Decode data communications
SMS Reporter
- uputstvo za upotrebu -
Beograd, avgust 2010. godine
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
V2.1 22.03.2012
2.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
Naziv: Uputstvo za upotrebu
Uređaj: SMS Reporter
Istorijat verzija:
Verzija
Datum
Napomena
1.0
2.0
11.05.2009
03.08.2010
2.1
22.03.2012
Početni dokument
Promenjena struktura
dokumenta i dodat opis LED
indikatora
Inicijalizacija prebačena u
procedure za proizvodnju
V2.1 22.03.2012
Odgovarajući firmver
uređaja
v4.5 13.09.2010
v4.7 26.04.2011
3.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
Sadržaj
1. Sintakse i skraćenice korišćene u uputstvu
2. Opis uređaja
3. Opis rada uređaja
3.1.
Režimi rada
3.1.1. Komandni režim
3.1.2. Reporterski režim
3.2.
LED indikatori
4. Instalacija i ožičenje uređaja
5. Opis komandi
5.1.
Podešavanje serijskog interfejsa
5.2.
SMS podešavanja
5.3.
Podešavanja digitalnih ulaza
5.4.
Podešavanja analognih ulaza
5.5.
Podešavanja relejnih izlaza
6. Tehničke karakteristike
V2.1 22.03.2012
4.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
1. Sintakse i skraćenice korišćene u uputstvu
Sintaksa
!!!
<CR>
<LF>
<500ms>
->
<-
Skraćenica
GSM
SMS
ASCII
V2.1 22.03.2012
Opis
Važno upozorenje
Karakter iz ASCII tabele sa decimalnom vrednošću 13 (Carriage
Return)
Karakter iz ASCII tabele sa decimalnom vrednošću 10 (Line Feed)
Vremenski interval duži od 500ms u kome nema protoka podataka
na serijskoj liniji
Komanda ili upit poslata od strane računara prema uređaju
Odgovor poslat od strane uređaja prema računaru
Tabela 1. – Korišćene sintakse
Opis
Global System for Mobile Communications
Short Message Service
American Standard Code for Information Interchange
Tabela 2. – Korišćene skraćenice
5.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
2. Opis uređaja
SMS Reporter je industrijski GSM komunikacioni uređaj koji omogućava:
•
Slanje izveštaja o stanju digitalnih/analognih ulaza u formi SMS poruke.
Slanje može biti inicirano promenom stanja na ulazu, dostizanjem graničnog
broja promena stanja na ulazu, ili podešavanjem odgovarajućeg parametra
kako bi uređaj slao izveštaje periodično.
•
Prijem SMS poruka i procesiranje njihovog sadržaja. Po prijemu SMS poruke,
uređaj će poruku procesirati poštujući odgovarajuću sintaksu. Porukom se, u
zavisnosti od njenog sadržaja, mogu menjati stanja izlaza (releja), parametri
rada uređaja, ili očitati bilo koji od parametara uređaja tako što će očitavanje
biti poslato, takođe u formi SMS poruke, na broj sa koga je zahtev stigao.
•
Podešavanje parametara uređaja preko RS232 interfejsa. Sintaksa je ista kao
pri procesiranju primljene SMS poruke.
Trenutno stanje u kome se uređaj nalazi, prikazuju tri LED indikatora.
Uređaj se napaja jednosmernim naponom u opsegu od 8V do 32V i predviđen je za
montažu na DIN šinu širine 35mm.
Relejni
Optokaplerski Analogni
izlazi
ulazi
ulazi
110
SMS Reporter 110
1
1
0
343
SMS Reporter 343
3
4
3
686
SMS Reporter 686
6
8
6
Tabela 3. - Hardverske platforme koje podržavaju SMS Reporter softversku
funkcionalnost
Oznaka
V2.1 22.03.2012
Naziv
6.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
3. Opis rada uređaja
3.1. Režimi rada
Uređaj može raditi u komandnom i reporterskom režimu rada.
3.1.1. Komandni režim
U komandnom režimu rada moguće je vršiti podešavanje uređaja, slanjem komandi
prema uređaju, preko serijskog interfejsa. Komunikacija sa uređajem se može ostvariti
pomoću bilo kog terminalnog programa za serijsku komunikaciju kao što je recimo
Hyper Terminal.
!!!
U slučaju prvog uključenja uređaja, kada parametri još nisu podešeni, uređaj se nalazi
u komandnom režimu. Startna podešenja serijskog interfejsa su:
9600,8,N,1
!!!
Prelazak u komandni režim (u slučaju da se uređaj nalazio u reporterskom režimu)
izvršava se slanjem sekvence (pauza duža od 500msec, tri uzastopna znaka ‘+’, pauza
duža od 500msec):
<500msec>+++<500msec>
prema uređaju preko serijskog intergfejsa. Kao indikaciju o ulasku u komandni režim,
uređaj preko serijskog interfejsa šalje sekvencu:
<CR><LF>COMMAND READY<CR><LF>
Posle ulaska u komandni režim rada, podešavanje uređaja moguće je vršiti slanjem
komandne sekvence prema uređaju preko serijskog interfejsa.
Format komandne sekvence je:
command_1; command_2; … ; command_N<CR><LF>
čime je omogućeno slanje više komandi odjednom. Pojedinačne komande, u
komandnoj sekvenci, potrebno je razdvojiti karakterom tačka-zarez. Dužina
komandne sekvence može biti najviše 150 karaktera.
V2.1 22.03.2012
7.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
3.1.2. Reporterski režim
Da bi uređaj funkcionisao kao SMS Reporter potrebno je iz komandnog režima rada
preći u reporterski režim rada.
Vraćanje iz komandnog režima rada vrši se isključivanjem i ponovnim uključenjem
uređaja. Kao indikaciju prelaska u reporterski režim rada, nakon inicijalizacije na
GSM mrežu, uređaj preko serijskog interfejsa šalje sekvencu:
<CR><LF>REPORTER READY<CR><LF>
!!!
Kada uređaj radi u reporterskom režimu, moguće je:
- podešavanje ili očitavanje parametara,
- uključenje, isključenje i očitavanje trenutnog stanja releja,
- očitavanje trenutnog stanja digitalnih i analognih ulaza,
slanjem SMS poruke. Sadržaj SMS poruke mora biti u formatu komandne
sekvence bez završetka <CR><LF>.
3.2. LED indikatori
LED indikacija
Boja
Opis
ON
Zelena
RDY
BSY
Zelena
Crvena
GSM
Crvena
Indikator rada uređaja
Upaljena - Uključenje uređaja ili režim podešavanja
Pali se i gasi na 1s - Normalni režim
Spremnost uređaja za rad
Zauzetost uređaja izvršavanjem komandi
Stanje GSM mreže
Upaljena - Traženje mreže
Pali se na 1s - Greška u traženju mreže ili SIM kartici
Pali se na 3s - Povezan na mrežu
Tabela 4. – Opis LED indikatora
V2.1 22.03.2012
8.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
4. Instalacija i ožičenje uređaja
!!!
Na početku instalacije, potrebno je uređaj odvojiti od napajanja i ostalog
ožičenja.
Nakon toga, potrebno je postaviti odgovarajuću SIM pretplatničku karticu u PushPush nosač, prikazan na slici 1.
Slika 1. – Push-Push SIM nosač
Na slici 2. je prikazan primer povezivanja napajanja, ulaza i izlaza na kleme uređaja
SMS Reporter 686. Digitalni ulazi su galvanski razdvojeni i imaju sopstvenu masu.
Digitalni izlazi su relejnog tipa i takođe su galvanski razdvojeni. Analogni ulazi nisu
galvanski razdvojeni. U primeru je prikazano povezivanje kod koga su ulazi i izlazi
povezani na isti napon sa kojim se napaja uređaj što ne mora biti uvek slučaj.
V2.1 22.03.2012
9.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
Slika 2. – Primer povezivanja uređaja SMS Reporter 686
Pre uključenja uređaja potrebno je na antenski SMA priključak priključiti
odgovarajuću GSM antenu.
!!!
Položaj antene treba tako podesiti da obezbedi dobar prijem, jer od toga zavisi
kvalitet i pouzdanost ostvarenog prenosa podataka. Ne stavljati antenu u metalni
orman.
Kvalitet veze sa GSM mrežom moguće je proveriti iz komandnog režima slanjem
komande:
?CSQ<CR><LF>
Ovom komandom omogućeno je izmeriti nivo prijemnog signala i BER (Bit Error
Rate). Uređaj odgovara porukom (+CSQ: x,y) gde prva cifra određuje nivo prijemnog
signala, a druga BER.
prijemni signal ( x)
0
1
2..30
31
V2.1 22.03.2012
opis
-113dBm or less
-111dBm
-109… -53dBm
-51dBm or greater
10.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
99
Not known or not detectable
Tabela 5 – Nivo prijemnog signala
Bit Error Rate - BER ( y)
0
1
2
3
4
5
6
7
99
opis
0 < BER < 0.2%
0.2% < BER < 0.4%
0.4% < BER < 0.8%
0.8% < BER < 1.6%
1.6% < BER < 3.2%
3.2% < BER < 6.4%
6.4% < BER < 12.8%
12.8% or higher
Not known or not detectable
Tabela 6 – Bit Error Rate (BER)
RS232 serijski interfejs je DCE (Data Communication Equipment) konfiguracije i
izveden je preko DB9 ženskog konektora. Raspored signala je dat u sledećoj tabeli:
Broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Naziv
DCD
RD
TD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI
Smer
izlaz
izlaz
ulaz
ulaz
izlaz
ulaz
izlaz
izlaz
Opis
Nosilac podataka prisutan
Prijem terminala
Slanje terminala
Terminal spreman
Masa
Uređaj spreman
Zahtev za slanjem
Potvrda slanja
Indikator zvona
Na slici 3. prikazan je izgled komunikacionog DB9 konektora sa brojevima pinova.
Slika 3. – Komunikacioni DB9 konektor
V2.1 22.03.2012
11.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
5. Opis komandi
5.1.
Podešavanje serijskog interfejsa
Komanda
P.BR
Opis
Vrednost
1 – 600
2 – 1200
3 – 2400
4 – 4800
5 – 9600
6 – 14400
7 – 19200
8 – 28800
9 – 38400
Baud rate
Jedinica
bit/sec
10 – 56000
11 – 57600
12 – 115200
P.DB
P.P
P.SB
Data bits
7,8
Parity
0-N,1-O,2-E
Stop bits
1,2
Primer: podešavanje serijskog porta (9600,8,N,1):
->
P.BR=5;P.DB=8;P.P=0;P.SB=1
<P.BR=5
P.DB=8
P.P=0
P.SB=1
OK
Primer: provera podešenja serijskog porta:
->
?P.BR;?P.DB;?P.P;?P.SB
<P.BR=5
P.DB=8
P.P=0
P.SB=1
OK
V2.1 22.03.2012
12.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
5.2.
SMS podešavanja
Komanda
LN
S.SLN
Opis
Ime lokacije (Location name).
Slanje imena lokacije u poruci (SMS send
location name).
Vrednost
Jedinica
string
0 - ne šalje ime
1 - šalje ime
Ukoliko je ovaj parameter različit od nule,
onda se šalje SMS izveštaj o stanjima
S.P
0-255
ulaza/izlaza na pretplatničke brojeve (SMS
periodical message).
Ukoliko je setovan ovaj parameter, onda je
pristup uređaju preko SMS-a dozvoljen samo
0 – bilo ko
S.SE
pretplatničkim brojevima. U suprotnom, SMS
1 – samo određeni
pristup je dozvoljen sa svakog broja (SMS
security enable).
Ukoliko je ovaj parameter setovan, SMS
odgovor će biti poslat posle SMS pristupa na 0 – odgovara se na
komandu
S.SME
broj sa kog je komanda stigla. U suprotnom
1 – ne odgovara
odgovor se neće slati (SMS silent mode
enable).
xx-ti pretplatnički broj na koji se šalju
periodične poruke o stanju ulaza/izlaza ili sa
validni GSM
S.Sxx.N
koga je moguće zadavati SMS komande
broj
uređaju (xxє{1,16}) (SMS Subscriber xx
number)
Ukoliko je ovaj parameter setovan i
parametar S.P različit od nule, na xx-ti
xx{01­16}
S.Sxx.PME pretplatnički broj biće slate periodične poruke
0 – ne šalje
o stanju ulaza/izlaza (SMS Subscriber xx
1 - šalje
periodical message enabled)
min
Primer: SMS podešavanje
(slanje imena lokacije dozvoljeno, periodično
izveštavanje na svakih 30 min jednom pretplatničkom broju i SMS pristup je
dozvoljen samo jednom pretplatničkom broju):
->
LN=”Banjica”;S.SLN=1;S.P=30;S.SE=1;S.SME=0;S.S01.N=”+381641234567”;
S.S01.PME=1
<LN=”Banjica”
S.SLN=1
S.P=30
S.SE=1
S.SME=0
S.S01.N=”+381641234567”
S.S01.PME=1
OK
V2.1 22.03.2012
13.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
Primer: provera SMS podešenja:
->
?LN;?S.S01.N;?S.S01.PME
<LN=”Banjica”
S.S01.N=”+381641234567”
S.S01.PME=1
OK
V2.1 22.03.2012
14.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
5.3.
Komanda
Ix.S
Ix.N
Ix.C
Ix.CT
Ix.FL
Ix.FH
Ix.MH
Ix.ML
Ix.MCT
Ix.WBM
Ix.CAE
Ix.Dn
Podešavanja digitalnih ulaza
Opis
Očitavanje stana ulaza (Input x State)
Ime ulaza (Input x Name)
Brojač impulsa ulaza (Input x Counter)
Granična vrednost brojača impulsa ulaza pri
čijem dostizanju se generiše alarm (Input x
Counter threshold)
Vreme koje je potrebno da protekne po
uspostavi niskog nivoa signala kako bi se
stanje na ulazu smatralo stabilisanim na
niskom nivou (Input x Filter Low)
Vreme koje je potrebno da protekne po
uspostavi visokog nivoa signala kako bi se
stanje na ulazu smatralo stabilisanim na
visokom nivou (Input x Filter High)
Tekst alarmne SMS poruke u slučaju
uspostave visokog nivoa signala na ulazu
(Input x Message High)
Tekst alarmne SMS poruke u slučaju
uspostave niskog nivoa signala na ulazu
(Input x Message Low)
Tekst alarmne SMS poruke u slučaju
dostizanja granične vrednosti brojača
impulsa ulaza (Input x Message Counter
Threshold)
Vreme koje uređaj čeka od slanja alarmne
SMS poruke na jedan, do slanja na sledeći
odredišni broj. U slučaju potvrde prijema
alarmne SMS poruke pre isteka ovog
intervala, uređaj prekida slanje SMS poruka
vezanih za trenutni alarm. Potvrda prijema
alarmne SMS poruke se obavlja pozivom sa
bilo kog odredišnog broja (Input x Wait
Between Messages)
U slučaju da je ovaj parameter setovan,
alarmne SMS poruke će biti slate na
odredišne brojeve sve do potvrde prijema
alarmne poruke (Input x Cyclic Alarming
Enable)
Odredišni broj (Input x Destination n)
(nє{1,8})
V2.1 22.03.2012
Vrednost
0.1
string
Jedinica
10 msec
10 msec
string
do 15 karaktera
string
do 15 karaktera
string
do 15 karaktera
0-255
min
0
1
15.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
Napomena:
Hardverska platforma
SMS Reporter 686
SMS Reporter 110
SMS Reporter 240
Podržane vrednosti parametra x
{1,8}
{1}
{1,4}
Primer: podešavanje digitalnog ulaza 1 da alarmira prelazak sa niskog na visoki nivo
ulaznog signala:
->
I1.FL=50;I1.FH=50;I1.MH=”IN 1 ON”;I1.D1=”+381641234567”
<I1.FL=50
I1.FH=50
I1.MH=”IN 1 ON”
I1.D1=”+381641234567”
OK
V2.1 22.03.2012
16.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
5.4.
Podešavanja analognih ulaza
Komanda
AI.R
AIx.S
AIx.V
Opis
Referenca AD konvertora (Analog Input
Reference)
Očitavanje digitalnog stanja analognog ulaza
(Analog Input x State)
Očitavanje analogne vrednosti (Analog Input
x Value)
AIx.TYPE Tip analognog ulaza (Analog input x Type)
Očitavanje izmerenog napona/struje na ulazu.
Da li će se ovom komandom očitavati napon
AIx.VCV
ili struja zavisi od tipa analognog ulaza
(Analog Input x Voltage/Current Value)
AIx.N
Ime analognog ulaza (Analog Input x Name)
Granica za odlučivanje o digitalnom stanju
AIx.T
ulaza (Analog Input x Threshold)
Histerezis za odlučivanje o digitalnom stanju
AIx.H
ulaza (Analog Input x Hysteresis)
Vreme koje je potrebno da protekne po
uspostavi niskog nivoa signala kako bi se
AIx.FL
stanje na ulazu smatralo stabilisanim na
niskom nivou (Analog Input x Filter Low)
Vreme koje je potrebno da protekne po
uspostavi visokog nivoa signala kako bi se
AIx.FH
stanje na ulazu smatralo stabilisanim na
visokom nivou (Analog Input x Filter High)
Tekst alarmne SMS poruke u slučaju
AIx.MH uspostave visokog nivoa signala na ulazu
(Analog Input x Message High)
Tekst alarmne SMS poruke u slučaju
AIx.ML uspostave niskog nivoa signala na ulazu
(Analog Input x Message Low)
Vreme koje uređaj čeka od slanja alarmne
SMS poruke na jedan, do slanja na sledeći
odredišni broj. U slučaju potvrde prijema
alarmne SMS poruke pre isteka ovog
AIx.WBM intervala, uređaj prekida slanje SMS poruka
vezanih za trenutni alarm. Potvrda prijema
alarmne SMS poruke se obavlja pozivom sa
bilo kog odredišnog broja (Analog Input x
Wait Between Messages)
AIx.CAE U slučaju da je ovaj parameter setovan,
alarmne SMS poruke će biti slate na
odredišne brojeve sve do potvrde prijema
alarmne poruke (Analog Input x Cyclic
V2.1 22.03.2012
Vrednost
Jedinica
0 (Vref=2.5V)
1 (Vref=1.5)
0-4095
0-Voltage
1-Current
mV/10uA
0-4095
0-500
10 msec
10 msec
0-255
min
0,1
17.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
AIx.Dn
Alarming Enable)
Odredišni broj (Analog Input x Destination n)
(dє{1,8})
Napomena:
Hardverska platforma
SMS Reporter 686
SMS Reporter 110
SMS Reporter 240
Podržane vrednosti parametra x
{1,6}
-
Slika 4. - Ulazno kolo za merenje analognih signala
Slika 5. - Formiranje digitalnog stanja analognog ulaza
V2.1 22.03.2012
18.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
Type
voltage
voltage
current
current
Vref[V]
1.5V
2.5V
1.5V
2.5V
min
0V
0V
0mA
0mA
Max
6V
10V
30mA
50mA
Tabela 7. - Opsezi merenja napona i struja
Proračun vrednosti praga T i histerezisa H se vrši na sledeći način:
•
Naponski ulaz
 T [V ]

 H [V ]

T = round 
⋅ 4095 H = round 
⋅ 4095
 4 * Vref

 4 * Vref

•
Strujni ulaz




T [ mA]
H [ mA]
T = round 0.2 ⋅
⋅ 4095 H = round 0.2 ⋅
⋅ 4095
4 * Vref
4 * Vref




round () – Operacija zaokruživanja realnog broja na najbližu celobrojnu vrednost.
Primer: proračun vrednosti praga T i histerezisa H za naponski ulaz, Vref=2.5V i
željene vrednosti T[V]=5V i H[V]=0.2V:
 5V

T = round 
⋅ 4095 = 2047
4
*
Vref


 0.2V

H = round 
⋅ 4095 = 82
4
*
Vref


Primer: podešavanje analognog ulaza 1 da alarmira prelazak vrednosti ulaznog
napona preko 5V:
->
AI.R=0;AI1.TYPE=0;AI1.T=2047;AI1.H=82;AI1.MH=”AIN 1 >5V”;
AI1.D1=”+381641234567”
<AI.R=0
AI1.TYPE=0
AI1.T=2047
AI1.H=82
AI1.MH=”AIN 1 >5V”
AI1.D1=”+381641234567”
OK
V2.1 22.03.2012
19.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
5.5.
Komanda
Ox.S
Ox.N
Ox.PD
Podešavanja relejnih izlaza
Opis
Očitavanje i zadavanje stanja relejnog izlaza
(Output x State)
Naziv relejnog izlaza (Output x Name)
Period držanja zatvorenog kontakta relejnog
izlaza posle aktivacije. Ukoliko je ovaj
parameter 0, po aktiviranju, relejni izlaz će
ostati trajno u stanju zatvorenog kontakta
(Output x Pulse Duration)
Napomena:
Hardverska platforma
SMS Reporter 686
SMS Reporter 110
SMS Reporter 240
Vrednost
Jedinica
0,1
10 msec
Podržane vrednosti parametra x
{1,6}
{1}
{1,2}
Primer: podešavanje relejnog izlaza 1 da po aktiviranju drži zatvoren kontakt 5
sekundi:
->
O1.PD=500
<O1.PD=500
OK
Primer: držanje zatvorenog kontakta 5 sekundi, relejnog izlaza 1:
->
O1.S=1
<O1.S=1
OK
Primer: trajno zatvaranje kontakta relejnog izlaza 1:
->
O1.PD=0;O.S=1
<O1.PD=0
O1.S=1
OK
V2.1 22.03.2012
20.
SMS Reporter - Uputstvo za upotrebu
6. Tehničke karakteristike
GSM
Izlazna snaga
SIM kartica
Serijski interfejs
Startna serijska brzina
Analogni ulazi
Digitalni ulazi
Relejni izlazi
Antenski priključak
LED indikacija
Napajanje
Priključne kleme
Potrošnja
Zaštita
Temperaturni opseg
Montaža
V2.1 22.03.2012
SIMCOM SIM300DZ
Tri-Band GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz
Kompatibilan sa GSM phase 2/2+ standardom
Class 4 (2W na 900MHz)
Class 1 (1W na 1800/1900MHz)
Mini SIM, 1.8V/3.0V
DB9 ženski konektor, RS232 DCE
9600 bps, 8N1
Ulazi sa zajedničkom masom, softverski podesivi:
- strujni ulazi 0-30mA ili 0-50mA
- naponski ulazi 0-6V ili 0-10V
Ulazi sa zajedničkom masom, optokaplerski razdvojeni
Nominalno 12V DC – 24V DC max 30V DC
Logička 0 – Napon ulaza < 4V DC
Logička 1 - Napon ulaza >5V DC
Brojački režim: 0 - 65535 impulsa
Releji sa NO kontaktima, 5A, 30V DC / 250V AC
Impulsni rad sa intervalom od 10ms do 11minuta
SMA ženski, GSM 50Ω antenna sa 3m kabla u
kompletu.
Power ON, GSM ON, Ready, Busy
Jednosmerni napon u opsegu od 8 do 30V
Rastavljive u rasteru 5mm, 2.5mm2
Mirno stanje 0.2W, maksimalna 3W
IP40
od -20°C do +75°C od 0 do 95% RH (bez kondenzacije)
DIN šina 35mm
21.
Download

Uputstvo - SMS Reporter