНИХ НАЛОГА
3. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА
4. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ О ИЗВРШЕЊУ ВАСПИТНИХ МЕРА
5. ИЗВРШЕЊЕ МЕРА УПОЗОРЕЊА И УСМЕРАВАЊА
1. Извршење судског укора
2. Извршење мера посебних обавеза
6. ИЗВРШЕЊЕ МЕРА ПОЈАЧАНОГ НАДЗОРА
1. Појачан надзор од стране родитеља, усвојиоца или стараоца
2. Појачан надзор у другој породици
3. Појачан надзор од стране органа старатељства
4. Појачан надзор уз дневни боравак у одговарајућој установи за
васпитавање и образовање
малолетника
7. ИЗВРШЕЊЕ ЗАВОДСКИХ МЕРА
1. Заједничке одредбе
1.1. Одлагање извршења заводске мере
1.2. Прекид извршења заводске мере
1.3. Отпуштање са извршења заводске мере
1.4. Примена условног отпуста
2. Упућивање у васпитну установу
3. Упућивање у васпитно-поправни дом
3.1. Упућивање, пријем и распоређивање малолетника
3.2. Права и погодности малолетника
3.3. Дисциплинска одговорност малолетника
4. Упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање
8. ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕ МАЛОЛЕТНИЧКОГ ЗАТВОРА
9. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ИЗВРШЕЊУ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ
10. ПОМОЋ ПОСЛЕ ИЗВРШЕЊА ЗАВОДСКИХ МЕРА И
КАЗНЕ МАЛОЛЕТНИЧКОГ ЗАТВОРА
Литература:
312
1. Владимир В. Вековић, Систем извршења кривичних санкција,
Београд, 2013.
2. Ђорђе Игњатовић, Право извршења кривичних санкција,
Београд, 2010.
3. Закон о извршењу кривичних санкција, „Службени гласник РС”, бр.
55/2014.
4. Закон о извршењу казне затвора за кривична дела организованог
криминала, „Службени гласник РС”, бр. 72/2009 и 101/2010.
5. Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, „Службени гласник
РС”, бр. 55/2014.
6. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној
заштити малолетних лица, „Службени гласник РС”, бр. 85/2005.
ПОСЕБНЕ ИСТРАЖНЕ РАДЊЕ
I ДЕO
Уводна разматрања
Појам организованог криминала, тероризма и корупције
а)Организовани криминал
б)Транснационални организовани криминал
в)Тероризам
г)Корупција
Доказне радње - радње доказивања
Незаконити докази
Разлози за искључење доказа
Правно неваљани докази у домаћем законодавству
Репресивна делатност - кривичнопроцесни аспекти
Посебности кривичног поступка за кривична дела организованог
криминала у Србији
Модификације процесних начела у поступку за дела организованог криминала
Начело специјализације надлежних органа
Полицијски и тужилачки органи
313
Посебно одељење тужилаштва за организовани криминал у
Србији
Служба за сузбијање организованог криминала
Полицијски и тужилачки органи - упоредноправни приказ
Улога неполицијских органа у обезбеђењу доказа
Судски органи
Судски органи у Србији
Судски органи - упоредноправна решења
Притворске јединице
Начело зборности и професионалности суда
Начело хитности
Начело непосредности
Начело јавности
Модификација процесних решења у поступку за дела организованог
криминала
II ДЕО
Посебне доказне радње (услови одређивања и кривична дела у односу на
која се примењују)
Поступање са прикупљеним материјалом
Тајност података
Случајни налаз
Тајни надзор комуникације
Правни основ за коришћење мере
Услови за примену мере
Временско трајање мере
Спровођење мере тајног надзора комуникације
Проширење мере тајног надзора комуникације
Достављање извештаја и материјала
Тајно праћење и снимање
Сврха коришћења и услови за одређивање
Наредба о тајном праћењеу и снимању
Спровођење тајног праћења и снимања
Прикривени иследник
Правни основ коришћења мере прикривеног иследника
Услови и начин одобравања мере прикривеног иследника
314
Временско трајање мере ангажовања прикривеног иследника
Ко може бити прикривени иследник
Овлашћења прикривеног иследника
Испитивање прикривеног иследника као сведока
Забрана вршења кривичних дела од стране прикривеног иследника
Агент провокатор
Симуловани послови
Услови за одређивање
Наредба о закључењу симулованих послова
Спровођење симулованих послова
Достављање извештаја и материјала
Контролисана испорука
Сврха коришћења и услови за одређивање
Спровођење контролисане испоруке
Рачунарско претраживање података
Сврха коришћења и услови за одређивање
Наредба о рачунарском претраживању података
Спровођење рачунарског претраживања података
Информатори
Криминалистичка обавештајна аналитика
Заштита података
Информације (обавештења) служби безбедности као доказ у кривичном
поступку
Значај размене информација у борби против тешких облика
криминалитета
Искуства страних држава у коришћењу информација (обавештења)
служби безбедности као доказа у кривичном поступку
Употреба информација (обавештења) служби безбедности у кривичном
поступку Републике Србије
Сведоци у кривичним поступцима за кривична дела организованог
криминала, тероризма и корупције
Застрашивање сведока
Врсте застрашивања
Форме застрашивања
Врсте сведока
Заштита сведока
Кривичноправна заштита сведока
Процесна заштита сведока
315
Ванпроцесна (физичко-техничка) заштита сведока — Програм заштите
сведока
Врсте кривичних дела за које се користи програм заштите сведока
Меморандум разумевања
Споразуми јавног тужиоца и окривљеног
Споразум о сведочењу окривљеног
Споразум о сведочењу осуђеног
Посебна контрола пословања и прибављање потребне финансијске
документације и података
Одузимање имовинске користи
Санкционисање организованог криминала и кривична одговорност
правних лица.
III ДЕО
Међународна сарадња
Међународна кривичноправна помоћ
Међународна полицијска сарадња
Сарадња служби безбедности у борби против криминалитета
Међународна кривичноправна помоћ према позитивноправним
прописима у Републици Србији
Прибављање доказа у кривичним поступцима и обезбеђивање њихове
прихватљивости у контексту међународне сарадње
Нови институционални облици сарадње правосудних органа на нивоу
Европске уније
Међународна асоцијација органа кривичног гоњења
Европска правосудна мрежа
Магистрат за везу
Европска правда
Европско јавно тужилаштво
Мрежа тужилаца земаља Западног Балкана
Литература:
1.
Лукић Татјана: Доказне радње у кривичном поступку, Правни
факултет, Нови Сад, 2011;
2. Лукић Татјана: Посебности кривичног поступка за организовани
криминал, тероризам и корупцију, Правни факултет, Нови Сад,
2008;
3. Станојевић Петар и Стевановић Чедомир: Кривично процесно
право, Правни факултет Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици, 2013;
316
4. Јовић Војислав: Прикривени иследник, Сезам Медико, Београд,
2011;
5. Бркић Снежана: Заштита сведока у кривичном поступку, Аутор,
Нови Сад, 2005;
6. Шкулић Милан: Организовани криминалистет: појам и
кривичнопроцесни аспекти, Досије, Београд, 2003;
7. Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, број
72/2011, 101/2011
121/2012, 32/2013 и 45/2013;
8.
Закон о организацији и надлежности државних органа у
сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно
тешких кривичних дела, Сл. гласник РС, број 42/2002, 27/2003,
39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004, 45/2005, 61/2005, 72/2009,
72/2011 и 101/2011;
9. Закон о одговорности правних лица за кривична дела, Сл.
Гласник РС, бр. 97/2008;
10. Закон о организацији и надлежности државних органа у
поступку за ратне злочине, Службени гласник РС, број 67/2003,
135/2004, 61/2005, 101/2007, 104/2009 и 101/2011;
11. Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела,
Службени гласник РС,
97/2008.
МЕЂУНАРОДНО ИНВЕСТИЦИОНО ПРАВО
I сегмент
Појам и врсте страних инвестиција; Страни јавни капитал (трансфери,
кредити, међудржавни кредити); Страни приватни капитал (портфолио и
директне инвестиције); Однос страног јавног и страног приватног
капитала; Мотиви страног инвестирања; Извори права за инвестирање
страног капитала; Критеријуми одређивања националности инвеститора;
Категорије страних инвеститора према домаћим прописима; Облици
страних инвестиција у праву Републике Србије; Оснивање предузећа
системом инвестирања страног капитала; Куповина акција или удела
постојећих предузећа системом инвестирања страног капитала.
II сегмент
Концесије; B.O.T. модел; Рок трајања и процедура уступања концесија;
Услови остваривања концесионаревих права и обавеза; Прекид и
престанак концесионог односа; Стране инвестиције у банке и друге
финансијске организације; Стране инвестиције у осигуравајућа друштва;
Стране инвестиције у слободне зоне; Привредне области у којима се
317
дозвољава страно инвестирање; Права страних инвеститора; Улози
страних инвеститора.
III сегмент
Заштита страних инвестиција од државе приматељке капитала;
Материјално-правна заштита страних инвестиција у прединвестиционој
фази; Материјално-правно заштита страних инвестиција у споразумима
инвеститора и државе домаћина
Заштита страних инвестиција од државе порекла инвестиција; Процесноправна заштита страних инвестиција; Дипломатска заштита; Решавање
спорова државе порекла и државе домаћина инвестиције; Међународноправана заштита страних инвестиција; Осигурање као вид међународноправне заштите страних инвестиција; Мултилатерална Агенција за
гарантовање инвестиција; Заштита страних инвестиција у поступку
решавања спорова пред Центром за решавање инвестиционих спорова
(ICSID); Царинске субвенције као мера подстицаја страних инвестиција;
Избегавање двоструког опорезивања као мера подстицаја страних
инвестиција; Пореске субвенције као мера подстицаја страних
инвестиција.
IV сегмент
Форма уговора и других правних аката који прате стране инвестиције;
Решавање спорова из области страних инвестиција; Садржина уговора и
других правних аката који прате стране инвестиције.
V сегмент
Улагање домаћих субјеката у иностранство (појам и особености); Обавезе
домаћих субјеката при обављању привредних делатности у иностранству;
Заинтересованост домаће државе за интензивирање инвестирања на
страним тржиштима; Оснивање предузећа у иностранству, појам и врсте
предузећа, средства која се могу користити за оснивање предузећа у
иностранству; Услови за добијање одобрења за оснивање предузећа у
иностранству; Међусобна права, обавезе и одговорности оснивача и
предузећа у иностранству; Други облици инвестирања домаћег капитала
у иностранству; Оснивање огранака и представништава у иностранству;
Престанак рада предузећа у иностранству.
Препоручена литература
1. Милановић, Б.: Страна улагања и развој домаће привреде,
Краљево, 2004.
2. Милановић, Б.: Концесије - специфична форма инвестирања
приватног капитала, Краљево, 2008,
3. Ђуровић, Р. - Ћирић, А.: Међународно трговинско право - део II,
Ниш, 2005,
318
4. Bradlew, Daniel, Escher, Alfred: Legal Aspects of Foreign Direct
Investment, Hague, 1999.
Допунска литература:
Обезбеђени објављени чланци из области страних инвестиција
БРАЧНО И ПОРОДИЧНО ИМОВИНСКО ПРАВО
Садржина:
Појам брачног и породичног имовинског права; Одлике брачног и
породичног имовинског права; Предмет породичног имовинског права;
Брачног имовински режим у домаћем породичном законодавству; Брачни
имовински режим у упоредном праву; Законски имовински режим;
Заједничка имовина; Заједничка својина; Сусвојина; Посебна имовина;
Састав заједничке имовине и посебних имовина супружника,
Коришћење, управљање и располагање заједничком имовином и
посебним имовинама супружника; Престанак и деоба заједничке
имовине; Начин деобе заједничке имовине; Уговорни имовински режим;
Брачни уговор-појам,предмет и значај; Уговор о поклону; Уговор о раду;
Уговор о доживотном издржавању; Појам и врсте издржавања; Појам и
правна природа законског издржавања; Остваривање права на
издржавање пред судом; Посебни облици издржавања; Остали
имовински односи у браку и породици: имовински односи проистекли из
веридбе; Правна природа враћања поклона; Враћање поклона трећим
лицима.
Литература:
1. Андрија Гамс, Ђуровић Љиљана, Брачно и породично имовинско
право, Савремена администрација, Београд 1985 год.
2. Породични закон Републике Србије, "Службени гласник РС", бр.
118/05 и бр. 72/2011-др.закон
3, Олга Цвејић-Јанчић, Породично право, Нови Сад 2009. год.
4. Олга С. Јовић, Брачни уговор versus законског имовинског режима,
Зборник радова са деветогмеђународног Саветовања „Актуалности
грађанског и трговачког законодавства и правне праксе“, Неум 17-19.
јун 2011, стр. 304-314.
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРАВА
УВОД У ЕКОНОМСКУ АНАЛИЗУ ПРАВА
319
1.
Фундаментални економски појмови и принципи значајни за
економску анализу права
2. Неокласична економија
3. Неоинституционална економија
4. Разлике између неокласичне и неоинституционалне економије
5. Повезаност неокласичне и неоинституционалне економије
МИКРОЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ, ПОЈАВЕ И НАЧЕЛА У
АНЛИЗИ
1. Трансакциони трошкови
2. Мерење трансакционих трошкова
3. Ex ante и ex post трансакциони трошкови
4. Извори трансакционих трошкова
5. Специфичности транасакционих трошкова
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРАВА СВОЈИНЕ
1. Својина као правно-економска категорија
2. Облици својине
3. Приватна својина као најефикаснији облик својине
4. Приватна својина – пуна или неумањена свијинска права
5. Предности и ограничења приватне својине
6. Колективна својина као савремени облик својине
7. Предности и ограничења колективне својине
8. Државна својина – традиционални и савремени облик својине
9. Ограничења државне својине
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА УГОВОРА
1. Обликовање уговора
2. Уговарање као облик планирања
3. уговор као обећање
4. Конкуренција – тржишно повезивање
5. Уговорни односи између привредних субјеката (предузећа)
ПРЕДУЗЕЋЕ КАО ЕКОНОМСКО-ПРАВНА ИНСТИТУЦИЈА
1. Предузеће као производна функција
2. Уговорна теорија предузећа
3. Предузећа према својинском облику
4. Организациони облик предузећа
5. Корпорација као организациони облик предузећа – правне
карактеристике и економски ефекти.
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ЗАКОНОДАВСТВА
1. Привредно законодавство
2. Уговорна теорија предузећа
3. Корпоративне предности закона у односу на уговор
4. Стратешка питања Закона о предузећима
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА РЕГУЛАЦИЈЕ ТРЖИШТА КАПИТАЛА
320
1.
2.
3.
4.
Тржиште капитала и трансакциони трошкови
Финансирање корпорација
Ограничена одговорност и трошкови финансирања капитала
Уговори, унутрашња и спољна контрола њиховог извршења и
финансирање корпорације.
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА РЕГУЛАЦИЈЕ ТРЖИШТА И
НЕТРЖИШНОГ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА
1. Уговори и тржиште
2. Тржишне структуре
3. Тржишиште потпуне конкуренције
4. Тржиште потпуне конкуренције и Рareto услови оптималности
5. Неуспех тржишта потпуне конкуренција у остварењу Рareto
ефикасности
6. Coasova teorema и неуспех тржишта потпуне конкуренције.
Литература:
1. Александра Јовановић, Теоријске основе економске анализе права,
Центар за документацију и публикације Правног факултета у
Београду, Београд, 2008. године;
2. Коуз, Р. Проблем друштвеног трошка, Економски анали, Београд,
2004. год.
ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ЕВРОПСКА УНИЈА
РЕГИОНАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Појам регионалних економских интеграција
2. Основни облици регионалних интеграција
3. Начини остваривања процеса интеграције
4. Економски ефекти регионалних економских интеграција
5. Развој регионалних економских интеграција као
глобализације
стимуланс
ГЕНЕЗА И ОСНОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Идеја интеграција на европском континенту
2. Европска заједница за угаљ и челик
3. Европска економска заједница
4. Европска заједница
5. Уговор из Мастрихта-стварање Европске уније
6. Уговор из Лисабона о измени Уговора о Европској унији и Уговора о
оснивању Европске
321
заједнице
7. Комунитарно право и кључна начела развоја Европске уније
8. Стварање јединственог финансијског тржишта ЕУ
9. Институције Европске уније
ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ
1. Привредни развој Европске уније
2. Економска политика Европске уније
ПОЉОПРИВРЕДНА ПОЛИТИКА
1. Пољопривредна политика-најстарија заједничка политика Европске
уније
2. Уграђеност у остале секторске политике
ТРГОВИНСКА ДЕЛАТНОСТ И ТРГОВИНСКА ПОЛИТИКА
1. Јединствено тржиште
2. Спољнотрговински режим
3. Област конкуренције
4. Заштита потрошача
РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ
1. Промена карактера регионализма
2. Регионалне неједнакости у оквиру ЕУ
3. Фазе у развоју регионалне политике ЕУ
ФИСКАЛНИ АСПЕКТИ ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Карактеристике фискалног система Европске уније
2. Приходи и расходи буџета ЕУ
3. Пореска хармонизација versus пореска конкуренција
ЈЕДИНСТВЕНА МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА
1. Историја новца и монетарних унија
2. Европска монетарна унија
3. Транзиција према монетарној унији и земљама ЕУ
4. Критеријуми конвергенције
5. Користи од увођења евра
6. Положај Европске централне банке
ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА
1. Принципи индустријске политике
2. Циљеви индустријске политике
322
3. Политика развоја малих предузећа
ОСТАЛЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОЛИТИКЕ
1. Заштита животне средине
2. Рибарска политика
3. Енергетска политика
4. Саобраћајна политика
5. Политика истраживања и развоја технологије
Литература:
1. Душанка Јововић, др Слободан Цветановић, Економске интеграције и
Европска унија, Економски факултет Приштина, Косовска
Митровица, 2010.
2. Стојић-Карановић, Е, Централноевропска зона слободне трговине и
интереси Србије, Институт за међународну политику и привреду,
Београд, 2008.
3. Јововић, Д., Економске димензије глобализације, Правни факултет,
Косовска Митровица, 2007
ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА
1. Појам и предмет филозофије права
2. Филозофски метод
2.1. Правна онтологија (метафизика)
2.2. Правна гносеологија (теорија сазнања
2.3. Правна аксиологија
2.4. Правна логика
3. Заснивање права
4. Античка филозофија права
4.1. Софистичка филозофија
4.2. Филозофија морала Сократа
4.3. Платонова филозофија
4.4. Аристотел и античко схватање природног права
4.5. Стоичка филозофија
5. Филозофија права у средњем веку
5.1. Учење Aurelija Avgustina
5.2. „Visoka sholastika“ и Toma Akvinski
5.3. Крај sholastike и Viljem Okam
6. Филозофија права у новом веку
6.1. Рене Декарт као „отац филозофије новог века“
6.2. Теорија друштвеног уговора Žan Žaka Rusoa
323
6.3. Правно-филозофска мисао Huga Grocijusa
6.4. „Levijatan“ Tomasa Hobsa
6.5. Džon Lok
6.6. Baruh Spinoza
6.7. Samuel Pufendorf
6.8. Tomazius, Lajbnic i Kristijan Volf
6.9. Практичка филозофија Imanuela Kanta
6.10. Хегелова филозофија
7. Правне вредности
7.1. Правда
7.1.1 Облици правде
7.2. Правичност
7.3. Слобода
7.4. Мир
7.5. Сигурност
7.6. Истина
8. ПРАВО И МОРАЛ
9. ПРАВО И ОБИЧАЈ
10. Кодификација и рецепција права
11. Римско право
11. 1. Периодизација римског права
11. 2. Опште карактеристике развоја римског права
11.2.1. Архаични период
11.2.2. Предкласични период
11.2.3. Класични период
11.2.4. Посткласични период
11. 3. Римско јавно и приватно право
11.3.1. Породично право
11.3.2. Стварно право
11.3.3. Наследно право
11.3.4. Облигационо право
11. 4. Corpus iuris civilis
11. 5. Рецепција римског права
12. ФЕУДАЛНО ПРАВО
13. ОБИЧАЈНО ПРАВО
14. ЦРКВЕНО ПРАВО
15. ПРАВНО ЛИЦЕ
15.1. Римски и средњевјековни појам правног лица
15.2. Кантов и Хегелов појам правног лица
15.3. Новије дискусије о појму правног лица
16. Извори права по модерном схватању
17. ПРАВНА ДРЖАВА
324
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
17.1. Појам правне државе
17.2. Историја појма и настанка правне државе
17.3. Савремене дискусије о појму правне државе
ПРАВНИ СИСТЕМ И ПОДРУЧЈА ПРАВА
ЈАВНО ПРАВО
19.1. Уставно право
19.2. Управно право
МЕЂУНАРОДНО ПРАВО
20. 1. Међународно кривично право
20. 2. Међународно ратно право
ПРИВАТНО ПРАВО
21. 1. Грађанско право
21. 2. Облигационо право
21. 3. Стварно право
21. 4. Наследно право
21. 5. Породично право
КРИВИЧНО ПРАВО
22.1. Кривично дело
22. 2. Кривична одговорност, санкција и казна
22.2.1. Кривица
22.2.2. Кривична санкција
22.2.3. Казна
22. 3. Кривично право као наука
22. 4. Смртна казна
ЕСТЕТИКА ПРАВА
ПСИХОЛОГИЈА ЧОВЕКА КАО ПРАВНОГ БИЋА
ЛОГИКА ПРАВНЕ НАУКЕ
Литература:
1. Проф др Радомир Стојановић Филозофија права (хрестоматија)
MMXIII, Нови Сад
СИСТЕМ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ГРАЂАНА
I Наставни план
325
II Наставни програм
I Општа теорија
1. Порески систем
1.1. Порески системи савремених држава
1.2. Пореске сруктуре савремених земаља
2. Порез на доходак физичких лица
2.1. Појам дохотка у науци о порезима
2.2. Системи пореза на доходак физичких лица
2.2.1. Цедуларно опорезивање
2.2.2. Глобално опорезивање
2.2.3. Мешовито опорезивање
2.2.4. Критерији за избор одређеног система пореза на доходак
3. Основни елементи пореза на доходак физичких лица
3.1. Порески предмет
3.2. Пореска основица
3.3. Порески дужник
3.3.1. Индивидуални и колективни обвезник
3.4. Пореске стопе
3.5. Пореска ослобођења и пореске олакшице
II Порез на доходак грађана у Србији
1. Порески систем у Србији
2. Уређење пореских односа
3. Опште карактеристике пореза на доходак у Србији
4. Цедуларни порези у Србији
4.1. Порез на зараде
4.2. Порез на приходе од самосталне делатности
4.3. Порез на приходе од ауторских права, права сродних ауторском
праву и права индустријске својине
4.4. Порез на приходе од капитала
4.5. Порез на капиталне добитке
4.6. Остали приходи
4.6.1. Порез на приходе од давања у закуп покретне имовине
4.6.2. Порез на добитке од игара на срећу
4.6.3. Порез на приходе од осигурања лица
4.6.4. Порез на приходе које остварују спортисти и спортски
стручњаци
4.7.Други приходи
5. Годишњи порез на доходак грађана
6. Доприноси за обавезно социјално осигурање
326
7, Порески поступак
8. Утицај пореза на доходак грађана на привредни и друштвени живот
Литература:
1. Проф. др Зоран Исаиловић, Јавне финансије и финансијско право,
Правни факултет, Косовска Митровица, 2014.
2. Проф. др Дејан Поповић, Пореско право Правни факултет, Београд,
2013.
327
ИСПИТНА ПИТАЊА
НАУКА О УПРАВИ
1.
328
Појам и врсте технике
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Теоријске и догматске науке
Суштина науке о управљању
Наука о управљању и управна политика
Правна техника и теорија законодавста
Технологија власти
Камерална наука и наука о полицији
Гашење првобитне науке о полицији
Обнова науке о управљању
Теорија организација и теорија система
Наука о управљању у Србији и Југославији
Извори науке о управљању
Предмет науке о управљању
Општи и посебни део науке о управљању
Методи науке о управљању
Тенденција увећавања управних институција и организација
Тенденција ка диференцијацији управних институција и
организација
Тенденција ка ширењу улоге јавних служби
Тенденција ка бирократизацији и технократизацији (историјски
типови)
Савремена западна бирократија и технократија
Тенденција ка интернационализацији управе
Појам организација
Организација руковођења
Основни типови организација
Рашчлањавање управних надлештава
Комуникације и информације у управној организацији
Појам руковођења
Задаци руковођења и вођства у управним организацијама
Мотивација персонала
Организовање и вођење састанака у јавној управи
Централизација
и
децентрализација,
концентрација
и
деконцентрација
Задаци јавне управе
Појам одлучивања и врсте одлука
Одлуке као решења конфликата унутар управе
Поступак и технике одлучивања
План и планирање
Типологија планова и планирања
Планирање управних кадрова
Самоконтрола управе
Контрола економичности управе
329
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Морална одговорност јавних службеника
Морална одговорност јавних службеника и групе за притисак
Морална одговорност јавних службеника и политичке странке
Непокретна средства и техничка помагала јавне управе
Информациона техника у јавној управи
Буџетско и финансијско планирање
Пруско-немачки службенички ситем
Непосредна парламентарна контрола управе
Контрола управе путем рачунских судова
Контрола путем омбудсмана
УСТАВНО СУДСТВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
330
Појам и значај правне државе (владавине права)
Појам уставности (законитости)
Уставност као правни и политички принцип
Уставност (законитост) као услов и инструмент правне државе
Значај контроле уставности са становишта правне државе
Системи контроле уставности
Судска контрола уставности и њени облици
Аргументи који се истичу у корист судске контроле уставности
Вансудска контрола уставности и њени облици
Аргументи који се истичу у корист вансудске контроле
уставности
Остале врсте (облици) контроле уставности
Контрола уставности коју врше редовни судови
Контрола уставности коју врше посебни уставни судови и њено
оправдање
Настанак и развој уставног судства у свету и код нас
Надлежност (функције) уставног суда
Нормативна контрола коју врше уставни судови
Федерални и органски спорови или решавање сукоба
надлежности
Изборни спорови
Суђење по оптужби против виских државних функционера
Одлучивање о забрани рада политичких странака
Одлучивање о споровима поводом повреде основних права и
слобода грађана (уставна жалба)
Избор и састав уставних судова (Немачка, Аустрија, Италија)
Поступак пред уставим судом
Покретање поступка пред уставним судом
Разликовање иницијативе и предлога за покретање поступка
26. Овлашћени предлагачи за покретање поступка пред уставним
судом
27. Претходни поступак пред уставним судом и процесне радње које
се предузимају у њему
28. Окончање претходног поступка пред уставним судом
29. Главни поступак и јавна расправа
30. Процесне радње које се предузимају у току главног поступка и
његово окончање
31. Одлуке уставног суда
32. Врсте одлука уставног суда
33. Дејство одлука уставног суда
34. Уставни суд Републике Србије – настанак и развој
35. Избор и састав Уставног суда Републике Србије по Уставу од
2006. године
36. Надлежност Уставног суда Републике Србије по Уставу из 2006.
године
37. Примена уставне жалбе у правној пракси Републике Србије
38. Покретање поступка пред Уставним судом Републике Србије и
овлашћени предлагачи за покретање поступка
39. Ток поступка пред Уставним судом Републике Србије
40. Предузимање мера у току поступка одлучивања пред Уставним
судом Републике Србије
41. Окончање поступка и дејство одлука Уставног суда Републике
Србије
42. Извршавање одлука Уставног суда Републике Србије
МАЛОЛЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Појам малолетничког кривичног права
Систем малолетничког кривичног права
Извори малолетничког кривичног права
Карактеристике материјалног кривичног права
Карактеристике процесног кривичног права
Утицај међународноправних аката на домаће малолетничко
кривично право
Историјски развој малолетничког кривичног права
Појам и врсте малолетних учинилаца кривичних дела
Васпитни налози
Појам и врсте васпитних налога
Положај млађих пунолетних лица у кривичном праву
Појам и сврха малолетничких кривичних санкција
Врсте малолетничких кривичних санкција
331
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
1.
332
Појам и врсте васпитних мера
Примена општих института кривичног права код васпитних мера
Мере упозорења и усмеравања
Судски укор
Посебне обавезе
Мере појачаног надзора
Појачан надзор од стране родитеља, усвојиоца или стараоца
Појачан надзор у другој породици
Појачан надзор органа старатељства
Појачан надзор уз дневни боравак у одговарајућој установи за
васпитање и образовање малолетника
Посебне мере уз појачани надзор
Заводске мере
Упућивање у васпитну установу
Упућивање у васпитно поправни дом
Упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање
Обустава извршења и замена васпитне мере
Појам и карактеристике малолетничког затвора
Услови за изрицање малолетничког затвора
Извршење малолетничког затвора
Појам и карактеристике мера безбедности
Врсте мера безбедности
Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи
Обавезно психијатријско лечење на слободи
Обавезно лечење наркомана
Обавезно лечење алкохоличара
Забрана управљање моторним возилом
Одузимање предмета
Протеривање странаца из земље
Јавно објављивање пресуде
Mалолетничко кривично право у судској пракси
Примена васпитних мера
Мере појачаног надзора
Измена или обустава извршења васпитних мера
Казна малолетничког затвора
Кривичне санкције за млађа пунолетна лица
Притвор у поступку према малолетницима
Обустава поступка према малолетницима
РАДНО ПРАВО ЕУ
Појам и предмет Радног права ЕУ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Дефиниције Радног права ЕУ
Методи Радног права ЕУ
Значај Радног права ЕУ
Однос Радног права и других грана права
Однос Европског радног права ЕУ и међународног радног права
Извори Радног права(појам и подела)
Колективни уговори
II ИНДИВИДУАЛНИ РАДНИ ОДНОС
9. Појам, субјекти и предмет индивидуалног радног односа
10. Забрана дискриминације код заснивања и за време трајања радног
односа (конвенција МОР бр. 111 о забрани дискриминације у
запошљавању и занимању из 1958.године )
11. Уговор о раду
12. Радно време, одмори и одсуства
13. Мировање радног односа
14. Заштита здравља и безбедности на раду (општа заштита и
безбедност на раду; заштита жена; заштита омладине; заштита
старијих радника; заштита инвалида)
15. Зараде и накнаде зарада
16. Забрана конкуренције
17. Дисциплинска одговорност
18. Материјална одговорност
19. Престанак радног односа (основи и поступак)
20. Технолошки вишак (Конвенција МОР бр. 158 о престанку радног
односа на иницијативу послодавца из 1982.године)
21. Заштита права радника из индивидуалног радног односа код
послодавца
22. Индивидуални радни спор
23. Инспекција рада
24. Радни однос у државним органима и јавним службама
25. Флексибилне форме (облици) запошаавања
III КОЛЕКТИВНИ РАДНИ ОДНОС
26.
27.
28.
29.
30.
Појам, принципи, субјекти и предмет колективног радног односа
Послодавачке организације
Синдикати и њихове организације
Партиципација радника у управљању
Колективни радни спор (појам, субјекти, предмет и карактеристике)
333
31. Методи и органи мирног (вансудског) решавања колективних
радних спорова
32. Радни судови
IV СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Појам и предмет
Начела, настанак и развој социјалног осигурања
Међународна регулатива у области социјалног осигурања
Гране социјалног осигурања
Здравствено осигурање
Здравствена заштита
Права из пензијског и инвалидског осигурања
Осигурање за случај незапослености и право на новчану накнаду
Остваривање и заштита појединих права из социјалног осигурања
ЉУДСКА ПРАВА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
334
Појам и порекло људских права
Развој идеје и мисли о људским правима
Античко схватање људских права
Средњевековно схватање слобода и права и први акти
(документи) о људским правима и слободама
Нововековна концепција о људским правима и слободама
Револуције и њихове декларације о правима човека и грађанина
Америчке декларације о правима човека
Француске декларације о правима човека
Права и слободе човека у уставима држава XIX и XX века
Стање људских права и слобода у капиталистичким државама
Стање људских права и слобода у социјалистичким државама
Права и слободе у уставима модерних демократских држава
после Другог светског рата
Извори људских права: унутрашњи и међународноправни
Теорије о функцијама људских права
Либерална теорија
Институционална теорија
Вредносна теорија
Демократско-функционална теорија
Интернационализација људских права и слобода
Најважнији међународно-правни акти (документи) о људским
правима и слободама
Класификација људских права и слобода
22. Подела људских права и слободан у нашој правној теорији
23. Подела (класификација) људских права и слобода према Уставу
Републике Србије из 2006. године
24. Права и слободе према Повељи о основним правима у Европској
Унији од 2000. године
25. Лична права и слободе
26. Врсте личних права и слобода и њихова обележја
27. Политичка права и слободе
28. Врсте политичких права и слобода и њихова обележја
29. Развој идеје о социјално-економским правима и улози државе у
обезбеђењу социјално-економског положаја човека
30. Врсте социјално-економских права и слобода и њихова обележја
31. Културно-образовна права и слободе и њихова обележја
32. Права припадника националних мањина и њихова заштита
33. Права странаца
34. Ограничење људских права и слобода
35. Механизам заштите људских права у унутрашњем правном
систему-судска и уставносудска заштита људских права и
слобода (уставна жалба)
36. Механизам заштите људских права и слобода грађана Републике
Србије према Уставу од 2006. године
37. Међународноправна заштита људских права и слобода
38. Заштита људских права и слобода пред Европским судом за
људска права
39. Појам и организација Европског суда за људска права
40. Основне претпоставке или услови за обраћање грађана (и
дражава) у случају повреде права и слобода
41. Покретање поступка пред Европским судом за људска права
42. Претходни поступак пред Европским судом за људска права и
одлучивање у њему
43. Главни поступак пред Европским судом за људска права
44. Окончање поступка пред Европским судом за људска права
45. Одлуке Европског суда за људска права и њихово извршавање
ДРЖАВНИ МЕНАЏМЕНТ И ТРЖИШНА ПРИВРЕДА
1.
2.
3.
4.
5.
Доктрине “Невидљиве руке” и “Јавне руке”
Тржишне функције и планирани “ Luisez-faire”
Економско – социјални савремени системи
Појам и историја инфлације
Хиперинфлација и економско социјални крах
335
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Развој и ниво савремене инфлације
Економска теорија настанка и развоја инфлације
Државна антиинфлациона политика-програм мера
Комплекс мера и трошкови борбе против инфлације
Државно управљање новчаном масом- “ Фридманов рецепт”
Дефинисање “пуне запослености” и “природни ниво
незапослености”
Основни типови незапослености
Економске теорије незапослености и “ пуне незапослености”
Реални и “природни ниво незапослености”
Структурне промене и незапосленост
Повезаност економског раста, инфлације и незапослености- “
Filipsova kriva”
Стагнација и инфлација – “стагфанција”
Незапосленост и смањење БДП - “Окунов закон”
Тејлоризам и савремени менаџмент
Основне врсте и нивои менаџмента
Менаџмент – принципи управљања
Нова “права улога” државе – “Стигменова правила ”
Економско-правне функције и инструментариј државне
регулативе
Социјалне функције државе- “Лоренцова крива”
Микроекономска политика државе и приватни бизнис
Настанак и обим државног сектора
Национализација и денационализација
Јавни сектор и мотив профита
Здрав новац-здрава економија и држава
Ефикасност кредитно-монетарне политике и финансијске теорије
Каматна стопа као инструмент кредитно – монетарне и
коњуктурне политике
Функције централне банке и државна регулатива банака и
новчане масе
Нова улога банака и пораст значаја берзи
Ниво цена – резултат комбиновања тржишних државних снага
Најбитније теорије вредности и цена
Теоријски принципи и пракса формирања цена
Полтика и начин “контроле цена”
Предмет и циљеви економског планирања
Циклично кретање економије и антицикличне мере
Економска политика
ПСИХОЛОГИЈА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
336
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Појам, предмет и задаци судске психологије
Систем судске психологије
Развој судске психологије
Методи судске психологије
Однос судске психологије са другим наукама
Појам и структура исказа
Опажање
Објективни фактори опажања
Субјективни фактори опажања
Пажња
Памћење
Фактори памћења
Фактори ретенције
Врсте памћења
Заборављање
Мишљење
Фактори мишљења
Врсте мишљења
Исказивање
Истинит исказ
Неистинит исказ
Грешке опажања
Врсте поремећаја опажања
Грешке памћења
Грешке мишљења
Грешке исказивања
Лажни исказ
Критеријуми за оцену исказа
Оцена веродостојности исказа упоређивањем са другим
чињеницама
Оцена веродостојности исказа на основу анализе његове
садржине
Оцена опште веродостојности даваоца исказа
Степен психичке нормалности даваоца исказа
Пол даваоца исказа
Узраст и животна доб даваоца исказа
Сугестибилност даваоца исказа
Карактер даваоца исказа
Оцена опште веродостојности даваоца исказа на основу његовог
држања
Окривљени и његов исказ
337
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Окривљени и право на одбрану
Окривљени и право на ћутање
Лажни исказ окривљеног
Садржина и својства исказа сведока
Садржина и својства исказа вештака
Садржина и својства исказа преводиоца и тумача
Садржина и својства исказа стручног лица
АУТОНОМНО ПРАВО
1. Аутономно право као самостална правна дисциплина
2. Појам и обејежја аутономног права
3. Однос аутономног права према другим правним дисциплинама
4. Основна и општа знања о аутономном праву
5. Уопште о аутономном праву
6. Главна значења израза аутономно право
7. Настанак и развој аутономног права
8. Претпоставне аутономног права
9. Улога и значај аутономног права
10. Појам аутономног права
11. Карактеристике схватања о појму аутономног права
12. Заједничко о појму државног и аутономног права
13. Ужи и шири појам аутономног права
14. Обележја аутономног права
15. Подела аутономног права
16. Однос државног и аутономног права
17. Гледишта у односу државног и аутономног права у светлу
(не)зависности права од државе
18. Гледишта о аутономном праву као државном праву
19. Гледишта о аутономном праву као друштвеном праву
20. Међусобни утицај државног и аутономног права
21. Врсте зависног аутономног права
22. Врсте независног аутономног права
23. Карактеристичне врсте аутономног права
24. Обичајно право
25. Црквено право
26. Статутарно, градско и земаљско право
27. Еснафско (цеховско) право и право гилди
28. Трговачко право
29. Међународно право
30. Природно право
338
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Аутономно право рада
Појам аутономног права рада
Настанак и развој аутономног права рада
Појам и обележја аутономног права рада
Карактеристичне врсте аутономног права рада
Социјално право
Синдикално и послодавачко право
Задружно право
Извори аутономног права
Главни извори аутономног права рада
Колективни уговори о раду
Други извори аутономног права
Међународни и национални извори аутономног права рада
Извори аутономног права рада у Србији
Уставност и законитост у аутономном праву рада и њихова
заштита
Колективно преговарање и колективни радни спорови
Аутономно право рада у савременим и бившим системима права
Аутономно право идентитета
Вишезначност савремене аутономије
Индивидуални и колективни аутономни идентитет
СЛУЖБЕНИЧКО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Настанак и развој Службеничког права, научне и наставне
дисциплине
Службеничко право као наставна и научна дисциплина
Појам службеничког права
Предмет и дефиниције службеничког права
Методи и значај Службеничког права
Однос Службеничког права са другим гранама права
Однос службеничког права и радног права
Извори Службеничког права
Когентни извори Службеничког права
Аутономни извори Службеничког права
Домаћи извори Службеничког права (Устав, закони, подзаконски
акти)
Међународни извори Службеничког права
Однос когентних и аутономних извора ,међународних и домаћих
извора
Упоредноправни системи Службеничког права
Службенички однос
339
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Појам службеничког односа
Битни елементи службеничког права
Карактеристика и правна природа службеничких односа
Појам државних службеника и намештеника
Начела деловања државних службеника
Права државних службеника
Дужности државних службеника
Спречавање сукоба интереса
Врсте радних места државних службеника и њихово попуњавање
Попуњавање слободних радних места
Оцењивање и напредовање државних службеника, премештај,
стручно усавршавање и оспособљавање
Премештај државних службеника
Стручно усавршавање и оспособљавање државних службеника
Дисциплинска одговорност
Услови дисциплинске одговорности
Застарелост дисциплинске одговорности
Дисциплински поступак (Уопште)
Првостепени дисциплински поступак
Дисциплинске казне
Дисциплински органи
Другостепени дисциплински поступак
Судски поступак
Материјална одговорност државних службеника
Одлучивање о правима и дужностима државних службеника.
Кадровски систем државних службеника
Престанак радног односа државних службеника
Намештеници и њихов радноправни статус
АРБИТРАЖНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
340
Појам и основни принципи арбитраже
Врсте арбитража
Ad hoc и институционалне рабитраже
Унутрашња и међународна арбитража
Правна природа арбитраже
Правни оквир арбитраже
Национални и међународни извори арбитраже
Врсте арбитражних споразума
Пуноважност арбитражног споразума
Право меродавно за арбитражни споразум
Домашај арбитражног споразума
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Састављање арбитражних клаузула
„Патолошке“ клаузуле
Одлучивање о надлежности
Kompetenz-Kompetenz
Арбитри
Арбитар појединац и арбитражни трибунал
Избор и поступак именовања арбитара
Receptum arbitri
Непристрасност и независност арбитара
Престанак дужности арбитра
Меродавно процесно право пред арбитражом
Начела арбитражног поступка
Почетни стадијуми арбитраже
Ток (спровођење) арбитражног поступка
Улога судова у арбитражном поступку
Привремене мере
Појам и врсте арбитражних одлука
Примена меродавног материјалног права
Аутономија воље
Избор меродавног права у одсуству аутономије воље странака
Бечка конвенција и арбитража
Доношење одлуке
Форма одлуке
Контрола арбитражне одлуке
Поништај арбитражне одлуке – претпоставке за поништај
Разлози за поништај арбитражне одлуке
Признање и извршење арбитражне одлуке
Правни оквир режима признања и извршења арбитражне одлуке
Признање одлуке поништене у земљи порекла
РАДНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Настанак и развој Радног процесног права
Појам Радног процесног права
Предмет и дефиниције Радног процесног права
Методи и значај Радног процесног права
Однос Радног процесног права са другим гранама права
Извори Радног процесног права
Начела Радног процесног права
Радни спорови
Појам, подела и предмет Радних спорова
Карактеристике радних спорова
341
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Методе решевања радних спорова
Правна средства радних спорова
Субјекти и поступак решавања)
Индивидуални радни спорови
Појам, врсте и предмет индивидуалних радних спорова
Карактеристике и методе индивидуалних радних спорова
Правна средства у индивидуалним радним споровима
Субјекти у индивидуалним радним споровима
Начела у решавању индивидуалних радних спорова
Поступак решавања индивидуалних радних спорова
Мирно (алтернативно, вансудско) решавање индивидуалних
радних спорова
Методе алтернативног, вансудског решавања индивидуалних
радних спорова
Судско решавање индивидуалних радних спорова
Покретање поступка и првостепени поступак у индивидуалним
радним споровима
Другостепени поступак у индивидуалним радним споровима
Трећестепени поступак у индивидуалним радним споровима
Израда поднесака и аката у решавању индивидуалних радних
спорова
Решавање индивидуалних спорова de lege ferenda
Колективни радни спорови спорови
Појам, врсте и предмет колективних радних спорова
Карактеристике и методе колективних радних спорова
Правна средства и поступак решавања колективних радних
спорова
Субјекти у колективним радним споровима
Начела у решавању колективних радних спорова
Мирно (алтернативно,вансудско) решавање колективних радних
спорова
Методе директне индустријске акције
Судско решавање колективних радних спорова
Покретање поступка и првостепени поступак у колективним
радним споровима
Другостепени поступак у решавању колективних радних спорова
Трећестепени поступак у решавању колективних радних спорова
Решавање социјалних спорова
Решавање индивидуалних и колективних радних спорова de lege
ferenda
ПРАВО ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
342
1. Право извршења кривичних санкција као наука и као грана позитивног
права
2. Предмет Права извршења кривичних санкција
3. Метод Права извршења кривичних санкција
4. Место Права извршења кривичних санкција у систему наука
5. Документи Уједињених нација и Савета Европе као извори Права
извршења кривичних санкција
6. Судска пракса као извор Права извршења кривичних санкција
7. Домаћи извори Права извршења кривичних санкција
8. Принципи извршења кривичних санкција у Републици Србији
9. Управа за извршење кривичних санкција
10. Судија за извршење
11. Врсте и типови завода; службе у заводима
12. Пропис о кућном реду завода
13. Сврха и принципи извршења казне затвора
14. Упућивање и распоређивање осуђених у заводе
15. Одлагање извршења казне затвора
16. Пријем и разврставање осуђеног у заводу
17. Права осуђеног
18. Проширена права и погодности осуђеног
19. Мере за одржавање реда и безбедности
20. Дисциплински преступи, мере и поступак и материјална одговорност
осуђеног
21. Отпуштање осуђеног са извршења казне затвора
22. Извршење казне затвора за кривична дела организованог криминала
23. Извршење казне кућног затвора
24. Пружање помоћи лицу после извршене казне затвора
25. Извршење новчане казне
26. Извршење казне одузимања возачке дозволе
27. Извршење казне рада у јавном интересу
28. Извршење условне осуде и условне осуде са заштитним надзором
29. Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи
30. Обавезно психијатријско лечење на слободи
31. Обавезно лечење наркомана и обавезно лечење алкохоличара
32. Забрана вршења позива, делатности и дужности
33. Забрана управљања моторним возилом
34. Одузимање предмета
35. Протеривање странца из земље
36. Извршење мере притвора
37. Извршење мере кућног притвора
38. Примена васпитних налога
343
39. Основне одредбе о извршењу кривичних санкција према
малолетницима
40. Извршење мера посебних обавеза
41. Појачан надзор од стране родитеља, усвојиоца или стараоца
42. Појачан надзор у другој породици
43. Појачан надзор од стране органа старатељства
44. Појачан надзор уз дневни боравак у одговарајућој установи за
васпитавање и образовање малолетника
45. Заједничке одредбе о извршењу заводских мера
46. Упућивање у васпитну установу
47. Упућивање у васпитно-поправни дом
48. Упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање
49. Извршење казне малолетничког затвора
50. Помоћ после извршења заводских мера и казне малолетничког
затвора
ПОСЕБНЕ ИСТРАЖНЕ РАДЊЕ
1. Појам организованог криминала и транснационалног
организованог криминала
2. Појам тероризма
3. Појам корупције
4.
5.
6.
7.
8.
–
9.
10.
11.
12. Начело зборности и професионалности суда, хитности,
непосредности и јавности
13. Поступање са прикупљеним материјалом и случајним налазом
14. Тајност података
15. Тонско снимање тока главног претреса
16. Тајни надзор комуникације
17. Употреба доказа добијених применом мере тајног надзора
комуникације
344
18. Тајно праћење и снимање
19. Надзор над законитим спровођењем мере надзора и снимања
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
(
)
(
)
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37. Сведоци у кривичним поступцима за кривична дела
организованог
криминала, тероризма и корупције (застрашивање сведока)
38. Врсте сведока
39. Кривичноправна заштита сведока
40. Кривичнопроцесна заштита сведока
41. Испитивање сведока помоћу видео-линка,
42. Коришћење паравана и маскирање сведока
43. Ванпроцесна (физичко-техничка) заштита сведока (врсте
кривичних дела за која се користи, критеријуми за одобравање,
врсте сведока у програму)
345
44. Програм заштите сведока (промена идентитета, привремена
мера физичко-техничке заштите, ефикасност програма заштите)
45. Споразум о сведочењу окривљеног
46. Споразум о сведочењу осуђеног
47. Одузимање имовинске користи
48. Европски захтев за спровођење истраге
49. Европски налог за прикупљање доказа
50. Европско јавно тужилаштво
МЕЂУНАРОДНО ИНВЕСТИЦИОНО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
346
Појам и врсте страних инвестиција
Страни јавни капитал (трансфери, кредити, међудржавни
кредити)
Страни приватни капитал (портфолио и директне инвестиције)
Однос страног јавног и страног приватног капитала
Мотиви страног инвестирања
Извори права за инвестирање страног капитала
Критеријуми одређивања националности инвеститора
Категорије страних инвеститора према домаћим прописима
Облици страних инвестиција у праву Републике Србије
Оснивање предузећа системом инвестирања страног капитала
Куповина акција или удела постојећих предузећа системом
инвестирања страног капитала
Концесије
B.O.T. модел
Рок трајања и процедура уступања концесија
Услови остваривања концесионаревих права и обавеза
Прекид и престанак концесионог односа
Стране инвестиције у банке и друге финансијске организације
Стране инвестиције у осигуравајућа друштва
Стране инвестиције у слободне зоне
Привредне области у којима се дозвољава страно инвестирање
Улози страних инвеститора
Права страних инвеститора
Заштита права страних инвеститора од стране државе
приматељке капитала
Заштита права страних инвеститора од стране државе порекла
инвеститора
Међународно - правана заштита страних инвестиција
Царинске субвенције као мера подстицаја страних инвестиција
Пореске субвенције као мера подстицаја страних инвестиција
28. Избегавање двоструког опорезивања као мера подстицаја
страних инвестиција
29. Форма уговора и других правних аката који прате стране
инвестиције
30. Садржина уговора и других правних аката који прате стране
инвестиције
31. Решавање спорова из области страних инвестиција
32. Улагање домаћих субјеката у иностранство (појам и особености)
33. Обавезе домаћих субјеката при обављању привредних
делатности у иностранству
34. Заинтересованост домаће државе за интензивирање инвестирања
на страним тржиштима
35. Оснивање предузећа у иностранству, појам и врсте предузећа,
средства која се могу користити за оснивање предузећа у
иностранству
36. Услови за добијање одобрења за оснивање предузећа у
иностранству
37. Међусобна права, обавезе и одговорности оснивача и предузећа
у иностранству
38. Престанак рада предузећа у иностранству
39. Оснивање огранака и представништава у иностранству
40. Други облици инвестирања домаћег капитала у иностранству
БРАЧНО И ПОРОДИЧНО ИМОВИНСКО ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Појам и предмет брачног и породичног имовинског права
Законски имовински режим: заједничка и посебна имовина
супружника-претпоставке стицања заједничке имовине
Састав заједничке имовине и посебне имовине супружника
Заједничка својина и сусвојина: појам и разлике
Правна природа заједничке имовине
Састав заједничке имовине и посебне имовине супружника
Увећање вредности посебне имовине
Права и обавезе из заједничке имовине
Одговорност за сопствене обавезе и одговорност за заједничке
обавезе
Коришћење, управљање и располагање заједничком имовином
Коришћење, управљање и располагање посебном имовином
Престанак заједничке имовине
Деоба заједничке имовине
Појам, време деобе, титулари права на деобу заједничке имовине
Споразумна деоба
347
16. Судска деоба
17. Деоба заједничке имовине у поступку нагодбе
18. Деоба ствари за личну употребу супружника и деоба ствари
намењених детету
19. Деоба ствари за вршење заната или занимања
20. Деоба предмета домаћинства
21. Уговорни имовински режим
22. Брачни уговор
23. Уговор о управљању и располагању заједничком имовином
24. Уговор о поклону
25. Уговор о раду
26. Уговор о доживотном издржавању
27. Имовински односи ванбрачних партнера
28. Имовински односи детета и родитеља
29. Појам и врсте издржавања
30. Издржавање супружника за време трајања брака
31. Издржавање супружника након престанка брака
32. Издржавање ванбрачних партнера
33. Издржавање мајке детета
34. Издржавање детета, родитеља и других сродника
35. Појам и правна природа законског издржавања
36. Одређивање и престанак издржавања
37. Поступак у спору за издржавање
38. Остали имовински односи у браку и породици: имовински односи
проистекли из веридбе
39. Правна природа враћања поклона
40. Враћање поклона трећим лицима.
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРАВА
1.
Фундаментални економски појмови и принципи значајни за
економску анализу права
2. Неокласична економија
3. Неоинституционална економија
4. Разлике између неокласичне и неоинституционалне економије
5. Повезаност неокласичне и неоинституционалне економије
6. Трансакциони трошкови
7. Мерење трансакционих трошкова
8. Извори трансакционих трошкова
9. Специфичности транасакционих трошкова
10. Својина као правно-економска категорија
11. Облици својине
348
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Приватна својина као најефикаснији облик својине
Приватна својина – пуна или неумањена свијинска права
Предности и ограничења приватне својине
Колективна својина као савремени облик својине
Предности и ограничења колективне својине
Државна својина – традиционални и савремени облик својине
Ограничења државне својине
Мешовита својина
Задружна својина
Лична својина
Одређивање вредности имовине
Уговарање као облик планирања
Конкуренција – тржишно повезивање
Уговорни односи између привредних субјеката (предузећа)
Предузеће као производна функција
Организациони облик предузећа
Друштва лица као организациони облик привредних друштава
Друштва капитала као организациони облик привредних
друштава
Корпорација као организациони облик предузећа – правне
карактеристике и економски ефекти
Корпоративне предности закона у односу на уговор
Стратешка питања закона о привредним друштвима
Тржиште капитала и трансакциони трошкови
Финансирање корпорација
Ограничена одговорност и трошкови финансирања капитала
Уговори и тржиште
Тржишне структуре
Тржишиште потпуне конкуренције
Тржиште потпуне конкуренције и Рareto услови оптималности
Неуспех тржишта потпуне конкуренција у остварењу Рareto
ефикасности
ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ЕВРОПСКА УНИЈА
1. Појам регионалних економских интеграција
2. Основни облици регионалних интеграција
3. Начини остваривања процеса интеграције
4. Економски ефекти регионалних економских интеграција
5. Развој регионалних економских интеграција као стимуланс
глобализације
6. Европска заједница за угаљ и челик
349
7. Европска економска заједница
8. Уговор из Мастрихта-стварање Европске уније
9. Уговор из Лисабона о измени Уговора о Европској унији и Уговора о
оснивању Европске заједнице
10. Комунитарно право и кључна начела развоја Европске уније
11. Стварање јединственог финансијског тржишта ЕУ
12. Институције Европске уније
13. Привредни развој Европске уније
14. Конципирање економске политике у Европској унији
15. Заједничке економске политике
16. Заједничка пољопривредна политика-карактеристика европских
економских интеграција
17. Уграђеност у остале секторске политике
18. Заједничко тржиште и заједничке економске политике – кључни
елемент европских економских интеграција
19. Спољнотрговински режим
20. Циљеви политике конкуренције у ЕУ
21. Инструменти политике конкуренције у ЕУ
22. Заштита потрошача
23. Политика регионалног развоја у светлу растуће глобализације
24. Регионалне неједнакости у оквиру ЕУ
25. Фазе у развоју регионалне политике ЕУ
26. Структурни фондови намењени ублажавању регионалних
неједнакости у ЕУ
27. Карактеристике фискалног система Европске уније
28. Приходи и расходи буџета ЕУ
29. Пореска хармонизација versus пореска конкуренција
30. Историја новца и монетарних унија
31. Европска монетарна унија
32. Транзиција према монетарној унији и земљама ЕУ
33. Критеријуми конвергенције
34 Користи од увођења евра
35. Положај Европске централне банке
36. Суштина и оправданост вођења индустријске политике
37. Индустријска политика ЕУ
38. Циљеви индустријске политике
39. Политика развоја малих предузећа
40. Политика заштите животне средине – једна од стратегијских
заједничких политика ЕУ
41. заједничка политика у области рибарства
42. Енергетска политика ЕУ
43. Саобраћајна политика ЕУ
350
44. Циљеви политике истраживања и развоја технологије ЕУ
ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА
1. Појам и предмет филозофије права
2. Филозофски метод
3. Правна онтологија (метафизика)
4. Правна гносеологија (теорија сазнања
5. Правна аксиологија
6.Правна логика
7. Заснивање права
8. Античка филозофија права
9. Софистичка филозофија
10.Филозофија морала Сократа
11.Платонова филозофија
12.Аристотел и античко схватање природног права
13. Стоичка филозофија
14. Филозофија права у средњем веку
15. Учење Aurelija Avgustina
16. „Visoka sholastika“ и Toma Akvinski
17. Крај sholastike и Viljem Okam
18. Филозофија права у новом веку
19. Рене Декарт као „отац филозофије новог века“
20. Теорија друштвеног уговора Žan Žaka Rusoa
21. Правно-филозофска мисао Huga Grocijusa
22. „Levijatan“ Tomasa Hobsa
23. Džon Lok
24. Baruh Spinoza
25. Samuel Pufendorf
26. Tomazius, Lajbnic i Kristijan Volf
27. Практичка филозофија Imanuela Kanta
28. Хегелова филозофија
29. Правне вредности
30. Правда
31. Облици правде
32. Правичност
33. Слобода
34. Мир
35. Сигурност
36. Истина
351
37. Право и морал
38. Право и обичај
39. Кодификација и рецепција права
40. Римско право
41. Периодизација римског права
42. Опште карактеристике развоја римског права
43. Архаични период
44. Предкласични период
45. Класични период
46. Посткласични период
47. Римско јавно и приватно право
48. Породично право
49. Стварно право
50. Наследно право
51. Облигационо право
52. Corpus iuris civilis
53. Рецепција римског права
54. Феудално право
55. Обичајно право
56. Црквено право
57. Правно лице
58. Римски и средњевјековни појам правног лица
59. Кантов и Хегелов појам правног лица
60. Новије дискусије о појму правног лица
61. Извори права по модерном схватању
62. Правна држава
63. Појам правне државе
64. Историја појма и настанка правне државе
65. Савремене дискусије о појму правне државе
66. Правни систем и подручја права
67. Јавно право
68. Уставно право
69. Управно право
70. Међународно право
71. Међународно кривично право
72. Међународно ратно право
73. Приватно право
74. Грађанско право
75. Облигационо право
76. Стварно право
77. Наследно право
78. Породично право
352
79. Кривично право
80. Кривично дело
81. Кривична одговорност, санкција и казна
82. Кривица
83. Кривична санкција
84. Казна
85. Кривично право као наука
86. Смртна казна
87. Естетика права
88. Психологија човека као правног бића
89. Логика правне науке
СИСТЕМ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ГРАЂАНА
1. Порески систем савремених држава
2. Порески системи земаља у транзицији
3. Пореске структуре савремених земаља
4. Појам дохотка у науци о порезима
5. Системи пореза на доходак физичких лица
6. Цедуларно опорезивање
7. Глобално опорезивање
8. Мешовито опорезивање
9. Критерији за избор одређеног система пореза на доходак
10. Основни елементи пореза на доходак физичких лица
11. Пореска основица
12. Порески дужник
13. Индивидуални и колективни обвезник
14. Пореске стопе
15. Пореска ослобођења и пореске олакшице
16. Порески систем у Србији
17. Уређење пореских односа у Србији
18. Опште карактеристике пореза на доходак у Србији
19. Цедуларни порези у Србији
20. Порез на зараде
21. Порез на приходе од самосталне делатности
22. Паушално опорезивање код прихода од самосталних делатности
23. Порез на приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву
и права индустријске својине
24. Порез на приходе од капитала
25.. Порез на капиталне добитке
26. Остали приходи
353
27. Порез на приходе од давања у закуп покретне имовине
28. Порез на добитке од игара на срећу
29. Порез на приходе од осигурања лица
30. Порез на приходе које остварују спортисти и спортски стручњаци
31. Други приходи
32. Годишњи порез на доходак грађана
33. Доприноси за обавезно социјално осигурање
34. Основни елементи доприноса
35, Порески поступак
36. Плаћање пореза по одбитку
37. Плаћање пореза по решењу надлежног пореског органа
38. Самоопорезивање
39. Двоструко опорезивање
40. Утицај пореза на доходак грађана на привредни и друштвени живот
354
Ред.
бр.
1
Шифра
предмета
2
Е12
Е11
Назив предмета
Методологија научно
истраживачког рада
Основни институти права
Семестар
1
1
Број
часова
ЕСПБ
4
6
5
8
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА
355
3
.
4
.
51
6
7
2
8
9
10
11
12
Теорија и историја државе и
1
5
права
СИР - Израда и одбрана I
1
Е13
6
семинарског рада
Е14
Предмет изборног блока 1.
2
6
СИР - Израдa и одбрана
II 6
2
1
Е15
14
семинарског рада
Е21
Предмет изборног блока 2.
3
5
1
8
Е22
СИР - Израдa и одбрана III
3
15
семинарског рада
Е23
Предмет изборног блока 3.
4
5
Е24
СИР у функцији израде рада
за објављивање у научном
4
15
часопису
Е31
СИР - Израда идејне скице
5
20
докторске дисертације
Е32
СИР из предмета који су у
непосредној функцији
6
20
израде докторске
дисертације
Укупно часова активне наставе на студијском програму 1800
Укупно ЕСПБ 180
Израда докторске дисертације
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА
356
8
8
12
18
10
20
10
20
30
30
3
1
8
2
12
2
12
3
10
3
10
3
10
4
10
4
10
4
10
O
4
5
6
-
7
8
9
10
11
12
4
10
116
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски
програм докторских студија
357
Докторске студије права представљају највишу и завршну фазу
школског образовног и истраживачког система, која се утемељује на
претходном правном образовању на основним академским и дипломским
академским студијама права.
Примарни циљ студијског програма докторских студија права је
оспособљавање доктораната за самостални научноистраживачки рад.
Важан део програма је учешће на истраживачком пројекту, планирање и
припрема теме докторске дисертације, спровођење истраживања, писање
и одбрана дисертације; учешће на научним конференцијама,
саопштавање резултата истраживачког рада у научним часописима.
Сврха студијског програма је да докторантима омогући стицање
неопходних знања и вештина из области права, да их оспособи и
припреми за самосталан научно-истраживачки рад и рад на
Универзитету.
У прву годину докторских студија може се уписати лице које је:
1. завршило основне студије и стекло звање дипломираног
правника (VII-1 степен) са најмањом просечном оценом 8, познавањем
најмање једног страног језика, уз допунске услове које прописује
Правилник о докторским студијама;
2. завршило мастер академске студије права и стекло звање
дипломирани правник-мастер са најмањом просечном оценом 8 (осам) и
познавањем најмање једног страног језика;
3. завршило друге универзитетске студије (основне, одн. мастер
академске студије права) из друштвено-хуманистичких наука и стекло
најмање 300 ЕСПБ, под условом да познаје најмање један страни језик и
положи одређене испите из програма студија права које на предлог
управника докторских студија и одговарајуће катедре прописује
Наставно-научно веће;
4. већ уписало и последипломске студије по претходном
студијском режиму и током тих студија и стекло академски назив
магистар правних наука, положило све испите али није одбранило
магистарски рад, положило само неке испите на последипломским
магистарским студијама права.
Испуњеност услова за упис проверава комисија од три
наставника коју именује декан.
Очекује се да студенти уписани на докторске студије права
активно владају барем једним страним језиком.
358
Нормативним актима Правног факултета Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици утврђена је
структура студијског програма.
Курикулум докторских студија права садржи листу и структуру
обавезних и изборних предмета, научно истраживачког рада и њихов
опис.
Структура курикулума студијског програма
Студијски програм садржи:
1. обавезне предмете
2. изборне предмете
3. научно истраживачки рад који се односи на припрему, израду и
одбрану три семинарска рада, израду и објављивање два научна рада,
припрему и израду идејне скице докторске дисертације, као и обављање
студијско истраживачког рада из предмета који су у функцији непосредне
израде докторске дисертације.
Студијски програм траје 3 године и реализује се кроз 6 семестара.
Укупан број предмета који студент полаже је 6 (шест) од којих су
3 (три) обавезна (22 ЕСПБ бодова), а 3 су изборни предмети (32 ЕСПБ
бодова). Сви предмети су једносеместрални.
За сваки од предмета је дефинисан број часова активне наставе, као
и број ЕСПБ бодова, према стварном оптерећењу студената.
У првој години судијског програма студент се опредељује за једну
од укупно четири понуђене уже научне области из које ће радити
докторску дисертацију. Уже научне области су из којих студент може
бирати тему за докторску дисертацију су: Јавно правна, Грађанско
правна, Финансијско правна и Међународно правна научна област.
У другој години студијског програма студент је у обавези да
положи два изборна предмета из уже научне области за коју се
определио. У оквиру студијско истраживачког рада студент је у обавези
да изради и одбрани један семинарски рад из области истраживања коју
је одабрао, као и да изради и објави два рада у научном часопису од којих
један мора бити објављен у часопису са листе ресорног министарства.
У 5. семестру докторант приступа изради идејне скице докторске
дисертације, уз редовне консултације са ментором.
У 6. семестру докторант обавља студијско истраживачки рад из
предмета који су у функцији непосредне израде докторске дисертације.
Савладавањем студијског програма докторских студија права и
одбраном докторске дисертације докторанти продубљују и усавршавају
359
знања и стичу опште и специфичне компетенције за квалитетно
обављање стручне, научне и образовне делатности.
Током студирања студент докторских студија права савлађује
студијски програм полагањем испита, израдом семинарских радова,
научних радова, идејне скице докторске дисертације у оквиру студијског
истраживачког рада који је непосредно у функцији израде докторске
дисертације. На овај начин студент остварује одређени број ЕСПБ
бодова, у складу са студијским програмом Правног факултета
Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици.
Број ЕСПБ бодова утврђује се на основу радног оптерећења
студента у савлађивању одређеног предмета применом јединствене
методологије високошколске установе за све предмете. Успешност
студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати
током наставе и изражава се поенима.
Максималан број поена који студент може да оствари на предмету
је 100.
У току савладавања наставног програма, студент може да оствари
најмање 30, а највише 50 поена испуњавањем предиспитних обавеза.
Студент може приступити полагању завршног испита уколико је
остварио најмање 30 поена испуњавањем предиспитних обавеза.
Начин оцењивања и вредновања предиспитних обавеза
обавезних предмета:
1. Посећеност предавањима (0-10 поена)
Редовно присуство предавањима доноси највише 10 поена (Напомена:
Поени се не уписују ако је студент неоправдано пропустио 3 или више
предавања у семестру).
2. Активност у групама за дискусију (0-15 поена)
У групама за дискусију оцењују се активности које су посебно
исказане у облику припремљености за теоријска и практична излагања о
појединим питањима, учешће у излагању посматране проблематике или у
решавању практичних или теоријских проблема, коректности и
аргументованости датих одговора, начина и систематике излагања и
употребе стручне терминологије.
3. Припрема и израда истраживачког пројекта (0-25 поена)
Кандидат је обавезан да у сарадњи са наставником, односно
научно-истраживачким тимом осмисли и припреми научно-истраживачки
рад са валидним резултатима.
Оцењивање укупних резултата-коначна оцена
У току савладавања наставног програма, студент може да оствари
најмање 30, а највише 50 поена испуњавањем предиспитних обавеза.
360
Студент може приступити полагању испита уколико је остварио
најмање 30 поена испуњавањем предиспитних обавеза.
Минимум за освајање кредита износи 55 поена (30 поена на
предиспитним обавезама + 25 поена на испиту), односно максимум за
освајање кредита износи 100 поена.
Коначна оцена савладаности наставне материје зависи од броја
поена остварених испуњавањем предиспитних обавеза и поена
остварених на завршном испиту:
Оцењивање
95-100 поена
85-94 поена
75-84 поена
65-74 поена
55-64 поена
54 поена и мање
10
9
8
7
6
5
Начин оцењивања и вредновања предиспитних обавеза изборних
предмета:
1. Посећеност предавањима (0-10 поена)
Редовно присуство предавањима доноси највише 10 поена. (
Напомена: Поени се не уписују ако је студент неоправдано пропустио 3
или више предавања у семестру)
2. Активност у групама за дискусију (0-20 поена)
У групама за дискусију оцењују се активности које су посебно
исказане у облику припремљености за теоријска и практична излагања о
појединим питањима, учешће у излагању посматране проблематике или у
решавању практичних или теоријских проблема, коректности и
аргументованости датих одговора, начина и систематике излагања и
употребе стручне терминологије.
3. Есеј базиран на анализи теоријских ставова и/или правној
пракси (0-20 поена)
Садржи од 5 (пет) до 8 (осам) страница и суптилну анализу и
синтезу одређеног теоријско правног става или проблема из правне
праксе.
Оцењивање укупних резултата-коначна оцена
У току савладавања наставног програма, студент може да оствари
најмање 30, а највише 50 поена испуњавањем предиспитних обавеза.
Студент може приступити полагању испита уколико је остварио
најмање 30 поена испуњавањем предиспитних обавеза.
361
Минимум за освајање кредита износи 55 поена (30 поена на
предиспитним обавезама + 25 поена на испиту),односно максимум за
освајање кредита износи 100 поена.
362
НАСТАВНИ ПРОГРАМ
363
МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
У оквиру овог предмета, студент докторских студија савладава
најпре опште методолошке појмове,
методе и технике научног
истраживања и закључивања, а потом стечено знање примењује
пролазећи кроз све фазе израде научно-истраживачког рада: од
пројектовања научног истраживања до писања и презентовања научног
рада.
Савладавајући своје обавезе, студент докторских студија ће, у
консуклтацијама са предметним наставником, израдити нацрт научне
замисли једног научно-истраживачког пројекта.
Обавезна литература:
1.
2.
3.
Мирослав
Печујлић,
Владимир
Милић:
Методологија
друштвених наука, Београд, више издања;
Славомир Милосављевић, Иван Радосављевић: Основи
методологије политичких наука, IV издање, Службени гласник,
Београд, 2008;
Ли Куба и Џон Кокинг: Методологија израде научног текста,
ЦИД, Романов, Подгорица-Бања Лука, 2004, уз коришћење и
других књига наведених у силабусу овог предмета.
ОСНОВНИ ИНСТИТУТИ ПРАВА
Студенти ће се прво, у најосновнијим цртама, упознати са
утицајним правним школама које су настајале од ренесансе до данас и
посебно са њиховим значајем за правну историју. Након тога, основно
тежиште ће бити на изучавању римског приватног права. Оно представља
историјски темељ правних система тзв. континеталне Европе. То наслеђе
је у приличној мери утицало и на почетке англосаксонског правног
образовања. Зато се може рећи да је оно увек актуелно. Циљ овог
предмета мора бити у томе да студентима омогући да детаљније упознају
и истраже ову традицију и њена најбоља достигнућа.
Садржај предмета:
Развој правно-историсјке науке (од глосатора до антрополошких
проучавања права). Теоријска настава ће за предмет имати следеће
велике области римског права: статусно право; стварно право;
облигационо право; наследно право; судски поступак.
364
Литература:
1. Сима Аврамовић, Војислав Станимировић, Упоредна правна
традиција, Београд 2010.
2. Мирослав Милошевић, Римско право (било које издање);
3. Милена Полојац, Практикум за Римско право, Београд 2011
4. Драгомир Стојчевић, Римско право (било које издање)
5. Жика Бујуклић, Римско приватно право (било које издање);
6. Жика Бујуклић, Forum Romanum (римска држава, право, религија и
митови), Београд 2012
7. M. D. Blecher, "Aspects of Privacy in the Civil Law", Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis 43/1975;
8. G. MacCormack, ”Revenge and Compensation in Early Law”, American
Journal of Comparative Law 1/1973;
9. Reinhard Zimermman, The Law of Obligations - Roman Foundations of the
Civilian Tradition, Oxford:Oxford University Press, 1996.
10. Alan Watson, The Law of Obligations in the Later Roman Republic,
Oxford, 1965.
ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА
Владалац; Државни сабор и Српска црква у средњовековној
Србији;
Споменици средњовековног српског права; Душаново
законодавство и Душанов законик: доношење, преписи, садржина;
Правни положај властеле и себара; Имовинско, породично и наследно
право у средњовековној Србији; Кривично и процесно право у
средњовековној Србији;
Дубровник и дубровачко право; Устав
Књажевства Сербије из 1835.године - Сретењски устав; Устав
Књажевства Сербије из 1838. године – Турски устав; Влада и реформе
Уставобранитеља;
Међународни
положај
Србије;
Основне
карактеристике Српског грађанског законика Организација власти у
Србији у периоду 1858 – 1868. године - Друга влада Милоша и Михаила;
Устав од 29. јуна 1869. године – Намеснички устав и органски закони;
Међународни положај Србије и Берлински конгрес; Устав од 1888.
године; Устав од 1901. године; Доношење Устава од 1903. године.
Основна литература:
1. Наташа Деретић, Национална историја државе и права, Београд, 2008.
2. Драгослав Јанковић, Историја државе и права народа Југославије,
Београд, 1957.
365
3. Драгослав Јанковић, Историја државе и права Србије у 19. веку,
Београд, 1955.
4. Драгослав Јанковић, Историја државе и права феудалне Србије
12-15. век, Београд, 1961.
5. Александар Соловјев, Законодавство Стефана Душана, цара Срба
и Грка, Скопље, 1928.(Београд, 1998.
6. Теодор Тарановски, Историја српског права у немањићкој
држави, део I: Историја државног права, Београд, 1931. Београд,
1996.
7. Слободан Јовановић, Уставобранитељи и њихова влада (1838 –
1858), Београд, више издања.
ДЕЛИКТИ РИМСКОГ ПРАВА
Потребно је да се студенти упознају са овом изузетно
динамичном и врло битном облашћу римског права.
Студенти треба да се оспособе да користе, анализирају,
упоређују и критикују изворе (како правне, тако и неправне). Поред тога,
треба да науче да помоћу адекватне научне методологије и одговарајуће
литературе приступе сваком посебном проблему и да понуде научно
оправдане и оригиналне закључке.
Садржај предмета:
Теоријска настава обухвата следеће области римског деликтног
права: историјски развој деликата; цивилни деликти; преторски деликти.
Литература:
1. Мирослав Милошевић, Римско право (било које издање)
2. Милена Полојац, Практикум за Римско право, Београд 2011
3. Мilena Polojac, Lex Aquilia u interpretaciji klasične jurisprudencije, Pravni
kapacitet Srbije za evropske integracije, Zbornik radova - knjiga IV
(priredio prof. dr Stevan Lilić), Beograd 2009.
4. Dragomir Stojčević, Rimsko obligaciono pravo, Beograd 1960.
5. Жика Бујуклић, Римско приватно право (било које издање).
6. Жика Бујуклић, Forum Romanum (римска држава, право, религија и
митови), Београд 2012.
7. Reinhard Zimermman, The Law of Obligations - Roman Foundations of the
Civilian Tradition, Oxford: Oxford University Press, 1996.
8. Alan Watson, The Law of Obligations in the Later Roman Republic,
Oxford, 1965.
366
9. G. MacCormack, „Definitions: Furtum and Contrectatio“, Acta Juridica
1977.
10. Gaj, Institucije (naslov originala Gai Institutionum Commentarii), prevod i
predgovor Obrad Stanojević, Beograd 1982.
11. Jelena Danilović, Obrad Stanojević, Tekstovi iz rimskog prava, sedmo
izdanje. Beograd 1993.
Додатна литература:
Треба напоменути да ће студент, у складу са предметом свог
истраживања, добити одговарајућу додатну литературу.
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
УВОД – ОПШТА ПИТАЊА ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА (Назив
и појам политички систем. Предмет, метод и структура политичког
система. Структура политичког система. Наука о политичком систему.
Однос науке о политичком систему и уставном праву). ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА (Појам и анализа
политике. Моћ, ауторитет и власт. Морал и политика. Политички
легитимитет.
Конституционализација
политике).
ДРЖАВА
И
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ (Држава и политички систем. Облици државе.
Облици политичког поретка. Вредности, слабости и модели демократије.
Владавина права и значај савременог схватања људских права.
Карактеристике модерне демократске државе). ОРГАНИЗАЦИЈА
ВЛАСТИ И ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ (Теорија о јединству власти.
Теорија о подели влсти и њена примена. Политичко представништво.
Функција политичког представништва. Политичка одговорности.
Модерно судство – принципи ваљаног функционисања судства).
ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ (Однос
друштвене структуре и политичког система. Елита и маса. Бирократија и
бирократска владавина. Технократија и менаџерске групе. Место
интелигенције у друштву.
Нација, национализам и политика. Религија и политика.
Интересне групе и интеграције. ПОлитички систем и цивилно друштво
као актер глобализирајуће политике). ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ И
ПОЛОЖАЈ ЧОВЕКА У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ (Политичко
организовање. Политички плурализам. Политичке партије. Синдикати.
Друштвени покрети. Политичка социјализација. Грађанин у политичким
процесима. ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ И ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА (Појам
политичког живота. Јавност и одговорност. Јавно мњење и политички
живот. Појам јавног мњења и његова улога у политичком животу.
367
Политичке комуникације. Произвођење политичке лојалности.
Политичка реторика. Политичка култура). САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМИ
(Класификација
политичких
система.
Класичне
класификације политичких система. Савремене класификације
политичких система). ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ И ЊЕГОВЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ (Историјски развој политичког система Србије и
Југославије у XX и XXI веку. Савремени политички систем Србије и
његове карактеристике: Подела власти – главни органи врховне власти,
представничка демократија, компетитивност, положај политичких
партија – размрвљени плурализам, елементи непосредне демократије –
референдум, локална самоуправа, народна иницијатива, петиције,
омбудсман, утицај невладиног сектора на политички систем Србије,
слободна привреда као елемент политичког система Србије).
ХАРМОНИЗАЦИЈА
ПОЛИТИЧКОГ
СИСТЕМА
СРБИЈЕ
СА
ПОЛИТИЧКИМ СИСТЕМОМ ЕУ.
Литература:
1. Ратко Марковић (2009), Уставно право и политичке институције. 13.
осавремењено издање. Београд: Правни факултет, Службени гласник.
2. Милан Матић, Милан Подунавац (2007), Политички систем: теорије и
принципи. Београд: Факултет политичких наука, Чигоја штампа.
3. У. Шуваковић, М. Јовановић, Ж. Обрадовић (прир. и ур.), Устав
Републике Србије из 2006 – неки елементи новог политичког система.
Београд: Институт за политичке студије, Трећи миленијум.
4. Љубомир Тадић (2007), Наука о политици. Београд: Завод за уџбенике,
Службени гласник.
5. Gabrijel A. Almond, G, Bingam Pauel, Rasel A. Dalton, Kore Strom (2009),
Компаративна политика данас: свјетски преглед. Подгорица: Факултет
политичких нуакука, ЦЕДЕМ Komparativna politika danas, svjetski
pregled, Fakultet političkih nauka , CEDEM, Podgorica , 2009.
6. Игор Јанев (2007), Уставно право и политички систем Европске уније.
Београд: Институт за политичке студије.
СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА
ДЕО ПРВИ
ЕТИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНИХ ДЕВИЈАЦИЈА
I ПОЈАМ И ПРЕДМЕТ СОЦИЈАЛНЕ ПАТОЛОГИЈЕ
1. Појам социјалне патологије
2. Предмет социјалне патологије
368
3. Однос социјалне патологије и других наука
II ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЛИЧНОСТИ
1. Појам и садржај социјализације
2. Психосоцијалне основе социјализације
3. Друштвене вредности и социјализација
4. Социјализација и деструкција - социјални конфликт
III ТЕОРИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ДЕВИЈАНТНОСТИ
1. Појам социјалне девијантности
2. Критеријуми социјалне девијантности
3. Типологија социјалних девијација
4. Теоријски приступи изучавања социјално патолошких појава
4.1. Биолошке теорије
4.2. Психолошке теорије
4.2.1. Психолошке основе агресије
4.3. Психопатолошки приступи
4.4. Социолошке теорије
4.4.1. Теорије социјалних процеса
4.4.2. Теорије социјалног учења
4.4.3. Културолошке теорије
4.4.4. Мултифакторска оријентација
IV ФАКТОРИ СОЦИЈАЛНЕ ДЕВИЈАНТНОСТИ
1. Уводне напомене
2. Унутрашњи фактори
2.1. Биолошки фактори
2.2. Психолошки фактори
2.3. Психопатолошки фактори
3. Социјални фактори
3.1. Економски услови
3.2. Миграциони фактори
3.3. Утицај образовања
3.4. Утицај масовних медија
3.5. Породични фактори
ДЕО ДРУГИ
СОЦИЈАЛНО ПАТОЛОШКА ФЕНОМЕНОЛОГИЈА
I ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ПАТОЛОГИЈЕ
II КРИМИНАЛИТЕТ
1. Појам криминалитета
2. Појавни облици криминалног понашања
2.1. Деликти насиља
2.1.1. Крвни деликти
369
2.1.2. Деликти против човечности
2.1.3. Тероризам
2.2. Имовински деликти
2.3. Привредни криминалитет
2.4. Организовани криминалитет
2.5. Сексуални деликти
2.6. Саобраћајна делинквенција
2.7. Компјутерски криминалитет
2.8. Политичка делинквенција
2.9. Малолетничка делинквенција
2.10. Еколошки криминалитет
2.11. Рецидивизам
III БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
1. Појам болести зависности
2. Алкохолозам
3. Наркоманија
IV МЕНТАЛНО СОЦИЈАЛНЕ ДЕВИЈАЦИЈЕ
1. Појам и облици ментално-социјалних девијација
2. Проституција
3. Скитња, беспосличење и просјачење
4. Коцка
5. Сексуалне девијације
V САМОУБИСТВА И ПОКУШАЈИ САМОУБИСТАВА
1. Појам и распрострањеност појаве
2. Врсте и покушаји суицидности
3. Узрочни фактори суицида
4. Фактори суицидалног ризика
5. Покушај самоубиства
ДЕО ТРЕЋИ
ИСТРАЖИВАЊЕ ПОЈАВА СОЦИЈАЛНИХ ДЕВИЈАЦИЈА
1. Појам методологије и метод истраживања
2. Примена посебних метода истраживања
2.1. Анализа и синтеза
2.2. Апстракција и конкретизација
2.3. Генерализација и специјализација
2.4. Индукција и дедукција
3. Истраживачки поступци
3.1. Појам
3.2. Прикупљање података
3.3. Посматрање појава
370
3.4. Испитивање појава
3.5. Експеримент
3.6. Дефинисање појмова
3.7. Класификација
3.8. Доказивање и оповргавање
4. Анализа садржаја
5. Пројектовање истраживања
5.1. Појам и значај пројектовања
5.2. Структура истраживачког пројекта
5.3. Избор и формулација проблема
5.4. Предмет истраживања
5.5. Циљ и задаци истраживања
5.6. Теоријско хипотеички оквир
5.6.1. Појам и постављање хипотезе
5.6.2. Разрада и провера хипотезе
5.6.3. Врсте хипотеза
5.6.4. Сазнајна улога хипотезе
5.7. Начин истраживања
5.8. Научна и друштвена оправданост
5.9. Организација истраживања
Литература:
1. М. Бошковић, Социјална патологија, Нови Сад, 2002.
2. М. Милосављевић, Девијације и друштво, Београд, 2003.
3. А. Југовић, Друштвена патологија и нормалност – теоријске и
практичне перспективе, Београд, 2002.
4. S. Rouz-Ejkerman, Korupcija i vlast – uzroci, posledice i reforma,
Beograd, 2007.
5. Корупција – основни појмови и механизми за борбу, Зборник радова
(приредио Г. П. Илић), Београд, 2007.
6. Наше теме, бр. 02/2006, Корупција (главни и одговорни уредник Б.
Глигоријевић), Београд.
;
371
-
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
de lege ferenda.
.
.
:
:
372
1.Варади Т.,Бордаш Б.,Кнежевић Г.,Павић В.,Међународно приватно
право, Београд, 2010 - одабрана поглавља.
2. Бордаш Б.,Основи међународног приватног права ЕУ, Нови Сад.
3. Ph-E Partsch,Le droit international privé europeen,Brussels 2003.
4. Сајко К.,Међународно приватно право,4.издање, Загреб, 2005.
5. Крвавац М., Унификација МПП у оквиру ЕУ, Право и привреда
''Пословно право ЕУ и право конкуренције, бр.5-8/2007, 466-479.
6. Von Hoffman,B.(ur.)European Private Law,Nijmegen,1998.
7. Kropholler, J. Internationales Privatrecht, Mohr Siebeck
Tübingen, 5. izd.
2004,
10.
ПОСЕБНИ ПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
373
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
374
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
375
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
376
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:
,
, 2013.
. –
,
,
,
:
377
,
,
. –
,
,
,
,
,
. –
. –
. –
,
,
. –
,
,
,
,
. –
-
,
-
,
, 2012;
. –
,
, 2004.
;
,
, 2004;
, . –
, 1999. ;
,
. –
“,
, 2009;
,
,
. –
,
,
,
,
.
„
. –
–
,
, 2010.
,
, 2004.
;
;
;
.
-
;
;
.
378
;
;
,
(
);
(
;
,
,
;
,
,
);
;
,
(
,
);
,
(
,
,
(
,
);
(
);
;
.).
,
1. Krugman, P., Obstfeld, M: International economic, SAD,
2009.
2. Van Houte, H.: The Law of International Trade, London, 2002.
3. Ramberg, J.: International Commercial Transactions,
Kluwer, 2003.
4. Zimmerman, R.:Liability for Non-conformity, Dablin, 2004.
5. Kropholer, J.: International Privatrecht, Mohr Siebec
Tubingen, 2004.
6.
, .,
, .:
,
, 2005.
379
7.
8.
–
, 2008.
(
,
, 2009.
,
,
.:
.:
),
,
,
,
,
.
:
;
;
;
;
.
;
;
380
;
;
;
.
;
1.
«
.
2.
.
3.
4.
«
,
»,
, 2005
.
–
.
,, 2003.
.
, 2008.
,
,
–
,
,
,
,
», 2007
,
,«
»,
ТЕОРИЈА ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА
Прва недеља
ТЕОРИЈА ВАНПАРНИЧНОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА
ВАНПАРНИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
Ванпарнично процесно право. Структура ванпарничног процесног права.
ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК
Ванпарнични поступак. Врсте ванпарничног поступка. Карактеристике
ванпарничног судског поступка. Карактеристике нотаријалног
ванпарничног поступка.
ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК И ДРУГИ СУДСКИ ПОСТУПЦИ
Однос ванпарничног и других судских поступака. Адхезиони поступци.
Ванпарнични поступак као метод правне заштите због повреда лјудских
права у судским поступцима.
ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК И ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК
Разграничење ванпарничног и парничног поступка. Теоријски покушаји
разграничења ванпарничног и парничног поступка. Сукоб парничног и
ванпарничног поступка. Претходно питање.
ВАНПАРНИЧНИ И ИЗВРШНИ ПОСТУПАК
Однос извршног и ванпарничног поступка.
ИЗВОРИ ВАНПАРНИЧНОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА
381
Историјски развој ванпарничног процесног права у Србији. Извори
ванпарничног процесног права. Карактеристике извора ванпарничног
процесног права. Тенденције у развоју ванпарничног процесног права.
Друга недеља
НАЧЕЛА ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА
Начела ванпарничног поступка. Начело диспозиције и официјелности.
Расправно и истражно начело. Начело изјашњавања учесника. Начело
утврђивања истине. Начело слободне оцене доказа. Судско кретање
поступка. Начело јавности. Начело усмености. Начело писмености.
Начело непосредности. Начело ефикасности и суђења у разумном року.
Начело посебне заштите неспособних лица. Начело јединства читавог
поступка. Начело судског упозоравања учесника. Начело социјалне
заштите.
СУБЈЕКТИ ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА
Ванпарнични процесни однос. Субјекти ванпарничног поступка.
ВАНПАРНИЧНИ СУД
Ванпарнични суд. Стварна надлежност. Дерогација стварне надлежности.
Месна надлежност. Посебна месна надлежност. Изборна надлежност.
Пророгација месне надлежности. Надлежност одређена одлуком суда.
Промена месно надлежног суда у току поступка. Ненадлежност. Сукоб о
надлежности. Састав суда.
Трећа недеља
ВАНПАРНИЧНЕ СТРАНКЕ
Ванпарничне странке. Заснивање и престанак страначког својства.
Страначка способност. Ванпарнична способност. Процесна легитимација.
Стварна легитимација. Субјективна кумулација. Процесна сукцесија у
ванпарничном поступку.
ЗАСТУПАЊЕ
Заступање у ванпарничном поступку. Привремени заступник.
Пуномоћници. Пуномоћник без пуномоћја или овлашћења за заступање.
Бесплатни заступник.
ВАНПАРНИЧНЕ РАДЊЕ
Ванпарничне радње. Облик и начин предузимања ванпарничних радњи.
Место и време ванпарничних радњи. Рокови. Рочишта. Пропуштање
ванпарничних радњи. Враћање у пређашње стање.
ВАНПАРНИЧНЕ РАДЊЕ УЧЕСНИКА
Ванпарничне радње учесника. Врсте ванпарничних радњи учесника.
РАДЊЕ СУДА У ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
382
Радње суда у ванпарничном поступку. Управљање поступком.
Записници. Достављање.
Четрврта недеља
ПОКРЕТАЊЕ ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА
Покретање ванпарничног поступка. Покретање поступка по службеној
дужности. Покретање поступка предлогом. Предлог. Облик и садржина
предлога. Повлачење предлога.
ТОК ПРВОСТЕПЕНОГ ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА
Ток првостепеног ванпарничног поступка. Процесне претпоставке.
Извиђање. Усмена расправа. Изјашњавање и саслушање учесника. Начин
изјашњавања. Изостављање изјашњавања. Доказивање. Предмет
доказивања. Извођење доказа. Доказна средства. Оцена доказа. Терет
доказивања.
ПРИВРЕМЕНО ОБУСТАВЉАЊЕ ВАНПАРНИЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Видови привременог обустављања ванпарничне делатности. Прекид
ванпарничног поступка. Застајање са поступком.
ОКОНЧАЊЕ ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА
Окончање поступка.
Пета недеља
СУДСКЕ ОДЛУКЕ
Врсте одлука у ванпарничном поступку. Правна природа мериторних
одлука. Облик и садржина решења. Допунско решење и исправка
решења. Дејства одлуке. Везаност суда одлуком. Везаност учесника
одлуком. Дејство одлуке као правне чињенице и правнопреиначавно
дејство одлуке. Правноснажност. Формална и материјална
правноснажност. Границе правноснажности.
ПРАВНИ ЛЕКОВИ
Систем правних лекова. Предмет поступка по правним лековима.
Легитимација за изјављивање правног лека.
РЕДОВНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ
Редовни правни лекови. Жалба. Поступак по жалби. Приговор на решење
јавног бележника.
Шеста недеља
ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ
383
Врсте ванредних правних лекова. Неблаговремена жалба. Ревизија.
Посебна ревизија. Предлог за понављање поступка. Захтев за
преиспитивање правноснажног решења. Предлог за враћање у пређашње
стање. Неблаговремена жалба и предлог за враћање у пређашње стање.
Ванредна правна средства sui generis.
ТРОШКОВИ ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА
Трошкови ванпарничног поступка. Претходно сношење трошкова
поступка. Накнада трошкова.
ИЗВРШЕЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКА
Правила о спровођењу и извршењу одлука. Начин извршења и
спровођења одлука. Спровођење одлука пре правноснажности.
Седма недеља
ПОСЕБНИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ
Посебни ванпарнични поступци. Појам и опште карактеристике.
ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЛИЧНИХ СТАЊА
ПОСТУПАК ЗА ЛИШЕЊЕ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ
Предмет поступка. Покретање поступка и процесна легитимација.
Предлог. Ток поступка. Застајање са поступком. Решење. Дејство
решења.
ПОСТУПАК ЗА ВРАЋАЊЕ ОГРАНИЧЕНЕ ПОСЛОВНЕ
СПОСОБНОСТИ
Циљ поступка. Покретање поступка. Ток поступка. Решење.
ПОСТУПАК ЗА СУДСКУ ЕМАНЦИПАЦИЈУ
Предмет поступка. Стицање пословне способности. Обележја поступка.
Покретање поступка. Повлачење предлога. Ток поступка. Решење.
Правни лекови.
Осма недеља
ПОСТУПАК ЗА УТВРЂЕЊЕ ВРЕМЕНА И МЕСТА РОЂЕЊА
Предмет поступка. Активна легитимација. Надлежност. Покретање
поступка. Ток поступка. Решење. Правни лек. Спровођење решења.
Поступак ради стављања ван снаге решења о времену и месту рођења.
ПОСТУПАК ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ НЕСТАЛОГ ЛИЦА ЗА УМРЛО
Предмет поступка. Материјалноправне претпоставке за проглашење
несталог лица за умрло. Покретање поступка. Ток поступка. Решење.
Жалба. Дејства правноснажног решења. Поступак за стављање ван снаге
и за преиначење решења о проглашењу несталог лица за умрло.
ПОСТУПАК ЗА ДОКАЗИВАЊЕ СМРТИ
384
Предмет поступка. Покретање поступка. Ток поступка. Поступак за
измену и за стављање ван снаге решења којим се утврђује смрт.
Девета недеља
ПОСТУПАК ЗА ПРИНУДНУ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈУ
Предмет и циљ поступка. Пријем на лечење. Обавештење о задржавању
на болничком лечењу. Покретање поступка. Ток поступка. Решење.
Жалба. Поступак за продужење принудне хоспитализације. Статус
принудно хоспитализованог лица. Поступак за отпуштање принудно
хоспитализованог лица са менталним сметњама.
ПОСТУПЦИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОРОДИЧНОГ ОДНОСА
Поступци за уређење породичног односа
ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТУПАЊЕ У БРАК У
СЛУЧАЈУ МАЛОЛЕТНОСТИ
Предмет поступка. Покретање поступка. Повлачење предлога. Ток
поступка. Решење. Правни лекови.
Десета недеља
ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТУПАЊЕ У БРАК У
СЛУЧАЈУ СРОДСТВА
Предмет поступка. Покретање и ток поступка. Решење и правни лекови.
ПОСТУПАК ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА
Предмет поступка. Покретање поступка. Правни лекови. Поступак за
доношење решења о престанку продуженог родитељског права.
Једанаеста недеља
ПОСТУПЦИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ИМОВИНСКИХ ОДНОСА
ПОСТУПАК ЗА РАСПРАВЉАЊЕ ЗАОСТАВШТИНЕ
Појам и основна обележја поступка за расправљање заоставштине.
Предмет поступка. Субјекти у поступку. Надлежност и састав суда.
Учесници у поступку. Покретање поступка. Привремене мере за
обезбеђење заоставштине. Претходне радње. Састављање смртовнице.
Попис и процена заоставштине. Обезбеђење заоставштине. Привремени
старатељ заоставштине. Поступак са тестаментом. Поступак по пријему
смртовнице. Рочиште за расправљање заоставштине. Решење о
наслеђивању. Дејство решења о наслеђивању. Наследноправни захтеви
после правноснажности решења о наслеђивању. Ванредни правни лекови.
Дванаеста недеља
385
ПОСТУПАК ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЕКСПРОПРИСАНУ
НЕПОКРЕТНОСТ
Предмет поступка. Покретање поступка. Надлежност и састав суда. Ток
поступка.
ПОСТУПАК ЗА УРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА И КОРИШЋЕЊА
ЗАЈЕДНИЧКЕ СТВАРИ
Предмет поступка. Надлежност. Покретање поступка. Ток поступка.
Решење. Правни лекови.
ПОСТУПАК ЗА УРЕЂЕЊЕ МЕЂА
Предмет поступка. Покретање поступка. Ток поступка. Решење. Правни
лекови.
ПОСТУПАК ЗА ДЕОБУ СУСВОЈИНЕ
Предмет поступка. Субјекти поступка. Покретање поступка. Ток
поступка. Решење. Правни лекови.
Тринаеста недеља
ПОСТУПЦИ ПОВОДОМ ИСПРАВА
Поступци поводом исправа. Поступак за састављање исправе.
Састављање судског тестамента. Поступак за потврђивање садржине
исправе (слоемнизација). Поступак за чување исправа. Поступак за
враћање исправе. Поступак за чување тестамента. Поступак за предају на
чување писмена о усменом тестаменту. Поступак за поништавање
исправа (амортизација).
СУДСКИ ДЕПОЗИТ
Судски депозит. Покретање поступка. Ток поступка. Поступак после
депоновања. Поступак за предају депоноване ствари. Решење о издавању
предмета. Правне последице због пропуштања да се преузме депонована
ствар.
Четрнаеста недеља
ПРИВРЕДНИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ
Привредне ванпарничне ствари. Месна надлежност. Субјекти у поступку.
Битна обележја поступка у ванпарничним привредним стварима.
Поступци у којима се захтева утврђење.
Поступци због повреде права на информисање и приступ актима и
документима.
Поступак за допуну дневног реда по одлуци суда.
Поступак за одржавање седнице по налогу суда.
Поступак поводом ревизије финансијских извештаја.
Поступак за постављање привременог заступника друштва.
386
Поступак за постављање ревизора у случају статусне промене.
Поступак за одређивање откупне цене хартија од вредности.
Поступак за утврђивање вредности акција код принудне продаје и откупа
акција.
ПОСТУПАК ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Предмет поступка. Надлежност. Покретање поступка. Предлог. Ток
поступка. Решење. Правни лекови. Објављивање решења.
Петнаеста недеља
ПОСТУПАК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ
РОКУ
Начело о суђењу у разумном року. Право на суђење у разумном року.
Разумни рок као правни стандард. Заштита права на суђење у разумном
року. Поступак за заштиту права на суђење у разумном року. Покретање
поступка. Надлежност. Предлог. Карактеристике поступка. Ток поступка.
Решење. Правни лек.
НОТАРИЈАЛНИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК
ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА ДЕЛАТНОСТ
Јавни бележник. Карактеристике јавног бележника и јавнобележничка
делатност. Нотаријално право. Нотаријално ванпарнично право.
Надлежност јавног бележника у ванпарничном поступку. Поверавање
ванпарничних радњи. Поверавање ванпарничног поступка. Поступање
јавног бележника у повереном поступку. Одлуке јавног бележника у
повереном поступку. Правни лекови. Oдговорност јавног бележника у
повереном поступку.
Обавезна литература
3.
4.
5.
Гордана Станковић, Љубица Мандић, Ванпарнично процесно
право, Косовска Митровица, 2013;
Гордана Станковић, Грађанско процесно право, друга свеска,
Ванпарнично и извршно процесно право, Ниш, 2007;
Старовић, Б. – Кеча, Р. – Грађанско процесно право, Правни
факултет, Нови Сад, 2004.
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Циљ предмета је да се студенти детаљније упознјау и разумију систем
локалне самоуправе, њену улогу и значај за развој демократије и друштва
у цјелини , нарочито њену улогу у остваривању слобода и права грађана
387
локалне зеједнице, да размију њено мјесто у сустему организације државе
и колики значај има имплементација стандарда Европске Повеље за
развој друштва.
Исход предмета
Суденти ће стећи способност раумијевања и значаја локалне самоураве
не само за остваривање слобода и права грађана локалне заједнице , већ
и за демократски развој државе што је посебно значајно за поступак
придруживања држава у процесу европских интеграција . Такође, студент
ће стећи сазнања о утицају локалне самоуправе на степен демократског
статуса државе , извршит ће јасну диференцијацију између државне
власти и локалне самоуправе и моћи ће самостално процијењивати
облике политичких режима разних држава. У том контексту јасно ће
разграничити концептуалне моделе локалне смаоуправе и разлике које
међу њима постоје, разграничити државне од локалних послова, детаљно
сагледати моделе организације, улоге органа локалне смаоуправе,
економско - финансијске аспекте локалних заједница, односе државе и
локалне смаоуправе, улоге грађана у вршењу локалне власти међусобне
односе локалних заједница истог или различитог нивоа организовања,
као иа спекте заштите права грађана на локалну самоуправу. Кроз
комапаративна рјешења студенти ће моћи да класификују систем локалне
смаоуправе Србије и опредјеле његово мјесто у системима лоаклне
смаоуправе развијених демократија.
Теоријска настава
Теоријскка настава ће се фокусирати на апсолвирање релевантних
области и института локалне смаоуправе као што су концепт, модели,
послови локалне смаоуправе, организација, економско финансијске
аспекте, положај грађана, међусобне односе локалних заједница и облике
сарадње и удруживања, односе центрачних и локалних органа, заштиту
локалне смаоуправе са посебним освртом на стандарде Европске Повеље
о локалној самоуправи . У том контексту кроз комапаративна рјешења
других земаља приказат ће се и развој локалних заједица у њима што ће
омогућити студентима да самостално доносе своје вредносне судове о
локалној смаоуправи Србије.
Литература:
1. Ђ. Блажић Систем локалне самоуправе , Подгорица 2011
2. П. Димитријевић, Систем локалне сaмоуправе, Ниш, 2011
3. М. Влатковић, Право локалне смаоуправе, Београд 2008
4. Ђ. Блажић, Локална самоуправа, Подгорица 2008
388
Оријентациони календар активности са испитним
роковима за школску 2014/2015. годину
Датум
01.10.2014.
01.10.2014.
14.10.2014.
01-03.01.2015
03-07.01.2015
07.01.2015
15.01.2015
16-21.01.2016.
16-21.01.2016
22.01-14.02.2016
15.02.2016
16.01-16.02.2015
16.02.2015
25-31.03.2015
01-30.04.2015
25-31.05. 2015
31.05.2015
01-04.06.2015
01-30.06.2015
23.06.2015
28.06.2015
01-07.07.2015
01-20.09.2015
20-25.09.2015
Почетак школске године
Свечани почетак наставе на I години
Почетак наставе за II, III и IV годину
Новогодишњи празници
Ненаставни дани
Божић
Завршетак наставе у зимском семестру
Овера зимског и упис летњег семестра
Пријава испита за јануарско-фебруарски
испитни рок
Јануарски испитни рок
Дан државности Републике Србије
Зимски распуст
Почетак наставе у летњем семестру
Пријава испита за априлски испитни рок
Априлски испитни рок
Пријава испита за јунски испитни рок
Завршетак наставе у летњем семестру
Овера летњег семестра
Јунски испитни рок
Дан факултета
Дан универзитета
Пријава испита за септембарски испитни рок
Септембарски испитни рок
Пријава испита за октобарски испитни рок
389
Информатор за школску 2014/2015 годину, Правни
факултет Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици
Тираж 600
ИНТЕРНИ АКТ
390
Download

1 О ФАКУЛТЕТУ Правни факултет Универзитета у