KOLUBARSKI REGIONALNI SISTEM ZA
VODOSNABDEVANJE “STUBO - ROVNI”
JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE
REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA
STUBO - ROVNI “KOLUBARA ” VALJEVO
oktobar 2014. god.
KOLUBARSKI REGIONALNI SISTEM ZA VODOSNABDEVANJE
“STUBO - ROVNI”
PREGLEDNA KARTA KOLUBARSKOG REGIONALNOG
SISTEMA ZA VODOSNABDEVANJE “STUBO – ROVNI”
Osnovna funkcija KRSV “Stubo-Rovni” je:
a) Snabdevanje vodom za piće:
- Grada Valjevo
- Opština:
Lazarevac, Lajkovac, Mionica i Ub
b) Tehnička voda za TE-TO Kolubara na
vodozahvatu
c) Zaštita od poplava
d) Zadržavanje nanosa
e) Biološki minimum
Osnovni delovi sistema su:
a) Objekti brane i akumulacije “Stubo-Rovni”
- Visina brane:
75 m
- Površina sliva akumulacije: 104 km2
- Zapremina akumulacije 50 mil m3
b) Objekti regionalnog vodovoda:
- Cevovod za transport sirove vode
Brana – PPV
- PPV “Pećina”
- Cevovod za transport vode za piće od
PPV do distributivnih rezervoara opština
Učesnici u finansiranju projekta:
a) Brane i akumulacije “ Stubo-Rovni”:
- Ministarstvo vodoprivrede
- Elektroprivreda
- Opštine
b) Regionalnog vodovoda:
- Ministarstvo vodoprivrede
- Lokalne samouprave
- Ministarstvo za NIP
- MISP (Program podrške razvoju
infrastrukture lokalne samouprave)
Učesnici u projektu:
a) Investitor radova:
Javno preduzeće za upravljanje i
korišćenje regionalnog višenamenskog
hidrosistema Stubo-Rovni “Kolubara“,
Valjevo
b) Projektant objekata brane, akumulacije i
regionalnog vodovoda:
- Enenrgoprojekt - Hidroinženjering
Beograd
- »EKOVODOPROJEKT« Beograd
2
EVROPSKA PODRŠKA PROJEKTU
U zvaničnoj nacionalnoj vodoprivrednoj strategiji, Vodoprivrednoj osnovi Republike Srbije,
usvojenoj od strane Vlade Srbije, akumulacija pod nazivom “Stubo-Rovni”, zapadno od Valjeva,
identifikovana je i razvijena kao glavni budući izvor vodosnabdevanja za region (Valjevo,
Lazarevac, Lajkovac, Ub i Mionica).
Studija izvodljivosti Kolubarskog regionalnog sistema vodosnabdevanja je sačinjena u okviru
MISP projekta. Projekat ima sledeće specifične ciljeve:
Podsticaj razvoju regionalnog plana koji pokriva grad Valjevo i opštine: Lazarevac,
Lajkovac, Mionica i Ub
 Omogućiti lokalnim samoupravama učesnika da učine efikasnim usluge
vodosnabdevanja osnivanjem regionalnog preduzeća
 Unaprediti kapacitete JKP u lokalnim samoupravama da efikasno i isplativo upravljaju
uslugama vodosnabdevanja i poboljšaju dogoročnu sigurnost i kvalitet vodosnabdevanja
 Usaglašavanje sa relevantnim nacionalnim i EU propisima u vezi sa javnim
vodosnabdevanjem i pratećim pitanjima zaštite javnog zdravlja i životne sredine.

Granice odgovornosti JP “Kolubara”
3
Objekti brane i akumulacije „Stubo-Rovni“ su u završnoj fazi, tj. stepen izgrađenosti ovog
sistema je oko 90%.
Krajem 2012. god. počeli su radovi na izgradnji regionalnog cevovoda od brane i akumulacije
„Stubo-Rovni“ do budućih korisnika.
Struktura kofinansiranja je sledeća:
 IPA fondovi (Delegacija EU u Srbiji)
 Vlada Republike Srbije (kofinansiranje IPA fondova)
 Vlada Republike Srbije (kofinansiranje iz drugih izvora – Ministarstvo poljoprivrede i
zaštite životne sredine – Direkcija za vode)
 Lokalne samouprave (iz budžeta lokalnih samouprava, kreditnih zaduženja i sl.)
Iz IPA fondova finansirao se deo projektne dokumentacije Kolubarskog regionalnog sistema
vodosnabdevanja i to:
 Cevovod za transport sirove vode od brane „Stubo-Rovni” do postrojenja za
prečišćavanje vode „Pećina” u Valjevu
 Cevovod za transport čiste vode od postrojenja za prečišćavanje vode „Pećina” u
Valjevu do rezervoara „Gajina” i rezervoar „Gajina”
Iz sredstava Ministarstva vodoprivrede i sredstava grada Valjeva finansirao se deo projektne
dokumentacije Kolubarskog regionalnog sistema vodosnabdevanja i to:
 Cevovod za transport čiste vode: rezervoar „Gajina” – Divci – rezervoar „Oštrikovac”
 Cevovod za transport čiste vode: Divci – Mionica
4
OBJEKTI BRANE I AKUMULACIJE “STUBO - ROVNI”
Brana “Stubo-Rovni” je locirana na reci Jablanici, na 15-tom kilometru regionalnog puta Valjevo
– Bajina Bašta. Formiranjem akumulacionog jezera zapremine V = 51,5 mil m3, potapa se deo
regionalnog puta Valjevo – Bajina Bašta, što je uslovilo izmeštanje dela ove saobraćajnice na
potezu Rovni – Poćuta u ukupnoj dužini od 10.800 m.
Objekte brane i akumulacije “Stubo-Rovni” čine:
a) Brana sa objektima
b) Objekti izmeštenog puta Rovni – Poćuta
a) Brana sa objektima:
- Nasuta brana
-
Vodozahvatna kula
-
Optočni tunel
-
Šahtni preliv
-
Komandna zgrada
-
Izlazna zatvaračnica
-
Sanitarna zaštita
-
Prekidna komora
-
Podbransko uređenje
-
Saobraćajnice
-
Oskultacije
-
Osmatranje i
obaveštavanje
b) Put Rovni – Poćuta
-
Put dužine 10.800 m
-
Mostovi na putu
PREGLEDNA KARTA OBJEKATA AKUMULACIJE
5
IZGRADJENI OBJEKTI BRANE I AKUMULACIJE “STUBO-ROVNI”
BRANA “STUBO-ROVNI”
Izgrađeni objekti brane “Stubo-Rovni”:
- Brana do kote 363,50mnm
- Optočni tunel
- Vodozahvatna kula
- Šahtni preliv
- Injekciona zavesa
- Komandna zgrada akumulacije
- Deo lokalnih saobraćajnica
- Prekidna komora i regulacioni blok
Izgradjeni objekti regionalnog puta R-111
Rovni – Poćuta
- Svi radovi na deonici puta Rovni – Poćuta
- Svi mostovi: Jablanica 1, Samadžinac, Tara,
Jablanica 2
Napomena: Regionalni put R-111 je tehnički
primljen 2003. god. i dobijena je upotrebna
dozvola. Javno preduzeće za upravljanje i
korišćenje regionalnog višenamenskog
hidrosistema Stubo-Rovni »Kolubara« je
2005. god. izvršilo prenos prava korišćenja
nepokretnosti u državnoj svojini na Republiku
Srbiju – Republičku direkciju za puteve.
6
REGIONALNI PUT ID 0455 (STARA OZNAKA: R-111)
GABIONSKA KONSTRUKCIJA
MOST „TARA“
7
NIZVODNO OD BRANE “STUBO - ROVNI”
POVRŠINSKI KOP “STUBO”
8
KRUNA BRANE SA VALOBRANOM
AKUMULACIJA U VREME POPLAVE
9
KONTROLNO – KOMANDNI CENTAR
OBJEKTI U PODRBANSKOM PODRUČJU
10
NEIZGRAĐENI OBJEKTI BRANE I AKUMULACIJE „STUBO-ROVNI“
a) Brana sa objektima:
 Završni radovi na brani;
 Dovođenje kamenoloma u projektovano stanje;
 Pretvaranje optočnog tunela u temeljni ispust i zahvat za korisnike;
 Izlazna zatvaračnica;
 Sistem osmatranja i obaveštavanja;
 Podbransko uređenje.
b) Lokalne saobraćajnice
c) Sanitarna zaštita i ekologija:
 Uređenje površina koje se potapaju;
 Uređenje zone neposredne zaštite
 Uređenje zone uže sanitarne zaštite
 Uređenje šire zone sanitarne zaštie
d) Montaža hidromašinske opreme u tunelu
e) Snabdevanje vodom podbranskog dela i pribranskih naselja: Stubo i Rovni
f) Antierozioni radovi i uređenje vodnih tokova
POGLED NA BRANU „STUBO-ROVNI“ SA NIZVODNE STRANE
11
BUDUĆI IZGLED AKUMULACIJE „STUBO-ROVNI“
UKUPNA VREDNOST OBJEKATA
BRANE I AKUMULACIJE “STUBO-ROVNI”
1. VREDNOST IZGRAĐENIH OBJEKATA
BRANE I AKUMULACIJE “STUBO-ROVNI”
Svega 1 .................................................................................. 61.000.000 € (90 %)
2. VREDNOST NEIZGRAĐENIH OBJEKATA
BRANE I AKUMULACIJE “STUBO-ROVNI”
Svega 2 ................................................................................ 9.000.000 € (10 %)
3. UKUPNA VREDNOST OBJEKATA
BRANE I AKUMULACIJE “STUBO-ROVNI”
Svega (1 + 2) ...................................................................... 70.000.000 € (100 %)
12
KOLUBARSKI REGIONALNI SISTEM ZA VODOSNABDEVANJE “STUBO-ROVNI”
CEVOVOD ZA TRANSPORT SIROVE VODE
BRANA “STUBO-ROVNI” – PPV “PEĆINA”
KOLUBARSKI REGIONALNI SISTEM ZA VODOSNABDEVANJE
CEVOVOD ZA TRANSPORT SIROVE VODE
IZGRAĐENI OBJEKTI:




Prekidna komora i regulacioni blok
Crpna stanica na izvorištu “Paklje”
Postrojenje za prečišćavanje vode “Pećina” u Valjevu, I faza Q=600 l/s
Postojeći cevovod za transport sirove vode od izvorišta “Paklje” do postrojenja za
prečišćavanje vode “Pećina” u Valjevu DN 700 dužine 7.810m
OBJEKTI U IZGRADNJI


U toku je izvođenje radova na izgradnji cevovoda za transport sirove vode od brane
“Stubo-Rovni” do crpne stanice “Paklje”, DN 1000, dužine 4.206m. Stepen izgrađenosti
cevovoda je 90%.
Rehabilitacija postojećeg cevovoda za transport sirove vode od izvorišta “Paklje” do
postrojenja za prečišćavanje vode “Pećina” u Valjevu DN 700 dužine 7.810m
NEIZGRAĐENI OBJEKTI:

Cevovod za transport sirove vode od crpne stanice “Paklje” do postrojenja za
prečišćavanje vode “Pećina” u Valjevu, DN 1000 7.810m
13
REGULACIONI BLOK I PREKIDNA KOMORA
Regulacioni blok i prekidna komora nalaze se na cevovodu za transport sirove vode za
vodosnabdevanje i služe za povezivanje cevovoda iz optočnog tunela sa cevovodom za transport
vode do postrojenja za prečišćavanje vode „Pećina“ u Valjevu.
REGULACIONI BLOK I PREKIDNA KOMORA
POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE VODE ZA PIĆE „ROVNI“
PPV „ROVNI“ 2 x 10 l/s
14
CRPNA STANICA »PAKLJE«
Izvorište „Paklje“ je ušlo u bilans voda akumulacije „Stubo-Rovni“. Izgradnjom CS „Paklje“
stvorili su se uslovi za zahvatanje viškova vode koje se prelivaju u Jablanicu. Zahvatanjem svih
viškova vode omogućuje se:
 čuvanje vode u budućoj akumulaciji i njeno korišćenje saglasno Vodoprivrednim
uslovima Regionalnog sistema „Stubo-Rovni“,
 prestanak zahvatanja vode iz reke Gradac u najvećem delu godine, čime se povećava
protok nizvodno od zahvata,
 poboljšanje ekoloških aspekata u prirodnom rezervatu reke Gradac,
 smanjenje potrošnje električne energije.
POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE VODE ZA PIĆE „PEĆINA” – I FAZA (600 l/s)
15
KOLUBARSKI REGIONALNI SISTEM ZA VODOSNABDEVANJE „STUBO-ROVNI“
CEVOVOD ZA TRANSPORT ČISTE VODE
PPV „PEĆINA“ – REZERVOAR „GAJINA“ – PK „OŠTRIKOVAC“
KOLUBARSKI REGIONALNI SISTEM ZA VODOSNABDEVANJE „STUBO-ROVNI“
CEVOVOD ZA TRANSPORT ČISTE VODE
IZGRAĐENI OBJEKTI:

Cevovod za transport čiste vode od postrojenja za prečišćavanje vode “Pećina” u Valjevu
do priključka na distributivnu mrežu Valjeva, DN 1000 dužine 635m
OBJEKTI U IZGRADNJI




Cevovod za transport čiste vode od postrojenja za prečišćavanje vode “Pećina” u Valjevu
do rezervoara “Gajina” u Valjevu, DN 900 dužine 4.120 m. Stepen izgrađenosti
cevovoda je 90%.
Cevovod za transport čiste vode od rezervoara “Gajina” u Valjevu do odvojka u Divcima,
DN 700, dužine 13.369 m. Stepen izgrađenosti cevovoda je 90%.
Cevovod za transport čiste vode od odvojka u Divcima do rezervoara “Oštrikovac” u
Slovcu, DN 600, dužine 4.903 m. Stepen izgrađenosti cevovoda je 80%.
Rezervoari:
 Gajina …………….…V=2.000 m3 (Stepen izgrađenosti rezervoara je 90%)

Oštrikovac ..........….. V= 1.000 m3
16
NEIZGRAĐENI OBJEKTI:


Cevovod za transport čiste vode od odvojka u Divcima do rezervoara “Svetlak”, DN 250,
dužine 5.875 m
Rezervoari:
 Mionica ………………..………V=1.000 m3

Crpna stanica Mionica ……...….Q=40 l/s
17
Javno preduzeće
"KOLUBARA"
VALJEVO
Javno preduzeće za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog
hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara”:

Kontakt adresa: Pop Lukina 6a, 14000 Valjevo

Telefoni: 014 226-567 i 014 221-584

Faks: 014 227-788

E-mail adresa: [email protected]

Web: www.stubo-rovni.rs
Download

Promotivni elaborar - JP "Kolubara" Valjevo