MINI - KATALOG
d.o.o. ORMCO TEAM, Balkanska 34, 37000 Kru{evac, Srbija
Breketi i tube za Damon sistem
strana 2 i 3
Lukovi za Damon sistem
strana 4 i 5
Instrumenti za Damon sistem
strana 6
Adhezivi
strana 7
Ice inspire - estetski breketi
strana 8
Mini 2000 - Orthos - Titanium Orthos
strana 9
Stb - lingvalni breketi
strana 10
Titanijumske tube - ACC tube - Prstenovi
Kraj terapije
Pre terapije
strana 11
Lukovi - poredjenje krutosti lukova
strana 12
Lukovi
strana 13
Elastièni program
strana 14
Pomoãna sredstva
strana 15
Za vreme terapije
Advansync - korektor II klase
strana 16
Vector TAS
strana 17
2
3
BREKETI I TUBE ZA DAMON SYSTEM
BREKETI I TUBE ZA DAMON SYSTEM
Damon Q
Damon Clear
•Manji u svim dimenzijama
•Mogu da se recikliraju peskarenjem
•Vertikalni slot za kukice
•Pomoćni slot za auksilarni luk
• Vođice za pozicioniranje
Otvaranje breketa
Ubaciti instrument za otvaranje (866-4016) u usek
i okrenuti ga za 900. SpinTek otvaranje - eliminiše
mogućnost otpadanja breketa.
Zatvaranje breketa
Prstima ili drugom stranom instrumenta, koja je ujedno
i Cool Tool - ubacuje luk u slot.
Pozicioneri u breketu
Pozicioneri u breketu su za jednokratnu
upotrebu – breketi se isporučuju sa
njima, radi lakšeg pozicioniranja.
SpinTek™ Otvaranje
Zatvaranje
Zelena: Low Torque
Plava: Standard Torque
Crvena: Super Torque
Providni
•Potpuno estetski pasivni samoligirajući
breket
•PCA - polikristalni alumin omogućava
stabilnost boje breketa
•Otvaranje kao Damon Q - istim
instrumentom (866-4016)
Anatomska baza breketa
•Baza svakog breketa je anatomski
dizajnirana po zubu na koji se postavlja.
•Retencija je dobijena laserskom obradom
baze
Pozicioneri za postavljanje breketa
•Plastični pozicioneri za jednokratnu
upotrebu se nalaze u svakom breketu
DAMON SYSTEM breketi u pojedinacnim setovim, sa prikazanim preskripcijama.
3 2 1
3 2 1
90°
LAKO se otvara
LAKO se zatvara
Instrument za otvaranje i zatvaranje Damon Q i Damon Clear breketa (866-4016)
Pozicioneri
za postavljanje breketa
3 2 1
3 2 1
1 2 3 MALOKLUZIJA
1 2 3 II1 klasa
3 2 1
3 2 1
1 2 3 MALOKLUZIJA
1 2 3 II2 klasa
3 2 1
3 2 1
1 2 3 MALOKLUZIJA
1 2 3 III klasa
Izbor odgovarajućeg torka je važan za uspeh terapije i sprečavanje recidiva. Ukoliko u
planu terapije indikujete intermaksilarne gumice, obratite pažnju na preporuku u tabeli
za odabir torka.
GORNJA VILICA
Samoligirajuće
Titanijumske tube
otvaraju se na isti način
kao Damon Q - istim
instrumentom
(866-4016)
Anatomska baza breketa
DONJA VILICA
Spin Tek
otvaranje- zatvaranje
1 2 3 MALOKLUZIJA
1 2 3 I klasa
U1 - Centralni sekutić
Damon Q
Damon CLEAR
Standard: 150 Trq • I Klasa, dobra pozicija
• Gumice II klase • 95% ekstrakcionih sl.
High: 220 Trq
Low: 20 Trq
• D-Gainer • Izražena III klasa • Izražena teskoba • Potrebno uspravljanje zuba
U2 - Lateralni sekutić
Damon Q
Damon CLEAR
Standard: 60 Trq
High: 130 Trq
Low: -50 Trq
• I Klasa, dobra pozicija
• Gumice II Klase • 95% ekstrakcionih sl.
• D-Gainer • Izražena III klasa • Izražena teskoba • Potrebno uspravljanje zuba
U3 - Kaninus
Damon Q
Damon CLEAR
Standard: 70 Trq
High: 110 Trq
• Labialno inklinirani zubi
• 80 % neekstrakcionih sl. • Ekstrakcije • Potebno uspravljanje zuba
L1&2 - Donji incizivi
Damon Q
Damon CLEAR
Standard: -30 Trq
Low: -110 Trq
• I Klasa, dobra pozicija • 95% ekstrakcionih sl. • Lingvalno inklinirani
• Izražena teskoba • D-Gainer • Gumice II klase • Korektor II klase
• Potrebno uspravljanje zuba
L3 - Donji kaninus
Damon Q
Damon CLEAR
Standard: 70 Trq
High: 70 Trq
L4 – Donji I premolar
Damon
Damon CLEAR
Standard:-120 Trq • Svi I premolari • Izražen lingvalni tork 2 premolara
• Labijalno inklinirani
• 80% neekstrakcionih sl. • Ekstrakcije • Potrebno uspravljanje zuba
UOBI^AJEN REDOSLED
MAKSILA
MANDIBULA
REDOSLED LUKOVA KOD TESKOBE
MAKSILA
DUBOKI [email protected]
.016 CuNiTi
Druge `ice ako je potrebna ve}a sila
za nivelaciju.
.014 CuNiTi
Nivelacija i razvoj oblika zubnih lukova.
.014 CuNiTi
Nivelacija i razvoj oblika zubnih lukova.
.016 CuNiTi
Drugi luk u koliko
je potrebna dodatna
sila za nivelaciju
.014 CuNiTi
Nivelacija i razvoj
zubnog niza.
(.013 CuNiTi)
Za ekstremnu
teskobu.
MANDIBULA
.016 CuNiTi
Drugi luk u koliko
je potrebna dodatna
sila za nivelaciju
.014 CuNiTi
Nivelacija, razvoj oblika zubnog luka.
MAKSILA
.014 CuNiTi
Nivelacija, razvoj
oblika zubnog luka.
(.013 CuNiTi)
Za ekstremnu
teskobu.
.014 CuNiTi
Nivelacija, razvoj oblika zubnog luka.
.014 x .025 CuNiTi
Obi~no drugi luk
.016 x .025 CuNiTi
Upotrebiti kod dobro
oformljenih zubnih lukova
.014 x .025 CuNiTi
Obi~no drugi luk
.016 x .025 CuNiTi
Samo kod dobro razvijenih zubnih nizova
.014 x .025 CuNiTi
Obi~no drugi luk
.016 x .025 CuNiTi
Samo kod dobro formiranih zubnih nizova
.014 x .025 CuNiTi
Obi~no drugi luk
.016 x .025 CuNiTi
Samo kod dobro formiranih zubnih nizova
.014 x .025 CuNiTi
Obi~no drugi luk
.016 x .025 CuNiTi
Samo kod dobro formiranih zubnih nizova
.018 x .025 CuNiTi
Nakon lukova sa
[peovom krivom,
nastavlja razvoj
zubnog niza.
.016 x .025 CuNiTi
Upotreba samo kod dobro razvijenih nizova.
Ne sme stajati du`e od 8 nedelja!
Najbolje ga koristiti posle .016x.025 CuNiTi
.018 x .025 CuNiTi
.017 x .025 luk s ugra|enim torkom
i reverzibilnom krivom
Klasa II - 2.
.017 x .025 luk s ugra|enim torkom
i reverzibilnom krivom
Klasa II - 1. Samo intruzija.
.017 x .025 luk s ugra|enim torkom
i reverzibilnom krivom
Klasa II - 2.
Ne sme stajati du`e od 8 nedelja!
Najbolje ga koristiti posle .016x.025 CuNiTi
.018 x .025 CuNiTi
Ne sme stajati du`e od 8 nedelja!
Najbolje ga koristiti posle .016x.025 CuNiTi
.018 x .025 CuNiTi
Ne sme stajati du`e od 8 nedelja!
Najbolje ga koristiti posle .016x.025 CuNiTi
.018 x .025 CuNiTi
Ako je potrebno dodati tork i doraditi okluziju
Kao i gore i kada se koriste gumice za klasu II, kada biramo
visoki tork za gornje sekuti}e i niski tork za donje sekuti}e.
.019 x .025 POSTED SS
Kada `elimo da luk slobodnije "ple{e" u slotu. Kada su prihvatljivi svi torkovi.
Za klasu I i II ili kod slu~ajeva s tendencijom otvorenog zagri`aja u frontu.
.016 x .025 POSTED SS
Kod potrebe za vi{e torka.
.019 x .025 TMA @ICA NISKOG TRENJA
^uva zubni niz tokom antro-posteriorne korekcije i zatvaranja.
Uvek zavr{avajte gornji zubni niz sa .019x.025 lukom
.019 x .025 POSTED SS
Kod potrebe za vi{e torka ili detaljnijeg povezivanja.
.019 x .025 TMA @ICA NISKOG TRENJA
Kao i gore kada postavljamo ekstenzivne gumice klase II ili kod visokog torka
gornjih i niskog torka donjih sekuti}a.
.019 x .025 POSTED SS
Kada `elimo da luk slobodnije "ple{e" u slotu. Kada su prihvatljivi svi torkovi.
Za klasu I i II ili u slu~aju tendencije ka anteriornom otvorenom zagri`aju.
.016 x .025 POSTED SS
Kada `elimo posti}i ja~i tork.
.019 x .025 luk NISKOG TRENJA
^uva zubni luk za vreme korekcije i zatvaranja antro-posteriorne zone.
Uvek zavr{avajte gornji zubni niz sa .019x.025 lukom
.019 x .025 POSTED SS
Kada `elimo izra`eniji tork.
.019 x .025 TMA NISKOG TRENJA
Kao i gore i kada koristimo gumice za klasu II ili je potreban ve}i tork
na gornjim sekuti}ima te nizak tork na donjim sekuti}ima.
.019 x .025 POSTED SS
Kada `elimo da lukovi slobodnije "ple{u" u slotu i kada ste zadovoljni
torkovima. Preporu~eno kod I ili II klase ili kod tedndencije anteriorno
otvorenog zagri`aja.
.016 x .025 POSTED SS lukovi
.019 x .025 luk NISKOG TRENJA
Kada je potreban dodatni tork jer se luk
mo`e torkvirati
Antro - posteriorne korekcije i zatvaranja me|uprostora.
Uvek zavr{avajte gornji zubni niz sa .019x.025 lukom
.019 x .025 POSTED SS luk (~eli~ni) ~uva zubni luk tokom
.018 x .025 Low Friction TMA
Ne sme stajati du`e od 8 nedelja!
Najbolje ga koristiti posle .016x.025 CuNiTi
.018 x .025 CuNiTi
Zavr{ni lukovi.
TMA i ^eli~na `ica.
Bakar - Nikl - Titan
~etvrtasti lukovi visoke tehnologije
Bakar - Nikl - Titan
okrugli lukovi visoke tehnologije
.014 x .025 CuNiTi
Obi~no drugi luk
Zavr{na faza
Radna faza
Inicijalna faza
DAMON SISTEM - UOBIČAJEN REDOSLED LUKOVA (moguće varijacije u zavisnosti od malokuzije)
4
5
3
LUKOVI ZA DAMON SYSTEM
LUKOVI ZA DAMON SYSTEM
Lukovi koji se koriste u Damon sistemu su
Cu NiTi, TMA i veoma retko čelični lukovi.
MANDIBULA
CuNiTi su termomemorični lukovi i imaju po 2 stopera. Dezinfikovani su
zbog vaše i pacijentove sigurnosti. Pakovani su u pojedinačnim kesicama i
ima ih po 10 u kutiji. Imaju ulogu u nivelaciji, derotaciji, razvoju lukova,
kontrole torka, intermaksilarne gumice indikovane od najtanjih lukova, kao i
postavljanje NiTi federa.
Postoje u opciji Speove krive, Speove krive sa dodatim torkom od 20
stepeni, ravnog luka sa torkom od 20 stepeni u frontu.
DAMON LUKOVI
Čelični lukovi postoje sa opcijom
zalotovanih kukica (posted lukovi)
koje služe za intermaksilarne gumice.
TMA lukovi imaju osobine nitinola
a mogu se savijati kao čelik. Zbog blagih
kontinuiranih sila koje emituju koriste se
kao radni i završni lukovi.
Aktivacije omči ili Speove krive
rade se na 8 nedelja.
ADHEZIVI
6
INSTRUMENTI ZA DAMON SYSTEM
Enlight LC unidose kit
- 60 ampula (12gr)
- Orto Solo
- kiselina,
- pištolj
Enlight LC single kit
- 4 šprica po 4gr
- Orto Solo
- kiselina,
- spatulice
Damon deboding Instrument
Svaki breket distalno ima vertikalni slot za ubacivanje kukice.
Drop -in Hooks kukice za brekete
Procedura bondiranja kao breket.
Sistem 1+ refill (1 {pric 2.5 gr) - samovezuju}i adheziv
NiTi feder za zatvaranje prostora
OSTALA SREDSTVA ZA DAMON SYSTEM
Kukice se postave na odgovarajuće mesto na luku
i stegnu ravnim kleštima.
Bite Turbos
INSTRUMENTI ZA DAMON SYSTEM
740-0199
Enlight LC unidose kit (60 ampula, Orto Solo, kiselina, pištolj)
740-0178
Enlight LC unidose refill (20 ampula)
740-0198
Enlight LC syringe kit (4 šprica, Orto Solo, kiselina)
740-0195
Enlight LC syringe refill (1 špric)
Orto Solo (5 ml)
866-4003
Cool tool ( instrum. za ubacivanje luka u slot )
740-0271
866-4016
Spin Tek Opening instrument Damon Q
740-0012
Porcelan prajmer
866-4008
Damon deboding Instrument
740-0107
Sistem 1+ kit (2 tube 2.5gr adheziva, 12 ml aktivatora, kiselina) - samovezujuãi
866-4014
Spin Tek Opening Instrument
740-0108
Sistem 1+ refill (1 špric 2.5 gr) - samovezujuãi adheziv
866-4016
Spin Tek Opening/Closing Instrument
740-0101
Sistem 1+ aktivator 5 ml
866-4018
Damon Q Debond/Repositioning Instr.
740-0150
Eching gel kit (2 šprica kiseline i pribor)
866-4019
Damon Clear deboding Instrument
740-0294
Optiband ultra set (10 špriceva) - za prstenove i block-out
Èejn II generacije (otvoreni i zatvoreni ,4 m , 8 nedelja aktivan)
707-1015
Demi Ortho Curing Light
704-900
Kukice za lukove ( Crimpable ball hooks , 50 u pak.)
623-0252
Stoperi za luk ( 40 u pakovanju)
NiTi otvoreni feder ( spulna ili fiola )
Kukice za luk
NiTi zatvoreni feder (6 , 9 ,12 ,15 mm po 10 kom )
701-0262
Alexander pozicioner
Damon work-book
762-4937
Damon video za pacijente
717-0114
Damon Q Consultation Typodont
717-0124
Damon Q Consultation Model
242-0114
DQ Drop-in Hooks
803-0179
.022 Breket pozicioner
350-0000
Bite Turbos
803-0178
.018 Breket pozicioner
637-0022
Damon TieBack Modules
Alexander pozicioner
Porcelan prajmer - za bondiranje
breketa na keramičke krunice.
Postupak:
1. 90 sec kiselina I porcelan prajmer
zajedno na željenoj površini
2. 15 sec ispiranje
3. posušiti I površinu premazati bondom.
Porcelan prajmer
7
3
8
MINI 2000 ™
ICE ™
ESTETSKI breketi
cirkonijum (safir-staklo)
patentiran proizvod
zaobljene, glatke ivice
za maksimalan komfor
pravi twin breket
sa naglašenim
delom
ispod krilaca
za lakše ligiranje
slot maksimalno
čvst i gladak
(minimalno trenje
i maksimalna
kontrola)
Anatomski oblikovana baza breketa omogućava precizno pozicioniranje. Krilca breketa zaobljena sa
dovoljno prostora za postavljanje ligatura. Tačka postavljena gingivo-distalno za lakšu orijentaciju
breketa.
Moguća varijanta sa kukicama na svim gornjim i donjim premolarima.
Moguća varijanta sa gingivalnim ofsetom - na donjim premolarima, napravljena je veća baza, što je
povećalo retencionu površinu a sama krilca su spuštena gingivalnije pa nema interokluzalnih smetnji.
Breketi frontalnih zuba u dve preskripcije - high i low tork.
Rot.
retencija baze
pomoću cirkonijumskih
kuglica (patent)
maksimalna
čvrstoća krilaca
Mandibular
Anterior
Cuspid
Cuspid - sa kukicom
1st Bicuspid
1st Bicuspid - sa kukicom
2nd Bicuspid
2nd Bicuspid - sa kukicom
Tork
+14°
+5°
0°
Twin
303-0131
303-0130
Central
+22°
+5°
0°
Twin
303-0141
303-0140
Lateral
+7°
+8°
0°
Twin
303-0251
303-0250
Lateral
+14°
+8°
0°
Twin
303-0261
303-0260
Cuspid - Hook
0°
+10°
0°
Twin
303-1331
303-1330
Cuspid - Hook
+7°
+10°
0°
Twin
303-1341
303-1340
Cuspid
. . . estetika
Ice inspire breketi su kristalno providni i odgovaraju svakoj
boji zuba. Pošto su napravljeni od cirkonijuma, ne prebojavaju
se u toku terapije, tako da će ostati neprimetni.
... komfor
Ice inspire breketi su potpuno glatki, zaobljenih ivica i mali.
Zato nemate problema sa održavanjem higijene, ranjavanjem
okolne sluzokože i osećajem stranog tela u ustima. U svetu
96% estetskih breketa koje pacijeti odaberu su Ice inspire
breketi.
. . . dobri rezultati terapije
zbog različitih torkova koji su dostupni (high, low, standard),
možete da dobijete savršene terapijske rezultate. I to sve uz
maksimalnu estetiku!
. . . za decu i odrasle
Nikada nije kasno za osmeh koji ste oduvek želeli! Fiksne
proteze mogu da pomeraju zube u bilo kom uzrastu.
Nošenje kristalno providnih breketa neće smetati vašem
privatnom i poslovnom životu! Ako mogu poznate ličnosti,
zašto ne biste i vi? Ice inspire to radi neprimetno vaša
terapija je naša tajna!
Zub
Maxillary
Central - super
Central - high
Central - standard
Lateral - super
Lateral - high
Lateral - standard
Cuspid - high
Cuspid - standard
Cuspid - low angulation
Cuspid sa kukicom - super
Cuspid sa kukicom - high
Cuspid sa kukicom - standard
Cuspid sa kukicom - low angulation
Bicuspid
Bicuspid - sa kukicom
anatomska baza breketa,
romboidnog oblika
za lakše pozicioniranje
Central
Na bazi ICE breketa se nalaze
loptice cirkonijuma u količini koja
obezbeđuje dobru retenciju ali i
debondiranje breketa bez pucanja
i poteškoća. Jednostavnom
primenom ICE klešta za
debondiranje i povlačenjem
breketa put okluzalni tj. incizalno.
304-0131
304-0130
304-0251
304-0250
304-1331
304-1330
0°
+10°
0°
Twin
303-0331
303-0330
304-0331
304-0330
Bicuspid - Hook
-7°
0°
0°
Twin
303-1511
303-1510
304-1511
304-1510
Bicuspid - Hook
-7°
0°
0°
Twin
303-1511
303-1510
304-1511
304-1510
Bicuspid
-7°
0°
0°
Twin, G/O
303-0515
303-0515
304-0515
304-0515
Anteriors
-1°
0°
0°
Twin
303-0025
303-0025
304-0025
304-0025
Cuspid
-7°
+6°
0°
Twin
304-0433
304-0432
Cuspid - Hook
-7°
+6°
0°
Twin, G/O
303-1433
303-1432
304-1433
304-1432
1st Bicuspid
-11°
0°
0°
Twin
303-0625
303-0625
304-0625
304-0625
1st Bicuspid - Hook
-11°
0°
0°
Twin
303-1613
303-1612
304-1613
304-1612
1 Bicuspid
-11°
0°
0°
Twin
303-0613
303-0612
304-0613
304-0612
2nd Bicuspid
-17°
0°
0°
Twin
303-0723
303-0722
304-0723
304-0722
2nd Bicuspid - Hook
-17°
0°
0°
Twin
303-1723
303-1722
304-1723
304-1722
ORTHOS ™ TITANIUMORTHOS ™
Prebojena površina breketa - lakše pozicioniranje
i identifikacija ispira se vodom po bondiranju.
Ang.
Rot.
Kataloški brojevi
.018 R
.022 L
443-0142
444-0143
443-0140
444-0141
443-0110
444-0111
443-0242
444-0243
443-0240
444-0241
443-0210
444-0211
443-0342
444-0343
443-0310
444-0311
443-0350
444-0351
443-1342
444-1343
443-1340
444-1341
443-1310
444-1311
443-1350
444-1351
443-0510
444-0511
443-1510
444-1511
+22°
+17°
+12°
+14°
+10°
+8°
+7°
-2°
-2°
+7°
+3°
-2°
-2°
-7°
-7°
+5°
+5°
+5°
+8°
+9°
+9°
+10°
+13°
+9°
+10°
+9°
+13°
+9°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
4°
4°
4°
4°
4°
4°
4°
2°
2°
.018 L
443-0143
443-0141
443-0111
443-0243
443-0241
443-0211
443-0343
443-0311
443-0351
443-1343
443-1341
443-1311
443-1351
443-0511
443-1511
.018 L
.018 R
-1°
-11°
-11°
-17°
-17°
-22°
-22°
0°
+7°
+7°
-1°
-1°
-1°
-1°
0°
2°
2°
4°
4°
4°
4°
443-0011
443-0411
443-1411
443-0611
443-1611
443-0711
443-1711
Universal
443-0410
443-1410
443-0610
443-1610
443-0710
443-1710
Pojedinaèni setovi za pacijente - standardna preskripcija
Upper/Lower 5-5, kukica na kuspidu
Upper/Lower 5-5, nema kukica
Upper 5-5/Lower 3-3, kukica na kuspidu
Upper 5-5/Lower 3-3, nema kukica
Upper 5-5, kukica na kuspidu
Upper/Lower 3-3, kukica na kuspidu
Upper/Lower 3-3, nema kukica
Svaki set Ice inspire breketa ide uz klešta za debondiranje
.018
746-4307
746-4306
746-4303
746-4305
746-4301
746-4302
746-4304
.022 L
444-0011
444-0411
444-1411
444-0611
444-1611
444-0711
444-1711
.022 R
444-0142
444-0140
444-0110
444-0242
444-0240
444-0210
444-0342
444-0310
444-0350
444-1342
444-1340
444-1310
444-1350
444-0510
444-1510
.022 R
Universal
444-0410
444-1410
444-0610
444-1610
444-0710
444-1710
.022
746-4407
746-4406
746-4403
746-4405
746-4401
746-4402
746-4404
Titanijumski breketi - od 5 do 5. 85% manje debondiranje breketa. Manji broj kontrola. Povećan
komfor pacijenta. Biokompatibilan materijal.Veliki izbor preskripcija. Anatomski oblikovana baza
breketa. Kompjuterskom analizom ortognatih pacijenata napravljeni breketi i lukovi.
Ovakav dizajn
smeta okluziji
(gornji incizivi
udaraju u donje
brekete) i
dobrom
održavanju
higijene.
Orthos breket
drugi breketi
Orthos breket
drugi breketi
Orthos breketi na donjim bočnim
segmentima imaju manju vrednost
torka, tako da mogu da se
pozicioniraju gingivalnije, a ne po
sredini kliničke krunice zuba
(gingival ofset povezan sa ovim
rešenjem). Time je rešen problem
ometanja okluzije i odpadanje
breketa.
9
3
10
STB ™
TITANIJUMSKE TUBE, ACC TUBE
PRSTENOVI
LINGVALNI breketi
Titanijumske Bukalne Tube
Terapija alajnerima je primamljiva mnogim pacijentima jer je nevidljiva, ali mi znamo da je u
nekim slučajevima potrebno pomeranje zuba koje može da uradi samo fiksni aparat.
Primenom STb sistema ne morate da razmišljate da li pacijent nosii lajner, da li ga je
izgubio, da li ćete postići željene rezultate.
Jednostavnije, preciznije bondiranje molarnih regija
Levkast otvor tube - jednostavnije ubacivanje luka posebno većih promera.
Kapljasti oblik - nema smetnji u okluziji.
Useci za pincetu - mogućnost držanja i pozicioniranja tube kontrapincetom ili običnom pincetom.
Identifikaciona tačka - kao kod Orthos sistema.
Povećana baza tube - jače bondiranje.
Biokompatibilne - ne sadrže nikl.
Absorbuju šok - absorbuju deo okluzalne sile deformišući se privremeno i na taj način
smanjuju mogućnost otpadanja tube
Bolja adhezija - lepak jednostavnije i dublje prodire u mrežicu baze i jače veže tubu za zub.
STb sistem kombinuje 3-D kontrolu, nevidljivost, dobre rezultate
i to ga čini idealnim za vas i vaše pacijente.
Nevidljiv i efikasan!
Komfor pacijenta sa minimalnim uticajem na govor
Blage sile za brže i biološko pomeranje zuba
Jednostavna laboratorijska procedura
Predvidivi rezultati
Type
Torque
Angle
Distal Offset
Part Numbers
First Molar
-10°
0°
+15°
448-2116
448-2016
449-2116
449-2016
First Molar
-10°
0°
+10°
448-1201
448-0201
449-1201
449-0201
First Molar
-18°
0°
+12°
449-1011
449-0011
Second Molar
-10°
0°
+15°
448-2117
448-2017
449-2117
449-2017
Second Molar
-10°
0°
+6°
448-1202
448-0202
449-1202
449-0202
Second Molar
-27°
0°
+6°
448-1203
448-0203
449-1203
449-0203
First Molar
-10°
0°
+0°
448-2126
448-2026
449-2126
449-2026
First Molar
-22°
0°
+°
448-1204
448-0204
449-1204
449-0204
First Molar
-22°
0°
+5°
448-1206
448-0206
449-1206
449-0206
First Molar
-28°
0°
+2°
449-1015
449-0015
Second Molar
-10°
0°
+5°
448-2127
448-2027
449-2127
449-2027
-22°
0°
+5°
448-1205
448-0205
449-1205
449-0205
Upper
Lower
STb bracketi naležu precizno na lingvalne
površine zuba i sam luk je
jako blizu ove površine tako da
ne smeta jeziku.
Smanjen profil i zaobljenost
STb breketa – u poreðenju sa drugim
lingvalnim breketima - smanjuje
nelagodnost u ustima i smetnje pri govoru
M A XILLA RY BRA CKETS
Up p er 3-3 Universal STb Lig ht Ling ual
Up p er 3-3 Universal STb Lig ht Ling ual, wit h ho o k
Up p er/ Lo wer 4& 5 Universal STb Lig ht Ling ual + 11ºT, 0ºA
Up p er/ Lo wer 4& 5 Universal STb Lig ht Ling ual + 11ºT, 0ºA w/ ho o k
Up p er/ Lo wer 4& 5 Universal STb Lig ht Ling ual 0ºT, 0ºA
Up p er/ Lo wer 4& 5 Universal STb Lig ht Ling ual 0ºT, 0ºA w/ ho o k
Up p er Rig ht First M o lar STb Lig ht Ling ual, wit h ho o k
Up p er Left First M o lar STb Lig ht Ling ual , wit h ho o k
Up p er Rig ht Seco nd M o lar STb Lig ht Ling ual, wit h ho o k
Up p er Left Seco nd M o lar STb Lig ht Ling ual, wit h ho o k
M A N D IBULA R BRA CKETS
Lo wer 3-3 Universal STb Lig ht Ling ual
Lo wer 3-3 Universal STb Lig ht Ling ual , wit h ho o k
Lo wer First M o lar Universal STb Lig ht Ling ual , wit h ho o k
Lo wer Seco nd M o lar Universal STb Lig ht Ling ual , wit h ho o k
To r q .
+ 55ºT
+ 55ºT
+ 11ºT
+ 11ºT
0ºT
0ºT
+ 10ºT
+ 10ºT
+ 10ºT
+ 10ºT
To r q .
+ 40ºT
+ 40ºT
0ºT
0ºT
A ng
0ºA
0ºA
0ºA
0ºA
0ºA
0ºA
0ºA
0ºA
0ºA
0ºA
A ng
0ºA
0ºA
0ºA
0ºA
D/ O
0ºA
0ºA
0ºA
0ºA
0ºA
0ºA
5ºA
5ºA
5ºA
5ºA
D/ O
0ºA
0ºA
0ºA
0ºA
Par t N um b er
369-2102
369-3102
369-2400
369-3400
369-2401
369-3401
369-3600
369-3601
369-3700
369-3701
Par t N um b er
369-2110
369-3110
369-3610
369-3710
Accent® Buccal Tubes
Accent tube su čelične. Dizajnirane su kao kapljica i zaobljene kako ne bi iritirale
obraznu slizokožu. Kukica je napravljena da ne iritira gingivu ali i da ne štrči u polje.
Ulaz u tubu je levkast radi lakšeg ubacivanja četvrtastog luka u slot. Imaju distal ofset i
peskarenu bazu. Postupak bondiranja - kao kod breketa. Univerzalne za prve i druge
molare istog kvadranta.
Gornji prvi i drugi molar
Single
-10°
+15°
340-5116
340-4116
342-5115
342-4115
-27°
+5°
340-5232
340-4232
342-5231
342-4231
Donji prvi i drugi molar
Single
Prstenovi
Pojedinačni setovi za pacijente
STb Lig ht Ling ual Ext ract io n Up p er & Lo wer 7-7
STb Lig ht Ling ual Up p er & Lo wer 7-7
STb Lig ht Ling ual Up p ers o nly 7-7
STb Lig ht Ling ual Ext ract io n Up p ers O nly 7-7
STb So cial 6 Up p er 3-3 O nly
STb So cial 6 Up p er & Lo wer 3-3
Par t N um b er
740-0411
740-0412
740-0414
740-0415
740-0416
740-0417
Washbon prstenovi su peskareni sa unutrašnje strane kako bi se bolje držali za zub. Pravljeni su
od medicinskog čelika i aproksimalno su tanji i anatomski oblikovani da ne bi iritirali sluzokožu.
Vestibularno i oralno su pojačani kako bi punktovanje tuba i drugih atečmena bilo čvrsto.
Dostupni su u svim veličinama, sa dodatkom ili bez dodatka za auksilarni luk ili Headgear. Tube koje
se punktuju pripadaju Accent tubama - vidi opis. Oralno moguće punktovati dugmence, krilca...
Moguća kupovina pojedinačno.
Washbon kit za prve molare
Lukovi (po 10 u pakovanju)
Level i ng 1
.013 Co p p er N i-Ti (8.5" St raig ht Leng t h)
.013 Prefo rmed Co p p er N i-Ti (STb So cial 6)
Level i ng 2
.016 N i-Ti-Up p er Size 1
.016 N i-Ti-Up p er Size 2
.016 N i-Ti-Up p er Size 3
.016 N i-Ti-Lo wer Size 1
.016 N i-Ti-Lo wer Size 2
.016 N i-Ti-Lo wer Size 3
D et ai l i ng
.016 TM A
.0175 x .0175 TM A
.017 x .025 TM A
Bond size
Trial
260-1360
205-1950
205-0025
205-0023
205-0021
205-0031
205-0029
205-0027
202-0025
202-0018
202-0020
Do ct o rs ut ilizing STb So cial 6 will o nly o rd er t he hig hlig ht ed p ro d u
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
Introductory 2 2 2 2 2 2 4 4 6
6
6
8
6
4
4
2
2
2
200
Professional
2 2 4 4 6 6 8 8 10 14 14 16 20 20 24 24 26 26 24 24 20 20 18 14 12 10
8
6
4
2
2
2
400
Master
4 4 6 6 10 10 12 18 24 28 32 34 40 44 48 50 50 50 50 50 44 40 36 26 24 20 14 10
4
4
4
4
800
6
8
8
8
10 10 10 10
8
8
8
8
8
6
100
6
Refill
10 10 10 10 12 12 12 10 10 10
Total
bands
100
6
Washbon kit za druge molare
Bond size
Trial
97 98 99 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
Introductory 2 2 2 2 2 2 4 4 6
6
8
6
4
4
2
2
2
200
Professional
2 2 4 4 6 6 8 8 10 14 14 16 20 20 24 24 26 26 24 24 20 20 18 14 12 10
8
6
4
2
2
2
400
Master
4 4 6 6 10 10 12 18 24 28 32 34 40 44 48 50 50 50 50 50 44 40 36 26 24 20 14 10
4
4
4
4
800
6
10 10 10 10 12 12 12 10 10 10
8
8
8
10 10 10 10
8
8
8
8
6
8
6
100
6
Refill
6
Total
bands
100
11
3
12
LUKOVI
LUKOVI
Poreðenje krutosti lukova
POCETNA FAZA
U tabeli su prikazane sile koje koristimo pri primeni lukova istih promera razlièitih materijala.
Što su sile blaže (prikazano kraãim linijama) manja je moguãnost ošteãenja zuba i tkiva.
COPPER NI-TI - Optimalna sila za biološko pomeranje zuba
Jednostavno ligiranje i kod izraženih nepravilnosti.
Èetvrtasti lukovi za kontrolu torka, mogu se koristiti u poèetnim fazama terapije.
27° C Copper Ni-Ti ®
Broad arch
.014
.016
.018
.016x.022
.017x.025
.019x.025
Upper Small
205-0040
205-0044
205-0048
210-0902
210-0903
210-0905
Upper Large
205-0041
205-0045
205-0049
210-0912
210-0913
210-0915
Lower Small
205-0042
205-0046
205-0050
211-0902
211-0903
211-0905
Lower Large
205-0043
205-0047
205-0051
211-0912
211-0913
211-0915
Orthos Arch
.018
Upper Small
219-0204
Upper Large
219-0404
Lower Small
219-0104
Lower Large
219-0304
35° C Copper Ni-Ti ®
Broad arch
.016
.018
.017x.017
.020x.020
.016x.022
.017x.025
.019x.025
.021x.025
Upper Small
205-0064
205-0068
210-0921
210-0927
210-0922
210-0923
210-0925
210-0926
Upper Large
205-0065
205-0069
210-0931
210-0937
210-0932
210-0933
210-0935
210-0936
Lower Small
205-0066
205-0070
211-0921
211-0927
211-0922
211-0923
211-0925
211-0926
Lower Large
205-0067
205-0071
211-0921
211-0927
211-0932
211-0933
211-0935
211-0936
Orthos Arch
.016
.016
.017x.017
.020x.020
.016x.022
.017x.025
.019x.025
.021x.025
Upper Small
219-4203
219-4204
219-4209
219-4211
219-4208
219-4210
219-4212
219-4213
Upper Large
219-4403
219-4404
219-4409
219-4411
219-4408
219-4410
219-4412
219-4413
Lower Small
219-4103
219-4104
219-4109
219-4111
219-4108
219-4110
219-4112
219-4113
Lower Large
219-4303
219-4304
219-4309
219-4311
219-4308
219-4310
219-4312
219-4313
RADNA I ZAVRŠNA FAZA
TMA - Luk koji se savija kao èelik a ima osobine nitinola.
Duplo veãi radni opseg a duplo manja krutost od èeliènih lukova.
Aktivacija omèi, Špeove krive na 6 nedelja.
TMA ®
Broad arch
.016
.018
.0175x.0175
.016x.022
.017x.025
.019x.025
.021x.025
Upper Small
210-0301
210-0302
210-0401
210-0402
210-0403
210-0404
210-0405
Upper Large
210-0311
210-0312
210-0411
210-0412
210-0413
210-0414
210-0415
Lower Small
211-0301
211-0302
211-0401
211-0402
211-0403
211-0404
211-0405
Lower Large
211-0311
211-0312
211-0411
211-0412
211-0413
211-0414
211-0415
Orthos Arch
.016x.022
.017x.025
.019x.025
.021x.025
Upper Small
219-2208
219-2210
219-2212
219-2213
Upper Large
219-2408
219-2410
219-2412
219-2413
Lower Small
219-2108
219-2110
219-2112
219-2113
Lower Large
219-2308
219-2310
219-2312
219-2313
ZAVRŠNA FAZA
Èelièni luk - Pouzdan završni luk
Izuzetnog kvaliteta.
Izuzetne jaèine i rigidnosti.
Stainless Steel
Broad arch
.014
.016
.018
.016x.022
.018x.025
.019x.025
Upper Small
210-0024
210-0026
210-0028
210-0701
210-0702
210-0703
210-0704
Upper Large
210-0124
210-0126
210-0128
210-0711
210-0712
210-0713
210-0714
Lower Small
211-0024
211-0026
211-0028
211-0701
211-0702
211-0703
211-0704
Lower Large
211-0124
211-0126
211-0128
211-0711
211-0712
211-0713
211-0714
Orthos Arch
.016
.018
.016x.022
.018x.025
.019x.025
Upper Small
219-1570
219-1571
219-1208
219-1210
219-1211
219-1212
Upper Large
219-1590
219-1591
219-1408
219-1410
219-1411
219-1412
Lower Small
219-1560
219-1561
219-1108
219-1110
219-1111
219-1112
Lower Large
219-1580
219-1581
219-1308
219-1310
219-1311
219-1312
.018x.025
.019x.025
254-1825
254-1925
Straight Lengths
14 Straight Lengths
.017x.022
.017x.022
.017x.022
254-1722
.017x.025
.017x.025
.017x.025
254-1725
.018x.022
.018x.022
.018x.022
254-1822
13
3
14
ELASTIÈNI PROGRAM
Intermaksilarne gumice
POMOÃNA SREDSTVA
U tabeli su prikazane jaèine i promeri gumica.
Pakovane su u mleèno belim kesicama da ih svetlost ne bi oštetila.
Opti view retraktor
vam omogućava maksimalnu intraoralnu vidljivost. Lako se
aplikuje i komforan je za pacijenta zbog mekanih labijalnih
“jastučića”.
Bukalne ekstenzije vam omogućavaju lak pristup i suvo
radno polje u bukalnoj regiji.
Postoje u dimenziji standard i small.
Jastučići se mogu posebno naručivati.
Može se sterilisati u autoklavu!
Standard
Aktivne su 12 sati.
Small
Kat. br.
630-0052
636-0127
630-0013
630-0022
630-0042
630-0011
630-0040
630-0031
630-0051
Moose, intermaksilarne gumice (50x100 kom)
Moose, intermaksilarne obojene gumice (40x100 kom)
Parrot, intermaksilarne gumice (50x100 kom)
Dolphin, intermaksilarne gumice (50x100 kom)
Zebra, intermaksilarne gumice (50x100 kom)
Quail, intermaksilarne gumice (50x100 kom)
Kangaroo, intermaksilarne gumice (50x100 kom)
Rabbit, intermaksilarne gumice (50x100 kom)
Ram, intermaksilarne gumice (50x100 kom)
716 – 0050 OptiView Standard
Sadržaj: 2 retraktora
716 – 0051 OptiView Small
Sadržaj: 2 retraktora
Cejnovi
716 – 0052 OptiViewRefill jastuèiãi (10 pk)
Èejnovi postoje sa medjuprostorom i bez njega,
u zavisnosti od velièine zuba. Menjaju se na 6 nedelja.
Èejnovi II generacije menjaju se na 8 do 12 nedelja - prate Damon sistem.
Kat. br.
Elasticne ligature
637-0012
637-0022
637-0011
637-0021
639-0004
639-0012
Èejn II generacije (4 m dužine)
Èejn II generacije (4 m dužine)
Damon Tieback moduli vel.1 ekstrakcijski (6.1mm) prozirni (40 kom)
Damon Tieback moduli vel.2 ne-ekstrakc. (8.6mm) prozirni (40 kom)
Damon Tieback moduli vel.1 ekstrakcijski (6.1 mm) sivi (40 kom)
Damon Tieback moduli vel.2 ne-ekstrakcijski (8.6 mm) sivi (40 kom)
Elastiène ligature se menjaju na 6 nedelja. Dostupne su u 24 razlièite boje.
Ton karta i kataloški brojevi prikazani su na slici.
Delerova maska
Lako se podešava imbus ključem koji stiže uz masku
Čeoni, bradni i deo za kačenje gumica su povezani lukom koji
ide po sredini lica, pa pacijent nema problema kada spava.
Dobijaju se jastučići za zamenu bradnog i čeonog dela.
716 – 0001
716 – 0002
716 – 0003
716 – 0004
Blue Facemask
Lavender Facemask
Chin and Forehead Replacement Pads (3)
Hex Key
Silikon za pacijente
Za komfor vaših pacijenata.
Lako se postavlja i uklanja.
Kutijice imaju ogledalce.
Kutijice za retejnere
Kutija od 10
710 – 0000
710 – 0001
710 – 0010
710 – 0011
710 – 0012
Red
Blue
Peach
Pink
Purple
710 – 0013
710 – 0014
710 – 0015
710 – 0016
710 – 0017
Black
Teal
Green
Yellow
Orange
Dalerova maska
15
16
Korektor II klase
Vector TAS
PREDNOSTI
VectorTAS ATLAS
- Postavlja se istovremeno kada i breketi
- Nije potreban tehničar, sve radite sami
- Manji je od svih do sada potrebnih kotektora II klase
(Herbst Jusper Jump)
- Korekcija se postiže za 6 do 89 meseci
- Mogući lateralni pokreti pacijenta
Svrha ovog atlasa je da eliminiše zabunu pri radu.
Mini-šrafovi su prebojeni i svaka boja označava idealnu dubinu
kosti u koju ga treba zašrafiti.
Boja
Preporučeno mesto aplikacije
6 mm
Vestibularna strana maksile i mandibule
u predelu alveolarne kosti
(od jednog do drugog očnjaka)
i mandibularna simfiza
8 mm
Vestibularna i lingvalana površina alveolarne
kosti maksile i mandibule od očnjaka
do drugih molara.
10 mm
12 mm
Retromolarni deo
Infrazigomatični deo
PAMETNI MINI-ŠRAFOVI
Vector TAS mini-šraf je dizajniran da
pruža maksimalno uporište, stabilnost
i daje dobre kliničke rezultate.
NAČIN DELOVANJA
- Dokazano je ortopedsko delovanje
- Menja se oblik glenoidne fose, a sam položaj kondila u odnosu
na nju ostaje neizmenjen.
- Modifikuje rast maksile
- Najbolje ga primeniti u mešovitoj ili ranoj stalnoj denticiji.
PRIKAZ PACIJENTA pre i posle terapije Advansyncom
sa superponiranim Tele Ro snimcima.
Po~etak terapije
U toku terapije
KAT. BROJ
Kit za 10 pacijenata
600-4000
BR. U PAK.
1 Kit
Kraj terapije
Promene maksile
Promena profila
PROIZDVOD
položaj prvog molara
Re-order Components
Teleskop levi
Teleskop desni
[rafovi
Krunice za gornji prvi molar
UL-Size 4
UL-Size 5
UL-Size 6
UL-Size 7
UR-Size 4
UR-Size 5
UR-Size 6
UR-Size 7
Krunice za donji prvi molar
LL-Size 4
LL-Size 5
LL-Size 6
LL-Size 7
LR-Size 4
LR-Size 5
LR-Size 6
LR-Size 7
1 mm Spacers
2 mm Spacers
4 mm Spacers
Extenders
Allen Wrench .050 (for screws)
Allen Wrench .094 (for extenders)
- Konusni i sa navojima da bi se minimiziralo
oštećenje, sabijanje kosti
- Asimetrični navoji dizajnirani za bolje učvršćenje mini-šrafa
- Dupla deltoidna glava mini-šrafa koja omogućava razne vrste
kačenja ligatura i federa
- Stoperi tkiva kako mini-šraf ne bi obrasla okolna gingiva
- Titanium 6-4 za maksimalnu jačinu i biokompatibilnost
VectorTAS STARTER KIT
600-4040
600-4041
600-4070
600-4004
600-4005
600-4006
600-4007
600-4014
600-4015
600-4016
600-4017
600-4024
600-4025
600-4026
600-4027
600-4034
600-4035
600-4036
600-4037
600-4071
600-4072
600-4073
600-4078
600-4090
600-4091
5
5
20
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
30
30
20
10
2
2
Najpotpuniji kit na tržištu,Vector TAS Starter Kit,
sadrži sve što vam treba za terapiju 10 različitih slučajeva,
uključujući i Vector Tas Atlas.
INFORMACIJE ZA PORUÈIVANJE
Starter Kit
VectorTAS STARTER KIT (10 - Patient)
601 - 0010
Mini-šrafovi
VectorTAS 6MM MINI-SCREW - PK6
601 - 0020
VectorTAS 8MM MINI-SCREW - PK6
601 - 0021
VectorTAS 10MM MINI-SCREW - PK6
601 - 0022
VectorTAS 12MM MINI-SCREW - PK6
601 - 0023
Instrumenti
Mada Jet XL
601 - 0000
VectorTAS DRIVER W/TIPS
601 - 0001
VectorTAS DRIVER TIP 40MM - PK2
601 - 0011
VectorTAS DRIVER TIP 22MM - PK2
601 - 0012*
VectorTAS TISSUE PUNCH - PK6
601 - 0003
VectorTAS INITIATOR - PK2
601 - 0002
VectorTAS CONTRA ANGLE DRIVER W/TIPS
601 - 0004*
izbor navoja
VectorTAS STERILIZATION CASSETTE
601 - 0008
inicijatore
Ateèmeni
VectorTAS Starter Kit sadrži:
izbor mini šrafova
odvijač i različite vrhove
VectorTAS SINGLE DELTA 10MM
stoperi gingive
50G SPRING W/SWIVEL - PK6
tacnu za sterilizaciju
VectorTAS SINGLE DELTA 10MM
uputstvo za upotrebu
150G SPRING W/SWIVEL - PK6
VectorTAS kit je izuzetno dobro osmišljen
ovim prebojavanjem mini-šrafova
Lako se primenjuje i greške su svedene na minimum.
601 - 0030
601 - 0031
VectorTAS SINGLE DELTA 10MM
250G SPRING W/SWIVEL - PK6
601 - 0032
VectorTAS SINGLE DELTA 5MM
50G SPRING W/SWIVEL - PK6
601 - 0033
VectorTAS SINGLE DELTA 5MM
150G SPRING W/SWIVEL - PK6
601 - 0034
VectorTAS SINGLE DELTA 5MM
250G SPRING W/SWIVEL - PK6
601 - 0035
VectorTAS DOUBLE DELTA 5MM
150G SPRING - PK6
601 - 0036
VectorTAS DOUBLE DELTA 10MM
MADAJET NEEDLE-FREE ANESTEZIJA
spacers
po~etak
kraj
teleskop
Promena položaja
mandibule
Promene položaja
zuba
ekstender
imbus ključ
Anestezija bez igle je bukvalno bezbolna. Prihvaćena je od pacijenata
od pre 20 godina. Mada Jet obezbeđuje VectorTAS kliničarima
pouzdan anestetik, bezbolan način aplikacije, uz korišćenje
konvencionalnih karpula.
150G SPRING - PK6
601 - 0037
VectorTAS CRIMPABLE POST - PK6
601 - 0040*
Edukativni materijal
VectorTAS radna sveska*
VectorTAS TECHNIÈKA KARTA
070 - 0840
VectorTAS KONSULTACIJSKI TIPODONT
717-1050
17
Download

mini katalog izmene.cdr