Gayri Müslim Azınlık
Aydın, M. A. (1996). "Eski Hukukumuzda Gayrimüslimlerin Din ve Vicdan
Hürriyeti". İslam ve Osmanlı Hukuku Araştırmaları, 229-236. İstanbul: İz
Yayınları.
Ertürk, Z. (1989). Fatih Döneminde Hıristiyan Azınlıkların Sosyal ve Dini
Durumu.
Sarıçam, M. C. (1997). Ortadoğu'da Çerkes azınlık ve ulus-devletlerle olan
ilişkileri : Ürdün örneği.
Yolalıcı, M. E. (1988). "H. 1267-1277 Yıllarına Ait Samsun Şer'iye Sicil
Defterine Göre Gayri Müslimlerin Durumu". Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi
Bildirileri II, 455-458. Samsun: .
Benlisoy, F. (1994). "19. Yüzyılda İstanbul'da Etnik Azınlıklar". Toplumsal Tarih
Dergisi, 9 (53), 56,
Çevikel, N. (1999). "Kıbrıs Eyaletinde Müslim-Gayrimüslim İlişkileri". Osmanlı,
277-286. Ankara: .
Bozkurt, G. (1993). "II. Meşrutiyet Osmanlı Meclis Zabıtlarında Bulgar
Azınlıklarının Kilise ve Okul Sorunları". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (4), 99-119,
Dikilitaş, O. S. (1993). Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridelerine Göre Osmanlı
Meclis-i Mebusan'ında Azınlık Mebuslarının Tutum ve Davranışları.
Kenanoğlu, M. (2006). "Adıyeke'nin Doğuştan Suçluları: Gayrimüslimler".
Düşünen Siyaset, (9), 109-112,
Oran, B. (1994). "Lozan'da Azınlıkların Korunması". Toplumsal Tarih Dergisi,
(115), 72-78,
Kırmızı, A. (1998). II. Abdülhamid Dönemi (1876-1908) Osmanlı Bürokrasisinde
Gayrimüslimler.
Ertuğrul, H. (1976). "Osmanlıdan Günümüze Azınlık ve Yabancılarla İlgili
Yapılan Hukuki Düzenlemeler (Kronolojik Olarak)". Askeri Tarih Bülteni, 24
(47), 27-36,
Güler, A. (2000). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Azınlıklar. Ankara: Tamga
Yayıncılık.
Yücel, Ö. (). Lozan Barış Antlaşması Işığında Türkiye'nin Azınlıkların
Korunmasıyla İlgili Meseleleri.
(1998). Azınlık İmtiyazları - Kapitülasyınlardan Tek Hukuk Sistemine Geçiş.
Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
Özgiray, A. (1994). "Azınlıklar ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Yıkılışı". Bilge
Dergisi, (15), 43-45,
Gülcan, M. (1994). "Konya Azınlıkları". Tarih ve Medeniyet, (45), 20-22,
Mustafa Nuri Paşa (1987). Netayic ül-Vukûat (Kurumları ve Örgütleri ile
Osmanlı Tarihi). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Tan, Ö. (). Batı Tarkya'daki Türk Azınlıkların Sorunları ve Yönetime Katılımları.
Tan, Ö. (). Batı Tarkya'daki Türk Azınlıkların Sorunları ve Yönetime Katılımları.
Bağış, A. İ. (1998). Osmanlı Ticaretinde Gayri Müslimler
Kapitülasyonlar-Avrupa Tüccarları Beratlı Tüccarlar- Hayriye Tüccarları
(1750-1839). Ankara: Turhan Kitabevi.
Ertuğrul, H. (1997). Kuruluşundan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları ve Bu
Okullardan Mezun Olan Öğrencilerin Türk Toplumunda Üstlendiği Roller.
Sonyel, S. R. (1985). "Büyük Devletlerin Osmanlı İmparatorluğunu Parçalama
Çabalarında Hristiyan Azınlıkların Rolü". Belleten, XLIX (195), 647-664,
Pekak, M. S. (1997). "18-19. Yüzyıllarda Anadolu'da Yaşayan Gayrimüslimlerin
İmar Faaliyetleri ve Foça'daki Post-Bizans Dönemi Kiliseleri". Geçmişten
Günümüze Foça Uluslararası Sempozyumu, 75-90. Ankara: .
Kuneralp, A. S. (1994). "II.Meşrutiyet Döneminde Gayrimüslimlerin Askerlik
Meselesi (1908-1912)". Toplumsal Tarih Dergisi, 12 (72), 11-15,
Bozkurt, G., & Bozkurt, G. (1989). Gayrimüslüm Osmanlı Vatandaşlarının
Hukuki Durumu. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Bağış, A. İ. (1983). Osmanlı Ticaretinde Gayri Müslimler. Ankara: Turhan
Yayınevi.
(). Osmanlı Gayri Müslimlerinin Askerlik Serüveni. : .
Vahapoğlu, M. H. (1990). Osmanlıdan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları:
Yönetimleri Açısından. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.
(1992). "Azınlık İmtiyazları ve Kapitülasyonlardan Tek Hukuk Sistemine Geçiş.".
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV (40), 247-261,
Kabasakal, H. (1976). "Osmanlı Devleti'nde Türk Toplumu ve Azınlık İlişkileri".
Askeri Tarih Bülteni, 17 (32), 13-22,
(1962). "Fetih ve Azınlık Hakları". Kemalizm, XXXI (370), 7-8,
Ortaylı, İ. (1994). "II. Abdülhamid Devrinde Taşra Bürokrasisinde
Gayrimüslimler". Sultan II. Abdulhamid ve Devri Semineri, 27-29 Mayıs 1992,
163-171. İstanbul: .
Güneri, H. (1973). "Azınlık Vakıfları'nın İncelenmesi". Vakıflar Dergisi, (10),
79-108,
Schıck, I. C. (1984). "Osmanlılarda Azınlıklar ve Yahudiler". Tarih ve Toplum, V
(29), 290-298,
Alp, İ. (). "Balkan Savaşlar'ı Esnasındaki Bulgar Mezaliminin Türkler ve
Gayri-müslim Azınlıklar Tarafından Tel' ini". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,
(26), 44-54,
Ocak, A. Y. (1991). "Anadolu'da XIII-XV. Yüzyılda Müslim-Gayri Müslim
Etkileşimler ve Saint Georges (Aya Yorgi-Haigios Georgios) Kültü". X. Türk
Tarih Kongresi Tebliğleri, (22-26 Eylül 1986-Ankara), 961-966. Ankara: Türk
Tarih Kurumu.
Hamza, Y. (). "1908-1912 Yılları Arasında Makedonya'da Kurulan Ayrılıkçı
Örgütler ve Osmanlı Balkan ve Doğu Federasyonu-Konfedarasyonu Kurma
Fikri".
Bağış, A. İ. (1985). "Osmanlı Ekonomisinde Ticaret Sektörünün Görünümü
Bağış, A. İ. (1985). "Osmanlı Ekonomisinde Ticaret Sektörünün Görünümü
Yabancı Tüccar ve Gayrimüslim Tebaanın İzmir Ticaretindeki Yeri ve Önemi".
1885-1985 Türkiye Ekonomisinin 100 Yılı ve İzmir ve İzmir Ticaret Odası
Sempozyumu, 48-54. İzmir: .
Şener, A. (). "İslam Hukukunda Gayri Müslimler". Türk tarihinde Ermeniler,
İzmir 1983, (), 41-56,
Tevetoğlu, F. (1962). "''Meclis-i Mebusan'da Gayri Müslim Sosyalistler''". Türk
Kültürü, V (51), 179-193,
Öksüz, S. (1995). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Azınlık Okulları.
Aydın, A. (2000). Osmanlı İmparatırluğu'da Ayrıcalıklı Arap Örgütleri. : Kelepir
Yay.
Güler, A. (1997). Osmanlı Devletinde Azınlıklar. Ankara: Turan Neşriyat.
Eryılmaz, B. (1996). Osmanlı Devletinde Gayri Müslim Tebaanın Yönetimi. :
Risale Yayınları.
Yediyıldız, B. (1986). "Azınlık Meselesi Açısından Tahrir Defterleri". Belgelerle
Türk Tarihi Dergisi, (19), 43-44,
Erdoğdu, İ. (1994). Harput'ta Gayrımüslimler (1823-1868).
Aydın, A. (). Osmanlı İmparatorluğu'nda Ayrılıkçı Arap Örgütleri. : Kelepir Yay.
Stathis, P. (1999). 19.Yüzyil Istanbul'unda Gayrimüslimler. İstanbul: Tarih Vakfı
Yurt Yayınları.
Özdemır, H. (1999). "Azınlıklar İçin Bir Osmanlı Klasiği: 1453 İstanbul
Sözleşmesi". Osmanlı, 223-228. Ankara: .
Çetin, O. (1999). "Bursa (Fethi, Etnik Yapısı, Müslim- Gayrimüslim
Münasebetlerine Kısa bir Bakış)". Osmanlı, 270-276. Ankara: .
(1986). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Parlamentarizm Uygulamasında
Azınlıkların Etkisi (1908-1918)". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dergisi, 4 (1), 119-128,
Sonyel, S. R. (1999). "Hristiyan Azınlıklar ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Son
Devri". Osmanlı II, 142-146. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
Öksüz, H. (). "Lozan'da Azınlık Meselesi".
Çağın, S. (). "1908 İzmir Seçimlerinde Azınlıkların Tutumu".
Köstüklü, N. (1992). "Milli Mücadele'de Denizli, Isparta, Burdur ve
Çevresindeki Azınlıkların Tutum ve Davranışları". Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi, (15), ,
Kazgan, H. (1990). "Laffitle, Fransız Bankası ve Osmanlı Azınlıkları". Finans
Dünyası, (25), 96-100,
(1992). "Osmanlı Devleti ve Gayrimüslimler". Türklerde İnsani Değer ve İnsan
Hakları, 279-304. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı.
Download

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası