СМЕИТС
ОИЕЕ
ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА О ОИЕЕ
ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ
ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У СРБИЈИ
Растислав Крагић
Република Србија - Агенција за енергетску ефикасност
САВЕЗ МАШИНСКИХ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ
ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
ДРУШТВО ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Београд, 6. октобар 2010.
СМЕИТС
ОИЕЕ
ЗА ПОЧЕТАК - ТЕСЛА
"...
Али без обзира на то који ће бити примарни
извори енергије у будућности, ми морамо, да бисмо
били рационални, да је добијемо без утрошка икаквог
материјала. Одавно сам дошао до тог закључка, а за
добијање тог резултата изгледала су могућа само два
начина - или да се окренемо коришћењу енергије
Сунца депоноване у животној средини, или да
преносимо Сунчеву енергију на удаљена места..."
Никола Тесла
Проблем повећања људске енергије
The Century Magazine, јун 1900.
СМЕИТС
ОИЕЕ
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Енергија Сунчевог зрачења
• Енергија ветра
• Енергија водотокова
• Енергија биомасе
• Енергија таласа
Геотермална енергија
Енергија плиме и осеке
СМЕИТС
ОИЕЕ
ОДНОС РЕЗЕРВИ, ПОТЕНЦИЈАЛА И ПОТРОШЊЕ
ЕНЕРГЕНАТА
21
1 ZJ = 10 J
Енергија Сунца која за једну годину
стигне до површине целе земљине
кугле (2 800 ZJ)
Светске резерве
нафте (18 ZJ)
Светске резерве
гаса (16 ZJ)
Светске
резерве
угља
(290 ZJ)
Светски
потенцијал
уранијума (17 ZJ)
Годишња бруто
потрошња енергије у
целом свету (0.57 ZJ)
СМЕИТС
ОИЕЕ
УДЕО ОИЕ У СВЕТУ
СМЕИТС
ОИЕЕ
СТРУКТУРА ЕНЕРГЕНАТА У
ПРОИЗВОДЊИ ЕЛ.ЕН. У ЕУ
СМЕИТС
ОИЕЕ
ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ У СРБИЈИ
Укупна годишња
потрошња примарне
енергије око 16 Mten
Укупна финална
потрошња енергије око 8.2
Mten
Увозна зависност 37%
Укупна финална
потрошња електричне
енергије 2.3 Mten
Удео хидропотенцијала у
производњи електричне
енергије око 34%
Mten - Miliona tona ekvivalenta nafte
1 ten = 11.63 MWh
Хидро
1.0
Гас
6%
2.1
13%
Угаљ
8.3
53%
Нафта
4.5
28%
Учешће појединих енергената у
укупној примарној потрошњи енергије
(Mten, %)
СМЕИТС
ОИЕЕ
ПОТЕНЦИЈАЛИ ОИЕ У СРБИЈИ
Укупан потенцијал у ОИЕ Србије је око 4.3 Mten,
што чини око 25% укупне примарне
потрошње енергије
Биомаса - 2.7 Mten
Неискоришћени хидропотенцијал - 0.6 Mten
Сунчево зрачење - 0.6 Mten
Енергија ветра – око 0.2 Mten
Геотермални извори - 0.2 Mten
СМЕИТС
ОИЕЕ
Потенцијал 2.7 Мten. Од тога:
• 60% пољопривредна производња
• 40% дрвна биомаса
Процена на основу података из студије (2004.) и
каснијих анализа.
У зависности од начина примене, употреба
биомасе је често економски оправдана и
конкурентна другим енергентима.
У неким случајевима је еколошка неопходност
третмана отпадне биомасе примарни разлог њене
употребе и у енергетске сврхе (производња
биогаса из стајњака, отпадних вода, депонија итд).
Веома је широк спектар могуће употребе биомасе
и тешко је успоставити јединствене стандарде у
свим областима њене експлоатације (пример производња биоетанола)
БИОМАСА (1)
СМЕИТС
БИОМАСА (2)
ОИЕЕ
Тренутна употреба у Србији:
• процена је да домаћинстава у Србији за грејање на дрва или остатке
пољопривредне производње утроше око 0.3ten биомасе
• неколико већих индустријских постројења користи чврсту биомасу и биогас,
а десетак је у фази пројектовања и изградње
Акциони план за биомасу је поставо циљ да се 2012. произведе:
• из биомасе
• из биогаса
4,000ten
10,660ten
електричне енергије.
СМЕИТС
ОИЕЕ
ХИДРОПОТЕНЦИЈАЛ (1)
Неизграђени потенцијал 0.6 Mten, од
тога:
• МХЕ (до 10MW) 0.15 Mten
• ВХЕ (преко 10MW) 0.45 Mten
За разлику од великих ХЕ, за мале ХЕ
је неопходна субвенционисана цена
електричне енергије да би на тржишту
електричне енергије биле конкурентне
другим изворима.
Катастром МХЕ (1985.) дефинисано је
870 повољних локација
Студија Министарства рударства и
енергетике (2009.) је показала да је
број расположивих локација знатно
мањи
СМЕИТС
ОИЕЕ
ХИДРОПОТЕНЦИЈАЛ (2)
Тренутно има око 50 старих МХЕ у власништву ЕПС од којих је свега
десетак у функцији.
Влада велико интересовање приватних инвеститора за нове МХЕ.
Десетак је изграђено, а на десетине је у припреми.
Инвестиција у МХЕ умногоме зависи од карактеристика сме локације
и расположиве инфраструктуре, али се приближно може рачунати са
1.5-3 евра по инсталисаном вату. Искористивост инсталације (у
односу на расположиви проток) је најчешће 50-90%.
СМЕИТС
ОИЕЕ
СОЛАРНА
ЕНЕРГИЈА
ЕНЕРГИЈА
СУНЦА
(1)
Искористиви термосоларни потенцијал
Србије је око 0.6 Mten годишње
Укупана годишња израчена енергија
Сунца за једну годину у Србији је око
0.1 ten/m2
Проблеми везани за употребу соларне
енергије:
• кад је највише има - најмање нам
треба
• још увек је врло скупа (економски
неисплатива) фото-напонска техника и
захтева врло високе субвенције
Тренутна употреба у Србији:
• слабо заступљена, готово искључиво
за грејање санитарне воде, врло ретко
за производњу ел. енергије за
индивидуалне потребе
СМЕИТС
ОИЕЕ
СОЛАРНА
ЕНЕРГИЈА
ЕНЕРГИЈА
СУНЦА
(2)
За производњу електричне енргије из Сунчевог зрачења, за Сбију је
најинтересантнија фотонапонска конверзија.
Рекордна ефикасност ФН конверзије је 43% (у лабораторијским
условима), док се на тржишту могу наћи соларни модули ефикасности
до 20%.
Инвестициони трошкови у соларну електрану са монокристалним
панелима износи око 2 евра по инсталисаном вату, а просечна
годишња искористивост на територији Србије (осунчаност) је око 15%
СМЕИТС
ОИЕЕ
ЕНЕРГИЈА ВЕТРА (1)
Потенцијал око 0.2 Мten, процењен на
основу две опсежне студије за
територију целе Србије. За процену
коришћени расположиви подаци са
метеоролошких станица у периоду од
неколико деценија.
Најветровитије области су јужни Банат,
подунавље, источна Србија и готово сви
планински предели.
Ниједна инсталисана ветроелектрана
велике снаге у Србији
Има већ неколико десетина локација на
којима се врше мерења и анализе
параметара ветра у циљу пројектовања
фарми ветроелектрана
СМЕИТС
ОИЕЕ
Енергију ветра треба користити где год се стекну сви повољни услови:
•
•
•
•
•
ЕНЕРГИЈА ВЕТРА (2)
не нарушавају се еколошки и социјални стандарди
има довољно квалитетног ветра
постоји одговарајућа електромрежа за прихват произведене енергије
постоји задовољавајућа путна инфраструктура
изградња ветроелектране на изабраној локацији је економски оправдана
Инвестиција у велике фарме ветроелектрана износи око 1.5 евро по
инсталисаном вату, а повољном локацијом се сматра место где је
очекивана искористивост ветроелектране већа од реда 25%
СМЕИТС
ОИЕЕ
ГЕОТЕРМАЛНИ ИЗВОРИ
Потенцијал постојећих геотермалних
извора (бушотина) износи око 0.2
Mten (без употребе топлотних пумпи),
од тога највећи број геотермалних
бушотина је власништво НИС-а
Србија се налази на простору са врло
повољним геотермичким
потенцијалом
• преко 50 изворишта је термичког
капацитета >1MW
• углавном је температура испод 80°C,
што није повољно за производњу
електричне енергије
Тренутна употреба у Србији:
• недовољна, углавном у балнеолошке
сврхе
• свега десетак случајева употребе за
термоенергетске потребе
СМЕИТС
ИНСТИТУЦИЈЕ
ОИЕЕ
Министарство рударства и енергетике
http://www.mre.gov.rs
Министарство животне средине и просторног планирања
http://www.ekoplan.gov.rs/src/index.php
Агенција за енергетику Републике Србије
http://www.aers.rs
Агенција за енергетску ефикасност
http://www.seea.gov.rs
Фонд за заштиту животне средине
http://www.sepf.gov.rs
Национално тело за спровођење пројеката Механизма чистог развоја
Кјото протокола (DNA)
http://www.ekoplan.gov.rs/DNA/index.html
Електропривреда Србије
www.eps.rs
Електромрежа Србије
www.ems.rs
СМЕИТС
ОИЕЕ
ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ
Усвојен 23.07.2004.
Битно:
• Повлашћени произвођачи електричне енергије Чланови 84 до 86
– Члан 86
Повлашћени произвођачи електричне енергије имају право приоритета на
организованом тржишту електричне енергије у односу на друге произвођаче
који нуде електричну енергију под једнаким условима.
Повлашћени произвођачи електричне енергије имају право на субвенције,
пореске, царинске и друге олакшице, у складу са законом и другим
прописима....
• Повлашћени произвођачи топлотне енергије Чланови 139 до 141
– Члан 141
Повлашћени произвођачи топлотне енергије имају право на субвенције,
пореске, царинске и друге олакшице, у складу са законом и другим
прописима....
СМЕИТС
ОИЕЕ
УГОВОР О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
И КЈОТО
Закон о ратификацији Уговора о оснивању Енергетске заједнице
између Европске заједнице и земаља југоисточне европе,
усвојен 14.07.2006.
• Члан 20
Свака Уговорна Страна је дужна да у року од годину дана од дана
ступања на снагу овог Уговора поднесе Европској Комисији план за
имплементацију Директиве 2001/77/ES Европског Парламента и Савета
од 27. септембра 2001. године за промоцију електрине енергије
произведене из обновљивих извора енергије на унутрашњем тржишту
електрине енергије.....
Закон о потврђивању Кјото Протокола уз Оквирну конвенцију
Уједињених нација о промени климе, усвојен 24.09.2007.
Закон о потврђивању Амандмана на Анекс Б Кјото протокола уз
Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе,
усвојен 12.05.2009.
СМЕИТС
ОИЕЕ
ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
Усвојен 31.08.2009.
Битно:
• Члан 69.
... За изградњу надземних линијских инфраструктурних објеката,
ветроелектрана снаге 10 и више МW и објеката малих хидроелектрана,
грађевинска парцела редставља земљишни појас непотпуне
експропријације дела катастарских парцела кроз које се простире објекат
и појединачних парцела на којима се налазе припадајући надземни
објекти.
• Члан 144
Једноставни објекти који се граде на истој катастарској парцели на којој
је саграђен главни објекат (..... соларни колектори и сл.), који се изводе
тако да не ометају изглед зграда, суседне објекте и пешачке стазе, ..... не
сматрају се објектима или помоћним објектима у смислу овог закона и на
њих се не примењују одредбе овог закона.13
• Члан 147
Привремена грађевинска дозвола се издаје за изградњу: ... анкерисаних
метеоролошких анамометарских стубова висине до 60 метара, пречника
до 300м са пратећом мерном опремом;
СМЕИТС
ОИЕЕ
УРЕДБЕ О ПОВЛАШЋЕЊИМА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ЕЛ. ЕН. ИЗ ОИЕ
Уредба о условима за стицање статуса повлашћеног
произвођача електричне енергије и критеријумима
за оцену испуњености тих услова, усвојена
03.09.2009.
Уредба о мерама подстицаја за производњу
електричне енергије коришћењем ОИЕ и
комбинованом производњом електричне и топлотне
енергије, примењује се од 01.01.2010.
• Члан 6
... Права и обавезе купца и повлашћеног произвођача, уређују
се уговором, који се закључује у писменој форми, на период од
12 година.....
• Члан 10
... Ова Уредба престаје да важи 31.12.2012.
СМЕИТС
МЕРЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ОИЕЕ
ОИЕЕ
Електране на сунчеву
енергију
25.00
Електране на биогас
20.00
Електране на биомасу
Електране на ветар
c€/kWh
15.00
Електране на отпад
10.00
Мале ХЕ
Електране на геотермалну
енергију
5.00
0.00
0
2
4
6
MW
8
10
Ел. на депонијски гас и
гас из комуналних отп.
вода
Мале ХЕ на постојећој
инфраструктури
СМЕИТС
ОИЕЕ
БИТНА ПОДЗАКОНСКА АКТА
Уредба о условима испоруке електричне
енергије (Сл. гласник РС бр 107/2005)
Техничка препорука бр. 16 (ТП16)
Основни технички захтеви за прикључење
малих електрана на мрежу
електродистрибуције Србије (1. издање, мај
2003.)
Правила о раду дистрибутивног система, ЕД
Београд (верзија 1.0, децембар 2009.)
СМЕИТС
КАКО ДО ПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА
ОИЕЕ
Номинална
снага
електране
Енергетска
дозвола
Грађевинска
дозвола
Статус
повлашћеног
произвођача и
подстицајне
мере
Лиценца
< 1MW
Није
потребно
Општина
МРЕ
Уговор са ЕПС
Није
потребно
1MW - 10MW
МРЕ
Општина
МРЕ
АЕРС
Уговор са ЕПС
> 10MW
МРЕ
МЖСПП
МРЕ
АЕРС
Уговор са ЕПС
МРЕ - Министарство рударства и енергетике
МЖСПП - Министарство животне средине и просторног планирања
АЕРС - Агенција за енергетику Републике Србије
СМЕИТС
ОИЕЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ ДОЗВОЛЕ - ВЕТАР
(08.2010.)
СМЕИТС
ОИЕЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ ДОЗВОЛЕ - МХЕ
(08.2010.)
СМЕИТС
ОИЕЕ
СТАТУС ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВ. ЕЕ
(08.2010.)
СМЕИТС
ОИЕЕ
ИСКУСТВА ЕДП
У саставу ЕПС-а ради 5 електродистрибутивних
предузећа (ЕДП)
У надлежности ЕДП је да на захтев инвеститора издају:
• Мишљење
• Техничке услове
• Дозволу
за прикључење мале електране на ЕД систем
Свако ЕДП је до сада примило бар неколико захтева за
издавање наведених аката, нека чак и неколико
десетина само у овој години, а преко 100 у претходне 4.
Највећи број се односи на МХЕ
Готово сви су припремили одговарајуће обрасце за
подношење захтева, али се још не може говорити о
рутинском решавању по захтеву инвеститора.
СМЕИТС
ОИЕЕ
ПРОБЛЕМИ И ПЛАНОВИ
Закон о енергетици
• Члан 2
Енергетске делатности, у смислу овог закона, јесу:
1) производња електричне енергије ...
• Члан 40.
Енергетску делатност може да обавља предузеће, односно
друго правно лице или предузетник који је уписан у
одговарајући регистар...
У припреми:
• Нови Закон о енергетици
• Закон о рационалном коришћењу енергије
• Систем субвенционисања повлашћених произвођача топлотне
енергије
СМЕИТС
ОИЕЕ
ПРОЈЕКАТ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ
ЕФИКАСНОСТ
РАЗВОЈ КАПАЦИТЕТА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ПРОМОЦИЈУ
СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СРБИЈИ
• Вредност пројекта:
223.000 евра
• Финансирање:
100% донација Шпаније
• Период реализације:
2008.-2010.
• Крајњи корисник:
Агенција за енергетску ефикасност
• Активности:
– Анализа постојеће понуде соларне технологије на тржишту Србије
(формирана интерна база података)
– Анализа институционалног, регулаторног и нормативног оквира и
потенцијалних инструмената финансијске подршке
– Анализа предлога стратешких смерница за развој соларне
енергије у Србији
– Реализација пилот пројекта
– Израда едукативног програма о коришћењу соларне енергије
СМЕИТС
ОИЕЕ
ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ
Фотонапонски (ФН)
системи 5kW
• СТШ "Михајло Пупин" у
Кули
• ЕТШ "Раде Кончар" у
Београду
• "Средња Школа" у
Варварину
Термосоларни (ТС)
систем 25m2
• СБ "Горња Топоница" код
Ниша
СМЕИТС
ОИЕЕ
И ЗА КРАЈ, ОПЕТ - ТЕСЛА
"...
Могуће је, чак и вероватно, да ће се с
временом указати други извори енергије, који нам
сада нису познати. Можемо чак наћи начина да
примењујемо такве силе, као што су магнетизам
или гравитација, за покретање машина не
користећи друга средства. Таква остварења, иако
невероватна, нису немогућа. ..."
Никола Тесла
Проблем повећања људске енергије
The Century Magazine, јун 1900.
СМЕИТС
ОИЕЕ
ХВАЛА НА ПАЖЊИ
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ
ЕФИКАСНОСТ
Омладинских бригада 1
Нови Београд 11070, Србија
Тел +381-(0)11 3131-955
Факс +381-(0)11 311-1649
www.seea.gov.rs
Растислав Крагић, саветник за НОИЕ
[email protected]
Download

power pointu.