BERZA i USPOSTAVLJANJE KALENDARA USLUGA PROFESIONALNE ORIJENACIJE NA LOKALU
Školska 2014/15
Mesto
LOZNICA, KRUPANJ, MALI ZVORNIK, LJUBOVIJA
Rukovodilac/teljka tima za profesionalnu orijentaciju na lokalu
Pružalac usluge
Naziv usluge
Vreme
pružanja
usluge
Broj
korisnika/c
a
Girls/boys day
25.4.2015.
10
ili drugi termin
Kontakt osoba
Korisnik usluge
Slavica Vučetić
Tel.064/8656634
OŠ’’Anta Bogićević’’
Loznica
Tokom cele
godine
10
Tokom cele
godine
10
24.4.2015.
15
Ili drugi termin
Slavica Vučetić
Tel.064/8656634
Slavica Vučetić
Tel.064/8656634
015/883-677
Sve škole po dogovoru
DIV - COMPANY
DIV COMPANY
DIV COMPANY
Poseta preduzeću
Raspitivanje u
preduzeću
SNEŽANA MRAOVIĆ
Sve škole po dogovoru
OŠ’’Jovan Cvijić’’
Loznica
NELLY DOO
Loznica
Girls/boys day
STIM IMPORT
Loznica
Girls/boys day
24.4.2015
10
Ili drugi termin
015/ 891-120
OŠ’’Vuk Karadžić’’
Loznica
RIO TINTO
Klupci
Girls/boys day
24.4.2015.
10
Ili drugi termin
O15/873-405
OŠ ‘’Dositej
Obradović’’ Klupci
Matična služba
Lipnica
Girls/boys day
24.4.2015
6
Ili drugi termin
015/860-709
OŠ ‘’Vuk Karadžić’’
Lipnica
Gimnazija ‘’Vuk
Karadzić’’
Loznica
Škola/ Dan otvorenih
vrata & radionice,
naše nauke
februar 2015
Zainteresovani učenici
svih škola
Gimnazija ‘’Vuk
Karadzić’’
Loznica
Gimnazija ‘’Vuk
Karadzić’’
Loznica
Srednja
ekonomska škola
Loznica
Srednja ekonomska
škola Loznica
Prisustvovanje
vannastavnim
aktivnostima u školi
Prezentacija škole od
strane učenika /u
gimnaziji i u OŠ/
Otvorena vrata /
Sajam obrazovanja
Svi
April,maj 2015 zainteresov
ani učenici
April
Svi
maj
zainteresov
ani učenici
Februar 2014. Svi
zainteresov
ani učenici
April
15
maj
Jasmina Andrić
Pedagog
Tel.064/4088801
[email protected]
Jasmina Andrić
Pedagog
Tel.064/4088801
Jasmina Andrić
Pedagog
Tel.064/4088801
Simić Dragana
Tel. 064/9501699
[email protected]
Simić Dragana
Tel. 064/9501699
April
maj
10
Simić Dragana
Tel. 064/9501699
Zainteresovani učenici
svih škola
April
maj
12
Simić Dragana
Tel. 064/9501699
Zainteresovani učenici
svih škola
April
maj
12
Simić Dragana
Tel. 064/9501699
Zainteresovani učenici
svih škola
Srednja ekonomska
škola Loznica
Srednja ekonomska
škola Loznica
Srednja ekonomska
škola Loznica
Isprobavanje prakse
–poseta kabinetskoj
nastavi u školskom
restoranu
Isprobavanje prakse
– poseta kabinetskoj
nastavi u školskoj
kuhinji
Pratim te na praksi –
poseta kabinetu
komercijalista
Pratim te na praksiposeta kabinetu
poslov.
administratora
Svi
zainteresov
ani učenici
Zainteresovani učenici
svih škola
Zainteresovani učenici
svih škola
Zainteresovani učenici
svih škola
Zainteresovani učenici
svih škola
Srednja ekonomska
škola Loznica
Pratim te na praksiposeta kabinetu za
poslovnui službenu
korespondenciju za
obrazovni profil
pravni tehničar
Pratim te na praksiopis
računovodstvenostatističke službe
Pratim te na praksiposeta kabinetu za
agencijskohotelijersko
poslovanje
Girls day
April
maj
15
Simić Dragana
Tel. 064/9501699
Zainteresovani učenici
svih škola
maj
15
Simić Dragana
Tel. 064/9501699
Zainteresovani učenici
svih škola
maj
15
Simić Dragana
Tel. 064/9501699
Zainteresovani učenici
svih škola
24.4.2015.
12
Zainteresovani učenici
svih škola
Isprobavanje prakse
u školskim
radionicama
Isprobavanje prakse
na časovima
april
12
April
12
Tehnička škola
Loznica
Dan otvorenih vrata
12.04.2015.
Srednja škola
‘’Sveti Sava’’
Pratim te na praksi –
frizerski salon
Oktobar-April
Svi
zainteresov
ani učenici
6
Svetlana Obradović
Tel 065/8183100
015/878-861
[email protected]
Svetlana Obradović
Tel 065/4183160
015/878-861
Svetlana Obradović
Tel 065/4183160
015/878-861
Svetlana Obradović
Tel 065/4183160
015/878-861
Gajić Vera
Tel. 064/ 3087464
[email protected]
*naglasiti za Veru pedagoga
Srednja ekonomska
škola Loznica
Srednja ekonomska
škola Loznica
Tehnička škola
Loznica
Tehnička škola
Loznica
Tehnička škola
Loznica
Zainteresovani učenici
svih škola
Zainteresovani učenici
svih škola
Zainteresovani učenici
svih škola
Zainteresovani učenici
svih škola
Srednja škola ‘’Sveti Značaj očuvanja
Sava’’
životne sredine
Oktobar-april
25
Gajić Vera
Tel. 064/ 3087464
Zainteresovani učenici
svih škola
Srednja škola ‘’Sveti Pratim te na praksi
Sava’’
/tehničar za zaštitu
životne sredine/
Srednja škola ‘’Sveti Pratim te na praksi
/tehničar za
Sava’’
Oktobar-April
5
Gajić Vera
Tel. 064/ 3087464
Zainteresovani učenici
svih škola
Oktobar-April
5
Gajić Vera
Tel. 064/ 3087464
Zainteresovani učenici
svih škola
Srednja škola ‘’Sveti Radionica grafičkog
Sava’’
dizajna
Oktobar-April
8
Gajić Vera
Tel. 064/ 3087464
Zainteresovani učenici
svih škola
Srednja škola ‘’Sveti Pratim te na praksi
Sava’’
/tehničar grafičke
dorade/
Srednja škola ‘’Sveti Dan ‘’Otvorenih
Sava’’
vrata’’
April-maj
8
Gajić Vera
Tel. 064/ 3087464
Zainteresovani učenici
svih škola
Februar 2015
Gajić Vera
Tel. 064/ 3087464
Zainteresovani učenici
Sve srednje škole iz
Loznice
Februar
2015.
Svi
zainteresov
ani učenici
Svi
zainteresov
ani učenici
industrijsku i
farmaceutsku
tehnologiju
Sajam obrazovanja
Manifestacija
kroz ‘’Dan
otvorenih vrata
-Gajić Vera („Sveti Sava”)
Zainteresovani učenici
Tel. 064/ 3087464
svih škola
[email protected]
*naglasiti za Veru pedagoga
-Svetlana Obradović (Teh)
Tel 065/8183100
[email protected]
-Simić Dragana (Ekonomska)
Tel. 064/9501699
[email protected]
-Jasmina Andrić (Gimnazija)
Tel.064/4088801
[email protected]
OŠ’’Anta Bogićević’’
Loznica
“Implementacija
sadržaja PO u nastavu i
vannstavne aktivnosti”interni seminar ( 4
sata)
OŠ’’Jovan Cvijić’’ I
OŠ ‘’Anta Bogićević’’
Loznica
PO manifestacija
‘’Susreti sa roditeljima
ekspertima’’ u okviru
nedelje PO
OŠ “Kadinjača”
PO manifestacija
‘’Susreti sa roditeljima
ekspertima’’
Susreti sa
predstavnicima
zanimanja
Raspitivanje u
preduzeću
Pošta Ljubovija
Dom zdravlja
Ljubovija
Veterinarska stanica
Ljubovija
''Soko Štark''
Ljubovija
Susreti sa
predstavnicima
zanimanja i
raspitivanje u
preduzeću, Girls day
Poseta školi i
kabinetima,
isprobavanje prakse
Raspitivanje u
preduzeću
Metal – Alvar
Draginac
Raspitivanje u
preduzeću
Srednja škola ''Vuk
Karadžić'' Ljubovija
April, maj
Učenici 7 i
8 raz
Vanja Jeremić – pedagog
0637898620
[email protected]
Gordana Sakić-psiholog
0692580572
[email protected]
Vanja Jeremić
0637898620
[email protected]
Simić Djurdjina
0637005960
[email protected]
Milica Vasić
060 3446585
Posle 20. U
svakom mesecu
3
Zlatko Mihailović 015/561-471
Mart
april
15
Rada Grujić
015/561-483
OŠ’’PetarVragolić’’
Ljubovija
Mart, april, maj
30
Miloš Damnjanović
064/6454380
OŠ’’PetarVragolić’’
Ljubovija
25-30
Nada Novaković
015/561-868
OŠ’’PetarVragolić’’
Ljubovija
2015.
20
Dragi Đurović
015/561-525
OŠ’’PetarVragolić’’
Ljubovija
2015.
11
Radivoje Radivojević
015/ 854-031
OŠ’’14.oktobar ‘’
Draginac
Tokom godine
April 2015.
April, maj
do 30
nastavnika
razredne i
predmetne
nastave
Učenici 7 i
8.raz iz obe
škole
Svi zainteresovani
nastavnici razredne i
predmetne nastave
Učenici i roditelji
7 i 8 razreda OŠ“Anta
Bogićević“ i OŠ „Jovan
Cvijić“
Učenici i roditelji
7 i 8 razreda
OŠ“Kadinjača“
OŠ’’PetarVragolić’’
Ljubovija
''Azuro kids''
Dečja konfekcija
Raspitivanje u
preduzeću
.2015.
13
Dragutin Gvozdenović
015/854-720
OŠ’’14.oktobar ‘’
Draginac
‘’Alternativa Medica’’
Draginac
Raspitivanje u
preduzeću
Mart 2015
10-20
Stojan Andrić
015/854-300
OŠ’’14.oktobar ‘’
Draginac
Automehaničarska
radnja Draginac
Isprobavanje prakse
Girls day
Mart 2015
24.4.2015
10-15
Dragan Đurić
015/854-475
OŠ’’14.oktobar ‘’
Draginac
Licidersko-voskarska
Raspitivanje u
radnja
preduzeću
Draginac
Ambulanta u Dragincu Raspitivanje u
preduzeću
Mart 2015.
10-20
Bratislav Pajić
015/854-049
OŠ’’14.oktobar ‘’
Draginac
Mart 2015.
10-15
Vlado Đurić
OŠ’’14.oktobar ‘’
Draginac
Hotel ''Izvor''
Radaljska Banja
Raspitivanje u
preduzeću, Girls day
April, maj
2015
24
Milinko Andrić
015/7462-900
OŠ’’Stevan Filipović’’
Radalj
Ambulanta u Radalju
Raspiivanje u
preduzeću
April, maj
2015
12
Živorad Jokić
015/472-211
OŠ’’Stevan Filipović’’
Radalj
Pošta u Tršiću
Raspiivanje u
preduzeću, Girls day
Mart, april
\2015
14
Katarina Stefanović
066/8005558
OŠ’’Vukova spomen
škola’’ Tršić
Centar za kulturu
Tršić
Poseta rayli;itim
radionicama u okviru
Đačkog sabora
Maj 2015
14
Ana Čugurović
064/8426944
OŠ’’Vukova spomen
škola’’ Tršić
Centar za kulturu
Muzej jezika Tršić
''Noć Muzeja''
Pošta
Brezjak
Susreti sa
predstavnicima
zanimanja
Susreti sa
predstavnicima
zanimanja
maj 2015
14
Ana Čugurović
064/8426944
OŠ’’Vukova spomen
škola’’ Tršić
8
Dragica Niketić
015/843-488
OŠ ‘’Mika Mitrović’’
Brezjak
2.nedelja aprila
Dom zdravlja
Brezjak
Girls/Boys day
24.4. 2015
18
Slavica Ivanović
015/ 843-025
OŠ ‘’Mika Mitrović’’
Brezjak
STR ‘’Ženeva’’
Brezjak
Girls day
24.4.2015
3
Radnik u smeni
015/843-510
OŠ ‘’Mika Mitrović’’
Brezjak
Dom zdravlja
M.Zvornik,
Ambulanta u
D.Borinji
Frizerski salon
‘’Jasmina’’
D.Borina
Autoservis
‘’Krsmanović’’
D.Borina
Srednja škola Mali
Zvornik
Pratim te na poslu
Mart, april
10
Živorad Jokić
062/887-7000
OŠ’’Braća Ribar’’ Donja
Borina
Pratim te na poslu
Od 24.3.2015
6
Jasmina Petković
015/7796-009
OŠ’’Braća Ribar’’ Donja
Borina
Isprobavanje
zanimanja
1.-16.aprila
2015.
5
Grujo Krsmanović
064/3447330
OŠ’’Braća Ribar’’ Donja
Borina
Poseta ustanovi
Pratim te na praksi
Posle 24.4.2015. 30
Miloš Timotić ili Bojana psih
015/471-003
OŠ’’Braća Ribar’’ Donja
Borina
RODITELJI
UČENIKA
Susreti sa
predstavnicima
zanimanja , Girls/boys
day
Poseta ustanovi
24.4.2015
Ili drugi termin.
15
Šćepanović Jovana
0692010141
[email protected]
OŠ’’Braća Ribar’’ Donja
Borina
April-maj 2015.
5
Dejan Stojanović
063/419580
Girls day
24.4.2015.
8
Branko Jevrić
069/5525702
HE ‘’Zvornik’’
M.Zvornik
Raspitivanje u
preduzeću
Maj 2015.
12
Direktor
015/471-311
Dom zdravlja
M.Zvornik
Susreti sa
predstavnicima
zanimanja
April 2015
6
Direktor
015/472-211
OŠ’’Kralj A.I
Karađorđević’’
Jadranska Lešnica
OŠ’’Kralj A.I
Karađorđević’’
Jadranska Lešnica
OŠ’’Branko Radičević’’
Mali Zvornik OŠ’’Miloš
Gajić’’ Amajić
OŠ’’Branko Radičević’’
Mali Zvornik
Grafičko/dizajnerska
agencija ‘’Aspekt’’
Loznica
Butik peciva ‘’Jevrić’’
J.Lešnica
Opština Mali Zvornik
Poseta ustanovi
Do kraja maja
6
015/471-211
OŠ’’Branko Radičević’’
Mali Zvornik
Veterinarska stanica
M.Zvornik
Girls day
24.4.2015.
6
Dejan Bugarin
OŠ’’Branko Radičević’’
Mali Zvornik
Srednja škola u
Malom Zvorniku
Frizerski salon
Pekara M.Zvornik
Poseta ustanovi
Isprobavanje prakse
Maj 2015.
30
Direktor
015/471-003
OŠ’’Branko Radičević’’
Mali Zvornik
Raspitivanje u
preduzeću
April-maj2015.
6
Žarković
015/471-021
OŠ’’Branko Radičević’’
Mali Zvornik
Vatrogasno društvo
M.Zvornik
Girls day
24.4.2015.
6
Koordinator MUP
015/471-011
OŠ’’Branko Radičević’’
Mali Zvornik
Dečji vrtić
Krupanj
Boys day
24.4.2015.
10
Slavica Kodać
015/581-260
OŠ’’Borivoje
Ž.Milojević’’ Krupanj
Srednja škola Krupanj
Poseta ustanovi
Mart-maj
2015
30
Jasmina Jović
064/296-9720
OŠ’’Borivoje
Ž.Milojević’’ Krupanj
Gradska biblioteka
Krupanj
Poseta ustanovi
April, maj 2015.
20
Dušan Nijgić
015/581-033
OŠ’’Borivoje
Ž.Milojević’’ Krupanj
Šumska uprava
Krupanj
Girls day
24.4.2015.
12
Štefika Dragoslav
015/581-114
OŠ’’Borivoje
Ž.Milojević’’ Krupanj
Pošta Krupanj
Poseta ustanovi
Mart-maj
2015
15
Biljana Cvetinović
015/582-881
OŠ’’Borivoje
Ž.Milojević’’ Krupanj
Opština Krupanj
Poseta ustanovi
April, maj
2015.
10
Jelena Milosavljević
015/581-475
OŠ’’Borivoje
Ž.Milojević’’ Krupanj
Tehnička škola i
gimnazija ‘Bratstvo
jedinstvo’’ Amajić
Dom zdravlja Amajić
Isprobavanje prakse
Poseta ustanovi
Mart 2015
12
O15/472-230
OŠ’’Miloš Gajić’’ Amajić
Poseta ustanovi
April 2015
12
015/471-900
OŠ’’Miloš Gajić’’ Amajić
Opština Amajić
Poseta ustanovi
April 2015
12
015/471-300
OŠ’’Miloš Gajić’’ Amajić
Miloš Vasić, olimpijac Susret sa
predstavnikom
zanimanja
Veterinarska stanica
Poseta ambulanti
„Anastaza“
Zavlaka
Hladnjača “Trikos”
Poseta hladnjači
Bela Crkva
Maj 2015
20
Matović Milena
OŠ’’Miloš Gajić’’ Amajić
OŠ’’Miloš Gajić’’ Amajić
April 2015
15
Milutin Jeremić
064 310 31 74
OŠ „Ž.J.Španac”
Bela Crkva
April 2015
30
Aleksandar Stajčić
062 666 444
OŠ „Ž.J.Španac”
Bela Crkva
Stomatološka
ordinacija Dr Života
April/maj
5
Života Aleksić
064 535 21 07
OŠ „Ž.J.Španac”
Bela Crkva
Poseta ordinaciji
Download

каталог услуга професионалне оријентације на територији