NOSILAC PROJEKTA : “LEPENKA” D.O.O. Novi Kneževac
OBJEKAT:
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta
8 MW
MESTO :
Novi Kneževac
KOTLARNICA ZA KOTAO NA UGALJ NOMINALNOG
KAPACITETA 8 MW
„LEPENKA“ D.O.O. NOVI KNEŽEVAC
NA ŽIVOTNU SREDINU
-NETEHNIČKI PRIKAZ PODATAKA-
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
SADRŽAJ
PODACI O NOSIOCU PROJEKTA
OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVOĐENJE PROJEKTA
OPIS PROJEKTA
4. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE JE NOSILAC PROJEKTA
RAZMATRAO SA OBRAZLOŽENJEM GLAVNIH RAZLOGA ZA IZBOR
ODREĐENOG REŠENJA I UTICAJIMA NA ŽIVOTNU SREDINU
5. PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI
6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU
PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA
8. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA I, GDE JE TO MOGUĆE,
OTKLANJANJE SVAKOG ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU
SREDINU
9. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
10. PODACI O TEHNIČKIM NEDOSTACIMA ILI NEPOSTOJANJU
ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH ZNANJA I VEŠTINA ILI NEMOGUĆNOSTI DA
SE PRIBAVE ODGOVARAJUĆI PODACI
| Netehnički prikaz podataka
2
3
4
7
14
16
17
19
21
26
27
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA
Nosilac projekta:
„LEPENKA“ D.O.O.
Ime i prezime ovlašćenog lica:
Dušan Grbić
Ulica i broj:
Cara Dušana 45
Mesto:
Novi Kneževac
Telefon/ fax:
0230/ 81-202
0230/ 81-610
E-mail:
[email protected]
Naziv projekta:
Kotlarnica za kotao na ugalj
nominalnog kapaciteta 8 MW
„Lepenka“ d.o.o. iz Novog Kneževca je fabrika papira i kartonske ambalaže.
Poslovna delatnost „Lepenka” d.o.o.:
- Proizvodnja poluceluloze, ambalažnih papira
- Proizvodnja valovitog kartona
- Proizvodnja ambalaže od valovitog kartona
- Proizvodnja hilzni
| Netehnički prikaz podataka
3
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
2.
OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVOĐENJE
PROJEKTA
Kompleks “Lepenka ” d.o.o. Novi Kneževac je smešten na kat. parceli broj 220/1-220/9 k.o.
Novi Kneževac u ulici Cara Dušana 45.
Kompleks fabrike "Lepenka" u Novom Kneževcu se nalazi na severo-severozapadnoj strani
naselja, u delu bloka 13, k.o.Novi Kneževac, neposredno uz reku Tisu, u njenom aluvionu.
Zauzima površinu od 7,33 ha, što predstavlja 55 % površine bloka 13 u Novom Kneževcu.
Kompleks zauzima prostor između ulica Krstusrki put, Cara Dušana, Dobrovoljačke, starog
kraka novokneževačkog kanala i reke Tise.
Sa severne strane krug fabrike se graniči sa slobodnom površinom, sa južne strane se nalazi
ulica Cara Dušana, iz koje se ulazi u dve interne saobraćajnice, odnosno dve kapije Lepenke.
Sa istočne strane se nalazi slobodna močvarna površina.
Sa zapadne strane kruga se nalazi Krsturski put. Na južnoj i istočnoj strani kruga, neposredno uz
fabrički krug, nalaze se privatni objekti.
Slika br.1 – Makrolokacija kotlarnice za kotao na ugalj- kompleks „Lepenka“ d.o.o.
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW biće izgrađena u okviru postojećeg
kompleksa „Lepenke“ d.o.o. na katastarskoj parceli 220/3 k.o Novi Kneževac.
Ukupna površina kotlarnice iznosiće 451,455m2.
| Netehnički prikaz podataka
4
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Slika br.2 – Mikrolokacija kotlarnice za kotao na ugalj
Napajanje vodom na lokaciji fabričkog kompleksa se vrši iz 5 postojećih bušenih bunara, koji
su na dubini od 187 m do 275 m.
Na bunarima su ugrađene dubinske pumpe koje potiskuju vodu iz bunara u cevovod, a zatim u
rezervoar koji je instaliran na krovu pumpne stanice.
Iz rezervoara vodom se snabdevaju pumpe za tehnološku i protivpožarnu vodu. Ukupni
kapacitet bunara je oko 5000 l/min.
Napajanje novoprojektovanog kotla vodom vrši se iz postojećeg napojnog rezervoara. Prema
podacima iz Glavnog mašinskog projekta, postojeće pumpe zadovoljavaju kapacitativno, kao i
postojeća termička priprema vode.
Na lokaciji „Lepenke“ d.o.o. i u bližoj okolini nisu utvrđena prirodna dobra od posebne važnosti
kao ni retke i ugrožene biljne i životinjske vrste.
Kako je sadašnja fabrika nastala na prostoru stare fabrike svile iz 1903. godine, u okviru ovog
kompleksa postoje vredni objekti graditeljske baštine. Objekti od ambijentalnog značaja
(ukupno 3 objekta) se čuvaju i namenjeni su za: telefonsku centralu i slične administrativne
poslove – jedan spratni objekat na glavnom ulazu, a drugi spratni objekat u neposrednoj blizini
ulaza III.
Južna granica fabrike se graniči sa kompleksom pravoslavne crkve, izgrađene 1796. godine, i
koja se nalazi pod zaštitom od 1972. godine.
Izvođenje i rad projekta – kotlarnice za kotao na ugalj nema uticaja na navedene objekte.
Obzirom da je urbanističkim planom na predmetnoj parceli evidentirano kulturno dobro koje
uživa prethodnu zaštitu, a i da je deo parcele evidentiran kao arheološko nalazište, nosilac
projekta će obezbediti uslove Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica,
pored uslova iz urbanisitičkog plana.
| Netehnički prikaz podataka
5
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Prema poslednjem popisu iz 2011. godine, u opštini Novi Kneževac ima ukupno 11568
stanovnika. U opštini postoji 9 naseljenih mesta koja su obuhvaćena u 5 mesnih zajednica.
Od ukupnog broja stanovnika u Novom Kneževcu, 58.3% čini urbano stanovništvo.
Ukupan broj domaćinstava je 4319.
Prilaz fabrici je iz ulice Cara Dušana.
Atmosferska i fekalna kanalizacija su jedna celina. Atmosferske otpadne vode i fekalne vode se
putem odvode do septičke jame koju po potrebi čisti JKP iz Novog Kneževca. Za prečišćavanje
tehnoloških otpadnih voda se koristi poseban tretman za prečišćavanje.
Snabdevanje električnom energijom svih potrošača se vrši preko dve trafostanice.
Kao rezervni izvor snabdevanja električnom energijom koristi se agregat.
Napajanjem električnom energijom preko agregata ne mogu se napajati svi potrošači, već samo
oni koji u slučaju nestanka niskog napona ne smeju ostati bez snabdevanja električnom
energijom.
Zaštita od atmosferskog pražnjenja objekata izvedena je klasičnom gromobranskom
instalacijom.
| Netehnički prikaz podataka
6
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
3. OPIS PROJEKTA
Na postojećem kompleksu „LEPENKA“ d.o.o., u jednom delu objekta koji je bio namenjen za
proizvodnju papira, će se izgraditi građevinski objekat za smeštaj kotla na ugalj.
Opis prethodnih radova na izvođenju projekta
Prilikom izvođenja projekta kotlarnice za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW, izvode
se sledeće vrste prethodnih radova: rušenje i demontaža, zemljani radovi, zidarski radovi,
betonski radovi, armirački radovi, izolaterski radovi, bravarski radovi, čelična konstrukcija,
pokrivački i fasaderski radovi i suvomontažni radovi.
I. Rušenje i demontaža obuhvata sledeće radove:
1. demontažu postojećeg krovnog pokrivača od lima zajedno sa termoizloacijom i
odlaganje na privremenu deponiju u krugu fabrike
2. demontažu postojećih krovnih čeličnih rožnjača i odlaganje na privremenu deponiju u
krugu fabrike
3. demontažu postojećih čeličnih poprečnih glavnih ramova od varenih kutijastih profila i
odlaganje na privremenu deponiju u krugu fabrike
4. razbijanje postojeće betonske podne ploče na mestu novih temelja zidova i stubova
kotlarnice, temelja kotla, dimnjaka, kanala i jame za elevator i odvoz šuta na lokalnu
deponiju u krugu fabrike
5. razbijanje postojeće spoljne betonske podne ploče na mestu prostora za utovar šljake i
odvoz šuta na lokalnu deponiju u krugu fabrike
6. razbijanje postojećih armirano-betonskih temelja na mestu novih temelja kotla i temelja
kotlarnice i odvoz šuta na lokalnu deponiju u krugu fabrike
7. isecanje štemovanjem otvora u postojećem armirano-betonskom kanalu radi priključenja
novog armirano-betonskog kanala i odvoz šuta na lokalnu deponiju u krugu fabrike
8. utovar, transport do deponije udaljene oko 10km od fabrike i istovar šuta i betonskih
komada
9. rušenje postojećih ozidanih prostorija od pune opeke, zajedno sa prostorijom od lake
konstrukcije na gornjoj ploči zajedno sa metalnim stepeništem do nje i transport do
deponije udaljene oko 10km od fabrike
Otpad koji nastaje prilikom izvođenja ovih radova je metalni otpad od demontaže, šut i betonski
komadi. Sve vrste otpada se privremeno odlažu na predviđen prostor u krugu fabrike a zatim
odvoze na deponiju udaljenu oko 10km od fabrike, gde se istovaruju.
II. Zemljani radovi obuhvataju sledeće:
1. mašinski i ručni iskop zemlje za temelje dimnjaka, trakastih temelja kotlarnice i temelj
novog kotla, kao i raspiranje i odvoz viška zemlje na lokalnu deponiju u krugu fabrike
2. mašinski i ručni iskop zemlje za jamu elevatora, kao i raspiranje i odvoz viška zemlje na
lokalnu deponiju u krugu fabrike
3. mašinski i ručni iskop zemlje za nove AB kanale u nasipu šljunka, kao i raspiranje i
odvoz viška zemlje na lokalnu deponiju u krugu fabrike
4. mašinski i ručni iskop zemlje za temelje AB zidova prostora za šljaku, kao i raspiranje i
odvoz viška zemlje na lokalnu deponiju u krugu fabrike
5. nabavka i ugradnja tampon sloja šljunka ispod temelja, zajedno sa mašinskim
nabijanjem i ispitivanjem zbijenosti na 3 mesta
| Netehnički prikaz podataka
7
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
6. nabavka i ugradnja tampon sloja šljunka ispod temelja i ispod podne AB ploče, zajedno
sa mašinskim nabijanjem i ispitivanjem zbijenosti na 3 mesta
7. zatrpavanje temelja zemljom iz iskopa u slojevima, sa mašinskim nabijanjem u vlažnom
stanju
8. utovar zemlje, transport do deponije udaljene oko 10km od fabrike i istovar sa
planiranjem viška zemlje.
Otpad koji nastaje prilikom izvođenja ovih radova je višak zemlje, koji se privremeno odlaže na
lokalnu deponiju u krugu fabrike a zatim odvozi na deponiju udaljenu oko 10km od fabrike, gde
se istovaruje.
III. Zidarski radovi obuhvataju sledeće:
1. zidanje pregradnih zidova od pune opeke
2. zidanje fasadnih zidova kotlarnice od pune opeke
3. popravka-krpljenje postojećih zidova i AB serklaža
4. zidanje zidova od opeke u produžnom malteru kao zaštita vertikalne hidroizolacije
Prilikom izvođenja ovih radova ne dolazi do stvaranja otpada.
IV. Betonski radovi obuhvataju sledeće:
1. betoniranje tampon sloja betona MB 20 ispod temelja
2. betoniranje tampon sloja betona MB 20 kao podloga hidroizolacije
3. betoniranje tampon sloja betona MB 20 kao zaštita hidroizolacije
4. betoniranje temelja kotla betonom MB 30, zajedno sa oplatom
5. betoniranje gornje ploče temelja kotla, sa jednovremenom izradom greda i zidova na
istoj (u okviru temelja kotla) betonom MB 30, zajedno sa oplatom
6. betoniranje temelja kotlarnice betonom MB 30 sa mašinskim vibriranjem i oplatom
7. betoniranje stubova kotlarnice betonom MB 30 sa mašinskim vibriranjem i oplatom
8. betoniranje greda kotlarnice betonom MB 30 sa mašinskim vibriranjem i oplatom
9. betoniranje AB zida kotlarnice betonom MB 30 sa mašinskim vibriranjem i oplatom
10. izrada međuspratnih tavanica od lakomontažnih „Fert“ elemenata (gredice i punioci)
betonom MB sa mašinskim vibriranjem i oplatom i potrebnim podupiračima
11. betoniranje-krpljenje podne ploče vodonepropusnim betonom MB 30 uz mašinsko
vibriranje
12. betoniranje temelja dimnjaka, jame za elevator i ventilatora betonom MB 30 sa
mašinskim vibriranjem i oplatom
13. betoniranje podnih kanala u kotlarnici
14. betoniranje horizontalnih serklaža zidova
15. betoniranje trakastih temelja zidova prostora za šljaku betonom MB 30, zajedno sa
oplatom
16. betoniranje zidova prostora za šljaku betonom MB 30, zajedno sa oplatom
17. betoniranje ploče prostora za šljaku betonom MB 30.
Prilikom izvođenja ovih radova ne dolazi do stvaranja otpada.
V. Armirački radovi obuhvataju nabavku, transport, pripremu i ugradnju rebraste i mrežaste
armature za temelje kotla i temelje multiciklona, vrećastog filtera i ventilatora dimnih gasova.
Prilikom izvođenja ovih radova ne dolazi do stvaranja otpada.
VI. Izolaterski radovi obuhvataju sledeće:
1. izrada horizontalne hidroizolacije kanala i jame elevatora
2. izrada vertikalne hidroizolacije kanala u podu i zidova jame elevatora.
| Netehnički prikaz podataka
8
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Prilikom izvođenja ovih radova ne dolazi do stvaranja otpada.
VII. Bravarski radovi obuhvataju sledeće:
1. nabavka, izrada i ugradnja ivičnih profila, zajedno sa ankerima sa kukom na kraju
2. nabavka, izrada i ugradnja poklopnih ploča podnih kanala i svih drugih otvora u podu,
od rebrastog čeličnog lima
3. izrada, montaža, zastakljenje, zaštita i finalna obrada čelične bravarije
Prilikom izvođenja ovih radova ne dolazi do stvaranja otpada.
VIII. Čelična konstrukcija obuhvata sledeće radove:
1. montaža postojećih čeličnih krovnih rožnjača
2. nabavka, izrada i montaža čeličnih krovnih rešetki, spregova i stepenica
3. nabavka, izrada i montaža čelične konstrukcije za nošenje razne mašinske opreme
(pumpe, ventilatori, kanali...)
4. nabavka, izrada i montaža čelične konstrukcije dimnjaka.
Prilikom izvođenja ovih radova ne dolazi do stvaranja otpada.
IX. Pokrivački i fasaderski radovi obuhvataju sledeće:
1. pokrivanje i izolacija krova kotlarnice termo sendvič panelima od dvostrukog čeličnog
profilisanog lima sa termoizolacijom
2. oluci, vertikalni, viseći, pravougaonog preseka od pocinkovanog lima
3. oluci horizontalni od pocinkovanog lima, pravougaonog preseka
Prilikom izvođenja ovih radova ne dolazi do stvaranja otpada.
X. Suvomontažni radovi obuhvataju sledeće:
1. izrada spuštenog plafona iznad komandne sobe gips kartonskim pločama, sa izradom
potkonstrukcije direktno pričvršćene za nosive čelične i AB grede
2. izrada zidova komandne sobe gips kartonskim pločama, sa izradom potkonstrukcije
direktno pričvršćene za nosive AB grede.
Prilikom izvođenja ovih radova ne dolazi do stvaranja otpada.
Novi objekat kotlarnice za novi kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW biće na mestu dela
postojeće hale u okviru kompleksa „Lepenka“ d.o.o. u Novom Kneževcu.
Kotlarnica se prirodno osvetljava prozorima na severozapadnoj i jugoistočnoj fasadi.
Provetravanje kotlarnice je prirodnim putem, pomoću fiksnih metalnih žaluzinana
severoistočnoj i jugozapadnoj fasadi.
Novi objekat kotlarnice će se nalaziti sa desne strane postojećeg objekta parne kotlarnice.
Iza novog objekta je predviđen prostor za postavljanje multiciklona za otprašivanje dimnih
gasova, ventilatora dimnih gasova, dimnjaka i ventilatora za primarni vazduh. Ispred novog
objekta je planirano skladište uglja i elevator za ubacivanje uglja u bunker za ugalj koji je u
objektu nove kotlarnice.
| Netehnički prikaz podataka
9
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Sva oprema (sem predgrejača svežeg vazduha, mokrog odšljakivača, trakastog transportera,
elevatora i napojnih pumpi) je korišćena oprema nabavljena iz šećerane Požarevac, ista je bila
demontirana, lagerovana u šećerani u Kovinu i preseljena je u „Lepenku“ d.o.o. Novi Kneževac.
Novoprojektovana oprema i uređaji su:
1. parni kotao kapaciteta 15 t/h
Kotao je smešten ne betonskom temelju u kojem su izvedeni levci za pepeo i šljaku ispod
mehaničko-lančane rešetke. Kotao je snabdeven odgovarajućim otvorima za kontrolu rada i
otvorima za ugradnju elemenata za kontrolu i merenje.
Glatkocevni zagrejač vode je smešten kao izdvojeni paket na posebnoj čeličnoj konstrukciji.
2. centrifugalni ventilator za primarni vazduh
3. parni zagrejač
4. multiciklonski prečistač dimnih gasova zajedno sa nosećom konstrukcijom i
ispunim zasunima
5. centrifugalni ventilator za dimne gasove
6. dimnjak
7. napojni uređaji (postojeći)
8. naugljivanje
9. mokri odšljakivač
Kompletna tehnologija biće zasnovana na proizvodnji pare iz kotla na ugalj, i neće se
uključivati drugi kotlovi osim ako kotao na ugalj ne bude u funkciji.
Šljaka nastala sagorevanjem uglja pada kroz levak za šljaku u mehanički ležeći odšljakivač i na
osnovu novoprojektovanog rešenja se preko transportera šljake vodi u predviđeni prostor van
kotlarnice za skupljanje šljake.
Upravljanje uređajima predviđeno je da se odvija u nezavisnim regulaciono-upravljačkim
krugovima.
Prema predlogu glavnog arhitektonsko-građevinskog projekta kotlarnice za kotao na ugalj,
potrebna količina pune opeke d=25cm, za zidanje pregradnih i fasadnih zidova kotlarnice,
iznosi 236,9 m3. Potrebna količina opeke d=12cm iznosi 58,23 m3.
Za izvođenje betonskih radova, potrebna količina betona MB20, obračunato po m2 je 220,7.
Potrebna količina betona MB30, obračunato po m3 je 314,5.
Potrebna količina betona MB30, obračunato po m2 je 534,3.
Potrebna količina armature iznosi 20211 kg.
Potrebna količina hidroizolacije obračunato po m2 iznosi 75,86.
Potrebna količina ivičnih profila obračunato po m iznosi 31,24.
Potrebna količina poklopnih ploča obračunato po m2 iznosi 7,7.
Potrebna količina prozora komplet je 5 komada.
Potrebna količina žalizina sa čel.mrežicom je 4 komada.
Potrebna količina vrata je 1 spoljna i 1 unutrašnja.
Potrebna količina fiksnih prozora sa jednostrukim sigurnosnim staklom je 2 komada.
Potrebna količina čeličnih krovnih rožnjača je 4136 kg.
Potrebna količina čeličnih krovnih rešetki, spregova i stepenica je 2160 kg.
Potrebna količina čelične konstrukcije za nošenje razne mašinske opreme je 5000 kg.
Potrebna količina čelične konstrukcije dimnjaka je 9983 kg.
Potrebna količina izolacije krova obračunato po m2 iznosi 321,55.
| Netehnički prikaz podataka
10
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Potrebna količina vertikalnih oluka je 36,5 m.
Potrebna količina horizontalnih oluka je 40,5 m.
Potrebna količina gips kartonskih ploča, obračunato po m2 iznosi 33,28.
Energent za rad kotla biće isklučivo ugalj.
Prema podacima iz predloga glavnog mašinskog projekta, teorijska zapremina potrebnog
kiseonika je 1,0696 m3/kg.
Teorijska zapremina potrebnog vazduha iznosi 5,0935 m3/kg.
Potrebna količina svežeg vazduha je 16.636 m3/h, a kapacitet ventilatora svežeg vazduha iznosi
20.570 m3/h, tj rezerva ventilatora je 20%, odnosno ventilator svežeg vazduha zadovoljava
tražene karakteristike u pogledu kapaciteta.
Napajanje novoprojektovanog kotla vodom vrši se iz postojećeg napojnog rezervoara. Prema
podacima iz predloga glavnog mašinskog projekta, dobija se vreme rezerve:
Trez=72 min, što je u skladu sa propisima, odnosno postojeće pumpe zadovoljavaju
kapacitativno, kao i postojeća termička priprema vode.
Sirovina koja se koristi za rad kotla je upravo ugalj. Važno je naglasiti da prema predlogu
glavnog mašinskog projekta, ugalj koji se koristi mora zadovoljavati minimalne norme
propisane ovim predlogom projekta, tj. ne sme se upotrebljavati ugalj nižeg kvaliteta od onog
predviđenog predlogom projekta, kao i da se nosilac projekta pridržava režima rada kotla
propisanog od strane proizvođača kotla.
Obzirom da su moguća odstupanja u kvalitetu uglja prilikom svake isporuke, potrebno je
prilikom svake šarže utvrditi da li ugalj zadovoljava tražene karakteristike.
Prikaz vrste i količine ispuštenih gasova, vode, i drugih tečnih i gasovitih otpadnih
materija, posmatrano po tehnološkim celinama uključujući emisije u vazduh, ispuštanje u
površinske i podzemne vodne recipijente, odlaganje na zemljište, buku, vibracije, toplotu,
zračenje (jonizujuća i nejonizujuća)
Kao produkti sagorevanja uglja javljaju se vodena para, dimni gasovi (azotovi oksidi, sumpor
dioksid, ugljen dioksid), zatim pepeo i šljaka, a u slučaju nepotpunog sagorevanja, kao i lošeg
održavanja kotla mogu da se jave ugljen monoksid i čađ.
Prema podacima iz predloga glavnog mašinskog projekta kotlarnice za kotao na ugalj, teorijska
zapremina vodene pare je 0,8035 m3/kg.
Teorijska zapremina suvih produkata sagorevanja je 5,0637 m3/kg, a vlažnih produkata
sagorevanja 5,8672 m3/kg.
Stvarna zapremina vodene pare iznosi 0,8691 m3/kg,
Stvarna zapremina vlažnih produkata sagorevanja je 7,8652 m3/kg, a stvarna masa dimnih
gasova je 11,2412 kg/kg.
Količina dimnih gasova je 33.024 m3/h, a kapacitet ventilatora dimnih gasova je 41.760 m3/h,
što predstavlja rezervu ventilatora od 21%, odnosno ventilator dimnih gasova zadovoljava
karakteristike u pogledu kapaciteta.
Prema Uredbi o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh ("Službeni
glasnik RS", broj 71/2010 i 6/2011-ispr.), predmetni kotao na ugalj spada u srednja postrojenja
za sagorevanje.
| Netehnički prikaz podataka
11
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
U nominalnom režimu rada:
− kotao će proizvoditi 137,3kg/h pepela
− količina dimnih gasova je 26.418,84 m3/h na 192°C
− emisija SO2 će biti 15,264 m3/h, a ukupna koncentracija 984 mg/mN3, što je manje od
dozvoljene granične vrednosti 1000 mg/mN3
− emisija NO2 će biti 0,773 kg/h, odnosno koncentracija NO2 će biti 49,8 mg/mN3, što je
manje od dozvoljene granične vrednosti 500 mg/mN3
− koncentracija praškastih materija će biti 0,3 kg/h, a ukupna koncentracija 19,34 mg/mN3,
što je manje od dozvoljene granične vrednosti 20 mg/mN3 .
Dozvoljene granične vrednosti date su u Prilogu III, Uredbe o graničnim vrednostima emisija
zagađujućih materija u vazduh ("Službeni glasnik RS", broj 71/2010 i 6/2011-ispr.).
Postojeći dimnjak visine 25m odgovara zahtevima dozvoljene koncentracije zagađenja.
Otpadna voda:
Odvođenje atmosferskih voda vrši se pomoću dve spoljne olučne vertikale za viši deo krova i
jednom spoljnom za niži deo krova od pocinkovanog lima. Vertikale odvode vodu u
horizontalan razvod kišne kanalizacije.
Za odvođenje vode sa poda kotlarnice predviđena su dva slivnika u podu koja su povezana na
kanalizacionu instalaciju ispod poda kotlarnice.
Cevovodima otpadne vode omogućeno je pražnjenje kotla i ostale instalisane opreme.
Svi prelivi i pražnjenja raznih sudova povezani su cevovodima sa jamom za hlađenje ili
kanalizacijom. Postavljanje cevovoda otpadne vode je predviđeno sa stalnim padom prema
mestu odvoda (u smeru isticanja).
Buka:
Obzirom na prirodu tehnološkog procesa, rad kotlarnice za kotao na ugalj može uticati na
postojeći nivo buke na lokaciji. U tom smislu, potrebno je periodično vršiti merenje buke u
životnoj sredini na lokaciji „Lepenke“ d.o.o.
Jonizujućih i nejonizujućih zračenja nema.
Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje i sl.) svih vrsta otpadnih
materija
Kao otpadne materiju u prethodnim radovima na izvođenju projekta nastaju metalni otpad od
demontaže, šut i betonski komadi, koji se privremeno odlažu na predviđen prostor u krugu
fabrike a zatim odvoze na deponiju udaljenu oko 10km od fabrike, gde se istovaruju. Takođe
nastaje i višak zemlje kod zemljanih radova, koji se privremeno odlaže na lokalnu deponiju u
krugu fabrike a zatim odvozi na deponiju udaljenu oko 10km od fabrike, gde se istovaruje.
Kao otpadne materije u radu kotlarnice za kotao na ugalj, nastaju pepeo i šljaka.
Pepeo koji nastaje sagorevanjem uglja privremeno će se odlagati u krugu fabrike, a zatim će se
odvoziti na deponiju.
Šljaka nastala sagorevanjem uglja pada kroz levak za šljaku u mehanički ležeći odšljakivač i na
osnovu novoprojektovanog rešenja se preko transportera šljake vodi u predviđeni prostor van
kotlarnice za skupljanje šljake.
| Netehnički prikaz podataka
12
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Prikaz uticaja na životnu sredinu izabranog i drugih razmatranih tehnoloških rešenja
U toku rada kotlarnice za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW, najveći uticaj na životnu
sredinu imaće emisija zagađujućih materija u vazduh iz dimnjaka kotla. Međutim, predlogom
projekta predviđeno tehničko rešenje omogućava da emisija ovih materija u vazduh ne
premašuje granične vrednosti definisane propisima.
Kotlarnica tokom rada može generisati izvesnu buku, pa je potrebno periodično meriti nivo
buke u životnoj sredini na lokaciji.
Obzirom na lokaciju objekata i udaljenosti od najbližih stambenih objekata, u toku redovnog
rada buka ne sme prelaziti granične vrednosti date u Uredbi o indikatorima buke, graničnim
vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u
životnoj sredini ("Službeni glasnik RS" br. 75/2010), odnosno ne sme prelaziti za dan i za veče
65 dB(A), a za noć 55 dB(A).
| Netehnički prikaz podataka
13
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
4. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE JE NOSILAC
PROJEKTA RAZMATRAO SA OBRAZLOŽENJEM
GLAVNIH RAZLOGA ZA IZBOR ODREĐENOG REŠENJA I
UTICAJIMA NA ŽIVOTNU SREDINU
Predmetna kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW gradi se na mestu dela
postojeće hale u okviru fabrike “Lepenka” d.o.o. Deo hale, koja je ranije bila namenjena za
proizvodnju papira, će se srušiti i na tom mestu biće izgrađena nova kotlarnica. Nosilac projekta
je ovo rešenje odabrao iz praktičnih razloga.
Proizvodni proces definisan je predlogom glavnog mašinskog projekta i predstavlja optimalno
tehnološko i ekonomsko rešenje, odnosno uštedu pri proizvodnji toplotne energije.
Metode rada definisane su odgovarajućom predprojektnom dokumentacijom.
Planovi lokacije dati su u prilogu Studije.
Predprojektna dokumentacija nalazi se kod Nosioca projekta.
Vrste i izbor materijala izvršio je nosilac projekta uz dogovor sa projektantima i izvođačima
radova.
Nakon izgradnje kotlarnice, svi objekti na lokaciji biće u funkciji.
Početak izvođenja predprojektne dokumentacije je polovina 2013. godine, a planirani završetak
projekta je mart-april 2014. godine.
Snaga predmetnog kotla je 8 MW.
Kotao je namenjen proizvodnji pare pritiska 12 bar za potrebe tehnologije. U nominalnom
režimu rada produkcija pare je 12 t/h, a potrošnja uglja 1,97 t/h.
Na predmetnoj lokaciji vrše se ispitivanje emisije u vazduh iz emitera kotlarnice, kao i
ispitivanje buke u životnoj sredini i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda.
Kao otpadne materije u radu kotlarnice za kotao na ugalj, nastaju pepeo i šljaka.
Pepeo koji nastaje sagorevanjem uglja privremeno će se odlagati u krugu fabrike, a zatim će se
odvoziti na deponiju.
Šljaka nastala sagorevanjem uglja pada kroz levak za šljaku u mehanički ležeći odšljakivač i na
osnovu novoprojektovanog rešenja se preko transportera šljake vodi u predviđeni prostor van
kotlarnice za skupljanje šljake.
Kotlarnici za kotao na ugalj pristupa se postojećim saobraćajnicama na lokaciji kompleksa
„Lepenka“ d.o.o.
Odgovornost za upravljanje životnom sredinom ima Nosilac projekta.
Zaposleni u „Lepenka“ d.o.o. osposobljani su u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na
radu i Zakonom o zaštiti od požara.
Na kompleksu „Lepenka“ d.o.o. vrši se monitoring otpadnih voda, kvaliteta vazduha i buke u
životnoj sredini.
| Netehnički prikaz podataka
14
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Monitoring odnosno praćenje stanja životne sredine obavlja Nosilac projekta tako što angažuje
ovlašćenu ustanovu da vrši merenja i kontrolu stanja životne sredine.
Na osnovu rezultata merenja zagađenja životne sredine vrši se praćenje stanja zagađenja
(monitoring).
Nosilac projekta dužan je da vrši:
Ispitivanje emisije u vazduh prema Uredbi o graničnim vrednostima emisija zagađujućih
materija u vazduh ("Službeni glasnik RS", broj 71/2010 i 6/2011-ispr.) kao i ispitivanje nivoa
buke u životnoj sredini, prema Uredbi o indikatorima buke, metodama za ocenjivanje indikatora
buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Službeni glasnik Republike
Srbije", broj 75/2010), kao i Pravilniku o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o
merenju buke ("Službeni glasnik RS", broj 72/2010).
U toku redovnog rada ne može doći do takve nezgode koja bi bitno ugrozila okolinu. Do
nezgode na lokaciji može doći u slučaju požara koji se rešava u okviru važećih propisa
protivpožarne zaštite i postupanja u slučaju požara.
| Netehnički prikaz podataka
15
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
5. PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I
BLIŽOJ OKOLINI
Prema poslednjem popisu iz 2011. godine, u opštini Novi Kneževac ima ukupno 11568
stanovnika. U opštini postoji 9 naseljenih mesta koja su obuhvaćena u 5 mesnih zajednica.
Ukupan broj domaćinstava je 4319.
Lokacija „Lepenke“ d.o.o. nalazi se u zoni koja je planskom dokumentacijom predviđena za
radnu zonu, mada se kompleks graniči direktno sa objektima stanovanja. Najbliži objekti
stanovanja nalaze se pored ulaza u kompleks.
.
Kotlarnica za kotao na ugalj u toku eksploatacije neće imati značajnijih negativnih efekata na
zdravlje stanovništva.
Na predmetnoj lokaciji i u bližoj okolini nema zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta koje su od
posebnog značaja. Fauna i flora nisu izloženi riziku zbog rada projekta.
Zemljište na kome se gradi kotlarnica za kotao na ugalj predstavlja građevinsko zemljište, koje
je u vlasništvu „Lepenka“ d.o.o. iz Novog Kneževca.
Za potrebe izgradnje kotlarnice za kotao na ugalj, na predmetnoj lokaciji izvršeno je ispitivanje
zemljišta, a rezultati ispitivanja prikazani su u predlogu geomehaničkog elaborata izrađenom od
strane GeoEXPERT d.o.o. Subotica, jula 2013. god.
Rad kotlarnice neće bitno uticati na kvalitet vazduha, obzirom da je projektnom
dokumentacijom predviđeno rešenje koje obezbeđuje da emisija gasova u atmosferu bude ispod
dozvoljenih GVE.
Predmetna kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW neće imati uticaj na
kvalitet površinskih i podzemnih voda.
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW u toku svog rada neće imati uticaj na
klimatske činioce.
Južna granica fabrike se graniči sa kompleksom pravoslavne crkve, izgrađene 1796. godine, i
koja se nalazi pod zaštitom od 1972. godine.
Kako je sadašnja fabrika nastala na prostoru stare fabrike svile iz 1903. godine, u okviru ovog
kompleksa postoje vredni objekti graditeljske baštine. Objekti od ambijentalnog značaja
(ukupno 3 objekta) se čuvaju i namenjeni su za: telefonsku centralu i slične administrativne
poslove – jedan spratni objekat na glavnom ulazu, a drugi spratni objekat u neposrednoj blizini
ulaza III.
Obzirom da je urbanističkim planom na predmetnoj parceli evidentirano kulturno dobro koje
uživa prethodnu zaštitu, a i da je deo parcele evidentiran kao arheološko nalazište, osim uslova
iz urbanisitičkog plana, nosilac projekta će obezbediti uslove Međuopštinskog zavoda za zaštitu
spomenika kulture Subotica.
Izvođenje i rad projekta – kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW nema
uticaja na navedene objekte.
Izvođenje i rad projekta kotlarnice za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW nema uticaja
na pejzažne karakteristike.
| Netehnički prikaz podataka
16
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA
ŽIVOTNU SREDINU
Zagađenje vazduha
U toku rada predmetne kotlarnice za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW doći će do
emisije prašine i štetnih gasova u okolnu atmosferu.
Prema Uredbi o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh ("Službeni
glasnik RS", broj 71/2010 i 6/2011-ispr.), predmetna kotlarnica za kotao na ugalj ubraja se u
srednja postrojenja za sagorevanje.
Praćenje kvaliteta vazduha vršiće se merenjem koncetracije sledećih zagađujućih materija u
vazduhu: praškaste materije, ugljen monoksid (CO), oksidi sumpora izraženi kao SO2, azotni
oksid izražen kao NO2 i organske materije izražene kao ukupni ugljenik
Merenje emisije vršiće ovlašćena ustanova, u skladu sa važećim propisima.
Pre ispuštanja u atmosferu kvalitet gasova i kvalitet prečišćenih gasova mora u potpunosti da
zadovolji standarde u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i
10/2013) i Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh ("Službeni
glasnik RS", broj 71/2010 i 6/2011-ispr.).
Merenje zagađenja vazduha na predmetnoj lokaciji vrši se dva puta godišnje.
Do zagađenja vazduha može doći u slučaju požara.
Zagađenje vode i zemljišta
Predmetni projekat svojim radom ne utiče na kvalitet zemljišta, kao i ni podzemnih ni
površinskih voda.
Buka
Radom kotlarnice za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW može doći do povećanog
nivoa buke, te je s toga potrebno vršiti merenje nivoa buke u životnoj sredini.
Obzirom na lokaciju objekata i udaljenosti od najbližih stambenih objekata, u toku redovnog
rada buka ne sme prelaziti granične vrednosti date u Uredbi o indikatorima buke, graničnim
vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u
životnoj sredini ("Službeni glasnik RS" br. 75/2010), odnosno ne sme prelaziti za dan i za veče
65 dB(A), a za noć 55 dB(A).
Na predmetnoj lokaciji vrši se merenje nivoa buke u životnoj sredini, od strane Zavoda za javno
zdravlje Subotica, Centar za higijenu i humanu ekologiju.
Zdravlje stanovništva
Uticaju projekta (emisija iz kotlarnice) mogu biti izloženi samo zaposleni u fabrici. Ovaj uticaj
je mali, obzirom da će prema projektnim podacima emisija iz kotlarnice biti ispod GVE. U
slučaju akcidenta može doći do uticaja na zdravlje zaposlenih.
| Netehnički prikaz podataka
17
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Meteorološki parametri i klimatske karakteristike
Ne postoji uticaj na meteorološke parametre i na klimatske karakteristike.
Ekosistem
Ekosistem može biti ugrožen samo u slučaju akcidenta. U zavisnosti od veličine akcidenta i
brzine reagovanja zavisiće i uticaj na ekosistem.
Naseljenost i koncentracija stanovništva
Rad kotlarnice za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW nema negativan uticaj na
naseljenost i koncentraciju stanovništva.
Namena i korišćenje površina
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW nema negativnog uticaja na namenu i
korišćenje površina.
Komunalna infrastruktura
Komunalna infrastruktura nije ugrožena pri redovnom radu. U slučaju akcidenta većih razmera
infrastuktura može biti ugrožena.
Prirodna dobra posebnih vrednosti i nepokretna kulturna dobra
Rad kotlarnice za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW nema uticaja na prirodna dobra
posebnih vrednosti i nepokretna kulturna dobra.
Pejzažne karakteristike područja
Pejzažne karakteristike područja neće biti ugrožene radom projekta.
| Netehnički prikaz podataka
18
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
7. PROCENA UTICAJA
SLUČAJU UDESA
NA
ŽIVOTNU
SREDINU
U
U toku rada kotlarnice neće se koristiti opasne materije.
Od udesnih situacija na predmetnoj lokaciji moguć je požar.
U slučaju požara u kotlarnici za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW, vazduhom bi se
širio oblak dima koji u sebi sadrži razna manje ili više toksična jedinjenja.
U slučaju požara došlo bi do lokalnog zagađenja vazduha bez većih posledica na širu okolinu.
Čestice iz oblaka dima se vremenom talože i padaju na okolno tlo i objekte. Na ovaj način došlo
bi do izvesnog zagađenja zemljišta, a samim tim i podzemnih voda.
U trenutku nastanka akcidenta (požar, eksplozija) dolazi do stvaranja povišenog nivoa buke, ali
je ovaj uticaj kratkotrajan.
Mere prevencije, pripravnost i odgovornost na udes kao i mere otklanjanja posledica
udesa odnosno sanacije
Prevencija udesa je skup mera i postupaka na nivou postrojenja, kompleksa i šire zajednice, koji
imaju za cilj sprečavanje nastanka udesa, smanjivanje verovatnoće nastanka udesa i
minimiziranje posledica. Mere i postupci prevencije određuju se na osnovu podataka dobijenih
procenom opasnosti od udesa.
Mere i postupci prevencije se sastoje u:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
adekvatnom prostornom planiranju i zoniranju naselja (određivanje zona zaštite,
udaljenosti opasnih aktivnosti od naselja itd.);
izradi analize opasnosti od udesa i davanju mišljenja i saglasnosti na njih;
izboru novih tehnologija koje manje zagađuju životnu sredinu i obezbeđuju veći
stepen zaštite i onih tehnologija koje smanjuju potrebe transporta opasnih materija;
blagovremenom otklanjanju svih uočenih tehničko-tehnoloških nedostataka;
održavanju radno-tehnološke discipline na potrebnom nivou;
urednom održavanju prohodnosti svih puteva i prolaza unutar opasnih instalacija;
primeni tehničkih sredstava i opreme detekcije i zaštite;
kontroli i nadzoru monitoringa i sistema bezbednosti;
informisanju i uključivanju javnosti u odlučivanje o svim pitanjima značajnim za
bezbednost stanovništva.
Mere i postupci prevencije obuhvataju i izradu, praćenje i sprovođenje podzakonskih akata,
normativa i standarda koji se odnose na ovu oblast.
U okviru predmetne kotlarnice prevencija se sastoji pre svega u pravilnom projektovanju i
izgradnji objekta, uz poštovanje zakonskih propisa i standarda, kao i u kasnijem redovnom
održavanju, pravilnom radu i kontroli parametara procesa, i kontroli i ispitivanju instalacija i
opreme za gašenje požara.
Neophodna je i obuka svih zaposlenih koji rade u kotlarnici, za bezbedan i zdrav rad, kao i
obuka iz zaštite od požara.
| Netehnički prikaz podataka
19
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Pripravnost je stanje koje se postiže pripremom svih nadležnih subjekata, opreme i tehnike radi
najadekvatnijeg odgovora na udes uz najmanje moguće posledice, a obezbeđuje se donošenjem
planova zaštite.
Odgovor na udes započinje onog trenutka kada se dobije prva informacija o udesu koja sadrži
podatke:
 o mestu i vremenu udesa;
 vrsti opasnih materija koje su prisutne;
 proceni toka udesa;
 proceni rizika po okolinu i
 druge značajne podatke za odgovor na udes.
U slučaju udesa potrebno je preduzeti sledeće mere:
 utvrditi uzok i obim udesa
 izvršiti angažovanje određenog broja ljudi osposobljenih za sanaciju udesa
 pribaviti odgovarajući materijal za sanaciju
 u slučaju udesa većih razmera potrebno je obavestiti Ministarsvo nadležno za zaštitu
životne sredine ili njihove predstavnike.
| Netehnički prikaz podataka
20
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
8. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA I
GDE JE TO MOGUĆE, OTKLANJANJE SVAKOG
ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU
SREDINU
U toku redovnog rada projekta ne očekuje se značajan negativan uticaj na životnu sredinu. U
slučaju akcidenta na lokaciji ne očekuje se prekogranični uticaj, a verovatnoća da do akcidenta
na lokaciji dođe je mala. U slučaju akcidenta ugroženi bi bili ljudi i objekti na predmetnoj
lokaciji.
Tokom izvođenja radova na pripremi terena i izgradnji objekta potrebno je planirati i primeniti
sledeće mere zaštite:
• Nosilac projekta je dužan da poštuje Zakon o planiranju i izgradnji, kao i podzakonska
akta doneta na osnovu ovog Zakona
• Vršiti redovno kvašenje zaprašenih površina i sprečiti rasipanje građevinskog materijala
tokom transporta
• Utvrditi obavezu sanacije zemljišta, u slučaju izlivanja ulja i goriva tokom rada
građevinskih mašina i mehanizacije
• Otpadni materijal koji nastane u procesu izgradnje (komunalni otpad, građevinski
materijal i metalni otpad, i sl.) propisno sakupiti, razvrstati i odložiti na za to predviđenu
i odobrenu lokaciju
• Materijal iz iskopa odvoziti na unapred definisanu lokaciju, za koju je pribavljena
saglasnost nadležnog organa; transport iskopanog materijala vršiti vozilima koja
poseduju propisane koševe i sistem zaštite od prosipanja materijala
• Ako se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta ili
arheološke predmete, izvođač radova je dužan da odmah prekine radove i obavesti
nadležnu organizaciju za zaštitu spomenika kulture
• Ako se u toku radova naiđe na prirodno dobro koje je geološko-paleontološkog tipa i
minerološko-petrografskog porekla, za koje se pretpostavlja da ima svojstvo prirodnog
spomenika, izvođač radova je dužan da o tome obavesti nadležnu organizaciju za zaštitu
prirode.
Nosilac projekta je dužan:
•
•
•
•
Da poštuje Zakon o zaštiti vazduha, kao i podzakonska akta doneta na osnovu ovog
Zakona
Predvidi odgovarajuću opremu, tehnička i tehnološka rešenja, kojima se obezbeđuje da
emisija zagađujućih materija u vazduh zadovoljava propisane granične vrednosti
Da postrojenje prilikom projektovanja, gradnje i korišćenja održava tako da ne ispušta
zagađujuće materije u vazduh u količini većim od graničnih vrednosti emisije
Ukoliko dođe do kvara uređaja kojim se obezbeđuje sprovođenje propisanih mera zaštite
ili do poremećaja tehnološkog procesa zbog čega dolazi do prekoračenja graničnih
vrednosti emisije, nosilac projekta je dužan da kvar ili poremećaj otkloni ili prilagodi
rad novonastaloj situaciji ili obustavi tehnološki proces kako bi se emisija svela u
dozvoljene granice u najkraćem roku
| Netehnički prikaz podataka
21
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U slučaju prekoračenja graničnih vrednosti nivoa zagađujućih materija u vazduhu, da
preduzme tehničko-tehnološke mere ili da obustavi tehnološki proces, kako bi se
koncentracije zagađujućih materija svele u propisane vrednosti
Nosilac projekta svakog izvora zagađivanja dužan je da dostavi nadležnom organu
podatke o stacionarnom izvoru zagađivanja i svakoj njegovoj promeni
Obezbedi redovan monitoring emisije i da o tome vodi evidenciju
Obezbedi kontinualna merenja emisije ako za to postoji obaveza (kada je maseni protok
emisije za određenu zagađujuću materiju veći od propisanih vrednosti) samostalno,
putem automatskih uređaja za kontinualno merenje
Vodi evidenciju o obavljenim kontinualnim merenjima sa podacima o mernim mestima,
rezultatima i učestalosti merenja i dostavi podatke jednom u tri mesca u roku od 15 dana
od isteka tromesečja, a i da dostavi merenja na godišnjem nivou u vidu godišnjeg
izveštaja najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu
Obezbedi kontrolna merenja emisije preko ovlašćenih organizacija, ako merenja emisije
obavlja samostalno
Obezbedi propisana povremena merenja emisije, preko ovlašćenog pravnog lica dva
puta godišnje, ukoliko ne vrši kontinualni monitoring, a podatke dostavi u roku od 30
dana od dana izvršenog merenja
Vodi evidenciju o vrsti i kvalitetu sirovina, goriva i otpada u procesu spaljivanja
Vodi evidenciju o radu uređaja za sprečavanje ili smanjenje emisije zagađujućih
materija kao i mernih uređaja za merenje emisije
Za termoenergetska postrojenja, obaveze Nosioca projekta su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Primeniti važeće tehničke normative i standarde propisane za izgradnju, korišćenje i
održavanje ove vrste objekata
Predvideti odgovarajuće mere zaštite, odnosno opremu, tehnička i tehnološka rešenja,
kojima se obezbeđuje da emisija zagađujućih materija u vazduh zadovoljava propisane
granične vrednosti
U toku probnog rada, izvršiti početno merenje emisije gasova i izveštaj sa rezultatima
izvršenih merenja dostaviti nadležnom organu; u slučaju da koncentracije zagađujućih
materija u emitovanim gasovima prelaze propisane granične vrednosti, sprovesti
postupak podešavanja parametara uređaja radi postizanja propisanih zahteva emisije
Pribaviti dozvolu u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha
Skladišta čvrstog goriva (uglja) planirati kao zatvorena ili natkrivena, radi sprečavanja
emisije praškastih materija
Nije dozvoljeno skladištenje otpadnih materija na nepokrivenom i nebetoniranom
prostoru u krugu kompleksa
Upravljanje otpadnim materijama koje imaju karakter opasnog otpada uključiti u
postojeći sistem upravljanja otpadom na lokaciji
Predvideti adekvatno uređeno skladište za smeštaj opasnog otpada u skladu sa važećim
propisima koji uređuju postupanje sa ovom vrstom otpada
Predvideti prostor za privremeno skladištenje otpada za smeštaj najmanje dvostruke
količine otpada koja prosečno nastaje između dva ciklusa prevoza, čime se obezbeđuje
njihova zaštita od spoljnih uticaja
| Netehnički prikaz podataka
22
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
•
•
•
•
•
•
Mesto za skladištenje otpada opremiti uređajima, opremom i sredstvima za dojavu,
gašenje i sprečavanje širenja požara i drugom sigurnosnom opremom
Projektovati i izvesti odgovarajuću zvučnu zaštitu, kojom se obezbeđuje da buka koja se
emituje pri propisanim uslovima korišćenja i održavanja uređaja i opreme, ne
prekoračuje propisane granične vrednosti
Nakon puštanja pogona u rad ili pri probnom radu pogona izvršiti kontrolno merenje
nivoa buke na granici kompleksa i izvršiti ocenu efikasnosti primenjenih mera zaštite,
pri čemu se uzima kao merodavan kriterijum za noć, budući da emitovana buka ne zavisi
od doba dana, već od režima rada pogona; u slučaju da izmereni nivoi buke prelaze
dozvoljene vrednosti, poboljšati zvučnu izolaciju prema osetljivim i ugroženim
objektima
Zvučnu barijeru izvesti od odgovarajućeg materijala i adekvatne visine, čime se
obezbeđuje smanjenje nivoa buke na granici lokacije do dozvoljenih vrednosti za dan i
za noć
Sprovoditi neophodne mere zaštite od mogućih udesa (požar), kao i mere za otklanjanje
posledica u slučaju udesnih situacija; pribaviti saglasnost nadležnog organa na
predviđene mere zaštite od požara
Sprovoditi program praćenja uticaja rada pogona na životnu sredinu, koji se odnosi na
merenja emisije zagađujućih materija u vazduh u skladu sa važećim propisima.
Mere prevencije za slučaj izbijanja požara ili eksplozija na lokaciji „Lepenke“ d.o.o. sprovode
se zahvaljujući obezbeđivanju, redovnoj kontroli i servisiranju:
− Hidrantske mreže,
− Prenosnih sredstava za gašenje požara.
U okviru fabričkog kompleksa „Lepenka“d.o.o. postoji unutrašnja i spoljašnja hidrantska
mreža.
Kontrolu hidrantske mreže vrše isključivo za to ovlašćene ustanove periodično na svakih šest
meseci.
Prenosna protivpožarna sredstva se koriste za gašenje početnih i manjih požara i čine ih
vatrogasni aparati „S“ tipa i CO2. Prema predlogu glavnog projekta zaštite od požara, predviđen
broj aparata je sledeći:
− Ručni PP aparati sa ugljen dioksidom tip CO2-5, 2 komada
− Ručni PP aparati sa prahom tip S-9, 8 komada
− Prevozni PP aparati sa prahom tip S-50, 4 komada.
Aparati koji su postavljeni sa spoljne strane objekata moraju biti zaštićeni od atmosferskih
uticaja sunčevih zraka, mehaničkih oštećenja i sl. stavljanjem u ormariće ili na neki drugi
pogodan način.
Kontrolu protivpožarnih aparata vrše za to ovlašćene ustanove na period od 6 meseci.
| Netehnički prikaz podataka
23
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Zaštitne mere prilikom izbijanja požara
Radnici koji su se zatekli u neposrednoj blizini mesta požara dužni su da pristupe gašenju
požara prema postupku koji je uvežban za vreme redovne periodične obuke.
Prilikom gašenja požara, bez obzira na mesto njegovog nastanka, radnici su dužni da se
pridržavaju sledećih opštih principa i postupaka:
− gašenju požara prvi pristupaju radnici koji su se zatekli u neposrednoj blizini mesta nastanka
požara, bez obzira da li je u pitanju njihovo radno mesto ili ne,
− pristupiti gašenju požara odmah, bez odlaganja,
− u slučaju da je nemoguće savladati požar postojećim sredstvima u početnoj fazi, alarmirati
vatrogasnu jedinicu,
− požar gasiti aparatima za gašenje početnih požara ili adekvatnim sredstvom koje se može
naći pri ruci. Koristiti samo podesna sredstva za gašenje,
− prilikom gašenja požara po mogućstvu nastojati da se prilikom intervencije pravi što manje
dodatne štete,
− isključiti napajanje električnom energijom momentalno, na glavnoj sklopki, ili trafo stanici
ili tamo gde je to moguće,
− u slučaju da je nemoguće isključiti dovod struje, električne instalacije pod naponom gasiti
isključivo podesnim sredstvima za gašenje požara (S i CO2 aparati),
− svaki požar predstavlja stresnu situaciju u kojoj se pojedinci teško snalaze. Gašenju požara
se mora prići energično, ali bez stvaranja nervoze ili nepotrebne panike. Pojedince koji
eventualno podlegnu panici odstraniti što dalje od mesta požara,
− evakuisati sva ugrožena lica na bezbedno mesto,
− obezbediti pristup vatrogasnoj jedinici u što kraćem roku,
− na mestu požara ne stvarati nepotrebnu gužvu, već obezbediti prisustvo samo optimalnog
broja radnika,
− požar po mogućstvu ugasiti u njegovoj najranijoj fazi. Ukoliko to nije moguće, lokalizovati
ga do dolaska pojačanja i to uklanjanjem zapaljivih i gorivih predmeta iz neposredne
okoline požara.
Mali požari - koristiti suve hemikalije ili CO2
Veći požari - koristiti vodeni sprej ili maglu, pomeriti opasne materije iz požarnog prostora pod
uslovom da nema rizika
Odmah po saznanju o požaru PRVO POZVATI:
−
−
−
−
vatrogasnu jedinicu na broj: 193*,
MUP na broj: 192*,
Centar za obaveštavanje na broj: 1985 i
ukoliko preti opasnost da dođe do povrede zaposlenih ili drugih lica ili ukoliko ima
povređenih pozvati Hitnu pomoć na broj: 194*.
* - objedinjene prijave akcidentnih situacija (milicija, vatrogasci i hitna pomoć) će se moći vršiti pozivom SAMO
na jedan broj: 112, a aktiviranje ovog broja se očekuje u najskorijoj budućnosti.
U slučaju požara reagovala bi vatrogasna jedinica Novi Kneževac, koja je na rastojanju od oko
5km od lokacije. Očekivano vreme dolaska je 10 minuta. Na prilaznom putu ne postoje
prepreke i prelazi.
| Netehnički prikaz podataka
24
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
Radi što bolje zaštite od požara i zbog brže i efikasnije intervencije u slučaju požara moraju se
preduzeti sledeće preventivne mere:
− Prilazni putevi svim objektima moraju biti slobodni i nezakrčeni,
− Saobraćajnice moraju biti slobodne i nezakrčene, ne smeju se držati drugi predmeti,
motorna vozila, materijal i sl. što bi ometalo kretanje vatrogasnih vozila tokom
intervencije,
− U zimskom periodu redovno čistiti prilazne puteve i saobraćajnice od snega.
Planovi i tehnička rešenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i dispozicija otpadnih
materija, rekultivacija, sanacija)
Tehnička rešenja zaštite životne sredine:


Postojeći dimnjak visine 25m odgovara zahtevima dozvoljene koncentracije zagađenja i
omogućava da emisija zagađujućih materija u vazduh bude ispod GVE
Šljaka nastala sagorevanjem uglja pada kroz levak za šljaku u mehanički ležeći
odšljakivač i na osnovu novoprojektovanog rešenja se preko transportera šljake vodi u
predviđeni prostor van kotlarnice za skupljanje šljake.
Druge mere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu
sredinu



redovna kontrola svih ventila i sudova pod pritiskom,
redovna kontrola ispravnosti gromobranskih i elektro instalacija,
redovna kontrola ispravnosti hidrantske mreže i protivpožarnih aparata.
| Netehnički prikaz podataka
25
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
9. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu:

zagađenje vazduha - u slučajevima kada izmerene vrednosti koncentracija štetnih
materija prelaze GVE (granična vrednost emisije) koje su utvrđene Uredbom o
graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh ("Službeni glasnik RS",
broj 71/2010 i 6/2011-ispr.),

nivo buke u životnoj sredini - u slučajevima kada nivo buke pređe granične vrednosti
definisane Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za
ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini
("Službeni glasnik RS" br. 75/2010).
Mesta i način merenja utvrđeni su:



Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh ("Službeni
glasnik RS", broj 71/2010 i 6/2011-ispr.),
Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke
("Sl.glasnik RS", broj 72/2010),
Uredbom o indikatorima buke, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Službeni glasnik Republike
Srbije", broj 75/2010)
Zagađenje vazduha
U toku redovnog rada „Lepenke“ d.o.o., vrše se redovna merenja emisije zagađujućih materija u
vazduh u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“ broj 36/09 i 10/2013) i
Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh ("Službeni glasnik
RS", broj 71/2010 i 6/2011-ispr.), 2 puta godišnje.
Merenje emisije zagađujućih materija, prema Uredbi o graničnim vrednostima emisija
zagađujućih materija u vazduh (Sl. gl. RS br. 71/2010 i 6/2011 – ispr.) za srednja postrojenja za
sagorevanje, koja koriste čvrsto gorivo obuhvata merenje: ugljen monoksida (CO), azotnih oksida
izraženih kao NO2, praškastih materija i oksida sumpora izraženih kao SO2 i organskih materija
izraženih kao ukupni ugljenik
U cilju utvrđivanja uticaja predmetne kotlarnice za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW
na okolinu predlaže se merenje emisije otpadnih gasova i organskih i praškastih materija na
emiteru kotlarnice, 2 puta godišnje od strane ovlašćene ustanove.
Nivo buke
Merenje nivoa buke u životnoj sredini vršiće se u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj
sredini ("Službeni glasnik RS", broj 36/09 i 88/10), Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini
i obimu izveštaja o merenju buke ("Sl.glasnik RS", broj 72/2010) i Uredbom o indikatorima buke,
metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini
("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 75/2010).
| Netehnički prikaz podataka
26
Kotlarnica za kotao na ugalj nominalnog kapaciteta 8 MW , LEPENKA d.o.o. Novi Kneževac
10. PODACI O TEHNIČKIM NEDOSTACIMA ILI
NEPOSTOJANJU ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH
ZNANJA I VEŠTINA ILI NEMOGUĆNOSTI DA SE
PRIBAVE ODGOVARAJUĆI PODACI
Prilikom izrade Studije o proceni uticaja za projekat Kotlarnica za kotao na ugalj
nominalnog kapaciteta 8 MW „Lepenka“ d.o.o. Novi Kneževac, izrađivači Studije nisu
naišli na nepostojanje stručnih znanja i veština i nisu uočeni tehnički nedostaci jer se smatra da
se u potpunosti koriste tehnička rešenja i materijali koji omogućuju adekvatnu zaštitu životne
sredine.
Uz investiciono-tehničku dokumentaciju Nosilac projekta je pribavio sledeće uslove i
saglasnosti:




Urbanističko-tehničke uslove zaštite od požara broj 217-3-271/13, izdate od strane
Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne
situacije u Kikindi, Odsek za preventivnu zaštitu, dana 28.11.2013.
Informaciju o lokaciji broj VI-05-353-16, izdatu od strane Opštinske uprave Opštine
Novi Kneževac, Odeljenja za budžet, finansije i privredne delatnosti, Odsek za
urbanizam, zaštitu životne sredine i komunalne poslove, dana 16.12.2013,
Izmene i dopune Informacije o lokaciji, broj VI-05-353-16/1, izdate od strane Opštinske
uprave Opštine Novi Kneževac, Odeljenja za budžet, finansije i privredne delatnosti,
Odsek za urbanizam, zaštitu životne sredine i komunalne poslove, dana 31.01.2014.
Uslove zaštite prirode za izgradnju kotlarnice za kotao na ugalj, kat.parc. 220/3, K.O.
Novi Kneževac, broj 03-52/2, izdate od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode
Novi Sad, dana 05.02.2014.
| Netehnički prikaz podataka
27
Download

„lepenka“ doo novi kneževac na životnu sredinu