2014
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Jan
Feb
2014
AKTIVNOSTI
ZAJEDNICE
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Januar - Februar 2014
Priprema
• Republičko takmičenje 2014
• 58. Festival
• Skupština ZMBŠS
Priprema i realizacija!
Dodela godišnjih nagrada ZMBŠS
Organizacija stručnog skupa
Upoznavanje sa novinama u zakonskoj regulativi
• Izbor predsednika Zajednice
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Mart
Apr
2014
AKTIVNOSTI
ZAJEDNICE
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Mart-April 2014
HOR
REPUBLIČKO TAKMIČENJE
13 DISCIPLINA
BALET
819 PRIJAVLJENIH
17
VIŠE OD 900 TAKMIČARA
53 LAUREATA
159
• ZVRŠNI KONCERT ODRŽAN JE 15. APRILA
2014. U MŠ J. SLAVENSKI U BEOGRADU
• IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROSLEĐEN
MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I
TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE
643
SRBIJE
SOLIST I!
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Mart - April 2014
1
2
58. FESTIVAL
NIŠŠ
Izbor članova žirija
Sastanak predstavnika
regiona sa predsednikom
Zajednice
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
3
zmbss.org
Pripreme za izradu novog
sajta Zajednice
Maj
Jun
2014
AKTIVNOSTI
ZAJEDNICE
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Maj - Jun 2014
58. FESTIVAL regionalna zastupljenost škola
28
16
8
3
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Maj - Jun 2014 58. FESTIVAL
ANSAMBLI
1
SOLIST I!
I
5
II
III
1
POHVALA
13
11
13
ORKESTRI!
4
26
I
4
I
II
III
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
II
Maj - Jun 2014
58. FESTIVAL
Izveštaj o realizaciji Festivala prosleđen Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije
Novi Sad
Sastanak predstavnika aktiva Vojvodine sa predsednikom Zajednice
1
2
3
4
5
Upis
Priprema, organizacija i realizacija prijemnih ispita za upis u I razred SMŠ
Školsko razvojno planiranje
Organizacija akreditovanog seminara za članove ZMBŠS u školama Vladimir Đorđević i Mokranjac
Prezidijum EMU u Beogradu
Sastanak beogradskog aktiva i palniranje aktivnosti povodom organizacije sastanka
Predsedništva EMU u oktobru mesecu
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
REPREZENTATIVNI KONCERTI
3 - 4 OKTOBAR 2014
Na koncertima koji su organizovani kao reprezentativni program povodom zasedanja Predsedništva EMU u
Beogradu (3. oktobra u sali MŠ Stanković, 4. oktobra u Skupštini grada), nastupili su solisti (Iskra Milenković,
Dunja Kalamir, Nađa Dornik, Galina Nikolin, Andrea Nikolić, Vuk Dragičević i Petar Pejčić) i ansambli
muzičkih i baletskih škola iz Beograda.
Helena Maffli, EMU President
Thanks to your perfect organization, we were able to meet many Serbian colleagues
but still keep our tight EMU meeting schedule successfully... The culminating point was
the amazing concert on Saturday evening at the City Hall of Belgrade... it was the best
we have heard anywhere in the EMU context. You can be honestly proud of the quality
of your music education, your teachers and students. We do hope that future contacts
and projects will enable more EMU members to get acquainted with your pedagogical
tradition and its results...
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Jul
Avg
2014
AKTIVNOSTI
ZAJEDNICE
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Jul - Avgust 2014
Kalendar
UPIS
Predati zahtevi Ministratsvu prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja za uvođenje
Republičkog takmičenja i Festivala
muzičkih i baletskih škola u kalenadr
takmičenja i smotri za šk. 2014/15. godinu
Dostavljene primedbe na Konkurs za upis u
prvi razred srednje škole (neslaganje u
zahtevima u Konkursu i Pravilniku o planu i
programu za SMŠ)
Priprema aktivnosti za realizaciju i organizaciju
sastanka Predsedništva EMU u Beogradu
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Sep
Okt
2014
AKTIVNOSTI
ZAJEDNICE
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Septembar - Oktobar 2014
Saradnja sa EMU
Organizacija sastanka Predsedništva EMU i zajedničkog sastanka
sa članovima ZMBŠS i predstavnika Ministarstva prosvete, nauke
i tehnološkog razvoja
Organizacija dva koncerta kojima su se delegaciji EMU
predstavile beogradske muzičke i baletske škole
Izrada prezentacije o delatnosti i aktivnostima ZMBŠS za članove
Predsedništva EMU
Aktivacija novog sajta Zajednice na kome su predstavljene
pozitivne reakcije predsednice EMU HELENE MAFLI o događajima
u Beogradu
Dopune i izmene Pravilnika i izrada propozicija za Republičko
takmičenje
Priprema izborne sednice Skupštine ZMBŠS
Kontaki i saradnja sa Ministarstvom prosvete
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Nov
Dec
2014
AKTIVNOSTI
ZAJEDNICE
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Novembar – Decembar 2014
Organi Zajednice
Priprema i organizacija izborne skupštine ZMBŠS (izbor članova
Predsedništva, Nadzornog odbora, izbor predsednika Predsedništva,
predstavljanje novina u zakonskoj regulativi)
Izbor organizacionog odbora Republičkog takmičenja i
predstavljanje novina u načinu prijavljivanja, obrade podataka,
rezultata, statistike
Izbor škole, realizatora 59. Festivala muzičkih i baletskih škola
Srbije
Učešće u izradi Pravilnika o ocenjivanju u srednjoj školi i u izradi
platnih grupa i razreda u Ministarstvu prosvete
Aktivno učešće na sednici Skupštine EMU u Berlinu delegata
ZMBŠS Aleksandra Đurića
Učešće na svečanoj akademiji povodom 65 godina rada Muzičke
škole Stanislav Binički iz Leskovca
Realizacija akreditovanih seminara za članove ZMBŠS
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
REZIME
OST VAREN NIVO
ODRŽANO 8 SEDNICA
PREDSEDNIŠTVA
ZMBŠS
Na sednicama su zajednički
dogovarane aktivnosti i
strategija realizacije projekata
i aktivnosti Zajednice, što je uz
USPEŠNA
SARADNJA
NEOP HODAN NIVO
stalnu u komunikaciju sa
organima Zajednice i školama
članicama dovelo do uspešne
saradnje i zadovoljavajućih
rezultata.
STALNA
KOMUNIKACIJA
OSNOVE
DOGOVORI O AKTIVNOSTIMA I
NAČIN REALIZACIJE
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
2015
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Jan
Feb
AKTIVNOSTI
ZAJEDNICE
2015
Priprema Republičkog takmičenja (tehnička realizacija prijava
putem interneta, upoznavanje škola sa načinom prijavljivanja koji
obezbeđuje efikasnu obradu podataka o velikom broju takmičara)
Priprema organizacije Festivala muzičkih i baletskih škola
Odluka o dodeli godišnjih nagrada Zajednice
Praćenej zakonske regulative (upoznavanje škola sa modelima
podzakonskih akata)
Priprema i organizacija sednice Skupštine ZMBŠS
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Mar
Apr
AKTIVNOSTI
ZAJEDNICE
2015
Realizacija Republičkog takmičenja
Analiza i izrada izveštaja o realizaciji Republičkog takmičenja, dostavljanje
izveštaja Ministarstvu prosvete
Organizacija završnog koncerta laureata takmičenja
SOLISTI
ANSAMBLI
ORKESTRI
Σ
BEOGRAD
281
15
5
301
VOJVODINA
250
10
4
264
CENTRALNA SRBIJA
317
18
8
343
Σ
848
43
17
908
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Mar
Apr
AKTIVNOSTI
ZAJEDNICE
2015
Praćenje zakonske regulative (novi kolektivni ugovor)
Priprema Festivala muzičkih i baletskih škola – izbor žirija
Festival muzičkih i baletskih škola Srbije je redovna godišnja smotra
muzičkih i pedagoških dostignuća škola za osnovno muzičko i baletsko
obrazovanje, jedina manifestacija takmičarskog karaktera u kojoj
učenici nastupaju i rangiraju se ekipno. Na sednici Predsedništva
Zajednice održanoj 09. 12. 2014. odlučeno je da realizator 59. Festivala
u periodu od 7 – 13. maja 2015. godine bude MŠ Stevan Mokranjac iz
Negotina.
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Maj
Jun
AKTIVNOSTI
ZAJEDNICE
2015
Realizacija Festivala muzičkih i baletskih škola Srbije
Izrada izveštaja o realizaciji Festivala i dostavljanje istog
Ministarstvu prosvete
Priprema i realizacija prijemnih ispita za upis u prvi razred SMŠ u
saradnji sa Ministarstvom prosvete
Sastanci sa članovima regionalnih aktiva
Prisustvo delegata ZMBŠS Skupštini EMU
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Jul
Avg
AKTIVNOSTI
ZAJEDNICE
2015
Predaja zahteva za Republičko takmičenje i Festival muzičkih i
baletskih škola Srbije Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja
Praćenej zakonske regulative (izmene ZOSOV i podzakonska akta
u skladu sa izmenama)
Predlozi za izmenu i dopunu Statuta ZMBŠS
Sekcije ZMBŠS na regionalnom i republičkom nivou
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Sep
Okt
AKTIVNOSTI
ZAJEDNICE
2015
Praćenje zakonske regulative – dostavljanje modela
podzakonskih akata školama
Konkurs za izbor direktora Republičkog takmičenja
Priprema propozicija za Republičko takmičenje 2016 i
60. Festival muzičkih i baletskih škola Srbije
Sastanci sa članovima regionalnih aktiva
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Nov
Dec
AKTIVNOSTI
ZAJEDNICE
2015
Priprema i realizacija Skupštine ZMBŠS
Izbor direktora Republičkog takmičenja
Konkurs za izbor realizatora jubilarnog 60. Festivala muzičkih i
baletskih škola Srbije
Dostavljanje predloga za godišnju nagrade ZMBŠS
Prisustvo delegata ZMBŠS Skupštini EMU
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
ZMBSS.ORG – Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Download

Izveštaj