ANALIZA RENTABILNOSTI I
EKONOMSKIH POKAZATELJA
PREDUZEĆA SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM
VLASNIŠTVOM
Članovi istraživačkog tima
Ekonomski fakultet:
• Prof. dr Zdravko Todorović
• Doc. dr Igor Todorović
• Matea Zlatković
SADRŽAJ
•Metodologija istraživanja
• Analiza rezultata istraživanja
•Prikaz iznosa kapitala za preduzeća RS sa većinskim
državnim vlasništvom
•Poređenje preduzeća RS sa većinskim državnim
vlasništvom sa Elektroprivredom RS
•Poređenje Elektroprivrede RS sa inostranim
preduzećima iz istog sektora
•Zaključak
Metodologija
istraživanja
UZORAK
• 21 preduzeće sa većinskim
državnim vlasništvom koja kotiraju
na Banjalučkoj berzi
• 17 inostranih preduzeća sa
većinskim državnim vlasništvom
METODE
• baza podataka Banjalučke berze
• baza podataka Thomson Reuters-a
KORIŠTENI POKAZATELJI
Performanse preduzeća utvrdićemo
preko pokazatelja:
• Prihodi od prodaje/ukupna sredstva (S/A)
• Rentabilnost preduzeća (ROA, ROE, NPM)
• Odnos tržišne i knjigovodstvene
vrijednosti akcije (P/B)
• Odnos cijene i dobiti po akciji (P/E)
ANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVAJA
UČEŠĆE ELEKTOPRIVREDE RS U UKUPNOM
KAPITALU POSMATRANIH DRŽAVNIH
PREDUZEĆA
Kapital (miliona KM)
4.500
4.000
3.846
3.788
3.790
3.582
3.522
3.500
3.306
3.057
3.323
3.311
3.075
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2007
2008
2009
Sva državna
2010
2011
ERS 10
• Zbog velikog učešća kapitala Elektroprivrede RS (ERS10) u
ukupnom kapitalu svih posmatranih državnih preduzeća, u
narednom izlaganju posmatraju se njene performanse
POREĐENJE PREDUZEĆA RS SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM
VLASNIŠTVOM SA ELEKTROPRIVREDOM RS
Prihodi od prodaje/ukupna sredstva
(S/A)
• Odnos prihoda od prodaje i ukupnih
sredstava preduzeća
• Viša vrijednost pokazatelja ukazuje da
preduzeće efikasnije koristi imovinu u
stvaranju prihoda
S/A (%)
35,00
30,00
28,65
27,85
26,09
25,49
24,75
25,00
24,69
21,39
21,03
22,33
21,62
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2007
2008
2009
Sva državna
2010
2011
ERS10
Niža vrijednost ovog pokazatelja za Elektroprivredu RS oslikava manju
efikasnost u korištenju imovine preduzeća u stvaranju prihoda od prodaje u
odnosu na prosjek svih državnih preduzeća u uzorku. Jedan od uzroka je i
administrativno određivanje cijene električne energije.
• U posmatranom vremenskom periodu vrijednost S/A je prilično ujednačena
•
Povrat na kapital (ROE)
• Odnos neto dobiti i kapitala preduzeća
• Povrat na uloženi vlastiti kapital, odnosno,
profitabilnost vlastitog kapitala
• ROE pokazuje koliko dobro preduzeće koristi
investicijska sredstva u ostvarivanju dobiti
ROE (%)
1,50
1,01
1,00
0,74
0,55
0,50
0,24
0,00
-0,07
-0,50
-0,52
-1,00
-1,50
-1,30
-1,70
-2,00
-2,12
-2,50
-2,37
-3,00
2007
2008
2009
Sva državna
2010
2011
ERS10
• Negativne vrijednosti pokazatelja ukazuju na poslovanje sa gubicima,
izuzev u 2008. godini, kada je prinos na kapital oko 1% (sva državna
preduzeća u uzorku)
• Elektroprivreda RS ostvaruje dobitak u 2008., 2010. i 2011. godini, pri
čemu je prinos na kapital izuzetno nizak (opada od 0,74% u 2008. do
0,24% u 2011. godini)
Povrat na sredstva (ROA)
• Odnos neto dobiti i poslovnih sredstava
preduzeća
• Prikazuje uspješnost korištenja poslovnih
sredstava preduzeća u stvaranju dobiti
• Viši omjer povrata na poslovna sredstva je
povezan s višom stopom povrata i boljim
korporativnim upravljanjem
ROA (%)
1,00
0,55
0,63
0,54
0,50
0,18
0,11
0,00
-0,50
-0,50
-1,00
-0,52
-0,98
-1,09
-1,21
-1,50
2007
2008
2009
Sva državna
2010
2011
ERS10
• Negativne vrijednosti pokazatelja ukazuju na poslovanje sa gubicima,
izuzev u 2008. godini, kada je povrat na poslovna sredstva 0,55%
(sva državna preduzeća u uzorku)
• Elektroprivreda RS posluje sa gubitkom u 2007. godini, dok u
narednim godinama ostvaruje povrat na poslovna sredstva
(maksimalno 0,63% u 2008., a 0,18% u 2011. godini)
Neto profitna marža (NPM)
• Odnos neto dobiti i prihoda od prodaje
• Pokazuje iznos ostvarene dobiti preduzeća po
novčanoj jedinici prihoda
• Pokazatelj uspješnosti preduzeća u kontroli
troškova
• Što je veća neto profitna marža, to je
uspješnije (efektivnije) preduzeće u
pretvaranju prihoda u stvarnu dobit
NPM
0,10
0,08
0,07
0,06
0,05
0,05
0,00
0,00
-0,02
-0,05
-0,10
-0,09
-0,10
-0,12
-0,15
-0,20
-0,22
-0,25
2007
2008
2009
Sva državna
2010
2011
ERS10
• Preduzeća državnog sektora u 2007., 2010. i 2011. godini imaju
gubitak do 0,22 EUR za svaki EUR od prodaje, u 2008. su blizu nule, a u
2009. godini ostvaruju dobitak od 0,08 EUR za svaki EUR od prodaje
• Elektroprivreda RS posluje sa gubitkom u 2007. i 2011. godini (do 0,1
EUR za svaki EUR od prodaje), a sa dobitkom do 0,07 EUR za svaki EUR
od prodaje (2010.)
Odnos cijene i neto dobiti po akciji
(P/E)
• Odnos tržišne cijene po akciji i neto dobiti
po akciji
• Pokazuje koliko eura investitor plaća za jedan
euro neto dobiti po jednoj akciji
• Niža vrijednost P/E je povoljnija za investitore
P/E
600
523,2095
500
400
300
200
151,94
105,5126
100
28,62
30,53
0
2007
2008
SVA DRŽAVNA
2009
2010
2011
ERS10
• Poslovanje sa gubicima u 2007., 2009. i 2010. godini (sva državna)
• U 2008. godini investitor je trebao platiti 105,5 EUR za 1 EUR neto
dobiti po akciji, odnosno, u 2011.godini 523,2 EUR
• Elektroprivreda RS je u 2007. i 2009. poslovala sa gubicima
• U 2008. investitor je trebao platiti 30,5 EUR za 1 EUR neto dobiti po
akciji,odnosno, 28,6 EUR u 2010. i 151,9 EUR u 2011.
Odnos tržišne i knjigovodstvene
vrijednosti akcije (P/B)
• Odnos tržišne i knjigovodstvene vrijednosti
akcije
• Viši odnos pokazuje da je preduzeće u stanju
stvoriti više povrata u odnosu na uloženi
kapital (ROE), i obrnuto
• Niži odnos daje negativan signal investitorima
i nije dobar za vrijednost akcionara
P/B
1,00
0,93
0,90
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,42
0,41
0,41
0,41
0,40
0,30
0,24
0,19
0,20
0,17
0,18
0,10
0,00
2007
2008
2009
Sva državna
2010
2011
ERS10
• Tržište valorizuje u prosjeku samo 18%
knjigovodstvene vrijednosti akcija u posljednje tri
godine
POREĐENJE PREDUZEĆA ELEKTROPRIVREDE RS SA
INOSTRANIM PREDUZEĆIMA SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM
VLASNIŠTVOM IZ SEKTORA ELEKTROPRIVREDE
Inostrana preduzeća u uzorku
SIMBOL
VEĆINSKI VLASNIK
% VLASNIŠTVA
VERB.VI
Austrian Government
51.00%
DEHr.AT
Greek Government
51.49%
MVVGn.DE
City of Mannheim
50.10%
EVNV.VI
Land Niederösterreich
51.00%
ELI.BR
Publi-T (Belgian local government)
45.37%
EDSP.PA
Electricite de France SA
88.82%
WPCG.SG
Baden-Württemberg State
98.26%
FUM1V.HE
Government of Finland
50.76%
PGEP.WA
State Treasury of the Republic of Poland
61.89%
ENAE.WA
State Treasury of the Republic of Poland
51.63%
ROTEL.BX
Romanian Government
73.69%
LEL1L.MU
Lietuvos Energija AB
95.54%
BKWB.S
Canton Bern
52.54%
RENE.LS
PARPÚBLICA - Participações Públicas (SGPS) S.A.
46.00%
EDF.PA
Government of France
84.44%
CEZPsp.PR
Czech Republic Government
69.80%
ENEI.MI
Italian Government
31.24%
EDP.LS
PARPÚBLICA - Participações Públicas (SGPS) S.A.
31.20%
S/A – prihodi od prodaje/ukupna sredstva
S/A(%)
45,00
40,10
41,25
40,82
S/A (%) - Trend kretanja
40,52
42,45
40,00
40,00
35,00
35,00
30,00
25,00
45,00
40,10
41,25
42,45
40,82
40,52
21,39
22,33
21,62
2009
2010
2011
30,00
24,75
22,33
21,39
21,03
21,62
25,00
20,00
20,00
15,00
15,00
10,00
10,00
5,00
5,00
0,00
0,00
2007
2008
2009
ERS 10
INO
2010
2011
24,75
21,03
2007
2008
ERS 10
INO
• Mnogo niža vrijednost pokazatelja za Elektroprivredu RS (razlika oko
20%) oslikava za toliko manju efikasnost u korištenju imovine
preduzeća u stvaranju prihoda od prodaje u odnosu na inostrana
preduzeća. Jedan od problema je administrativno određivanje cijena
električne energije.
• U 2011. godini vrijednost S/A za inostrana preduzeća je u blagom
porastu, dok u Elektroprivredi RS opada
ROE – povrat na kapital
ROE (%)
ROE (%) - Trend kretanja
16,00
16,00
14,00
13,58
14,00
12,58
12,00
10,51
11,24
8,00
6,00
6,00
4,00
4,00
0,74
0,55
0,24
-2,00
-0,07
-0,52
2007
2008
0,74
-0,07
-0,52
0,55
0,24
2010
2011
-2,00
2009
ERS10
9,39
2,00
0,00
0,00
11,24
10,51
10,00
8,00
2,00
12,58
12,00
9,39
10,00
13,58
INO
2010
2011
2007
2008
2009
ERS10
INO
• Prinos na kapital u inostranim preduzećima je oko 13,6% u 2007.
godini i opada u posmatranom periodu do 9,4% u 2011.
• Elektroprivreda RS ostvaruje najveći prinos na kapital u 2008. (0,74%),
pri čemu je prisutna blaga varijacija prinosa i opadanje do 0,24% u
2011. godini
• Razlika u prinosu na kapital je od 14,1% do 9,15% u korist inostranih
preduzeća
ROA – povrat na poslovna sredstva
ROA (%) - Trend kretanja
ROA (%)
7,00
7,00
6,00
5,91
6,00
5,47
5,19
4,65
5,00
4,21
5,00
4,00
4,00
3,00
3,00
2,00
2,00
0,63
1,00
0,54
0,11
0,18
-0,50
2007
•
•
4,65
4,21
0,63
0,54
0,11
0,18
-0,50
-1,00
2008
2009
ERS 10
•
0,00
5,47
5,19
1,00
0,00
-1,00
5,91
INO
2010
2011
2007
2008
2009
ERS 10
2010
2011
INO
Povrat na poslovna sredstva u inostranim preduzećima opada u
posmatranom periodu i kreće se od 5,91% u 2007. godini do 4,21% u 2011.
Elektroprivreda RS posluje sa gubitkom u 2007. godini, dok u narednim
godinama ostvaruje povrat na poslovna sredstva, od 0,63% u 2008., preko
0,11% u 2009. i 0,54% u 2010., do 0,18% u 2011. godini
Razlika se kreće od 6,41% u 2007. do 4,03% u 2011., u korist inostranih
preduzeća
NPM – neto profitna marža
NPM
0,15
NPM - Trend kretanja
0,13
0,10
0,10
0,05
0,05
0,15
0,13
0,12
0,09
0,07
0,06
0,13
0,13
0,12
0,10
0,05
0,07
0,06
0,05
0,00
0,00
-0,02
-0,05
-0,10
0,09
0,10
-0,02
-0,05
-0,10
-0,10
-0,10
-0,15
-0,15
2007
2008
2009
ERS 10
INO
2010
2011
2007
2008
2009
ERS 10
2010
2011
INO
• Ostvareni dobitak za svaku jedinicu prihoda od prodaje u
inostranim preduzećima opada od 0,13 EUR u 2007. godini do
0,09 EUR u 2011.
• Elektroprivreda RS posluje sa gubitkom u 2007. i 2011. godini (do
0,1 EUR za svaki EUR od prodaje), a sa dobitkom koji se kreće od
0,05 EUR za svaki EUR od prodaje u 2008. do 0,07 EUR u 2010.
P/E – odnos cijene i dobiti po akciji
P/E- TREND KRETANJA
P/E
151,94
160,00
35,00
140,00
30,00
120,00
25,00
29,90
25,53
22,30
100,00
20,00
19,68
18,40
80,00
15,00
60,00
40,00
25,53
20,00
30,53
19,68
10,00
29,90 28,62
18,40
22,30
0,00
5,00
0,00
2007
2008
2009
ERS10
2010
INO
2011
2007
2008
2009
2010
2011
INO
• Iznos koji investitor treba platiti za 1 EUR neto dobiti po akciji u
inostranim preduzećima se kreće od 25,5 EUR (2007.), preko
29,9 EUR (2009.), do 22,3 EUR u 2011.
• U Elektroprivredi RS investitor je trebao platiti 30,5 EUR za 1 EUR
neto dobiti po akciji u 2008.,odnosno, 28,6 EUR u 2010. i 151,9
EUR u 2011. (ostale godine gubici)
P/B – odnos tržišne i knjigovodstvene vrijednosti akcije
P/B
P/B - Trend kretanja
3,50
3,50
3,00
2,89
3,00
2,50
2,50
2,00
2,00
1,67
1,64
1,37
1,50
1,00
2,89
1,00
0,24
0,19
0,17
1,37
1,50
0,90
0,50
1,67
1,64
1,52
0,18
1,52
0,90
0,50
0,24
0,19
0,17
0,18
2008
2009
2010
2011
0,00
0,00
2007
2008
2009
ERS10
INO
2010
2011
2007
ERS10
INO
• Akcije inostranih preduzeća se na tržištu kapitala
vrednuju iznad knjigovodstvene vrijednosti, dok se
akcije Elektroprivrede RS na tržištu kapitala vrednuju
znatno ispod knjigovodstvene vrijednosti preduzeća.
Zaključak
• Niske vrijednosti posmatranih pokazatelja
za
Elektroprivredu RS u odnosu na inostrana preduzeća
istog sektora ukazuju na niži nivo rentabilnosti, te
značajne potencijale koji se mogu realizovati
poboljšanjem korporativnog upravljanja.
• Potrebno je promijeniti politiku cijena u
Elektroptivredi RS, odnosno od administrativnog
određivanja cijena preći na tržišno određivanju cijene
uz zaštitu socijalnih kategorija.
• Poboljšati transparentnost i ekonomičnost poslovanja
Zaključak - nastavak
• Preporučuje se usvajanje OECD principa i smjernica
korporativnog upravljanja za državna preduzeća
• Smjernice korporativnog upravljanja podrazumijevaju
usvajanje sljedećih dokumenata:
–
–
–
–
–
–
–
Kodeks korporativnog upravljanja
Etički kodeks
Pravilnik o internoj kontroli
Pravilnik o internoj reviziji
Pravilnik o nagrađivanju menadžera
Pravilnik o nagrađivanju nadzornog odbora
Pravilnik o objavljivanju podataka
HVALA NA PAŽNJI!
Download

analiza rentabilnosti i ekonomskih pokazatelja preduzeća sa