UPUTSTVO - Model ETR/F-1447
Srpski
ETR je specijalizovani termostat za
ekonomičnu kontrolu energije spoljnih
grejnih kablova. Najčešće se upotrebljava
za odleđivanje oluka, utovarnih rampi,
spoljnih staza
itd. Grejni kablovi se
postavljaju u oluke, staze i rampe a
temperatura na termostatu se podešava u
tač no definisanom opsegu tako se
obezbedi odleđivanje oluka i grejnih
površina.
PROIZVODNI PROGRAM
Termostat za DIN-šinu 16A, direktni izlaz bez
senzora
230VAC
ETR-1441
110VAC
ETR-2441
24VAC
ETR-3441
Termostat za DIN-šinu 16A, direktni izlaz sa
senzorom
230VAC
ETR/F-1447
110VAC
ETR/F-2447
24VAC
ETR/F-3447
Termostat za DIN-šinu 10A, potencijalni izlaz
bez senzora
230VAC
ETR-1441P
110VAC
ETR-2441P
24VAC
ETR-3441P
Termostat za DIN-šinu 10A, potencijalni izlaz
sa senzorom
230VAC ETR/F-1447P
110VAC ETR/F-2447P
24VAC ETR/F-3447P
Oprema za ETR
Temperaturni senzor NTC ETF-33/4/55
FUNKCIJA
ETR je konstruisan da kontroliše grejanje
u kritičnom opsegu temperature. Da bi se
ostvarili sigurnu zaštitu od snega uz
minimalnu potrošnju električne energije
na ETR se priključuje temperaturni
senzor. Kada se npr. radi zaštita oluka
o vaj sen zo r se p ost av lj a i spo d
nadstrešnice.
Korištenjem dva dugmeta za podešavanje
„HIGH“ ( “VIŠA”) i „LOW“ (“NIŽA”)
podešava se opseg temperature. Tri led
d io d e p ri ka zu ju t re nu t n o st a nj e
(pogledajte poglavlje “podešavanje”). da
bi postgli najbolje moguće energetske
rezultate svaka strana krova mora da ima
svoj termostat.
ETR SA 2 (dva) SENZORA
Tip ETR-1442 može biti opremljen sa sa
klemama za povezivanje dva senzora, koji
su montirani na površini krova na oseèenoj
strani zgrade. Svaki senzor ima svoje
podešavanje „HIGH“ ( “VIŠA”) za krovnu
površinu i LOW“ (“NIŽA”) za osenèenu
stranu. Ovaj termostat daje viši stepen
sigurnosti u pogledu zaštite od mogućnosti
st varanja leda. Podru č je kriti č ne
temperature varira od zgrade do zgrade i
od površine krova do površine krova
TEHNIČKI PODACI
Napon napajanja ............ ±10%, 50-60Hz
Potrošnja energije............................ 3VA
ON/OFF diferencijal............. fiksno 0,4°C
Podešavanje "HIGH".................+10/0°C
Podešavanje "LOW" ..................0/-10°C
Podešavanje “LOW”...................0/-15ºC
Nakon nekoliko finih
podešavanja, podesili ste
sistem u pravom opsegu i
obezbedili da ne dođe do
formiranja leda bez obzira na
vremenske uslove. Sistem će
nakon izvšenog podešavanja
samostalno da štiti od leda uz
minimalnu potrošnju energije.
VAŽNO! Ako se formira led
kada svetli crvena led dioda,
instalirane snaga grejača je
mala ili je napajanje grejača
isključeno.
POVEZIVANJE:
Slika 1. Šema povezivanja
Slika 2. Funkcionalni dijagram
Slika 3. Instalacija na objektu
Crvena LED dioda
Relej aktiviran
Žuta LED dioda:
Temperatura senzora je iznad podešene
Zelena LED dioda:
Temperatura senzora je ispod podešene
ETR-.441
Izlazni relej.......250V AC otporni potrošač
ETR-.441P
Izlazni relej.......250V AC otporni potrošač
Temperatura ambijenta............-20/+50°C
Težina............................................. 190 g
Kućište zaštita..................................IP20
INSTALACIJA
ETR se montira na DIN-šinu, i jednostavno
se podešava. Senzor može biti povezan
kablom dužine do 50m. Dvožilni kabl
sliènog tipa koji se koristi za napajanje
grejnih kablova.Ne postavljajte kabl
senzora paralelno uz napojne kablove.
Indukovani napon iz energetskog kabla
može prouzrokovati nepravilan rad
temostata. Najbolji rezultati se postižu sa
posebnim kablom za termostat.
Termostat ETR
PODEŠAVANJE SISTEMA
Sistem se montira kao što je prikazano na
šemi povezivanja. „HIGH“ se podesin npr.
na +2° i „LOW“ na -2°C.
Kada počinje da se formira led pogledajte
koja od tri LED diode svetli na termostatu:
- Ako se upali zelena LED dioda , okrenite
“LOW” na nižu vrednost sve dok se ne
upali crvena LED dioda
Ako se upali žuta LED dioda, okrenite
„HIGH“ na višu vrednost dok se crvena
LED dioda ne upali
Senzor spoljne temperature ETF-7
Senzor vlage u olucima ETOR-55
UPUTSTVO - Model ETR/F-1447
Srpski
Slika. 1
Slika 1.
SENSOR
8
9
10
11
12
SENSOR
13
8
14
9
ETR-.1447
1
2
3
4
5
N
L
11
12
13
14
ETR-.441P
6
7
1
L
N
Grejni
element
Slika.2
Slika.
10
2
3
4
5
6
7
Grejni
element
2
TEMP.
5
PODEŠENA
VIŠA
PODEŠENA
NIŽA
4
3
2
1
0
3
2
3
VREME
GREJANJE + ON
CRVENA LED OFF
VIŠA TEMP. ON
ŽUTA LED OFF
NIŽA TEMP. ON
ZELENA LED OFF
Slika. 3
ETOR-55
ETOR-55
Download

ETR 1447 Termostat.cdr