OSNOVNA ŠKOLA „BRATSTVO-JEDINSTVO“ PANČEVO
IZVEŠTAJ O RADU ŠKOLE
ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU
Pančevo, Septembar 2014.
SADRŽAJ
I
USLOVI RADA
3
II
ORGANIZACIJA RADA
4
III
STRUČNI I RUKOVODEĆI ORGANI
5
IV
OSTVARIVANJE NASTAVNIH PROGRAMA
12
V
OSTVARIVANJE PROGRAMA VANNASTAVNIH
AKTIVNOSTI
16
OSTVARIVANJE POSEBNIH PROGRAMA
18
VI
VII REALIZACIJA PROGRAMA STRUČNOG
USAVRŠAVANJA
35
VIII REALIZACIJA SARADNJE SA DRUŠTVENOM
SREDINOM
36
IX
X
REALIZACIJA PROGRAMA ŠKOLSKOG
MARKETINGA
37
EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
38
1.
USLOVI RADA
Škola radi u zadovoljavajućim uslovima rada. Oni se poboljšavaju u skladu
sa finansijskim sredstvima kojima raspolaže.
Za vreme letnjeg raspusta betoniran je ruiniran stepenik na ulazu u školu,
urađeno osvetljenje školske zgrade sa 6 reflektora i u sklopu reklamacija u
garantnom roku izvršeno nekoliko popravki na krovu zgrade. U toku je
postavljanje mrežica na olucima što bi sprečilo da ih opalo lišće često
zapušava. Za te radove obezbeđena su sredstva od zakupa fiskulturne sale
i uštede materijalnih troškova za vreme letnjih meseci.
Grad je budžetom opredelio sredstva u prošloj godini za popravku krova
škole koji je zbog prokišnjavanja predstavljao ozbiljnu smetnju izvođenju
nastave. Investicija је poverena Direkciji za izgradnju grada, koja je sprovela
postupak javne nabavke, izabrala izvođača i radovi na popravci krova su
započeli sa početkom školske godine, a rok za završetak je bio 40 dana. Za
vreme ovih radova nastava se odvijala samo u prizemlju školske zgrade, što
su bili specifični i otežani uslovi. Po završetku radova su usledili brojne
reklamacije koje još uvek traju.
I dalje je prisutan problem loše opremljenosti fiskulturne sale spravama
neophodnim za izvođenje vežbi, ali se opremljenost učionica i kabineta
može oceniti kao dobra. Finansijska sredstva kojima je škola raspolagala
bila su dovoljna za podmirenje osnovnih potreba i plaćanje računa.
Osposobljena je jedna učionica da funkcioniše kao multimedijalna. U njoj je
jedan računar, platno i video bim, te služi za realizaciju nastavnih sadržaja
upotrebom audio video tehnike.
Kroz program Ministarstva za telekomunikacije i informaciono drustvo, skola
je dobila digitalni kabinet sa 15 racunara, te je to osavremenilo opremu za
izvodjenje nastave informatike. Tendencija je da se i nastava drugih
predmeta odvija što više u digitalnom kabinbetu.
Neznatno je uvećavan bibliotečki fond savremenim naslovima i lektirom.
Pri školi je registrovano i Školsko sportsko društvo, tako da se u tom pravcu
teži zadovoljavanju potreba učenika naše, pa i drugih škola.
Organizovane nabavke knjiga za učenike nije bilo, roditelji su dobili
potrebna uputstva, te su sami ili uz posredstvo odeljenskih starešina
nabavljali udžbenike za svoju decu.
Za učenike romske nacionalnosti, njih 8 u školi, Grad je obezbedio sredstva
od koji su za nih kupljeni udžbenici.
Za učenike mlađih razreda su obezbeđeni udžbenici kroz projekat
Ministarstva prosvete – besplatni udžbenici.
3
2. ORGANIZACIJA RADA
Škola je sa sedamnaest odeljenja obuhvatila 388 učenika. Za devet
odeljenja i 205 učenika, organizovana je razredna nastava, a za osam
odeljenja viših razreda predmetna nastava. Jedno odeljenje kombinovano
od učenika prvog, drugog i trećeg razreda
nastavu je slušalo na
mađarskom jeziku. U odeljenju sa nastavom na mađarskom, srpski jezik
kao nematernji je realizovan kao predmetna nastava (predaje profesor
srpskog jezika). I nastava stranog jezika je realizovana kao predmetna.
U prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu su u skladu sa Pravilnikom
realizovani časovi nastave izbornih predmeta, koje su roditelji učenika birali
za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Za učenike koji su to želeli
organizovana je i nastava negovanja maternjeg jezika, mađarskog i
slovačkog, kao izbornog predmeta. Takođe su realizovani časovi izbornih
predmeta, crtanje, vajanje, slikanje i šah u petom i šestom, razredu, a
informatika u sedmom i osmom razredu, kao drugom ciklusu osnovnog
obrazovanja i vaspitanja.
Nastava se odvijala u učionicama za razrednu i predmetnu nastavu. I dalje
je prisutan problem nedostatka dovoljnog broja klupa i stolica zbog veceg
broja ucenika u odeljenjima. Nastava engleskog jezika, biologije, hemije,
fizike, istorije, muzičke i likovne kulture i tehničkog obrazovanja, realizovala
se u specijalizovanim učionicama. Takođe je specijalizovana učionica tj.
digitalni kabinet za izbornu nastavu informatike.
Nastava fizičkog vaspitanja se odvijala tokom jesenjeg i prolećnog perioda
na školskim sportskim terenima, a tokom zime u fiskulturnoj sali. Za
sportsku aktivnost izabrani su odbojka i košarka.
Podela učenika na smene je horizontalna, smene su se menjale na dve
nedelje. Nastava je pre podne počinjala u 8 časova, a posle podne u 13
časova za starije razrede i u 13:30 časova za mlađe.
Nastavne i vannastavne aktivnosti su se odvijale po školskom kalendaru, po
Programu rada Škole i po Uredbama Ministarstva prosvete i nauke.
4
3. STRUČNI I RUKOVODEĆI ORGANI ŠKOLE
NASTAVNIČKO VEĆE
Nastavničko veće je kao najviši stručni organ u Školi razmatralo sva značajna
pitanja obrazovnog i vaspitnog rada.
Sednice je pripremao i njima rukovodio direktor Škole.
Održano je 9 sednica i na njima se govorilo o:
Izveštaju o radu za školsku 20012/2013. godinu
Godišnjem Planu rada za školsku 2013./2014. godinu
Pravilnicima o ocenjivanju i stručnom usavršavanju zaposlenih
Podeli predmeta i ostalih zaduženja nastavnika
Strukturi radnog vremena nastavnika
Praćenju ostvarivanja nastavnog plana i programa
Stručnim temama vezanim za inkluziju i izradu individualnih obrazovnih
planova
Sadržaji i ciljevi planiranih aktivnosti za realizaciju školskog razvojnog
plana
Plan aktivnosti za zaštitu dece od nasilja
Analizom samovrednovanih oblasti
Analizom ostvarenih ciljeva obrazovno vaspitnog rada
Analizom rezultata eksterne evaluacije kvaliteta rada škole
Dodeli Vukovih i specijalnih diploma, kao i najuspešnijem učeniku
generacije
Realizaciji redovne nastave, dopunske, dodatne i slobodnih aktivnosti
Organizaciji rekreativne nastave, učeničkih ekskurzija, maturske večeri
ODELJENSKA VEĆA
Odeljenska veća su se održavala u sednicama po pravilu na kraju
klasifikacionih perioda sa dnevnim redom utvrđivanja uspeha i discipline
učenika, raspored redovne nastave i ostalih aktivnosti, uzroci neuspeha u
savladavanju programskih sadržaja kod pojedinih učenika i primena adekvatnih
mera pomoći, napredovanje po individualnim obrazovnim planovima,
zaključivanje ocena.
5
STRUČNA VECA I TIMOVI
Strucna veca koja okupljaju nastavnike srodnih predmeta radili su po
svojim programima rada.
Radilo je 5 stručnih veca u Školi i bavili su se sledećim pitanjima:
razmena nastavnih sredstava i materijala za nastavu
dopunska nastava i rad sekcija
takmičenja učenika
ujednačavanje kriterijuma ocenjivanja u skladu s obrazovnim standardima;
operativni (mesečni) planovi nastave i implementiranje obrazovnih
standarda u operativne planove i pripreme za čas
- mere podrške za učenike koji imaju smetnje u razvoju , teškoće u učenju i
učenike iz socijalno ugroženih porodica
- realizacija planiranih aktivnosti.
U školi su tokom godine radili po svojim planovima i programima timovi
za inkluziju, bezbednost učenika i samovrednovanje. Za učenike gde je
identifikovana potreba rađeni su individualni obrazovni planovi, kao i
individualni vaspitni planovi. U situaciji kada je Zakon uredio da svako dete ima
pravo na obrazovanje, a nije donet set pravilnika koji preciznije uređuju ovu
oblast, nije bilo lako, ali je evidentan trud i zainteresovanost nastavnika, pa su
u tom smislu kroz seminare i dalje ojačavane kompetencije nastavnika za rad
sa učenicima koji imaju posebne potrebe. Ostvarena je kvalitetna saradnja sa
školom za specijalno obrazovanje čiji su stručnjaci (logoped i defektolog)
dolazili i radili vežbe sa učenicima naše škole kojima je takva vrsta pomoći bila
potrebna. Interresorna komisija je donela rešenja za 7 učenika za koje se radio
IOP sa izmenjenim sadržajima, dok je IOP-a sa prilagođenim sadržajima bilo
za 17 učenika.
U oblasti bezbednosti učenika u školi, tim nastavnika je pratio, analizirao
situacije i preduzimane su mere održavanja postojećeg stanja i povećavanje
nivoa bezbednosti učenika u školi. Uglavnom su to bile prigodne teme kroz
časove redovne nastave, vannastavnih aktivnosti, izbornih predmeta – verska
nastava i građansko vaspitanje.
Tim za samovrednovanje je sprovodio ankete i bavio se analizama
podataka dobijenih u tim anketama, te uvođenjem mera radi otklanjanaja
uočenih nedostataka.
Veliki broj nastavnika škole radi na dve, pa i tri škole i nije svakodnevno u
školi, te to čini ozbiljan problem u saradnji i održavanju sastanaka veća i
timova. Zato je pedagog kao posrednik u informisanju i razmeni materijala
imala dosta važnu ulogu.
-
6
ŠKOLSKI PEDAGOG
Iz oblasti planiranja i programiranja realizovani su sledeći sadržaji:
- izrada godišnjeg programa rada pedagoga;
- u saradnji sa učiteljima i nastavnicima Školski program za I – VIII razred;
- izrada programa zajedničkog rada sa odeljenskim starešinama;
- izrada programa rada sa odeljenskim zajednicama;
-
izrada posebni planova i programa vaspitno obrazovnog rada;
U saradnji sa nastavnicima učestvovala u:
- odabiranju i primeni efikasnih sistema učenja,
- organizaciji i izvođenju oglednih časova,
- unapređivanju ocenjivanja učenika,
- opisnom ocenjivanju u prvom razredu,
- izradi indivudualnih obrazovnih planova rada za učenike,
- radu školskog razvojnog tima i rad u timu za samovrednovanje,
- praćenju vođenja pedagoške dokumentacije.
U saradnji sa odeljenskim starešinama učestvovala u:
- izboru sadržaja i načina rada sa odeljenjem,
- ispitivanju uzroka poremećaja i rešavanju interpersonalnih, socijalnih i
drugih problema u odeljenju,
- pripremi i organizaciji roditeljskih sastanaka.
U radu sa učenicima realizovani su sledeći sadržaji:
- praćenje adaptacije učenika prvog i petog razreda,
- identifikacija učenika koji su imali probleme u učenju, otkrivanje uzroka i
pružanje pomoći uz saradnju sa stručnjacima za određenu vrstu problema,
- savetodavno-instruktivni rad sa učenicima koji su imali teškoće u
emocionalnom razvoju i učenicima koji su ispoljavali poremećaje u
ponašanju,
- realizacija radionica za učenike na teme učenja, planiranja vremena,
prijateljstva i tolerancije, konstruktivnog rešavanja sukoba,
- realizacija programa profesionalne orijentacije uz saradnju sa Zavodom za
zapošljavanje,
- utvrđivanje zrelosti dece za polazak u školu,
- organizacija predavanja na temu zdravstvenog vaspitanja u saradnji za
Zavodom za zdravstvenu zaštitu.
U radu sa roditeljima učenika realizovani su sledeći sadržaji:
- savetodavni rad sa roditeljima učenika koji su imali teškoće u učenju i
emocionalnom razvoju,
- savetodavni rad sa roditeljima učenika koji su ispoljavali poremećaje u
ponašanju,
- tematski sastanci sa roditeljima učenika prvog, petog i osmog razreda.
O kontaktima sa roditeljima postoji dokumentacija u dosijeu učenika.
7
Stručno usavršavanje pedagoga Škole
se odvijalo u okvirima seminara i savetovanja koje je organizovala škola, Aktiv
stručnih saradnika, stručna društva i Ministarstvo prosvete i nauke (DILS), kao i
u okvirima praćenja stručne literature.
Tokom školske godine urađene su brojne analize podataka dobijenih
upitnicima na temu samovrednovanaja. Svako nastavničko veće u jednom delu
je posvećeno praćenju izabranih oblasti rada.
Konačno, i dalje značajan deo vremena posvećen je pripremi i analizi rezultata
eksterne evaluacije kvaliteta rada naše škole. Izveštaj komisije sastavljene od strane
Ministarstva je bio više nego povoljan i visoko je ocenjen rad svih u školi, što je dalo
motiva i nove snage, a i smernice u kom pravcu se dalje unapređivati i razvijati.
BIBLIOTEKAR ŠKOLE
Protekle školske godine prostor biblioteke služio je svojoj osnovnoj
nameni.
Nastavljeno je u kontinuitetu i prema raspoloživim sredstvima sa
bogaćenjem knjižnog fonda sa dosta novih naslova, kako lektire, tako i
beletristike. Kupljeno je i dosta enciklopedijskih izdanja i monografija. Prema
knjizi inventara biblioteka poseduje oko 3950 naslova, što je malo više nego
prethodne godine, ali je i dalje u planu nabavka novih naslova i starih knjiga
(poklona), kako bi se uvećao fond knjiga.
I dalje se nastavlja saradnja sa izdavačkim kućama i u skladu sa tim se
vrši nabavka knjiga po najpovoljnijim uslovima.
Shodno boljoj opremljenosti biblioteke (čitaonica, kompjuter, povećan
fond knjiga) sve više učenika koriste njene usluge, kao i svi zaposleni škole.
Biblioteka vodi i evidenciju o stručnim časopisima koje škola prima.
Od dečjih časopisa tokom godine je nabavljan Zabavnik i Nacionalna
geografija. Savetnik koja obavlja nadzor nad radom školskih biblioteka je
obavila pregled u našoj školi i u izveštaju navela da je rad školske biblioteke za
svaku pohvalu, da su uslovi rada veoma dobri i da se poslovi obavljaju stručno.
DIREKTOR ŠKOLE
-
Iz sadržaja rada direktora škole najvažnije je bilo sledeće:
planiranje svih oblika rada i aktivnosti škole;
rešavanje kadrovskih pitanja i instruktivno pedagoški rad
uređenje školske zgrade i prostora, opremanje škole nedostajućim
materijalom;
rad u stručnim organima i organima upravljanja;
aktivnosti vezane za završetak školske godine;
saradnja sa drugim školama, institucijama u kulturi, GU Pančevo;
organizacija nastave u prirodi i ekskurzija za učenike;
rad sa učenicima, roditeljima, saradnicima i drugim licima;
vođenje finansijsko ekonomskog poslovanja škole.
8
IZVEŠTAJ O RADU DIREKTORA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU
2013/14 GODINU
Direktor Škole sa svojim saradnicima, stručnim timovima i većima se prema planu i
programu za školsku 2013/14 godinu bavila i realizovala sledeće poslove:
avgust
−
−
−
−
priprema škole za početak školske godine, radovi u školi
kadrovska rešenja, podela predmeta i ostalih zaduženja
višak zaposlenih i mogućnosti sporazumnog preuzimanja
sednice nastavničkog veća, popravni ispiti,
septembar
−
priprema izveštaja o radu škole 2012/2013. godine
priprema godišnjeg plana rada za 2013/2014. godinu
usklađivanje rasporeda časova
rešenja strukture 40-satne radne nedelje zaposlenih
ugovori o radu za novozaposlene i sporazumi
novi učenici
školska dokumentacija-dnevnici, matične knjige, prevodnice,
individualni planovi rada nastavnika
sednice nastavničkog veća i stručnih timova- novi dokumenti
sednice saveta roditelja (užina, rekreativna nastava, izleti)
sednice školskog odbora
−
−
−
−
−
−
−
−
−
oktobar
−
−
−
−
−
−
novembar
−
−
−
−
−
−
−
−
−
decembar
−
−
−
−
−
−
aktivnosti u okviru Dečje nedelje
organizacija/postupak za “nastavu u prirodi”
analize podataka dobijenih samovrednovanjem
akcioni planovi mera za unapređenje rada u oblastima koje su
bile predmet samovrednovanja
uređenje školskog dvorišta
sastanci školskog razvojnog tima i tima za samovrednovanje
priprema sednica stručnih tela i učešće u njihovom radu
analize u postupku samovrednovanja
roditeljski sastanci – učenički dinar
rad likovne kolonije-izložba u školi i u Gradskom muzeju
izborni predmeti i pitanja vezana za nihovu realizaciju
tehnički poslovi i finansije
seminar – oblast rukovođenja i zakona
standardi kvaliteta rada ustanove
savetovanje za direktore-ustanove, budžetski korisnici
Analize realiyacije sadržaja ŠRP-a
sednice stručnih veća za kraj prvog polugodišta
organizacija popisa imovine na kraju kalendarske godine
organizacija odlaska grupe učenika na zimovanje
tehnički poslovi i finansije
seminar za direktore – obaveze budžetskih korisnika
9
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
−
−
−
−
−
−
organizacija odlaska grupe učenika na zimovanje
organizacija aktivnosti za vreme zimskog raspusta
organizacija rada na početku drugog polugodišta
školska slava “Sveti Sava”
higijena u školi i rad pomoćno-tehničkog osoblja
neophodne popravke i spremanje za vreme raspusta
− rad timova za samovrednovanje i inkluziju
− aktivnosti vezane za izbor udžbenika za narednu godinu
− finansijsko poslovanje škole u prethodnoj godini, izveštaj
pripreme za školska takmičenja, analiza
− opštinsko takmičenje-istorija-škola je domaćin
− uređenje školskog dvorišta
− školska dokumentacija, pregled i primedbe
− evidencija o pohađanim seminarima za sve zaposlene, analiza
ostvarenih časova stručnog usavršavanja
− učešće u radu školskog tima za samovrednovanje u oblasti
bezbednosti učenika
− sednice odeljenskih veća, klasifikacioni period
− praćenje i analiza rezultata postignutih na takmičenjima
− okružno takmičenje-istorija-škola domaćin
− organizacija odlaska učenika na okružna takmičenja
− pregovori sa Mesnom zajednicom I JP Zelenilo oko uređenja
školskog dvorišta
− tehnički poslovi za vreme prolećnog raspusta
− analiza rezultata postignutih na takmičenjima
− analize vezane za učenike osmih razreda
− pripreme podataka za završni ispit
− obeležavanje dana škole
− saradnja sa Mesnom zajednicom oko uređenja
školskog dvorišta
− kadrovske potrebe za narednu školsku godinu
− sednice stručnih veća za učenike osmog razreda
− izdavanje svedočanstava učenicima osmog razreda
− završne pripreme i organizacija završnih ispita
− sednice stručnih veća za kraj drugog polugodišta
− poslovi vezani za kraj nastavnog perioda i priprema predloga
za sledeću školsku godinu
− izbor udžbenika
− organizacija i odlazak učenika na likovnu koloniju
− analize po postupku samovrednovanja
− poslovi u vezi završnog ispita - organizacija
− poslovi u vezi završnog ispita - organizacija
− rešenja o godišnjem odmoru zaposlenih
− priprema podataka traženih od strane školske uprave
− školska uprava-utvrđivanje prava na finansiranje
10
ŠKOLSKI ODBOR
Rad školskog odbora se odvijao u skladu sa čl. 57. Zakona o osnovama
sistema vaspitanja i obrazovanja, koji govori o sadržaju i kompetencijama
članova školskog odbora. Najvažnija pitanja iz nadležnosti školskog odbora su
razmatrana na odgovarajući način. U roku je usvojen Izveštaj o radu škole za
prethodnu školsku godinu i donet Godišnji plan rada za narednu školsku
godinu. U okviru godišnjeg plana rada škole usvojen je i plan stručnog
usavršavanja nastavnika. Takođe je u skladu sa propisanim rokovima donet
aneks Školskih program za prvi, drugi i treći i četvrti razred osnovnog
obrazovanja i vaspitanja, kao i Školskih program za peti, šesti, sedmi i osmi
razred. Na sednicama školskog odbora razmatrana su kadrovska rešenja po
raspisanim konkursima, finansijski plan i izveštaj o poslovanju škole, plan i
realizacija đačkih ekskurzija i rekreativne nastave. U konstruktivnim
diskusijama razmatrana su i pitanja uslova rada u školi. Usvojen je finansijski
plan rada ustanove, kao i izveštaj o finansijskom poslovanju.
Održano je 5 sednica školskog odbora na kojima je uvek prisustvovala
većina članova školskog odbora.
Školski odbor je aktivno učestvovao u praćenju kvaliteta rada škole, kao
važan faktor i uskladu sa svojom ulogom.
Sednicama školskog odbora je rukovodio predsednik, uz obavezno
prisustvo direktora.
Na svim sednicama je sekretar škole uredno vodio zapisnik iz kojeg je
moguće videti sadržaj, odluke i zaključke Školskog odbora.
U aprilu mesecu je pokrenut postupak imenovanja novih članova
školskog odbora zbog isteka mandata starima. Škola je sprovela proceduru i
dala predloge iz redova zaposlenih i roditelja, a lokalna samouprava je
imenovala članove iz svojih redova. Zbog poštovanja procedure u izboru
direktora stari školski odbor je doneo odluku o raspisivanju konkursa, a novi
sastav školskog odbora će izvšiti izbor.
11
4. OSTVARIVANJE NASTAVNIH PROGRAMA
Nastavni sadržaji su u svim predmetima i razredima realizovani bez
značajnih odstupanja. Kratkotrajna odsustvovanja nastavnika su rešavana
nadoknadom časova, a za duža bolovanja su obezbeđivane adekvatne
zamene.
Za učenike koji su to želeli organizovana je nastava negovanja
maternjeg jezika – mađarskog i slovačkog. Nastava negovanja slovačkog
jezika sa elementima nacionalne culture - realizovano je za jednu grupu
učenika prvog do četvrtog razreda 72 časa i za jednu grupu učenika petog do
osmog razreda 72 časa. Nastava negovanja mađarskog jezika realizovana je
za jednu grupu učenika prvog do četvrtog razreda 72 časa i jednu mešovitu
grupu učenika petog-osmog razreda 72 časa.
Negovanje nastave slovačkog sa elementima nacionalne kulture
predavala je profesor slovačkog jezika są iskustvom u izvođnju ovakve
nastave, a nastavu negovanja mađarskog jezika sa elementima nacionalne
kulture predavala je profesor mađarskog jezika i književnosti. Postoji želja
učenika i njihovih roditelja da neguju svoj jezik i običaje, ali nema dovoljnog
broja učenika u okviru istog razreda pa se prave kombinovane grupe, što se
teško uklapa u raspored. Stoga se ti časovi drže kao blok časovi, a sadržaji se
ne retko realizuju kroz akcije, posete značajnim kulturnim institucijama ili
mestima koji neguju običaje određene nacije, kao i posete školama koje imaju
nastavu na slovačkom, odnosno mađarskom jeziku. Učenicima koji su želeli da
pohađaju i drugi izborni predmet, se uz prepisku są Ministarstvom, izlazilo u
susret tako što su časovi negovanja maternjeg jezika evidentirani kao
fakultativni predmet.
U jednom kombinovanom odeljenju (dva učenika prvog, tri učenika
drugog i pet učenika drugog razreda) nastava se izvodila na mađarskom jeziku.
Za narednu školsku godinu se prilikom upisa prvaka niko se od roditelja
nije izjasnio za nastavu na jeziku nacionalne zajednice.
Program slobodnih aktivnosti, dopunske i izborne nastave su
realizovani po potrebi i izjašnjavanju učenika i po planovima nastavnika, a o
održanim časovima postoji evidencija u dnevnicima odeljenja za mlađe
razrede, odnosno u dnevnicima ostalih oblika obrazovno vaspitnog rada koji
postoje za svaki razred od petog do osmog.
12
Tabela koja sledi govori o broju realizovanih nastavnih časova u
odeljenjima u odnosu na planirani broj časova za školsku 2012./2013. godinu.
predmet
Mater.
jezik
Srpski
kao
nemat.
Engles.
jezik
Nemač.
jezik
I
II
III
IV
V
VI
VIII
plan odr. plan odr. plan odr. plan odr. plan odr. plan odr. plan odr. plan odr.
540 540 540 540 360 360 360 360 360 360 288 288 288 288 272 272
72 72
72
72 108 108
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
216 216 216 216 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 136 136
-
-
-
-
-
-
-
-
144 144 144 144 144 144 136 136
Likov.
kultura
108 108 108 108 144 144 144 144 144 144
Muzič.
kultura
108 108 108 108 72
Svet
oko nas
216 216 216 216
Priroda
društvo
VII
72
72
72
72
72
72
68
68
72 144 144 72
72
72
72
68
68
144 144 144 144
Istorija
72
72
144 144 144 144 136 136
Geograf
72
72
144 144 144 144 136 136
Fizika
144 144 144 144 136 136
Matem.
540 540 540 540 360 360 360 360 288 288 288 288 288 288 272 272
Biolog.
144 144 144 144 144 144 136 136
Hemija
144 144 136 136
Tehnič.
obraz.
144 144 144 144 144 144 136 136
Fizič.
Vaspit.
i sp.akt.
324 324 324 324 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 204 204
Iz tabele se vidi da nije bilo odstupanja od broja časova koji je planiran.
Nastavnici su svoja kraća odsustva, najčešće jedan dan nadoknađivali kroz
časove, a veća bolovanja, kojih nije bilo mnogo, rešavana su prijemom
nastavnika na zamenu.
13
Na početku školske godine su izvršene ankete po pitanju izbornih
predmeta, tako da su i ti časovi realizovani prema predviđenom planu i
programu.
U prvom razredu su se roditelji učenika opredelili za građansko
vaspitanje ili veronauku, a za drugi izborni predmet su izabrali čuvare prirode.
Učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda su nastavili sa izbornim predmetima,
koje su ranije izabrali.
Značajno se povećava broj učenika koji biraju veronauku, u protekloj
školskoj godini je bilo tri grupe, što je dosta za nacionalno mešovitu sredinu u
kakovoj se nalazi naša škola, a anketa za narednu školsku godinu pokazuje da
će biti čak šest grupa učenika za veronauku-srpska pravoslavna.
Za 11 učenika je usklađen raspored i realizovana je verska nastava po
programu slovačke evangelističke crkve.
U petom i šestom razredu su se učenici opredelili za izborne predmete:
građansko vaspitanje ili veronauka, šah, crtanje, vajanje i slikanje i negovanje
maternjeg jezika sa elementima nacionalne kulture, formirane su grupe iz
različitih odeljenja prema njihovim interesovanjima.
U sedmom i osmom razredu su svi učenici prihvatili za izborni predmet
informatiku.
Za sve izborne predmete obezbeđen je stručan kadar
.
Za sve učenike osmog razreda organizovana je i realizovana priprema za
polaganje završnog ispita iz srpskog jezika, matematike i predmeta koji su činili
kombonovani test. Na završni ispit su izašli svi učenici osmog razreda i svi su
očekivano uradili zadatke na završnom ispitu.
Svi učenici su u prvom upisnom roku raspoređeni u srednje škole,
većina u škole koje su u svojim željama naveli kao prvu i drugu.
Uspeh učenika je analiziran u prvom polugodištu dva puta, u novembru i na
kraju prvog polugodišta, u decembru. Analiza uspeha učenika je na dnevnom
redu odeljenskih veća bila i krajem aprila meseca, i u junu na kraju nastavnog
perioda, a konačan uspeh utvrđen je na kraju školske godine.
Konstatovano je da su učenici sistematski praćeni i ocenjivani u skladu sa
Pravilnikom.
U skladu sa Pravilnikom o ocenjivanju učenici prvog razreda su opisno
ocenjeni.
Tri učenika završnog razreda su upućena na popravni ispit i položila u
junskom roku, 8 učenika ostalih razreda je polagalo i položilo u avgustovskom
roku, a četiri učenika su neocenjena, jer su napustili školovanje, a porodice
promenile mesto prebivališta što je za školu ostalo nepoznato.
14
Tabela koja sledi sadrži sve podatke o uspehu učenika na kraju školske
2013/2014. godine.
RAZRED
BROJ
UČENIKA
ZAVRŠILI
RAZRED
ODLIČNI
VRLO
DOBRI
DOBRI
DOVOLJNI/ NISU
PREVED.
ZAVRŠILI
M.
br
br
br
br %
br
Ž.
%
%
PRVI
32
24
56
DRUGI
32
18
49 98,00 44 88,00
TREĆI
25
26
51
ČETVRTI
25
PRVI ČETVRTI
100
%
%
br %
UČENICI OPISNO OCENJENI
-
-
1
2,00
32 62,75 14 27,45 5
9,80
-
-
-
-
26
49 96,08 32 62,75 13 25,49 4
7,84
-
-
2
3,92
114
94
205 98,56 108 71,05 32 21,05 9
5,93
-
-
3
1,97
PETI
20
22
42
17 40,47 19 45,24 6 14,29
-
-
-
-
ŠESTI
29
22
50 98,04 12 23,53 21 41,18 17 33,33
-
-
1
1,96
SEDMI
21
15
36
100
9
25,00 13 36,11 13 36,11
1
2,78
-
-
OSMI
29
26
55
100
16 29,09 24 43,64 15 27,27
-
-
-
-
PETI OSMI
99
85
183 99,46 54 29,35 77 41,86 51 27,71
1
0,54 1
0,54
PRVI OSMI
213 179 388 99,39 162 48,21 109 32,44 60 17,87
1
0,29 4
1,19
100
10,00
-
-
-
100
5
-
Diplomu „Vuk Stefanović Karadžić“ dobila su tri učenika završnog razreda i to
prema Pravilniku o dodeli diploma za izuzetan uspeh.
To su: Vučić Milica, Ivanić Ana i Đerfi Aleksandar.
Učenici koji su tokom školovanja osvajali jedno od prva tri mesta na
takmičenjima u organizacijiMinistarstva dobili su specijalne diplome, oni koji su
se isticali u pojedinim predmetima dobili su pohvale, a svi odlični učenici
završnog razreda nagrađeni su knjigama.
Za učenika generacije je odlukom Nastavničkog veća proglašena
Đerfi Aleksandar.
15
5. OSTVARIVANJE VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI
Program vannastavnih aktivnosti je realizovan kroz časove odeljenskog
starešine i odeljenske zajednice i časove slobodnih aktivnosti. U realizaciji
planiranih aktivnosti nije bilo klasičnih časova i susreta u Školi, već održavanja
radionica, izvođenja učenika u pozorište, bioskop, park, na poludnevne izlete u
gradu ili do Beograda.
Broj planiranih i održanih časova, tj. realizovanih poseta i izleta zapisan je
u svakom dnevniku rada odeljenja, kao i u dnevnicima ostalih oblika
pbrazovno-vaspitnog rada.
Učenici viših razreda su, takođe, prema svojim interesovanjima bili
obuhvaćeni radom u školskim sekcijama od samog početka školske godine.
Učestvovali su na likovnim i literarnim konkursima i na takmičenjima
opštinskog, okružnog i republičkog nivoa.
Na opštinskom takmičenju su naši učenici postigli značajne rezultate iz
istorije, geografije, biologije i matematike. Na okružno takmičenje su se plasirali
naši učenici za predmete historija i matematika.
Učenici naše škole rado učestvuju u radu sekcija i vole takmičenja. To su
prilike da do izražaja dođu njihova interesovanja i mašta, talenat i znanje.
Dramska sekcija Škole je tokom godine gostovala sa svojim programom u
Centru za kulturu, a prigodan program je izveden za roditelje i goste povodom
Dana škole. Učenici okupljeni u školski dramski studio gostovali su na otvaranj
Zmajevih dečjih igara u Novom Sadu sa svojom predstavom „Buve“. Na
festivalu dečjeg izraza naši učenici su već tradicionalno nagrađeni.
Naročito intenzivno tokom godine je radila likovna sekcija. Pored nastave
likovnog i sekcije, u školi je realizovan i izborni program, Crtanje, vajanje i
slikanje. Veliki broj uspešnih dečjih radova je uramljen i u školi su postavljene
dve izložbe povodom Dana škole. Radovi učenika koji su bili na likovnoj koloniji
na Divčibarama izlagani su u gradskom muzeju, a potom su preneti u školu.
U školi je kroz projekat Učiteljskog društva grada održan prvi festival
školskih dečjih pozorišta. Za tu priliku je uređena školska bina, a scena je
dobila ima po preminulom pesniku, Saši Božoviću. Pokazali smo se kao dobri
domaćini, a namera je da festival postane tradicija.
16
Od učeničkih organizacija u Školi značajne sadržaje je realizovao Dečji
savez. U prvom redu i za potrebe ovog izveštaja pomenućemo sledeće
aktivnosti:
priredba povodom prijema prvaka,
posete bioskopu i pozorišnim predstavama,
dečja predstava povodom značajnih datuma u školi,
prijem dece iz vrtića, naših budućih đaka i
izložbe likovnih radova povodom datuma značajnih za školu i za učenike
nastupi naših učenika sa predstavama humanitarnog karaktera
U organizaciji biološke sekcije organizovane su stalne akcije održavanja
zelenila u školskom dvorištu. Zasađeno je drvo generacije, održan Festival
zdrave hrane i kviz.
Škola u prirodi je uz saglasnost roditelja, planirala boravak učenika na
Divčibarama u zgradi dečjeg odmarališta. Zbog poplava tokom maja meseca
otkazan je odlazak grupe. Ipak, boravak su realizovale dve grupe učenika po
programu nastave u prirodi i dve grupe kao učesnici likovne kolonije.
Ekskurzije su planirane za jun mesec, ali nisu realizovane u organizaciji
škole zbog slabog odziva učenika.
Škola koristi blizinu Beograda da učenike odvede na značajne događaje i
manifestacije, tako da su u organizaciji škole učenici posetili festival nauke.
Dečji centar Minisiti, Avalski toranj.
17
6. OSTVARIVANJE POSEBNIH PROGRAMA
Kao posebni - izborni programi se već nekoliko školskih godina realizuju
sadržaji izborne nastave - verska nastava i građansko vaspitanje. Obučeni
nastavnici razredne nastave realizuju sadržaje izbornog predmeta građansko
vaspitanje. Stvoren je dobar kadrovski potencijal za buduće planiranje i
realizaciju sadržaja koji učenike upućuju na konstruktivan dijalog, pri kome je
moguće iskazati svoje misli, stavove i osećanja, a da se pri tom ne uvrede
osećanja drugih.
Protekle školske godine je nastava građanskog vaspitanja realizovana i
za učenike petog, šestog, sedmog i osmog razreda.
Za versku nastavu Srpska pravoslavna crkva je u našu školu uputila
veroučitelja, koji je tokom godine sa tri časa nedeljno okupljao šest grupe
učenika.
Za veronauku po programu slovačke evangelističke crkve
organizovana je nastave u dve grupe učenika.
Od ostalih izbornih predmeta u nižim razredima su zastupljeni: narodna
tradicija, čuvari prirode i negovanje maternjeg jezika sa elementima nacionalne
kulture (mađarski i slovački), a u višim razredima crtanje, vajanje, slikanje, šah
i informatika.
Program zdravstvene prevencije
U školi se realizovao program zdravstvene prevencije. Cilj programa
rada bio je zaštita i očuvanje zdravlja učenika. Radilo se na sticanju znanja i
formiranju stavova učenika koji bi doprineli njihovom zdravom načinu života.
Program zdravstvenog vaspitanja bio je sastavni deo programa rada
odeljenskih starešina i odeljenskih zajednica i u svom operativnom obliku imao
je sledeće teme: zdrava ishrana i briga o telu, fizička aktivnost i zdravlje,
bezbedno ponašanje, odnosi sa drugima, humani odnosi među polovima kao i
pravilno korišćenje zdravstvenih službi. Deo sadržaja Programa zdravstvenog
vaspitanja realizovan je i u okviru vannastavnih aktivnosti, kao što su sportske
sekcije i akcije uređenja školskog prostora i okoline. Centar za promociju
zdravlja pri Zavodu za javno zdravlje Pančeva u školi je realizovao edukaciju
učenika po odabranim temama. Takođe je veoma dobra saradnja sa Zavodom
za javno zdravlje grada Pančeva.
U školi je u saradnji sa Patronažnom službom organizovan i realizovan
kviz za učenike četvrtog razreda povodom Svetskog dana zdravlja, a naši
učenici su osvojili, kao i prošle godine, drugo mesto.
18
Program prevencije protiv nasilja i droge
Škola je u okviru godišnjeg programa rada predvidela sadržaje i aktivnosti
na sprečavanju nasilja i droge. Predviđene su aktivnosti za realizaciju kroz
nastavne sadržaje, vannastavne aktivnosti, saradnju sa roditeljima, sa
društvenom sredinom i institucijama zdravstvene zaštite, kulture, sporta i MUPa. Mišljenje i orijentacija nastavničkog kolegijuma Škole je da treba i dalje
osmišljavati akcije tog tipa i pojačati rad sa učenicima, jer se problem
narkomanije širi među učenicima osnovnoškolskog uzrasta. U realizaciji ovog
programa bile su zastupljene teme iz sledeće literature: „Učionica dobre volje“,
Grupa Most, „Učionica bez nasilništva“ Kreativni centar, „Zainteresujte đake za
učenje“ Kreativni centar, „Konflikti i šta sa njima“ Most, Kreativni centar,
„Priručnik za primenu posebnog protokola za zaštitu dece i učenika od nasilja,
zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno vaspitnim ustanovama“.
Program ekološkog uređenja škole i školske sredine
Program ekološkog uređenja škole i školske sredine bio je usmeren na
razvijanje ekološke svesti učenika. Teme posvećene ovoj oblasti realizovane
su na časovima odeljenskog starešine i odeljenske zajednice, kao i na
biološkoj sekciji. Radilo se na estetskom izgledu učionica, na izradi panoa i
izložbi na temu ekologije i akciji uređenja školskog dvorišta uključujući i
sađenje mladog drveća.
Profesionalna orijentacija
U školi je realizovan program Profesionalne orijentacije prema GIZ
projektu i svi planirani sadržaji bili su realizovani u programima i planovima
rada odeljenskih starešina, odeljenskih zajednica i pedagoga škole. U toku
prethodne školske godine radilo se na profesionalnom informisanju učenika,
takođe se radilo sa roditeljima učenika, ostvarene su posete srednjim škola u
gradu i iste su obavile posete našoj školi. Prema projektu su realizovane i
posete preduzećima.Psiholog iz Nacionalne službe za zapošljavanje obavila je
testiranje učenika osmih razreda, a rezultati testova poslužili su informisanju i
donošenju odluke učenika za izbor buduće škole.
19
IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM AKTIVNOSTIMA IZ PROGRAMA PO
„Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu”
Cilj i zadaci
realizovanih
aktivnosti
Informisanje
nastavničkog
veća o planiranim
aktivnostima u
realizaciji
programa PO za
narednu školsku
godinu
Aktivnosti
Urađena prezentacija
ciljeva , zadataka i
aktivnosti u realizaciji
programa PO
Saradnici
Način
Vreme
Rezultati i
dokazi
Nastavničko Pedagog
VIII
veće i stručni upoznaje
2013.
saradnik
NV sa
planom PO
NV je
informisano
i formiran
je tim za
PO
Zapisnik sa
sednice NV
Formiran je tima Izabrane od.star. 7. i 8.
za PO
razreda, kao i nastavnice
koje predaju građansko
vaspitanje
od.starešine,
nastavnica
građanskog,
str.saradnik
Razgovor i IX
odluka o
2013.
članovima
tima za PO
Postoji tim
Zapisnik sa
sastanka
tima za PO
Informisanje i
Prezentacija učenicima
anketiranje
plana PO i upitnik za
zainteresovanih učenike 7. i 8. razreda
učenika za PO i
formiranje grupa
učenika
od. starešine, Prezentacij IX
stručni
a i upitnik 2013.
saradnici
Od
zainteresov
anih
učenika
formirane
grupe.
Upitnik,
spiskovi
učenika
Informisanje
roditelja o
programu PO i
anketiranje
roditelje
Održan je roditeljski
sastanak i
dobijena saglasnost
roditelja o učešću
učenika u realizacji
projekta PO.
TIM za PO
Prezentacij IX
a programa 2013.
PO, upitnik
Postoje
zaintereso
vani
roditelji,
saglasnosti
roditelja
Održan tematski
roditelski sastanak “
Pomoć roditelja u
izboru zanimanja
deteta”
Pedagog,
odelj.
starešine,
roditelji
Predavanje April, Roditelji
razgovor
2014.g. informisani
o načinima
kako mogu
da podrže
izbor,
pripremu i
upis dece u
srednju
školu.
Urađen plan rada Tim za PO kreira
TIM za PO
i implementacija akcioni plan implement.
programa PO
Plan akcije IX
2013.
Program
PO je bio
deo ČOS-a
i građ.vasp.
20
Stvaranje uslova Urađen je raspored i
Tim za PO i
za realizaciju
izbor radionica za
učenici
radionic
realizaciju,
kao i nabavka portfolija
Radionice, IX
prezentacij 2013.
e na ČOS-u
i časovima
gr.vasp.
Implementacija
programa PO
Realizovane aktivnosti od.star.
sa učenicima
nastavnica
gr.vas.
Str.saradnik
radionice
Ostvareni uslovi
za realne susrete
sa
profesionalcima
iz više oblasti
U školi su gostovali
predstavnici Tehničke
škole „ 23 Maj“
Učenici su posetili dan
otvorenih vrata za PO u
Elektro tehničkoj školi
„ Nikola Tesla“
Učenici osmih razreda
su posetili sajam
obrazovanja koji je
organizovan u
Tehničkoj školi „ 23
Maj“
Učenici osmih razreda
bili su u poseti ATP-u
Pančevo, realizovani su
realni susreti sa
sledećim ekspertima:
pravnikom,
ekonomistom,
informatičarem,
mašinskim inžinjerom,
vozačem motornih
vozila.
Učenici osmih razreda
bili su u poseti Domu
Zdravlja Pančevo,
realizovani su realni
susreti sa farmaceutskim
tehničarem,
pedijatriskom sestrom i
medicinskom sestrom
opšteg smera.
Posete
Tokom Učenici su
sajmo
školske kroz realne
obrazovanj godine susrete
a
stekli
predavanja,
saznanja o
razgovori
različitim
sa
zanimanj.
predstavni
Plakati,
cima odre
poziovnice,
đenih
izveštaji,
zanimanja,
fotografije,
posete
spiskovi
preduzeću i
učenika,
Domu
test PO
Zdravlja
Tim za PO,
učenici,
pedagog,
direktor,
profesionalci
iz drugih
oblasti
Uključeni
učenici u
realizaciju
plana PO
Izvršen
raspored
radionica i
podela
portfolija
učenicima
Tokom Praktična
školske upoznatost
godine učenika sa
planom PO
Mater. sa
radionica,
portfoliji
učenika
21
Ostvarena
saradnja sa
psihologom iz
Nacionalne
službe za
zapošljavanje.
Psiholog Bogdanov
Jelena iz Nacionalne
službe za zapošljavanje
je testirala učenike
osmih razreda, obavila
intervju sa učenicima i
informisala ih o
potrebama tržišta rada.
Tim za PO,
mentori,
timovi PO iz
drugih škola
Vođenje
evidencije o
realizaciji plana
Različiti izveštaji o
realiz.
Tim za PO
PP
prezen
tacije
Tokom uvid u
školske evidenciju
godine o real.aktiv
Izveštaji,
fotografije
Evaluacija
programa
Urađena analiza
Tim za PO,
upitnika o mišljenju
učenici
učenika koji su
učestvovali u realizaciji
aktivnosti PO.
upitnik
Na
završ.
radionic
i
Psiholog,
učenici,
pedagog
Usmena i Tokom Sastanci,
pismena
školske posete,
komunikac. godine izlaganja,
Sastanci
razmena
tima, veća
iskustava
Zapisnici sa
Testiranje
sastanaka i
učenika
veća
osmih
Učenici
razreda i
osmih
individualn Mart
razreda
i intervju sa 2014.g. dobili
učenicima
preporuku
psihologa
za upis
određenog
obrazovnog
profila, na
osnovu
analize
njihovih
urađenih
testova
sposobnosti
,interesova
nja i
ličnosti
Svi učenici
su dobili “
Vodič za
izbor
zanimanja
Mišljenje
učenika o
korisnosti
progtrama i
predlozi za
unapređiva
nje
programa
za narednu
godinu.
Upitnik,
izveštaj
22
IZVEŠTAJ O REALIZACIJI AKTIVNOSTI ŠKOLSKOG
RAZVOJNOG PLANA ZA 2013/2014. GODINU
Cilj planiranih aktivnosti za školsku 2013/ 2014. godinu bio je jačanje profesionalnih
kompetencija nastavnika putem uvođenja obrazovnih standarda u obrazovni- vaspitni
rad i primenom aktivnih metoda i individualizovanog pristupa u procesu podučavanja
učenika.Namera nam je bila da realizacijom planiranih aktivnosti motivišemo učenike
za školsko učenje i osposobimo ih da aktivno učestvuju u evaluaciji svojih
postignuća.Prošle školske godine takođe radilo se i na unapređivanju saradnje sa
roditeljima učenika i i njihovom aktivnom učešću u životu škole.
Oblasti rada
Aktivnosti
Nosioci
aktivnosti
Direktor,
pedagog,
nastavnici
Vreme realizacije
Rezultati
1. Nastava i
učenje
1.1.Informisanje
Nastavničkog veća o
ciljevima, sadržajima
planiranih aktivnosti za
realizaciju ŠRP.
septembar,2013.g
.
Nastavnici upoznati
sa planiranim
aktivnostima i
zaduženjima u
realizaciji istih.
1.2. Stručna veća
nastavnika predmetne i
razredne nastave radila
na primeni novih
oblika ocenjivanja i
usaglašavanje
ocenjivanja sa okvirima
za procenu rezultata
učenja i obrazovnim
standardima .
Direktor,
pedagog,
nastavnici
septembar,2013.g
tokom školske
2013/14.g.
1.3. Na stručnim
većima nastavnika
predmetne i razredne
nastave nastavnici su
analizirali i
osmišljavali strategije
za osposobljavanje
učenika za objektivnu
procenu sopstvenih
postignuća i postignuća
drugih učenika.
1.4. Na str. većima
nastavnika razr. i pred.
nastave istaknuta je
važnost i značaj
kontinuiranog praćenja
rada i napred. čenika.
Prezentovani su načini
za praćenje učeničkog
napretka.
Direktor,
pedagog,
nastavnici
Direktor,
pedagog,
nastavnici
Nast. razr. i prednastave
implementiraju
Pravilnik o
ocenjivanju učenika
u neposredan obr.vaspitni rad i planski
utvrđuju ostvarenost
obrazovnih
standarda
Nastavnici prilikom
novembar, 2013.g planiranja i tokom
tokom školske
realizacije nastave
2013/14.g.
primenjuju strategije
za angažovanje
učenika u
nastavnom radu
decembar 2013.g.
tokom školske
2013/14.g.
Nastavnici beleže
važne podatke o
napredovanju i
razvojnim
potrebama učenika,
te osmišljavaju ,
primenjuju i
evaluiraju potrebne
aktivnosti i mere.
23
1.5. Na stručnim
većima nastavnika
razredne i predmetne
nastave istaknut je
značaj i prednosti, kao i
mogućnosti primene
formativnih načina
ocenjivanja u
nastavnom radu.
1.5.1. Nastavnici
razredne i predmetne
nastave realizovali su
ugledne časove
primenjujući
formativne oblike
ocenjivanja.
1.6. Nastavnici
predmetne i razredne
nastave edukovani za
primenu aktivnih
metoda u nastavi.
Realizovan seminar
„ Čitanjem i pisanjem
do kritičkog mišljenja “
1.7. Realizovani
ugledni časovi
posvećeni tematskom
povezivanju razredne i
predmetne nastave
Direktor,
pedagog,
nastavnici
januar, 2013.g.
tokom
školske2013/14g.
Primena
formativnog
ocenjivanja u
nastavnom radu.
Direktor,
pedagog,
nastavnici
novembar,2014.g.
tokom
školske2013/
2014.g.
Proces učenja na
času dobro
osmišljen i u
nastavnom radu
dominiraju aktivne
metode, akcenat je
na aktivnosti
učenika.
Primena aktivnih
tehnika i metoda
učenja.
Nastavnici
razredne i
predmetne
nastave,
pedagog
februar- jun
2013/2014 g.
Neke od tehnika
predstavljene na
stručnim većima .
Učenici četvrtih
razreda upoznati sa
načinuma rada i
sadržajima sledećih
nastavnih predmeta
u II ciklusu
obrazovanja : srpski
jezik, matematika,
fizika, hemija,
istorija, geografija,
biologija
24
2. Obrazovna
postignuća
2.1.Nastavnici izvršili
Nastavnici,
inicijalna testiranja
učenici
učenika po nastavnim
predmetima i
prilagodili planove rada
mogućnostima i
osobenostima odeljenja.
septembar,
2013.g.
Prilgođavanje
nastave potrebama i
mogućnostima
učenika
2.2. Planiranje nastave i
ocenjivanja učenika u
skladu s obrazovnim
standardima za
određeni razred i
predmet.
Nastavnici,
pedagog
septembar, 2013
Učenici planski i
sistematično
usvajaju obrazovne
standarde
2.3. Analiza rezultata
kriterijumskih testova
učenika sedmog i
osmog razreda, kao i
analiza ranije
preduzetih mera koje su
uticale na podizanje
obrazovnih postignuća
učenika .
2.3.1.Primena mera
koje su uticale na
podizanje obrazovnih
postignuća učenika
Direktor,
pedagog,
nastavnici
oktobar,2013.g.
Učenici planski
pripremljeni za
polaganje Završnog
ispita. Podignut nivo
obrazovnih
postignuća učenika
Nastavnici,
pedagog
tokom godine
2.4. Urađen plan za
pružanje podrške
učenicima koji imaju
negativne ocene i ne
pokazuju napredak u
skladu s očekivanim.
2.4.1.Isplanirani i
realizovani časovi
dopunske nastave, kao i
pedagoško korektivnog
rada sa učenicima.
2.4.2.Načini rada
prilagođen
individualnim
karakteristikama
učenika.
Nastavnici,
učenici,
roditelji,
pedagog
tokom godine
Učenici dobili
odgovarajuću
obrazovno-vaspitnu
podršku.
i pokazuju napredak
u skladu s
mogućnostima.
25
3. Etos
3.1. Realizovani
tematski roditeljski
sastanci:
„ Vodič za roditelje
đaka prvaka“;
„ Kako pomoći detetu
da razvije radne
navike“;
„ Kako motivisati dete
za školsko učenje“;
„ Adaptacija učenika na
peti razred“;
„ Kako postupiti kad
dete ima problem“;
„ Uloga roditelja u
profesionalnoj
orjentaciji dece“
Nastavnici,
pedagog,
roditelji
tokom godine
Edukacija roditelja
za pružanje podrške
deci i jačanje
njihovih vaspitnih
kompetencija
3.2 Organizovane
radionica za roditelje po
programu „ Škola bez
nasilja“
Odeljenske
starešine,
pedagog,
roditelji
tokom školske
2013/2014. g.
Roditelji učenika
aktivno uključeni u
školske aktivnosti.
oktobar,2013g.
april, 2014.g.
3.2.3. Organizovanje
zajedničkih aktivnosti
dece, roditelja i
nastavnika ( sportski
dan, humanitarne
akcije)
4.Organizacij
a rada škole i
rukovođenje
4. 1. Izrađen ŠRP
oslanjajući se na
rezultate
samovrednovanja i
eksternog vrednovanja
rada škole.
4.2. Evaluacija
realizovanih aktivnosti
putem :
upitnika za učenike,
roditelje;
analizom izveštaja o
realizovanim
aktivnostima;
analizom protokola o
posećenim časovima od
strane pedagoga i
direktora škole;
Nastavnici,
predstavnici
Saveta
roditelja,
učenici,
pedagog,
direktor
,
septembar,
2013.g.
tokom godine
ŠRP sadrži cilleve i
zadatke putem kjih
se unapređuju slabe
strane utvrđene
eksternim
vrednovanjem škole.
ŠRP sadrži ciljeve i
zadatke koji se
odnose na
podsticanje
motivacije učenika
za školsko učenje i
podizanje
ostvarenosti
standarda
obrazovnih
postignuća.
26
5. Resursi
5.1. Izrada ličnih
evidencija za sve
zaposlene o stručnom
usavršavanju, na
osnovu novog
Pravilnika.
Nastavnici,
pedagog,
direktor
Nastavnici upoznati
s novim Pravilnikom
o stručnom
usavršavanju.
Lični uvid
nastavnika u
nedostatak
određenih
kompetencija.
septembar,2013.g
.
5.3. Izrada ličnog plana
stručnog usavršavanja
za 2013/ 2014.školsku
godinu.
5.4. Izrada Plana
stručnog usavršavanja
na nivou Škole.
Nastavnici,
pedagog,
direktor
5.5. Na osnovu novog
Pravilnika o stručnom
usavršavanju
organizovanje internog
stručnog usavršavanja a
na osnovu znanja
stečenih na seminarima.
septembar,2013.g
.
tokom godine
Svi zaposleni imaju
lični plan
profesionalnog
razvoja i plan za
unapređivanje
određenih
kompetencija.
Škola ima plan
stručnog
usavršavanja za sve
zaposlene
U školi postoje
procedure za
organizovanje
internog
usavršavanja i
zaduženja na
realizaciji ovih
aktivnosti
Postoji pedagoška
dokumentacija o
stručnom
usavršavanju unutar
škole.
27
IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA AKTIVNOSTI ZA
RAZVOJ INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA 2013/2014.
ŠKOLSKE GODINE
Cilj realizacije prošlogodišnjih aktivnosti bio je unapređivanje modela IO u školi,
koji obezbeđuje kvalitetno obrazovanje za decu sa smetnjama u razvoju i decu
iz marginalizovanih grupa. Planiranim aktivnostima smo nastavili rad na
senzibilizaciji nastavnog osoblja, učenika i njihovih roditelja za potrebe dece s
smetnjama u razvoju i dece iz marginalizovanih grupa. Rađeno je na
unapređivanju kompetencija nastavnog osoblja za primenu individualizovanog
pristupa u nastavi i izradu IOP-a. Namera naše škole jeste da nastavi sa
dobrom inkluzivnom praksom, kao i da tu praksu poboljša.
Ove školske godine smo realizovali sledeće aktivnosti:
I grupa aktivnosti:
stvaranje uslova za kvalitetno
obrazovanje dece sa poteškoćama u
razvoju i dece iz marginalizovanih
grupa i povećanje kompetencije
nastavnika
Očekivani rezultati
aktivnosti
Plan rada
1. Edukacija nastavnika
1. a) Upoznavanje Nastavničkog veća sa
planiranim načinima i vrstama podrške za
podsticanje, praćenje i procenjivanje
napretka učenika
1.a) Profesionalno osnaživanje nastavnika za
primenu IO
septembar
b).Implementirana su stečena znanja na
seminarima : ,, Individualni obrazovni
planovi’’, „ Motivisanje učenika za
školsko učenje“, i „ Individualizovan
pristup u procesu podučavanja i primena
portfolija u praćenju napredovanja
deteta“.
b) -timski rad na izradi IOP;
- evaluacija IOP-a
- nastavnici primenjuju znanja i veštine u
individualizaciji procesa podučavanja
učenika i koriste portfolio u praćenju
napredovanja učenika
- održano je 7 oglednih časova s ciljem
primene aktivnih metoda i
individualizovanog pristupa podučavanju
učenuka i korišćenje portfolija
2. Održan je sastanak Tima za inkluzivno
obrazovanje (IO)
2. Postignut je dogovor o daljem radu Tima i
aktivnostima za naredni period
septembar
3. Formirani su manji Timovi za
inkluzivno obrazovanje
3. Izrada pedagoških profila za određene
učenike
septembar,oktobar
4. Održani su sastanci Tima za IO, na
kojima će se donositi operativni mesečni
planovi akcije, pratiti i evaluirati njihova
realizacija
4.
a) Identifikovane su obrazovne potrebe
učenika i dogovorene mere podrške za
učenike;
b)Ostvareno je sistematsko praćenje i
vrednovanje rezultata
tokom godine
tokom godine
28
5. Odrđana su konsultativna Odeljenska
veća na kojima su:
a) učitelji, stručni saradnik i članovi
Tima IO upoznali predmetne nastavnike
sa problemima i postignućima dece iz
marginalizovanih i društveno depriviranih
grupa;
b) dogovorena je vrsta i nivou podrške u
obrazovanju navedenih učenika
c) Pedagog, članovi Tima IO i predmetni
nastavnici analizirali su postignute
vaspitne i obrazovne rezultate kod ove
dece
6. Izrađeni su IOP za učenike sa
smetnjama u razvoju
II Uključivanje učenika
1. Održane su radionice „Učionica dobre
volje“ Most , „Učionica bez nasilništva“
Kreativni Centar na časovima odeljenskih
starešina u nižim i višim razredima
2. Održane su dramske radionice u čijem
radu su učestvovala i deca sa
poteškoćama u razvoju i deca iz
marginalizovanih grupa
5. a) predmetni nastavnici upoznati su sa
konkretnim problemom i dosadašnjim
načinima njihovog prevazilaženja;
septembar
b)ostvarena je individualizacija i
diferencijacija nastave
tokom godine
c) izvršena je procena ostvarenog
obrazovnog i vaspitnog napretka
tokom godine
6.Učenici sa smetnjama u razvoju ostavili su
pravo obrazovanja po izmenjenom IOP-u.
tokom godine
1. Učenici su dalje senzibilisani za
uvažavanje različitosti, međusobno
prihvatanje i pružanje podrške
oktobar, novembar,
mart, april
2. Podstican je individualni i kreativni razvoj
dece kroz glumu,
izradu scenografije, kostima, lutaka, plakata.
Pripremljena je i održana pozorišna
predstava
oktobar – maj
III Uključivanje roditelja
1.Postignuti su dogovori sa roditeljima
dece koja imaju poteškoće u razvoju i
dece iz marginalizovanih grupa o vrstama
podrške u obrazovanju njihove dece
2. Odeljenske starešine na roditeljskim
sastancima su upoznali roditelje o
realizaciji inkluzivnog obrazovanja u
okviru škole
1.Roditelji su učestvovali u obrazovnoj
podršci dece
3. Ponuđena je mogućnost roditeljima
dece sa smetnjama u razvoju i dece iz
marginalizovanih grupa da budu u Savetu
roditelja
3. Niko od roditelja dece sa smetnjama u
razvoju i dece iz marginalizovanih grupa
nije bio zainteresovan da učestvuje u radu
Saveta roditelja
IV Uključivanje lokalne zajednice
1. Ostvarena jearadnja sa stručnim
službama: Specijalnom školom, Dečijim
dispanzerom i nevladinom organizacijom
„VelikiMali“
1.stručna osnaženost učitelja i nastavnika,
kao i učešće stručnih osoba u obrazovnoj
podršci dece sa teškoćama u razvoju
2. Roditelji dece bez poteškoća u razvoju
senzibilisani su za različite potrebe školske
dece i informisani o ciljevima i uspešnosti
primene IO;
tokom godine
oktobar
oktobar
V Evaluacija
Vrednovana je korisnost i kvalitet
realizovanih aktivnosti na sednicama
školskih tela, sastancima Tima, kao
ipraćenjem nivoa postignuća učenika
1. Urađena je procena ostvarenosti ciljeva
projektnih akrtivnosti
tokom godine
2.Ostvaren je rad na unapređivanju prakse
IO
29
IZVEŠTAJ O REALIZACIJI AKTIVNOSTI ZA ZAŠTITU
DECE I UČENIKA OD NASILJA
OPŠTI I
SPECIFIČNI
CILJEVI
AKTIVNOSTI
INDIKATORI
NOSIOCI
AKTIVNOSTI
VREME
1.U školi se
kroz realizaciju
planiranih
aktivnosti
radilo na
stvaranju
sigurnog i
podsticajnog
okruženja,
negovanju
atmosfere
saradnje,
uvažavanja i
dobre
komunikacije
1.1. Na sednici
Nastavničkog
veća svim
zaposlenima je
istaknuta važnost
primene
„Pravilnika o
protokolu
postupanja u
ustanovi u
odgovoru na
nasilje,
zlostavljanje i
zanemarivanje“
Svi zaposleni su
upoznati sa
važnošću
primene
„Pravilnika o
protokolu
postupanja u
ustanovi u
odgovoru na
nasilje,
zlostavljanje i
zanemarivanje“
Tim za zaštitu
od nasilja
Septembar
1.2. Nastavljeno
je uvođenje u
praksu
„Posebnog
protokola za
zaštitu dece i
učenika od
nasilja,
zlostavljanja i
zanemarivanja“ u
školi.
a) Godišnjim
Školskim
programom i
Godišnjim
planom rada bili
su planirani i
realizovani:
edukativni
programi za
razvoji, mir i
toleranciju i
programi
prevencije
maloletničkog
nasilja;
Direktor škole,
stručni saradnik
Septembar,
tokom godine
b) u Programe i
planove rada
određenih
školskih
predmeta uneti
su ciljevi i zadaci,
kao i tematski
sadržaji koji se
odnose na
prevenciju i
zaštitu od nasilja;
Tim za zaštitu
dece od nasilja je
radio na
planiranim
aktivnostima
stručni saradnik
septembar,
tokom godine
Predmetni
nastavnici,
stručni saradnik
septembar,
tokom godine
31
1.1.2. Vršeno je
stalno
obezbeđivanje
prostora u kojima
borave učenici
- radilo se na
prevenciji
poznatih i
potencijalnih
rizika
označavanje i
obezbeđivanje
rizičnih perioda i
različitih
aktivnosti sa
povećanim
rizikom (žurke u
školi, turniri,
takmičenja,
mature, praznici,
ekskurzije)
1.1.3.
Organizovana je
obuka:
-učenika za
prepoznavanje,
reagovanje i
prijavljivanje
usituacijama
nasilja
-roditelja za
poštovanje prava
deteta i
reagovanje u
situacijama gde
ima nasilja
1.1.4. Vršena je
promocija donetih
školskih pravila
uz participaciju
svih učesnika
- U svim OZ
doneta su pravila
ponašanja
-Javna promocija
Nastavljeno je sa
primenom
uspostavljenog
lanca
odgovornosti u
situacijama
nasilja u i
osmišljene
procedure za
reagovanje na
slučajeve
nasilnog
ponašanja u školi
Sprovođena su
redovna
dežurstva
nastavnog i
nenastavnog
osoblja
Direktor škole,
stručni saradnik
Izrađen plan za
uključivanje
rizičnih učenika
(potencijalni
nasilnici i žrtve),
osmišljene su
dodatne mere
zaštite
Svi zaposleni u
školi
Učenici su bili
uključena u
obuku o dečjim
pravima,
konstruktivnom
rešavanju sukoba
i restituciji
Održani su
tematski
roditeljski
sastanci o
pravima deteta,
zaštiti od nasilja i
reagovanja u
kriznim
situacijama
Tokom godine
Tim za zaštitu
od nasilja
Nastavnici i
radnik na
poslovima
obezbeđenja
Učenici,
odeljenske
starešine,
nastavnici
građanskog
vaspitanja,
stručni saradnik
Tokom godine
tokom godine
tokom godine
Roditelji
učenika,
Tim za zaštitu
od nasilja
31
školskih pravila
1.1.5. Izmenjena
su i dopunjena
školska
dokumenta
Izmenjen i
dopunjen
Pravilnik o
bezbednosti
1.1.6.
Obezbeđivana je
participacija
učenika u
prevenciji nasilja
- Formiran je
vršnjački tim (VT)
za zaštitu i
vršnjačku
podršku
-Urađena je
edukacija
dece/učenika za
konstruktivno
prevazilaženje
sukoba i konflikta
Pravila doneta i
istaknuta, kao i
važnost njihovog
poštovanja
- Pravila doneta
uz participaciju
učenika
-Pravila vidljiva u
školi
-Učenici
nastavnici i
roditelji upoznati
sa posledicama
kršenja pravila
-Otkriveni
potencijalni izvori
nasilja
- Predviđena
restitucija za
kršenje pravila
Direktor, Tim za
zaštitu dece od
nasilja
Učenici,
odeljenske
starešine,
predmetni
nastavnici,
nastavnici
građanskog
vaspitanja,
stručni saradnik,
roditelji, ostali
zaposleni
tokom godine
septembar
septembar,
oktobar
Direktor i
sekretar
ustanove
tokom godine
- Unete izmene i
dopune koje se
odnose na rad na
razvoju
bezbednosne
kulture u
ustanovi,
precizirane
odgovornosti
odeljenskog
starešine u delu
koji seodnosi na
bezbednost
-Definisane su
mere zaštite za
decu/učenike u
okviru Programa
zaštite dece od
nasilja
Tim za zaštitu
od nasilja
Odeljenske
starešine,
nastavnik
građanskog
vaspitanja,
stručni saradnik
32
2.Radilo se na
uključivanju
različitih
učesnika
obrazovnovaspitnog
procesa u
prevenciju i
zaštitu dece
kroz nastavne i
van- nastavne
aktivnosti
- Broj dodeljenih
nagrada i
pohvala za
prosocijano
ponašanje;
- Uvođenje
konstruktivnih
mera za
rešavanje
konflikta
U školi je tokom
prošle godine
radio Učenički
parlament koji se
bavio pitanjima
važnim za
bezbednost
učenika u školi
Efikasan rad
vršnjačkog tima
za zaštitu od
nasilja
Tim za zaštitu
od nasilja,
predmetni
nastavnici
građanskog
vaspitanja,
odeljenske
starešine
2.1.1.
Organizovane su
zajedničke akcije
u školi za
promociju
ustanove kao
bezbenog mesta
Rad nastavnog
osoblja i
vršnjačkog tima
na meri zaštite i
intervencije na
nivou odeljenja i
šire zajednice
Tim za zaštitu
dece od nasilja,
Odeljenske
starešine,
predmetni
nastavnici i
nastavnici
građanskog
vaspitanja
2.1.2. Realizovani
su sadržaji i
metode rada za
razvoj
podsticajne i
bezbedne sredine
kroz nastavne
aktivnosti:
- Podsticanjem
istraživačkog i
timskog rada,
kooperativnosti,
participacije i dr.
Deca su bila
uključena u rad
školskih sekcija,
realizovane su i
aktivnosti
posvećene zaštiti
dece od nasilja,
formiranju
vršnjačke mreže
zaštite,
prevencije i
intervencije na
nivou odeljenja i
šire zajednice
Nastavni kadar i
stručni saradnici
septembar,
oktobar
tokom godine
tokom godine
tokom godine
33
3. Realizovana
je preventivna i
zaštitna uloga
školskog
sporta i
sportskih
aktivnosti u
cilju zaštite
dece/učenika
3.1.1. Uveden je
etički kodeks u
školski sport i
sportske
aktivnosti
3.1.2. Realizovan
je Fer-plej turnir i
sportska
takmičenja
4. Evaluacija
Procena
korisnosti i
kvaliteta redovno
se evaluirala na
sednicama
školskih tela,
sastancima tima,
kao i primenom
različitih
instrumenata za
ispitivanje
bezbedonosne
situacije u školi
(kutija od
poverenja za
učenike)
- Izrađen Kodeks
ponašanja za
školske sportske
timove i
aktivnosti
(uključujući i
navijanje)
- Unet je princip
restitucije kao
preventivna i
zaštitna mera u
Kodeks
- Izrađene
procedure u
slučaju kršenja
Kodeksa
- Definisani
kriterijumi ferpleja
- Definisana
pravila za fer-plej
turnire i
takmičenja u
različitim
sportovima
Tim za zaštitu
od nasilja i
nastavnik
fizičkog
vaspitanja,
nastavnici
razredne
nastave
tokom godine
Održani su
sastanci
posvećeni ovoj
temi, Izveštaji
realizovanih
aktivnosti , kao i
primena
instrumenata za
ispitivanje
bezbedonosne
situacije
Tim za zaštitu
od nasilja,
nastavni kadar,
učenici, roditelji
tokom godine
34
7. REALIZACIJA PROGRAMA STRUČNOG
USAVRŠAVNAJA NASTAVNIKA
Stručno usavršavanje nastavnika, stručnih saradanika i direktora je
intenzivno tokom svih ovih godina. Svi nastavnici prate rad svojih stručnih
društava, ali Škola, nije bila uvek u mogućnosti da izlazi u susret kad je u
pitanju finansiranje akreditovanih seminara. Ipak, 15 nastavnika je prošlo
seminar Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja što je deo razvojnog plana i
u vezi sa podizanjem motivacije učenika na viši nivo., Direktor, stručni saradnik
i sekretar je prošlo aktuelizovani akreditovani program „Od propisa ka praksi“,
dva nastavnika je priključeno grupi na nivou grada za akreditovani seminar
„Primena inovativnih komunikacijskih tehnologija“, za jednog nastavnika je
obezbeđeno pohađanje seminara Radionica filma i primena u nastavi, svi
nastavnici razredne nastave su bili u prilici da se prate sadržaje na Saboru
učitelja u našem gradu, njih devet, je ostvarilo bodove kroz učešće na
seminarima i tribinama u okviru susreta učitelja i prisustvom na seminarima
koje je obezbedilo učiteljsko društvo grada Pančeva. U školi se primenjuje
Pravilnik o profesionačlnom razvoju zaposlenih u obrazovanju i na osnovu
dosada ostvarenih bodova i kompetencija planira se stručno usavršavanje za
narednu školsku godinu.
Sertifikati koje su učesnici seminara dobili, a sa njima i priznate sate i
bodove stručnog usavršavanja Škola čuva u personalnim dosijeima nastavnika
i stručnih saradnika. Pregled svih posećenih seminara bi bio predugačak za
ovaj Izveštaj.
Osim seminara, nastavnici naše škole su aktivno učestvovali i na
saborima, Savetovanjima, Kongresima i drugim stručnim skupovima.
Stručno usavršavanje nastavnika i saradnika škole, odvijalo se i kroz
stručne teme na sednicama stručnih organa škole, kao i redovno praćenje
stručne literature sa ciljem da se unapredi vaspitno obrazovni rad u školi.
Za aktivnosti koje su planirane i realizovane u školi izdata su uverenja
prema Pravilniku za stručno usavršavanje u ustanovi. Tu su bila saopštenja,
prikazi, ogledni časovi, tribine, učešće u projektima, angažman na završnom
ispitu.
35
8. REALIZACIJA SARADNJE SA DRUŠTVENOM
SREDINOM
Saradnja sa radnim, kulturnim i sportskim organizacijama u Opštini je i
prethodne školske godine bila dobra. U aktivnostima oko proslava, a i šire kada
je rad Škole u pitanju, značajno je mesto Mesne zajednice i Kulturno
umetničkih društava u Vojlovici, jer je Škola svakako deo sveukupnih
događanja, obzirom da je sredina sa višenacionalnim sastavom
U saradnji sa Zavodom za zaštitu zdravlja u Školi su održana predavanja
za učenike, što je već postalo tradicija, jer se ponavlja iz generacije u
generaciju. Značajna je saradnja bila sa patronažnom službom, jar je na taj
način pružena porodicama sa niskim higijenskim navikama adekvatna
savetodavna i materijalna pomoć
Javno preduzeće, „Zelenilo“ pomoglo je školi da uredi svoje školsko
dvorište. Pokošena je trava, orezano drveće, očišćen korov i uklonjena stabla
koja su zbog godina oronula i osušena.
Ostala saradnja sa društvenom sredinom odvijala se kroz zajedničke akcije
sa sledećim ustanovama:
-
SO Pančevo;
MZ “Vojlovica”;
Kulturno umetničkim društvima iz Vojlovice;
Kulturno prosvetnom zajednicom;
Crkvenim opštinama;
Humanitarnim organizacijama;
Gradskom bibliotekom;
Istorijskim arhivom;
Muzejom grada Pančeva;
Radiom i TV Pančevo;
Predškolskom ustanovom ”Dečja radost” i
Osnovnim i srednjim školama u gradu.
36
9. REALIZACIJA PROGRAMA ŠKOLSKOG MARKETINGA
Interni školski marketing se u protekloj školskoj godini sastojao u:
-
-
informisanju učenika;
saopštavanju rezultata i uspeha;
nagrađivanju učenika i nastavnika;
školskim izložbama likovnih radova i radova učenika tehničkih sekcija;
fotografisanju i snimanju svih školskih manifestacija
sajt škole
Šire, eksterni marketing obuhvatio je:
-
-
učešće naših učenika u svim gradskim manifestacijama
izložbe radova naših učenika na opštinskim smotrama
Dečjeg stvaralaštva
izložba likovnih radova priređena u Gradskom muzeju
nastupi naših učenika na manifestacijama u Gradu
nastupi i predstavljanje Škole na lokalnoj televiziji – program na
mađarskom i slovačkom jeziku
objavljivanje literarnih radova naših učenika u dečjim listovima i
učešće i uključivanje neposredne društvene sredine povodom
Dana škole
nastupi naših učenika u Spomen domu, kao i u gradskom
Centru za kulturu
objavljivanje novosti u radu škole u lokalnim medijima i na sajtu škole.
37
10. EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA
Na kraju ovog izveštaja možemo konstatovati da se procenat realizacije
planiranih aktivnosti kreće do 100 procenata. Kao osnova za izradu Izveštaja
korišćena je dokumentacija Škole i instrumenti koji su korišćeni pri praćenju i
vrednovanju vaspitno-obrazovnog rada.
Praćenje i vrednovanje obrazovno vaspitnog rada u Školi je oblast rada u
kojoj treba stalno preduzimati mere unapređivanja, kako bi praćenje
sveukupnog razvoja učenika, kroz sve aktivnosti u Školi, bilo kontinuirano, sa
povratnom informacijim na vreme i pravovremenim preduzimanjem potrebnih
mera. Projekat koji se sprovodi u školi, “Samoivrednovanje” svakako doprinosi
u oblasti praćenja i vrednovanja rada Škole. Tim za samovrednovanje je tokom
godine analizirao sve oblasti – rukovođenje, organizacija i obezbeđenje
kvaliteta i bezbednost učenika, nastava i vannastavne aktivnosti.
Urađene su ankete sa učenicima i nastavnicima, a rezultati su poslužili u
izradi akcionog plana sa poboljšanje kvaliteta rada u ovim segmentima. Dalje
će se proces samovrednovanja proširiti na celu oblast učeničkih postignuća, a i
na druge oblasti rada Škole.
Za ovakav pristup praćenju i vrednovanju svih subjekata u Školi formiran
je tim, koji primenjiuje adekvatne instrumente, analizira podatke dobijene
putem upitnika i anketa, prezentuje rezultate na sastancima stručnih veća,
saveta roditelja i školskog odbora. Zatim se kroz akcione planove preduzimaju
mere za unapređenje školske prakse.
Konačno, u školi je pre dve godine izvršena eksterna evaluacija od
strane komisije formirane u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Rad škole je ocenjen ocenom 3 za veoma visok stepen ispunjenosti svih
standarda i standarda ključnih za vredovanje propisanim Pravilnikom o
standardima kvaliteta rada ustanove.
38
Na osnovu čl. 57. Zakona o osnovnama sistema obrazovanja i vaspitanja,
Školski odbor Osnovne škole “Bratstvo-jedinstvo” Pančevo, na svojoj sednici od
15. septembra 2014. godine usvojio je Izveštaj o radu škole za 2013/2014. godinu.
Predsednik školskog odbora
Direktor Škole
Ksenija Kićos Carević
Download

Извештај о раду