BOSNA I HERCEGOVINA
IZVJEŠTAJ | REPORT
ORGANIZATOR / ORGANIZER:
Cross Cultures Project Association – Copenhagen
CCPA – OFFS – Sarajevo
OSOBLJE / STAFF:
Anders Levinsen, direktor projekta / project director
Berit Mortensen, CCPA editor
Stina Wahl, finansijski menadžer / financial manager
Ayse Kosar, SSP koordinator / SSP coordinator
Esad Hadžijusufović, projekt koordinator BIH /
project coordinator for BH
Vildana Delalić, projekt asistent / project assitant
Goran Brbora, projekt asistent / project assitant
SPONZORI / SPONSORS:
UEFA
ŠVEDSKA NACIONALNA RAZVOJNA
AGENCIJA –SIDA / SWEDISH INTERNATIONAL
DEVELOPMENT AGENCY SIDA
AMBASADA USA u BIH / US EMBASSY IN BH
OPŠTINE/OPĆINE u BIH / MUNICIPALITIES IN BH
NFS BIH / FOOTBALL ASSOCIATION BH
LOKALNI SPONZORI
SAVJETODAVNI ODBOR / ADVISORY BOARD:
Jasmin Baković, Denijal Pirić, Munir Talović, Murat
Jaha, Anders Levinsen, Esad Hadžijusufović
INSTRUKTORI / INSTRUCTORS:
Amir Durgutović, Adem Duraković, Amela Trbović,
Duško Petrović, Emir Sejdić, Elvir Sućeska, Goran
Čeko, Haris Alić, Kemal Lojo, Nikola Bevandić,
Nenad Đapić, Rastislav Matić, Rešad Kulenović,
Samira Hurem, Sulejman Sinanović, Uglješa
Malbaša, Vehad Ibrišimović, Zoran Stajić
SARADNICI / ASSOCIATES:
Mirsad Agić – Ilustracije/Illustrations
TRIPTIH – Dizajn & DTP/ Design & DTP
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
Sadržaj / Contents
UVOD2
INTRODUCTION 3
OPŠTINE/OPĆINE U PROJEKTU CCPA /OFFS 1998 -2013. / MUNICIPALITIES IN CCPA OFFS PROJECT 1998-2013 4
Inicijativa Sport + Škola + Policija 2013. / Sport + School + Police initiative 2013 5
SSP AKTIVNOSTI U LOKALNIM ZAJEDNICAMA / SSP ACTIVITIES IN LOCAL COMMUNITIES 6
SSP RADIONICA – DRVO AKTIVNOSTI / SSP WORKSHOP – THE ACTIVITY TREE7
SSP SEMINAR KNJAŽEVAC / SSP SEMINAR KNJAŽEVAC8
SEMINARI / SEMINARS9
REGIONALNI SEMINAR INSTRUKTORA ČITLUK
10
REGIONAL INSTRUCTORS SEMINAR ČITLUK11
Statistika seminara instruktora / Instructors seminar statistic11
SEMINAR LIDERA I TRENERA TESLIĆ, BANJA VRUĆICA, HOTEL ‘KARDIAL’
12
CCPA OFFS LEADERS AND COACHES SEMINAR TESLIĆ, BANJA VRUĆICA, HOTEL ‘KARDIAL’13
Stastika Seminara lidera i trenera / Leaders and coaches Seminar statistics UČESNICI OTVORENIH ZABAVNIH ŠKOLA FUDBALA 2013. /
OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS 2013 PARTICIPANTS 15
16
LIDERI, TRENERI I ASISTENTI / LEADERS, COACHES AND ASSISTANTS 16
DJECA / CHILDREN 17
OTVORENE ZABAVNE ŠKOLE FUDBALA 2013. / OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS 201318
DODATNE AKTIVNOSTI / ADDITIONAL ACTIVITIES 22
MINI LIGA ŠAMPIONA BANJA LUKA / MINI CHAMPIONS LEAGUE BANJA LUKA23
UEFA GRASSROOTS DAN / UEFA GRASSROOTS DAY
24
POSJETA UPRAVNOG ODBORA CCPA I POKAZNA ŠKOLA MAGLAJ/KOSOVA / CCPA OFFS BH BOARD VISIT
AND DISPLAY SCHOOL MAGLAJ / KOSOVA
25
MEPAS MALL FUN FOOTBALL CUP / MEPAS MALL FUN FOOTBALL CUP
26
OTVARANJE TRENING CENTRA NFSBIH / OPENING OF THE FA TRAINING CENTER
27
UNICREDIT & UEFA TURNEJA TROFEJA / UNICREDIT & UEFA TROPHY TOUR
28
NAGRADE29
REWARDS 30
STATISTIČKI PODACI 1998-2013. / STATISTICAL DATA 1998-2013 31
MEDIJI /MEDIA 32
1
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
UVOD
Cross Cultures Project Association – Open Fun Football
Schools, u Bosni i Hercegovini, obilježava šesnaestu
sezonu uspješnog rada.
Implementacijom projekta Open Fun Football Schools,
projekta Sport + Škola + Policija, te velikog broja dodatnih aktivnosti i manifestacija, uspješno je okončana još
jedna godina rada na povezivanju djece i odraslih, promociji zdravih društvenih vrijednosti, te prevenciji uticaja negativnih faktora na djecu i mlade.
Od 1998. godine, Bosna i Hercegovina je, svake godine,
domaćin velikom broju fudbalskih/nogometnih manifestacija za djecu. Do sada, implementirane su 282
Otvorene zabavne škole fudbala/nogometa, 40 Street
sport manifestacija, 15 pokaznih škola, 103 Novo Nordisk kupa, 3 manifestacije “Mini Liga Šampiona”, te veliki
broj drugih, jednodnevnih manifestacija, organizovanih
od strane široke mreže osoblja u Bosni i Hercegovini.
U projektu je do sada učestvovalo 118 opština/općina
Bosne i Hercegovine, te 81 877 dječaka i djevojčica, u
dobi od 6 do 14 godina. S djecom je radilo edukovano
osoblje, koje danas čine mrežu od preko 6000 lidera i
trenera, u svim dijelovima zemlje. Procenat učešća djevojčica u školama je 35%.
Ove godine, implementirano je 12 Otvorenih zabavnih
škola fudbala/nogometa, u kojima je učestvovalo 2540
dječaka i djevojčica iz 18 opštine/općina BIH. Kao i do
sada, svi lideri i treneri, za svoj volonterski rad, dobili su
ličnu sportsku opremu, kao i djeca koja su učestvovala
na OFFS.
Za rad škola fudbala/nogometa, obezbjeđena je kompletna sportska oprema i rekviziti, koja je potom podjeljena svim učesnicima iz lokalnih zajednica i njihovih
klubova. Do ove godine ukupno je podjeljeno:
• 15.485 lopti br. 5
• 38.872 lopti br. 4
• 33.440 plastičnih čunjeva za markiranje terena
• 33.100 marker dresova
• 83.620 majica, dresova i mnoštvo druge opreme i
rekvizita za fudbal/nogomet.
2
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
Lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini izražavaju veliki
interes za učešćem u projektu. Kao i do sada, upravo su
lokalne zajednice – opštine/općine glavni partner organizacije CCPA u implementaciji projekta OFFS, ali i svih
drugih projekata i dodatnih aktivnosti.
Osim u Bosni i Hercegovini, CCPA je uspješno realizovala još jednu godinu i u ostalim zemljama. Broj zemalja, članica CCPA organizacije danas broji 22. Prisutni
smo na Balkanu, Trans Kavkazu, Bliskom Istoku, te Afaganistanu, Iraku i Omanu.
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
INTRODUCTION
Cross Cultures Project Association – Open Fun Football
Schools, in Bosnia and Herzegovina, marks its 16th year
of successful implementation.
Implementing the Open Fun Football Schools project,
Sport + School + Police program and large number of
additional activities and manifestations, we have successfully ended another year of bringing children and
adults together, promoting healthy values and preventing the negative factors influence children and youth.
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
Since 1998, Bosnia and Herzegovina, each year, is a setting for a huge number of football manifestations for
children. Until now, we have organized, 282 Open Fun
Football Schools, 40 street sport manifestations, 15 display schools, 103 Novo Nordisk Cups, 3 Mini Champions League manifestations, and a big number of other,
one-day manifestations, organized by a vast volunteer
network in Bosnia and Herzegovina.
So far, project participated 118 municipalities in Bosnia
and Herzegovina, and 81 877 boys and girls, aged 6 to
14. Educated staff, that worked with children, makes
a network of over 6000 leaders and coaches, from all
parts of the country. Percentage of female participation
in schools is 35%.
This year, we have implemented 12 Open Fun Football
Schools, attended by 2540 boys and girls, from 18 BH
municipalities. As always, leaders and coaches were
given a set of personal sports equipment, as well as
children, OFFS participants.
The entire sports equipment and requisites, for the
schools implementation, has been delivered and distributed between local communities and their clubs. By
now, we have distributed:
• 15. 485 footballs nr. 5
• 38.872 footballs nr. 4
• 33.440 plastic cones
• 33.100 bips
• 83.620 t-shirts, jerseys and lot of other equipment
pieces and football requisites
Local communities in Bosnia and Herzegovina express
a huge interest in participating in project. So far, it is the
local municiplities who are a main partner for the CCPA
OFFS organization in implementation of the OFFS project, but also all other projects and additional activities.
Except in Bosnia and Herzegovina, CCPA has succesfully
implemented another year of programs in other countries. Number of countries, CCPA OFFS members counts
22 today. We are in Balkan, Trans – Caucasus, Middle
East, Afganistan, Iraq and Oman.
3
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
OPŠTINE/OPĆINE U
PROJEKTU CCPA /
OFFS 1998 -2013.
•
•
•
|
A N N U A L
2 0 1 3
MUNICIPALITIES IN
CCPA OFFS PROJECT
1998-2013
Opštine/općine koje su učestovale u projektu 2013. godine /
Municipalities that participated in project in 2013
Opštine/općine koje su učestvovale od 1998 /
Municipalities participating since 1998
Opštine/općine koje nisu bile učesnice u projektu CCPA –OFFS /
Municipalities that never participated in CCPA- OFFS
4
R E P O R T
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
Inicijativa Sport +
Škola + Policija 2013.
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
Sport + School +
Police initiative 2013
SPORT + ŠKOLA + POLICIJA je projekat koji smo započeli
još 2011.
SPORT + SCHOOL + POLICE is a project we started in
2011.
Cilj SSP projekta je formiranje lokalnih mreža prevencije Konflikta i Kriminala u lokalnoj zajednici, a koje
mogu ponuditi asistenciju, savjetovanje i podršku djeci
i porodicama na vrijeme, u slučajevima marginalizacije
u društvu zbog krize ili kriminalnog ponašanja. Nasilno
ponašanje, korištenje droga ili alkohola, napuštanje
škole, neki su od problema na koje se treba obratiti
pažnja. Posebnu pažnju, takođe, SSP mreže treba da
posvete nasilničkom ponašanju na sportskim terenima,
huliganizmu na stadionima, odnosno prevenciji ovih
problema i njegovanju kulture pravilnog navijanja.
The aim of the SSP project is formation of local networks
for prevention of Conflict and Criminal in local communities, which can offer assistance, counseling and support to children and families in time, in cases of marginalization from society due to crisis or criminal behavior.
Violent behavior, drug abuse or alcohol abuse, school
dropping, those are some of the issues to be addressed.
Special attention, also, SSP networks must dedicate to
violence on sports fields, stadium hooliganism and prevention of these issues, as well as nourishing the culture
of cheering for the clubs in proper way.
Cilj SSP mreže nije navođenje školskog profesora da se
bavi policijskim poslom ili obrnuto. Ovde se radi o formiranju mreže i saradnje među sektorima – škola, policija, socijalne službe i sportski klubovi - da bi se ojačao
njihov individualni i kolektivni kapacitet da identifikuju
različite socijalne konflikte i probleme u zajednici, koji
su povezani sa djecom i mladima. Drugim riječima,
fomiranje i zajedničko djelovanje SSP mreže ima za
cilj da upotpuni i jos više poboljša inicijative vezane za
djecu i mlade, a koje odvojeno vodi policija, školski sektor, radnici socijalne službe i klubovi.
The aim of SSP network is not about having a school
teacher to do police work or vice versa. It is about
building network and cooperation among sectors –
school, police, social service and sport clubs in order to
strengthen their individual and collective capacity to
identify different social conflicts and problems in community, which are connected to children and youth.
In other words, formation and joint actions of the SSP
networks have the aim to enhance and complete initiatives related to children and youth, and are currently
run separately by school sector, police sector, social service workers and clubs.
Uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, tokom 2012. godine i
početkom 2013. implementirali smo pilot projekat koji
je obuhvatio 11 lokalnih zajednica u BiH,
Uključivanjem policajaca, nastavnika iz osnovnih škola,
socijalnih radnika, trenera i roditelja, stvorena je mreža
koja želi djelovati na prevenciji svih delikventnih ponašanja kod mladih.
Početkom 2013. godine završena je implementacija i
specifičnih akcionih planova u lokalnim zajednicama
Bosne i Hercegovine, te je održano i nekoliko evaluacijskih radionica.
With the financial support form the Embassy of the
United States of America in Bosnia and Herzegovina,
during 2012 and beginning of 2013 we have implemented a pilot project that gathered 11 local communities in BH. Invloving policemen, primary school teachers, social workers, coaches and parents, we have made
a network willing to act in prevention of all delinquent
behavior among youth.
In the beginning of 2013 we have finished implemeting specific action plans in local communities of Bosnia and Herzegovina, and we held several evaluation
workshops.
5
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
SSP AKTIVNOSTI U LOKALNIM
ZAJEDNICAMA
Aktivnosti u okviru SSP inicijative nastavile su se i
početkom 2013. godine. Tako je veliki broj aktivnosti
konkretno usmjerenih na prevenciju implementiran
tokom januara i februara 2013. godine. Aktivnosti su
obuhvatile razne sportske manifestacije,roditeljske
radionice, radionice uz upotrebu ‘clickers’ sistema,
medijacije u školskom dvorištu te brojne sastanke članova SSP timova.
SSP ACTIVITIES IN LOCAL
COMMUNITIES
Activities within the SSP initiative have continued in
2013. Therefore, a number of prevention activities
took place in local communities during January and
February 2013. Activities have covered different sports
manifestations, parents workshops, clickers workshops,
school yard mediation exercises and numerous SSP
network meetings.
6
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
SSP RADIONICA – DRVO
AKTIVNOSTI – mart 2013.
SSP WORKSHOP – THE ACTIVITY
TREE – March 2013
Nakon završenih aktivnosti u okviru SSP projekta podržanog od strane Ambasade SAD u Sarajevu, nastavljen je rad sa SSP grupama, kroz radionice. Posjeta SSP
konsultanta gdjice Ayse Kosar, iskorištena je za implementaciju tri radionce SSP – drvo. Na radionicama su
učestvovali SSP timovi iz Žepča, Maglaja, Zavidovića,
Hadžića, Ilijaša i Vogošće. SSP drvo radionica je zapravo
evaluacijska radionica, koja koristi model drveta (korijena i grana) da ilustruje, na najbolji način, vrste i broj
provedenih aktivnosti u lokalnim zajednicama. Tako, u
korijenu drveta uvijek vidimo naše OFFS, kao bazu iz
koje polazimo. Na najširi i donji nivo, odnosno ‘grane’
drveta, svrstavamo generalne aktivnosti, iznad specifične i na kraju individualne napore i rad sa pojedinačnim ugroženim porodicama. Ovakav model, slikovito je
prikazao bogatstvo i brojnost implementiranih akcija.
After we completed the actions within the SSP project
supported by the US Embassy in Sarajevo, we have
continued working with SSP groups, through workshops. CCPA SSP consultant, Mrs. Ayse Kosar visited our
country and implemented three SSP – Tree workshops.
Workshops were participated by SSP teams from Žepče,
Maglaj, Zavidovići, Ilijaš, Vogošća and Hadžići. SSP Activity tree is an evaluation workshop which uses a tree
model (root and branches) to illustrate, in a best way,
types and number of implemented activities in local
communities. Therefore, the root of the tree always has
our OFFS, as the basis we always go from. At the widest,
lowest part of the tree and its branches we put general
activities, in the above part we put specific activities
and on the top we put the individual efforts done with
individuals and families at risk. This model has shown
the amount and richness of the implemented activities.
7
2 0 1 3
8
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
SSP SEMINAR KNJAŽEVAC – mart 2013.
SSP SEMINAR KNJAŽEVAC- March 2013
U Srbiji se, u martu 2013.godine implementirao se
Seminar i SSP drvo radionica za članove SSP timova
srbijanskih opština učesnica projekta. Na radionicama
su učestvovali i predstavnici SSP projekta iz Bosne i Hercegovine, koji su imali priliku da prezentiraju rezultate
SSP projekta u Bosni i Hercegovini, strukturu i način
upravljanja SSP mrežom, te konkretne aktivnosti implementirane u okviru inicijative.
In March 2013, in Serbia, the Seminar and the SSP Tree
workshop was implemented for the SSP teams of Serbian municipalities project participants. Workshops
were attended by SSP representatives from Bosnia and
Herzegovina, who had chance to present the results of
SSP project in Bosnia and Herzegovina, structure and
way of managing the SSP network and concrete activities implemented within the initiative.
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
SEMINARI
SEMINARS
U šesnaestoj godini implementacije projekta Otvorene
Zabavne Škole Fudbala/Nogometa u Bosni i Hercegovini, održani su redovni Seminari lidera i trenera CCPA
– OFFS, ali i regionalni Seminar instruktora koji je definisao ovogodišnju temu i smjernice rada u projektu. Ovogodišnja tema je “KAPIJA U FUDBAL”.
In the 16th year of Open fun football schools project
implementation, regular CCPA-OFFS Seminars for leaders and coaches have been implemented, as well as
regional Instructors Seminar, which defined this year’s
theme and guidelines for the project. This year’s subject
is “GATEWAY TO FOOTBALL”. Idea was born from cooperation with FC”Barcelona Foundation” and realization
of programs in Oman and Qatar.
Ideja je potekla iz saradnje sa FC “Barcelona” Fondacijom, realizujući projekte u Omanu i Qataru.
Potrebna nam je naša uspješna platforma, ali i nove
ideje, nove igre i vježbe.
Održana su dva Seminara za lidere i trenere OFFS, koji
su okupili 166 učesnika. Oba Seminara su održana po
istom programu koji je teoretski i praktično pratio temu
“Kapija u fudbal”. Takođe, na oba seminara govorilo se o
novim igrama i vježbama, organizaciji škole, dokumentaciji za lidere. Dosta vremena posvećeno je održivosti
projekta CCPA OFFS U Bosni i Hercegovini, te su učesnici upoznati, kako sa teškoćama u kojima se projekt
nalazi, tako i sa novim inicijativama, projektima i aplikacijama. Od ove godine provodi se i posebna evaluacija
uspješnosti našeg projekta, koja je započeta na Seminarima trenera, nastavljena tokom škola, a finalni rezultati
i upiti se planiraju za kraj godine.
Naravno, SSP inicijativa je i dalje stalna tema seminara,
a činjenica da su svi SSP timovi, formirani kroz pilot projekat i dalje ostali kao trenerski timovi škola fudbala,
dala nam je novi elan za dalji razvoj SSP inicijative.
We need our successful platform, but also new ideas,
new games and exercises.
Two Seminars for leaders and coaches have been
implemented, gathering 166 participants. Both seminars were implemented by the same program which
followed, theoretically and practically the “Gateway
to football” theme. Also, on both seminars, we spoke
about new games and exercises, organization of the
school and documentation for leaders. A lot of time was
dedicated to sustainability of CCPA OFFS project in Bosnia and Herzegovina, and participants were acquainted
with difficulties project faces as well as new initiatives,
projects and applications. Since this year, we implement a special success evaluation of our project, which
we began implementing during the seminars, continued during the OFFS implementation, and final results
and surveys are planned for the year end.
9
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
REGIONALNI SEMINAR INSTRUKTORA
ČITLUK, 18-21. Juni
U okviru redovnog procesa edukacije instruktora i osoblja u Čitluku (BIH) je održan trodnevni seminar, na
kojem je učestvovalo 37 instruktora i 14 članova osoblja
CCPA – OFFS.
Seminar se odvijao teoretski i praktično na temu:
“KAPIJA U FUDBAL”.
Ideja iza ovogodišnje teme leži u želji za povratkom
na osnovu našeg projekta i bazne principe. Našoj djeci
treba da ponudimo mnogo družanja, igre, ispoljavanja
svojih želja, koncept Fun Football-a, kako bi ona najbolje zavoljela fudbal i pronašla vrata na koja će ući u dalje
bavljenje fudbalom.
Trebalo je pronaći odgovor – šta je to najbolji Fun
Football, doći do interesantnih novih igara, svako kod
sebe pronaći nove motive i dodatnu energiju da bi sve
to postigli i na osnovu toga sačinili naš novi priručnik
Fun Football-a.
Svi učesnici su bili smješteni u hotel “Brotnjo” u Čitluku,
gdje su postojali svi uslovi za dobar teoretski rad. Praktični dio seminara, odvijao se na stadionu NK “Brotnjo”
koji nam je u potpunosti bio na raspolaganju. Office
Sarajevo je obezbjedilo svu potrebnu logistiku i za teoretski i praktični rad.
PRAKTIČNI RAD NA TERENU
• Sve je započelo našim redovnim Bon – Bon kupom u
kojem su učestvovali svi instruktori.
• 10 najboljih, rotacija – praktična izvedba od strane
voditelja stanica.
• 10 novih igara – integrisani fudbalski pristup.
TEORETSKI RAD
• Dobrodošlica i prekretnice u projektu.
• Šta je Fun Football? Kapija u fudbal, Fun Football –
Igra i učenje.
• Trener koji koristi glavu, srce i noge.
• Radionica – Otvoreni kutak.
• Kako pratiti promjene u zajednici na koje utiče CCPA
– OFFS?
Bile su ovo teme koje daju nove poglede na Grassroots
Football, pronalaženje novih motivacija u Fun Football
– u i iskazivanje mišljenja gdje smo sada i kako biti bolji.
Rad po grupama u otvorenom kutku, razmatrao je više
tema:
• Igre – Fudbal – Učenje – Nova Teorija
• Kako da svaki Grassroots Football bude Fun Football
• Brošura za prepoznavanje promjena u zajednici,
prouzrokovanih od strane CCPA – OFFS
Seminar je dao dobru bazu za kreiranje programa rada
na Seminarima lidera i trenera.
10
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
A N N U A L
|
R E P O R T
2 0 1 3
REGIONAL INSTRUCTORS
SEMINAR ČITLUK, June 18-21st
PRACTICAL WORK ON THE PITCH
As part of the regular education of the staff and
innstruoctors, CCPA OFFS hosted a three-day seminar
in Čitluk, BH, attended by 37 instructors and 14 staff
members.
• 10 best rotations – practical show by station leaders.
Seminar had a practical and theoretical part, with the
subject: “GATEWAY TO FOOTBALL”
Idea for this years theme lies in our desire to go back to
the baseics of our project and our basic principles.
We need to give our children a lot of socializing, games,
environment where they can freely express their
desires, Fun Football concept, all in order for them to
fall in love with football and pass the gateway that will
leade them to further football. We needed to find the
answer – what is the best Fun Football, to reach new,
interesting games, re-motivate and re-energize ourselves in order to acomplish all of this, and based on it,
make our new Fun Fotball manual.
All participants were accommodated in a Hotel ‘Brotnjo’
in Čitluk, where all conditions for a good theoretical
work were available. Practical part of the seminar was
done on stadium NK ‘Brotnjo’. Sarajevo office ensured
all needed logistics for theoretical and practical work.
• Seminar began with our traditional Bon BoN cup,
participated by all instructors.
• 10 new games – integrated football approach.
THEORETICAL WORK
• Welcome and project milestones.
• What is Fun Football? Gateway to football, Fun Football – games and learning.
• Coach who uses head, heart and legs.
• Workshop – Open space.
• How to track community changes affected by CCPA
– OFFS?
These were subjects that give us new views on Grassroots Football, finding new motivation in fun Football
– and expressing opinion where we are now and how
to be better?
Group work in Open space resulted in several subjects
being discussed:
-
-
-
Games – Football – Learning – New theory
How to make every Grassroots Football be
Fun Football
Manual for recognizing changes in
community, affeceted by CCPA – OFFS
Statistika seminara instruktora /
Instructors seminar statistic
Mjesto održavanja
i termin / Venue
and Date
Seminar
instruktora, Čitluk,
BiH, 18-21. juni,
Hotel “Brotnjo”/
Instructors Seminar,
Čitluk, BH, 18-21St
June, Hotel ‘Brotnjo’
OFFS učesnici /
OFFS Participants
Lideri /
Leaders
Treneri /
Coaches
Policija /
Police
Obrazovanje
/ Education
Instruktori /
Instructors
Osoblje
/ Staff
M
Ž/F
Total
CCPA OFFS BIH
8
3
8
3
11
CCPA OFFS HRV-CRO
8
2
6
4
10
CCPA OFFS SRB
8
2
5
5
10
CCPA OFFS MAK
4
3
3
8
2
10
CCPA OFFS KOS
1
4
1
6
0
6
CCPA OFFS DK
5
3
2
5
TOTAL
4
1
0
0
31
16
36
16
52
11
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
SEMINAR LIDERA I TRENERA
TESLIĆ, BANJA VRUĆICA, HOTEL
‘KARDIAL’ 02-04.08.2013.
Organizacijom Seminara za lidere i trenere u lijepom
okruženju u Banji Vrućici i hotelu ‘Kardial’, započeli
smo ovogodišnje OFFS aktivnosti na terenu. Od 02-04.
Avgusta održan je prvi od dva Seminara lidera i trenera.
Seminaru je prisustvovalo 57 osoba, lidera, trenera,
instruktora i osoblja. Učešće je uzelo 20 % žena i djevojaka, od čega je bilo 25% novih trenera.
Program se sastojao od praktičnog i teoretskog rada.
Otvorivši Seminar tradicionalnim Bon – Bon Cup-om,
nastavili smo rad prezentujući projekat CCPA – Open
Fun Football Schools, dodatne aktivnosti i sva postignuća projekta tokom 16 godina rada.
Tema Seminara, ‘Kapija u fudbal’, pratila je cijeli rad na
seminaru. Naredni dan je započeo praktičnim radom
u jutarnjim satima. Na četiri stanice, iskusni instruktori
demonstrirali su zanimljive vježbe, uz četiri rotacije.
12
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
Popodnevni, ponovni praktični rad, pokazao je da su
treneri jako dobro shvatili želju i potrebu za novim
igrama, te kreativnosti i novih prilagođenja postojećih vježbi nije nedostajalo. Teoretski dio rada, drugog
dana, posvetili smo razgovoru o samoodrživosti našeg
projekta, te pravcima u kojima očekujemo da se projekt
razvija u lokalnim zajednicama.
Treći dan posvećen je novim trenerima, kojima je
posvećena dodatna pažnja, te je organizovana radionica, tokom koje su se još bolje upoznali sa principima
projekta CCPA OFFS, njihovim zadacima i dobrim osobinama Fun Football trenera.
Paralelno, osoblje kancelarije razgovaralo je sa liderima
i ostalim trenerima o planovima za ovogodišnje škole.
Dat je puni izvještaj o statusu, količinama i vrsti opreme.
Nakon toga, lideri su upoznati sa ovogodišnjim planom
Evaluacije učinka projekta OFFS u lokalnim zajednicama. U sklopu evaluacije, obavljen je i prvi dio - popunjavanje brošure o Analizi potreba lokalnih zajednica
od strane lidera.
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
SEMINAR LIDERA I TRENERA
TESLIĆ, BANJA VRUĆICA, HOTEL
‘KARDIAL’ 12-14.08.2013.
Drugi ovosezonski Seminar za lidere i trenere CCPA –
OFFS BIH, uspješno je održan u Banji Vrućici, Teslić.
Višednevni, ispunjeni program, uz kvalitetan rad na
terenu, ali i zabavu i druženje, zaokružio je ovogodišnju
sezonu edukacije trenera i lidera za implementaciju projekta Otvorenih Zabavnih Škola Fudbala / Nogometa.
CCPA OFFS LEADERS AND
COACHES SEMINAR TESLIĆ,
BANJA VRUĆICA, HOTEL ‘KARDIAL’
2nd – 4th August 2013
Organizing the Seminar for leaders and coaches in a nice
setting of Banja Vrućica and hotel ‘Kardial’, we started
this year’s OFFS field activities. From August 2nd to 4th,
first of two Seminars for leaders and coaches was held.
Seminar was attended by 57 persons, leaders, coaches,
instructors and staff. 20% of women took part, and
even more importantly, 25% of participants were the
first timers.
Program had a theoretical and practical part. Opening of Seminar with traditional Bon Bon Cup, was followed by a CCPA – Open Fun Football Schools presentation, and it’s 16 years of achievements in Bosnia and
Herzegovina.
Seminar topic ‘Gateway to football’, followed all workshops during the seminar. Following day, began woth
practical work early in the morning. On four stations,
our instructors – veterans demonstrated interesting
excersizes and implemented 4 rotations practice. Afternoon’s practical session showed that coahes very well
understood the need and desire for new games, and
therefore creativity and new twists to the old games
were not lacking.
Theoretical work on the second day was dedicated to
self-sustainabilty of our program and ways we expect it
to develop in local communities.
Third day was dedicated to new coaches, who got special attention and specially organized workshop, where
they were introduced to OFFS principles, their tasks and
Fun Football coach best assets.
At the same time, OFFS staff talked to leaders and other
coaches about plans for this year’s OFFSs. Full report on
status, amounts and items of the equipment was given.
After that, leaders were introduced to this year’s plan
to evaluate the OFFS impact in local communities. As
part of this process, first step was made – filling up the
Analysis on local community needs.
Seminaru je prisustvovalo 109 osoba: lidera, trenera,
instruktora i osoblja. Učešće je uzelo 20% žena i djevojaka, a još značajnija činjenica je 36% učešća novih
trenera.
Novi, mlađi treneri, unijeli su dodatnu energiju na Seminar, i posebno, kreativnost u osmišljavanju i prezentaciji
igara na terenu.
Program Seminara, kao i prvog održanog, sastojao se
od praktičnog i teoretskog rada. Otvorivši Seminar tradicionalnim Bon – Bon Cup-om, nastavio se teoretski
rad, gdje smo posebnu pažnju posvetili prezentaciji
našeg projekta i dostignuća kroz 16 godina rada, ponajviše zbog većeg broja novih učesnika.
Prezentirana je tema ‘Kapija u fudbal’, koja je nadalje
pratila cijeli rad na seminaru.
CCPA OFFS LEADERS AND COACHES
SEMINAR TESLIĆ, BANJA VRUĆICA,
HOTEL ‘KARDIAL’ 12th -14th August 2013
This season’s second Seminar for leaders and coaches
CCPA OFFS BH, successfully ended in Banja Vrućica,
Teslić.
Few days of a filled program, quality work on pitch,
but also socialization and fun, brought the end of the
educational part of season, where leaders and coaches
learned how to best implement the OFFS.
Seminar was attended by 109 persons: leaders, coaches,
instructors and staff. 20% were female, and 36% new
members.
New, younger coaches, brought extra energy to the
Seminar, and specially, creativity in creting and presenting the games on the pitch.
Seminar program, as during the first seminar, had practical and theoretical part. After opening seminar with
traditional Bon bon Cup, theoretical work continued,
when we made a special presentation of our project
and 16 years of successful work.
The theme of the seminar ‘Gateway to football’, was presented, and it followed all activities during the seminar.
13
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
Zaključci sa Seminara lidera i trenera
Dodatna energija, koju su novi treneri unijeli u rad,
primjećena je na terenu i u prezentaciji igara, koje su
dobile novi duh. Pored toga, primjećen je i novi impuls
i energija među starijim, iskusnijim instruktorima, koji
su u potpunosti prihvatili ideju naših škola, kao ulaza
u fudbal/nogomet, kao i potrebu za razvojem novih
vježbi i igara.
Od posebnog značaja je činjenica da su timovi formirani protekle sezone, u 11 lokalnih zajednica uključenih
u projekat Sport + Škola + Policija, ostali istovjetni. U
svim timovima, i dalje su prisutni policajci, socijalni radnici i predstavnici obrazovnog sektora. Ovo je od izuzetnog značaja, uzevši u obzir činjenicu da ove godine
neće biti posebnog finansiranja SSP aktivnosti u lokalnim zajednicama, a ipak, uprkos tome, SSP aktivnosti i
saradnja među članovima lokalnih timova se nastavlja.
Zaključujemo da se SSP inicijativa prevencije kriminala
i konflikta među mladima i djecom, pokazuje i dalje
uspješnom, i još važnije, potpuno održivom u lokalnim
zajednicama.
Zaključeno je i da je evaluacija projekta OFFS od velike
važnosti i sve lokalne zajednice su izrazile spremnost da
učestvuju u ispitivanju.
14
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
Conclusions from Seminars for
leaders and coaches
The fresh energy brought by new members, was
noticed on the pitch and in the presentation of the
games, who got a new vibe. Also, a new impluse and
energy has been noticed among older, more experienced instructors, who fully embraced the idea of our
schools as gateways to football, and need for development of new games and ideas.
Special significance has the fact that teams formed
laste season, in 11 local communities included in Sport
+ School + Police program initiative, stayed with same
composition. In all teams, there are policemen, social
workers and educational sector representatives. This is
important, knowing the fact that this autumn we will
not be able to finance particular SSP activities in local
communities, nevertheless, SSP activities are carried on
as well as strong cooperation across relevant sectors.
We can conclude that SSP initiative for prevention of
youth conflict and criminal, shows successfull and sustainable in local communities.
It is concluded that OFFS impact evaluation is important and all local communities expressed to be ready
to participate.
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
Stastika Seminara lidera i trenera /
Leaders and coaches Seminar statistics
Mjesto održavanja i termin /
Venue and Date
Seminar lidera i trenera,
Teslić, 2-4.Avgust 2013.
Hotel Kardial / Seminar for
Leaders and Coaches, Teslić,
August 2nd- 4th, Hotel Kardial
Seminar lidera i trenera,
Teslić, 12-14.avgust, Hotel
Kardial / Seminar for Leaders
and Coaches, Teslić, August
12nd- 14th, Hotel Kardial
Lokalni jednodnevni seminari
OFFS
Žepče
Zavidovići
Maglaj - Kosova
Šamac
Orašje
Teslić
Petrovo
Gračanica
Osoblje i instruktori
Total
Živinice
Barice
Bašigovci
Tuzla
Slavinovići
Novi Grad
Kostajnica
Zenica
Tetovo
Hadžići
Tarčin
Pazarić
Konjic
But.Polje
Glavatičevo
Kiseljak
Ilijaš
Vareš
Osoblje i instruktori
Total
Srebrenica
Bratunac
ŠF Fair Play Hrasnica
Škola Fudbala Biser Sarajevo
TOTAL
Total seminari lidera i trenera /
Total Leaders and Coaches Seminars
Lideri /
Leaders
1
1
1
1
2
1
1
1
9
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
19
1
1
1
1
4
Treneri /
Coaches
3
3
3
4
5
4
4
4
30
7
3
2
6
7
6
12
3
4
4
8
2
3
4
4
4
78
7
6
7
6
26
Policija /
Police
1
1
1
1
0
0
1
1
6
1
1
0
Obrazovanje
/ Education
1
1
2
0
0
Instruktori /
Instructors
5
5
7
0
0
32
134
7
2
5
Osoblje
M
Ž/F
Total
4
4
4
0
0
3
4
4
4
5
4
4
4
7
39
8
1
1
5
6
5
10
3
4
4
7
2
2
4
3
3
8
76
7
4
3
4
18
2
1
1
2
2
1
3
3
2
17
3
1 1 3
2
2
5
2
1
1
3
1
1
1
2
2
3
33
2
2
5
3
12
5
5
5
6
7
5
7
7
9
56
11
2
3
8
0
8
7
15
0
5
5
5
10
3
3
5
5
5
11
109
9
6
8
7
30
4
133
62
195
Ostali seminari
Other seminars
Pored ova dva, održani su i jednodnevni seminari za
lidere i trenere škola koje su kasnije uključene u projekat. Posebno ističemu obnovljenu i značajnu školu
Srebrenica – Bratunac, koja je organizovana uz podršku
Nogometnog/Fudbalskog Saveza BiH
After these two, we have implemented one day seminars for leades and coaches form schools that joined
later. We specially emphasize re-newed and significant
OFFS Srebrenica – Bratunac, which is organized with
the support from the Football Association BH.
15
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
UČESNICI OTVORENIH ZABAVNIH ŠKOLA FUDBALA 2013. /
OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS 2013 PARTICIPANTS
LIDERI, TRENERI I ASISTENTI /
LEADERS, COACHES AND ASSISTANTS
OFFS
Lideri/
Leaders
Treneri/
Coaches
Asistenti/
Assitants
M
Ž/F
Total
Tuzla
2
6
6
9
5
Teslić
1
4
6
8
Žepče
1
4
4
Zavidovići
1
4
4
Maglaj - Kosova
1
4
Živinice
1
Barice
NR.
S
H
O
14
9
1
2
2
3
11
9
1
1
7
2
9
1
0
9
0
7
2
9
8
0
1
1
4
5
4
9
9
0
1
0
7
4
10
2
12
10
0
1
1
1
3
4
7
1
8
8
0
0
0
Bašigovci
1
2
4
7
0
7
7
0
0
0
Šamac
2
6
6
8
6
14
1
12
0
1
Orašje
2
6
6
10
4
14
2
0
12
0
ŠF Famos Hrasnica
1
6
6
10
3
13
10
1
1
1
ŠF Biser Sarajevo
1
6
6
3
10
13
10
0
2
1
Novi Grad
2
6
6
6
8
14
1
12
1
0
Kostajnica
1
6
6
11
2
13
12
0
1
Zenica
2
10
10
10
12
22
18
1
1
2
Tetovo
1
2
2
4
1
5
4
1
0
0
Srebenica
2
6
7
11
4
15
10
5
0
0
Bratunac
1
7
8
10
6
16
4
12
0
0
Petrovo
1
6
6
10
3
13
1
10
1
1
Gračanica
1
6
6
10
3
13
11
0
1
1
Hadžići
1
4
4
6
3
9
8
0
0
1
Tarčin
1
4
4
8
1
9
7
1
1
0
Pazarić
1
4
4
6
3
9
7
1
0
1
Konjic
1
10
10
13
8
21
18
0
3
0
But. Polje
1
1
1
2
1
3
3
0
0
0
Glavatičevo
1
1
1
2
1
3
3
0
0
0
Kiseljak
1
4
4
7
2
9
1
0
8
0
Ilijaš
1
4
4
6
3
9
7
1
1
0
Vareš
1
4
4
7
2
9
6
0
3
0
35
143
147
220
105
325
184
79
50
15
325
67,69
32,31
100
56,62
24,31
15,38
4,62
100
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
%
16
Grand
total
B
1
2
Etnička struktura/ Ethnic Structure
25
27
27
28
26
27
27
31
26
27
27
27
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
DJECA / CHILDREN
TOTAL
M
Ž
7-9 GOD
10-12
GOD
ČLAN
KLUBA
NIJE
ČL.KL
B
S
H
O
207
129
78
80
127
115
92
133
62
8
4
228
136
92
80
148
128
100
142
6
78
2
198
136
62
90
108
112
86
173
4
20
1
227
145
82
90
137
115
112
21
100
100
6
202
162
40
103
99
178
24
136
24
38
4
198
129
69
87
111
137
61
16
172
8
2
215
113
102
73
142
117
98
153
8
42
12
198
138
60
89
109
72
126
92
106
0
0
214
143
71
98
116
153
61
104
105
4
1
225
125
100
97
128
80
145
202
8
6
9
230
145
85
95
135
169
61
172
6
44
8
198
138
60
70
128
143
55
101
14
79
4
TOTAL
2540
1639
901
1052
1488
1519
1021
1445
615
427
53
%
100
64,53
35,47
41,42
58,58
59,80
40,20
56,89
24,21
16,81
2,09
BR.
OFFS
TUZLA
1
TESLIĆ
ŽEPČE
2
ZAVIDOVIĆI
MAGLAJ - KOSOVA
ŽIVINICE
BARICE
3
BAŠIGOVCI
ŠAMAC
4
5
6
7
8
9
ORAŠJE
ŠF FAMOS HRASNICA
ŠF BISER SARAJEVO
NOVI GRAD
KOSTAJNICA
ZENICA
TETOVO
SREBENICA
BRATUNAC
PETROVO
GRAČANICA
HADŽIĆI
TARČIN
10
PAZARIĆ
KONJIC
11
BUT.POLJE
GLAVATIČEVO
KISELJAK
ILIJAŠ
12
VAREŠ
17
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
OTVORENE ZABAVNE ŠKOLE FUDBALA 2013. / OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS 2013
Broj
OFFS
TUZLA
TESLIĆ
1
Broj
2
OFFS
ŽEPČE
ZAVIDOVIĆI
MAGLAJ - KOSOVA
Lideri
2
1
Treneri
6
4
Lideri
1
1
1
Djeca
207
Treneri
4
4
4
Djeca
228
Broj
3
18
OFFS
ŽIVINICE
BARICE
BAŠIGOVCI
Lideri
1
1
1
Treneri
7
3
2
Djeca
198
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
OTVORENE ZABAVNE ŠKOLE FUDBALA 2013. / OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS 2013
Broj
4
Broj
5
OFFS
ŠF FAMOS HRASNICA
ŠF BISER SARAJEVO
Broj
6
OFFS
ŠAMAC
ORAŠJE
Lideri
1
1
OFFS
NOVI GRAD
KOSTAJNICA
Lideri
2
2
Treneri
6
6
Treneri
6
6
Djeca
227
Djeca
202
Lideri
2
1
Treneri
6
6
Djeca
198
19
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
A N N U A L
|
R E P O R T
2 0 1 3
OTVORENE ZABAVNE ŠKOLE FUDBALA 2013. / OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS 2013
Broj
OFFS
ZENICA
TETOVO
7
Broj
8
OFFS
SREBENICA
BRATUNAC
Lideri
2
1
Treneri
6
6
Treneri
10
2
Djeca
215
Djeca
198
Broj
9
20
Lideri
2
1
OFFS
PETROVO
GRAČANICA
Lideri
1
1
Treneri
6
6
Djeca
214
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
OTVORENE ZABAVNE ŠKOLE FUDBALA 2013. / OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS 2013
Broj
OFFS
HADŽIĆI
TARČIN
PAZARIĆ
10
Broj
11
OFFS
KONJIC
BUT. POLJE
GLAVATIČEVO
Lideri
1
1
1
Treneri
10
1
1
Broj
12
Lideri
1
1
1
Treneri
4
4
4
Djeca
225
Djeca
230
OFFS
KISELJAK
ILIJAŠ
VAREŠ
Lideri
1
1
1
Treneri
4
4
4
Djeca
198
21
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
DODATNE AKTIVNOSTI /
ADDITIONAL ACTIVITIES
Tokom 2013. godine, CCPA OFFS BiH je implementirala veći broj dodatnih aktivnosti. Pored želje za promocijom CCPA OFFS principa i koncepta, tokom cijele
godine, dodatne aktivnosti se organizuju i zbog sve
veće potrebe za samoodrživošću projekta u BiH.
During 2013, CCPA OFFS BH has implemented numerous additional activities. Apart from the desire to promote CCPA OFFS principles and concept, additional
activities are organized also because of the rising needs
of sustainability of the project in BH.
MINI LIGA ŠAMPIONA
BANJA LUKA, 25. MAJ
Mini Liga Šampiona, trećom godinom svoje implementacije, postala je jedna od najvažnijih dodatnih aktivnosti koje CCPA OFFS BiH implementira. Od ove godine,
značaj manifestacije je prepoznala i UEFA, te je zajedno
sa lokalnim podružnicama sponzora UEFA Lige Šampiona, podržala organizaciju i održavanje manifestacije.
Ideja Mini Lige Šampiona je da se na isti dan, kada se
održava veliko finale UEFA Lige Šampiona, dječaci i djevojčice skupe, i na 15 malih terena, obučeni u majice
u bojama, sa imenima finalista, uživaju u igri fudbala i
druženju, pokazujući RESPECT jedni prema drugima i
na taj način usvajaju i šire ideju UEFA RESPECT.
U organizaciji MINI LIGE ŠAMPIONA, sarađujemo sa
NFS BiH i organizacijama nevladinog sektora, naročito
onima koje se brinu o socijalno ugroženim kategorijama i manjinskim grupacijam. Tako su na MINI LIGU
ŠAMPIONA uvijek biti pozvana i djeca sa posebnim
potrebama, djeca, ali i asistenti, sa teškoćama u razvoju,
hendikepirani, romska djeca i djeca drugih marginaliziranih društvenih grupa. Mini Liga Šampiona je i doprinos razvoju Grassroots Football-a u BiH.
S obzirom da je projekat izrastao u značajnu godišnju
manifestaciju, koju javnost i mediji prate s posebnom
pažnjom, odlučili smo MINI LIGU ŠAMPIONA održati
u Banja Luci, 25. maja 2013. godine. UEFA je postala
pokrovitelj Mini Lige šampiona 2013., zajedno sa svojim globalnim partnerima, a našim prijateljima u Bosni
i Hercegovini: UniCredit Bank, MasterCard i Ford. Banja
Luka je srdačno primila male goste, a gradonačelnik je
pozdravio učesnike i izrazio zahvalnost što ima zadovoljstvo biti domaćin ovolikom broju djece i voditelja.
Manifestacija je organizovana u saradnji sa NFSBiH,
FSRS, a veliki doprinos dao je grad Banja Luka, MUP RS,
Zdravstvena služba i građani Banja Luke.
Na manifestaciji je učestvovalo oko 500 dječaka i djevojčica, 105 lidera, trenera, asistenata i osoblja za logistiku i radionice.
22
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
MINI CHAMPIONS LEAGUE
BANJA LUKA, MAY 25th
Mini Champions League, in it’s third year of implementation, has become one of the most significant
additional activites CCPA OFFS BH implements. Since
this year, the significance of the manifestation was
recognized by UEFA as well, which, together with local
branches of UEFA Champions League sponsors, supported the organization of the manifestation. Idea of
the Mini Champions League is to gather boys and girls,
on the same day of the UEFA Champions League Finals,
on 15 mini pitches, dress them in colors of the finalist’s teams, and have them enjoy football and being
together, showing RESPECT to each other and in this
way, accept and promote UEFA respect idea.
Organizing Mini Champions League, we cooperate
with the FA BH and other organizations from nongovernment sector, specially those who care about
socially disadvantaged chidlren. Therefore, Mini Champions League will always invite children with special
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
needs, but also coach assistants, handicapped, children
from Roma community and other marginalized social
groups. Mini Champions League is a contribution to
development of the Grassroots football.
Considering the fact that project grew into significant
annual manifestation, which is significantly followed by
media and public, we have decided to implement Mini
Champions League in Banja Luka, on 25th May 2013.
UEFA became a sponsor of the manifestation in 2013,
together with it’s global partners, and our local friends:
UniCredit bank, MasterCard and Ford. Banja Luka welcomed it’s little guests, and mayor warmly welcomed
participants and expressed gratitude to be able to host
this huge number of children and leaders. Mini Champions League was organized in cooperation with FA BH,
FA RS, and huge contribution was given by City of Banja
Luka, Ministry of internal affairs of RS, Health service
and citizens of Banja Luka.
Around 500 boys and girls took participation in manifestation, together with 105 leaders, coaches, assitants
and staff for logistics and workshops.
23
2 0 1 3
24
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
UEFA GRASSROOTS DAN
– 22. maj 2013.
UEFA GRASSROOTS DAY
- May 22nd 2013
Kao partnerska organizacija NFSBiH u implementaciji
Grassroots football aktivnosti, učestvovali smo u još
jednom obilježavanju UEFA Grassroots football dana.
UEFA Grassroots football dan održan je 22.maja na
Sokocu. CCPA OFFS BiH je organizovala Bon – Bon Cup
za 120 dječaka i djevojčica.
As FA BH’s partner organization in implementing
Grassroots football activities, we have participated in
yet another UEFA Grassroots Day manifestation. UEFA
Grassroots Day was held on May 22nd in Sokolac. CCPA
OFFS BH organized a Bon - Bon Cup for 120 boys and
girls.
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
POSJETA UPRAVNOG ODBORA
CCPA I POKAZNA ŠKOLA MAGLAJ/
KOSOVA – maj 2013.
Od 29-31. maja u Bosni i Hecegovini je boravio kompletan Upravni odbor CCPA. U sklopu posjete organizovan je veliki broj sastanaka sa predstavnicima različitih
institucija u Bosni i Hercegovini (USA ambasada, EU
ambasada, NFS BIH i Olimpijski komitet). Organizovana
je i pokazna škola Žepče – Maglaj/Kosova – Zavidovići
na stadionu NK Vis, Kosova. Učestvovalo je ukupno 240
djece od 7-14 godina, o čega je bilo 98 djevojčica. U
školi je učestvovalo i 10 dječaka i djevojčica iz dnevnog
centra u Maglaju. Rad sa djecom je realizovalo ukupno
44 lidera, trenera, asistenta i voditelja radionice. Nakon
pokazne škole, organizovan je i sastanak predstavnika
lokalnih zajednica za članovima UO na kojem se govorilo u budućnosti OFFS i SSP projekata.
CCPA OFFS BOARD VISIT AND
DISPLAY SCHOOL MAGLAJ
/ KOSOVA – May 2013
From May 29th to 31st, a complete CCPA Board visited
Bosnia and Herzegovina. During the visit, numerous
meetings were organized with representatives of different institutions in Bosnia and Herzegovina (US
Embassy, EU Embassy, FA BH and Olympic comitee). A
display school Žepče – Maglaj/Kosova – Zavidovići, at
NK Vis Kosova stadium was also organized. Schools was
attended by 240 children, aged 7-14 years, out of which
98 were girls. School was participated also by 10 boys
and girls from Maglaj Daily center. 44 leaders, coaches,
assistants and workshop leaders worked with children.
After a display school, a meeting of local representatives was organized with Board members, when the
future of OFFS and SSP projects were discussed.
25
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
MEPAS MALL FUN FOOTBALL
CUP – 15. juni 2013.
MEPAS MALL FUN FOOTBALL
CUP – June 15th 2013
Na osnovu saradnje i iskustava stečenih tokom implementacije Mini Lige Šampiona 2012. godine, ukazano
nam je povjerenje u organizaciji događaja za dječake i
djevojčice pod nazivom Mepas Fun Football Cup. Događaj je organizovan 15. juna ispred Mepas mall centra.
Rad je se odvijao na 7 stanica Fun Football-a, postavljenih na platou i saobraćajnici ispred Mepas Mall-a.
Based on the cooperation and experience made during the implementation of the Mini Champions League
2012, we have been shown the confidence of organizing an event for boys and girls – Mepas Football Club.
Učestvovalo je 200 dječaka i djevojčica iz Mostara i okoline, od čega 54 djevojčice, i isti broj djece koja nisu članovi nijednog kluba.
Organizovane su i radionice, sa različitim temama, na
kojima su se uključila i djeca prolaznici, šetači, koji su
mogli naučiti više o zdravoj ishrani i Fer navijačima.
26
|
The event was organized on June 15th in front of Mepas
Mall. Work was done on 7 Fun Football stations, lined at
the plateau and street in front of Mepas mall.
200 boys and girls form Mostar participated, out of
which 54 were girls, and same number of children non
club members.
Workshops were organized, with different subjects.
Pedestrians and toher children joined in and learned
about healthy nutrition and Fair Fans.
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
OTVARANJE TRENING CENTRA
NFSBIH – 02. septembar 2013.
OPENING OF THE FA TRAINING
CENTER – September 2nd 2013
Saradnja CCPA OFFS BIH i NFS BiH nastavila se i angažmanom CCPA OFFS tokom otvaranja Trening centra
NFS BiH u Zenici. Na novoizgrađenim terenima organizovali smo stanice za rad sa djecom, pored stanica
u organizaciji NFS BiH. Na zabavnim, OFFS stanicama
radilo je 60 dječaka i djevojčica, sa kojima su radila 4
CCPA OFFS trenera.
Cooperation of CCPA OFFS BiH and FA BH continued
with engaging CCPA OFFS in opening ceremony of
Training centar of the FA BH in Zenica. On newly built
pitches, we organized workshops for children, next
to the stations organized by FA BH. On fun, OFFS stations, 60 boys and girls were playing with 4 CCPA OFFS
coaches.
27
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
UNICREDIT & UEFA TURNEJA TROFEJA
09.,12. I 14. oktobar 2013.
U oktobru smo organizovali tri velika Dječija event-a u
sklopu velike Truneje UEFA LŠ trofeja. Trofej Lige Šampiona je, u sklopu evropske turneje, posjetio i Bosnu i
Hercegovinu. U Banja Luci, Sarajevu i Mostaru, građani
su imali priliku slikati se s trofejom, ali i uživati u fudbalskom umijeću mališana ova tri grada. Povjerenje i
saradnja stečena kroz višegodišnju organizaciji Mini
Lige Šampiona, postavili su nas kao stalnog i logičnog
partnera UniCredit banke u svim aktivnostima za djecu,
pa tako i ovom. Ukupno, na sva tri događaja učestvovalo je 187 dječaka i djevojčica, s kojima je radilo 12
CCPA OFFS trenera.
Djeca su se, na sva tri lokaliteta, družila sa poznatim bivšim i sadašnjim fudbalerima, koji su bili učesnici UEFA
Lige šampiona. UEFA Ambasador u Bosni i Hercegovini
bio je naš fudbaler Hasan Salihamidžić.
UNICREDIT & UEFA TROPHY TOUR
9th, 12th and 14th OCTOBER 2013
In October, we organized two big events for children, as
part of the great UEFA Champions League Trophy Tour,
which visited Bosnia dn Herzegovina. In Banja Luka,
Sarajevo and Mostar, citizens had the opportunity to
make a photo standing next to the Trophy, but also to
enjoy football talents from these three cities.
Trust and cooperation gained through several years
of organization of Mini League Champions, set us as
a permanent and logical partner of UniCredit Bank in
all activities for children, including this one. Overall, all
three events were attended by 187 boys and girls, with
whom he worked 12 CCPA OFFS coaches.
Children have, at all three sites, socialized with famous
former and current football players, who were participants in the UEFA Champions League. UEFA Ambassador to Bosnia and Herzegovina was our footballer
Hasan Salihamidzic.
28
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
NAGRADE
Od 1998. godine CCPA Open Fun Football Schools su
dobile više nagrada i priznanja za rad na promovisanju
fudbalske igre i kreiranju mogućnosti za djecu, mlade
osobe, trenere i lidere, da se sastanu, dobro zabave, premošćujući i kulturne, političke i socijalne granice.
1998.
Michael Laudrup nagrada, DKR 25 000
1999.
Danska nagrada za mir, DKR 100 000
2000.
Nagrada za pionirski rad, DKR 100 000
2001.
UEFA-ina Nagrada za specijalni doprinos, Zlatne medalje, CHF 400 000
2002.
UEFA Dobrotvorni ček, CHF 1. 000 000
Sportska nagrada Gerlev, DKR 15 000
2003.
Nagrada Danskog nacionalnog tima kao ‘Tima godine’,
DKR 10 000
2004.
Direktor projekta gdin. Anders Levinsen je proglašen
za najuspješnijeg sportskog radnika u BiH za izuzetan
doprinos u razvoju sporta i multietničke saradnje.
U Sarajevu, prije utakmice BiH-Danska, UEFA je dodijelila ček u iznosu od 400.000 euro za nastavak realizacije
i proširenje projekta na druge zemlje.
2006.
Projekat CCPA OFFS je bio najbolji sportski projekat za
mlade u BiH, u akciji Sportskog Saveza BiH - Izbor sportista godine.
2008.
N/FS BiH i CCPA OFFS BiH, skupa su kod UEFA kandidovali svoje aktivnosti sa djecom – kao projekat Grassroots Football-a. UEFA je odala priznanje i N/FS BiH i CCPA
OFFS BiH i prihvatila da N/FS BiH potpiše Grassroots
Football Povelju.
2009.
Beyond sport- međunarodna organizacija čiji su članovi i voditelji premijer Velike Britanije, gdin. Tony Blair,
Michel Johnson, Sergey Bubka, Senator Bill Bradley,
Lord Sebastian Coe i mnogi drugi, proglasila je projekat
CCPA Open Fun Football Schools kao najbolji projekat
za mir u svijetu – koji sportom i poslije sportskih aktivnosti promovira mir! Open Fun Football Schools projekat je u kategoriji Sport za mir, dobio nagradu ispred
druga dva, takođe jako dobra fudbalska i sportska projekta. Nagradu je u Londonu, u julu 2009. godine, gdinu
Andersu Levinsenu, uručio gdin. Tony Blair.
2010.
Projekat CCPA –OFFS BiH uvršten je u uži izbor za godišnju manifestaciju Izbor najboljih sportista BiH u 2010.
godini. List Nezavisne novine, koji je organizator izbora,
nominovao je naš projekat u konkurenciji za najveći
doprinos razvoju masovnog sporta.
2012.
Kao svojevrsno priznanje petnaestogodišnjeg rada na
polju Grassroots football-a u Bosni i Hercegovini, Nogometni/Fudbalski Savez BiH je sa CCPA OFFS BiH, potpisao Sporazum o sportskoj saradnji, a u cilju ozvaničenja
saradnje i želje za daljim razvojem dječjeg, ženskog i
drugog neprofesionalnog fudbala/nogometa.
29
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
REWARDS
Since 1998, CCPA Open Fun Football Schools were
awarded for several times for their work on promoting
football game and creating opportunities for children,
young people, trainers, leaders to meet, have fun, overcoming cultural, political and social boundaries.
1998.
Project CCPA OFFS was the best sporst project for
young people in BH, in action organized by Sports associations of BiH.
2008.
Danish peace award , DKR 100 000
FA BiH i CCPA OFFS BiH, jointly presented the activities done with children –as Grasroots project to the
UEFA. UEFA awarded the FA BH as well as CCPA OFFS by
accepting the FA BiH in the Grassroots programme and
by singnig the UEFA Grassroots charter.
2000.
2009.
Pioneer work award, DKR 100 000
Beyond sport- an international organization whose
members and hosts are British Prime Minister, Mr. Tony
Blair, Michel Johnson, Sergey Bubka, Senator Bill Bradley, Lord Sebastian Coe and others, declared the project
CCPA Open Fun Football Schools as the best project for
peace in the world – wich using sports and after sports
activities promotes peace! Open Fun Football Schools
project won in Sports for Peace category, and received
the award before two other also great sports projects.
The award was presented to Mr. Anders Levinsenu by
Mr. Tony Blair, in London in July 2009.
Michael Laudrup award, DKR 25 000
1999.
2001.
UEFA’s reward for Special contributions, Golden medals,
CHF 400 000
2002.
UEFA Charity check, CHF 1. 000 000
Sports award Gerlev, DKR 15 000
2003.
Danish national team reward – ‘Team of the year’, DKR
10 000
2004.
Director of the project, Mr. Anders Levinsen has been
declared a most successfull sports worker in BH, for his
excellent contribution to develeopment of sport and
multiethnic cooperation.
In Sarajevo, prior to a football match between Bosnia
and Herzegovina and Denmark, UEFA awarded project
with 400.000 euro check, for countinuation and expansion of project.
30
2006.
2010.
Project CCPA –OFFS BiH has been a candidat for annual
Best sportsmen award BH 2010. Independent newspaper, organizer of the event, nominated the program in
the competition for the largest contribution in development of mass sport.
2012.
As a sort of recognition of fifteen years of work in the
Grassroots football development in Bosnia and Herzegovina, Football Association BH signed an Agreement
on mutual sports cooperation with the CCPA OFFS, for
the purposes of formalization of the cooperation and
desire to continue joint development of children’s,
female and other non – professional football.
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 3
STATISTIČKI PODACI 1998-2013./
STATISTICAL DATA 1998-2013
Period
Broj OFFS /Number of OFFS
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
12
20
19
16
16
16
19
19
20
21
20
20
19
18
15
12
282
Broj djece /
Numer of Children
2252
4002
4078
3118
3392
3303
3736
4023
4123
4470
4301
4335
4261
3671
3103
2540
58.708
Lideri i treneri /
Leaders and Coaches
189
323
302
144
256
242
276
271
303
307
302
308
306
277
223
325
4354
Instruktori /
Instructors
8
8
14
15
15
15
17
17
16
18
18
10
10
DODATNE AKTIVNOSTI /
ADDITIONAL ACTIVITIES
PERIOD 1998 - 2012
Aktivnosti /
Activities
Street Sport
Pokazne OFFS /
Display OFFS
Školski fudbal /
School Football
Novo-Nordisk Cup
Grassroots Football - turniri /
Tournaments
Mini liga šampiona /
Mini Champions League
UEFA Grassroots Football Day
Sport + Škola + Policija /
Sport + School +Police
Razvoj ženskog fudbala /
Female Football Development
Total
Broj manifestacija /
Number of Manifestations
Broj djece /
Number of Children
45
8440
Lideri, treneri, asistenti /
Leaders, Coaches
and Assitants
702
15
2722
759
18
20
1264
69
18
103
12569
1288
10
130
15200
1430
12
3
1267
210
10
3
770
54
10
4
860
60
8
11
360
24
4
334
43452
4596
Instruktori /
Instructors
17
31
2 0 1 3
G O D I Š N J I
I Z V J E Š T A J
|
A N N U A L
R E P O R T
MEDIJI /MEDIA
http://sarajevo.co.ba/zabavna-skola-fudbala-u-hadzicima/
http://www.unicreditbank.ba/home/wps/wcm/connect/ucb_ba/public/o_banci/
Drustvena_odgovornost/Otvorene_zabavne_skole_fudbala/
http://www.tuzlanski.ba/sport/71-fudbal/8272-zabavna-kola-fudbala-za-djeake-i-djevojice.html
http://www.hadzici.ba/bs/aktuelnosti/161-otvorena-zabavna-skola-nogometa-u-hadzicima
http://www.bkc-gracanica.ba/Vijesti/Show/Danska-skola-fudbala-Prijave-su-u-toku
http://www.072info.com/danska-skola-nogomet-na-terenima-kamberovica-polja/
http://www.banjaluka.com/vijesti/sport/2013/05/25/u-banjaluci-otvorena-mini-liga-sampiona-u-fudbalu/
http://www.radiosarajevo.ba/novost/112823
http://www.nezavisne.com/sport/fudbal/Trofej-lige-sampiona-danas-u-Banjaluci-212909.html
32
2 0 1 3
CROSS CULTURES PROJECT
ASSOCIATION
HOUSE OF SPORT
Broendby Stadion 20
DK-2605 Broendby
Phone: +45 39 95 15 19
Fax: +45 39 95 15 20
e-mail: [email protected]
www.ccpa.eu
NOGOMETNI/ FUDBALSKI SAVEZ
BOSNE I HERCEGOVINE
CROSS CULTURES PROJECT
ASSOCIATION
Ferhadija 30, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS
BOSNA I HERCEGOVINA
Tel: +387 33 27 66 76
Fax: +387 33 44 43 32
Mustafe Kamerića 3/3
71000 Sarajevo
e-mail: [email protected]
Tel: 033 789 535/536
Fax : 033 922 442
www.nfsbih.ba
Email: [email protected]
Download

IZVJEŠTAJ | REPORT