Goran Salihović, predsjednik Općinskog suda u Sarajevu
U sarajevskom Općinskom sudu
obilježen Evropski dan civilne pravde
u BiH – Manifestaciji prisustvovalo
više od 200 gostiju i učesnika
vropski dan civilne pravde
obilježen je 23.10.2012. godine u Bosni i Hercegovini
centralnom manifestacijom održanom u Općinskom sudu u Sarajevu. Manifestacija je organizovana u saradnji između sarajevskog Općinskog suda, VSTV-a
BiH i Evropske komisije za efikasnost pravosuđa Vijeća Evrope
(CEPEJ), a istoj je prisustvovalo
preko 120 gostiju i 90 aktivnih
učesnika. Osim visokih zvanica
Međunarodne zajednice, manifestaciji su prisustvovali i strani ambasadori u BiH, predstavnici bh.
2
pravosuđa, civilnog društva, učenici sarajevskih srednjih škola,
studenti Pravnog fakulteta u Sarajevu te mnogobrojni mediji.
Pozdravnim govorima skupu su
se obratili predsjednik Općinskog
suda u Sarajevu Goran Salihović,
predsjednik VSTV BiH Milorad
Novković, visoki predstavnik Nj.
E. Valentin Inzko te Lucio Valerio Sarandrea koji se prisutnima
obratio u ime Nj.E. Petera Sorensena, šefa Delegacije Evropske
Unije u BiH.
Predsjednik Općinskog suda u
Sarajevu Goran Salihović obraća-
jući se uvaženim gostima posebno se zahvalio Evropskoj Uniji
koja je mnogo uložila u bh. pravosuđe, VSTV-u BiH koje također stalno daje podršku sarajevskom Općinskom sudu te ambasadorima i svim drugima sa kojima pomenuti sud ima odličnu
saradnju. “Uz vašu pomoć ali i
dobru organizaciju rada, evidentno je da je ovaj sud uradio
mnogo, kao što je evidentno i to
da je ostalo još mnogo toga da se
uradi. S tim u vezi, sa ove pozicije
mogu reći da će Općinski sud u
Sarajevu, zajedno sa svojim meOpćinski sud u Sarajevu | www.oss.ba
nadžmentom i svim uposlenicima
i dalje maksimalno ulagati napore da radi dobro i pravedno
svoj posao u skladu sa rokovima.
Bh. pravosuđe treba biti u funkciji
građana, olakšati im put ka ostvarivanju njihovih prava te težiti
evropskim standardima koji su
preduslov za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju”, rekao je predsjednik Salihović.
Predsjednik VSTV BiH Milorad Novković je naznačio: „Posebno zadovoljstvo predstavlja
činjenica da bosanskohercegovačko pravosuđe ni po čemu ne
zaostaje za drugim evropskim
zemljama kada je riječ o obilježavanju Evropskog dana civilne
pravde o čemu će svjedočiti i današnja manifestacija. Ovaj dan će
biti obilježen u čak 47 zemalja
članica Vijeća Evrope a 800 miliona građana će imati priliku da
dobiju informacije o svojim pravima i o načinu na koji funkcionišu pravosudni sistemi njihovih
zemalja. I naši građani su dio ove
Milorad Novković, predsjednik VSTV-a BiH
velike porodice od 800 miliona
Evropljana i to nam predstavlja
posebno zadovoljstvo. Njihova
dobra informisanost o načinima
na koje mogu ostvariti svoja prava jedan je od preduslova za efikasniji rad pravosudnih institucija naše zemlje zato ova manifestacija ima višestruk značaj za
sve nas.“
Visoki predstavnik za Bosnu i
Hercegovinu, Nj.E. Valentin Inzko, govoreći o važnosti ovoga
dana za građane je naznačio:
„Današnji dan pruža izvanrednu
priliku za entuzijazam i optimizam u pogledu onoga šta pravosudni sistem može biti, kao i
mogućnosti da izbliza sagledamo
svake godine šta je učinjeno i šta
bi u budućnosti trebalo učiniti.
Cilj bi trebao biti harmonizovan,
funkcionalan, efikasan i transparentan pravosudni sistem u koji
će svi građani Bosne i HerceNastavak na 4. stranici >>
Detalji sa svečanog obilježavanja EDCP-a u Općinskom sudu u Sarajevu
Općinski sud u Sarajevu | www.oss.ba
3
Nastavak sa 3. stranice >>
govine imati povjerenje.“
U okviru obilježavanja Evropskog dana civilne pravde održan
je i Okrugli sto na temu „Komunikacijske vještine i pristup sudije
u mirnim (alternativnim) načinima rješavanja sporova“, gdje su
moderatori bili mr.sc. Srđan Šimac, predsjednik Hrvatske udruge za mirenje, i dipl.iur Amir
Avdagić, predsjednik Udruženja
medijatora u BiH. Učesnici su bili
sudije općinskih sudova iz Sarajeva, Mostara i Tuzle, a svrha održavanja Okruglog stola bila je
interaktivna edukacija i razmjena
iskustava sudija i stručnih saradnika koji učestvuju u Projektu unapređenja efikasnosti pravosuđa.
Također, upriličena je i posjeta
učenika i studenata zgradi Općinskog suda u Sarajevu uz organizovano simulirano suđenje sa
studentima i učenicima. Građani
su putem info pultova postavljenih u zgradi Općinskog suda u
4
Nj.E. Valentin Inzko, visoki predstavnik za BiH
Sarajevu imali mogućnost upoznati se sa radom pravosudnih institucija te saznati više o svojim
pravima. Posebno interesantna
bila je izložba originalnog namještaja iz doba Austro-Ugarske u
Bosni i Hercegovini, koja je u
saradnji sa Muzejom grada Sara-
jeva, pripremljena u auli Palate
pravde. Građani su imali mogućnost vidjeti sudnicu u kojoj je
suđeno Gavrilu Principu, originalnu sudijsku kancelariju, primjerke zemljišnih knjiga te druge
eksponate iz tog perioda. Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Udruženje sudija u Bosni i Hercegovini
dobilo u Washingtonu status punopravnog
člana (člana sa pravom glasa) Svjetske
asocijacije sudija (IAJ-UIM)
Goran Salihović, potpredsjednik USBiH, i Milan Tegeltija, predsjednik USBiH, u Washingtonu na konferenciji Svjetske asocijacije sudija
a 55. godišnjoj konferenciji
Svjetske asocijacije sudija
(IAJ-UIM) koja je održana u
Washingtonu od 11. do 15. novembra 2012. godine, a na kojoj
je bio pristutan g. Milan Tegeltija,
predsjednik Udruženja sudija u
BiH i g. Goran Salihović, potpredsjednik Udruženja, Udruženje
sudija u Bosni i Hercegovini, koje
je dosad imalo status vanrednog
člana (člana bez prava glasa) dobilo je status punopravnog člana
(člana sa pravom glasa) Svjetske
Asocijacije Sudija ( IAJ-UIM).
Ovaj status predstavlja veliko
priznanje svim bh. sudijama i
Udruženju sudija u BiH kao i njihovoj nezavisnosti od zakonodavne i izvršne vlasti, a što je
jedan od osnovnih uslova za punopravno članstvo u ovoj globalOpćinski sud u Sarajevu www.oss.ba
noj organizaciji sudija svijeta.
Na ovaj način sudije u Bosni i
Hercegovini postale su punopravni član velike svjetske porodice
sudija. Članstvom u ovoj globalnoj organizaciji, Udruženje sudija
u BiH preuzelo je obavezu promovisanja ciljeva ove asocijacije
koji se odnose na nezavisnost su-
dija, jačanje njihove samostalnosti i profesionalnosti itd. Punopravnim članstvom u Svjetskoj
asocijaciji sudija, sudije u BiH
putem Udruženja sudija u BiH u
budućnosti mogu na globalnom
svjetskom nivou artikulisati svoje
probleme i interese u slučaju poNastavak na 6. stranici >>
5
Nastavak sa 5. stranice >>
kušaja narušavanja njihove nezavisnosti i samostalnosti te se obratiti za pomoć povodom bilo
kojeg drugog pitanja koje se odnosi na status sudija u društvu.
Udruženje sudija u BiH neće se
libiti da o bilo kojem sistemskom
problemu i pitanju koje narušava
nezavisnost i samostalnost sudija
u Bosni i Hercegovini informiše
Svjetsku asocijaciju sudija i od
nje zatraži podršku i reakciju.
Dobivanjem statusa punopravnog člana ove globalne asocijacije, sudije u BiH su dobile jedan snažan multinacionalan mehanizam zaštite svoje nezavisnosti,
samostalnosti i profesionalnosti, a
koji ćemo u budućnosti, u slučaju
potrebe, bez ustezanja koristiti.
Prema tome, svaki član Udruženja sudija u Bosni i Hercegovi-
ni od 13.11.2012.godine po automatizmu je putem Udruženja sudija u BiH i član Svjetske asocijacije sudija.
Na istoj konferenciji, uz podršku
i glas Udruženja sudija u BiH, izabran je i novi predsjednik Svjetske asocijacije sudija, uvaženi
austrijski sudija gospodin Gerhard Reisner, dosadašnji predsjednik Evropske asocijacije sudija
(asocijacija koje smo takodje istog
dana postali punopravni član), koji
se ljubazno odazvao pozivu predsjednika Udruženja sudija u BiH
da u martu 2013. godine kao gost
dođe u Bosnu i Hercegovinu i
bude prisutan na regionalnoj konferenciji sudija sa temom položajstatus sudija i njihova nezavisnost
u Bosni i Hercegovini i zemljama
regije, a u organizaciji Udruženja
sudija BiH. Na ovoj konferenciji
će biti omogućeno učesće svim
sudijama u BiH koji za to budu
iskazali interes. Delegacija Republike Turske
posjetila Općinski sud u Sarajevu
sklopu posjete Bosni i Hercegovini, delegacija sačinjena od advokata, sudija i
tužioca Republike Turske posjetila je i Općinski sud u Sarajevu.
Goste je primio Goran Salihović,
predsjednik suda, koji im je tom
prilikom predstavio pravosudni
sistem BiH i njeno uređenje.
Predsjednik je prisutne upoznao i
sa nadležnostima Općinskog suda
u Sarajevu, kao i organizacijom i
načinom rada. Gosti su pozvali
predstavnike sarajevskog Suda da
dođu u Ankaru i Antaliju kako bi
posjetili tamošnje pravosudne institucije ali i kako bi se uspostavila trajna saradnja između ovog
suda i pravosudnih institucija u
Republici Turskoj.
Gosti su imali priliku obići i
6
Detalji sa sastanka predstavnika
Općinskog suda u Sarajevu i
turske delegacije
zgradu suda te vidjeti savremeno opremljene sudnice i
pisarnice. Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
U Općinskom sudu u Sarajevu održan
sastanak Radne grupe VSTV BiH za praćenje
vremenskih rokova za postupanje po predmetima za sudove i uspostavljanje vremenskih rokova za postupanje po predmetima
za tužilaštva Bosne i Hercegovine
Članovi Radne grupe
arajevski Općinski sud je
22.11.2012. godine bio domaćin Radnoj grupi VSTV
BiH za praćenje vremenskih rokova za postupanje po predmetima za sudove i uspostavljanje
vremenskih rokova za postupanje
po predmetima za tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Prekomjerno trajanje sudskog
postupka predstavlja glavni problem većini zemalja članica Vijeća
Evrope. Evropska komisija za
efikasnost pravosuđa (CEPEJ) započela je njegovo rješavanje smaOpćinski sud u Sarajevu www.oss.ba
trajući da: “Ispod neke kritične
tačke prekomjerna kašnjenja vode
do opće krize kada je u pitanju
povjerenje građana i ekonomija
pravnog sistema (jednog od stubova demokratije) te kao posljedica toga i same demokratije.
(…)Jedan od velikih problema za
sudske korisnike je taj što oni ne
mogu predvidjeti završetak postupka. Podizanje tužbe često znači upuštanje u proces za koji se
očekuje da će dugo trajati i čiju
tačnu dužinu trajanja je nemoguće predvidjeti. Korisnicima treba-
ju predvidivi postupci (od početka) isto kao i optimalno vrijeme”.
Strategija za reformu sektora
pravde u Bosni i Hercegovini za
period od 2008. do 2012. godine
također ističe potrebu “Postepenog uvođenja preporuka Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) u vezi sa uvođenjem optimalnih i predvidivih
vremenskih rokova za obradu
predmeta”, te kao strateški program definira pristupanje utvrđiNastavak na 8. stranici >>
7
Nastavak sa 7. stranice >>
vanju sistema predvidljivih rokova u rješavanju predmeta u sudovima u skladu sa preporukama
Vijeća Evrope (CEPEJ).
VSTV BiH je svojom odlukom
od 27.01.2010.godine osnovao
pomenutu Radnu grupu sa zadatkom da uz tehničku pomoć
USAID-ovog Projekta razvoja
sektora pravosuđa izradi prijedlog
Pravilnika o vremenskim okvirima za postupanje po predmetima
u sudovima i tužilaštvima u Bosni
i Hercegovini te da prati njegovu
primjenu i po potrebi predlaže
eventualne izmjene i dopune.
Radnom grupom, koja je sastavljena od iskusnih i cijenjenih
sudija i tužilaca iz cijele zemlje,
predsjedava sudija Obren Bužanin, član VSTV BiH i sudija Vrhovnog suda Republike Srpske.
Pravilnik o vremenskim rokovima za postupanje po predmetima za sudove i tužilaštva u
Bosni i Hercegovini usvojen je na
sjednici VSTV BiH održanoj
S lijeve strane: Rusmir Šabeta, šef Odjela za pravosudnu upravu VSTV-a BiH,
i Obren Bužanin, član VSTV-a BiH i sudija Vrhovnog suda Republike Srpske
05.09.2012.godine. Također, utvrđen je i prijedlog Uputstva za
primjenu Pravilnika o vremenskim rokovima za postupanje po
predmetima za sudove i tužilaštva
u Bosni i Hercegovini.
Početkom naredne godine pristupit će se pilot primjeni Pravilnika o vremenskim rokovima za
postupanje po predmetima za su-
dove i tužilaštva u Bosni i Hercegovini u Općinskom sudu u Zenici, Kantonalnom sudu u Zenici
i Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona nakon čega će VSTV BiH donijeti odluku
o početku primjene pomenutog
Pravilnika u svim sudovima i
tužilaštvima u Bosni i Hercegovini. Detalji sa sastanka Radne grupe u Općinskom sudu u Sarajevu
8
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Predstavnice Ministarstva pravosuđa
Republike Hrvatske
Predstavnice Ministarstva pravosuđa
Republike Hrvatske boravile u dvodnevnoj
posjeti Općinskom sudu u Sarajevu
ana 08.11.2012. godine Općinski sud u Sarajevu posjetile su predstavnice Ministarstva pravde Republike Hrvatske,
gospođe Sanja Nola i Gordana
Klarić. Cilj njihovog dolaska bilo
je upoznavanje pravosudnog sistema BiH, sa posebim akcentom
na reformu prekršajnih sudova. S
tim u vezi, Goran Salihović, predsjednik Općinskog suda u Sarajevu, predstavio im je proces
reforme prekršajnih sudova u BiH
i svoja iskustva u vezi sa tim. Istakao je da je prekršajna reforma
uvijek bila sastavni dio cjelokupne strategije reforme pravosuđa u BiH ali je Projekat za
reorganizaciju sudova za prekršaje otpočeo tek 01.10.2003., a
završen 31.12.2006. godine.
Glavni cilj strategije za reformu
sudova za prekršaje bio je uspostaviti sistem za postupanje po
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
prekršajima koji ispunjava uslove
Evropske konvencije o zaštiti
ljudskih prava i osnovnih sloboda
te u kojem će se predmeti rješavati na efikasan i ekonomičan
način putem zakonodavne i organizacijske reforme.
Predsjednik Salihović je ukratko izložio glavne rezultate koji su
ostvareni primjenom strategije reforme istakavši da je prvenstveno
bilo potrebno uraditi reformu procesnog zakona o prekršajima te su
u vezi sa tim izrađeni i usvojeni
novi procesni zakoni o prekršajima, a koji su stupili na snagu u
oba entiteta. Ovakvi zakoni omogućili su mnogo efikasnije procesuiranje prekršajnih predmeta.
Nakon donošenja novog zakona, krenulo se u reorganizaciju
sistema za rješavanje prekršajnih
predmeta. Reorganizovani sistem
prekršaja stupio je na snagu
1.9.2006. godine u Republici Srpskoj, odnosno 1.12.2006. godine
u Federaciji BiH. Zatvoreno je
svih 122 prvostepena i drugostepena suda za prekršaje u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.
Uspostavljena su nova prekršajna
odjeljenja u općinskim i osnovnim sudovima čija je funkcija da
postupaju u prekršajnim predmetima u prvom stepenu. Nadležnost
za rješavanje predmeta u drugom
stepenu u Federaciji Bosne i Hercegovine prenesena je na kantonalne sudove, dok je u Republici
Srpskoj zadržana u okružnim sudovima. Završetkom reforme broj
prekršajnih sudova smanjen je sa
122 na 56, što predstavlja smanjenje broja sudija koji postupaju u
prekršajnim predmetima za 50%.
Imenovane su najstručnije sudije
za rješavanje prekršajnih predmeNastavak na 10. stranici >>
9
Nastavak sa 9. stranice >>
ta, a zadovoljen je i nacionalni
balans u sudovima kako je propisano u Ustavu.
“Jedan od proizvoda reforme sudova za prekršaje u BiH je i uspostava sistema za naplaćivanje
kazni – formiran je Registar
novčanih kazni i u FBiH i u RS-u,
a što je rezultiralo boljem izvršenju
i povećanju naplate novčanih
kazni” – istakao je Salihović.
Dana 31.12.2006. godine kada
se Projekt za reorganizaciju sudova za prekršaje završio, u Federaciji Bosne i Hercegovine i
Republici Srpskoj uspostavljen je
reorganizovani sistem za postupanje po prekršajima.
Reformu sistema za prekršaje
prvobitno je provela Nezavisna
pravosudna komisija, a kasnije
Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine u saradnji sa
ministrima pravde na državnom,
entitetskom i kantonalnom nivou,
drugim zainteresiranim stranama
na svim nivoima vlasti, sudijama
za prekršaje i sudijama redovnih
sudova.
Tokom boravka u posjeti sarajevskom Općinskom sudu, gošće
su imale priliku obići zgradu
suda, vidjeti način i organizaciju
rada u istom, upoznati se sa načinom rada u CMS sistemu i odjeljenu Registra za upis pravnih lica
te posjetiti Zk odjeljenje, savremeni opremljene sudnice i sobu
za zaštićene svjedoke. Sudije iz Republike Hrvatske posjetile
sarajevski Kantonalni i Općinski sud
organizaciji Udruženja sudija Federacije BiH i Hrvatske udruge sudaca, Općinski i Kantonalni sud u Sarajevu posjetile su 09.11.2012. godine sudije iz hrvatskih gradova
Šibenika, Zadra i Splita. Sudije
sarajevskog Kantonalnog i Općinskog suda ugostili su kolegice
i kolege iz Republike Hrvatske te
tom prilikom održali sastanak na
temu organizacije pravosudnog
sistema u BiH i RH. Kao moderator na sastanku se prisutnima
obratio Jasmin Jahjaefendić, sudija sarajevskog Kantonalnog suda,
zatim gđa Begzada Gavrankapetanović Salihagić, predsjednica
Kantonalnog suda u Sarajevu te
ispred Općinskog suda u Sarajevu
10
Detalji sa sastanka
gđa Sanela Rondić, sutkinja tog
suda, koja je u ime predsjednika
pozdravila prisutne i dala kratak
osvrt o organizaciji i radu Općinskog suda u Sarajevu. Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Održana Treća konferencija stručnih
saradnika zaposlenih u bh. pravosuđu
druženje stručnih saradnika i
savjetnika u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini održalo je 28. i 29.05.2012.
godine u hotelu „Pahuljica“ na
Vlašiću treću po redu Konferenciju
stručnih saradnika i savjetnika zaposlenih u pravosuđu Bosne i
Hercegovine. Tema prvog dana
Konferencije odnosila se na status i
ulogu stručnih saradnika u pravosuđu u svjetlu strukturiranog dijaloga o pravosuđu između EU i
BiH, dok je drugog dana Konferencije održana skupština Udruženja.
Konferenciju je pozdravnim govorom otvorio gospodin Nedim
Ćosić, predsjednik Udruženja, dok
su istoj prisustvovali gospođa Indira Hadžimehmedović, predsjednica Kantonalnog suda u Tuzli,
kao predstavnica pravosuđa, gospodin Hidajet Halilović, pomoćnik
Federalnog ministarstva pravde
FBiH kao predstavnik izvršne
vlasti, gospođa Mersiha MahmuOpćinski sud u Sarajevu www.oss.ba
tović, pravni savjetnik i predstavnik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, te gospodin Almir Tabaković
i gospođa Vanja Pavlović kao
predstavnici entitetskih Centara za
edukaciju sudija i tužilaca. Članica
Udruženja gospođa Lejla Gazibegović Begović je izložila zaključke Radne grupe Udruženja za
izradu nacrta izmjena zakonskih
odredbi o unapređenju položaja
stručnih saradnika, dok je gospođa
Mersiha Mahmutović ispred
VSTV-a BiH izložila zaključke
Radne grupe VSTV-a BiH za razmatranje statusa stručnih saradnika, pripravnika i pripravnika
volontera u pravosuđu BiH, navodeći da su isti dostavljeni Federalnom ministarstvu pravde. Posebno interesovanje učesnika Konferencije i diskusija razvili su se u
vezi sa izloženim zaključcima u
pogledu naziva funkcije/pozicije i
visine plate stručnih saradnika,
kao i oko dužine trajanja i načina
produženja mandata, a koje pitanje
je trenutno goruće s obzirom na činjenicu da 01.12.2012. godine za
16 stručnih saradnika u pravosuđu
BiH ističe šestogodišnji mandat na
koji su imenovani.
Gospođa Indira Hadžimehmedović je iz perspektive predsjednice suda ukazala na brojne
različitosti u statusu, ovlaštenjima
i odgovornosti stručnih saradnika
u pravosuđu u BiH akcentirajući
da je naziv funkcije „stručni saradnik“ neodgovarajući i da bi se
rješenje problema moglo iznaći
ugledanjem na pravosudnu sistematizaciju pojedinih evropskih zemalja i opredjeljenjem za naziv
„sudija za sporove male vrijednosti“ kao jedan od mogućih.
Gospodin Hidajet Halilović prilikom izlaganja stavova Federalnog ministarstva pravde o načinu
uređenja status, a i ovlaštenja
Nastavak na 12. stranici >>
11
Nastavak sa 11. stranice >>
stručnih saradnika u sudovima i
tužilaštvima BiH u svjetlu strukturiranog dijaloga o pravosuđu
BiH, istakao je da zakonsko šarenilo i ograničeni finansijski kapaciteti podupiru nejednakosti u
statusu, ulozi i ovlaštenjima stručnih saradnika u pravosuđu BiH.
Osvrnuvši se na pitanje strukturiranog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH naglasio je da
strukturirani dijalog, između ostalog, zaista ima za cilj i da predstavnici zakonodavne, izvršne i
sudske vlasti postignu zajedničko
razumijevanje i konsenzus u vezi
osnovnih pitanja unapređenja reformskih procesa u sektoru pravde, ali je dodao da u okviru struktuiranog dijaloga o pravosuđu
između EU i BiH, još uvijek nije
razmatrano pitanje statusa i uloga
stručnih saradnika.
Na konferenciji su doneseni
sljedeći zaključci i preporuke:
Dostaviti upit Visokom sudskom i tužilačkom vijeću
BiH za informaciju šta će biti sa
stručnim saradnicima u Federaciji
BiH koji su imenovani od strane
navedenog organa nakon isteka
perioda od 6 (šest) godina;
Svi stručni saradnici bi se trebali imenovati od strane
jednog organa na neodređeno vrijeme, tj. težiti harmoniziranju položaja stručnih saradnika zaposlenih u pravosuđu;
Stručni saradnici zaposleni u
pravosuđu bi trebali imati
prednost prilikom imenovanja na
funkcije sudija i tužilaca;
Izraženo je neslaganje sa
gradacijom stručnih saradnika u preporukama Komisije za
legislativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH;
Nastaviti s naporima za povećanjem plata i regulisanjem naknada nosiocima pravosudnih funkcija;
Insistirati na daljnjem razmatranju izmjene imena stručnih saradnika koji samostalno postupaju (mlađi sudija/pomoćnik tužioca) te povećanju ovlaštenja
stručnih saradnika;
Potrebno je iznaći mogućnost
samostalnog
postupanja
stručnih saradnika zaposlenih u
1.
2.
Predstavnici CEST FBiH i
CEST RS izložili su program
početne obuke, plan daljnjih aktivnosti i ukazali na pozitivne
primjere, ali i problematiku sa kojom se Centri susreću u svom radu
ističući stalnu težnju da obuku
usklade kako sa programima obuke, tako i iskazanom interesovanju
polaznika za pojedine teme.
Konferencija je još jednom poentirala na aktuelna i nažalost još
uvijek adekvatno neriješena pitanja statusa, uloga i ovlaštenja
stručnih saradnika u pravosuđu u
BiH, ali se ponovo polazala kao
dobra prilika za sumiranje ostvarenih rezultata u navedenoj
oblasti, razmjenu mišljenja i konstruktivan dijalog.
12
3.
4.
5.
6.
7.
tužilaštvima i to na ročištima za izjašnjenje o krivnji, za izricanje
kaznenih naloga i razmatranje sporazuma o priznanju krivnje;
Podupirati nastojanja u donošenju zakona o sudskoj administraciji na državnom ili entitetskom nivou te u istom regulisati
status sudskih pripravnika.
8.
Drugi dan Konferencije, nakon
što je ostvaren potrebni kvorum za
rad i odlučivanje, održana je skupština Udruženja na kojoj su usvojeni Finansijski izvještaji za 2010.
i 2011. godinu i Izvještaj o radu
Udruženja za period od novembra
2010. do maja 2012. godine. Održana skupština bila je dijelom i
izborna jer su na istoj izabrana i
četiri nova člana upravnog odbora
i to Vedran Alidžanović, stručni
saradnik Općinskog suda u Gračanici, Edin Šaćirović, stručni saradnik Općinskog suda u Visokom,
Mersiha Mahmutović i Marina
Maksimović, stručne saradnice
Okružnog tužilaštva u Doboju,
dva člana nadzornog odbora i to
Ljubiša Dragićević, stručni saradnik Osnovnog suda u Banjaluci i
Emir Bakić, stručni savjetnik
Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, te kao sekretar Udruženja Vildana Fajić, stručna saradnica Općinskog suda u Sarajevu. Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Detalji sa sastanka
U Odjeljenju za sporove male vrijednosti
Ilidža održan sastanak sa predstavnicima
Delegacije Evropske unije u BiH i JSDP-a II
prostorijama Odjeljenja za
sporove male vrijednosti
Ilidža Općinskog suda u Sarajevu, 24.08.2012. godine održan je sastanak na kojem su Mirsada Helić, predsjednica tog odjeljenja, Nedim Ćosić, predsjednik Udruženja stručnih saradnika
i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BiH (USSST BiH),
ugostili Drinu Galičića i Lejlu
Bašagić, predstavnike Delegacije
Evropske unije u BiH – Specijalni
predstavnik EU, u BiH, te Mustafu Šušića i Ermina Sarajliju,
predstavnike USAID-a JSDP II.
Sastanku su, osim imenovanih,
prisustvovali i stručni saradnici
Odjeljenja za sporove male vrijednosti Ilidža.
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Tema sastanka bio je položaj
stručnih saradnika - nosilaca pravosudne funkcije sa posebnim osvrtom na mandat navedene kategorije stručnih saradnika, a sve u
cilju usmjeravanja preliminarnih
prijedloga vezanih za uređenje
položaja stručnih saradnika u svijetlu strukturiranog dijaloga o
pravosuđu između EU i BiH.
Nakon što je predsjednica Odjeljenja pozdravnim govorom
otvorila sastanak, predsjednik
USSST BiH izložio je trenutni
položaj stručnih saradnika i aktuelnu problematiku, kao i aktivnosti i ciljeve Udruženja. Istakao je da VSTV BiH jedini ima
zvaničan podatak ali da će, prema
podacima Udruženja, za sedam
stručnih saradnika iz tzv. „prve
garniture stručnih saradnika imenovanih poslije reforme pravosuđa 2003. godine“, 01.12.2012.
godine isteći šestogodišnji mandat na koji su imenovani te je dodao da trenutna zakonska rješenja
ne omogućavaju produženje mandata. Dodao je da brojka od
sedam nije konačna te da će broj
stručnih saradnika – nosilaca pravosudne funkcije koji će se naći u
istom položaju kao ovih prvih
sedam da raste iz godine u godinu.
Gosti ispred Delegacije Evropske unije u BiH održali su kratku
prezentaciju o dosadašnjim rezultatima strukturiranog dijaloga i
Nastavak na 14. stranici >>
13
Nastavak sa 13. stranice >>
izložili zahtjeve i standarde koji
su neophodni u sektoru pravde, a
čije je ostvarenje preduslov za otvaranje Poglavlja 23. i 24. Istaknuto je da sektor pravde mora da
počiva na četiri stuba i to: nezavisnosti, nepristrasnosti, odgovornosti i jednakosti pred zakonom i konačno, profesionalizmu i
efikasnosti. Također je istaknuto
da je trenutna struktura u sektoru
pravde, koju karakteriše pretjerana decentralizacija, kao takva
neodrživa.
Gosti USAID-a JSDP II su
USSST BiH pozvali da se prijavi
na tematsku konferenciju „Karijere u pravosuđu i napredovanje“
koja će se održati u proljeće 2013.
godine jer bi se pitanje karijere u
pravosuđu, odnosno prelaska iz
jednog statusa u drugi, pa time u
14
širem smislu i pitanja statusa
stručnih saradnika, moglo uvrstiti
kao pitanje za strukturalni dijalog.
Još jednom je istaknuto da
USAID podupire nezavisno i
učinkovito pravosuđe, pa kako u
pravosuđu BiH imamo i stručne
saradnike koji su nosioci pravosudne funkcije, to je USAID spreman dati podršku Udruženju
stručnih saradnika u aktivnostima
koje, makar i posredno, imaju za
cilj osnaživanje pravosuđa.
Zaključci sastanka su da su pitanja statusa, položaja i uloge
stručnih saradnika nosilaca pravosudne funkcije pitanja koja će
bez sumnje jednog dana biti
uvrštena kao pitanja za strukturalni dijalog. Usklađivanje sektora pravde i obezbjeđenje pomenuta četiri stuba iz Poglavlja
23. i 24. mora biti sveobuhvatno i
kao takvo mora da osigura najviše
evropske standarde za sve nosioce pravosudne funkcije, pa
tako i stručne saradnike. Nametnulo se i pitanje da li ograničeni
mandat ugrožava nezavisnost kao
jedan od četiri osnovana stuba na
kojima mora da počiva pravosuđe
i svi učesnici sastanka bili su
stanovišta da ograničen mandat
nosilaca pravosudne funkcije ne
doprinosi nezavisnosti i jačanju
pravosuđa. Ostaje samo da se vidi
da li će sa 01.12.2012. godine
početi praksa da nosioci pravosudne funkcije, kao nagradu za
šestogodišnji trud, umjesto imenovanja na pozicije sudija ili tužilaca, budu primorani da preuzmu
svoje radne knjižice i dodatno
pogoršaju statistiku na biroima za
zapošljavanje. Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Delegacija Sudske administracije
Norveške boravila u posjeti
sarajevskom Općinskom sudu
oran Salihović, predsjednik
Općinskog suda u Sarajevu,
primio je u posjetu 10.10.
2012. godine delegaciju sudske
administracije Norveške. Cilj posjete bio je upoznavanje sa načinom rada ovog sarajevskog suda.
Nakon pozdravnog govora,
predsjednik Salihović je prisutnima ukratko predstavio način i
organizaciju suda te njegove nadležnosti. Tom prilikom je rekao
da je ovaj sud ostvario veliki uspjeh kada je riječ o rješavanju višegodišnjih zaostataka u velikom
broju neriješenih predmeta, a sve
zahvaljujući udruženim snagama
svih uposlenih u ovom sudu. Kao
primjer je naveo Privredno odjeljenje gdje je broj predmeta po
sudiji nekada iznosio čak više od
3.000 dok taj broj danas iznosi
oko 250 predmeta.
Na neažurnost suda nije samo
utjecao veliki priliv predmeta
nego i otežani uslovi za rad. Predsjednik je istakao da se situacija
znatno promijenila, ne samo
nakon bolje organizacije rada,
nego i nakon rekonstrukcije zgra-
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Detalji sa održanog sastanka
de Općinskog suda, a za što treba
zahvaliti Vladi Kraljevine Norveške koja je obezbjedila dio
sredstava za renoviranje Palate
pravde. Po završetku rekonstrukcije sud je dobio adekvatno opremljene sudnice i dovoljno prostora za rad tako da je bilo za
očekivati da će se i broj neriješenih predmeta smanjiti. Međutim, ono što i dalje opterećuje sud
i dovodi u pitanje njegovu potpunu ažurnost jesu komunalni
predmeti. Salihović je rekao da bi
takvu vrstu predmeta trebali izmjestiti iz suda i oformiti agenciju
koja bi se bavila isključivo komunalnim predmetima. Od ukupnog
broja neriješenih predmeta na
ovom sudu 98% su komunalni
dok preostali dio čine strukturni
predmeti.
Predsjednik je goste informisao
i o načinu uvođenja CMS sistema
u sud istakavši da je taj projekat
uspješno realizovan te da je u
roku od jedne godine Općinski
sud u Sarajevu sve predmete prebacio u CMS sistem. Pomenuti
sistem je znatno ubrzao rješavanje predmeta.
Norvežane je interesovao i institut medijacije te je predsjednik
rekao da je u sarajevskom sudu
putem medijacije riješen određeni
broj predmeta ali da sama medijacija nije potpuno „zaživjela“ na
ovim prostorima. „Potrebno je
više raditi na samom promovisanju medijacije kako bi građani shvatili o čemu je riječ i koje
su prednosti ovakvog načina rješavanja spora. Možda da se ide i
na izmjenu Zakona o medijaciji
tako da se uvede obavezna medijacija u nekim vrstama predmeta“ - istakao je predsjednik
Salihović.
Po završetku sastanka gosti su
imali priliku obići Palatu pravde. 15
Tokom 10 mjeseci 2012. godine
u Općinskom sudu u Sarajevu
riješeno čak 155.989 predmeta i
ostvarena norma u visini od 206.55%
a početku 2012. godine u Općinskom sudu u
Sarajevu bilo je ukupno 837.560 neriješenih
predmeta. Tokom prvih deset mjeseci zaprimljeno je 197.491 novi predmet tako da je u radu
bilo1.035.051 neriješenih predmeta. Od tog broja ri-
ješeno je 155.989, dok je neriješenih ostalo 879.062
predmeta. Od tog broja 825.225 ili 93,88% su komunalni predmeti, dok je 53.837 ili 6,12% strukturnih predmeta. Ostvarena norma na nivou suda
iznosi 206,55%. OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
Tabela I - Protok predmeta za 10 mjeseci 2012. godine
Vrsta predmeta
Broj neriješenih
predmeta na
početku perioda
Broj primljenih
predmeta tokom
izvještajnog
perioda
Ukupan broj
svih predmeta
u radu
Broj predmeta
koji su riješeni
u izvještajnom
periodu
Broj
neriješenih
predmeta
Period potreban
za eliminaciju
nerješenih
predmeta
I
II
III = I+II
IV
V = III-IV
VI = V/IV
3.770
359
4
4.133
3.313
1.229
25
4.567
0,88
3,42
6,25
1,11
7
5.085
3
5.095
0,01
2,29
1,50
1,68
2
43
718
763
0,50
5,83
0,79
0,83
2.252
331
66
2.649
1,26
1,44
2,28
1,29
Parnično odjeljenje - (19 sudija) - prosjek 240 predmeta po ref. - bilo 3000
P
Radni
Porodični
Ukupno
3.706
699
29
4.434
3.377
889
0
4.266
7.083
1.588
29
8.700
Radno odjeljenje - (15 sudija) - prosjek 340 predmeta po referatu - bilo 3000
P
Radni
Porodični
Ukupno
563
3.496
5
4.064
262
3.805
0
4.067
825
7.301
5
8.131
818
2.216
2
3.036
Porodično odjeljenje - (5 sudija) - prosjek 153 predmeta po referatu - bilo 2974
P
Radni
Porodični
Ukupno
6
47
714
767
0
4
916
920
6
51
1.630
1.687
4
8
912
924
Privredno odjeljenje - (10 sudija) - prosjek 264 predmeta po referatu - bilo 3122
Ps
L
St
Ukupno
16
2.062
382
55
2.499
1.984
179
40
2.203
4.046
561
95
4.702
1.794
230
29
2.053
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Krivično odjeljenje - (12 sudija) - prosjek 136 predmeta po referatu - bilo 545
K
Kpp
Kps
Kr
Km
Kv
Kp
Ukupno
1.233
160
293
0
159
19
0
1.864
1.178
1.372
1.294
0
93
1.259
0
5.196
2.411
1.532
1.587
0
252
1.278
0
7.060
1.396
1.397
1.217
0
149
1.271
0
5.430
1.015
135
370
0
103
7
0
1.630
0,73
0,10
0,30
#DIV/0!
0,69
0,01
#DIV/0!
0,30
IKS
285
475
760
484
276
0,57
9.533
548
3
409
10.493
15.740
839
35
4.067
20.681
1,65
1,53
11,67
9,94
1,97
639
1.420
2
2.061
1.034
1.671
2
2.707
1,62
1,18
1,00
1,31
330
2.253
1
2.584
0,36
0,44
0,05
0,43
1.789
2.403
4.192
0,58
2.012
6.280
8.292
0,37
Izvršno odjeljenje - " I " - (20 sudija) - prosjek 1035 pred./ref. - bilo 60000
I
Ip
POM
RTV
Ukupno
12.787
1.273
18
4.476
18.554
12.486
114
20
0
12.620
25.273
1.387
38
4.476
31.174
Izvršno odjeljenje - " Ip " - (4 sudija) - prosjek 677 pred./ref. - bilo 60000
I
Ip
POM
Ukupno
1.651
1.349
3
3.003
22
1.742
1
1.765
1.673
3.091
4
4.768
Vanparnično odjeljenje - (3 sudija V ref.) - prosjek 110 pred./ref. - bilo 3008
V
O
Ostalo*
Ukupno
341
2.322
0
2.663
905
5.056
18
5.984
1.246
7.378
23
8.647
916
5.125
22
6.063
Prekršajno odjeljenje - Privreda (6 sudija) - 298 prosjek pred./ref. - bilo 4000
Pr
Ips
Ukupno
2.911
2.123
5.034
1.970
772
2.742
4.881
2.895
7.776
3.092
492
3.584
1,17
Prekršajno odjeljenje - Opšta nad. (11 sudija) - 183 prosjek pred./ref. - bilo 4000
Pr
Ips
Ukupno
3.483
5.449
8.932
4.029
1.822
5.851
7.512
7.271
14.783
5.500
991
6.491
1,28
Odjeljenje registra za upis pravnih lica - (4 sudija) - prosjek 79 predmeta po referatu - bilo 562
Registracija
poslovnih
subjekata
308
3.543
3.851
3.534
317
0,09
21.710
84
0,00
ZK referat - (26 referenata) - prosjek 3 predmeta po referatu - bilo 4200
ZK predmeti
94
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
21.700
21.794
17
Odjeljenje za sporove male vrijednosti - (18 str.sar.) - prosjek 7977 /ref
Mal
Mals
PL
PLP
POM
Ukupno
129.580
6.203
0
0
0
135.783
28.628
3.951
0
0
0
32.579
158.208
10.154
0
0
0
168.362
20.544
4.225
0
0
0
24.769
137.664
5.929
0
0
0
143.593
6,70
1,40
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
5,80
Izvršno odjeljenje po vjerodostojnim ispravama (3 str.sar.) prosjek 227.210 /ref.
I
Ip
Ostalo*
Ukupno
628.645
20.631
0
649.276
93.580
0
0
93.580
722.225
20.631
0
742.856
61.224
0
0
61.224
661.001
20.631
0
681.632
10,80
#DIV/0!
#DIV/0!
11,13
Ukupno
837.560
197.491
1.035.051
155.989
879.062
5,64
10 MJESECI 2012.g.
2011.g.
OD UKUPNO 879.062 NERIJEŠENA PREDMETA,
825.225 ILI 93,88 % ČINE KOMUNALNI PREDMETI,
DOK JE 53.837 ILI 6,12 % STRUKTURNIH PREDMETA.
OD UKUPNO 829.988 NERIJEŠENIH PREDMETA,
785.059 ILI 94,59% ČINE KOMUNALNI PREDMETI,
DOK JE 44.929 ILI 5,41% STRUKTURNIH PREDMETA.
53.837
-20.388
-12.484
-84
-317
-276
17.288
Struktura
Izvršni - struktura
Prekršaji
ZK
Registar
Iks - referat
1,97% - parnica i krivica -
44.929
-21.557
-6.394
-94
-308
-285
16.291
Struktura
Izvršni - struktura
Prekršaji
ZK
Registar
Iks - referat
1,96% - parnica i krivica -
Ostvarena norma po odjeljenjima:
Odjeljenje
Parnično
Radno
Porodično
Privredno
Krivično
Izvršno - " I "
Izvršno - " Ip "
Vanparnično
Prekršajno - Privreda
Prekršajno - Opšta nadležnost
Registracija poslovnih subjekata
Odjeljenje za sporove male vrijednosti
Izvršno - po vjerodostojnim ispravama
ZK
NORMA SUDA
18
Norma
106,36%
112,66%
126,04%
114,98%
214,50%
108,00%
99,74%
137,08%
119,94%
108,66%
147,30%
188,69%
1210,81%
96,90%
206,55%
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
IZVJEŠTAJ O RJEŠAVANJU PO ZAHTJEVIMA O ČINJENICAMA IZ SUDSKE EVIDENCIJE
Vrsta zahtjeva
Broj neriješenih
predmeta na
početku perioda
Broj primljenih
predmeta tokom
izvještajnog perioda
Ukupan
broj svih predmeta
u radu
Broj predmeta
koji su riješeni u
izvještajnom periodu
Broj neriješenih
predmeta
Su
Su-M
0
0
Registar privrednih
društava-RF
21
5781
5802
5773
29
Prekršajno odjeljenje (uvjerenja)
0
9440
9440
9414
26
Krivično odjeljenje
Stečaj i Likvidacija
ZK - Izvodci
Zk -RZ
Apostile
0
0
0
0
0
2090
2220
57000
5405
0
2090
2220
57000
5405
0
2090
2220
57000
5405
0
0
0
0
0
0
0
124
124
124
0
21
81936
81957
81902
55
Ostalo ("P", rod.
i posl. Sposob)
Ukupno
0
0
0
0
STRUKTURA NERIJEŠENIH PREDMETA NA DAN 31.10.2012. godine
KOMUNALNI
PREDMETI:
825.225
93,88%
STRUKTURA:
36.549
4,15%
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
PARNICA I KRIVICA:
17.288
1,97%
19
Galerija fotografija
Aula suda pred svečano otvaranje Evropskog dana civilne pravde
Eksponati iz austro-ugarskog perioda – Sudnica Gavrila Principa
20
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Evropski dan civilne pravde, 23. oktobar 2012. godine
Eksponati iz austro-ugarskog perioda
Sudnica spremna za simulirano suđenje
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
21
Galerija fotografija
Ulaz u Biblioteku suda
Dolazak novinara i prvih gostiju
22
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Evropski dan civilne pravde, 23. oktobar 2012. godine
Posljednji dogovori pred početak svečanog otvaranja EDCP
EDCP – Svečano otvaranje - Aula suda
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
23
Galerija fotografija
EDCP – Svečano otvaranje - Aula suda
EDCP – Svečano otvaranje - Aula suda
24
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Evropski dan civilne pravde, 23. oktobar 2012. godine
EDCP – Svečano otvaranje - Aula suda
EDCP – Goran Salihović, predsjednik Općinskog suda u Sarajevu
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
25
Galerija fotografija
EDCP – Svečano otvaranje - Aula suda
EDCP – Svečano otvaranje - Aula suda
26
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Evropski dan civilne pravde, 23. oktobar 2012. godine
EDCP – Milorad Novković, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH
EDCP – Nj.E. Valentin Inzko, Visoki predstavnik za BiH
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
27
Galerija fotografija
EDCP – Svečano otvaranje - Aula suda
EDCP – Svečano otvaranje - Aula suda
28
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Evropski dan civilne pravde, 23. oktobar 2012. godine
EDCP – Gosti Meddžida Kreso, Predsjednica Suda BiH i
Sven Marius Urke, član VSTV BiH
EDCP – Goran Salihović, predsjednik Općinskog suda u Sarajevu izjava za medije
NJ.E. Valentin Inzko, Visoki predstavnik za BiH
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
29
Galerija fotografija
EDCP - Sven Marius Urke i Obren Bužanin, članovi VSTV BiH
Učenici sarajevskih srednjih škola u obilasku zgrade Suda
30
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Evropski dan civilne pravde, 23. oktobar 2012. godine
EDCP – Sudija Jasmina Ćosić – pripreme za simulirano suđenje
Sudije Krivičnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
31
Galerija fotografija
EDCP – simulirano suđenje – tema “Razbojništvo“
EDCP – simulirano suđenje – tema “Razbojništvo“
32
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Evropski dan civilne pravde, 23. oktobar 2012. godine
EDCP – učenici sarajevskih srednjih škola sa svojim pedagozima na simuliranom suđenju
EDCP – simulirano suđenje
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
33
Galerija fotografija
EDCP – simulirano suđenje – tema “Razbojništvo“
EDCP - Nj.E. Valentin Inzko, Visoki predstavnik za BiH, na simuliranom suđenju
34
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Evropski dan civilne pravde, 23. oktobar 2012. godine
„Komunikacijske vještine i pristup sudije u mirnim (alternativnim) načinima rješavanja sporova“
„Komunikacijske vještine i pristup sudije u mirnim (alternativnim) načinima rješavanja sporova“
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
35
Goran Salihovi},
predsjednik Op}inskog suda
u Sarajevu za Dnevni avaz:
„Dobro je da se
neko brine o polo`aju
sudija i tu`ilaca”
Vijest da federalne vlasti razmatraju
mogu}nost pove}anja pla}a
tu`iocima i sudijama u ovom entitetu, s rado{}u je do~ekana u
strukovnim udru`enjima koja okupljaju profesionalce iz ovih oblasti.
- Dobra je stvar da neko razmi{lja o
materijalnom polo`aju sudija i
tu`ilaca, podr`avamo takve inicijative - prokomentirao je za "Dnevni
avaz" Goran Salihovi}, predsjednik
Op}inskog suda u Sarajevu, koji je i
potpredsjednik Udru`enja sudija
BiH te ~lan Upravnog odbora
Udru`enja sudija FBiH.
On se osvrnuo i na nove zakonske
prijedloge u Federaciji BiH, prema
kojima bi u sudovima i tu`ila{tvima
trebali biti formirani novi, specijalizirani odjeli putem kojih vlasti `ele
u}i u efikasniji obra~un s kriminalom. Salihovi} smatra da to nije
dobro rje{enje.
- Ne trebamo i}i u te eksperimente.
Imamo dovoljno kapaciteta, dovoljno sudova i tu`ila{tava koji su
sposobni, koji mogu odraditi bilo koji
posao koji je pred nama. Ve} postoje}e institucije samo treba
podr`ati kako bi radile svoj posao
onako kako treba. Formiranje novih
institucija, prema mom mi{ljenju,
preskupo je. Mislim da je kontraproduktivno i}i u razgradnju, u formiranje nekih specijalnih sudova,
tu`ila{tava... - poru~io je Salihovi}.
36
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
Drugi o nama
Općinski sud u Sarajevu www.oss.ba
37
38
Download

Galerija fotografija - Općinski sud u Sarajevu