На основу члана 19. Статута Јавног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија“ („Службени
ПТТ - гласник“, бр. 47/92, 210/99 и 285/02), доносим
ОПШТЕ УСЛОВЕ
ЗА ПРУЖАЊЕ ПТТ ИНТЕРНЕТ И КДС (ИКТ) УСЛУГА
Опште одредбе
Члан 1.
Општим условима за пружање ПТТ Интернет и КДС - ИКТ (информационокомуникационе технологије) услуга (у даљем тексту: Општи услови) се на јединствен и
целовит начин уређују односи између Јавног предузећа ПТТ саобраћаја “Србија”, као
даваоца ИКТ услуга (у даљем тексту: Давалац услуге) и правних или физичких лица, као
корисника поменутих услуга (у даљем тексту: Корисник услуге).
Под ИКТ услугама се подразумевају телекомуникационе услуге које обухватају
приступ Интернет мрежи и услуге кабловско-дистрибутивног система, путем заснивања
претплатничког односа, као и интегрисане услуге.
Давалац услуге и Корисник услуге су у обавези да поштују све позитивне прописе и
техничке услове, којима се регулише област пружања ИКТ услуга у Републици Србији.
Члан 2.
У складу са Општим условима, Давалац услуге пружа ИКТ услуге из своје понуде, а
према ценама утврђеним у важећем Ценовнику Интернет, КДС и интегрисаних услуга (у
даљем тексту: Ценовник).
Општи услови и Ценовник су објављени на Интернет страници: www.postаnet.rs
Члан 3.
Односи између Даваоца услуге и Корисника услуге се, поред Општих услова и
Ценовника, регулишу и одговарајућим уговором о пружању ИКТ услуге, закљученим у
писаној форми (у даљем тексту: Уговор).
Закључењем Уговора Корисник услуге прихвата примену одредаба Општих услова и
Ценовника, који чине саставни део истог. Одређена одступања од Општих услова могућа су
само уколико су изричито предвиђена Уговором.
Члан 4.
Сагласно евентуалним изменама позитивних прописа и услова пружања ИКТ услуга,
те сходно својој пословној политици и условима на тржишту предметних услуга, Давалац
услуге задржава право да врши измене и допуне Општих услова и Ценовника, о чему је
дужан да благовремено обавести Корисника услуге, на начин предвиђен чланом 13. ових
општих услова.
Дефиниције појмова и израза
Члан 5.
Интернет – глобални електронски комуникациони систем међусобно повезаних
рачунарских мрежа и уређаја, намењен размени свих врста информација у складу са
Интернет стандардима,
Интернет стандарди – документи који се односе на концепте, процедуре
умрежавања, протоколе, интерфејсе и методе идентификације у оквиру Интернета,
ИКТ – информационо-комуникационе технологије,
ИП – Интернет Протокол је скуп протокола за комуникацију и пренос података
између уређаја на Интернету,
ADSL (Asimetric Digital Subscriber Line) је асиметрична дигитална претплатничка
линија, која омогућава брз и неограничен приступ Интернету преко већ постојеће телефонске
линије, а без заузећа исте,ž
КДС– кабловско-дистрибутивни систем
КТВ – кабловска телевизија,
Сервер – рачунар или скуп рачунара и друге комуникационе опреме који садржи
податке доступне кориснику и који омогућава пружање услуге.
Обавезе Даваоца услуге
Члан 6.
Давалац услуге је у обавези да у складу са захтевом Корисника услуге и Упутством за
закључење Уговора:
- спроведе све неопходне активности у циљу провере техничких услова за пружање
ИКТ услуге,
- обавести Корисника услуге о техничким могућностима реализације захтева, у року
од 15 (петнаест) дана од дана пријема истог,
- обавести Корисника услуге о начину (времену и месту) на који се може спровести
поступак закључења Уговора, уколико постоје технички услови за реализацију услуге,
- чува у службеној евиденцији захтев Корисника услуге (тзв. захтев на чекању), врши
периодично активности у циљу поновне провере и/или обезбеђивања техничких услова за
пружање ИКТ услуге и обавести Корисника услуге, уколико су се у међувремену стекли
услови за реализацију услуге,
- достави Кориснику услуге све техничке параметре које је неопходно подесити на
терминалној опреми у циљу повезивања опреме Корисника услуге са опремом Даваоца
услуге,
- достави Кориснику услуге сву неопходну конфигурисану комуникациону опрему, у
циљу повезивања терминалне опреме Корисника услуге са опремом Даваоца услуге, осим
ако Уговором није другачије утврђено. Наведена опрема је власништво Даваоца услуге,
- омогући Кориснику услуге коришћење одабране услуге преко приступа,
реализованог расположивим технологијама, све у складу са Уговором, Општим условима и
Ценовником.
Члан 7.
Давалац услуге је у обавези да у складу са позитивним прописима и обавезама,
преузетим Уговором:
-инсталира и експлоатише своју припадајућу ИКТ опрему, потребну за успостављање
и пружање услуге, у складу са позитивним прописима Републике Србије у области
електронских комуникација, као и са свим релевантним препорукама Међународне уније за
телекомуникације (ITU) и Европског института за стандардизацију из области
телекомуникација (ETSI),
- савесно и уредно одржава своју ИКТ опрему, неопходну за експлоатацију услуга и
осигура гарантовани квалитет услуге,
- омогући Кориснику услуге непрекидно коришћење уговорене услуге (24/365), са
просечном расположивошћу од 97.5%,
- обавештава Корисника услуге о свим евентуалним прекидима и најављеним
инфраструктурним радовима, који могу изазвати сметњу односно делимични или потпуни
прекид пружања ИКТ услуга,
- отклања све евентуалне сметње у најкраћем могућем року, не дужем од 5 (пет) дана
од дана пријаве сметње, осим у случају сложене сметње, која захтева дужи рок отклањања,
- обезбеди техничку подршку Кориснику услуге, радним данима од 07-20h, а суботом
и недељом од 08-20h и то путем телефона и е-mail-a, а све у циљу решавања проблема и
нејасноћа, које се могу појавити приликом коришћења уговорене услуге,
- прикупља, чува, обрађује и анализира само оне податке о Кориснику услуге односно
оствареном саобраћају, који су неопходни за проверу идентитета Корисника услуге, за
закључење Уговора и испуњавање уговорних обавеза, сачињавање и издавање рачуна,
унапређење ИКТ услуга и односа са Корисником услуге, као и за уредно извршавање
законских обавеза у овој области.
Члан 8.
Давалац услуге не одговара за:
- загушење, кашњења или грешке у функционисању делова ИКТ инфраструктуре на
које објективно не може утицати,
- прекиде у раду, који настану услед више силе, нестанка електричне енергије на делу
ИКТ инфраструктуре, као и услед других разлога на које не може објективно утицати,
- штету коју Корисник услуге својим недозвољеним понашањем на ИКТ
инфраструктури проузрокује трећим лицима,
- прекид везе уколико исти наступи као последица радова на инфраструктурној мрежи
Даваоца услуге, а о којима је Корисник услуге благовремено обавештен,
- техничке сметње које настану као последица неприхватања препорука Даваоца
услуге од стране Корисника услугe.
Члан 9.
Давалац услуге је у обавези да у складу са евентуалним захтевом Корисника услуге:
- изврши идентификацију Корисника услуге у циљу потврде идентитета лица које које
подноси захтев,
- спроведе све активности приликом решавања приговора, поднетог од стране
Koрисника услуге, а на основу Правилника о решавању приговора корисника услуга,
- изврши измене података о Кориснику услуге,
- изврши, уколико за то постоје техничке могућности, измене захтеваних пакета услуга
и сходно томе промену висине накнаде, сагласно Ценовнику, не мењајући при том остале
услове и обавезе из Уговора.
Обавезе Корисника услуге
Члан 10.
Обавезе Корисника услуге су да:
- приликом закључења Уговора наведе комплетне и тачне личне податке, односно
податке о правном лицу, као и да најкасније у року од 10 (десет) дана од евентуалних измена
истих достави Даваоцу услуге нове тачне податаке,
- регулише међусобне односе са власником телефонског или кабловског прикључка
преко кога се остварује ИКТ услуга (уколико није власник наведених прикључака),
- прикључи само ону комуникациону и терминалну опрему, коју Давалац услуге
одобри, а која је у складу са важећим техничким прописима (нормативима),
- одржава, експлоатише и одговара за исправност своје унутрашње инсталације,
поштовањем техничких услова Даваоца услуге,
- чува и експлоатише комуникациону опрему, поштовањем техничких услова Даваоца
услуге, како би је исправну и неоштећену уз пратећу опрему и амбалажу, вратио Даваоцу
услуге након отказа Уговора,
- приликом подношења накнадних захтева Даваоцу услуга, а у циљу потврде
идентитета Корисника услуге:
а) саопшти број Уговора или ЈМБГ, уколико се захтев доставља телефонским
путем,
б) наведе ЈМБГ или број личне карте или број Уговора и потписује се на начин
као и приликом закључења Уговора, уколико се захтев доставља писаним путем (дописом),
в) наведе ЈМБГ или број личне карте или број Уговора или се електронски
потписује, уколико се захтев доставља електронском поштом,
- ИКТ услугу користи искључиво за своје потребе,
- не врши даљу дистрибуцију сигнала,
- не спречава даље ширење КДС мреже,
- не врши, нити дозвољава неовлашћено вршење захвата на опреми и уређајима КДС
мреже,
- упути благовремено евентуални приговор, а најкасније у року од 30 (тридесет) дана
од дана доспећа рачуна за услугу (уколико се приговор односи на висину накнаде
означене на рачуну), односно најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана почетка
пружања уговорене услуге (уколико се приговор односи на квалитет услуге).
Члан 11.
Поред обавезе да се понаша у складу са позитивним прописима Републике Србије и
правилима међународног права у овој области, Корисник услуге је дужан да својим
понашањем приликом коришћења ИКТ услуга не врши следеће радње:
- кривично дело, привредни преступ или прекршај,
- повреду ауторског права, права индустријске својине или личних права грађана,
- дело нелојалне конкуренције, повреду добрих пословних обичаја и правила о
заштити потрошача,
- угрожава рад или функционалност мреже, узнемиравање или проузроковање сметњи
другим корисницима услуга,
- неовлашћен приступ информацијама или ресурсима,
- дистрибуцију незатражених пропагандних порука, вируса или других штетних
садржаја,
- друге преварне радње или злоупотребе које могу нанети штету другом кориснику
услуге, Даваоцу услуге или трећим лицима.
Члан 12.
Корисник услуге је одговоран за сваку материјалну и нематеријалну штету
(нарушавање угледа код других корисника услуге), коју проузрокује Даваоцу услуге својим
недозвољеним понашањем и дужан је да исту у разумном року накнади у целости.
Међусобна комуникација Даваоца услуге и Корисника услуге
Члан 13.
Давалац услуге доставља Кориснику услуге опште информације, значајне за
коришћење ИКТ услуга, као и информације које се односе на реализацију Уговора и то на
следећи начин:
- истицањем обавештења на Интернет страници: www.postаnet.rs и/или
- прослеђивањем обавештења путем електронске поште на адресу Корисника услуге.
Давалац услуге доставља појединачне информације Кориснику услуге, у складу са
захтевима истог и/или по питањима која се односе на одређеног Корисника услуге и то на
следећи начин:
- телефоном,
- прослеђивањем обавештења путем електронске поште на адресу Корисника услуге
(уколико постоји ажуриран податак),
- дописом на адресу Корисника услуге, означену у уводном делу Уговора.
Члан 14.
Корисник услуге врши комуникацију са Даваоцем услуге на један од следећих начина:
- телефоном на бројеве 0700/400-400 и 011/3641-999 или факсом: на број 011/3641336,
- попуњавањем упита на Интернет страници: www.postаnet.rs
- прослеђивањем обавештења путем електронске поште на адресу: [email protected] ,
- дописом на адресу: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“, Улица Катићева број
14-18, ПАК 111515, 11 000 Београд.
Посебне одредбе
Члан 15.
Приликом пружања Интернет услуга, Давалац услуге :
- не гарантује да датотеке снимљене са Интернета немају неки од компјутерских
вируса или других програма који манифестују инфективне или деструктивне особине, нити је
одговоран за тако причињену евентуалну штету, већ је Корисник услуге одговоран за
спровођење одређених процедура и провера ради заштите од таквих програма,
- не одговара за повреду права на приватност и сигурност Корисника услуге, коју на
Интернету учини треће лице,
- не гарантује сигурност и тачност информација, које Корисник услуге размењује са
осталим корисницима Интернета,
- не одговара за штету која настане по Корисника услуге или треће лице услед повреде
корисничке обавезе на чување тајности података о свом корисничком налогу.
Члан 16.
Давалац услуге ће одбити захтев Корисника услуге кабловско-дистрибутивног система
за закључење Уговора уколико не постоје технички услови за прикључење на мрежу или
уколико је истом раније већ искључено пружање услуге због неплаћања доспелих накнада
Даваоцу услуге.
Члан 17.
Уколико се Корисник услуге кабловско-дистрибутивног система прикључи на мрежу
Даваоца услуге без закљученог Уговора или након што је исти отказан, а прикључак
искључен, Давалaц услуге ће одмах по сазнању обавестити надлежне органе и сачинити
записник о томе.
У случају неовлашћеног коришћења услуге из претходног става, Корисник услуге је
дужан да Даваоцу услуге у року од 5 (пет) дана од дана достављања рачуна и поменутог
записника, исплати, на име накнаде, износ утврђен у Ценовнику, у ценовном ставу:
„укључење корисника који се нелегално прикључио на мрежу“, и да без одлагања приступи
закључењу Уговора.
Остале одредбе
Члан 18.
Уколико Давалац услуге, по пријему пријаве или на основу својих сазнања, утврди да
се Корисник услуге, у коришћењу ИКТ услуге, понашао супротно одредби члана 11. Општих
услова, Давалац услуге је дужан да, без одлагања, у зависности од врсте недозвољеног
понашања Корисника услуге, предузме следеће активности:
- пошаље обавештење упозоравајућег карактера Кориснику услуге,
- онемогући Кориснику услуге одређени ИКТ саобраћај,
- привремено суспендује Кориснику услуге коришћење ИКТ услуге,
- трајно укине Кориснику услуге коришћење уговорене ИКТ услуге и откаже Уговор.
Уколико Корисник услуге докаже да његово понашање није било у супротности са
обавезама Корисника услуге, које су дефинисане Општим условима, Давалац услуге ће
Кориснику услуге омогућити наставак несметаног коришћења услуге, без ограничења.
Члан 19.
Уколико Корисник услуге поднесе писани захтев за мировање уговорене услуге,
Давалац услуге ће привремено суспендовати услугу на 30, 60 или 90 дана, у току ког периода
ће Корисник услуге, на име накнаде за коришћење услуге, плаћати само фиксни износ,
утврђен Ценовником, и то у висини закупнине телекомуникационих ресурса
(ИКТ инфраструктуре).
Услуга мировања може се користити само једном у току једне календарске године, с
тим што, уколико захтевани број дана мировања прелази у другу календарску годину,
мировање се рачуна за годину у којој је започето.
Члан 20.
Уколико Корисник услуге, који је закључио Уговор на одређено време, поднесе захтев
за „измену података“ (промена пакет сервиса, адресе, мировање услуге, сеоба прикључка и
сл.) 30 (тридесет) дана пре истека рока на који је Уговор закључен или касније, Давалац
услуге ће извршити наведене измене само уколико Корисник услуге до краја периода важења
Уговора закључи нови Уговор.
Члан 21.
Корисник услуге, који је са Даваоцем услуге закључио Уговор на неодређено време не
може пре истека 3 (три) месеца од дана почетка коришћења ИКТ услуге отказати Уговор,
нити захтевати „измену података“ (мировање услуге, сеоба телефонског прикључка и сл.),
осим повећања брзине преноса података и промене адресе становања.
Корисник услуге, који је са Даваоцем услуге закључио Уговор на одређено време, не
може пре истека 3 (три) месеца од дана почетка коришћења ИКТ услуге захтевати „измену
података“ (мировање услуге, сеоба телефонског прикључка и сл.),осим повећања брзине
преноса података и промене адресе становања.
Уколико Корисник услуге који је са Даваоцем услуге закључио Уговор на одређено
време, писаним путем најкасније 30 (тридесет) дана пре истека важења постојећег Уговора,
не обавести Даваоца услуге о отказу или новом року на који жели да заснује предметни
уговорни однос, Уговор се аутоматски продужава на неодређено време, омогућавањем
коришћења постојеће услуге, уз примену Ценовника и Општих услова.
Члан 22.
Уколико Корисник услуге поднесе писани захтев за промену услуге, односно да пакет
сервис за који се определио Уговором замени другим пакет сервисом, Давалац услуге је
дужан да истом омогући коришћење нове услуге у року од 30 (тридесет) дана од дана
подношења захтева, уколико за то постоје техничке могућности. До почетка коришћења нове
услуге Давалац услуга је дужан да Кориснику услуге омогући коришћење постојеће услуге.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 23.
Поступак закључења и отказа Уговора, као и начин решавања евентуалних приговора
корисника услуга вршиће се на начин регулисан интерним актима Даваоца услуге (упутством
за закључење Уговора, правилником о решавању приговора корисника и упутством за отказ
Уговора), који се објављују на Интернет страници: www.postаnet.rs.
Члан 24.
На све кориснике ИКТ услуга који су коришћење услуга започели по основу уговора
закључених пре дана почетка примене ових општих услова (у даљем тексту: затечени
корисници), примењиваће се одредбе ових услова, с тим да затечени корисници који ИКТ
услуге користе по основу уговора закљученог на неодређено време, постојећи уговор могу да
откажу у року од 30 (тридесет) дана од дана почетка примене ових Општих услова.
Члан 25.
Даном почетка примене ових општих услова престају да важе Општи услови за
прикључење на кабловскодистрибуциони систем („Службени ПТТ-гласник“, број 264/02), као
и Општи услови за пружање ПТТ Интернет услуга, објављени на Интернет страници:
www.postаnet.rs.
Члан 26.
Ови општи услови ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
ПТТ-гласнику“ и примењују се почев од 01. јуна 2013.године.
Ови општи услови објављују се и на Интернет страници Даваоца услуге:
www.postаnet.rs.
Download

Opšti uslovi