PLAN RADA CIP-CENTRA ZA INTERAKTIVNU PEDAGOGIJU U 2013. GODINI
U 2013. godini CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju kreirade Plan razvoja za period 2013-2015, uz
aktivno učešde zaposlenih, članova udruženja, članova Upravnog odbora i saradnika.
OBLASTI DELOVANJA:
CIP Centar de i dalje delovati u oblastima: Unapređivanje kvaliteta obrazovanja; Unapređivanje
dostupnosti i pravednosti obrazovanja; Obrazovanje za društvenu pravdu i interkulturalnost; Podrška
deci ranog uzrasta i njihovim porodicama; Podizanje kompetencija stručnjaka, roditelja i aktivista
udruženja; Demokratizacija obrazovnih i društvenih procesa.
U 2013. počede realizacija dva projekta namenjena osnaživanju mladih, što predstavlja otvaranje
nove oblasti delovanja. Osnaživanjem srednjoškoloca CIP Centar se bavi od 2004. godine u okviru
projekta Jednake šanse u srednjoškolskom obrazovanju koji je bio usmeren na razvijanje modela
inkluzije romskih učenika u srednjim stručnim školama i njihovo osnaživanje.
POSLOVANJE: Aktivnosti de biti podržane preko grantova za projekte, kotizacija za seminare i stručne
skupove, i honorara za ekspertske usluge. Razvide se procedure za organizaciju seminara za pojedince
(do sada su organizovani samo za grupe), kao i procedure za aktivnije učešde trenera i saradnika u
organizaciji seminara i stručnih skupova za koje bi učesnici pladali kotizaciju.
SARADNJA - Nastavide se uspostavljena saradnja sa donatorima, međunarodnim organizacijama,
državnim ustanovama i nevladinim organizacijama.
PROJEKTI
Nastavide se sprovođenje projekata: Snažni od početka - Dajmo im krila: Romska deca, porodice i
zajednica - Unapređivanje kudnog okruženja za učenje, roditeljskih veština i znanja; I roditelji se
pitaju; Građansko društvo za inkluzivo obrazovanje – obrazovanje po meri dece; Vrtidi bez granica –
više mogudnosti za učenje i razvoj dece ranog uzrasta; Jednake šanse u srednjoškolskom obrazovanju;
Istraživanje Obrazovna, zdravstvena i socijalna podrška deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom analiza novog koncepta i njegove primene u tri sredine; Karika koja nedostaje - Razvijanje
mehanizama podrške uspešnoj tranziciji dece sa smetnjama u razvoju u redovnom sistemu
obrazovanja.
Započede implementacija projekata: Školice života - zajedno za detinjstvo i Podrška mladim Romima
na putu od obrazovanja ka osamostaljivanju i zapošljavanju.
Očekuje se: početak druge faze projekta Građansko društvo za inkluzivo obrazovanje – obrazovanje
po meri dece i početak projekta Mreža mladih za inkluzivno obrazovanje.
Aplicirade se za nove projekte: Organizacije osoba sa invaliditetom kao akteri promene - osnaživanje
NGO za podršku inkluzivnom obrazovanju, Ambasada Finske; Produkcija edukativnog materijala o
aktivizmu srednjoškolaca, OEBS; Krugovi prijatelja - podrška inkluzivnom obrazovanju dece sa
smetnjama u razvoju, OSF; Jačanje kompetencija stručnjaka i roditelja za kvalitetnije i pravednije
obrazovanje i vaspitanje, Gradski Sekretarijat za dečju zaštitu i obrazovanje; Krugovi prijatelja, OSF;
aplicirademo na konkurse Gradskog Sekretarijata za mlade; EU Delegacije za osnaživanje NVO i sl.
RAZVIJANJE RESURSA
Štampane publikacije: izveštaj Obrazovna, zdravstvena i socijalna podrška deci sa smetnjama u
razvoju i invaliditetom - analiza novog koncepta i njegove primene u tri sredine; Priručnik Karika koja
nedostaje - prelazak dece sa teškodama u razvoju i invaliditetom sa jednog na drugi nivo redovnog
obaveznog obrazovanja; Priručnik I roditelji se pitaju.
Brošure: četiri brošure u vezi podsticanja ranog razvoja u okviru inicijative Snažni od početka; četiri
brošure sa objašnjenjima i predlozima za implementaciju edukativnih sadržaja o aktivizmu
srednjoškolaca u Srbiji u promociji i zastupanju njihovih prava u obrazovanju
Filmovi: Film o kreativnim radionicama i akcijama mladih, Jednake šanse u srednjoškolskom
obrazovanju ; Produkcija edukativnog materijala o aktivizmu srednjoškolaca u promociji i zastupanju
prava u obrazovanju: dokumentarni film 30 min, 24 video klipa po dva minuta, 12-24 slajd šou, četiri
petominutna video zapisa.
Moduli obuke:
Na osnovu analize potreba prakse i zahtevima projekata koje CIP Centar realizuje u narednom
periodu, predade se za akreditaciju Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja više modula
obuke za školske 2014-2015 i 2015-2016 godine svi moduli koji su sada akreditovani, kao i novi modul
Trening mentora za razvijanje i sprovođenje različitih programa predškolskog vaspitanja i
obrazovanja za decu uzrasta 3-5 godina. Orijentacija de biti na akreditaciji više jednodnevnih modula
obuke za neke teme, jer zbog nedostatka materijalnih sredstava sve je manja mogudnost ustanova da
finansiraju višednevne obuke.
KAMPANJA: Akcija PRIPADAM u okviru regionalne Kampanje Promena počinje u meni.
PODRŠKA RADU LOKALNIH TIMOVA
 Saveti roditelja opština i gradova u 11 sredina, inicijativa I Roditelji se pitaju
 Javni Forumi za jednake šanse i Lokalni interresorni timovi u šest gradova, projekat Jednake
šanse u srednjoškolskom obrazovanju
PROMOCIJA I PREZENTACIJA odvijade se na stručnim skupovima, preko vebsajtova, u stručnim
časopisima i u medijima
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH odvijade se u skladu sa planom koji de biti sačinjen.
WEBSAJTOVI: nastavide se kontinuirani rad na
www.inkluzija.org
razvijanju sajtova: www.cipcentar.org i
UNAPREĐIVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA
Prioriteti:
AKTIVNOSTI
TRAJANJE
MESTO
SARADNJA
AKTIVNOSTI I PRODUKTI
FINANSIJER
Promocija KpK programa i ISSA
principa kvalitetne obrazovne
prakse
2013
Srbija
Predškolske ustanove i
osnovne škole
Treninzi u okviru projekata; Donatori
Aplikacija za projekat baziran
na obukama
Osnaživanje KpK vaspitača i
nastavnika
2013
BiH, Srbija
Predškolske ustanove i
osnovne škole
Regionalna Konferencija u
Sarajevu
Predškolske
ustanove i
osnovne škole ,
CIP Centar
UNAPREĐIVANJE DOSTUPNOSTI OBRAZOVANJA
PROJEKTI
TRAJANJE
MESTO
SARADNJA
AKTIVNOSTI I PRODUKTI
FINANSIJER
Zastupanje inkluzivnog obrazovanja
Akcija PRIPADAM u okviru regionalne Kampanje Promena počinje u meni: konkurs za fotografije kojima se pokazuje kako inkluzija, uvažavanje različitosti i
jednaka prava za svako dete izgledaju u svakodnevnim aktivnostima, kako ih sprovode deca, odrasli, ustanove, profesionalci i celokupna zajednica.
Kontinuirani rad na sajtu www.inkluzija.org
Inkluzija dece i mladih sa smetnjama u razvoju
Istraživanje Obrazovna, zdravstvena i
socijalna podrška deci sa smetnjama u
razvoju i invaliditetom - analiza novog
koncepta i njegove primene u tri sredine
2011 - 2013
Kreiranje finalnog izveštaja;
Publikovanje izveštaja na srpskom
jeziku; Prezentovanje na nacionalnom
skupu i putem vebsajta
Open Society
Foundations, UK
Karika koja nedostaje - Razvijanje
2011 – 2013 Subotica, Vranje,
mehanizama podrške uspešnoj tranziciji
Smederevo
dece sa smetnjama u razvoju u redovnom
sistemu obrazovanja
Predškolske
Kreiranje preporuka za tranziciju;
ustanove i osnovne Kreiranje Priručnika za tranziciju dece;
škole
Obuka za Korak po Korak program;
Konferencija
Open Society
Foundations, UK
Građansko društvo za inkluzivo
2013 - 2014
obrazovanje – obrazovanje po meri dece
CIP Centar radi u
Beogradu,
partnerske NVO u
Nišu, Vranju i
Užicu
Društvo za razvoj
dece i mladih –
Otvoreni klub,
Nexus, Užički
Centar za prava
deteta
Pradenje inkluzivne prakse u vrtidima i
školama, preporuke za unapređivanje,
promocija inkluzivne dobre prakse,
osnaživanje za prilagođavanje i
kreiranje potrebnih didaktičkih
sredstava
Ambasade
Kraljevine
Norveške
Organizacije osoba sa invaliditetom kao
akteri promene - osnaživanje NGO za
podršku inkluzivnom obrazovanju,
Ambasada Finske u Beogradu
Pet do deset
gradova
Pet mreža i 10 NVO Razvijanje modela; Uspostavljanje
osoba sa
saradnje; Osnaživanje putem obuka;
invaliditetom
Aktivnosti u lokalnoj sredini; Stručni
skupovi; Razvijanje resursa; Povedanje
dostupnosti postojedih resursa
Ambasada
Finske u
Beogradu
2013 - 2014
Inkluzija dece i mladih iz romske nacionalne manjine
Jednake šanse u srednjoškolskom
obrazovanju
2011 - 2013
Produkcija obrazovnog paketa o
2013
participacipaciji mladih u okviru projekta
Jednake šanse u srednjoškolskom
obrazovanju
Niš, Kragujevac,
NVO; osnovne i
Novi Sad,
srednje škole;
Subotica,
lokalne samouprave
Leskovac, Kruševac
Razvijanje modela JŠ; Osnaživanje
škola; Mini projekti; Konferencija;
Završni izveštaj i kreiranje resursa;
Javni forumi i Podrška radu lokalnih
timova
Fondacija za
otvoreno
društvo, Srbija,
PCF, ACCD
Niš, Kragujevac,
NVO; osnovne i
Produkcija obrazovnog paketa: filmovi, OEBS
Novi Sad,
srednje škole;
brošure, klipovi...
Subotica,
lokalne samouprave
Leskovac, Kruševac
OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVENU PRAVDU I INTERKULTURALNOST
PROJEKTI
Obrazovanje za društvenu
pravdu onlajn kurs
TRAJANJE
2013
MESTO
u zemlji i u okviru
ISSA
SARADNJA
ISSA, OSF i UNESCO
AKTIVNOSTI I PRODUKTI
FINANSIJER
Ušešde u kreiranju kursa ; Prevođenje na UNESCO
srpski; Pilotiranje u radu sa vaspitačima
koji rade sa romskom decom u Srbiji i
regionu; Akreditacija
PROGRAMI ZA DECU RANOG UZRASTA I NJIHOVE PORODICE
PROJEKTI
TRAJANJE
MESTO
2011 - 2015
Kragujevac,
Subotica, Niš,
Beograd
Romske NVO, lokalne
samouprave, predškolske
ustanove, centri za
socijalni rad, domovi
zdravlja, ministarstva
Primena programa za decu i
roditelje; Osnaživanje romskih
NVO i stručnjaka; Uspostavljanje
saradnje u lokalu
Open Society
Foundations,
UK
Vrtidi bez granica –više mogudnosti za 2011 - 2013
učenje i razvoj dece ranog uzrasta
Kladovo,
Smederevo, Bor,
Zaječar, Novi Pazar,
Sjenica, Loznica,
Prokuplje,
Aleksinac, Vranje
lokalne samouprave,
predškolske ustanove,
Ministarstvo prosvete,
nauke i tehnološkog
razvoja
Razvijanje i primena modela
diversifikovanih predškolskih
programa; Prikupljanje video i
druge dokumentacije; Kreiranje
resursa; Konferencija
UNICEF, IKEA
Školice života - zajedno za detinjstvo
Kraljevo, Ljig, Knid,
Raška
Fondacija "Novak Đokovid" Analiza potreba, Prezentacija,
, lokalne samouprave,
Uspostavljanje saradnje,
predškolske ustanove
Adaptacija i opremanje prostora i
terena, Obuke, Razvijanje modela
programa prilagodjenih potrebama
lokalne zajednice
Snažni od početka - Dajmo im krila:
Romska deca, porodice i zajednica Unapređivanje kudnog okruženja za
učenje, roditeljskih veština i znanja
2013 - 2014
SARADNJA
AKTIVNOSTI I PRODUKTI
FINANSIJER
Fondacija
"Novak
Đokovid",
lokalne
samouprave
PODRŠKA MLADIMA ZA SAMOZASTUPANJE I AKTIVNO GRAĐANSTVO
PROJEKTI
TRAJANJE
MESTO
SARADNJA
AKTIVNOSTI I PRODUKTI
FINANSIJER
Podrška mladim Romima na putu od
obrazovanja ka osamostaljivanju i
zapošljavanju
2012 - 2015
Opštine: Palilula i
Zvezdara u
Beogradu
Save the Children, lokalne
samouprave, kancelarije za
mlade, romske NVO,
srednje škole, lideri u
zajednicama, lokalni
koordinatori za romska
pitanja
Izgradnja kapaciteta mladih za
kritičko sagledavanje pojava i
problema sa kojima se suočavaju;
Edukacija mladih za sprovođenje
participativno-akcionog istraživanja;
Realizacija istraživanja; Izrada
finalnog izveštaja u formi
publikacije; Promocija nalaza
istraživanja
FrançoisXavier
Bagnoud (FXB)
Center for
Health &
Human Rights,
Univerziteta
Harvard,
Fondacija za
otvoreno
društvo, Srbija
Mreža mladih za inkluzivno
obrazovanje
2013 - 2014
Beograd
Nosilac Društvo za razvoj
dece i mladih Otvoreni
klub, partneri NEXUS i
UCPD
Unapređivanje kapaciteta i
stvaranje mreže mladih saradnika i
volontera iz partnerskih NVO za
unapređivanje inkluzivnog
obrazovanja
EIDHR
DEMOKRATIZACIJA OBRAZOVNIH I DRUŠTVENIH PROCESA
PROJEKTI
TRAJANJE
MESTO
I roditelji se pitaju
2011 - 2013
Opštine - Savski venac,
Zvezdara, Vračar,
Obrenovac, Stari Grad,
Zemun i Požega. Gradovi:
Užice, Vranje, Niš,
Kragujevac,Zaječar
Osnaživanje kadra
Centra za integraciju
mladih
2013
Beograd
SARADNJA
AKTIVNOSTI I PRODUKTI
FINANSIJER
Fondacija za otvoreno društvo,
Srbija, MPNTR , LSU, Užički
centar za prava deteta, Nexus,
Dečja radost, Roditelj, Beograd,
Roditelj, Kragujevac, Društvo za
razvoj dece i mladih – Otvoreni
klub, Saveti roditelja i zaposleni
u predškolskim ustanovama,
osnovnim i srednjim školama
Osnaživanje roditelja; Zvanično osnivanje
Saveta roditelja opština/gradova; Početak
omplementacija projekta u Nišu;
Formiranje radne grupe za unapređivanje
saradnje obrazovnih ustanova i roditelja;
Kreiranje priručnika o participaciji
roditelja; Kreiranje CD sa sadržajima
postavljenim na sajtu; Promotivni skup
na nacionalnom nivou
Fondacija za
otvoreno
društvo,
Srbija
Centar za integraciju mladih
Mentorska podrška saradnicima u
Antitrafiking projektu
Centar za
integraciju
mladih
PODIZANJE KOMPETENCIJA STRUČNJAKA, RODITELJA I AKTIVISTA UDRUŽENJA
SEMINARI
Tržišni - planira se realizacija 20 seminara.
Projektni - planira se realizacija 45 seminara.
 Počni od početka – početak je važan – podrška ranom rastu, razvoju i učenju (8), projekti Školice života i Snažni od početka
 Ni crno ni belo – program za rad sa decom i mladima - obrazovanje za prevazilaženje predrasuda, razvoj tolerancije i negovanje interkulturalnosti
(8), projekti Školice života i Snažni od početka
 Izgradnja odeljenske zajednice uspostavljanjem pravila i samodiscipline (3), projekat Jednake šanse u srednjoškolskom obrazovanju
 KORAK PO KORAK – kvalitetnom obrazovnom praksom ka društvu znanja (6), projekti Školice života i Vrtidi bez granica
 Trening/mentoring mentora, projekat Školice života
 Trening facilitatora, projekat Snažni od početka (2)
 Pričanje priča, projekat Snažni od početka
 Osnaživanje stručnjaka u obrazovnom, zdravstvenom i sistemu sociajlne zaštite za programe za decu i porodice (12), projekat Snažni od početka
 Romski jezik - komponenta programa za decu ranog uzrasta, projekat Snažni od početka
STRUČNI SKUPOVI
Predade se i akreditacije za stručne skupove u 2013. godini planirane u okviru projekata:
 Konferencija Karika koja nedostaje - Razvijanje mehanizama podrške uspešnoj tranziciji dece sa smetnjama u razvoju u redovnom sistemu obrazovanja
 Prezentacija publikacije o istraživanju Obrazovna, zdravstvena i socijalna podrška deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom - analiza novog koncepta i
njegove primene u tri sredine
 Konferencija Jednake šanse u srednjoškolskom obrazovanju - prezentovanje ostvarenih rezultata trogodišnjeg ciklusa, promocija i zagovaranje primene
Modela Minimalne pedagoške intervencije
 Prezentacija ostvarenih rezultata i diseminacija iskustava projekata Vrtidi bez granica, UNICEF i IMPRES projekta
Download

2013 - Centar za interaktivnu pedagogiju