alarmni sistemi
5
Kontrolni paneli i šifratori
PARADOX - Imperial |Digiplex EVO | SP Series | Magelan | Esprit | Honeywell
32
Senzori
Digitalni Senzori | Analogni Senzori
Specijalizirani Senzori i Dodaci | Magnetni kontakti
37
Sirene i panik tasteri
39
IP monitoring
41
Dodaci
www.sectron.com
www.sectron.co.rs
01
INTEGRISANI SIGURNOSNI SITEMI IMPERIAL
KONTROLNI pANELI
V32 Kontrolni panel za integrisani sistem Imperial
TM
Imperial sistem je dizajniran da pruži pravu integraciju autоmatizacije Hоme Security sistema, kоntrоle
pristupa i kоmunikacije najnоvije tehnоlоgije.
Nоvi sistem je jednоstavan za prоgramiranje, оdržavanje, funkciоnisanje i upravljanje.
Imperial je sistemsko rešenje kоje se u pоtpunоsti prilagоđava pоtrebama, bez оbzira da li je namenjeno za
privatne stambene ili kоmercijalne zgrade.
Arhitektura sistema je dizajnira tako da bude laka za instaliranje i uklanjanje prоblema, čime se
smanjuje rad i trоškоvi instalacije, prоgramiranje i оdržavanje.
Firmver-i svih mоdula za kоntrоlu sistema mоgu biti izmenjeni i nadograđeni preko magistrale
komunikacija.
Svi sistemski mоduli su razvijeni u skladu sa standardnim instalacije DIN-Rail, štо dоvоdi dо instalacije
kоja štedi prоstоr i оmоgućava jednоstavan pristup i zamenu modula, i nudi ugоdnu viziju sistema.
• Imperial kućnom automatizacijom rukovodi
MАMА softver koristeći MАMА izlazne module
koji kontrolišu sve visoko i nisko naponske izlaze
i MАMА zidne svičeve. Zajedno ovi moduli nude
potpunu kontrolu osvetljenja, motora, žaluzina
(više pozicija a ne samo otvoren ili zatvoren),
sisteme za navodnjavanje, uređaje za grejanje,
klima uređaje i druge sisteme
• Kontrola pristupa
Autоnоmija sistema za rad nezavistan RS-485
izlaz
Kоntrоla dо 64 vrata
Pоdržava 4000 kartica kоntrоle pristupa
256 nivоa pristupa
256 raspоreda memоrija za 32.000 dоgađaja za
kоntrоlu pristupa
4-žična veza između mоdula
kоntrоlera i čitača kontrole pristupa
Anti-passback
Door trap (man trap) applications
32 particije
384 zona (8 zona na kontrolnoj tabli)
999 korisničkih šifri
Memorija za 2000 događaja
Ugrađen izlaz za telefonsku liniju
Komunikacione mogućnosti
Ugrađen TCP / IP komunikacioni port
(10/100Mbps) za upload/download preko
IP veze, reporting događaja u
Paradox IР monitoring prijemnik (IPR512),
nadogradnja sistema
Podržava PCS200 GPRS / GSM
komunikacioni modul. Može da se koristi
u kombinaciji sa glasovnim modulom VDMP3
Patentiran birač
2 istovremenih lokalnih/ udaljenih
konekcija kroz Softver BabyWare
• Multibus
4-žična 13.8VDC šifrovana komunikaciona
magistrala
Upgrade firmvera lokalno ili udaljeno preko IP /
GPRS veze
Podrška do 511 bus modula
SISTEMSKI SOfT vER
BabyWare Softver za programiranje i upravljanje sistemom Imperial
• Upload/download kroz GPRS (38K/bps), IP
(128Kbps) ili USB 2.0 (do 12M/bps)
• Mogucnost da se vežu do 8 PC korisnika
(samo za Imperial sistem)
• Isti softver za korisnike i instalatere
• Forma i rad usmereni u cilju lake upotrebe
odstrane krajnjeg korisnika
• Alati za monitoring i upravljanje
• Brzo sortiranje, pretraživanje i štampanje
sistemskih podataka
• Mnoštvo naloga i korisnika
• Kontrola firmvera kroz kontrol pane i sistemske
module
01
• Backup podataka
TM
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
5
šIfR ATORI
K07C Kolor LCD šifrator Grafica podržava 32-zone
• Učitavanje slika ili fotografija pomoću SD Slota
• Podrška za dve boje (16-bita) za pozadinu i tekst
• Podrška za kolor displej, sreen save kroz
integrisanu SD memorijsku karticu
• Kompatabilan sa Imperial i Digiplex EVO
• Upgrade firmvera kroz Multibus RS- 485
magistrale sa brzinom 57.6Kbps
• Prikaz statusa 32 particije i 384 zona
• Zone Alarm Displej: zone u alarmu se pokazuju,
čak i kada je sistem pod zaštitom
• Panik alarmi, koji se aktiviraju sa jednim pritiskom
na taster šifratora
• Podržava do 8 jezika opciono tri grupe jezika
• Podesivo pozadinsko osvetljenje, kontrast i zvuk
šifratora
• Dostupan u dve dizajnеrske boje (srebrni i
šampanj)
• Dimenzije (sa zatvorenim vratima): 11,5 сm х 17
сm х 3 сm (4.5in х 6.8in х 1.3in) 6,5 сm х 6,5 сm
2.6in х 2.6in) grafički LCD sa rezolucijom od 128 х
128 piksela
• 1 ugrađen temperaturni senzor za unutrašnju
temperaturu
TM
• 1 zоnski / temperaturni ulaz
• Lak za upravljanje (meni sa tekstualnim
pokazateljima i uputstvima korak po korak)
• Alarmni sat i specijalne napomene
• Mogućnost za davanje do 15 melodija pri
otvaranju vrata, ulazno / izlazno kašnjenje
K651 32-znakovni LCD šifrator sa plavim pozadinskim osvetljenjem
• Povezuje se u Multibus magistralu sa 4-žičnom
13.8VDC šifrovanom vezom, komunikacija
ostvarije brzinom 500bps
• Upgrade firmvera kroz Multibus RS- 485
magistrale brzinom 57.6Kbps
• Sva programiranja se ostvariju kroz BabyWare PC
Softver
• Pokazuje status do 4 particija i 384 zona
• Zone Alarm Displej: zone u alarmu se pokazuju,
čak i ako je sistem pod zaštitom
• 32-znakovni LCD Displej sa programabilnim
labelima i plavim osvetljenjem
• Nezavisno setovanje zvona i pojedinih zona
• 14 one-touch tasterа za akciju
• 3 panik alarma se aktiviraju na jedan dodir
tastature
• Podesivaо pozadinsko osvetljenje, kontrast i
brzina skrolovanja
• 1 adresabilna zona
KONTROLERI z A AUTOMATIz AcIjU
DIM4D/DIM1D
• Povezuje se u Multibus magistralu sa 4-žične
13.8VDC šifrovanom vezom, komunikacija se
ostvaruje brzinom 500bp
• Upgrade firmvera kroz Multibus RS- 485
magistrale brzinom 57.6Kbps
• Programiranje modula se ostvarije kroz
BabyWare PC Softver
01
• Podržava 35 mm DIN rail
• Ugrađeni tasteri za ručno upravljanje sa nivoom
zatamljenja za svaki kanal LED
• LED Displej pokazuje intenzitet zatamljenja
• 3-LED diode za vizuelizaciju statusa modulа
• Labeli za identifikaciju izlaza
• Kućište formata DIN rail sa mobilnim terminalima
za brzu, sigurnu, uređenu i ekonomičnu
instalaciju
DIM4D
1 kanalni dimer modul
4 kanalni dimer modul
Upotreba
Kontrola faze
Kontrola fluoroscentnih
svetla (0~10V)
Kontrola faze visokog
napona
Izlazna snaga
1000 W 230V / 520 W 120V
1000W 230V / 520W 120V
Maksimalno
opterećenje
4.4 A
15 A
TM
6
DIM1D
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
HV8D 8 kanalni modul za kontrolu motora
• 8 relejnih izlaza za kontrolu visokog napona
(110/240V, 10A rezistivno opterećenje)
• Upgrade firmvera kroz Multibus RS- 485
magistralu brzinom 57.6Kbps
• Kontrola motora do 1/2hp (max 8A)
2 režimа rada: režim relejni izlaz i režim prekidač
režim relejni izlaz: - kontrola 8 Visoko naponskih uređaja režim prekidač - Izlazne parice za
kontrolu 4 prekidača za gore/dole
• Programiranje modula se ostvaruje kroz
BabyWare PC Softver
• Ugrađena Funkcija za kalibraciju za vreme
otvaranja/zatvaranja
• Hitno zaustavljanje
TM
• 8 ugrađenih tasterа za ručno upravljanje za svaki
izlaz ponaosob (pozadinsko osvetljenje pokazuje
status)
• 3-LED diode za vizuelizaciju statusa modulа
• Labeli za identifikaciju izlaza
• Povezuje se u multibus magistralu sa 4-žičnom
13.8VDC šifrovanom komunikacionom vezom
brzinom 500bps
• Podržava 35 mm DIN rail magistralu za montažu
LV8D 8-izlazni niskonaponski relejni modul
• Kontrola 8 relejnih izlazna kontakta (0-24V AC/
DC, 250mA svaki)
• Povezuje se u Multibus magistralu sa
-žičom13.8VDC šifrovanom komunikacionom
vezom brzinom 500bps
• Upgrade firmvera kroz Multibus RS- 485
magistrale brzinom 57.6Kbps
• Programiranje modula se ostvaruje kroz
BabyWare PC Softver
TM
za brzu, sigurnu, uređenu i ekonomičnu
instalaciju
• Podržava 35 mm DIN rail
• Ugrađeni tasteri za ručno upravljanje nivoa
zatamljenja
• LED Displej pokazuje intenzitet zatamljenja
• 3-LED diode za vizuelizaciju statusa modulа
• Labeli za identifikaciju izlaza
• Kućište formata DIN rail sa mobilnim terminalima
KONTROLERI z A zIDNU MONTA ŽU
MSA4H/ MSA8H
• Horizontalan ili vertikalan položaj modula, tako
da odgovara svim zahtevima dizajnera
• Postavljanje tastera u prekidač režim (1 taster za
uključenje / isključenje)
• Switch režim (1 taster za uključenje / drugi taster
za isključenje)
• LED pozadinsko osvetljenje tasterа za
identifikaciju statusa prilikom aktivacije
• Pozadinsko osvetljenje tasterа za identifikaciju u
mraku
Upotreba
TM
• Povezuje se u Multibus magistrale sa 4-žičnom
13.8VDC šifrovanom vezom, komunikacija se
ostvarije brzinom 500bps
• Upgrade firmvera kroz Multibus RS- 485
magistralu brzinom 57.6Kbps
• Programiranje modula se ostvarije kroz
BabyWare PC Softver
• 3-LED diode za vizuelizaciju statusa modulа
• Labeli za identifikaciju na svaki taster
MSA4H/V
MSA8H/V
4 tasterski kontroler za zid
8 tasterski kontroler
4 tasterа za kontrolu svakog izlaza
(osvetljenje, prskalica i dr) ili
makro (grupa izlaza)
8 tasterа za kontrola svakog izlaza
(osvetljenje, navodnavanje sistemа i
dr.) ili makro (grupa izlaza)
01
MVCA2 2-kanalni zidni dimer
• 2 dimerа, sa pritiskom za uključenje/isključenje za
upravljanje izlazima, osvetljenjem ili roletnama,
kao i upravljanje makroima (grupama izlaza)
• 8 svetlosnih dioda za svaku poziciju na dimeru za
Indikaciju intenziteta svetla ili položaj roletne
• Pozadinsko osvetljen taster za podešavanje
osvetljenja
• Povezuje se u Multibus magistrale sa 4-žičnom
13.8VDC šifrovanom vezom, komunikacija se
ostvarije brzinom 500bps
• Upgrade firmvera kroz Multibus RS- 485
magistralu brzinom 57.6Kbps
• Programiranje modula se ostvarije kroz
BabyWare PC Softver
• 3-LED diode za vizuelizaciju statusa modulа
• Globalni taster na svakom dimeru za kontrolu
alternativnog uređaja ili makro
TM
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
7
MCB1H Kombinovani zidni panel sa 1 dimerom/4 tasterа
• Kombinuje 4 tasterа i 1 dimer za kontrolu svakog
izlaza (osvetljenje, prskalica i dr) ili makroa (grupa
izlaza)
• Postavljanje tastera u prekidač režim (1 taster za
uključenje / isključenje) ili
• Switch režim (1 taster za uključenje / drugi taster
za isključenje)
• Dimer ima funkciju za uklj./isključenje
• LED pozadinsko osvetljenje tasterа za
identifikaciju statusa
TM
• 8-LED diodni Displej za vizuelizaciju intenziteta
svetlosti ili položaj tasterа
• Taster za korekciju intenziteta LED osvetljenja
• Povezuje se u Multibus magistrale sa 4-žičnom
13.8VDC šifrovanom vezom, komunikacija se
ostvarije brzinom 500bps
• Upgrade firmvera kroz Multibus RS- 485
magistralu brzinom 57.6Kbps
• Programiranje modula se ostvarije kroz
BabyWare PC Softver
• 3-LED diode za vizuelizaciju statusa modulа
• Labeli za identifikaciju svakog taster
• Globalni taster za kontrolu ostalih uređaja ili
makroa kroz dimer
MODULI z A KONTROLU pRISTUpA
ACM24D Modul za kontrolu pristupa za 2-vrata /4-čitača
• Maksimalno rastojanje od kontrolnog panela V32
(1000m/3000ft);
• Modul obrađuje informacije lokalno, što
osigurava najbrže vreme odziva
• Zajednički transformator daje mogućnost
modulima da koriste AC (od 16 do 24VAC)
napajanje na celom sistemu
• Podržava konekciju za dvoja vrata
• Upgrade firmvera na licu mesta
• SAS režim
• 4-žična veza između modula i čitača kartica na
kontrolnoj tabli
• Jedan port čitača podržava do četiri R910 i /ili
R915 4-žična čitača kartica(do 500 mA)
• 4 ulaza - 2 za REX uređaje i 2 vratna kontakta
TM
• 2.85A pulsno napajanje
• 2 izlaza za kontrolu elektro mehanizma za
zaključavanje (6-12VDC po 1A svaki)
• Džamper za kontrolu snage na izlazu kontrolera
elektro mehanizma za zaključavanje (interno ili
eksterno napajanje
• 2 spoljna negativna okidača:
PGM kontakt ili taster za otključavanje vrata
• Podržava standard 35 mm DIN rail za montažu
• 2 Ugrađena tasterа za ručno zaključavanje i
otključavanje vrata (pozadinsko osvetljenje na
tasteru pokazuje status)
• 5-LED Displej za status modula
• 4- LED Displej za status čitača
• Status napajanja i status baterije
• Mogućnost izbora struje za punjenje baterije
(300mA/500mA)
• Labeli za identifikaciju vrata
RW485D Wiegand - RS-485 Konvertor
• Konvertuje do 2 standardna 26 bit Wiegand
čitača za rad sa Imperial sistemom
• Nije neophodno programiranje modula (DIP ključ
za izbor napona 5V/12V)
• Podržava 35 mm DIN magistralu za montažu
01
TM
8
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
• 7-LED diode za vizuelizaciju statusa modulа
• Upgrade firmvera kroz CV4USB konvertor
• Labeli za identifikaciju svakog čitača
R910/R915 Bezkontaktni čitači
• Samo 4 žice za vezu (pri korišćenju sa DGPACM12
ili više)
• Izuzetno otporan na atmosferske uslove (gumene
zaptivke)
• Upgrade firmvera na lice mesta kroz CONV4USB
i WinLoad
• Do 10cm domet čitanja bezkontaktnih kartica
CR-R702-A
• Podesiva intenzitet svetla (crvena/zelena) i
Frekvencija buzzer-a
• Trobojni LED Displej
R910
R915
4-žični Bezkontaktni čitač za unutrašnju/spoljašnju
montažu
4-žični bezkontaktni čitač sa šifratorom za
unutrašnju/spoljnu instalaciju
Tri režimа rada:
Samo kartica
Samo kod
Kombinacija kod i kartica
Dostupan u tri boje: Beo/Crn/Srebrn
C702/C706/C704 Bezkontaktne kartice i privezak za ključeve
Model
C702
C706
C704
Standardna bezkontaktna
kartica
Obostrano sjajna ISO
kartica
Bezkontaktni
privezak za ključeve
Veličina
Materijal
CR80
CR80
–
pasivna
pasivna
pasivna
Bela fleksibilna plastika
Bela fleksibilna plastika
Plavо prozračno kućište
–
Da
–
Paradox
Paradox
Paradox
Mogućnost za
štampu
Protokol
RAC1/RAC2
RAC1: Udaljeno upravljanje sa ugrađenom
RAC2: Dvosmerno daljinsko upravljanje
karticom za kontrolu pristupa
Magellan sa ugrađenom karticom zakontrolu
pristupa
• Vodootporno, stilska plava plastika sa osvetljenim
tasterima
• Obavlja do 5 različitih akcija
• Label identifikacije nosioca na daljinskom
upravljaču
• Ugrađen primopredajnik
• Domet u tipičnom stambenom okruženju:
• 45 m с MG5000/MG5050
• 60m с MG-RTX3
• Ugrađena kartica za kontrolu pristupa (daljinski
se koristi kao čitač kartica i kaokartica za kontrolu
pristupa)
• Ugrađen primopredajnik
• Daje status sistema vizuelno (LED) i kroz zvuk
• Pritiskom tasterа „Status” u bilo koje vreme
dobijate status sistema
• Obavlja do 6 različitih akcija za svako udaljeno
upravljanje
• Label identifikacije nosioca na daljinskom
upravljaču
• Kompaktan, vodootporan dizajn sa osvetljenim
tasterima
• Domet u tipičnom stambenom okruženju:
• 45 m с MG5000 / MG5050 / MG-RTX3
• Ugrađena kartica za kontrolu pristupa (daljinski
se koristi kao čitač kartica i kao kartica za kontrolu
pristupa)
01
R AšIRITEL jI
RTX3 Bežični modul raširitelj
• Osigurava do 32 bežičnih zona
• Monitor statusa baterije, sabotaže i izlaza
• Kompatabilan sa svim predajnicima MAGELLAN
uključujući i 2WPGM
• Vizuelizacija jačine signala
• Upgrade firmvera na licu mesta kroz CV4USB
• Indikator i tester nivoa šuma
• Monitor etra za radio ometanje
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
9
ZX32D / ZX16D / ZX8D
Model
ZX32D
ZX16D
ZX8D
32 zonski raširitelj
16 zonski raširitelj
8 zonski raširitelj
Broj dodatih zona
32
16
8
Upgrade firmvera
raširitelja
Da
Da
Da
Indikator statusa zone
32
16
8
Programabilni izlazi
–
–
–
Montažni format
DIN
DIN
DIN
Labeli za svaku zonu
32
16
8
MODULI z A DETEKcIjU pOKRETA
DMI50/DMI60/DMI70/DGI85/DG467
DMI50
DMI60
Karakteristike
01
DGI85
DG467
DMI50
DMI60
DMI70
DGI85
DG467
Digitalni senzor
pokreta sa
dva elementa
Digitalni senzor
pokreta
sa četiri
elementa
Digitalni senzor
pokreta
visoke
sigurnosti
Spoljašnji
digitalan
senzor
pokreta
360° digitalan
plafonski senzor
pokreta
Digitalanа detekcija pokreta
Da
Da
Da
Da
Da
Digital Shield algoritam
Da
Da
Da
Da
Da
Automatska obrada impulsa signala
Da
Da
Da
Da
Da
Automatska temperaturna kompenzacija
Da
Da
Da
Da
Da
Presek geometrija senzora
–
Da
–
–
–
Dupla obrada signala
–
–
Da
Da
Da
Digitalana dvostruka suprotna detekcija
–
Da
Da
Da
–
Adresiranje
Adresiranje
Adresiranje
Adresiranje
–
do 40 kg
do 40 kg
–
Specijalne Funkcije
Otkrivanje kućnih ljubimaca
Metalni ekran protiv elektromagnetnih
mešanja
Broj senzornih elemenata
Domet
Ugao pokrivanja
10
DMI70
–
Da
Da
Da
Da
–
2
4
2
Dva dvostruka
suprotna
2
12 x 12 m
12 x 12 m
11 x 11 m
11 x 11 m
7 m pri visini
2.4 m 11 m pri
visini 3.7
110°
110°
90°
90°
360°
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
NApA jANjE I DODAcI
HUB4D Hub i bus modul izolator
• Podeljen sistemski bus na 4 optička- galvanska
izlaza. (ако jedan od izlaza padne ostali
produžavaju da funkcionišu normalno
• Jedan ulaz, 4 izolirana izlaza
• Svaki izlazni port osigurava komunikaciju do
900m (3000ft)
• Optički izolirani portovi osiguravaju zaštitu od
prenapona
TM
• Podržava 35 mm DIN magistrale za montažu
• Tasteri za ručno aktiviranje/deaktiviranje svakog
od izlaza
• 4-LED diode za vizuelizaciju statusa izlaza
• 3-LED diode za vizuelizaciju statusa modulа
• Labeli za identifikaciju svakog izlaza
• Upgrade firmvera na licu mesta preko sistemskog
bus magistrale (RS-485)
PS27D 4-izlazni 2.85A napojni modul
• 2.85A pulsno napajanje
• Upgrade firmvera na licu mesta
• Zajednički transformator daje mogućnost
modulima da koriste AC (o 16 do 24VAC)
napajanje na celom sistemu
• Podržava 35 mm DIN magistralu za montažu
• 4 pomoćna izlaza po 500mA svaki
• Pomoćni izlazi mogu da se koriste paralelno sa
glavnim radi povećanja ukupne snage
• LCD za vizuelizaciju voltaže i amperaže svakog
izlaza, zbir paralelnih izlaza ili zbir svih izlaza
• Pomoćni izlazi mogu da budu korišćeni kao
programabilni PGM-i
• 4 tasterа za ručno aktiviranje deaktiviranje
svakog od pomoćnih izlaza
• 5-LED dioda za vizuelizaciju statusa modulа
• Kontinuiran monitoring statusa (AC, baterija,
slaba baterija i ograničenje na pomoćnim
izlazima)
• Izbor struje punjenja akumulatorske baterije
• Labeli za identifikaciju svakog izlaza
TEMP07 Senzor za spoljnu temperaturu
• Senzor za merenje spoljne temperature na
šifratoru Grafica (K07).
• Povezuje se na temperaturni/zonski ulaz
šifratora
• Može da se veže do 30.5 metara od šifratora
DB608D DIN metalna kutija
• Specijalno dizajnirana za montažu na DIN Module
• Poslednja linija se koristi za lak pristup do baterije
• Višestruki moduli mogu da budu organizovani u
bilo kom redosledu
• 60 cm х 76 cm х 26 cm (24in х 30.4in х 10in)
01
TM
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
11
01
12
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
DIGIPLEX EVO BUS SYSTEM
KONTROLNI pANELI DIGIpLE X EvO
EVO192 Kontrolni paneli Digiplex EVO sa 192 zone
Digiplex EVO sistemi pružaju najviši nivo zaštite objekata, luksuznih rezidencija i svih drugih mesta,
Gde je potrebno obezbediti maksimalnu sigurnost. Ovi sistemi su dizajnirani da budu jednostavni
za korišcenje sa modularnim konceptom tako da omogucavaju brzu, jednostavnu i laku instalaciju,
održavanje i širenje.
• 8 zonskih ulaza (16 sa dupliranjem zona) proširivo
do 192 preko 4 žicne komunikacione magistrale
• Mogucosti za sistem kontrole pristupa
• Podržava internet modul IP100 i GSM/ GPRS
komunikatore iz serije PCS i glasovni modul
VDMP3
senzora direktno na PGM 1
• Podržava do 8 particija
• Podržava do 254 modula za proširenja
• Podržava do 999 korisnickih šifara
• Podržava do 999 daljinskih komandi
• Unapredenje softvera preko 307USB i WinLoad-a
• Memorija za 2048 dogadaja
• Kompatabilan sa NEware V4.0 ili novijim
• Ugraden casovnik sa baterijom
• Mogucnost automatskog prebacivanja letnjeg/
zimskog vremena
• 1.7 impulsno napajanje
• 5 programabilnih(PGM) izlaza na ploči
• Dugme za softverski reset (podešava Fabričke
vrednosti i resetuje centralu)
Proširivo do 250
• 1 kontrolisani izlaz za sirenu, i za telefonsku liniju
• Dugme za aktiviranje/deaktviranje naponskog
izlaza
• Mogućnost povezivanja požarnih
TM4 Šifrator sa senzorskim ekranom – NA SRPSKOM JEZIKU
• Novi korisnički interfejs sa ikonama
• Intuitivan korisnički interfejs, baziran na
Ikonama, upravljan preko menija senzorskog
ekrana
• 4.3-inča (10.9cm) širokoekranski displej sa jarkim
bojama
• Kompatabilan sa alarmnim centralama EVO192
• Prilagodljivi nazivi za: zone, grupe, korisnike i
PGM programabilne izlaze
• Mogućnost upravljanja do 8 PGM programabilnih
izlaza
• Slot za SD karticu za postavljanje korisničkih tema
i tonova, slika, kao i za unapređenje softvera
• Podržava planove spratova
• Zonski/temperaturni ulaz za povezivanje
detektora ili temperaturnog senzora TEMP07
• Individualni prevod preko web interfejsa
TM40 Šifrator sa senzorskim ekranom – NA SRPSKOM JEZIKU
• Tanak, elegantan dizajn
• Intuitivan korisnički interfejs, baziran na ikonama,
upravljan preko menija senzorskog ekrana
• 4.3-inča (10.9cm) širokoekranski displej sa jarkim
bojama i rezolucijom 480 x 272 piksela
• Kompatabilan sa alarmnim centralama EVO192
V2.16 ili više
• Podržava do 32 plana sprata
• Prilagodljivi nazivi za: zone, grupe, korisnike i
PGM programabilne izlaze
• Kontrola do 8 PGM izlaza
• Mogućnost unapredenja softvera preko micro SD
kartice – memorija moćan FPGA procesor
• Temperaturni senzor za temperaturu u prostoriji
• 1 zonski/temperaturni ulaz za povezivanje
detektora ili spoljnog temperaturnog senzora
TEMP07
• Individualni prevod preko web interfejsa
01
• Za montažu na površinu, dimenzije: 12.4 x 8.1 x
1.6 cm (4.9 x 3.2 x 0.7 in.)
• Metalni prednji panel sa 3 finiša: poliran
aluminijum, crni , i beli aluminijum
• Podržava WinLoad, ali ne i NEware
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
13
K656 Šifrator osetljiv na dodir
• Tasteri osetljiv na dodir sa LED svetljenjem
• Interfejs za mnogo jezika
• Kompaktni dizajn sa cistim linijama
• Dodeljivanje jednoj ili više particija u sistemu
• Vizuelizacija zona u alarmu
• 1 adresabilna zona i 1 PGM izlaz
• Mogucnost za upload/download preko
instalaterskog softvera
• Nezavisno podešavanje zvona zona
• Mogucnost unapredenja softvera preko Paradox
InField softvera
• Pojednostavljeno programiranje daljinskih
komandi
• Tasteri za aktivaciju jednim dodirom
• 3 panik alarma, koji se aktiviraju jednim dodirom
• Podesiv osvetljaj, kontrast i brzina listanja
• Prikazuje vreme u 12 ili 24 satnom formatu
• 32-simbola plavi LCD ekran
Grafica K07C + TEMP07
K07C Kolor LCD šifrator Grafica podržava 32-zone
• Podrška za dve boje (16-bita) za pozadinu i tekst
• Alarmni sat i specijalne napomene
• Podrška za kolor displej, sreensaver kroz
integrisanu SD memorijsku karticu
• Mogućnost zadavanja do 15 melodija pri
otvaranju vrata, ulazno kašnjenje/izlazno
kašnjenje
• Kompatabilan sa Imperial i Digiplex EVO
• Upgrade firmvera kroz Multibus RS- 485
magistralu brzinom 57.6Kbps
• Prikaz statusa za 32 particije i 384 zona
• Zone Alarm Displej: zone u alarmu se pokazuju,
čak i ako je sistem pod zaštitom
• 1 Ugrađen temperaturni senzor za unutrašnju
temperaturu u prostoriji
• 1 zonski / temperaturni ulaz. Povezuje se uređaj
za detekciju ili TEMP07
• Lak za upravljanje (meni sa tekstualnim
pokazateljima i uputstva korak po korak)
• Panik alarmi, koji se aktiviraju sa jednim pritiskom
na taster šifratora
• Podržava do 8 ugrađenih jezika opciono u tri
grupe jezika
• Podesivo pozadinsko osvetljenje, kontrast i zvuk
šifratora
• Dostupan u dve dizajnerske boje (srebrna i
šampanj)
• Dimenzije (sa zatvorenim vratima): 11,5 сm х 17
сm х 3 сm (4.5in х 6.8in х 1.3in) 6,5 сm х 6,5 сm
(2.6in х 2.6in) grafički LCD sa rezolucijom od 128
х 128 piksela
К641 SRP/ENG: 32-karakterni LCD šifrator
• 32-karakterna LCD šifrator sa programabilnim
labelima (posrestvom ključa za programiranje,
WinLoad, NeWare ili modul za slanje podataka)
• Dostupan na srpskom ili engleskom jeziku
• 3 panik alarma, aktiviraju se jednim pritiskom
tastera
• Imenovanje jednog ili više delova sistema
• Podešavanje pozadinskog osvetljenja, kontrastа i
brzine skrolovanja
• 1 adresabilna zona i 1 PGM izlaz
• Pokazuje vreme u 12 ili 24 satnom formatu
• Nezavisan zvuk za zonu
01
14
• 14 tastera sa brzim funkcijama
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
К641R: 32-karakterni LCD šifrator sa ugrađenim čitačem za kontrolu pristupa
• 32-karaktera LCD šifrator sa programabilnim
labelima (posredstvom ključ za programiranje,
WinLoad, NeWare ili modul za slanje podataka)
• Pokazuje vreme u 12 ili 24 satnom formatu
• Ugrađen čitač kartica. Samo prinesete karticu
direktno na šifrator
• Dostupan na srpskom ili engleskom jeziku
• Pristup preko kartice i/ili koda za pristup
• Pridruživanje jednoj ili više particija
• 1 adresabilna zona i 1 PGM izlaz
• Uključenje/isključenje kroz karticu za kontrolu
pristupa
• Nezavisan zvuk za zonu
• Kontakt za vrata i zahtev za izlazak
• 14 tastera sa brzim funkcijama
• Izlaz za zaključavanje vrata
• 3 panik alarma, aktiviraju se jednim pritiskom na
taster
• Programabilno planiranje za automatsko
otključavanje
• Podešavanje pozadinskog osvetljenja, kontrastа i
brzine skrolovanja
• Alarmi za ostavljena otvorena vrata ili nasilno
otvorena
BUS SENzORI
DM50/DM60/DM70/DG85/DG467
DM50
DM60
Karakteristike
DM70
DG85
DG467
DM50
DM60
DM70
DG85
DG467
Digitalan senzor
pokreta sa
dva elementa
Digitalan senzor
pokreta
sa četiri
elementa
Digitalan senzor
pokreta
visoke
sigurnosti
Spoljašnji digitalan
senzor
pokreta
360° digitalan
plafonsku senzor
pokreta
Digitalanа detekcija pokreta
Da
Da
Da
Da
Da
Digital Shield algoritam
Da
Da
Da
Da
Da
Automatska obrada impulsnih signala
Da
Da
Da
Da
Da
Automatska temperaturna kompenzacija
Da
Da
Da
Da
Da
Presek geometrija senzora
–
Da
–
–
–
Dvojna obrada signala
–
–
Da
Da
Da
Digitalanо dvostruko suprotno otkrivanje
–
Da
Da
Da
–
Adresiranje
Adresiranje
Adresiranje
Spoljnu instalaciju
–
dо 40 kg
dо 40 kg
–
Specijalne Funkcije
Otkrivanje kućnih ljubimaca
Metalni ekran protiv elektromagnetnih
mešanja
Broj senzornih elemenata
Domet
Ugao pokrivanja
–
Da
Da
Da
Da
–
2
4
2
Dva dvostruka
suprotna
2
12 x 12 m
12 x 12 m
11 x 11 m
11 x 11 m
7 m pri visina
2.4 m 11 m pri
visina 3.7 m
110°
110°
90°
90°
360°
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
01
15
DG457 Digitalan akustičan senzor za staklo
• Dva režimа rada (adresiranje sa kontrolnim
panelom serije Digiplex EVO ili kao konvecionalni
senzor za ostale kontrolne panele)
• Puna analiza zvukova i ultrazvučnog opsega
• 7 digitalnih frekvencija filterа, digitalan
pojačavač nivoa i ocena fluktuacije frekvencije
• Visoka zaštitu od radiofrekvencija i
elektromagnetnih mešanja
• Podešavanje osetljivosti: pokriva do 9 m pri
visokoj i do 4.5 m pri niskoj osetljivosti
• Ključ za zaštitu od spoljnih smetnji
KONTROL A pRISTUpA
ACM12: 4-žični modul za kontrolu pristupa
• Konektor za 1 vrata (čitač kartica, REX, kontakt za
vrata i izlaz za zaključavanje)
• Mogućnost za otključavanje vrata za alarm
požara
• Veza sa 4-žičnim kablom između čitača i modula
ACM12 pri korišćenju čitača R910 ili R915
• Mogućnost za zaštićeni režim (pri gubitku veze,
veze u modulu, vrata se kontrolišu samo sa
odrđenim karticama (do 4))
• Upgrade firmvera na licu mesta kroz CONV4USB
i WinLoad
• Grafik za automatsko otključavanje
• Opcije za ostavljena otvorena ili nasilno otvorena
vrata
• Otključavanje vrata i produženo vreme kašnjenja
• Ovlašćen pristup preko kartice i/ili koda sa R915
• Ugrađenо 1.5А pulsno napajanje
(opcionokontrola napajanja)
• Deljenje transformatora: korišćenje jednog
transformatora za napajanje od strane nekoliko
modulа sa takvim mogućnostima
• Taster za aktiviranje/deaktiviranje dodatnih izlaza
• Uključenje sistema preko kartice i pina sa R915
• Podržava 4-žične i 26-bitne Wiegand čitače
kartica
• Otključavanje vrata ručno preko tastera ili PGM
izlaza
• Metalna kutija 20cm x 25.5cm x 7.6cm
R910/R915 Bezkontaktni čitači
• Samo 4 žice za vezu (pri korišćenju DGP- ACM12
ili viših)
• Izuzetno otporan na atmosferske uslove (sa
gumenim zaptivkama)
• Upgrade firmvera na licu mesta kroz CONV4USB
i WinLoad
• Do 10cm dometa čitanja bezkontaktnih kartica
CR-R702-A
• Podesiv intenzitet svetla (crvena/zelena) i
frekvencija zujalice
• Trobojni LED Displej
R910
R915
4-žični Bezkontaktni čitač za unutrašnju/
spoljnu instalaciju
4-žični Bezkontaktni čitač za šifrator za
unutrašnju/spoljnu instalaciju
Tri režimа rada:
Samo kartica
Samo kod
Kombinacija kod i kartica
Dostupan u tri boje: Beo/Crn/Srebrn
01
CR-R870-A: Bezkontaktni čitač za unutrašnju montažu
• Moduli za kontrolu prisutpa
• Dva LED statusa (crvana i zelena) i zvučni signal
• Samo za unutrašnju montažu
• 26-bita Wiegand, 37-bita Wiegand i podesivi
izlazni format
• Priključni blok
• Do 10cm domet čitanja bezkontaktnih kartica
CR-R702-A
16
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
R885 Bezkontaktni čitač i šifrator
• Izuzetno otporan na atmosferske uslove
• Izlaz za panik alarm
• Tri režimа rada: kao čitač, kao šifrator ili
kombinacija ova dva
• Zaključavanje šifratora posle izvesnog broja
pogrešno unešenog коda
• Ugrađen 12-tasterni šifrator
• Čitača podržava 26- i 37-bit Wiegand Protokole
komunikacije
• Do 10cm (4”) domet čitanja sa ISO
bezkontaktnom karticom
• Programabilne svetlosne diode, pozadinsko
osvetljenje i bazer
• Šifrator podržava 8-, 26- i 37-bit Wiegand
protokole komunikacije
C702/C706/ C704 Bezkontaktne kartice i privezci za ključeve
Model
C702
C706
C704
Standardna
bezkontaktna kartica
Dvostruka sjajna
ISO kartica
Bezkontaktni
privezak za ključeve
Veličina
Materijal
CR80
CR80
–
pasivna
pasivna
pasivna
Bela fleksibilna plastika
Bela fleksibilna plastika
Plavo transparentno kućište
–
Da
–
Paradox
Paradox
Paradox
Mogućnost za
štampu
Protokol
RAC1/RAC2
RAC1: Udaljeno upravljanje sa ugrađenom
RAC2: Dvosmerno udaljeno upravljanje
karticom za kontrolu pristupa
magellan sa ugrađenom karticom za kontrolu
pristupa
• Vodootporna, stilska plava plastika sa
osvetljenjenim tasterima
• Ugrađen primo-predajnik
• Obavlja do 5 različitih akcija
• Pritiskom tasterа Status u bilo koje vreme,
dobijate status sistema
• Label za identifikaciju nosioca na daljinskom
upravljaču
• Ugrađen primopredajnik
• Domet u tipičnom stambenom okruženju:
• Daje status sistema vizuelno (LED) i kroz zvuk
• Obavlja do 6 različitih akcija za svako udaljeno
upravljanje
• Label za identifikaciju nosioca na daljinskom
upravljaču
• Kompaktan, vodootporan dizajn sa
osvetljenjenim tasterima
• 45m sa MG5000/MG5050
• 60m sa MG-RTX3
• Ugrađena kartica za kontrolu pristupa (udaljeno
se koristi čitač kartica i kao kartica za kontrolu
pristupa)
• Domet u tipičnom stambenom okruženju:
• 45 m sa MG5000 / MG5050 / MG-RTX3
• Ugrađena kartica za kontrolu pristupa (udaljeno
se koristi čitač kartica i kao kartica za kontrolu
pristupa)
01
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
17
R AšIRITEL jI
ZX32D/ZX16D/ZX8D/ZX8/ZX4/ZX1
ZX32D
Model
ZX16D
ZX8D
ZX8
ZX4
ZX1
ZX32D
ZX16D
ZX8D
ZX8
ZX4
ZX1
32 zonski
raširitelj
16 zonski
raširitelj
8 zonski
raširitelj
8 zonski
raširitelj
4 zonski
raširitelj
Raširitelj
za 1 zonu
Broj dodatih zona
32
16
8
8
4( 8 с ATZ)
1 ( 2 с ATZ)
Upgrade firmvera raširitelja
Da
Da
Da
–
–
–
Indikator statusa zone
32
16
8
–
–
–
Programabilni izlazi
-
–
–
1
–
–
Kompatabilani sistemi
-
–
–
–
–
–
Imperial
Da
Da
Da
–
–
–
EVO Serija
Da
Da
Da
Da
Da
Da
SP/MG/E serija
–
–
–
Da
–
–
Montažni format
DIN
DIN
DIN
PCB
PCB
PCB
Labeli za svaku zonu
32
16
8
–
–
–
ZC1: Adresabilni magnetni kontakt za vrata/prozore
• 1 adresabilna zona
• Male dimenzije: 74 mm х 20 mm х 35mm
PGM4: Modul raširitelj sa 4 programabilna PGM izlaza
• Kompatabilan sa kontrolnim panelima E55/E65
(V2.00), MG/SP serije (V3.00) i EVO
• 4 programabilnih izlaza sa 5А releom
• Deaktivira PGM posle nastupa događaja ili na
podešavanje sata
• Impulsni PGM izlaz za požarne alarme
• Mogućnost za upgrade firmvera na licu mesta sa
307USB i WinLoad
SpEcIjALNI MODULI
01
LSN4: Modul za glasovnu komunikaciju
• Dvosmerna glasovna komunikacija sa monitoring
centrom
• Zapis do 120 sekundi ispred i posle alarmnog
događaja. Zapis može da bude preslušan od
strane monitoring centra ili korisnika
• Podržava mogućnost za povezivanje do 4
osnovnih podstanica u SUB1 modul
• Pozivanje ili komunikacija sa ostalim
podstanicama
• Daljinski pristup preko telefonа
18
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
(slušanje,dvosmerna komunikacija, uključenje
isključenje i status)
• Zapis i personalizacija audio labela do 8 grupa i
8 korisnika
• Povezivanje muzičkog izvora - za muziku u
pozadini podstanice
• Glasovna obaveštenja za status sistema za vreme
alarma
• Kompatabilan sa kontrolnim panelima serije EVO
SUB1: Podstanica za glasovnu komunikaciju
• Tri tasterа na kućištu za funkcije kao što su
pozivanje, muzika ili proglašenje panike
• Pejdžing taster (veza sa nadzornim centrom i/ili
ostalim podstanicama)
• Panik taster (šalje panik signal u nadzorni centar)
muzike, ostavlja alarmna obaveštenja)
• Taster za upravljanje jačine zvukа
• Mogućnost za dodavanje dodatne podstanica
kao zvučnika za proglašenje sistemskih
obaveštenja ili muzike
• Mute taster (zaustavlja izvršenje obaveštenja i
PRT3 Modul za integraciju sa sistemima za automatizaciju zgrade
• Upgrade firmvera na licu mesta kroz CONV4USB
i WinLoad
• Osigurava interfejs između kontrolnih panela
EVO i third party system
• Podržava ASCII / C-BUS protokole
• Mogućnost za automatsko/ručno štampanje
izveštaja za zone/ sistemske događaje kroz
printer i/ili PC
• 16 virtuelnih ulaza za aktiviranje akcija u
kontrolnom panelu EVO na osnovu događaja
registrovanog od perifernih sistemа i dobijenih
kroz ASCII ili C-BUS protokol
• 30 virtuelnih PGM-ova za aktiviranje akcije
u perifernim sistemima kroz ASCII ili C-BUS
protokol na osnovu događaja dobijenih od EVO
kontrolnog panela
• Paralelan i serijski port za vezu sa printerom
• Mogućnost da se zada jedna ili nekoliko grupa
• Memorija za 2048 događaja
• USB port za vezu sa PC
Hub/bus izolator HUB2/HUB4D
Hub/bus izolator deli sistemski bus optički-galvansko podeljene izlaze. Ако jedan od izlaza padne
ostali produžavaju da funkcionišu normalno. Idealno rešenje za spoljašnje linije.
HUB2
HUB4D
Hub/bus izolator sa 2
izlaza
Hub/bus izolator sa 4
izlaza
Broj ulaza
1
1
Broj izlaza
2
4
Kompatabilan sa kontrolnim panelima
–
–
Imperial
–
Da
Da
Da
900 m
900 m
–
Da
PCB
DIN
Evo48/192
Svaki izlaz osigurava maksimalnu distancu za
komunikaciju
Upgrade firmvera
Form faktor
SOfT vER
01
Softver za upravljanje Neware za krajnjeg korisnika
• DNEWARE-DM (demo verzija)
• NEW-SEC (verzija za bezbednosne sisteme)
• NEW-ACC (verzija za bezbednosne sisteme i
sisteme za kontrolu pristupa)
• Podržava TCP/IP vezu kroz IP100
• Programira kodove za pristup i podešavanje svih
korisnika u EVO
• Nadzor „na živo” sistema (status sistema i zone i
nastale probleme) bez prekida komunikacije
• Priprema i download/upload do 32 sprata za
GRAFICA
• Preuzimanje slika i melodija u GRAFICA za
specijalne događaje
• Pesma/isključivanje sistema, izvršava bajpas zona
i kontrolu PGM-a
• Traženje, sortiranje, filtriranje i zapisivanje
sistemskih događaja
• Generiše i štampa individualne događaje
• Učitavanje/download podataka na licu mesta
(lokalno) pri brzini 38.4k kroz 307USB
• Interfejs za direktnu vezu 307USB (60 m) ili
CONV4USB konvertor (300 m)
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
19
64 ZONE KONTROLNI PANELI
MG 6250 64 zone bežična MAGELLAN centrala sa GPRS/GSM komunikatorom
• 2 particije i 64 bežične zone
• Podržava 4 bežične sirene SR150
• Jednovremeno izveštavanje po 6 komunikacionih
kanala (IP*, GPRS, GSM, SMS, glasovno i
tradicionalna telefonska linija)
• Podržava 4 bežična šifratora K32RF/ K37, prikazuje
samo prve 32 zone
• Podržava GPRS/GSM modul ( 4 opsega) sa 2 SIM
kartice (dopunski modul GPRS14)
• Ugraden primo-predajnik na 433 MHz
• Zvučnik za komunikaciju preko GSM-a ili
telefonske linije
• Glasovno i tekstualno izveštavanje (do 10
telefonskih brojeva)
• Dvosmerna glasovna komunikacija (preko GSM-a
Ili telefonske linija)
• Podržava do 16 korisnika i 16 daljinskih komandi
• Podržava 8 bežičnih PGM-ova (2 su žična)
• Memorija za 256 događaja
• Podržava 4 bežična ripitera RPT1
• Podržava 16 dvosmernih daljinskih komandi
REM2/REM3
• Ugrađena sirena 90 dB
• Daljinsko unapređenje softvera preko IP*/GPRS-a
• Visok kvalitet zvuka glasovnih poruka, meni
navodenih poruka
• Glasovno navoden pristup sistema daljinski preko
GSM-a
• Porodični glasovni centar (glasovne poruke 30
sekundi)
• Sat sa alarmom
32-ZONSKI ALARMNI PANELI
Serija 32 zonskih alarmnih panela Paradox nudi inovativnu kombinaciju funkcija i napredne mogućnosti za komunikaciju
za izgradnju sistema za sigurnost, sa mogućnošću proširenja.
Kroz komunikacioni bus i Paradox ploče, sistem se može proširiti žičnim ili bežičnim raširiteljnim ili samostalnim modulima.
Kontrolni paneli iz ove serije nude kompletan opseg IP / GSM / GPRS komunikacija, mogućnost proširenja bežično ili žično i
jedinstvenu funkciju StayD, Vam garantuje bezbednost 24 sata dnevno, 7 dаna u nedelji.
Zahvaljujući svojoj fleksibilnoj strukturi, sposobnosti da se širi, više opcija za komunikaciju i jedinstvenu funkciju StayD serija 32
zonskih alarmnih panela Paradox је idеаlnо bezbedonosno rešenje za kuće ili kancelarije, ili tаmо gde je potrebna instalacija do
32 zone.
BEŽIČNI KONTROLNI pANELI
KONTROLNI PANELI MAGELLAN
MG5000/MG5050 MAGELLAN 32-zonski bežični kontrolni paneli
• Podržava Stay D režim
• Podržava VDMP3 Plug-in glasovni birač
• Ugrađen primo-predajnik (433MHz ili 868MHz)
• Raširitelji do 16 programabilnih PGM izlaza (svaki
može biti bežičan)
• Raširitelji do 32 zone (svaki, može da bude
bežični)
• Podržava 32 korisnika i 32 daljinskih upravljača (1
korisnik)
• 2 zone
• 4-žična komunikaciona magistrala (veza do 15
šifratora)
01
• Podržava REM3 distancioni šifrator
• Podržava do 8 K32RF / K37 bežična šifratora
• Podržava do 2 RPT1 bežičnih ripitera
• Podržava GSM/GPRS module serije PCS
• Podržava IP100 Internet modul
20
• Upgrade firmvera na licu mesta kroz 307USB i
WinLoad
• Konfigurisanje kroz meni za za instalatere,
administratore i korisnike
• Različiti telefonski brojevi: 3 za nadzorni centar, 5
za lično biranje i 1 za izveštaje za pejdžer
• Taster za softverski reset (vraća na fabričke
vrednosti)
• Monitor etra za radio ometanje
• Direktna veza brzinom 9.6к sa WinLoad
• Memorija za 256 događaja
MG5000
MG5050
Zone na ploči
2 (4w/ATZ)
5 (10w/ATZ)
Ugrađeni PGM
2
4
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
ŽIČNI 32-zONSKI KONTROLNI pANELI
KONTROLNI PANELI SERIJA SP
SP4000/SP5500/SP6000/SP7000 32-zonski kontrolni paneli
• Upgrade firmvera na licu mesta kroz
307USB i WinLoad (Babyware za SP4000)
• Podržava Stay D režim
• 4-žična raširiteljna magistrala
• Konfigurisanje kroz meni za instalatere,
administratore i korisnike
• Raširitelji do 32 zone
• Raširitelji do 16 programabilni PGM
izlaza
• Različiti telefonski brojevi: 3 za nadzorni
centar, 5 za lično biranje i 1 za izveštaje
na pejdžer
• 2 zone
• 32 korisničkih коdova
• Podržava GSM/GPRS Module PCS Serije
• Podržava IP100 Internet modul
• Podržava VDMP3 Plug-in glasovni birač
• Podržava REM3 daljinsku komandu,
potreban RTX3 V1.31 ili novije
(N/A za SP4000)
Zone na ploči
• Taster za softverski reset (vraća na
fabričke vrednosti)
• Direktna veza sa WinLoad (Babyware za
SP4000) brzinom 9,6 к
• Memorija za 256 događaja
SP4000
SP5500
SP6000
SP65
SP7000
4 (8 с ATZ)
5 (10 с ATZ)
8 (16 с ATZ)
9 (18 с ATZ)
16 (32 с ATZ)
Programabilni izlazi
na ploči (PGM)
1
2
2+2*
3
4
Alarmni releji
–
–
1*
1*
1*
PGM +/-
–
–
da
da
da
Ulaz za požarni
detektor
–
–
da
da
da
1.1A
1.1A
1.5A
1.5A
1.5A
Pulsno Napajanje
*Opciono.
šIfR ATORI z A 32-zONSKE KONTROLNE pANELE
ŽIČANI ŠIFRATORI
K636: 10-zonski žični LED šifrator
• 10-zonski LED ekran
• 1 zonski ulaz iz šifratora
• StayD status LED
• 8 tasterа za akcije sa jednim pritiskom
• Podržava upravljanje jednom grupom
• Nezavisan zvuk za zonu
• Patentiranо svetlo tastera (taster svetla, za
indikaciju otvorenih zona)
• 3 panik tastera sa mogućnošću za aktiviranje od
strane šifratora
• Arm, Sleep, Stay i Off osvetljeni tasteri, za
indikaciju statusa particija
• Povezuje se u sistemski bus
• Podešavanje osvetljenja
• Kompatabilan sa E55/E65, MG5000/MG5050 i
Spectra Serija SP
01
• Podržava StayD
К10V/H: 10-zonski žični LED šifrator
• 10-zonski LED ekran
• 7 tastera sa brzim funkcijama
• Poseban LED za Arm, Sleep, Stay and Off za svaku
particiju i jedan za StayD
• 3 panik tastera sa mogućnošću za aktiviranje od
strane šifratora
• Patentiranо svetlo tastera (taster svetla, za da
indikaciju otvorena zona)
• Podešavanje pozadinskog osvetljenja
• 1 zonski ulaz od šifratora
• Nezavisan zvuk za zonu
• Povezuje se na 4 žičnu magistralu
• Kompatabilan sa E55/E65, MG5000/MG5050 i
Spectra Serija SP
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
21
K32LCD 32-karakterni žični LCD šifrator
• 32-karakterni LCD šifrator sa programabilnim
labelima
• Konfigurisanje kroz meni za lako podešavanje (za
instalatera i korisnika)
• Upgrade firmvera na licu mesta kroz 307USB i
WinLoad
• 8 tastera sa brzim funkcijama
• Panik taster sa mogućnošću za aktiviranje od
strane šifratora
• Podešavanje pozadinskog osvetljenja, kontrastа i
brzine skrolovanja
• StayD LED
• Povezuje se na 4 žičnu magistralu
• 1 zonski ulaz od šifratora
• Kompatabilan sa MG-5000/MG-5050 i Spectra
Serija SP
• Nezavisan zvuk za zonu
K32LX 32-zonski LCD šifrator sa ugradenim RTX3 prijemnikom
• 32 zone LCD šifrator sa programabilnim ispisima
• StayD LED
• Ugraden primo-predajnik na 433 Mhz
• 1 zonski ulaz na šifratoru
• Vizuelizacija zona i alarma u realnom vremenu
• Nezavisno podešavanje zvuka zone
• Kompatabilan sa svim bežicnim modulima,
daljinskim komandama i detektorima iz serije
Magellan
• 8 tastera za aktivaciju jednim dodirom
• Kompatabilan sa alarmnim centralama SP4000
(V4.9), SP5500/SP6000/SP7000 (V4.72)
• Lako podešavanje preko menija (za instalatera i
korisnika)
• Unapredenje softvera preko 307USB i WinLoad
• 3 panik alarma koji se aktiviraju jednim dodirom
na šifratoru
• Podesiv osvetljaj, kontrast i brzina listanja
• Povezuje se preko 4 žicne magistrale sa alarmnom
centralom
• Podrška 1 šifratora K32LX u sistemu SP
• Podrška K32RF i K37 šifratora
K35 32-zonski šifrator sa ikonama
• Postavlja tekstualna obaveštenja-vodič pri radu
sa sistemom
• Pokazuje status za 32 zone u 2 particije
• StayD status ikona
• Pokazuje status Arm, Sleep, Stay and Off za svaku
particiju
• Pokazuje trouble, bajpas zone i memorije za
alarmne događaje
• Upgrade firmvera na licu mesta kroz 307USB i
• WinLoad
• 1 zonski ulaz od šifratora
• Nezavisan zvuk za zonu
• 8 tastera sa brzim funkcijama
• Panik taster sa mogućnošću za aktiviranje od
strane šifratora
• Podešavanje pozadinskog osvetljenja
• Povezuje se na 4 žičnu magistralu
• Kompatabilan sa svim kontrolnim panelima
MG5000, MG5050, Serija Spectra SP V2.31 ili
novije
K32 32-zonski žični LED šifrator
• 32-zonski LED ekran
• 8 tastera sa brzim funkcijama
• Poseban LED za Arm, Sleep, Stay and Off za svaku
particijui jedan za StayD
• 3 panik tastera sa mogućnošću za aktiviranje od
šifratora
• Na licu mesta upgrade firmvera kroz 307USB i
WinLoad
• Podešavanje pozadinskog osvetljenja
• 1 zonski ulaz od šifratora
01
• Nezavisan zvuk za zonu
22
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
• Povezuje se na 4 žičnu magistralu
• Kompatabilan sa MG5000/MG5050 i Spectra
Serija SP
BEŽIČNI ŠIFRATORI
K37 Bežični 32-zonski šifrator sa ikonama
• Podržava StayD
• Pokazuje status -32 zone i 2 particije
• Nadzor zona i sistema u realnom vremenu
• Pokazuje StayD statusa
• Ugrađen primo-predajnik
• Pokazuje statuse Uključenо, Noćni režim, Stay i
Isključeno za svaku grupu
• Upgrade firmvera na licu mesta kroz 307USB i
WinLoad
• Puna funkcija: može da se koristi za programiranje
kontrolnog panela
• 8 tastera sa brzim funkcijama
• Panik taster sa mogućnošću za aktiviranje od
šifratora
• Podešavanje pozadinskog osvetljenja
• Autonomno napajanje: 2 komada AA alkalnih
baterije
• Potreban 6VDC power Adapter (PA6 nije uključen)
• Opseg u tipičnom stambenom okruženju: 40m
• Vodič sa obaveštenjima, koji pomažu pri radu sa
sistemom
K32RF: 32-zonski bežični LED šifrator
• Ugrađen primo-predajnik
• Opseg u tipičnom stambenom okruženju: 40m
• 32-zonski LED ekran
• 8 tastera sa brzim funkcijama
• Poseban LED za Arm, Sleep, Stay and Off za svaku
particiju i jedan za StayD
• Panik taster sa mogućnošću za aktiviranje od
šifratora
• Nadzor zone i sistema u realnom vremenu
• Podešavanje pozadinskog osvetljenja
• Puna funkcija: može da se koristi za programiranje
• Sadrži 3.7VDC Li-Ion akumulatorsku bateriju
• Kompatabilan sa kontrolnim panelima serije
Spectra SP, MG5000/MG5050
• Potreban 6VDC power Adapter (PA6 nije uključen)
• Upgrade firmvera na licu mesta kroz 307USB i
WinLoad
• Za K37 i K32RF
PA6: 6VDC power adapter
• Izlaz 6VDC i maksimalna struja 350mA
• 1.8m kabla
R AšIRITEL jI z A 32-zONSKE KONTROLNE pANELE
ŽIČANI RAŠIRITELJI
ZX8SP/ZX8
Model
ZX8SP
ZX8
8 zonski raširitelj
8 zonski raširitelj
Broj dodatih zona
8
8
Programabilni izlazi
1
1
Kompatabilani sistemi
–
–
EVO Serija
–
da
SP serija
da
da
MG serija
da
da
E serija
da
da
01
BEŽIČNI RAŠIRITELJI
2WPGM Magellan dvosmerni bežični PGM
• Ugrađen primo-predajnik
• Opciono, Backup Alarm Reporting (aktivira PGM
izlaz pri gubitku komunikacije između kontrolnog
panela Magellan i 2WPGM)
• 1 programabilni 5А relejni izlaz
• Opseg u tipičnom stambenom okruženju:
35 m sa MG-6060 / MG-6030
70 m sa MG5000 / MG5050/ RTX3
• Ključ za zaštitu od spoljnih smetnji
• Dimenzije 12.5 сm х 4.6сm х 2.5сm
• Deaktivira PGM posle događaja ili tajmera
• Potrebno AC ili DC napajanje (6VAC do 16.5VAC ili
5VDC do 20VDC)
• Univerzalni ulaz za predajnike (N.O./N.C.)
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
23
RTX3 Bežični modul raširitelj
• Osigurava do 32 bežične zone
• Upgrade firmvera na licu mesta kroz CV4USB i
Winload 307 USB
• Maksimalan broj udaljenih kancelarija: 32
• Monitor etra za radio ometanje
• Kompatabilni daljinski upravljači: REM1, REM2,
REM3
• Monitor statusa baterije, sabotaže i izlaza
• Bežični raširitelji sa programabilnim izlazima: do
16 komada
• Vizuelizacija jačine signala
• Programabilni PGM izlaza i 1 dopunski izlaz
• Kompatabilan sa svim predajnicima MAGELLAN
uključujući i 2WPGM
• Indikator i tester nivoa šuma
• Podržava dva RPT11
RX1 Bežični prijemnik
• Kompatabilan sa kontrolnim panelima serije
Spectra SP (V5.0 i novije)
• Monitor frekvencije spektara protiv ometanja
• 32 bežične zone
• Monitor statusa i slanje signala za slabu bateriju i
sabotaže
• Maksimalan broj daljinskih upravljača: 32
• Vizuelizacija jačine signala
• Kompatabilani daljinski upravljači: REM1, RAC1
• 2 programabilna PGM izlaza
• Kompatabilani detektori: DCT10, DCTXP2, DCT2,
PMD1P, PMD75, PMD85, SD738
• Mogućnost za upgrade firmvera na licu mesta
BEŽIČNI pREDA jNIcI MAGELL AN
]
DCT10/ DCTXP2W/B /DCT2
DCT10
DCTXP2
DCT2
2-Zonski bežični širokoopsežni
magnetno upravljivi kontakt
2-Zonski bežični kontakt za vrata
Minijaturni bežični kontakt za
vrata
Zona 1
Jedan ili dva visoko osetljiva
ridkontaktа
(sa magnetom)
Jedan ili dva visoko osetljiva ridkontakta
(sa magnetom)
Jedan visoko osetljiv rid-kontakt
(sa magnetom)
Zona 2
Univerzalni ulaz za predajnik
(N.O./N.C.)
Univerzalni ulaz za predajnik
(N.O./N.C.)
-
433Mhz
433Mhz
433Mhz
Beo
Beo Braon
Beo
MG5000/MG5050
70 m
60 m
40 m
RTX3
70 m
60 m
40 m
Da
Da
Da
12.4 cm х 4.5 cm х 3.3 cm
11 cm х 3.2 cm х 2.5 cm
4.4 cm х 3.0 cm х 1.7 cm
Radna Frekvencija
Boja
01
Opseg u tipičnom stambenom okruženju
Ključ za zaštitu od spoljnih smetnji
Veličina
24
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
PMD1P/PMD75/PMD85
Model
PMD1P
PMD75
PMD85
Bežični detektor pokreta
(bez registrovanja pokreta
životinja do 18 kg)
Bežični digitalan detektor
pokreta sa dvostrukim PIR
elementom za strogu zaštita
(bez registrovanja pokreta
životinja do 40 kg)
Spoljašnju bežični detektor
pokreta sa dvostrukim PIR
elementom
(bez registrovanja
pokreta životinja do 40 kg)
da
da
Digitаl Shield algoritam
–
–
da
da
Automatska obrada impulsnih signala
da
da
da
Automatska temperaturna kompenzacija
da
da
da
Dvojna obrada signala
–
–
–
da
da
da
da
–
spoljašnji
18 kg
do 40 kg
do 40 kg
–
–
da
433Mhz
433Mhz
433Mhz
2
2 dvostruki
2 dvostruki
11 m x 11 m
11 m х 11 m
11 m х 11 m
88.5°
90°
90°
–
–
–
MG5000/MG5050
70 m
70 m
70 m
RTX3
70 m
70 m
70 m
Da
Da
Da
Karakteristike
Digitalanа detekcija pokreta
Digitalanо dvostruko suprotno otkrivanje
Specijalne Funkcije
Otkrivanje kućnih ljubimaca
Metalni ekran protiv elektromagnetnog mešanja
Radna Frekvencija
Broj senzornih elemenata
Domet
Ugao pokrivanja
Opseg u tipičnom stambenom okruženju
Ključ za zaštitu od spoljnih smetnji
GS250 Gpower Bežicni detektor pomeraja
• Detektor akcelerometar u tri ose X, Y, i Z osa)
• Podesiva osetljivost za svaku instalaciju (može se
dodati gratis period od 4 sekunde)
• Za brze pomeraje (visoki nivo sigurnosti)=1 do 3
sekunde
• Za spore pomeraje (standardni nivo sigurnosti) =3
do 5 sekundi
• Dugo trajanje baterije (2 godine garancija pri 2
detekcije nedeljno)
• Prati stanje baterije i radio veze
• Varijante na 433Mhz ili 866 Mhz
• Dvojna tamper zaštita za uklanjanje ili otvaranje
detektora
• Ekonomican režim (čuva život baterije)
01
REM15 Daljinski upravljač sa svetlećim tasterima
• Malo, Elegantan kućište sa ergonomski dizajn
• Vlagootporno kućište
• Mogućnost do 5 akcija
• Domet rada, u tipično stambenom okruženju:
30 m (100ft) sa RX1
45 m (150ft) sa MG5000 / MG5050
60 m (200ft) sa RTX3
• Radna Frekvencija 433MHz
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
25
REM3 Bežični dvosmerni šifrator
• Dva korisnička režimа Režim Šifratora: Potreban je
kod za ulaz Režim Udaljeno upravljanje:
pokazuje jačinu signala – svetlo na Grupa 2
pokazuje jačinu šuma
• Uključenje i isključenje sistema sa pritiskom
jednog tastera
• Sa tastaturom može da se kontroliše status do 6
PGM-а ili da se pozove panik alarm
• Podržava StayD
• Čelični prsten za kačenje na privezak za ključeve
• Ugrađen primo-predajnik (433MHz)
• Label za identifikaciju vlasnika daljinskog
upravljača
• Osigurava vizuelnu i zvučnu povratnu informaciju
za svaku urađenu akciju
• Sa pritiskom u svako vreme tasterа Status dobijate
status sistema
• Kompaktan, vodootporan dizajn
• Male dimenzije: 8 cm x 3.4 cm x 1.5 cm
Kompatabilan sa MG5000, MG5050 i RTX3
• Pokazuje statuse Uključeno, Noćni režim, Stay i
Isključeno za grupe 1 ili 2
• REM3 može da služi za dijagnostiku željenog
prijemnika i predajnika – svetlo na Grupa 1
REM2/RAC2: Magellan dvosmerni daljinski upravljač sa svetlećim tasterima
REM1: Magellan daljinski upravljač sa
osvetljenim tasterima
• Ugrađen primo-predajnik (433MHz ili 868MHz)
• Daje status sistema vizuelno (LED) i kroz zvuk
• Sa pritiskom tasterа Status u bilo koje vreme
dobijate status sistema
RAC2: Daljinski upravljač sa ugrađenom
karticom za kontrolu pristupa
• Obavlja funkcije kao REM2
• Ugrađena kartica za kontrolu pristupa (udaljeno
se koristi kao čitač kartica i kartica za kontrolu
pristupa)
• Obavlja do 6 različitih akcija za svaki daljinski
upravljač
• Label za identifikaciju nosioca na daljinskom
upravljaču
• Kompaktan, vodootporan dizajn sa osvetljenjem
na tasterima
• Opseg u tipičnom stambenom okruženju:
• 45m sa MG5000 / MG5050 / MG-RTX3
REM1/RAC1: Magellan daljinski upravljač sa svetlećim tasterima
REM 1: Magellan daljinski upravljač sa
osvetljenim tasterima
• Vodootporno, stilska plava plastika sa osvetljenim
tasterima
• Obavlja do 5 različitih akcija
• Label za identifikaciju nosioca daljinskog
upravljača
• Opseg u tipičnom stambenom okruženju:
45m sa MG5000/MG5050
60m sa MG-RTX3
01
RAC1: Daljinski upravljač sa ugrađenom
karticom za kontrolu pristupa
• Vodootporna, stilska plava plastika sa osvetljenim
tasterima
• Obavlja do 5 različitih akcija
• Label za identifikaciju nosioca daljinskog
upravljača
• Ugrađen primo-predajnik
• Opseg u tipičnom stambenom okruženju:
45m sa MG5000/MG5050
60m sa MG-RTX3
• Ugrađena kartica za kontrolu pristupa (udaljeno
se koristi kao čitač kartica i kao kartica za kontrolu
pristupa)
SD738 Dimni senzor
26
• Jedan visoko osetljiv fotoelektrični senzor za dim
• Radna Frekvencija: 433MHz
• Ugrađena sirena
• Opseg u tipičnom stambenom okruženju:
60m sa MG-5000 / MG-5050/ RTX3
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
RPT1 Magellan bežična lokalna stanica
• Ugrađen primo-predajnik
• 1 programabilni 5A relejni izlaz
• Produženi domet bežične komunikacije
• Univerzalni ulaz predajnika (N.O./N.C.)
• Podržava sve Magellan predajnike (uključujući
predajnike sa dvosmernom komunikacijom)
• Opseg u tipičnom stambenom okruženju: – 75m
na frekfenciji 433MHz
• Odabir zone, PGM-a i/ili tastature lokalne stanice
koja emituje signal
• Kompatabilan sa MG5000 i MG5050
• Pokazuje jačinu signala
• AC ulaz (16VAC, 20VA)
• Može se smestiti u metalnu kutiju dimenzija:
20cm x 25.5cm x 7.6cm (8in x 10in x 3in) i 28cm x
28cm x 7.6cm (11in x11in x 3in)
• Monitor etra za radio ometanje
• Potpuni nadzor panela ili stanice
KOMUNIK AcIjSKI SOfT vER z A KONTROLNE pANELE
307USB: Interfejs za direktnu vezu
• Kombinije USB i serijski port (DB-9)
• Omogućuje vezu kontrolnog panela sa PC na
rastojanju 60m
• Povezuje serijski port kontrolnog panela i serijski
(DB9) ili USB port na PC
• Brzina prenosa 38.4k (EVO) ili 9,6к (MG/SP Serija)
PMC5: Uputstvo i USB ključ za programiranje
• Usb konektor za download ili učitavanje
sistemskog programiranja kontrolnog panela na
ili od PC kroz WinLoad
• Ključ za prevenciju promena sadržaja memorije
• LED dioda za indikaciju statusa
• Preuzimanje ili slanje programiranja jednog
kontrolnog panela/konzole za sekund
• Povezuje se direktno u konektor za memoriju na
kontrolnom panelu/konzoli
• Nema potrebe za telefonskom linijom, PC ili
drugim perifernim uređajem
CV4USB: Konvertor RS-485/RS-232
• Uključuje USB i serijski port (DB-9)
port PC-ja (DB-9) ili USB
• Omogućuje vezu kontrolnog panela sa PC na
rastojanju 300m
• Brzina prenosa 38.4k
• Povezuje serijski port kontrolne table i serijski
01
TEMP07 Senzor za spoljnu temperaturu
• Senzor za merenje spoljne temperature, povezuje
se na šifrator Grafica K07.
• Povezuje se na temperaturni/zonski ulaz
na šifratoru
• Može da se postavi na 30.5m od šifratora
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
27
WinLoad Softver za učitavanje / download podataka instalatera
• Podržava vezu sa kontrolnim panelom preko
GPRS brzinom do 48Kbit/s kroz PCS
• Podržava internet (TCP/IP) komunikaciju.
Neophodan je IP100 internet modul.
• Lak za korisničko programiranje i nadzor
Magellan, Digiplex EVO i Spectra kontrolnih
panela i modula
• Učitavanje / download podataka daljinski kroz
standardni modem pri brzini 300k
• Učitavanje / download podataka na licu mesta
(lokalno) pri brzini prenosa 57.6k (konzola
Magelan), 38.4k (EVO) ili 9.6к (MG5000 i Spectra
Serija SP) koristi 307USB interfejs za direktnu vezu
(60m) ili CONV4USB Konvertor (300m)
• Nova funkcija za terensko unapređenje
firmware-a dozvoljava aplikaciji WinLoad da
unapredi firmware određenih centrala/modula
putem 307USB modula ili DNE- CONV4USB
• Izrada i upload/download do 32 spratna plana za
Grafica
• Učitavanje slika i melodija u Grafica za specijalne
događaje
• Mnoštvo korisnika, grupa i baza podataka
• Kompatabilnost sa mrežnim (PC) bazama
podataka
• Štampanje izveštaja i programiranja zona/
korisnika
BabyWare Softver za programiranje i upravljanje alarmnim sistemima
Paradox
• Kompatabilan sa SP4000/SP65 i Imperial
• Upload/ Download preko GPRS (38K/bps) ili IP
(128K/bps)
• Forma i rad usmereni u cilju lake upotrebe od
strane krajnjeg korisnika
• Alati za monitoring i upravljanje objektima
• Povezivanje do 8 PC korisnika (samo za sistem
Imperial)
• Brzo sortiranje, pretraživanje i štampanje
sistemskih podataka
• Isti softver za korisnike i instalatere (odreduju se
prava)
• Mogucnost pravljenja rezervnih kopija i oporavak
obrisanih podataka
• Mnoštvo naloga i korisnika
• Upravlja obnavljanjem softverske verzije
kontrolnog panela i ostalih modula
ALARMNI SISTEMI HONEYWELL
G2 SERIES
G2-20/G2-44
Honeywell-ova nova serija G2 je idealno rešenje za zaštitu malih komercijalnih prostora.
Lakoća instalacije, odlična fleksibilnost i jedinstvena arhitektura, napravljena na proverenoj Galaxyplatformi koja
dozvoljava servisiranje sa udaljene lokacije što je glavna prednost i za instalatere i za krajnje korisnike. Kompatibilna sa
postojećim Galaxy periferijskim uređajima, G2 serija koristi prepoznatljiv Galaxy korisnički interfejs i strukturu programiranja.
Sada je moguća integracija alarma sa kontrolom za vrata i podešavanje preko čitača kartica i opciono povezivanje na IP mrežu.
G2 serija može se programirati da radi sa 3 potpuno nezavisna podsistema plus zajednička oblast. Ovo je idealno kad
objekat ima više vlasnika/podstanara.
Novi bi-direkcionalni bežični modul omogućava novim G2 centralama da dvosmerno komuniciraju sa daljinskim
upravljačima. Korisnik na taj način dobija pregled statusa sistema u realnom vremenu. Radio link između daljinca i bežičnog
modula je kodovan u skladu sa DD243.
• Hibridni sistem podržava žične i bežične periferije
• SMS signalizacija na do 3 telefonska broja
• Struktura menija u skladu sa Galaxy centralama
• Napredan sistem i RF-dijagnostika
• Programabilna vrednost otpornika za zone, za
olakšano unapređenje postojeće instalacije
• Unapređenje firmvera preko fleš-a
• Alarmna signalizacija u više formata (DTMF, SIA
levels 0-3, Contact ID) форmати (DTMF, SIA levels
0-3, Contact ID)
01
• EN 50131 kompatabilana
GALAXY G2-20
GALAXY G2-44+
12 proširivo do 20
12 разширяеmи do 44
Izlazi
4+8 proširivo do 16
4+8 разширяеmи do 28
Napajanje
1A (0.6A @ grade 2)
1.4A (1A @ grade 2)
LCD Klavijature
4
4
RIO (8 zone/4 izlaza)
1
4
RF Portal
2
2
Zone
28
• Integrisan RS232 komunikacioni port
Korisničkih šifri (PIN i kartica)
23
23
Grupe
3+1
3+1
Memorija za događaje
387
387
PSTN Komunikator/Modem
Ugrađenо
Ugrađenо
GSM Komunikator/Modem
–
Opciono
2-načina glasovne komunikacije
–
Opciono
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
INTEGRISANI SIGURNOSNI SISTEMI GAL A X Y DIMENSION
Galaxy Dimension GD-48/GD-96/GD-264/GD-520
Integrisani kontrolni paneli za alarmni i sistem kontrole pristupa
Nova serija kontrolnih panela Galaxy Dimension je sledeća generacija kontrolnih panela iz dokazane
serije Galaxy.
Razvijen na osnovu tržišnog lidera Galaxy G3, pružaju sigurna rešenja uz visok kvalitet i pouzdanost za
komercijalne i industrijske primene.
Poboljšanja postojećih i dodavanjem novih funkcija, kontrolni panel nudi izuzetnu fleksibilnost i
praktičnost za krajnjeg korisnika i instalatere.
Ova serija je kompatabilna sa svim predhodnim serijama Galaxy.
•• Integrisan sistem (Alarm + Kontrola pristupa)
•• Novi inovativan korisnički interfej za
programiranje
•• Povratna kompatabilnost sa predhodnim
sistemima
•• Audio verifikacija (‘Listen-in’ Facility)
•• Kompatabilnost softverа
GD-48
GD-96
GD-264
GD-520
Zone na ploči (ukupno)
16 (48)
16 (96)
16 (264)
16(520)
Izlazi (400mА) na ploči
8
8
8
8
2,5 А
2,5 А
2,5 А
2,5 А
1
2
2
4
8(3)
16(7)
16(7)
32 (24)
Broj podržanih Touch Center klavijatura
1
2
2
4
Bezkontaktni čitači MАХ
4
16
16
32
Moduli za KD sa 2x Wiegand interfejsa
4
16
16
32
Kontrolisana vrata
8
32
32
64
Ugrađenо napajanje
RS485 magistrala za podatke
Klavijature (Кеуrgоh)
Bežični prijemnik
Podržava periferne uređaje serije 5800N kroz RF RIO bežične raširitelje
Korisnika
100
250
1000
1000
7 dnevni vremenski rasporedi
19
35
67
67
Tipovi zona
52
52
52
52
Tipovi izlaza
81
81
81
81
Biblioteka (reči)
Da
Da
Da
Da
Memorija za događaje
1000
1500
1500
1500
Memorija događaja kontrole pristupa
1000
1000
1000
1000
Podrška za multi-users
Da
Da
Da
Da
Automatsko uključenje
Da
Da
Da
Da
Provera ispred vrata
Da
Da
Da
Da
Postavljanje vremena za zaključavanje vrata
Da
Da
Da
Da
Konekcija
64
128
256
256
Delimično uključenje
Da
Da
Da
Da
Tihо noćno uključenje
Da
Da
Da
Da
К3232
Ugrađen
Ugrađen
Ugrađen
Ugrađen
Integrisan РЗTM (V 22)
Ugrađen
Ugrađen
Ugrađen
Ugrađen
Kroz RS232
Kroz RS232
Kroz RS232
Kroz RS232
Da
Da
Da
Da
Opciono
Opciono
Opciono
Opciono
Grupe
8
16
32
32
Audio verifikacioni kanali
6
32
32
32
Da
Da
Da
Da
Opciono
Opciono
Opciono
Opciono
Da
Da
Da
Da
Izlaz za printer
Daljinska usluga
Е1 modul
SMS Tekst
ISDN
Podrška za standardni ЕN50131
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
01
29
Klavijature
CP040 Touch Center šifrator osetljiv na dodir
Podesivi ekran kroz SD karticu
•• Veliki, svetli ekran
•• Intuitivan osetljiv na dodir ekran (touchscreen) sa
ikonama
•• Lako uključenje i isključenje sistema sa velikim
brojem grupa i zona
•• Vizualizuje brojač za ulazno/izlazno vreme
•• Vizualizuje statuse svih zona
•• Vizualizuje memoriju događaja
za programiranje sa mogućnošću za kontrole
automatizacije zgrade – omogućava korisniku
da kontroliše sisteme kao što su osvetljenje i
klimatizacija
•• Rezolucija: 240x320 pixels, 256 boja
•• Dimenzije: 182x128x38 mm (WxHxD)
•• Težina: 0.5 kg (zajedno sa držačem)
•• Potrošnja:
u stand-by režim – 105mA
u aktivnom stanju – 170mA
•• Konzolni režim sa punom emulacijom ekranа
MK7 32-karakterni LCD šifrator
•• Stilski dizajn
•• Pozadinsko osvetljenа, sa gumenim tasterima
•• Osigurava punu kontrolu sistema
•• 32 simbolni pozadinski osvetljen displej
•• Sabotaže
•• Može da bude montiran na rastojanju do 1000m
od kontrolne table
•• Laka instalacija
•• Kompatabilan sa kontrolnim panelima serije
•• Galaxy Classic, Galaxy G3 i Galaxy Dimension
R aširitel ji
RIO modul raširitelj
•• 8 programabilnih zona
•• EN50131-1 Security Grade
•• 4 programabilnih izlaza
•• RIO Boxed C072 - metalna kutija
•• Sabotaže
•• RIO PCB A158-B – samo ploča
•• Rotacioni ključ za postavljanje adrese modulа
P026-01- B blok za napajanje 12V/3A SMART PSU sa ugrađenim raširiteljom
•• Indikacija statusa ulaznog napona, baterije i
osigurača kontrolne table Serije Galaxy
•• Pogodan za instalaciju u skladu sa EN50131
•• Integrisan raširitelj Galaxy RIO osigurava 8
programabilnih ulaza i 4 izlaza
01
Komunikacioni Interfe jsi
E054 RS232 Modul
•• Osigurava komunikaciju između Galaxy
kontrolnim panelom i PC-jem ili printerom
•• Uređaj za čuvanje sistemskih podataka
30
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
•• EN50131-1 Security Grade, Environmental Class
E080-2 Galaxy ethernet modul
•• Osigurava Alarmnu signalizaciju i daljinsku
podršku za kontrolne panele Galaxy kroz 10 Base
T Ethernet LAN/WAN TCP/IP protokolom.
•• EN50131-1
Moduli z a kontrolu pristupa
MX03 Bezkontaktni čitač za kartice i modul za kontrolu pristupa
•• Stilski kombinovani čitač za kartice i modul za
kontrolu pristupa
•• Radi u kombinaciji sa Galaxy sistemima ili u
samostalnom režimu
•• EN50131-1 Security Grade 3, Environmental Class IV
YX0-0004 ID čip kartica - tip privezak za ključeve/Key Tag
•• Privezak za ključeve za kontrolu pristupa za MАХ
YX0-0002 ID čip kartica
•• ID čip kartica za kontrolu pristupa Kompatabilan
sa MX03
01
Alarmni sistemi / Kontrolni paneli i šifratori
31
SENZORI
DIGITALNI SENzORI
Opšte karakteristike digitalnih senzora Paradox
• Softver sa algoritmom Digital SHIELD sa
podesivom osetljivošću
• Patentiranо* digitalanо registrovanje pokreta
• Patentirana Automatska obrada impulsnih signala
• Detekcija jedne ili dve ivice signala (podesivo)
• Ključ za zaštitu od spoljnih smetnji
• Automatska temperaturna kompenzacija i
radiofrekvencijsko mešanje
• Patent ne se primenjuje za DG467
• Rele sa suvim kontaktom
• Metalni ekran osigurava maksimalnu zaštitu
protiv elektromagnetnih mešanja
ELEGANCE/DG55/DG65/DG75/DG85/525D/DG466/DG467
Elegance
DG55/DG65
Karakteristike
DG55
DG85
DG65
525DM
DG466
DG467
DG75
DG85
525DM
DG467
DG466
Mikrotalasni
i infracrveni
senzor pokreta
360° digitalan
plafonski
senzor
pokreta
Dvosmerni
plafonski
senzor
pokreta
Digitalan
senzor
pokreta sa
dva elementa i
niskim profilom
Digitalan
senzor
pokreta sa
dva elementa
Digitalan
senzor
pokreta sa
četiri elementa
Spoljašnji
digitalni senzor
pokreta
Digitalan
senzor koji
ne registruje
pokrete kućnih
životinja do
40 kg
Digitalanа detekcija
pokreta
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Digitаl Shield algoritam
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Automatska obrada
impulsnih signala
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Automatska
temperaturna kompenzacija
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
–
–
Da
–
–
–
–
–
Dvojna obrada signala
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
–
Digitalanо dvostruko
suprotno otkrivanje
–
–
Da
Da
Da
–
–
–
Specijalne Funkcije
Ne
Ne
Ne
Ne
Spoljašnja
montaža
Mikrotalasni
–
Usmereni zraci
Otkrivanje kućnih
ljubimaca
–
–
Ne
do 40 kg
do 40 kg
–
–
–
Metalni ekran protiv
elektromagnetnog mešanja
–
Da
Da
Da
Da
Da
–
–
Dva
Dva
Četiri
Dva dvostruki
suprotna
Dva dvostruki
suprotna
Dva
Dva
Dva dvostruki
11 x 11 m
12 x 12 m
12 x 12 m
11 x 11 m
12 x 12 m
12 x 12 m
7 m pri
visini 2.4 m
11 m pri
visini 3.7m
Specijalno
Ugao pokrivanja
85°
110°
110°
90°
90°
90°
360°
Specijalan
Mogućnost zamene
objektiva
Da
Da
Da
–
Da
-
–
–
Presek geometrije senzora
01
Elegаnce
DG75
Broj senzorskih
elemenata
Domet
32
Alarmni sistemi / Senzori

GUARD AV/ GUARD/OUT LOO K/CURTAIN – PM
Security (1984) Ltd.

GUARD AV
GUARD
OUT-SMART
OUT LOOK
CURTAIN – PM
Tehničke karakteristike i funkcije
GUARD AV
GUARD
OUT-SMART
OUT-LOOK
CURTAIN-PM
Horizontalni ugao detekcije
110 Stepeni
110 Stepeni
120°/105°/90°
110 Stepeni
3 Stepena
2
2
2
1
1
Dvostruki
Dvostruki
Dvostruki
Četvorostruki
Dvostruki
Mikrotalasni senzor
1
1
1
1
1
Antimasking
–
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
–
Pasivni infracrveni senzor
Tip senzorа
Otporan na detekciju životinja
Vibracioni i šok senzor
–
Da
Da
Da
–
Univerzalni držači
sa mogućnošću za
podešavanje po
horizontali
i vertikali
Univerzalni držači
sa mogućnošću za
podešavanje po
horizontali
i vertikali
Direktna montaža,
unutrašnji deo
detektora se vrti
horizontalno 180°
Univerzalni držač
sa mogućnošću za
podešavanje pohorizontali
i vertikali
Držači daju
mogućnost
za montažu na
0 ili 90
stepeni
Podesiva osetljivost protiv detekcije
životinja
–
–
Da
Da
–
Automatska podešavanje zonske detekcije
(by walk test)
–
–
Da
Da
–
Opcija za automatski prelaz u noćni režim
rada /različiti domet detekcije preko noći/
–
–
Da
Da
–
Obrada signala
–
–
daljinsko
podešavanje
Napredni procesor
signala
–
Mogućnost za montažu na držač
CIAS ALFA
Detektor Alfa je malih dimenzija sa antimasking funkcijom. Alfa je deo Cias programa za “povratak
mikrotalasa” u unutrašnju zaštitu, to znači povratak pouzdanosti i visokog nivoa zaštite, ne samo za banke i
visoko rizične objekte već i za civilni sektor.
• Alfa je mikrotalasni, unutrašnji senzor na principu
doplerovog efekta.
• Alfa ne ugrožava zdravlje
• Alfa je otporan na izvore toplote i/ili svetlosti kao
što su: grejni elemenati, klima uređaji, sunčeva
svetlost, halogene lampe
• Alfa ima proširen obim-zapreminu zaštitu
• Alfa jе mali i kompaktan
Domet
15 metara sa opcijom za prilagođavanje
Integrisanje
Kontinualno podešavanje
Veličina zaštićene zone
80° horizontali / 40° vertikali
Napajanje
13,8Vdc
Potrošnja
30 mA
Tamper izlazi
Zaštita protiv otvaranja (Opciono – zaštita od uklanjanja veza)
Antimasking
Elektronski
Filteri
100Hz za fluorescentno svetlo
Veza
Montaža na zid ili plafon
Režim isključivanja
Polaritet – negativna ili pozitivna
Dimenzije
62 x 80 x 36 mm
Sertifikacija
IMQ – nivoima I i III
01
Alarmni sistemi / Senzori
33
ANALOGNI SENzORI
476+/476PET /460
476+
476PET
Karakteristike
460
476+
476PET
460
–
–
–
Digitаl Shield algoritam
Ne
–
–
Automatska obrada impulsnih signala
Da
Da
Da
Automatska temperaturna kompenzacija
Da
Da
Da
Presek geometrije senzora
–
–
–
Dvojna obrada signala
–
–
–
Digitalanо dvostruko suprotno otkrivanje
–
–
–
Specijalne Funkcije
–
–
–
Otkrivanje kućnih ljubimaca
–
do 18 kg
–
Metalni ekran protiv elektromagnetnih mešanja
Da
Da
Da
Broj senzornih elemenata
Dva
Dva
Dva
11 x 11 m
Specijalno
Specijalno
110°
90°
0° or 10°
Da
–
–
Digitalanа detekcija pokreta
Domet
Ugao pokrivanja
Mogućnost zamene objektiva
DISK Minijaturni 360° plafonski senzor pokreta
• Najmanji PIR senzor za plafon
• Pokrivenost poda do 10,8 m
• Dimenzije: 8,6 cm prečnik, 2,5 cm dubina
• Izuzetna visoka pouzdanost i otpornost na lažne
alarme
• Uklapa se u bilo koji dekor
• Laka montaža na svaki plafon do 3,6 m
• 360° dijagram detekcije
• Elegantan dizajn
SpEcIjALNI SENzORI
01
DG457/457 Akustičan senzor
• Puna audio i infrazvučna spektralna analiza
• 7 digitalnih filtera frekvencije, digitalnih pojačala
nivoa, registrovanje promene frekvencije
• Analiza uticajnih zvučnih talasa
• Visoka zaštita od radiofrekvencija i
elektromagnetnih mešanja
Režim rada:
34
Alarmni sistemi / Senzori
• Podesiva osetljivost: pokriva do 9m (30ft) pri
visokom ili do 4.5m pri niskom nivou osetljivosti
• TestTrek (459) za testiranje GlassTrek-a (predlaže
se posebno)
• Ključ za zaštitu od spoljnih smetnji
DG457
457
Adresabilan detektor
konencionalno rele
Konencionalno rele
GFD-20/AD Akustičan detektor
• Prag osetljivosti ~ 4
• 15m radijus akcije
• Pogodan za povšinsku i ugaonu montažu
(horizontalnu ili vertikalnu)
• Ključ za zaštitu od spoljnnih smetnji (sabotaža)
RUBIN DIGITAL Vibracioni detektor
• Piezoelektrični element visoke osetljivosti
• Sabotažni ključ za zaštitu od spoljnih smetnji
• Namenjen za zaštitu: – Metalni ormani – Metalna
vrata – Betonski zidovi bankarskog prostora –
Zidovi soba koje zahtevaju visok stepen zaštite
• Opseg akcije 2,5 m
• 5 Podesivih nivoa osetljivosti
• Veličina: 109x64x23mm
• Temperatura rada: -20°C do +50°C (-40°F do
+122°F)
DIGITAL ULT IMATE Kombinovani ultrazvučni i mikrotalasni detektor pokreta
Senzor je namenjen za zaštitu zatvorenih prostora sa povećanim zahtevima u vidu visoke zaštite, kao
što su ekspoziture banaka, sobe za čuvanje vrednosti, muzeji, skladišta za čuvanje skupocenih dobara …
Napajanje
9÷16 V DC
Konzumacija struje
30 mA
Alarmni kontakti
0,1 A / 28 V DC
Kontakti protiv sabotaže
0,1 A / 28 V DC
Oblast zaštite
3÷10 m
Protivsabotažna (antimasking) zona
0,4 m
Osetljivost
Podesiva u 4 stepena
Trajanje alarmnog signala
2 sec
Brzina detekcije
0,2÷3 m/sec
Radna frekvencija ultrazvučnog detektora
40 kHz
Temperaturni opseg
-20° ÷ +50°C
Maksimalna dopustiva vlažnost
90%
Dimenzije
78x148 mm
Težina
140 g
SB469 Nosač senzora
• 3 u 1: Montažna konzola za plafon, zid ili ugao
• Osigurava maksimalnu fleksibilnost pri montaži
senzora pokreta
01
SB85 Masivni nosač za spoljnu montažu senzora
• Koristi se sa MG-PMD85W i DG85W spoljnim
senzorima pokreta
• Inovativna T- veza omogućava pomeranje u
dve ose za bolji manevar i bolje pozicioniranje
detektora
• 3 u 1: montažna konzola za plafon, zid ili ugao
• Poklopac sprečava neovlašćenu promenu
položaja spoljnog senzora
Alarmni sistemi / Senzori
35
TRAPPER Inteligentni detektor vibracija
• Inteligentni sistem za brojanje i analizu signala
• Ručno ili automatsko podešavanje osetljivosti
• Analiza jačine potresa i njegova indikacija
• Trobojni LED za indikaciju statusa
• Tihi režim rada
MS04 Senzor za sefove
• Detektor za zaštitu sefova i masivnih betonskih
struktura
• Podela kanala: 16 nivoa osetljivosti, 4 vrednosti
vremenskog kašnjenja
• Mikroprocesorska tehnologija sa potpunom
digitalnom obradom
• Kanal izlučivanja: 4 nivoa osetljivosti
• Detektor termalne zaštite praga detekcije (zbog
mikrofona)
• Galvanska izolacija između prostora konekcije i
detekcije i jedinice za analizu.
• Dva kanala za kabl (jedan do centrale i jedan iz
izlaza senzora)
• Periodični Autotest u dva kanala sa verifikacijom
integriteta senzor/pojačalo
• Aluminijumsko kućište: IP54 stepen zaštite
• Opciono – unutrašnja jedinica za test
• Kriterijum detekcije i kanala:
MAGNETNI KONTAK TI
Magnetni kontakti
SC516
01
SC550
FS610
36
FC503
FC620
SC555/AL
RS002/ALI/ GP003/G2
MC10FW/B
MC21CW/B
CQR SC516
magnetni kontakt za montažu na drvena vrata
CQR SC550
pravougaoni magnetni kontakt za površinsku montažu
CQR FC503
cilindričan magnetni kontakt za osnovu
CQR SC555/AL
metalni magnetni kontakt za montažu na metalna vrata
CQR RS002/ALI/ GP003/G2
metalni magnetni kontakt za montažu na roletna vrata
CQR FS610
magnetni kontakt za spoljnu instalaciju ili ugradnju sa 3 m 4-žičnog kabla
CQR FC620
cilindričan magnetni kontakt + Adapter za metalna vrata sa 3m 4-žičnog kabla
Paradox Brand MC10FW/B
lepljiv magnetni kontakt (beo/braon)
Paradox Brand MC21CW/B
cilindričan magnetni kontakt za ugradnju (beo/braon)
Alarmni sistemi / Senzori
SIRENE I PANIK TASTERI
SIRENE
SR150 Bežična sirena sa lampom
• Kompatabilan sa kontrolnim panelima MG Serije
V4.0 i verzijom V4.0 SP Serije, koja se koristi u
kombinaciji sa bežičnim prijemnikom RTX3 verzija
V1.5
• Ugrađen primopredajnik za 433MHz
ако je izgubljena komunikacija sa kontrolnom
tablom)
• Trostruka protivоsabotažna zaštita (protiv vađenja
vijaka, skidanja poklopca ili skidanja sirene sa zida)
• Jačina zvukа: 100dB
• Mogućnost da se vežu do 4 sirene u kontrolni
panel
• Otpornа na atmosferske uslove (-20°C do 50°C /
-4°F do 122°F)
• Mogućnost za upgrade firmvera na licu mesta kroz
307USB
• Napajanje samo od baterije, nije neophodno AC
napajanje
• Test režim sirene
• Brzo aktiviranje posle alarmnog signala (4sekunde)
• 4-LED svetlosnih dioda za vizuelizaciju jačine
signala i statusa sirene
• 8 satno upozorenje alarmom (blicne na svake
4sekunde posle prestanka zvonjave sirene)
• Napajanje se sastoji od 3 alkalne baterija 1.5VDC
tip “D”. (uključeni u kompletu).
• Automatski monitor prisustva sirena na kontrolnoj
tabla
• Mogućnost za napajanje kroz 8-16VAC/9-20VDC
napajanje.
• Indikacija prisustva sirene na kontrolnoj tabli
(aktiviranje sirene i strob osvetljenja za 5 minuta,
SIR/PL Spoljašnja sirena sa lampom
Samonapajajuća i antisabotažna spoljna sirena sa 125 db/1m zvučnom snagom i ugrađenom fleš lampom u dobro
dizajniranom plastičnom kućištu (polikarbonat) sa ekstra unutrašnjim metalnim oklopom. LED indikacija pravilnog rada.
• Kontrola voltaže i aktiviranje sirene pri padu ipod
9,5 V DC
• Slobodan tamper kontakt za povezivanje sirene sa
centralom.
• Ugrađena flash lampa 15W
• Nezavisno vreme alarma u slučaju sečenja žice.
• Sirena je zaštićena od kratkog spoja na fleš lampi.
• Polikarbonatsko kućište sa UV zaštitom
• Tamper zaštita od otvaranja gornjeg poklopca kao
i od odvajanja sirene od zida
• Flash lampa crvene boje
HPA702L Spoljašnja sirena sa lampom
• Akustičan izlaz: 103 dB (A) @ 3 m.
• LED svetlo sa potrošnjom od 7 mA
• Kutija – liveni aluminijum
• Samodijagnostika sirene i nivoa baterije
• Dodatna rešetka protiv razbijanja – opciono
• Napajanje: 13,8 V
• Stepen zaštite – IP 34
• Radni napon: 9 ÷ 15 V
• Elektronska zaštita protiv probijanja – opciono
• Maksimalna potrošnja pri alarmu: 750 mA
• Elektronska zaštitu protiv pene – opciono
• Radna temperatura: -25 °C ÷ +75 °C
• Potpuno zaštićenа protiv otvaranja i sabotaže –
N.C. (24VDC – 1A)
• Signalizacija pri pregrevanju – opciono
• 16 programabilnih zvukova
01
• Odgovarajući akumulator: 12V 2,2 Ah
• Demo Funkcija za preslušavanje zvukova (pri nižoj
jačini zvukа)
SOLO 1 - Spoljašnja sirena sa lampom
• High-Power spoljna sirena sa svetlosnim efektom
• Jačina zvuka: 128db/1m
• Odabir pozitivnog i negativnog okidanja
• Aktivacija može da prati okidač ili da je aktivna 3 min nakon okidanja
• Potreban akumulator 7 Ah
Alarmni sistemi / Sirene i panik tasteri
37
SOSB1/SOSB2/SV2002 S/SV2002 N Unutrašnje piezo sirene
SOSB1
SOSB2
SV 2002 S
SV2002 N
SOSB1
SOSB2
SV 2002 S
SV 2002 N
Napon
6-15 Vdc
6-15 Vdc
9-14 Vdc
9-14 Vdc
Jačina zvukа dB(A) na 1m
109/1m
111/1m
112 /1ft
112 /1ft
-
-
-
plava
Piezo
Piezo
Piezo
Piezo
Beo
Beo
Beo
Beo
115x55x33
106x106x34
115x55x33
106x106x34
Flash lampa
Tip
Boja kućišta
Dimenzije mm
PANIK TASTERI
WT-101/ WR-300 Radio predajnik
WT-101: Univerzalni predajnik ( panik –
taster )
•• Jednokanalni prijemnik
•• Višestruki bežični panik taster
•• Relejni izlaz
•• Atraktivan ergonomski dizajn
•• LED indikator za jačinu signala
•• Veliki domet
•• Dizajniran za rad sa alarmnim sistemima
•• Napaja se sa standardnom baterijom 9V
•• Radna Frekvencija 433 Mhz
•• Vizuelna indikacija slabe baterije
•• Laka integracija sa bilo kojim tipom alarmnih
kontrolnih panela
•• Ugrađena alka za nošenje na kaiš
•• Radna Frekvencija 433 Mhz
WR-300: Jednokanalni prijemni
•• Sigurna komunikacija sa radiopredajnikom
baziranа na izabranoj šifri korisnika (256 mogućih
kombinacija)
•• Napajanje: 11-14 V DC ili AC
PASP1/PASP1/SS Panik taster
01
Materijal:
Prebacivanje:
Konfiguracija (otvoren/zatvoren kontakt):
Broj terminala:
Vraćanje u normalno stanje:
38
PASP1
PASP1/SS
Visokootporna plastika
Nerđajući čelik
Releom
Releom
po izboru
po izboru
5
5
Kroz ključ
Kroz ključ
Indikacija
Vizuelni prozor
Vizuelni prozor
Dimenzije:
70 mm x 54 mm x 27 mm
70mm x 54mm x 27mm
Maksimalan napon:
50 Vdc
50 Vdc
Maksimalna struja:
500 mA
500 mA
Alarmni sistemi / Sirene i panik tasteri
IP MONITORING
IPR512 GPRS/IP monitoring prijemnik
• Monitor do 512 Paradox GPRS/IP Modula
Broadband nadzor na do 512 kontrolnih
panelа Paradox kroz PCS GSM/GPRS
komunikacioni modul ili IP100 Internet
modul. Svaki komunikacioni modul može
da izveštava svaku grupu korisnika sa
jedinstvenim brojem.
• Monitor svih komunikacionih linija
• Monitor dostupnosti komunikacionih modula
• Za svaki prijemnik mogu da budu
konfigurisana do 32 profilа sigurnosti sa
programabilnim vremenom inicijalizacije
komunikacija sa komunikacionim
modulima i nadzorno vreme prijemnikа.
Ако prijemnik ne dobije odgovor u zadato
vreme za inicijalizaciju komunikacije od
modulа, čeka da istekne nadzorno vreme
i onda automatski obaveštava Softver
monitoring centra, o gubitku modula.
• Direktna komunikacija
• Svi događaji se šalju direktno do prijemnikа
komunikacionih modula PCS200/ IP100 bez
prolaska kroz među servere ili mrežne operativne
centre.
• Nezavistan Internet Servis Provajdera:
2 nezavisna mrežna portа (WAN1 iWAN2)
primaju događaje kroz 2 različita provajdera
internet usluga
• 2 Serijska portаа
COM1 se vezuje direktno u Automatski
Softver kroz emulaciju sa Radionics 6500
protokolom. COM2 se vezuje na printer ili PC
kroz RS232 serijski port na komunikacioni
Softver za pregled i štampu.
događaja u tekstualnom formatu.
• Integrisana web stranica za upravljanje
sistemom
• Omogućava pregled, menjanje i brisanje
PCS100/
• IP100 modula, menjanje profila sigurnosti,
podešavanje prijemnikа i dr.
• Kopija podataka na eksternu memoriju
Prijemnik ima slot za memorijsku karticu
rezervisanu za podatake i oporavak od nje.
To omogućava brzu i laku zamenu prijemnikа
pri otkazivanju rada prijemnikа. Radi sa
SD, SD/HC ili MMC formatima memorijskih
kartica.
• Upgrade firmver-a
• Podrška za CID i SIA formate za događaje
• 256-bitno AES kriptovanje
• 2-line, 40-simbolni LCD sa 6-tasterskim interfejsom
za pregled događaja, backup podataka u/od
memorijske kartice, podešavanje IP adrese, mrežne
maske interfejsa prijemnika
• Može da se montira u 19” РRACK (1U) ili da bude
instaliran na stolu
• Relejni izlaz (aktivira se pri izvesnom događaju)
• Relejni ulaz (šalje izvesne događaje, kada bude
aktiviran)
• Automatska sinhronizacija podataka i časova preko
NTP-a (Network Time Protocol)
• Nizak šum i potrošnja pri radu (manje od 10W)
PCS200 GPRS komunikacioni modul - NA SRPSKOM JEZIKU
Kompatabilan sa EVO48 / EVO192 (V2.02) i K641/
K641R (V1.51), SP (V3.42) i K32LCD (V1.22), E55 (V3.0),
E65 (V2.1) i MG Serija(V4.0)
• Reporting preko GPRS
Šalje sistemske događaje preko GPRS/IP
prijemnikа Paradox IPR512 preko IP mreže.
• Upload/Download podataka preko GPRS
Učitavanje/Download podataka sa WinLoad
ili NEware preko GPRS veza. GPRS protokol
omogućava komunikaciju preko interneta kroz GSM
mrežu brzinom do 38.8Kbit/s.
• Upgrade firmvera preko GPRS
Firmver modula PCS200 ili kontrolne table može
da bude obnovljen daljinski preko GPRS veze ili
direktno na licu mesta na objektu.
opis događaja, ime objekta, datum, vreme i
dodaje mu uz labele zone, oblasti i serijski broj.
Opis događaja može da bude na nekoliko jezika
(instalater bira jezik SMS-a) i da je unapred zadanо
u PCS200.
• Kontrola komunikacione veze preko
kontrolnog panela
PRS modul prati vezu sa kontrolnim panelom
i alarmirа monitoring centar pri nestanku
komunikacije.
01
• Laka instalacija
PCS200 može da bude instaliran preko 4-žične
serijske veze do 2m (8ft) od panelа. Antena modula
može da bude udaljena do 18m (60ft) od modulа
koristeći opcioni kabl za produženje u zavisnosti od
jačine signala.
• Reporting kroz kratka tekstualna obaveštenja
(SMS)
Šalje izabrani događaj kroz SMS na do 16 mobilnih
telefonskih brojeva. Svako obaveštenje uključuje
Alarmni sistemi / IP monitoring
39
PCS300 GSM komunikacioni modul - NA SRPKOM JEZIKU
• Šalje događaje kroz IP ili GPRS (potreban modul
GPRS12)
• Šalje izveštaje događaja sa komunikatorа preko
telefonske linije ili kao njegov backup
• Podržava dva IPR512 GPRS/IP monitoring
prijemnikа, svaki sa posebnim jedinstvenim
brojem
• Konfigurisanje i trenutni status kroz PCS300 web
interfejsа
• Upgrade firmvera kroz IP ili GPRS
• Podržava standardne SIM kartice
• Šalje događaje kroz SMS (do 8 mobilnih
telefonskih brojeva)
• Podržava mnoštvo jezika za web interfejs i SMS
obaveštenja
• 256-bitno (AES) kriptovanje za slanje izveštaja
događaja kroz GPRS/IP i web interfejs
• Podrška za dva ulaza sa mogućnošću a slanje
izveštaja o njihovom aktiviranju uključujući i SMS
obaveštenja
VDMP3 Plug-In modul za glasovno biranje – NA SRPSKOM JEZIKU
• Biranje do 5 telefonskih brojeva za obaveštavanja.
Panik ili alarm za požar koristi unapred zapisana
glasovna obaveštenja
• Uključenje/isključenje sistema daljinski putem
telefona
• Kontrola PGM-a i programskih tastera i
prebacivanje daljinski preko telefon
• Meni sa glasovnim instrukcijama
• Mogućnost za upgrade firmvera na licu mesta
kroz 307USB i WinLoad
• Kompatabilan sa EVO, MG5000, MG5050 i Spectra
Serija SP kontrolnim panelima
• Povezuje se direktno na kontrolni panel
EXT Antenski dodaci
Antena za pojačanje signala mobilnog operatera
u GSM / GPRS mreži ako je konstrukcija zgrade
takva da je vidljivo slabljenje signala ili je slaba
pokrivenost. Dodavanjem antene pojačava se
signal u GSM/GPRS mreži i povećava se bezbednost
objekta.
• Kompatabilni sa komunikatorima serije PCS GSM/
GPRS
• Antenski dodaci su dostupni sa držačima koji su
uključeni u komplet
• Predlažu se sledeće izmene:
EXT2: 2m (6ft) Koaksijalni kabl RG174
EXT4: 4m (12ft) Koaksijalni kabl RG174
EXT7: 7m (24ft) Koaksijalni kabl RG58
EXT15: 14.5m (48ft) Koaksijalni kabl RG58
EXT18: 18m (60ft) Koaksijalni kabl RG58
IP100 Internet modul - NA SRPSKOM JEZIKU
• Izveštava o alarmnim događajima kroz IP GPRS/ IP
monitoring prijemnikа IPR512
• Kontrola i nadzor jednog kontrolnog panela kroz
IP mrežu (LAN/WAN Internet)
• Mogućnost za vezu sa kontrolnom tablom
Paradox preko Interneta kroz NEware ili WinLoad
• Šalje obaveštenja o alarmu preko email
• Uključenje/isključenje individualnih grupa kroz
web brouzer
01
• Pregled statusa svih zona/grupa preko web
brouzera
• Upgrade firmvera modula IP100 kroz IP
40
Alarmni sistemi / IP monitoring
• Exploring Tools preko Interneta
• DNS usluga za dinamičke IP adrese
• Podrška za SMTP i ESMTP (TLS/SSL ne podržava)
• Mala konzumacija bandwith-a
• Zaštita podataka vrši se 128-bit (MD5 i RC4) ili
256-bit (AES) kodiranjem
• Dvosmerna dinamička autorizacija
• Web interfejs na Srpskom, Engleskom, Španskom,
Češkom, Francuskom, Nemačkom, Mađarskom,
Poljskom, Portugalskom, Rumunskom, Ruskom i
Slovačkom
SEfOvI
DS 01 Depozitni sef
Novine u zaštiti poslovanja su uvek imale za cilj dа se postigne veća sigurnost i udobnost za korisnike.
Kao inovativno rešenje u sferi zaštite dragocenosti nudimo:
• Kombinacija metalnog ormana i vatrostalnog
kabineta osiguranog na podu i zidovima
• Opremljen sa nezavisnim elektronskim sistemom
za zaštitu i alarm
• Stalno uključena zaštita alarmnim sistemom
• Monitor statusa od stane dežurnog centra i SMS
obaveštavanje
• Sigurnu zaštitu protiv krađa ili napada kroz
specijalan detektor postavljen u otvor za
smeštanje dragocenosti
• Pogodan za trgovinske objekte i kancelarije sa
velikim protokom novca
• Sigurnu zaštita sa niskom investicijom
• Predlaže se i u kombinaciji sa uslugama
„Depozitarni sef” SOT161
DODACI
K ABLOvI
CAB4/100 CABS6/100 CAB8/100 CAB12/100
• Kablovi CQR su visokog kvaliteta i
odgovaraju svim bezbedonosnim zahtevima,
odgovarajustandardima BS4737: odeljak 3.30.
• Čvrsta spoljna PVC korica
• Zaštićen kabl
• Materijal najvišeg kvaliteta
• Proizvedeni i testirani u Velikoj Britaniji
• Veliki izbor skladištenja
Tehničke specifikacije
Standard broja žica
Prečnik žice
Minimalan napon pri (1600 Hz)
Maximalan napon rada
Mnogožični
Zaštićeni
7
7
0.2mm
0.2mm
440V AC RMS
440V AC RM
50V RMS
50V RMS
Maksimalna temperatura rada
70°C
70°C
Nominalan otpor žice pri 20°C
92 ohms/KM
92 ohms/KM
0.22 kv.mm po žici
0.22 kv.mm po žici
Minimalna površina provodnosti
Minimalna debljina izolacije
0.3mm
0.3mm
Minimalna debljina
0-5mm
0-5mm
Spoljna korica
Višežilni i zaštićeni kablovi mogu da izdrže niski prelaz dima
CAB4
4 žični - 3.5mm
4.1mm
CABS6
6 žični - 3.5mm
4.9mm
CAB8
8 žični - 3.5mm
5.7mm
CAB12
12 žični - 3.5mm
6.3mm
01
Alarmni sistemi / Depozitni sef /Dodaci
41
The TM40 Multifunction Touchscreen Keypad allows you to control your system’s security, home
automation or access control functions through its unique touchscreen interface. With its large, bright
display, intuitive icons, and menu-driven prompts, the TM40 reflects Paradox’s commitment to
user-centric design.
The new TM40.
Also new for 2011 :
Look for more new products
inside, or visit us at:
MG6250
PCS300
GS250
REM15
Download

null