Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Centralna Izborna Komisija
Central Election Commission
IZBORI ZA SKUPŠTINU OPŠTINE 2013
ZGJEDHJET PËR KUVENDIN KOMUNAL 2013
Opština: Leposavić
Komuna: Leposaviq
Lista kandidata
političkih subjekata
Lista e kandidatëve
të subjektit politik
41. GI SDP - OLIVER
R IVANOVIIĆ ............................................. ......................... 3 61.
LËVIZJ
JA VETËVENDOSJE
E! ............................................. ......................... 4 65. INICIJA
ATIVA ZA BOLJI ŽIV
VOT.......................................... ......................... 5 67.
NOVA SNAGA
S
................... ................................................ ......................... 6 83. 92.
GRAĐA
ANSKA INICIJATIVA
A ZAJEDN
NO ............................ ......................... 7 B S DA K
BSDAK
K - BOŠNJ
JAČKA ST
TRANKA DEMOKRA
D
ATSKE AK
KCIJE KOS
SOVA 8 98.
SOCIJA
ALDEMOK
KRATIJA - SD ......................................... ......................... 9 99.
PDK - PARTIA
P
DEMOKRAT
TIKE E KO
OSOVËS ................. ....................... 10 123. DEMOK
KRATSKA
A INICIJAT
TIVA ......................................... ....................... 11 126. G.I.SRP
PSKA ...................... ................................................ ....................... 12 130.
Samos
stalna Libe
eralna Stra
anka - SLS
S .............................. ....................... 13 132. NAROD
DNA PRAV
VDA ........ ................................................ ....................... 14 2
41. GI SDP - OLIVER IVANOVIĆ
002 SLADJANA POPOVIĆ
003 IVAN VUKOJEVIĆ
004 DARKO GUREŠIĆ
005 MARIJA MILOŠEVIĆ
006 JOVICA VIRIJEVIĆ
007 MARJAN PLANIĆ
008 DALIBOR KOSTOVIĆ
009 MARINA VASOVIĆ
010 SINIŠA MINIĆ
011 MILOSAV VUKOJEVIĆ
012 SNEŽANA DJOROVIĆ
013 ALEKSANDAR BARAĆ
014 ALEKSANDAR MILENKOVIĆ
015 ANICA VELJOVIĆ
016 DRAGIŠA MITROVIĆ
017 GORAN GOGIĆ
018 SVETLANA JANIĆIJEVIĆ
019 BOJAN IGNJATOVIĆ
020 MILENKO TODOROVIĆ
3
61.
LËVIZJA VETËVEN
V
NDOSJE!
ARTON AL
LIU
002 A
4
65.
INICIJATIVA ZA BOLJI ŽIVOT
002 MEHMED MUMINOVIĆ
003 MIRELA SMAJOVIĆ
004 AMRA ŠAČIROVIĆ
5
67.
NOVA SNAGA
S
VANJA KOŠANIN
002 V
6
83.
GRAĐANSKA INICIJATIVA ZAJEDNO
002 ISMET ISLAMOVIĆ
003 BILJANA PETROVIĆ
004 SLOBODAN MILUNOVIĆ
005 ZORAN RADOVANOVIĆ
006 MARINA MARKOVIĆ
007 DEJAN GRUJIĆ
008 MIRJANA KOVAČEVIĆ
009 DRAGAN RAKIĆ
010 RADOLJUB KOSTIĆ
011 BLAŽICA MILUTINOVIĆ
012 DRAGIŠA MILOSAVLJEVIĆ
013 VLADAN ILIĆ
014 DANIJELA SEKULIĆ
015 SLAVIŠA DANILOVIĆ
016 SLAVIŠA MILUNOVIĆ
017 NEVENKA SIMIĆ
018 ČASLAV BATAČANIN
019 ELVIS SALKOVIĆ
7
BS DAK
92.
BSDAK - BOŠNJAČKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA
002 NEZIR USKOVIĆ
003 VEZIRA VLASI
004 SAMIR HUSKOVIĆ
005 ĆERIM ĐERLEK
006 NURIJA SALKOVIC
8
98.
SOCIJ
JALDEMO
OKRATIJA – SD
MIRKO BO
OŠKOVIĆ
002 M
9
99.
PDK
K - PARTIA
A DEMOK
KRATIKE E KOSOVË
ËS
002 E
ENVER ALIU
003 A
ALBULENA
A ALIU
10
123.
DEMOKRATSKA INICIJATIVA
002 BRANKO NINIĆ
003 JASMINA VUKAŠINOVIĆ
004 VELIMIR ILIĆ
005 RATO MILOJEVIĆ
006 IVANA MILENKOVIĆ
007 MILOJE VUKIĆEVIĆ
008 MILUTIN STEFANOVIĆ
009 RADICA JOVANOVIĆ
010 MIRKO ANTONIJEVIĆ
011 ELVIR ISLAMOVIĆ
012 ENISA USKOVIĆ
013 GORAN MILADINOVIĆ
014 RADISAV TRIFUNOVIĆ
015 MARINA RADOIČIĆ
016 ANDRIJA IGNJATOVIĆ
017 NOVICA MARKOVIĆ
018 SLADJANA RADOVIĆ
019 ZORAN VIRIJEVIĆ
020 VELJKO MILOSAVLJEVIĆ
11
126.
G.I.SRPSKA
002 ZORAN TODIĆ
003 MILKA VULETIĆ
004 MILAN TRBOLJEVAC
005 DRAGI VUKIĆEVIĆ
006 MIRJANA BARAĆ
007 ZVONKO PERIĆ
008 ALEKSANDAR JOVANOVIĆ
009 VESNA RADOSAVLJEVIĆ
010 MARKO KUZMANOVIĆ
011 SRETKO SIMONOVIĆ
012 VELIKA ARSENIJEVIĆ
013 DALIBOR MILUNOVIĆ
014 VELIMIR RAKIĆ
015 JASMINA SAVIĆ
016 DEJAN MARJANOVIĆ
017 SRBOLJUB MILIĆEVIĆ
018 ALEKSANDRA BALOVIĆ
019 ALEKSANDAR MARKOVIĆ
12
130.
Samo
ostalna Lib
beralna Sttranka – SLS
002 D
DRAGIŠA KRSTOVIĆ
K
Ć
003 T
TATJANA SEKULIĆ
S
004 A
ALEKSAND
DAR MILET
TIĆ
005 B
BOJAN KO
OSTOVIĆ
006 V
VIOLETA KOVAČEV
K
IĆ
007 L
LJUBINKO RADOSAV
VLJEVIĆ
008 P
PETAR RA
ALOVIĆ
009 JASMINA JOVANOV
J
IĆ
SLAĐAN BOJOVIĆ
010 S
011 Č
ČASLAV RADOSAVL
LJEVIĆ
012 P
PLANA TOMIC
013 S
SLOBODAN
N JELENIĆ
Ć
014 V
VLADIMIR RADOVIĆ
Ć
015 JELENA PO
OPOVIĆ
016 M
MIROSLAV
V CVETKO
OVIĆ
017 R
RADOSAV VUKIĆEV
VIĆ
018 JOVANKA BARAĆ
019 G
GORAN ST
TEVANOVIĆ
13
132.
NAROD
DNA PRAV
VDA
002 N
NIKOLA LA
AZOVIĆ
003 M
MIRJANA BARAĆ
B
004 M
MILOŠ VUK
KADINOVIIĆ
005 M
MILOVAN MIJATOVI
M
Ć
006 S
SVETLANA
A RADOSA
AVLJEVIĆ
007 M
MARKO MA
ARJANOV
VIĆ
008 M
MILOVAN VUKIĆEVI
V
Ć
009 S
SANJA SOVRLIĆ
010 M
MARKO NIKOLIĆ
011 JASMIN EJJUPOVIĆ
012 D
DRAGANA
A MARKOV
VIĆ
013 M
MILOSAV SIMONOV
S
VIĆ
014 B
BILJANA STEFANOV
S
VIĆ
015 M
MILJANA VUKOJIČIĆ
V
Ć
14
Download

Lista kandidata političkih subjekata Lista e kandidatëve të subjektit