AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
U SARAJEVU
REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA
ZA ŠKOLSKU 2011/2012 GODINU
ODRŽANOG 22.08. - 26.08. 2011. G.
NASTAVNIČKI ODSJEK
KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT
R
br
PREZIME I IME
opšti
po
s
pojedin.
zbir
sr.šk
pisme
ni
por
tret
figu
ra
slik
m.p
r
1.
20,00
5
40,00
65,00
6
6
6
7
17,59
-
37,00
54,59
6
6
6
6
3.
ROVČANIN
INDIRA
SERDAREVIĆ
DŽANA
ZUKIĆ LEJLA
slo
b.
ko
m.
6
17,43
-
35,00
52,43
7
6
4
4.
JUKIĆ IRENA
17,71
-
34,50
52,21
4
7
5.
ALEČKOVIĆ
SANJA
MUSTAFI
ALDIN
AVDISPAHIĆ
ERMIN
OSMANHODŽIĆ
SEMIR
MUMINOVIĆ
SEMINA
TRLE AMINA
13,95
-
28,50
42,45
6
15,41
-
30,00
45,41
15,52
-
28,50
14,81
-
16,43
HALEPOVIĆ
AMMAR
NIKŠIĆ ENSAR
2.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
zbir ukupan.
pr.i zbir
s
31
96,00
6
30
84,59
4
4
25
77,43
6
4
4
25
77,21
6
4
6
7
29
71,45
4
6
6
4
4
24
69,41
44,02
4
7
4
4
6
25
69,02
26,50
41,31
7
4
4
6
6
27
68,31
-
27,00
43,43
2
4
6
6
6
24
67,43
14,82
-
26,00
40,82
4
6
4
6
4
24
64,82
12,78
-
26,00
38,78
4
6
4
6
4
24
62,78
13,75
-
24,00
37,75
2
6
4
6
6
24
61,75
KANDIDATI KOJI SU IZ JEDNE ILI VIŠE
DISCIPLINA DOBILI NEGATIVNU OCJENU
KOJA NOSI NULA BODOVA
I NISU ZADOVOLJILI KRITERIJE KONKURSA
R
br
PREZIME I IME
opšti
po
s
pojedin.
zbir
sr.šk
pismen
portret
figura
slik
m.pr
1.
ALEČKOVIĆ ENA
18,60
-
37,00
55,60
6
0
0
0
2.
GOPO DŽENITA
17,70
-
32,50
50,20
4
2
0
4
0
10
60,20
3.
KARAOSMANOVIĆ
HARIS
AKŠAMIJA AJDIN
13,78
-
25,50
39,28
4
4
6
0
0
14
53,28
17,16
-
34,00
51,16
2
0
0
0
0
2
53,16
MEHOLJIĆ
BENJAMIN
AHMEDSPAHIĆ
LEJLA
DŽAFERAGIĆ
AHMED
MEHMEDINOVIĆ
EMA
MULALIĆ NIHADA
15,41
-
30,00
45,41
4
0
0
2
0
6
51,41
11,56
-
21,50
33,06
7
0
0
6
4
17
50,06
16,55
-
28,50
45,05
4
0
0
0
0
4
49,05
15,57
-
28,00
43,57
2
0
0
2
0
4
47,57
13,42
-
23,50
36,92
6
0
0
2
2
10
46,92
10. MIZDRAK ILDA
13,37
-
25,00
38,37
2
2
0
2
0
6
44,37
11. AVDIĆ ELDIN
11,82
-
24,50
36,32
4
2
0
0
0
6
42,32
12. MIDŽIĆ EMINA
14,31
-
24,00
38,31
2
0
0
2
0
4
42,31
13. SOFTIĆ BERNISA
14,13
-
21,50
35,63
0
0
0
2
0
2
37,63
14. JERLAGIĆ NEŠE
12,59
-
25,50
38,09
6
-
-
-
-
-
-
4.
5.
6.
7.
8.
9.
slob. zbir
kom pr.is
.
0
6
uku.
zbir
61,60
ODSJEK
SLIK ARSTVO
KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT
R
br.
IME I PREZIME
opšti
pos
poje
din.
1.
20,00
5
40,00
2.
HADŽIHASANOVIĆ
FARIS
CIFRIĆ ALMEDINA
zbir
sred
šk.
65,00
20,00
5
40,00
3.
MILIČIĆ LANA
19,91
-
4.
SALIHOVIĆ
NATALIJA
BAKIJA DAMIR
18,25
12,24
5.
pism por- figu
eni
tret ra
slik. slob.
mrt kom
pr.
7
7
zbir
prij.
ispit
31
ukupan
zbir
7
4
6
96,00
65,00
6
7
4
7
6
30
95,00
40,00
59,91
6
6
7
7
7
33
92,91
-
34,00
52,25
7
7
6
7
6
33
85,25
-
24,00
36,24
7
7
6
7
7
34
70,24
KANDIDATI KOJI SU IZ JEDNE ILI VIŠE
DISCIPLINA DOBILI NEGATIVNU OCJENU
KOJA NOSI NULA BODOVA
I NISU ZADOVOLJILI KRITERIJE KONKURSA
R
br
PREZIME I IME
opšti
pos
pojedin.
zbir
sr.šk
1.
BEVANDA
KRISTINA
BEGIĆ SEMIR
14,45
-
27,50
41,95
8
11,91
-
22,50
34,41
MACANOVIĆ
EMINA
11,21
-
20,50
31,71
2.
3.
pis- pormeni tret
figura
slik
m.pr
slob. zbir
kom. pr.is
uku.
zbir
0
0
4
4
16
57,95
2
4
0
4
0
10
44,41
2
0
0
4
2
8
39,71
ODSJEK
KIPARSTVO
KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT
R
br.
1.
2.
3.
4.
5.
IME I PREZIME
opsti
po
s
pojedin.
zbir
sr.šk
LJEVAKOVIĆ
ABDULKERIM
HADŽIFEJZOVI
Ć ZLATAN
PRUTINA
ARMELA
HASELJIĆ
ARNEA
HAMZIĆ NINA
18,40
2
34,50
54,90
13,49
-
21,50
13,34
-
10,39
10,26
pismen.
por
tret
figu
ra
slo
kom.
mo
port
zbir
pr.is
ukupan
zbir
8
7
7
7
7
36
90,90
34,99
4
7
7
6
7
31
65,99
26,50
39,84
6
6
4
6
4
26
65,84
-
21,00
31,39
8
7
7
6
6
34
65,39
-
17,50
27,76
2
6
4
6
6
24
51,76
KANDIDATI KOJI SU IZ JEDNE ILI VIŠE
DISCIPLINA DOBILI NEGATIVNU OCJENU
KOJA NOSI NULA BODOVA
I NISU ZADOVOLJILI KRITERIJE KONKURSA
Red.
br.
1.
IME I
PREZIME
AGIĆ AMNA
opšti
p
15,78
-
pojedin.
32,50
zbir
sr.šk
48,28
pis- pormen. tret
4
0
figura
2
slob. mod. zbir
kom. port. pr.is
2
0
8
ukupan
zbir
56,28
ODSJEK
GRAFIKA
KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT
r
br IME I
PREZIME
1. BUČAN MIA
opšti
pojp edin.
zbir
sr.šk
15,37
- 31,00
46,37
port figu pred
pis tret ra
za
tehn
6
6
6
6
slob zbir ukup.
ko
prij. zbir
isp.
7
31 77,37
2.
BEGIĆ NINO
14,88
- 24,50
39,38
7
4
6
4
4
25
64,38
3.
RAHMANOVIĆ
MIRZA
12,23
- 22,50
34,73
4
6
6
6
7
29
63,73
GRAFIČKI
DIZAJN
KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT
R IME I PREZIME
br
1. IBLIZOVIĆ ENNA
opšti
19,83
pos
poj.
-
39,50
zbir
sr.šk
59,33
pis
por.
meni tret
7
7
mr.
prir.
7
slob.
kom.
7
2.
MUŠIĆ SENKA
19,42
-
37,50
56,92
6
3.
LAZIĆ TAMARA
16,71
-
34,50
51,21
4.
KUBUR ADI
15,85
-
31,00
5.
HUJIĆ DINO
14,19
-
26,00
graf. zbir
kom. pr.is
6
34
ukup.
zbir
93,33
7
4
7
6
30
86,92
4
6
6
7
4
27
78,21
46,85
4
6
6
6
6
28
74,85
40,19
4
6
7
2
6
25
65,19
KANDIDATI KOJI SU OSVOJILI MANJE OD 24 BODA
I NISU ZADOVOLJILI KRITERIJE KONKURSA
R IME I PREZIME
br
1. SMAJOVIĆ AMAR
opšti
12,09
pos
poj.
-
21,50
zbir
sr.šk
33,59
pis
por
meni tret
2
4
mr. slob. graf
prir kom. kom
4
2
2
zbir
pr.is
14
uku
zbir
47,59
KANDIDATI KOJI SU IZ JEDNE ILI VIŠEDISCIPLINA DOBILI
NEGATIVNU OCJENU
KOJA NOSI NULA BODOVA
I NISU ZADOVOLJILI KRITERIJE KONKURSA
R IME I PREZIME
br
1. AVDIĆ SANDRA
opšti
18,15
pos
poj.
-
36,50
zbir
sr.šk
54,65
pis
por
meni tret
6
2
mr. slob. graf
prir kom. kom
0
4
0
zbir
pr.is
12
uku
zbir
66,65
2.
UDOVIČIĆ JELENA 18,36
-
34,00
52,36
4
2
0
2
4
12
64,36
3.
JAŠAREVIĆ ILMA
12,91
-
29,50
42,41
6
0
2
4
0
12
54,41
4.
HARAČIĆ DENIS
15,20
-
28,50
43,70
2
2
0
0
2
6
49,70
5.
HUSEINAGIĆ EDIB
12,09
-
20,50
32,59
6
0
2
2
2
12
44,59
6.
PERIŠIĆ BOJAN
10,86
-
17,50
28,36
6
0
0
0
2
8
36,36
PRODUKT
DIZAJN
KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT
R
br
IME I PREZIME
1.
MIRNIĆ ANDREA
2.
po
seb
pojedin.
19,54
-
39,00
zbir
sred.
šk.
58,54
TUBIĆ ARNELA
18,93
-
38,00
56,93
2
3.
HOŠIĆ NERMIN
16,25
-
33,50
49,75
4.
18,27
-
38,00
5.
MUTEVELIĆ
ČOPELJ NINA
ŠREPFLER MATEJ
14,12
-
6.
OSIVČIĆ JASMIN
13,79
7.
LISICA NAIDA
8.
9.
1
0.
Opšti
pis- crta.
meni figur
portr
6
2
crta.
kom
poz.
4
3D
mod
el
7
intervju
ukupan
zbir
7
zbir
prij.
ispit
26
4
7
6
6
25
81,93
7
6
6
6
6
31
80,75
56,27
6
2
4
4
8
24
80,27
28,00
42,12
7
4
4
7
7
29
71,12
-
25,00
38,79
7
6
4
6
7
30
68,79
13,86
-
25,50
39,36
7
4
4
7
7
29
68,36
SPAHIĆ JASMINA
13,63
-
26,00
39,63
4
4
7
4
6
25
64,63
TABAKOVIĆ
DINO
VOJIĆ EDIS
13,46
-
25,50
38,96
6
4
4
4
6
24
62,96
13,34
-
24,50
37,84
6
2
2
7
7
24
61,84
3D
mod
el
2
intervju
zbir
prij.
ispit
12
ukupan
zbir
84,54
KANDIDATI KOJI SU OSVOJILI MANJE OD 24 BODA
I NISU ZADOVOLJILI KRITERIJE KONKURSA
R
br
1.
IME I PREZIME
NUKIĆ AMINA
Opšti
po
seb
pojedin.
11,38
-
22,00
zbir
sred.
šk.
33,38
pis- crta.
meni figur
portr
2
2
crta.
kom
poz.
2
4
45,38
KANDIDATI KOJI SU IZ JEDNE ILI VIŠE
DISCIPLINA DOBILI NEGATIVNU OCJENU
KOJA NOSI NULA BODOVA
I NISU ZADOVOLJILI KRITERIJE KONKURSA
R
br
IME I PREZIME Opšti
pos
pojedin.
1.
BAJIĆ MIRNES
15,91
-
29,50
zbir
sred.
šk.
45,41
pismeni
6
crta.
figur
portr
0
crta.
kom
poz.
2
3D
mod
el
4
inte zbir
rvju prij.
ispit
6
18
2.
AVDIĆ DANIRA
15,19
-
25,50
40,69
2
0
2
4
4
12
52,69
3.
ALTUMBABIĆ
MIRZA
11,49
-
20,50
31,99
0
4
2
4
2
12
43,99
LISTU USVOJILO NASTAVNO-UMJETNIČKO VIJEĆE
NA SJEDNICI ODRŽANOJ 26.08.2011.GODINE.
Dekan
prof. Amela Hadžimejlić-Kečo
SVI KANDIDATI SU DUŽNI PODIĆI SVOJE
MAPE I RADOVE U STUDENTSKOJ SLUŽBI
DO 02.09. 2011. GODINE.
POSLIJE OVOG DATUMA AKADEMIJA NE
ODGOVARA ZA PREDATE RADOVE.
ukupa
n
zbir
63,41
Download

akademija likovnih umjetnosti u sarajevu rezultati prijemnog ispita