TÉMA MĚSÍCE
SSS
Travel Alliance:
reakce na situaci v prodeji letenek
Řešení dlouhodobě neuspokojivé situace v oblasti prodeje letenek orgánům státní správy a korporátním zákazníkům je jedním z hlavních témat
pro cestovní kanceláře sdružené v Travel Alliance. A bylo i podnětem pro
nedávné setkání zástupců aliance s představiteli leteckých společností,
médií a dalších partnerů.
Členy Travel Alliance jsou v současnosti cestovní kanceláře
NEMO & SELECTA, OK-TOURS,
Thomas Cook a Agentura Smart,
které se specializují mimo jiné
právě na prodej letenek a zajišťování služebních cest pro korporátní zákazníky a zákazníky ze
státní správy. Jejich snaha
na neúnosnou situaci poukázat
a také ji řešit je proto navýsost
logická. Podstata problému tkví
v tom, že některé konkurenční
společnosti opakovaně předkládají zákazníkům v rámci výběrových řízení nereálně nízké a netransparentní nabídky, které
nesplňují ani základní eticko-ekonomické principy a parametry. O tom jsme ostatně
na stránkách COT business již
také nejednou psali. Nabídky
na poskytování služeb buďto
zcela zdarma nebo za cenu
v hodnotě menší nežli jeden
haléř, kdy cena obvyklá na trhu
je cca 500 Kč, svádí k domněnce, že taková nabídka není zpracována na základě ekonomické
kalkulace, ale s cílem za každou
cenu získat daného zákazníka
a požadovaný výnos generovat
jiným, skrytým způsobem, nebo
poskytování těchto služeb dotovat z jiné činnosti.
Tomáš Třebický, ředitel společnosti Nemo & Selecta a předseda dozorčí rady Travel Alliance,
k jejím aktivitám uvádí: „Již
v roce 2007 jsme se jako členové Travel Alliance rozhodli odmítnout prezentování nereálně
nízkých cen letenek, kdy nabídka samotné ceny letenky např.
za 1 korunu nezahrnovala povin-
Marek Plášil, výkonný ředitel a člen představenstva Travel Alliance
né taxy, které dosahují výše
několika tisíc korun za jednu
letenku. Zcela jednoznačně
a dobrovolně jsme se přihlásili
k férovému a poctivému nabízení konečných cen letenek.
Na tento poctivý přístup chceme
navázat i dnes, a proto odmítáme nereálně nízké nabídky cen
za služby spojené se zajišťováním letenek zejména pro zákazníky ze státní správy. Každá
služba má svoji hodnotu, naše
ceny jsou transparentní a náš
zákazník je o nich informován.“
Roman Fritschka, ředitel prodeje
letenek společnosti OK-TOURS
a člen dozorčí rady Travel Alliance, k tomu dodává: „Jako členové Travel Alliance jsme jedním
z předních prodejců letenek
v ČR. Máme svoji spoluzodpovědnost za stav tohoto trhu,
a proto vyzýváme ostatní konkurenční společnosti, aby následovaly členy Travel Alliance a ak-
ceptovaly pravidla, která jsme
popsali a přijali v Etickém kodexu
poctivého prodejce letenek.“
Tento kodex je podle výkonného
ředitele a člena představenstva
Travel Alliance Marka Plášila
veřejně daným závazkem klientům a každý, kdo chce být členem aliance, jej musí přijmout.
V kodexu členové uvádějí, že:
• nebudou v nabídkách pro
zákazníky, zpracované v rámci
výběrových řízení a veřejných
zakázek, obecně nabízet nulové, záporné či jiné symbolické
a neekonomické servisní poplatky za služby spojené se
zajištěním letenek, s výjimkou
doprovodných služeb;
• taxy, poplatky, tarifní pokuty
a jiné příplatky budou zákazníkům nabízet jen v takové
výši, jaká je stanovena v rezervačním systému, nebudou
tyto ceny svévolně navyšovat o skrytý výnos pro zajišťovatele;
• jejich poplatky za zajištění
služby jsou transparentní
a zákazník je o jejich výši
informován;
• nebudou zákazníkům nabízet a prodávat letenky
za ceny nižší, než je cena
stanovená leteckou společností. Budou dodržovat prodejní ceny, pokud není s leteckou společností dohodnut
jiný postup;
• budou akceptovat a podporovat požadavky korporátních zákazníků, kteří požadují
úhradu cen letenek prostřednictvím korporátní kreditní
karty. Tento způsob úhrady
považují za nejvíce transparentní.
S ohledem na poslední z citovaných bodů z kodexu se nedávné
prezentace organizované Travel
Alliance účastnila také Hana
Zatloukalová ze společnosti
American Express, která účastníkům vysvětlila, jak funguje
proces úhrady letenek firemní
platební kartou, jaká data mezi
zapojenými subjekty putují
a v čem tkví transparentnost
systému.
Aliance chystá v zájmu řešení
situace další kroky. „Jsme dále
připraveni se obrátit na Úřad
na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se žádostí o stanovisko k této problematice,
a také na Vysoké školy zaměřené na studijní obor cestovní
ruch, kde budeme iniciovat
nezávislou studii popisující
ekonomickou efektivitu prodeje
letenek a výši účtovaných servisních poplatků,“ dodává Roman
Fritschka. Více informací o aktivitách Travel Alliance najdete
na www.poctiveletenky.cz.
Text: -redFoto: -pmu4 • 2014 COT BUSINESS 13
Download

Napsali o nás - Travel Alliance