ADRESAR
SPORTSKIH CENTARA SRBIJE
Beograd, 2008.
ADRESAR SPORTSKIH CENTARA SRBIJE
Pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije
Izdavač:
Asocijacija sportskih centara Srbije
Beograd, Sjenička 1
Ranko Matijašević, predsednik
Priredili:
Dragan Palamarević
Željko Novaković
Vesna Živanović
Dizajn i priprema za štampu:
Miroslav Jovanović
Korektura:
Tanja Trbojević
Štampa:
Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Tiraž:
300
Beograd, 2008.
ADRESAR SPORTSKIH CENTARA SRBIJE
3
Asocijaciju sportskih centara Srbije osnovali su 28. februara 2002. godine, u Novom Sadu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
JP SPC “Vojvodina” Novi Sad,
SC “Čair” Niš,
Gradski centar za fizičku kulturu ‘’Stari DIF’’ Beograd,
SRC “Tašmajdan” Beograd,
JP SPC “Mladost” Kragujevac,
Centar za fizičku kulturu “Vračar” Beograd,
SPC “Milenijum” AD Vršac,
SRC “Banjica” Beograd i
Sportski savez opštine Zrenjanin.
Od samog osnivanja, Asocijacija sportskih centara Srbije vodila je računa o svom pozicioniranju u javnosti, sportskim i državnim institucijama, kao i o potencijalnim poslovnim partnerima.
•
status sportskih centara kao strateških institucija na realizaciji programa svih sportskih organizacija u Republici Srbiji,
•
uticaj na zakonodavnu aktivnost u Skupštini Republike Srbije u domenu položaja sportskih
centara,
•
obezbeđenje povoljnijeg tretmana sportskih centara u komunalnoj delatnosti, čime se
obezbeđuje i povoljniji položaj sporta kao značajnog javnog činioca, budući da zdravstvo,
prosveta, nauka, kultura i socijalna zaštita već imaju povlašćeni položaj u komunalnoj delatnosti,
•
obezbeđenje što povoljnijeg položaja sportskih centara u oblasti poreske politike,
•
saradnju sportskih centara sa državom u smislu korišćenja budžetskih sredstava,
•
saradnju i povezivanje sa srodnim i sličnim organizacijama u oblasti sporta.
Budući da se nalazimo u procesu tranzicije u kojoj ključno mesto zauzima privatizacija, najveći zajednički interes sportskih centara u narednom periodu biće adekvatno rešenje privatizacije,
od koga će zavisiti budućnost centara, sporta u celini, sportista i velikog broja radnika u sportskim
centrima.
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Cilj svih programskih opredeljenja i aktivnosti Asocijacije sportskih centara Srbije je unapređenje položaja i poslovanja i rešavanje konkretnih pitanja funkcionisanja i rada sportskih centara
Srbije, koja se prvenstveno odnose na:
4
Sve aktivnosti Asocijacije sportskih centara Srbije su u saglasnosti sa Nacionalnom strategijom razvoja sporta u Srbiji za period 2008-2012, koja se odnosi na sportske objekte i čiji su osnovni
ciljevi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Razvoj infrastrukture sportskih objekata u Srbiji, čime se obezbeđuju uslovi za profesionalni
sport, ali i za razvoj školskog i rekreativnog sporta
Briga o sportskim objektima od značaja za Republiku Srbiju, odnosno upravljanje investicijama, izgradnja, opremanje, rekonstrukcija i održavanje tih objekata, kao i praćenje toka
izgradnje investicija (sportski objekti od nacionalnog značaja, veliki sportski centri, bazeni,
sportske i fiskulturne sale, otvoreni sportski tereni i dečja igrališta, klizališta i sl.)
Otvorenost objekata za sve zainteresovane, kako bi se na taj način omogućio razvoj vrhunskog sporta, ali i druge akcije od opšteg društvenog interesa
Uspostavljanje mehanizma za povećanje obima bavljenja sportom svih građana u okviru i
van sportskih organizacija
Sistemsko planiranje izgradnje i održavanja sportskih objekata i uspostavljanje pravnog mehanizma za očuvanje namene postojećih sportskih objekata
Uspostavljanje i ažuriranje informacionog sistema sporta u Republici Srbiji
Omasovljenje učešća građana u rekreativnom vežbanju
Učešće dece i omladine u sportskim aktivnostima, kao preduslov njihovog fizičkog i mentalnog razvoja
Razvoj školskog, predškolskog i univerzitetskog sporta
Razvoj rekreativnog sporta
Razvoj vrhunskog sporta
Adresar sportskih centara Srbije je prva publikacija u poslednjih 15 godina koja predstavlja sve sportske centre i druge javne sportske objekte u Srbiji i sadrži potrebne informacije o njima.
Objavljivanje Adresara sportskih centara Srbije je od velikog značaja za postojeće i buduće korisnike usluga i programa sportskih centara, jer im omogućuje da na jednom mestu dobiju direktne i korisne informacije o sportskim centrima i drugim srodnim sportskim objektima u Republici
Srbiji, ali je značajno i za sve druge subjekte iz oblasti sporta, jer omogućava sticanje novih saznanja,
kako Ministarstvu omladine i sporta, tako i Sportskom savezu Srbije i drugim sportskim savezima,
sportistima, srodnim organizacijama i građanima uopšte.
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Posebno se zahvaljujemo Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije na pokroviteljstvu, velikoj pomoći i razumevanju u sprovođenju ovog značajnog projekta. Takođe se zahvaljujemo
Sportskom savezu Srbije i gospodinu Dušku Petroviću na logističkoj podršci u pripremi publikacije.
Predsednik Asocijacije SC Srbije
dipl. inž. Ranko Matijašević
Adresar sportskih centara Srbije izdavaće se periodično, a zbog vrste publikacije kao i perioda tranzicije u
kojem se nalazi naša država, otvorena je za dopune i korekcije podataka.
Sve informacije, pitanja, predloge i sugestije možete ostvariti putem e-mail adrese [email protected]
Izmene koje se očekuju u skorijem periodu odnosiće se na preregistraciju domena sa yu na rs.
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
ADRESAR
ALEKSANDROVAC, ŽUPA
7
Naziv: Javna ustanova Sportska organizacija ‘’Župa’’ Aleksandrovac
Adresa: Kruševačka bb, 37230 Aleksandrovac
Telefon: 037/ 554 585
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.500 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 33 x 16,5 m
• Bazen za neplivače
• Teren za mali fudbal
ALEKSINAC, MLADOST
Naziv: Sportski centar ‘’Mladost’’ Aleksinac
Adresa: 7. juli bb, 18220 Aleksinac
Telefon: 018/ 804 025
Faks: 018/ 804 025
e-mail: [email protected]
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 3.000 sedišta
• Teren za rukomet kapaciteta 2.000 sedišta
• Teren za košarku kapaciteta 2.000 sedišta
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Strelište
• Teretana
8
ALEKSINAC
Naziv: Sportska dvorana ‘’Aleksinac’’ Aleksinac
Adresa: Tihomira Đorđevića bb, 18220 Aleksinac
Telefon: 018/ 804 025
Faks: 018/ 804 025
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 900 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
• Teren za rukomet i mali fudbal
• Teren za košarku
APATIN, DOM SPORTOVA
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Dom sportova Apatin
Adresa: Dimitrija Tucovića 50, 25260 Apatin
Telefon: 025/ 780 250
Faks: 025/ 780 251
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sala za aeorobik, fitnes i borilačke sportove
• Sala za boks i kik boks
• Teretana
• Muzej sporta
Otvoreni sportski prostori:
• Teren za mali fudbal, košarku i odbojku
APATIN, ŽARKO ZRENJANIN
9
Naziv: Dvorana OŠ ‘’Žarko Zrenjanin’’ Apatin
Adresa: Srpskih vladara 25, 25260 Apatin
Telefon: 025/ 773 393
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.125 sedišta
• Mala sala za košarku, fitnes, aerobik i borilačke sportove
• Hol za stoni tenis
• Teretana
Otvoreni sportski prostori:
• 2 terena za mali fudbal i rukomet
• Teren za košarku
• Teren za odbojku
ARANĐELOVAC, ŠUMADIJA
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.470 sedišta
• Sportska sala za košarku, gimnastiku i borilačke sportove kapaciteta 100 sedišta
• Trim kabinet
• 2 sale za karate i gimnastiku
Otvoreni sportski prostori:
• Teren za mali fudbal, rukomet, košarku i odbojku kapaciteta 500 sedišta
• Klizalište
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Ustanova Sportsko-rekreativni centar ‘’Šumadija’’ Aranđelovac
Adresa: Kneza Mihaila 33c/1, 34300 Aranđelovac
Telefon: 034/ 720 290
Faks: 034/ 720 290
e-mail: [email protected]
web: www.srcsumadija.org.yu
10
BAČKA PALANKA, TIKVARA
Naziv: Javno preduzeće Sportsko-rekreacioni centar
”Tikvara’’ Bačka Palanka
Adresa: Brodarsko naselje bb, 21400 Bačka Palanka
Telefon: 021/ 604 13 33, 604 30 83
Faks: 021/ 751 789
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.100 sedišta
• Sportska sala
• Kuglana
• Teretana
• Sauna
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski teren kapaciteta 3.000 sedišta
• 2 terena za mali fudbal kapaciteta 1.000 sedišta
• 2 terena za rukomet kapaciteta 1.000 sedišta
• 2 terena za košarku
• 2 terena za odbojku
• 5 teniskih terena
• atletska staza sa 6 traka
• jezero ‘’Tikvara’’ za kajak i kanu
BAČKA TOPOLA, ČAKI LAJOŠ
Naziv: Sportska dvorana OŠ ‘’Čaki Lajoš’’ i SO Bačka Topola
Adresa: Svetosavska 9 , 24300 Bačka Topola
Telefon: 021/ 715 443
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 600 sedišta
BAJINA BAŠTA, LUG
11
Naziv: Sportsko-rekreativni centar ‘’LUG’’ Bajina Bašta
Adresa: Kneza Milana Obrenovića 34/2, 31250 Bajina Bašta
Telefon: 031/ 865 900, 865 370
e-mail: [email protected]
web: www.tara-bajinabasta.com
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.500 sedišta
• Trim kabinet sa tatami podlogom za borilačke sportove, aerobik i pilates
• Teretana
• Streljana za vazdušnu pušku kapaciteta 20 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
• 2 fudbalska terena kapaciteta 1.000 sedišta
• Atletska staza sa tartan podlogom i 6 traka, 2 zaletišta za skok udalj i troskok, zaletište za
bacanje koplja i skok uvis, 2 bacališta za kugu i disk
• Kompleks terena sa rasvetom za košarku (2), odbojku (2) i rukomet (1) kapaciteta 1.000
sedišta
• Tereni za rukomet (2), košarku (1) i odbojku (1) kapaciteta 300 sedišta
• Trim staza 1.000 m
BEČEJ, MLADOST
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2.500 sedišta
• Trim kabinet
• Teretana
• Streljana za vazdušnu pušku
• Plivački bazen 33 x 25 m kapaciteta 650 sedišta
• Bazen za neplivače 12 x 6 m
• Sauna
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 25 m kapaciteta 800 sedišta
• 3 mala bazena sa termalnom vodom
• Plaža
• 4 teniska terena
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Ustanova za sportsku i kulturnu aktivnost omladine
‘’Mladost’’ Bečej
Adresa: Borisa Kidriča 30, 21220 Bečej
Telefon: 021/ 691 48 14
Faks: 021/ 691 48 14
e-mail: [email protected]
web: www.oscmladost.com
12
BEOGRAD, ADA CIGANLIJA
Naziv: Javno komunalno preduzeće ‘’Ada ciganlija’’ Beograd
Adresa: Ada ciganlija 2, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 354 11 17
Faks: 011/ 354 11 17
E-mail: [email protected]
BEOGRAD, ARENA BEOGRAD
Naziv: Javno preduzeće ‘’Arena Beograd’’ Beograd
Adresa: Bulevar Arsenija Čarnojevića 58, 11070 Novi Beograd
Telefon: 011/ 220 22 22
Faks: 011/ 213 13 21
e-mail: [email protected]
web: www.arenabeograd.com
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Univerzalna sportska dvorana kapaciteta 19.400 sedišta
• Mala sala za treninge
13
BEOGRAD, BANJICA
Zatvoreni sportski prostori:
• Plivalište 50 x 21 m kapaciteta 3.000 sedišta (1.800 + 1.200 montažno)
• Bazen za neplivače 50 x 10 m
• 3 saune
• Teretana
• Sala za vežbanje
• Hol za stoni tenis
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 25 m
• Bazen za rekreativno plivanje
• Tereni za male sportove
• Teniski tereni
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Društveno preduzeće Sportsko-rekreacioni centar ‘’Banjica’’ Beograd
Adresa: Crnotravska 4, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 266 02 11
Faks: 011/ 266 18 37
14
BEOGRAD, GCFK
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Gradski centar za fizičku kulturu (Stari DIF), Beograd
Adresa: Deligradska 27, 11 000 Beograd
Telefon: 011/ 2682 902
Faks: 011/2682 646
e-mail: [email protected], [email protected]
web: www.staridif.co.yu
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana za trening i rekreaciju
• 2 male sale za trening i rekreaciju
• Plivački bazen 25x8 m
• Bazen za neplivače
• Trim kabinet
• Borilačka sala
• Teretana
• Šah sala
• 3 sale sa višestrukom namenom
Otvoreni sportski prostori:
• Višenamenski teren za rukomet, mali fudbal, košarku, odbojku i tenis
• Klizalište
BEOGRAD, HIPODROM
15
Naziv: Javno preduzeće ‘’Hipodrom’’ Beograd
Adresa: Paštrovićeva 2, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 354 38 39
Faks: 011/ 354 38 39
BEOGRAD, KOVILOVO
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2.000 sedišta montažno
• Dvorana za streljaštvo malokalibarskim oružjem
• Streljana za vazdušnu pušku
• 2 teretane
• Mini spa
Otvoreni sportski prostori:
• 2 fudbalska terena sa osvetljenjem
• Bazen za rekreativno plivanje
• Tereni za tenis, odbojku, rukomet, mali fudbal i košarku
• Strelišta:
1. Strelište za leteće mete ‘’Trap i dubl trap’’ - bunkeri sa mašinama
za izbacivanje glinenih golubova i nastrešnice za strelce na betonskoj podlozi
2. Strelište SKIT sa 8 kućica
3. Strelište SPORTING
4. Strelišta MK
5. Tribine kapaciteta 150 sedišta
• Akva park u izgradnji
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Preduzeće za marketing i sportske aktivnosti
‘’BG Sportski centar Kovilovo’’doo, Beograd
Adresa: Zrenjaninski put 170, 11211 Beograd
Telefon: 011/ 20 75 200
Faks: 011/ 20 75 260
e-mail: [email protected]
web: www.bgsck.org.yu
16
BEOGRAD, KOLUBARA LAZAREVAC
Naziv: Sportsko-rekreativni centar ‘’Kolubara’’ Lazarevac
Adresa: Hilandarska bb, 11550 Lazarevac
Telefon: 011/ 8121 979
Faks: 011/ 8128 549
e-mail: [email protected]
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Velika sportska dvorana kapaciteta 1.800 sedišta
• Mala sportska dvorana kapaciteta 300 sedišta
• Sala za gimnastiku
• Teretana
• Plivački bazen 25 x 13 m
• Plesna sala
• Trim kabinet
• Kuglana
• Šah sala
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 21 m
• Jezero ‘’Očaga’’
• Teren za fudbal sa atletskom stazom
• 2 terena za rukomet i mali fudbal
• 2 terena za tenis
• Teren za košarku
• Teren za odbojku
BEOGRAD, MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ
17
Naziv: Javno preduzeće Sportsko-rekreativno-poslovni centar
‘’Milan Gale Muškatirović’’ Beograd
Adresa: Tadeuša Košćuška 63, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 262 28 66
Faks: 011/ 218 26 87
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 21 m kapaciteta 600 sedišta
• Bazen za neplivače i akvabik 12 x 8 m
• Fizio-saunski blok
• Trim sala za rekreaciju i borilačke sportove
• Sportska dvorana za rekreaciju
• Mala sala za rekreaciju
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 33 x 25 m kapaciteta 300 sedišta
• Bazen za rekreativno plivanje
• Teren za rukomet i mali fudbal
• 10 teniskih terena kapaciteta 500 sedišta
• Teren za mini-golf
BEOGRAD,
LJUBOMIR IVANOVIĆ GEDŽA
MLADENOVAC
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.620 sedišta
• Mala sala za treninge
• Plivački bazen 33 x 25 m
• Bazen za neplivače 12,5 x 8 m
• Teretana
• Univerzalna streljana
• Sala za fitnes
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Ustanova fizičke kulture Sportsko-rekreacioni centar
‘’Ljubomir Ivanović Gedža’’ Mladenovac
Adresa: Bože Damjanovića 35, 11400 Mladenovac
Telefon: 011/ 823 28 22, 823 14 64
Faks: 011/ 823 61 01
18
BEOGRAD, NOVI BEOGRAD
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Javno preduzeće Sportski i poslovni centar
‘’Novi Beograd’’ Beograd
Adresa: Autoput 2, 11070 Beograd
Telefon: 011/ 2672 939
Faks: 011/ 301 70 80
e-mail: [email protected]
web: www.11april.co.yu
Zatvoreni sportski prostori:
Objekat SRC ‘’11. april’’
• Univerzalna sportska sala
• Plivački bazen 50 x 20 m kapaciteta 900 sedišta (van funkcije)
• 2 bazena za neplivače (u funkciji tokom leta)
• Automatska kuglana
• Fitnes centar
• Streljana
• Dvorana za stoni tenis
Objekat Hala sportova
• Sportska dvorana kapaciteta 5.000 sedišta
• 2 male univerzalne dvorane
• Teretana
Otvoreni sportski prostori:
Objekat SRC ‘’11. april’’
• Plivački bazen 50 x 25 m
• 3 teniska terena
19
BEOGRAD, OBRENOVAC
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.670 sedišta
• Sala za stoni tenis
• 2 teretane
• Plivački bazen 50 x 21 m kapaciteta 300 sedišta
• Sauna
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 25 m
• Bazen za neplivače 10 x 10 m
• Trim staza 1.550 m
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Javno preduzeće Sportsko-kulturni centar ‘’Obrenovac’’ Obrenovac
Adresa: Kralja Aleksandra I 5, 11500 Obrenovac
Telefon: 011/ 8721 361
Faks: 011/ 8723 052
e-mail: [email protected]
web: www.obrenovac-info.co.yu
20
BEOGRAD, OLIMPZVEZDARA
Naziv: Javno preduzeće za fizičku kulturu
Sportski centar ‘’Olimp - Zvezdara’’ Beograd
Adresa: Vjekoslava Kovača 11, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 2412 353, 2411 636
Faks: 011/ 2418 532
e-mail: [email protected]
web: www.scolimp.co.yu
Zatvoreni sportski prostori:
• Dvorana za male sportove i ritmičku gimnastiku
• Trim sala
• Džudo sala
• Sala za fitnes sa teretanom i saunom
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 33 x 20 m
• Bazen za neplivače 27 x 15 m
• Bazen za decu
• Bazen za skokove u vodu 18 x 14 m
• Teren za košarku kapaciteta 50 sedišta
• Teren za rukomet i mali fudbal kapaciteta 100 sedišta
• Teren za odbojku
• 9 teniskih terena
• Atletska staza
BEOGRAD, PARTIZANČUKARICA
Naziv: Društvo za fizičko vaspitanje i rekreaciju
”Partizan - Čukarica’’ Beograd
Adresa: Lješka 9, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 354 50 93
Faks: 011/ 354 53 80
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sala za trening i rekreaciju
• Sala za borilačke sportove
• Bina za borilačke sportove i rekreaciju
Otvoreni sportski prostori:
• Teren za male sportove
BEOGRAD, PARTIZANŽARKOVO
21
Naziv: Preduzeće za fizičku kulturu ‘’Partizan Žarkovo’’ Beograd
Adresa: Mije Oreškog 54, 11000 Beograd
Telefon: O11/ 251 11 40
Faks: 011/ 251 11 40
BEOGRAD, PINKIZEMUN
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.900 sedišta
• Mala sala za pilates, jogu i ritmičku gimnastiku
• Plivački bazen 25 x 12,5 m kapaciteta 100 sedišta
• Teretana
• Kuglana
• Borilačka sala
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Kulturno-sportski centar ‘’Pinki – Zemun’’ AD Beograd
Adresa: Gradski park 2, 11080 Beograd
Telefon: 011/ 3771 650, 3771 660
Faks: 011/ 3163 966
e-mail: [email protected]
web: www.pinki-zemun.com.yu
22
BEOGRAD, PIONIRSKI GRAD
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Sportsko-rekreativni-centar ‘’Pionirski grad’’ Beograd
Adresa: Kneza Višeslava 27, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 354 20 93, 354 99 49
Faks: 011/ 354 20 93
e-mail: [email protected]
web: www.pionirskigrad.org.yu
Zatvoreni sportski prostori:
• Balon dvorana za mali fudbal
• Dvorana za skvoš sa 2 terena
• Fitnes blok
• Amfiteatar sala za borilačke sportove kapaciteta 400 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
• Univerzalni travnati teren
• Teren za hokej na travi
• 2 terena za rukomet
• 2 terena za košarku
• Teren za odbojku
• Atletska staza
• Trim staza 800 m
• Kružna asfaltna staza 333 m za rolere, trotinete i bicikle
BEOGRAD, RADNIČKI
23
Naziv: Sportski centar SD ‘’Radnički’’ Beograd
Adresa: Vojvode Šupljikca 31/ Đurićeva 3, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 24 55 393
Faks: 011/ 24 55 577
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 300 montažnih sedišta
• Nedovršena sportska dvorana
• Dvorana za borilačke sportove
• Sala za gimnastiku
• Teretana
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion
BEOGRAD, RAKOVICA
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Sportski centar ‘’Rakovica’’d.o.o. Beograd
Adresa: Viševačka 2, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 356 53 84
Faks: 011/ 356 53 84
24
BEOGRAD, REPUBLIČKI ZAVOD ZA SPORT
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Republički zavod za sport - SRC ‘’Košutnjak’’ Beograd
Adresa: Kneza Višeslava 72, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 355 54 60, 355 56 56
Faks: 011/ 355 52 88
e-mail: [email protected]
web: www.rzsport.gov.rs
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana
• Ofo sala
• Sala za gimnastiku
• Sala za borilačke sportove
• Teretana
• Plivački bazen 25 x 12,5 m (van funkcije)
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 25 m kapaciteta 800 sedišta
• Bazen za skokove u vodu sa tornjem 10 m
• Bazen za rekreativno plivanje
• Dečiji bazen
• Teren za fudbal sa atletskom stazom
• Pomoćni teren za fudbal
• 4 terena za rukomet i mali fudbal
• 5 terena za odbojku
• 4 terena za košarku
• 6 teniskih terena
• Teren za boćanje
• Trim staza 1.600 m
BEOGRAD, SLODES
25
Naziv: Sportski centar ‘’Slodes’’d.o.o. Beograd
Adresa: Borska 92f, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 358 10 54
Faks: 011/ 358 10 54
E-mail: [email protected]
BEOGRAD,
JELICA MILOVANOVIĆ SOPOT
Naziv: Sportska dvorana OŠ ‘’Jelica Milovanović’’ Sopot
Adresa: Kneza Miloša 12, 11450 Sopot
Telefon: 011/ 825 11 11
Faks: 011/ 825 11 11
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 800 sedišta
• Sala za stoni tenis
• Teretana
BEOGRAD, SPORT EKO
Naziv: Sportski centar ‘’Sport EKO’’ Beograd
Adresa: Braće Jerković 119 a, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 309 55 95
Faks: 011/ 309 55 95
E-mail: [email protected]
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Otvoreni sportski prostori:
• Tereni za male sportove
26
BEOGRAD, ŠUMICE
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Centar za kulturu i sport ‘’Šumice’’ Beograd
Adresa: Ustanička 125, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 383 75 56
Faks: 011/ 383 75 80
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2.000 sedišta (960 + 1040 teleskop)
• Multifunkcionalna sala za treninge i predstave
• 2 fitnes sale
• Teretana
• Sala za stoni tenis
Otvoreni sportski prostori:
• Teniski tereni u izgradnji
• Trim staza 600 m
27
BEOGRAD, TAŠMAJDAN
Naziv: Ustanova za fizičku kulturu Sportsko-rekreativni centar ‘’Tašmajdan’’ Beograd
Adresa: Ilije Garašanina 26, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 3231 533, 3233 048
Faks: 011/ 3247 512
e-mail: [email protected]
web: www.tasmajdan.co.yu
Zatvoreni sportski prostori:
Objekat ‘’Stadion Tašmajdan’’
• Plivalište 50 x 25 m kapaciteta 1.800 sedišta
• Rekreativni centar sa salama za fitnes i kardio programe
• Mali bazen za obuku neplivača i hidrobik 12,5 x 5 m
• Teretana
• Sala za borilačke sportove
• Sala za mačevanje
• Sala za pripremu sportista
• Sala za nastavu fizičkog vaspitanja
Otvoreni sportski prostori:
Objekat ‘’Pionir’’
• 4 teniska terena
Objekat ‘’Stadion Tašmajdan’’
• Plivalište 50 x 25 m kapaciteta 3.000 sedišta
• Stadion za male sportove kapaciteta 6.000 sedišta
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Objekat ‘’Pionir’’
• Sportska dvorana kapaciteta 7.000 sedišta
• Ledena dvorana kapaciteta 2.000 sedišta
• Teretana
• Sala za kondicione pripreme
• Sala za fitnes
28
BEOGRAD, TORVEL
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Sportski centar ‘’Torvel’’ Beograd
Adresa: Vojvode Stepe 522a, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 309 74 13
Faks: 011/ 309 74 12
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 400 sedišta
• Mala sala za treninge i rekreaciju
• Sala za borilačke sportove, aerobik, fitnes i ples
• Teretana
• Sauna
BEOGRAD, VIZURA
29
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Sportski centar ‘’Vizura’’ Beograd
Adresa: Tošin bunar 224 a, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 601 639
Faks: 011/ 601 471
E-mail: [email protected]
30
BEOGRAD, VOŽDOVAC
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Ustanova Sportski centar ‘’Voždovac’’ Beograd
Adresa: Crnotravska 4, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 266 80 26
Faks: 011/ 266 06 40
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2.300 sedišta
• Mala sala
• Aerobik sala
• Teretana
• Kuglana
• Trim kabinet
Otvoreni sportski prostori:
• 6 teniskih terena
31
BEOGRAD, VRAČAR
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 200 montažnih sedišta
• Plivački bazen 25 x 12,5 m kapaciteta 500 sedišta
• Bazen za neplivače 12,5 x 7 m
• Trim kabinet sa mini spa centrom
• Kuglana (van funkcije)
• 2 plesne dvorane
• 2 sale za borilačke sportove
• Teretana
• Balon dvorana za mali fudbal
Otvoreni sportski prostori:
• Teren za rukomet i mali fudbal
• Teren za košarku
• 4 teniska terena
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Društveno preduzeće Centar za fizičku kulturu ‘’Vračar’’ Beograd
Adresa: Sjenička 1, 11000 Beograd
Telefon: 011/ 245 23 42
Faks: 011/ 344 53 32
e-mail: [email protected]
web: www.vracar.org.yu
32
BLACE, ČIKA DUŠKO JOVANOVIĆ
Naziv: Dvorana sportova ‘’Čika Duško Jovanović’’ Blace
Adresa: Vuka Karadžića bb, 18420 Blace
Telefon: 027/ 370 806
Faks: 027/ 371 138
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 600 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
• Stadion za male sportove sa osvetljenjem kapaciteta 1.500 sedišta
• Plivački bazen u izgradnji
• 2 teniska terena u izgradnji
BOLJEVAC, 9. SRPSKE BRIGADE
Naziv: Sportska dvorana OŠ ‘’9. srpske brigade’’ i SO Boljevac
Adresa: Knez Aleksandra 24, 19370 Boljevac
Telefon: 030/ 61 009
Faks: 030/ 61 009
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 500 sedišta
33
BOR
Zatvoreni sportski prostori:
• Velika sportska dvorana kapaciteta 3.000 sedišta
• Mala sportska dvorana kapaciteta 650 sedišta
• Teretana
• Kuglana kapaciteta 50 sedišta
• Plivalište sa velikim 50 x 21 m i malim bazenom 17 x 10 m kapaciteta 700 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
• 4 teniska terena kapaciteta 200 sedišta
• Atletska staza sa 4 trake
• Kompleks terena za male sportove kapaciteta 2 x 400 sedišta
• Teren za fudbal
• Aerodrom za sportsko vazduhoplovstvo, karting i testiranje automobila
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Javna ustanova Sportski centar ‘’Bor’’ Bor
Adresa: Zeleni bulevar bb, 19210 Bor
Telefon: 030/ 434 730
Faks: 030/ 441 931
e-mail: [email protected]
web: www.sportskicentarbor.co.yu
34
BRUS, GORAN RAIČEVIĆ
Naziv: Savez sportova opštine Brus
Sportska dvorana ‘’Goran Raičević’’ Brus
Adresa: Kralja Petra I 120, 37220 Brus
Telefon: 037/ 827 799
Faks: 037/ 826 966
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 800 sedišta
• Trim kabinet
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 2.000 sedišta
• Stadion za male sportove sa atletskom stazom
• Plivački bazen 50 x 25 m
• Bazen za neplivače
• Tereni za tenis
• Teren za odbojku na pesku
BUJANOVAC, MLADOST
Naziv: Sportski centar ‘’Mladost’’ Bujanovac
Adresa: Branka Radičevića 2, 17520 Bujanovac
Telefon: 017/ 653 775
Faks: 017/ 653 850
e-mail: [email protected]
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.500 sedišta
• Teretana
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 6.000 sedišta
• Kompleks terena za male sportove kapaciteta 1.000 sedišta
ČAČAK, MLADOST
35
Naziv: Sportski centar ‘’Mladost’’ Čačak
Adresa: Gradski bedem 2, 32000 Čačak
Telefon: 032/ 344 632
Faks: 032/ 222 719
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.100 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 21 m
• Dečiji bazen
• Atletska staza
• Teren za fudbal
• 4 terena za tenis
• 3 terena za rukomet i mali fudbal
• teren za košarku
• teren za odbojku
• teren za mini golf
• trim staza
ČAJETINA, KSC
Naziv: ‘’Kulturno-sportski centar’’ Čajetina
Adresa: Zlatiborska 3, 31310 Čajetina
Telefon: 031/ 831 998, 832 014
Faks: 031/ 832 104
e-mail: [email protected]
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski teren kapaciteta 1.200 sedišta
• Pomoćni fudbalski teren
• Teren za tenis
• Teren za mali fudbal
• Teren za rukomet i mali fudbal
• Teren za košarku
• Teren za košarku na Zlatiboru
• Teren za odbojku
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 500 sedišta
• Teretana
36
ĆIĆEVAC
Naziv: Ustanova Sportska dvorana ‘’Ćićevac’’ Ćićevac
Adresa: Đure Daničića bb, 37210 Ćićevac
Telefon: 037/ 811 795
Faks: 037/ 811 795
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.020 sedišta
• Teretana
ĆUPRIJA, ADA
Naziv: Javno preduzeće Sportski centar ‘’Ada’’ Ćuprija
Adresa: Bulevar vojske 1, 35230 Ćuprija
Telefon: 035/ 472 557
Faks: 035/ 471 160
e-mail: [email protected]
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.800 sedišta
• Sokolski dom
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen (van funkcije)
• Tereni za tenis
• Gradsko strelište
• Rukometno igralište kapaciteta 400 sedišta
DESPOTOVAC
37
Naziv: Javna ustanova Sportski centar ‘’Despotovac’’ Despotovac
Adresa: Stevana Sinđelića 13 , 35213 Despotovac
Telefon: 035/ 612 788
Faks: 035/ 612 788
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.000 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski teren
• 2 terena za tenis
• Teren za košarku
• Teren za rukomet
DIMITROVGRAD, PARK
Naziv: Sportski centar ‘’Park’’ Dimitrovgrad
Adresa: Park bb , 18320 Dimitrovgrad
Telefon: 063/ 610 729
Faks: 010/ 361 110
e-mail: [email protected]
web: www.dimitrovgrad.org.yu
Otvoreni sportski prostori:
• Teren za male sportove kapaciteta 1.000 sedišta
• Teren za košarku kapaciteta 800 sedišta
• Teren za fudbal kapaciteta 600 sedišta
• Nedovršena atletska staza sa zaletištima za skok udalj i skok uvis
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Nedovršena sportska dvorana
• Strelište za vazdušno oružje
38
GORNJI MILANOVAC, TAKOVO
Naziv: Ustanova Sportski centar ‘’Takovo’’ Gornji Milanovac
Adresa: Omladinska bb, 32300 Gornji Milanovac
Telefon: 032/ 711 156
Faks: 032/ 711 156
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.800 sedišta (u izgradnji)
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 5.000 sedišta
• Pomoćni teren za fudbal
• Plivački bazen 50 x 21 m
• 4 terena za tenis
• Teren za odbojku na pesku
• ‘’Mini pitch’’ teren
INĐIJA, SPORTSKI CENTAR
Naziv: Ustanova ‘’Sportski centar’’ Inđija
Adresa: Cara Dušana 2a, 22320 Inđija
Telefon: 022/ 561 496, 561 497, 561 024
Faks: 022/ 561 497, 561 024
e-mail: [email protected]
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 600 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 25 m
JAGODINA, JASSA
39
Naziv: Jagodinski sportski savez ‘’JASSA’’ Jagodina
Adresa: Kneginje Milice 80, 35000 Jagodina
Telefon: 035/ 243 202, 243 203
Faks: 035/ 243 203
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2.500 sedišta
• Sportska sala za trening i rekreaciju
• Džudo sala
• Kuglana
• Teretana
• Sportska hala sa podlogom od veštačke trave kapaciteta 200 sedišta
• Sala za borilačke sportove
• Šahovska sala
• Strelište za vazdušno i MK oružje
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 9.000 sedišta
• 2 terena za fudbal
• Atletska staza sa bacalištem za disk i kladivo
• 3 terena za tenis kapaciteta 500 sedišta
• 3 terena za rukomet i mali fudbal
• Teren za “mini pitch”
Akva park sa osvetljenjem kapaciteta 1.000 sedišta
• Plivački bazen 50 x 25 m
• Bazen za neplivače
• Bazeni sa toboganima i dečijim atrakcijama
• Tereni za mali fudbal, odbojku i košarku
Naziv: Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju
‘’Banja - Kanjiža’’, Kanjiža
Adresa: Narodni park bb, 24420 Kanjiža
Telefon: 024/ 875 163, 875 357, 874 725
Faks: 024/ 874 810
e-mail: [email protected]
web: www.banja-kanjiza.com
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 600 sedišta
• Fitnes kabinet
• Trim kbinet
• 2 bazena sa termalnom vodom
• Mini spa
Otvoreni sportski prostori:
• Teren za rukomet i mali fudbal
• 2 terena za tenis
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
KANJIŽA, BANJA KANJIŽA
40
KIKINDA, JEZERO
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Sportski centar ‘’Jezero’’, Kikinda
Adresa: Branka Vujina bb, 23300 Kikinda
Telefon: 0230/ 401 010, 422 211, 424 200
Faks: 024/ 422 448
e-mail: [email protected]
web: www.jezero.org.yu
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 850 sedišta
• Teretana
• Plivački bazen 33 x 25 m kapaciteta 800 sedišta
• Bazen za neplivače 14 x 10 m
• Sala za trening i rekreaciju
• Sala za džudo
• Sala za fitnes
Otvoreni sportski prostori:
• Plivalište sa 3 bazena 50 x 25, 25 x 20 i 10 x 10 m
• 6 terena za tenis kapaciteta 1.000 sedišta
• Fudbalski i atletski stadion (u izgradnji)
• 2 bazena 33 x 25 i 14 x 12 m u Banatskom Velikom Selu
Kompleks terena kapaciteta 1.500 sedišta
• 2 terena za košarku
• 2 terena za odbojku
• Teren za rukomet i mali fudbal
• Teren za mali fudbal sa veštačkom travom
• Teren za odbojku na pesku
41
KLADOVO, JEZERO
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.500 sedišta
• Teretana
• Trim kabinet
• Sala za stoni tenis
Otvoreni sportski prostori:
• Klizalište
• Jezero
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Sportsko – rekreativni centar ‘’Jezero’’, Kladovo
Adresa: Ribarska bb, 19320 Kladovo
Telefon: 019/ 801 656, 801 130 - 2336
Faks: 019/ 801 656
e-mail: [email protected]
42
KNJAŽEVAC, KAPLAR
Naziv: Sportska dvorana OŠ ‘’Kaplar’’ i sportski tereni
sportskog saveza SO Knjaževac
Adresa: Lole Ribara 12/ Knjaza Miloša 41, 19350 Knjaževac
Telefon: 019/ 733 148
Faks: 019/ 733 148
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 500 sedišta
• Strelište za vazdušnu pušku i pištolj
Otvoreni sportski prostori:
• Kompleks 3 fudbalska terena kapaciteta 2.000 sedišta
• Atletska staza
• Plivački bazen 50 x 21 m
• Bazen za neplivače
• 5 terena za tenis
• Teren za košarku
• Teren za mali fudbal
• Teren za odbojku na pesku
• Univerzalni sportski teren za male sportove
• Strelište za MK i vojničku pušku i pištolj
KOSOVO I METOHIJA,
KOSOVSKA MITROVICA
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Sportski savez Kosova i Metohije
i Sportski savez Kosovske Mitrovice
Adresa: Serdar Janka Vukotića 33, 38220 Kosovska Mitrovica
Telefon: 028/ 424 483, 425 362, 424 483
Faks: 028/ 424 483, 425 362, 424 483
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana u izgradnji
KOSOVO I METOHIJA, ZUBIN POTOK
43
Naziv: Sportska dvorana ‘’Zubin Potok’’
Adresa: Jelene Anžujske, 38228 Zubin Potok
Telefon: 028/ 460 048, 460 068
Faks: 028/ 460 048, 460 068
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 800 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 3.000 sedišta
• Atletska staza
KOSTOLAC, PARTIZAN
Naziv: Sportski centar sportske organizacije za sportsku
rekreaciju i fizičko vaspitanje ‘’Partizan’’ Kostolac
Adresa: Bože Dimitrijevića 4, 12208 Kostolac
Telefon: 012/ 241 714
Faks: 012/ 241 714
e-mail: [email protected]
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski teren kapaciteta 3.000 sedišta
• Pomoćni fudbalski teren
• Atletska staza
• 2 terena za rukomet
• 2 terena za tenis
• 2 terena za košarku
• Teren za odbojku
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 800 sedišta
• Prostor za gimnastički trening
44
KRAGUJEVAC, MLADOST
Naziv: Javno preduzeće Sportski centar ‘’Mladost’’ Kragujevac
Adresa: Grada Sirena 15, 34000 Kragujevac
Telefon: 034/ 335 001, 335 002, 335 003, 331 958
Faks: 034/ 335 004
e-mail: [email protected]
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 3.800 sedišta
• Sala za borilačke sportove
• Sportska dvorana kapaciteta 1.000 sedišta u izgradnji
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski teren kapaciteta 18.000 sedišta
• Atletska staza
• Plivački bazen 50 x 25 m
• Bazen za neplivače
• Bazen za skokove u vodu
• Teren za mini golf
• Veštačko jezero sa plažom
• Teren za odbojku na pesku
• Teren za vaterpolo
• Teren za rukomet i mali fudbal
• 2 terena za tenis
• 2 terena za košarku
KRALJEVO, IBAR
45
Naziv: Sportski centar ‘’Ibar’’ Kraljevo
Adresa: Hajduk Veljkova 2, 36000 Kraljevo
Telefon: 036/ 321 687, 323 181
Faks: 036/ 321 800
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.500 sedišta
• Kuglana kapaciteta 50 sedišta
• Teretana
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Otvoreni sportski prostori:
• Atletski stadion sa stazom i terenom kapaciteta 2.000 sedišta
• Plivački bazen 50 x 21 m kapaciteta 500 sedišta
46
KRUŠEVAC, SPORTSKI CENTAR
Naziv: Ustanova za fizičku kulturu ‘’Sportski centar’’ Kruševac
Adresa: Nikole Tesle 14, 37000 Kruševac
Telefon: 037/ 492 305, 492 306
Faks: 037/ 492 277
e-mail: [email protected]
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2.150 – 2.300 sedišta
• Plivalište sa 3 bazena kapaciteta 800 – 1.000 sedišta
• Sala Soko za rekreaciju
Otvoreni sportski prostori:
• Teniski tereni kapaciteta 2.000 sedišta
• Plivalište sa 3 bazena kapaciteta 1.000 sedišta
• 2 fudbalska terena
LESKOVAC, DUBOČICA
47
Naziv: Javno preduzeće Sportsko-rekreacioni centar
‘’Dubočica’’ Leskovac
Adresa: Vlajkova 152, 16000 Leskovac
Telefon: 016/ 241 415, 243 901
Faks: 037/ 244 013
Zatvoreni sportski prostori:
• Velika sportska dvorana kapaciteta 3.200 sedišta
• Mala sportska dvorana kapaciteta 200 sedišta
• Plivački bazen 50 x 21 m
• Bazen za obuku neplivača 33 x 10 m
• Dečiji bazen 10 x 10 m
• Streljana za vazdušnu pušku
• Kuglana
• Teretana
Otvoreni sportski prostori:
• Kupalište i plaža na reci Dubočica
• Teren za odbojku na pesku
LOZNICA, LAGATOR
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2.360 sedišta
• Sala za balet
• Sala za boks
• Teretana
• Kuglana
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Ustanova za fizičku kulturu ‘’Lagator’’ Loznica
Adresa: Miloša Pocerca 58, 15300 Loznica
Telefon: 015/ 873 111
Faks: 015/ 873 111
e-mail: [email protected]
48
LUČANI, MLADOST
Naziv: Sportski centar ‘’Mladost’’ Lučani
Adresa: Radnička bb, 32240 Lučani
Telefon: 032/ 818 808, 854 210
Faks: 032/ 818 808, 854 210
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana u izgradnji
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 21 m
• Fudbalski stadion kapaciteta 5.000 sedišta
• 2 pomoćna terena za fudbal
• 3 terena za tenis
• Teren za rukomet i mali fudbal
• 2 terena za košarku
• Teren za odbojku
MAJDANPEK, 6. AVGUST
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Sportsko-rekreativni centar ‘’6. avgust’’doo, Majdanpek
Adresa: Kapetanska bb, 19250 Majdanpek
Telefon: 030/ 582 713
Faks: 030/ 582 713
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.500 + 500 sedišta
• Teretana
• Plivački bazen 50 x 21 m kapaciteta 800 + 200 sedišta
• Bazen za neplivače
• Bazen za decu
• Sauna
• Streljana
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 5.000 sedišta
• Atletska staza
• Ski centar ‘’Rajkovo’’ sa 2 staze
• Kompleks terena za male sportove (u izgradnji)
MEDVEĐA, NIKOLA TESLA
49
Naziv: Sportska dvorana Srednje tehničke škole
‘’Nikola Tesla’’ Medveđa
Adresa: Nikole Tesle 1, 16240 Medveđa
Telefon: 016/ 891 028
Faks: 016/ 891 028
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 400 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
• Tereni za male sportove
NEGOTIN, BADNJEVO
Naziv: Javno komunalno preduzeće ‘’Badnjevo’’
Sportska dvorana ‘’Negotin’’ Negotin
Adresa: Badnjevska bb (Zelena pijaca 47), 19300 Negotin
Telefon: 019/ 549 660, 542 011
Faks: 019/ 542 012
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 1.000 – 1.500 sedišta
• Plivački bazen 50 x 25 m
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.200 – 1.500 sedišta
50
NIŠ, ČAIR
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Ustanova za fizičku kulturu Sportski centar ‘’Čair’’ Niš
Adresa: IX brigade 10, 18000 Niš
Telefon: 018/ 511 972
Faks: 018/ 511 973
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana ‘’Čair’’ kapaciteta 5.000 – 7.000 sedišta
• Sportska dvorana ‘’Duško Radović’’ kapaciteta 1.200 sedišta
• Sportska dvorana ‘’Mika Antić’’ kapaciteta 1.100 sedišta
• Mala sala za trening i rekreaciju
• Kompleks bazena 50 x 25, 25 x 12 i dečiji kapaciteta 1.100 sedišta
• Klizalište - balon dvorana kapaciteta 200 sedišta
• Sala za stoni tenis
• Sala za borilačke sportove
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 12.000 sedišta
• Pomoćni tereni za fudbal kapaciteta 1.500 sedišta
• Atletska staza
• Teren za mali fudbal sa veštačkom travom
NOVA VAROŠ, ZLATAR
51
Naziv: Turističko-sportski centar ‘’Zlatar’’ Nova Varoš
Adresa: Karađorđeva 36, 31320 Nova Varoš
Telefon: 033/ 62 621
Faks: 033/ 62 621
e-mail: [email protected], [email protected]
web: www.zlatar.org.yu
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana u izgradnji kapaciteta 1.000 sedišta
• 2 plivačka bazena
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 3.000 sedišta
• Pomoćni teren za fudbal
• Atletska staza
• Tereni za male sportove u gradu kapaciteta 300 – 500 sedišta
• Tereni za male sportove van grada
• Ski staza dužine 1.000 m sa 3 ski lifta i četvorosedežnom žičarom
NOVI BEČEJ, JEDINSTVO
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.200 sedišta
• Sala za trening i rekreaciju
• Teretana
• Fitnes sala
• Šah sala
Otvoreni sportski prostori:
• Teren za rukomet i mali fudbal kapaciteta 500 sedišta
• Teren za košarku kapaciteta 500 sedišta
• Tereni za tenis i odbojku
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Sportsko-rekreacioni centar ‘’Jedinstvo’’ Novi Bečej
Adresa: Petra Drapšina 11 - 13, 23272 Novi Bečej
Telefon: 023/ 771 148
Faks: 023/ 775 020
e-mail: [email protected]
52
NOVI PAZAR
Naziv: Javna ustanova - Sportski centar ‘’Novi Pazar’’ Novi Pazar
Adresa: 28. novembra 27, 36300 Novi Pazar
Telefon: 020/ 312 936
Faks: 020/ 315 796
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.200 sedišta
• Mala sala za odbojku i borilačke sportove
• Teretana
• Kuglana
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 25 m
• Teren za rukomet i mali fudbal
• Univerzalni teren sa veštačkom travom
• 2 terena za košarku
• 2 terena za odbojku
• 2 terena za tenis
• Teren za odbojku na pesku
53
NOVI SAD, VOJVODINA
Zatvoreni sportski prostori:
• Velika sportska dvorana kapaciteta 7.000 sedišta
• Mala sportska dvorana kapaciteta 1.000 sedišta
• Ledena dvorana kapaciteta 1.600 sedišta
• Plivalište sa 2 bazena 50 x 25 i 20 x 12 m kapaciteta 1.000 sedišta
• Stonoteniska dvorana kapaciteta 400 sedišta
• Džudo dvorana kapaciteta 400 sedišta
• Boks dvorana
• Kuglana sa 8 automatskih staza kapaciteta 200 sedišta
• Strelište za vazdušno oružje kapaciteta 100 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 11.400 sedišta
• Atletska staza na stadionu
• Pomoćni fudbalski teren
• Bacališta za kuglu, disk, kladivo i koplje na pomoćnom terenu
• 11 teniskih terena sa rasvetom
• Kompleks od 3 bazena 50m x 21, 25 x 16 m i dečiji u izgradnji
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Javno preduzeće Sportski i poslovni centar ‘’Vojvodina’’ Novi Sad
Adresa: Sutjeska 2, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/ 488 22 22, 661 11 43
Faks: 021/ 661 10 31
e-mail: [email protected]
web: www.spens.co.yu
54
ODŽACI
Naziv: Ustanova za fizičku kulturu
Sportsko-poslovni centar ‘’Odžaci’’ Odžaci
Adresa: Knez Mihajlova 28, 25250 Odžaci
Telefon: 025/ 746 202, 746 073
Faks: 025/ 744 733
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.300 sedišta
• Streljana sa 6 linija za vazdušno oružje
• Fitnes klub
OSEČINA
Naziv: Sportski centar ‘’Osečina’’ Osečina
Adresa: Bolnička 1, 14243 Osečina
Telefon: 014/ 51 922
Faks: 014/ 51 577
e-mail: [email protected]
web: www.sportskicentar.co.yu
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 500 sedišta
• Teretana
Otvoreni sportski prostori:
• Teren za fudbal kapaciteta 1.500 sedišta
• Plivački bazen 50 x 21 m
• Tereni za male sportove
PANČEVO, MLADOST
55
Naziv: Javno komunalno preduzeće za uređenje i održavanje
sportskih terena i objekata ‘’Mladost’’ Pančevo
Adresa: Miloša Trebinjca 3, 26000 Pančevo
Telefon: 013/ 315 412
Faks: 013/ 315 412
e-mail: [email protected], [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.200 sedišta
• Plivački bazen 33 x 17 m kapaciteta 240 sedišta
• Bazen za neplivače 12,5 x 6 m
• Džudo sala
• 3 teretane
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 22 m kapaciteta 200 sedišta
• Teren za fudbal kapaciteta 1.500 sedišta
• 3 pomoćna terena za fudbal
• 6 terena za tenis kapaciteta 600 sedišta
• 4 terena za rukomet i mali fudbal kapaciteta 600 sedišta
• 4 terena za košarku kapaciteta 450 sedišta
• teren za odbojku
• teren za odbojku na pesku
• trim staza
PARAĆIN, 7. JUL
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.500 sedišta
• Plivački bazen 25 x 12,5 m
• Bazen za neplivače 12 x 6 m
• Fitnes klub
Otvoreni sportski prostori:
• Teren za fudbal kapaciteta 10.000 sedišta
• 2 pomoćna terena za fudbal
• 5 terena za rukomet i mali fudbal
• 3 terena za košarku
• Trim staza 1.200 m
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Ustanova Sportsko-rekreacioni centar ‘’7. juli’’ Paraćin
Adresa: Tome Živanovića bb, 35250 Paraćin
Telefon: 035/ 562 753, 035/ 561 258
Faks: 035/ 562 753, 035/ 561 258
e-mail: [email protected]
web: www.srcparacin.co.yu
56
PIROT
Naziv: Javna ustanova Sportski centar ‘’Pirot’’ Pirot
Adresa: Takovska 24, 18300 Pirot
Telefon: 010/ 320 311
Faks: 010/ 320 311
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 800 sedišta
• Teretana
• Sala za borilačke sportove
• Balon dvorana za male sportove kapaciteta 100 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
• Teren za fudbal kapaciteta 8.000 sedišta
• 3 pomoćna terena za fudbal
• Atletska staza
• Stadion malih sportova kapaciteta 1.000 sedišta
• Gradsko kupalište na veštačkom jezeru sa sportskim terenima na pesku
• Trim staza 1.250 m
POŽAREVAC
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Sportski centar ‘’Požarevac’’ Požarevac
Adresa: Partizanska 1, 12000 Požarevac
Telefon: 012/ 555 177
Faks: 012/ 555 058
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2.600 sedišta
• Mala sala za aerobik, ritmičku gimnastiku i borilačke sportove
• Sala za stoni tenis
• Teretana
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 25 m
• Bazen za neplivače 12 x 10 m
• Stadion malih sportova sa klizalištem tokom zime
• Teren za košarku
• Teren za tenis
POŽEGA
57
Naziv: Gradska sportska dvorana SO Požega, Požega
Adresa: Vojvode Mišića bb, 31210 Požega
Telefon: 031/ 713 151
Faks: 031/ 713 151
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.000 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 3.000 sedišta
• Atletska staza
• Plivački bazen 50 x 25 m kapaciteta 1.000 sedišta
• Teren za male sportove
• Tereni za tenis
PRIBOJ, SPORTSKI CENTAR
Naziv: Ustanova za fizičku kulturu ‘’Sportski centar’’ Priboj
Adresa: Vuka Karadžića 1, 31330 Priboj
Telefon: 033/ 52 076
Faks: 033/ 52 076
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 10.000 sedišta
• Atletska staza
• Plivalište sa 3 bazena, 33 x 18 m i 2 za neplivače u izgradnji
• Teren za male sportove sa veštačkom travom
• Kompleks terena za male sportove sa gledalištem
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2.100 sedišta
• Mala sala za trening i rekreaciju
• Streljana za vazdušno oružje
58
PRIJEPOLJE, GIMNAZIJA
Naziv: Sportska dvorana Prijepoljske gimnazije
i Sportski savez SO Prijepolje, Prijepolje
Adresa: Šehovića polje bb, 31300 Prijepolje
Telefon: 033/ 712 157, 710 026
Faks: 033/ 712 157, 710 026
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2.000 sedišta
• Mala sala za trening i rekreaciju
• Streljana za vazdušno oružje
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion
• Tereni za male sportove
59
PROKUPLJE
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2.000 sedišta
• Sportska sala ‘’Sokolski dom’’
• Teniska dvorana
• 3 teretane
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 25 m
• 2 bazena za rekreaciju i neplivače
• 4 terena za tenis kapaciteta 400 sedišta
• Tereni za male sportove u izgradnji
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Turističko-sportski centar ‘’Prokuplje’’ Prokuplje
Adresa: Ratka Pavlovića 29, 18400 Prokuplje
Telefon: 027/ 329 919
Faks: 029/ 329 880
e-mail: [email protected]
60
RAŠKA
Naziv: Turističko-sportska organizacija ‘’Raška’’ Raška
Adresa: Nemanjina 1, 36350 Prokuplje
Telefon: 036/ 738 670, 736 085
Faks: 036/ 738 677
e-mail: [email protected]
web: www.raska-turizam.co.yu
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2.500 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
• Gradski bazen
RUMA, SPORTSKI CENTAR
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Ustanova ‘’Sportski centar’’ Ruma
Adresa: Veljka Dugoševića 100, 22400 Ruma
Telefon: 022/ 479 855, 479 853
Faks: 022/ 478 477
e-mail: [email protected]
web: www.ruma.co.yu
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2.000 sedišta
• Kuglana sa 6 automatskih staza kapaciteta 150 sedišta
• Džudo sala
• Sala za borilačke sportove
• Trim kabinet sa teretanom
• Sala za aerobik, ritmičku gimnastiku i pilates
SJENICA
61
Naziv: Ustanova kulture i fizičke kulture ‘’Sjenica’’ Sjenica
Adresa: Trg Svetozara Markovića 8, 36310 Sjenica
Telefon: 020/ 741 025, 750 480
Faks: 020/ 741 025, 750 480
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 900 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 5.000 sedišta
• Atletska staza
• 2 pomoćna terena za fudbal
• 2 terena za rukomet i mali fudbal
• 2 terena za tenis
• Teren za odbojku
• Teren za košarku
SMEDEREVO, SPORTSKI CENTAR
Zatvoreni sportski prostori:
• Sala za borilačke sportove
• Fitnes sala sa teretanom
• Sala za stoni tenis
• Balon dvorana
• Sportska dvorana u izgradnji
• Plivalište u izgradnji
Otvoreni sportski prostori:
• Stadion malih sportova- fudbal,košarka,odbojka,rukomet i
klizanje kapaciteta 5.000 sedišta
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Ustanova ‘’Sportski centar’’ Smederevo
Adresa: Đure Daničića 6, 11300 Smederevo
Telefon: 026/ 617 491, 221 965
Faks: 026/ 617 491, 221 965
e-mail: [email protected]
web: www.sportskicentarsd.org.yu
62
SOMBOR, SOKO
Naziv: Javna ustanova Sportski centar’’Soko’’ Sombor
Adresa: Venac vojvode Petra Bojovića 11, 25000 Sombor
Telefon: 025/ 22 331, 22 082
Faks: 025/ 22 082
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 3.000 sedišta
• Plivački bazen 50 x 25 m kapaciteta 400 sedišta
• Teretana
• Ofo sala
• Sala za stoni tenis
• Sala za borilačke sportove
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 2.000 sedišta
• Atletska staza
• Teren za fudbal
• 4 teniska terena
• Plivački bazen
• Bazen za decu
SRBOBRAN
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Centar za fizičku kulturu, rekreaciju i turizam
”Srbobran’’ Srbobran
Adresa: Trg mladosti bb, 21480 Srbobran
Telefon: 021/ 731 279, 732 888
Faks: 021/ 731 279
e-mail: [email protected]
web: www.cst.org.yu
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 700 sedišta
• Sala za aerobik i karate
• Teretana
• Šah sala
Otvoreni sportski prostori:
• Teren za košarku kapaciteta 300 sedišta
• Teren za tenis kapaciteta 300 sedišta (van funkcije)
• Teren za rukomet i mali fudbal
SREMSKA MITROVICA, PINKI
63
Naziv: Ustanova Poslovno-sportski centar ‘’Pinki’’ Sremska Mitrovica
Adresa: Trg Svetog Dimitrija 36, 22000 Sremska Mitrovica
Telefon: 022/ 611 555
Faks: 022/ 611 555
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.100 sedišta
• Kuglana
• Teretana
• Sala za stoni tenis
Otvoreni sportski prostori:
• Tereni za tenis kapaciteta 950 sedišta
SUBOTICA, STADION
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Javno komunalno preduzeće ‘’Stadion’’ Subotica
Adresa: Sepa Ferenca 3, 24000 Subotica
Telefon: 024/ 552 800
Faks: 024/ 552 800
E-mail: [email protected]
64
SVILAJNAC, MORAVA
Naziv: Komunalno javno preduzeće ‘’Morava’’,
Radna jedinica ‘’Sportski centar’’ Svilajnac
Adresa: Žikice Jovanovića Španca bb, 35210 Svilajnac
Telefon: 035/ 311 686
Faks: 035/ 311 686
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2.000 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 25 m kapaciteta 1.000 sedišta
• Bazen za neplivače
• Teren za odbojku na pesku
ŠABAC, ZORKA STANDARD
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: ‘’Zorka - Standard’’ d.o.o. Šabac
Adresa: Hajduk Veljkova 2, 15000 Šabac
Telefon: 015/ 352 710, 352 708
Faks: 015/ 350 256
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 3.000 sedišta
• Plivački bazen 50 x 21 m kapaciteta 600 sedišta
• Kuglana sa 4 staze kapaciteta 70 sedišta
• Teretana
Otvoreni sportski prostori:
• Teren za fudbal
• Pomoćni teren za fudbal
• Teren za rukomet i mali fudbal
• Teren za košarku
• Teren za tenis
ŠID
65
Naziv: Javno preduzeće Sportski centar ‘’Šid’’ Šid
Adresa: Matije Gupca 5, 22240 Šid
Telefon: 022/ 712 030, 712 279
Faks: 022/ 712 030, 712 279
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.000 sedišta
• Prostor za stoni tenis
• Prostor za bilijar
• Teretana
Otvoreni sportski prostori:
• Teren za odbojku na pesku
TEMERIN
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.200 sedišta
• 2 male sale
• Kuglana
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 25 m
• 2 termalna bazena 25 x 10 m
• 3 terena za odbojku na pesku
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Javno komunalno preduzeće ‘’Temerin’’ Temerin
Adresa: Narodnog fronta 80, 21235 Temerin
Telefon: 021/ 843 314
Faks: 021/ 843 314
e-mail: [email protected]
web: www.jkptemerin.com
66
TRSTENIK
Naziv: Javna ustanova za sport i fizičku kulturu
Sportski centar ‘’Trstenik’’ Trstenik
Adresa: Kneginje Milice 39, 37240 Trstenik
Telefon: 037/ 714 992
Faks: 037/ 714 992
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.800 sedišta
• Sala za borilačke sportove
• Teretana
• Kuglana
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Otvoreni sportski prostori:
• Teren za fudbal
• Plivački bazen 50 x 25 m
• Bazen za neplivače
• 3 terena za tenis
• Tereni za male sportove
67
UŽICE, VELIKI PARK
Naziv: Ustanova za održavanje i korišćenje sportskih objekata ‘’Veliki park’’ Užice
Adresa: Veliki park bb, 31000 Užice
Telefon: 031/ 518 152, 518 761
Faks: 031/ 517 906
e-mail: [email protected]
Otvoreni sportski prostori:
• Tereni za male sportove kapaciteta 1.000 sedišta
• Teren za mali fudbal sa veštačkom travom ‘’Mini pitch’’
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2.500 sedišta
• Teretana
68
VALJEVO, VALIS
Naziv: Ustanova za fizičku kulturu ‘’Valis’’ Valjevo
Adresa: Karađorđeva 43, 14000 Valjevo
Telefon: 014/ 220 541, 251 166
Faks: 014/ 291 151
e-mail: [email protected]
web: www.valis.petnica.co.yu
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.500 sedišta
Otvoreni sportski prostori:
SRC ‘’Peti puk’’
• Teren za fudbal kapaciteta 500 sedišta
• Atletska staza
• Teren za mali fudbal
• Teren za odbojku
• 2 terena za košarku
SRC ‘’Petnica’’
• Plivački bazen 50 x 25 m
• Bazen za neplivače
• 2 dečija bazena
• Teren za mali fudbal
• Teren za odbojku
• Teren za košarku
• Teren za mini golf
VARVARIN, TEMNIĆ
69
Naziv: Sportsko-turistički centar ‘’Temnić’’ Varvarin
Adresa: Marina Marinovića bb, 37260 Varvarin
Telefon: 037/ 788 578
Faks: 037/ 787 579
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 800 sedišta
• Teretana
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 33 x 25 m u izgradnji
• Bazen za neplivače u izgradnji
• Tereni za male sportove u izgradnji
• Tereni za tenis u izgradnji
VELIKA PLANA
Naziv: Turističko-sportski centar ‘’Velika Plana’’ Velika Plana
Adresa: Nikole Pašića bb, 11320 Velika Plana
Telefon: 026/ 521 131, 521 363
Faks: 026/ 521 131, 521 363
e-mail: [email protected]
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 25 m
• 2 terena za rukomet i mali fudbal
• 2 terena za košarku
• Klizalište
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana
70
VELIKO GRADIŠTE
Naziv: Javna ustanova Sportska dvorana ‘’Veliko Gradište’’
Veliko Gradište
Adresa: Dr Boška Vrebalova 3, 12220 Veliko Gradište
Telefon: 012/ 662 811
Faks: 012/ 662 811
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.500 sedišta
• Teretana
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 1.000 sedišta
• Pomoćni teren za fudbal
• Stadion malih sportova kapaciteta 300 sedišta
VLADIČIN HAN, KUNJAK
Naziv: Javna ustanova - Sportski centar ‘’Kunjak’’ Vladičin Han
Adresa: Nikole Tesle bb, 17510 Vladičin Han
Telefon: 017/ 473 907
Faks: 017/ 473 907
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 1.000 sedišta
• Teretana
• Sala za stoni tenis
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 5.000 sedišta
• Atletska staza
• Tereni za male sportove
• Tereni za tenis
• Teren za mini golf
• Plivački bazen 50 x 25 m
• Dečiji bazen
VRANJE
71
Naziv: Javna ustanova za sport i rekreaciju
Sportska dvorana ‘’Vranje’’ Vranje
Adresa: Bulevar AVNOJ-a 1, 17500 Vranje
Telefon: 017/ 421 426, 432 500
Faks: 017/ 423 865
e-mail: [email protected]
Zatvoreni sportski prostori:
• Velika sportska dvorana kapaciteta 3.000 sedišta
• Mala sportska dvorana kapaciteta 300 sedišta
• Sala za trening dizača tegova
• Teretana
• Sala za stoni tenis
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 25 x 16 m
• Teren za mali fudbal sa veštačkom travom
• 2 terena za košarku
• 2 terena za rukomet i mali fudbal
• 4 terena za tenis
• Teren za odbojku
• Teren za odbojku na pesku
72
VRBAS, DRAGO JOVOVIĆ
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Centar za fizičku kulturu ‘’Drago Jovović’’ Vrbas
Adresa: Panonska 2, 21460 Vrbas
Telefon: 021/ 706 693
Faks: 021/ 706 233
e-mail: [email protected], [email protected]
web: www.cfkvrbas.com
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2100 sedišta (1.600, +500 teleskop)
• Sala za trening i rekreaciju
• Kuglana automatska 4 staze kapaciteta 80 sedišta
• Plivački bazen 25 x 12,5 m
• Sauna
• Teretana
• Sala za stoni tenis
• Strelište sa 18 staza
• Sala za fitnes i borilačke veštine
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 25 m
• Rekreativni bazen
• Dečiji bazen
• Atletska staza 200 m sa skakalištem u dalj kapaciteta 600 sedišta
• Teren za mali fudbal ‘’mini pitch’’ sa veštačkom travom i rasvetom
• 2 terena za košarku kapaciteta 250 sedišta
• 2 terena za rukomet i mali fudbal sa rasvetom kapaciteta 350 sedišta
• 4 terena za tenis sa rasvetom kapaciteta 300 sedišta
• 2 terena za odbojku
• Teren za odbojku na pesku
• Mini golf
• 4 stola za stoni tenis
• Betonska kuglana sa 2 staze
73
VRŠAC, CENTAR MILENIJUM
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 4.850 sedišta
• Fitnes sala
• Streljana
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: ‘’Centar Millennium’’ A.D. Vršac
Adresa: Omladinski trg 17, 26300 Vršac
Telefon: 013/ 800 100
Faks: 013/ 800 119
e-mail: [email protected]
web: www.centarmillennium.co.yu
74
ZAJEČAR, KRALJEVICA
Naziv: Ustanova Sportsko - rekreacioni centar ‘’Kraljevica’’ Zaječar
Adresa: 7. septembar bb, 19000 Zaječar
Telefon: 019/ 432 044, 432 045
Faks: 019/ 432 044
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2.400 sedišta
• Teretana
• Sala za stoni tenis
• Sala za borilačke sportove
Otvoreni sportski prostori:
• Plivački bazen 50 x 25 m
• Dečiji bazen
• Teren za fudbal
• Trim staza 1.360 m
• Ski staza sa rasvetom
• Teren za tenis
• Teren za košarku sa rasvetom
• Teren za odbojku
• Teren za rukomet i mali fudbal sa rasvetom kapaciteta 400 sedišta
ZLATIBOR, WAI TAI
75
Naziv:’’Wai tai’’ d.o.o.
Poslovna jedinica Sportsko-turistički centar Zlatibor
Adresa: Sportova bb , 31315 Zlatibor
Telefon: 031/ 848 141
Faks: 031/ 848 140
e-mail: [email protected], [email protected]
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 2.500 sedišta
• Teretana
• Fitnes studio
76
ZRENJANIN, SPORTSKI SAVEZ
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
Naziv: Sportski savez SO Zrenjanin
Adresa: Svetozara Markovića 1, 23000 Zrenjanin
Telefon: 023/ 562 981, 511 981
Faks: 023/ 561 158
e-mail: [email protected]
web: www.ssozr.org.yu
Zatvoreni sportski prostori:
• Sportska dvorana kapaciteta 3.000 sedišta
• Kuglana sa 4 automatske staze kapaciteta 150 sedišta
• Dom borilačkih sportova
• Plivački bazen 50 x 21 m kapaciteta 350 sedišta
• Bazeni za neplivače i rekreaciju
Otvoreni sportski prostori:
• Fudbalski stadion kapaciteta 18.000 sedišta
• Atletska staza
• Plivački bazen 50 x 21 m
• Bazen za rekreaciju
SPORTSKI CENTRI SRBIJE ADRESAR 2008.
PARTNERI ASCS
Profesionalna i kućna fitnes i kardio oprema
11000 Beograd, Vojvode Stepe 346; Tel: +381 11 309 82 34, 309 82 35; Fax: +381 11 398 03 16
e-mail: [email protected]; www.musculus.co.yu
ifehjia_h[al_p_j_
i[Z_jWšfh[]hWZ[
fbW\edia_ae[l_
11000 Beograd, Vojvode Stepe 346; Tel: +381 11 309 82 34, 309 82 35;
Fax: +381 11 398 03 16; e-mail: [email protected]; www.musculus.co.yu
Download

овде