IZVEŠTAJ SA V KONGRESA FARMACEUTA SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
-prezentacija TEMPUS projekta –
Od 13. do 17. oktobra 2010. godine je u prostorijama Sava centra u Beogradu održan V
Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem. U okviru izložbenog dela skupa
učesnicima je predstavljen Tempus projekat. U organizaciji Tempus-tima, na čelu sa prof. dr
Jelenom Parojčić, za učesnike skupa je organizovan Info-pult Tempus PQPharm, na kome su svi
zainteresovani mogli da se upoznaju sa programom i ciljevima ovog projekta, kao i o
mogućnostima za uključivanje u njegove aktivnosti.
Tempus-tim je za sve zainteresovane pripremio kratke brošure sa osnovnim informacijama o
Tempus PQPharm programu (predmet i cilj projekta, ko su učesnici), kako bi učesnike skupa što
bolje upoznao i u što većem broju zainteresovo za učešće u planiranim aktivnostima projekta.
Naročit akcenat je stavljen na mogućnost košćenja e-learning-a u okviru programa kontinuirane
edukacije. Naglašeno je da se u predstojecem periodu planira razvoj veceg broja e-nastavnih
“paketa” koji bi bili ponuđeni farmaceutima u okviru programa kontinuirane edukacije i/ili kao
pojedini moduli/predmeti u okviru specijalistickih studijskih programa.
Opšti utisak je da je zainteresovanost za uvođenje ovakvog tipa nastave velika, jer veliki
broj farmaceuta, kako onih koji su već upisani na specijalističke studije, tako i onih koji žele da
započnu poslediplomsko usavršavanje, kao glavnu prepreku tome vide nemogućnost pohađanja
nastave zbog posla i/ili porodice.
U cilju što bolje prezentacije projekta, Tempus-tim je pripremio i propratne sadržaje, kao što
je upitnik „Koji je vaš stil učenja?“, kao i kratak kviz o e-učenju.
Upitnik o stilu učenja je bio anoniman, a njegovo popunjavanje dobrovoljno. Sproveden je
sa ciljem da ispitanici saznaju nešto više o tome kako da uspešno savladaju gradivo sa kojim se
upoznaju i kako da lakše odaberu aktivnosti koje najviše odgovaraju njihovom stilu učenja.
Pored toga, ovakvi rezultati će i organizatorima i predavačima u okviru PQPharm programa
pomoći da poboljšaju program kontinuirane edukacije. Analizom 96 važećih popunjenih upitnika
pokazano je da najveći broj ispitanika pripada kategoriji reflektora (34.17 %) i teoretičara (32.5
%).
Slika: Udeo ispitanika (u %) u grupama određenim sklonošću ka nekom od definisanih tipova
učenja.
Kviz o e-učenju je organizovan u kontekstu promovisanja uvođenja ovog metoda
učenja u program poslediplomske nastave. Cilj je bio da učesnici provere svoje znanje i nauče
nešto novo, dok su organizatori imali priliku da provere u kom broju su farmaceuti čuli za ovaj
tip učenja i za mogućnosti koje on pruža. U kvizu je učestvovalo više od 100 kandidata, a 5
srećnih učesnika je na izvlačenju, organizovanom 16.10.2010. godine na Info-pultu PQPharm
programa, osvojilo nagrade koje su obezbedili organizatori: 1 prva nagrada (USB memorija), 1
druga nagrada (miš za računar) i 3 treće nagrade (podloga za miš sa logoom PQPharm
programa).
REPORT ON THE V CONGRESS OF PHARMACISTS OF SERBIA WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATIONS
- TEMPUS PROJECT PRESENTATION –
V Congress of pharmacists of Serbia with international participations, organised by the
Pharmaceutical Society of Serbia, took place from 13th-17th October at Sava Centre in Belgrade.
Tempus project was presented as a part of the exhibition section. The members of the Tempusteam, headed by professor Jelena Parojčić, organised Tempus PQPharm Info-desk in order to
provide information about the project background and its aims.
In order to provide information on Tempus PQPharm program and stimulate pharmacists to
participate in the forthcomming activities, Tempus-team provided short materials for the
participants with basic information on Tempus PQPharm (subject and aim, participants). The
focus was on the possibility of introducing e-learning to the cources of continuing professional
development. It was highlighted that the upcomming activities of the Tempus project include the
development of numerous e-teaching packages which will be offered to the pharmacists as a part
of the program of continuing professional education and/or individual courses of postgraduate
studies.
The general impression was that a great number of current and future postgraduate
pharmacy students were interested in distance-learning approach, regarding that the main
obstacle to the conventional postgraduate program is the attendance to the courses due to
work/familly reasons.
Tempus-team also prepared additional material, e.g. „What is your learning style?“
questionary, along with a short quiz on e-learning.
The questionary on different learning styles was annonimous and on a voluntary basis. It
was conducted with the aim of providing more information on learning styles and how to
successfully choose learning activities on the basis of individual learning style. In addition, these
information would help the organizers to improve the program of continuing professional
development. The results of 96 analysed questionaries revealed that the majority of the
participants act as reflectors (34.17 %) and theorists (32.5 %).
19.17
14.17
Activist
32.50
34.17
Reflector
Theorist
Pragmatist
Figure showing the percent of the participants belonging to four different learning style groups.
E-learning quiz was organized as a part of the ongoing campain of introducing this
learning approach to the postgraduate program. The aim was to give the participants the
opportunity to test their knowledge and learn something more on this method. On the other hand,
the organizers had a chance to assess the number of pharmacists who are familiar with e-learning
and the possibilities it offers. More than 100 candidates participated in the quiz. Five lucky
winners were awarded: one 1st prize (USB memory stick), one 2nd prize (mouse) and three 3rd
prizes (mousepads with PQPharm logo).
Download

IZVEŠTAJ SA VKONGRESA FARMACEUTA SRBIJE SA