III. Selim
Salgar, F. (2001). III. Selim Hayatı - Sanatı - Eserleri. İstanbul: Ötüken
Neşriyat.
Akyüz, Y. (1983). "III. Selim'in İlmiye, Din ve İlköğretim Alanındaki Fermanına
İlişkin Bir Belge". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16 (1),
143-149,
Oflazoğlu, A. T. (1994). III. Selim Kılıç ve Ney. Ankara: Kültür Ve Turizm
Bakanlığı.
Shaw, S. J. (2008). Sultan III. Selim. : KAPI YAYINLARI.
Shaw, S. J. (2008). III. Selim Eski ve Yeni Arasında: Sultan III. Selim
Yönetiminde Osmanlı İmparatorluğu (1789 - 1807). İstanbul: Kapı Yayınları.
Gürer, A. Ş., & Gürer, A. Ş. (1996). Osmanlı Ulemasının III. Selim ve II. Mahmut
Reformları Karşısındaki Tavrı.
Beyhan, M. A. (2003). "Islahatlar ve Buhranlar Literatürü: III. Selim ve II.
Mahmud Dönemi". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (2), 57-99,
Özkaya, Y. (). "III. Selim'in Devlet Yönetimi İle İlgili Hatt-ı Humayunları".
Sezer, H. (1991). "III. Selim Döneminde Kayseri'de Fiyatlar". Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları
Dergisi, 15 (26), 269-283,
Özkaya, Y. (1990). "III. Selim'in İmparatorluk Hakkındaki Bazı Hattı
Hümayunları". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama
Merkezi Dergisi, (1), 333-354,
Özcan, B. (1994). "III. Selim'in Vatanperverliği". Tarih ve Medeniyet, (13),
15-17,
El Hıvari, A. M. (1981). Islahat el-Osmaniyye İbtida Min Ahd Sultan Selim
el-Salis Hatta Ahd el-Sultan Abd el-Aziz Fi Dav' el-Masadır el-Türkiyye.
Uzunçarşılı, İ. H. (1975). "Sultan III. Selim ve Koca Yusuf Paşa". Belleten,
XXXIX (154), 233-256,
Çetin, A. (1987). "Muhtaç Bir Cariyenin Sultan III. Selim'e Arzuhali". Türk
Dünyası Tarih Dergisi, 3 (27), 37-39,
Akyılmaz, S. G. (1995). III. Selim Döneminde Osmanlı Dış Politikası ve İç
Politika Üzerindeki Etkileri.
Sertoğlu, M. (). "III. Selim'in Hal'i". Hayat Tarih Mecmuası, 1 (3), 28-34,
Arıkan, S. (1988). III. Selim'in Sırkatibi Ahmet Efendi Tarafından Tutulan
Ruzname.
Bayur, Y. H. (). "Maysor Sultanı Tipu İle Osmanlı Padişahlarından I. Abdülhamid
ve III. Selim Arasındaki Mektuplaşma".
Doğan, M. (2010). III. Selim Devrinde Devlet Teşkilâtına Dair Bazı
Düzenlemeler. İstanbul: .
Karal, E. Z. (1988). III. Selim'in Hatt-ı Hümâyunları. Ankara: .
Ercan, Y. (1961). "III. Selim ve Batılılaşma Hareketleri (Nizam-ı Cedid)". Silahlı
Kuvvetler Dergisi, 104 (299), 68-76,
Salgar, F. (1973). "Türk Sanat Müziği ve III. Selim". Atatürk Türkiyesi, (74),
27-29,
Bayram, S. (1989). "III. Selimin Vakfiyelerindeki Tezyinat ve Türk Süsleme
Sanatına Batı Sanatının Etkileri". Kültür ve Sanat, (2), 71-75,
Sergen, S. (2002). III. Selim (Uyarlama). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Kayıran, M. (1988). "III. Selim'e Sunulan Islahat Layihalarında Askeri Eğitim".
Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1 (1), 122-145,
Oral, Z. (1972). "III. Selim ( Tiyatro Oyununu Üzerine)". Milliyet Sanat Dergisi,
(89), 42,
Andreasyan, H. D. (1961). "III. Selim ve IV. Mustafa Devrine Ait Georg
Oğulukyan'ın Ruznamesi". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Dergisi, 12 (16), 63-70,
Çağman, E. (1995). III. Selim'e Takdim Edilen Lahiyalara Göre Osmanlı
Devleti'nde İktisadi Değişme.
Anafarta, N. (). "Napoleon ve III. Selim". Hayat Tarih Mecmuası, (10), 32-33,
Noyan, B. S. (). "III. Selim Döneminde Türk Bahriyesi". Hayat Tarih Mecmuası,
1 (5), 19-23,
(2010). III. Selim'in İlmiye Islahatı, Programı ve Tatbikatı. İstanbul: .
Andreasyan, H. D. (1972t). Georg Oğulukyan'ın Ruznamesi 1806 - 1810
İsyanları. III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud ve Alemdar Mustafa Paşa.
İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
Çınar, H. (2010). "İstanbul 2010 Ajansından III. Selim Dönemi ve İstanbul'u
Üzerine Bir Kitap". Vakıflar Dergisi, (33), 161-164,
Özkaya, Y. (1963). "III. Selim Devrinde Nizam-ı Cedid'in Anadolu'da Karşılaştığı
Zorluklar". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü
Tarih Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 145-157,
Öz, M. (2010). Kanun-ı Kadim: Osmanlı Gelenekçi Söyleminin Dayanağı mı,
Islahat Girişimlerinin Meşrulaştırma Aracı mı?. İstanbul: İSAM Yayınları.
Özkaya, Y. (1993). "III. Selim'in Devlet Yönetimi İle İlgili Hatt-ı Hümayunları".
X. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 22-26 Eylül 1986), 1481-1486. Ankara: Türk
Tarih Kurumu.
Özcan, B. (1994). "III. Selim Devri Islahat Layihaları". Tarih ve Medeniyet, (19),
27-28,
(). Ruznâme. III. Selim'in Sırkâtibi Ahmed Efendi Tarafından Tutulan Ruznâme.
Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Akyüz, Y. (1979). "III. Selim Döneminde Bursa Medreselerinde Disiplin
Islahatına İlişkin Bir Belge". Belleten, XLIII (172), 761-766,
Baykal, B. S. (). "Enver Ziya Karal'ın III. Selim'in Hatt-ı Hümayunları".
Beydilli, K. (2010). III. Selim: Aydınlanmış Hükümdar. İstanbul: İSAM.
Sezer, H. (1990). III. Selim Zamanında Kayseri'de Şehir Hayatı (1789-1808).
Sezer, H. (1990). III. Selim Zamanında Kayseri'de Şehir Hayatı (1789-1808).
Bağış, A. İ. (1981). III. Selim Devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Mali Reform
"Beratlı" ve "Avrupa Tüccarı" Meselesi.
Salgar, F. (). "III. Selim (1761-1808)". Sanat ve Kültürde Kök, 1 (7), 21-32,
Sunar, M. M. (2010). Ocak-ı Âmire'den Ocak-ı Mülgâ'ya Doğru: Nizâm-ı Cedîd
Reformları Karşısında Yeniçeriler. İstanbul: İSAM Yayınları.
Özata, M. (1976). "III. Selim'in Musiki Anlayışı". Milli Kültür, (40), 24-25,
Tanakol, S. (). "III. Selim ( Oyunu Üzerine)". Türk Edebiyatı, (52), 38-39,
Ayaşlı, M. (). "Üç Padişah Sultan III. Ahmed, Sultan III. Mustafa, Sultan III.
Selim". Türk Edebiyatı, (218), 8-10,
Mackenzie, K. M. (). "III. Selim'e Ait Tunus Baskısı Nadir Bir Dört Köşe Akçe".
Türk Nümizmatik Derneği Yayınları Bülteni, (6-7), 56-57,
Renda, G. (1970). "Büyük Bürüngüz'de Eski Bir Türk Evi ve III. Selim
Döneminde Süsleme". Türkiyemiz, 7 (21), 44,
Tür, N. (). "III. Selim ve Aygır İmam". Resimli Tarih Mecmuası, 4 (42), 299-302,
Dilçin , C. (1993). "Şeyh Galib'in Şiirlerinde III. Selim ve Nizam-ı Cedid".
Türkoloji Dergisi, 11 (1), 209-219,
Atalay, M. (1999). "III. Selim Hakkında Yazılmış Farsça Bir Bahariye". Atatürk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (12), 143-151,
Heyd, U. (1990). "III. Selim ve II. Mahmud (4)". Dergah, 7 (83), 17,
Şen, A. (). III. Selim: Hayatı ve Dönemindeki Islahat Hareketleri.
Timur, T. (1984). "Moniteur Universal, III. Selim ve İhtilal Fransası". Tarih ve
Toplum, 1 (1), 22-31,
Çağman, E. (2010). III. Selim'e Sunulan Islahat Lâyihaları. İstanbul: Kitabevi.
Arda, T. (). "III. Selim Döneminde İstanbul'da Basılan Gümüş Paralar". Türk
Nümizmatik Derneği Yayınları Bülteni, (3), 26-30,
Oğulukyan, G. (1972). III. Selim,IV. Mustafa,II. Mahmud ve Alemdar Mustafa
Paşa. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay..
Akyüz, Y. (). "III. Selim dönüminde Bursa Medreselerinde disiplin islahatına
ilişkin bir belge".
Özcan, B. (1985). Islahatlarla İlgili III. Selim'e Sunulan Layihalar (Tatarcık
Abdullah Efendi Layihası).
Göçmen, M. (1994). "II. Abdulhamid ve III. Selim Dönemi'nde Osmanlı'da Çevre
Hassasiyeti". Tarih ve Medeniyet, (16), 42-43,
Oflazoğlu, T. (1983). III. Selim-Kılıç ve Ney. İstanbul: Cem Yayınları.
Oğulukyan, G. (1972). Ruzname 1806-1810 İsyanları: III. Selim, IV. Mustafa, II.
Mahmud ve Alemdar Mustafa Paşa. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Yayınları.
Işıksal, T. (1956). "III. Selim'in Türk Topçuluğuna Dair Bir Hatt-ı Hümayun".
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 8 (11-12), 179-185,
Kuran, İ. E. (1990). "III. Selim Zamanında Türkiye'nin Çağdaşlaması ve Fransa".
Kuran, İ. E. (1990). "III. Selim Zamanında Türkiye'nin Çağdaşlaması ve Fransa".
Actes des Colloques D'Istanbul, 51-56. İstanbul-Paris: .
Akgüz, Y. (1968). "III. Selim 'in İlmiye, Din ve İlköğretim Alanındaki Fermanına
İlişkin Bir Belge". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16 (1),
143-156,
Şen, A. (2003). Osmanlıda dönüm noktası : III. Selim hayatı ve ıslahatları.
Ankara: Fecr Yayınları.
Er, Ş. (). "Akademik Hürriyet ve III. Selim". Mühendis ve Makine, (11), 202- 203
,
Özkaya, Y. (1987). "III. Selim'in İmparatorluk Hakkındaki Bazı Hatt-ı
Hümayunları". Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (47), 73-84,
Kırlı, C. (2010). Devlet ve İstatistik: Esnaf Kefalet Defterleri Işığında III. Selim
İktidarı. İstanbul: .
Heyd, U. (1990). "III. Selim ve II. Mahmud Dönemlerinde Batılılaşma ve
Osmanlı Uleması". Dergah, 7 (80), 18-20,
Özkul, O. (1996). III. Selim Döneminde Osmanlı Uleması ve Yenileşme
Konusundaki Tutumları: 1789-1807.
Download

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası