SUPER PONUDA
CIJENA ALARMNOG SISTEMA POČEV OD 330,00KM
PROTUPROVALNI ALARMNI SISTEM DSC ZA STANOVE U STAMBENIM ZGRADAMA
Minimalne komponente sistema potrebne za jedan stan:
• alarmna centrala DSC 585
• alfanumerička tastatura DSC
• pasivni infra red detektor pokreta
• akumulator za samonapajanje
• električna sirena
• transformator
• kablovi, PVC kanalice i sitni potrošni materijal
• ugradnja programiranje i obuka korisnika
Cijena ugrađenog sistema je 530,00KM sa PDV-om.
U slučaju priključenja na Dojavni operativni centar Flek d.o.o. i intervenciju naše zaštitarske ekipe u toku
alarmnog stanja, cijena kapitalne investicije se umanjuje za 180,00KM tako da iznosi 330,00KM sa
PDV-om. Mjesečna nadoknada za usluge DOC-a iznosi 35,00KM sa PDV-om.
Minimalno trajanje Ugovora je 18 mjeseci.
Usluge Dojavnog operativnog centra:
24-satni prijem alarmnog signala, sabotaže i ostalih podataka o aktivnostima alarmnog sistema (test izvještaj,
stanje osnovnog i rezervnog napajanja, vrijeme uključenja i isključenja sistema, korisničke aktivnosti aplicirane
preko tipkovnice/šifratora alarmne centrale, periodički testovi o stanju kompletnog sistema uključujući telefonsku
liniju i dr.).
Mogućnost daljinskog uključivanja sistema, bajpasa zona i mjenjanja šifri korisnika.
Računarsku obradu i arhiviranje primljenih podataka.
Obavještavanje odgovornih osoba i nadležnih organa i službi
Mjesečni listing o aktivnostima alarmnog sistema po zahtjevu Korisnika
Provjera alarmnog sistema (uključen/isključen) i informacije korisniku o svim prekidima i neispravnostima na istom.
24-satno dežurstvo Interventne ekipe sa obilaskom objekta pod zaštitom.
Trenutačna intervencija na znak alarma provale prepada i požara
Pomoć na objektu, po potrebi (osiguranje objekta do dolaska odgovornih lica Korisnika ili
policije radi uviđaja, vanjski pregled oštećenja objekta i eventualna prva pomoć).
Obezbjeđenje lica mjesta (predmeta i tragova), svjedoka i drugo do dolaska policije, vatrogasaca i drugih nadležnih
organa, te eventualno zadržavanje lica zatečenog u izvršenju krivičnog dijela.
Cijena priključenja na Centralni nadzorni sistem sa uslugama interventne ekipe iznosi 30,00KM + PDV 17%, što će
se regulisati Ugovorom.
Flek security Bosnia and Herzegovina
www.flek.ba
Download

S U P E R P O N U D A