Zaman tüm insanlara eĢit olarak verilen tek Ģeydir.
Herkes için gün 24 saat, 1 saat 60 dakikadır. Zaman,
elde etmek için çaba harcamadan bize sunulmuĢ bir
kaynaktır.
Zamanı planlayarak hem zamanı hem de enerjinizi daha
ekonomik kullanabilirsiniz. Zaman konusunda baĢarı
kriteri, sadece hedefe ulaĢmak değil, aynı zamanda
hedefe en hızlı Ģekilde ulaĢmaktır.
ÇalıĢmaya baĢlamadan önce en büyük zaman kaybınız;
ne çalıĢacağınıza karar verme, gerekli malzemeyi bir
araya getirme, ön hazırlık yapma ve sonuç olarak
çalıĢmaya oturma sürecinde meydana gelir. Zaman
planlaması alıĢkanlık haline getirilirse, bütün bu
hazırlıklar mekanik olarak gerçekleĢecek ve zaman
kaybı olmayacaktır.
Zamanı İyi Kullanmak Ne Demektir?
o
o
o
50. YIL ORTAOKULU- PDR SERVİSİ




Zaman planlamasında dikkat edilecek diğer bir nokta
da TV seyretmek, gazete okumak, arkadaĢlarla sohbet
etmek gibi aktivitelerde gereğinden fazla zaman
harcamaktır. Çünkü çalıĢmaya güdülenmiĢ olan insanı
çalıĢma dıĢındaki aktivitelere itecek dürtüler daha
baskındır.
Enerjiniz bu dürtülerin tatminine doğal olarak yönelir
ve zaman harcanır. Burada iradeniz iĢe el koymalıdır.
Zamanı planlı ve verimli kullanma alıĢkanlığı kazanmaya
önceliklerinizi ,yapmak zorunda olduklarınızı
belirleyerek baĢlamak gerekir.
Zaman paha biçilmez bir kaynaktır ve akan zaman geri
çevrilemez. Birçok kiĢi zamanının kendisine
yetmediğinden yakınır.
Bunun bir sorun değil de, hedeflerinin belirsiz olduğu,
önceliklerinin iyi sıralanmadığı ve zamanının iyi
planlanmadığı yolunda bir belirti olduğunu anlayana
kadar.
Fakat zamanı planlayamazsınız. O, belirli bir ritimde
amansızca akıp gider. Aslında planlayabileceğiniz bir
tek Ģey vardır, o da kendinizsiniz. ”Kendinizi Planlamak”
bu çalıĢmanın asıl baĢlığıdır. Konu sizsiniz, hayatınızı
nasıl yaĢadığınızdır.
ĠĢlerimi kolay kolay bitiremiyorum.

Erteleme
Erteleme etkileyici bir sözdür ama ertelemek insanı
güçsüz düĢüren bulaĢıcı bir hastalıktır. Ertelemek
zaman hırsızıdır ve beceriksizliğin bir baĢka biçimidir.
Ertelemenin çok nedenleri vardır ama bunlardan zaman
harcamamıza sebep olanlar Ģunlardır:
Bu ders çok zor, nereden baĢlayacağımı bilemiyorum.
(planlama yapılıp iĢ küçük parçalara ayrılmalıdır.)
Ders çalıĢmak bir çok karar vermemi gerektiriyor, ne
yapacağımı bilmiyorum. ( kararın önemini ve aciliyetini
belirleyerek hareket edin.)
Ders çalıĢmak hiç hoĢ olmayan bir Ģey yapmamı
gerektiriyor.
Kendimi pek iyi hissetmiyorum ve bu iĢ için yeterli
enerjim yok.
Sabah ve öğleden sonra derse baĢlamakta güçlük
çekiyorum.
Masanız Ve Çalışma Alanı
Öğrencilerin büyük çoğunluğunun düzensizlik sorunu
vardır; bunun bir belirtisi de karıĢık bir masadır. Bazen
hiç incelemeyeceğimiz Ģeyleri bile masamızın üzerine
koyarız ve bir çok dersin defter ve kitabıyla kaplı bir
masamız olur.
Bunun çözümü, derslerin önceliğine göre, hemen
inceleyebileceğimiz ve önemli olanları masanın üzerine
koymak, sonra yapacaklarımızı veya yaptıklarımızı
kaldırmaktır.
Kesintiler
Önemli bir iĢe yoğunlaĢtığınızda birisi beĢ dakikalık bir
iĢ için sizi rahatsız etse belki bu rahatsızlık sizin yarım
saatinize mal olacaktır. Rahatsız edilmekten korunmak
için bir yönteminiz olmalı ve bunu sıkı bir Ģekilde
uygulamalısınız ki insanlar kabul etsin. Ġnsanlar
engelinizi aĢıp ta sizi rahatsız ettiğinde onları nazikçe
uyarmalısınız.
ZAMANI VERİMLİ KULLANMANIN
KARŞISINDAKİ ENGELLER
Mükemmeliyetçilik: “Mükemmel” bir zaman
planlayıcısı olmak gibi bir hedefe sahip olmak, kısa bir
süre sonra hayal kırıklığı yaĢamaya ve vazgeçmeye
neden olur. Hedefleri belirlerken esnek olmak ve olası
aksilikleri göz önünde bulundurmak önemlidir.
KADİR GENÇ
Hayır diyememe: Zamanı verimli kullanmak için
bazen çevredeki kiĢilere “hayır demek” gerekmektedir.
Yapılan birçok plan bazen karĢısındakine “hayır”
denilemediği için aksamaktadır.
Kendine güvensizlik ve yüksek kaygı: Bazen
bireyler kendi performanslarından Ģüphe edebilirler ya
da yaptığı iĢin yeterliliğinden emin olamayabilirler. Bu
durum çok yoğun duygularla yaĢanıyorsa, zamanı
planlama da engelleyici bir etken durumuna gelmiĢtir.
Erteleme: Erteleme davranıĢı zamanı planlama ve
baĢarı karĢısındaki en büyük engellerden biridir.
Ertelenen her iĢ bir diğerini engeller.
Sürekli televizyon izleme, günde 7 saat
televizyon izlemek günün yarısını tüketmek demektir.
Diğer insanlardan yarı yarıya daha az yaĢamayı seçmek
demektir. Günde 7 saat televizyon izlemek uyku
dıĢındaki sürede, haftada 3 gün donup kalmak
demektir.
Gereğinden fazla uyuma, günde toplam 7-8
saatten fazla uyumak yetiĢkin bir birey için zaman
israfıdır. Yeterli uyku alınamaması durumunda dikkat
eksikliği ve sinirlilik hali, fazla uyku alınması
durumunda ise uyuĢukluk ve tembellik ortaya çıkar.
Bilgisayarın amaçsız kullanımı, oyun, chat,
arkadaĢlık, sosyal ağlar derken kaybedilen zaman,
(bazen bir oyun günlerce kiĢiyi etkisi altına alır).
50. YIL ORTAOKULU- PDR SERVİSİ


















ZAMAN TASARRUF EDİCİ YÖNTEMLER
Erken kalkın. Uyanır uyanmaz yataktan kalkma isteği
yaratmak için her gün kendinize eğlence ve keyif
verecek bir düĢünce geliĢtirin.
Günlük giyeceklerinizi ve çantanızı akĢamdan hazırlayın
Güne olumlu baĢlayın, pozitif düĢünmeye çalıĢın.
Sağlığınızı
koruyun,
varsa
sağlık
sorunlarınızı
geciktirmeden çözün.
Kendinize randevu verin, bu saatleri sadece kendinize
ayırın.
Kararlı olun, seri hareket edin.
Hedefe ulaĢmada kestirme ve alternatif yolları
deneyin.
Not alma alıĢkanlığı edinin.
Önünüzde yalnızca iĢ olsun, ilgisiz olanları kaldırın.
Yönetici iseniz ayrıntılarla uğraĢmayın.
Ġdeal çalıĢma ortamı yaratın.
Yazılı kayıt tutun, mutlaka ajanda kullanın.
Yolda düĢünün, zihinsel planlama yapın
Hızlı ve etkili okumayı öğrenin.
Zihinsel gücünüzün verimliliğini artıracak her unsura
(kitap, kurs...vs) yatırım yapın.
Bilgilerinizi güncelleyin.
Davetsiz misafirlerin sizi meĢgul etmelerine izin
vermeyin.
Hata yapmaya hakkınız olduğunu unutmayın, ancak
geçmiĢte yaptığınız hataları da tekrarlamayın.
ÖĞRENCĠ
BĠLGĠLENDĠRME
BROġÜRÜ
ZAMANI ETKİLİ KULLANMA
T.C.
SULTANGAZİ
50. YIL ORTAOKULU
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE
REHBERLİK SERVİSİ
KADİR GENÇ
Download

Zamanı Etkili Kullanma