KREATININ
I CISTATIN C
KAO BIOMARKERI
HRONIČNE BOLESTI BUBREGA
Marijana Dajak
Klinički centar Srbije, Centar za medicinsku biohemiju
Faktori rizika HBB
hipertenzija
diabetes mellitus
kardiovaskularna bolest
preko 60 godina
porodična istorija
oboljenja bubrega
Komplikacije
hipertenzija
anemija
poremećaj ravnoteže
soli i vode
malnutricija
bolesti kostiju
neuropatija
renalna insuficijencija
GFR - glomerular filtration rate
Kidney Foundation Kidney Disease
K/DOQI - National
Outcomes Quality Initiative
NKDEP - National Kidney Disease Education Program
Hronična bolest bubrega
 GFR < 60 mL/min/1,73 m2
 prisustvo oštećenja bubrega:
albuminurija, proteinurija, hematurija,
patološka renalna biopsija,
anatomski poremećaji
STADIJUMI HRONIČNE BOLESTI BUBREGA
Stadijum
HBB
Opis
GFR
mL/min/1,73m2
Praćenje bolesti
• Dijagnoza
• Tretman kliničkog stanja
• Usporavanje progresije
· Redukcija rizika za KVB
1
Oštećenje bubrega
sa normalnom ili
povišenom GFR
> 90
2
Oštećenje bubrega
sa blago ↓ GFR
60–89
• Procena progresije
3
Umereno
smanjenje GFR
30–59
• Procena i tretman
komplikacija
4
Ozbiljno
smanjenje GFR
15–29
• Upućivanje kod nefrologa
i možda primena dijalize
5
Bubrežna
insuficijencija
< 15
• Ako je uremija - primena
dijalize ili transplantacija
GFR se izražava se kao volumen plazme iz
koga se određena supstanca potpuno
ukloni (putem bubrega) u toku jednog
minuta.
Idealni marker za GFR
slobodno se filtrira kroz kapilarni zid
ne izlučuje se niti reapsorbuje u tubulama,
ne podleže ekstrarenalnoj eliminaciji i
čija koncentracija u plazmi je konstantna.
Inulin
Joheksol
51Cr-EDTA
125J-jotalamat
99mTc-dietilen
triamin
penta acetatna kiselina
(DTPA)
CH3
H2C
Endogeni filtracioni markeri
N
C=NH
O=C
N
H
Potiče iz metabolizma kreatina i
fosfokreatina iz mišića
Filtrira se u glomerulama i sekretuje se
u proksimalnim tubulama (7–10%)
Izvan normale tek kada je GFR snižena
za više od 50%
 Razlike u mišićnoj masi (pol, starost, rasa)
 Razlike u ishrani (npr. kod vegeterijanaca su niže)
  kod malnutricije, amputacije ekstremiteta,
hospitalizovanih pacijenata, ciroze jetre,
inflamacije i dr. hroničnih bolesti
 Lekovi inhibiraju tubularnu sekreciju (cimetidin
i trimetoprim) ili inhibiraju GIT degradaciju
(antibiotici širokog spektra)
 Pri niskim GFR, može ↑ intestinalna eliminacija
 Nije pogodan da prikaže brze promene u GFR
Jaffe-ova metoda – interferencije
 glukoza, acetoacet, aceton, piruvat
 askorbinska kiselina, proteini
 gvanidin, cefalosporini, bilirubin i dr.
Enzimske metode - interferencije:
bilirubin, metamizol, 5-fluorocitozin,
dopamin, dobutamin, monoklonski IgM
o-rafinoza unakrsno-vezani hemoglobin
HPLC - Visoko efikasna tečna hromatografija
IDMS - izotop-diluciona maseno spektrometrija
velika osetljivost i analitička specifičnost
Kombinacija gasne hromatografije (GC) i IDMS
metoda izbora, visoka specifičnosti, relativna SD <0,3%;
zahteva derivatizaciju kreatinina zbog polarnosti i
uklanjanje derivata kreatina na katjon
izmenjivačkoj koloni pre GC analize
HPLC-IDMS i tečna hromatografija (LC)-IDMS
jednostavnije, komparativne sa GC-IDMS
Pozitivno odstupanje u odnosu na IDMS ili HPLC
Bias između 10% i 15% (za konc. 75 µmol/L)
Sistematske razlike u kalibraciji (85%)
EQAS – pokazao bias od -5,3 µmol/L do 27 µmol/L,
pri koncentraciji od 80 µmol/L
Greška u procenjenoj GFR koja obuhvata ceo opseg
ovih odstupanja je bila od +7,5% do -27%
RESTANDARDIZACIJA METODA
Kompezacija – matematička korekcija za analitičku
nespecifičnost za "nekreatinske hromogene“
Deca – u Jaffe-ovoj metodi prekomerna kompezacija,
pa je preporuka – enzimske metode
Osobe sa niskim proteinom i kreatininom: pacijenti
(tumori), stariji, trudnice
Kompezacija analitičke nespecifičnosti ↓ kreatinin u
serumu dovodi do ↑ klirens zbog efekta tubularne
sekrecije
Endogeni filtracioni markeri
Neglikozilirani protein, inhibitor cistein proteaza
Stvaraju ga nuklearne ćelije konstantnom brzinom
Eliminacija preko glomerularne filtracije
Reapsorbuje se i metaboliše u proksimalnim tubulama
Ne zavisi od mišićne mase
PENIA metoda
(Particle-Enhanced Nephelometric Immunoassay)
PETIA metoda
(Particle-Enhanced Turbidimetric Immunoassay)
Standardizacija
referentni materijal: ERM-DA471/IFCC
Bolja korelacija sa GFR (r = 0,816/0,742)
Bolja dijagnostička tačnost (ROC) za detekciju HBB
(AUC = 0,926/0,837)
Veća osetljivost (81% /69%) i slična specifičnost (88%)
Koncentracije rastu već kod GFR od 80 mL/min/1,73 m2
Pogodan za otkrivanje blagih poremećaja renalne
funkcije (60–90 mL/min/1,73 m2)
Bolji u predviđanju mortaliteta i rizika za KVB
Ima veći porast kod svih stadijuma HBB
Kreatinin, μmol/L
Cistatin C, mg/L
24–8
29–36
nedelja
0–3
4–11
meseci
1–3
4–8
godina
9–17
odrasli
24–8
29–36
0–3
nedelja
4–11
meseci
1–3
4–8
9–17
odrasli
godina
Vrednosti kod zdrave populacije
Arch Dis Child 2000; 82: 71–5
 Godine, pol, CRP
 Pušenje
 Bolesti štitne žlezde
 Terapija glukokortikoidima
dozno zavisno povećanje cistatina C
Kreatinin, μmol/L
Cistatin C, mg/L
Lečeni
hipotiroidizam
FT4 (± Sd), pmol/L
Lečeni
hipertiroidizam
FT4 (± Sd), pmol/L
FT4 (± Sd), pmol/L
FT4 (± Sd), pmol/L
Kidney International 2003; 63: 1944–7
POJEDINCI
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
50
60
70
80
90
100
110
120
0,3
0,4
Kreatinin, μmol/L
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Cistatin C, mg/L
Cistatin C
Kreatinin
(0,65 mg/L)
(86 μmol/L)
Analitička
8,9%
3,1%
Intraindividualna
13,3%
4,9%
Interindividualna
8,1%
18,2%
Varijacija
1,0
KOD DECE
Schwartz-ova jednačina:
GFR = 0,41 × [visina (cm)] / [SCr (µmol/L) / 88,4]
GFR je u mL/min/1,73m2
Metoda za kreatinin: enzimska, IDMS slediva
Preporučena od NKDEP
Clin Chem 2009; 55: 402–3
„Korigovana“ MDRD jednačina:
GFR
(mL/min/1,73m2)
= 175 × [KREAT (μmol/L) × 0,0113]-1,154
× [godine]-0,203
× 0,742 (žene) × 1,210 (crnac)
Jednačina iz Modification of Diet in Renal Disease studije
Potiče od populacije sa HBB i ne uključuje zdrave osobe
Izvedena je iz vrednosti GFR izmerenih preko klirensa
jotalamata kod 1628 odraslih osoba
Kreatinin - metoda sa alkalnim pikratom, slediva po IDMS
Ann Intern Med 1999; 130: 461–70
CKD-EPI jednačina:
GFR = a × [kreatinin (μmol/L) / b]c × (0,993)godine
GFR – mL/min/1,73 m2; Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration
a
Bela rasa: žene = 144, muškarci = 141
Crna rasa: žene = 166, muškarci = 163
b
Žene = 62
Muškarci = 80
c
Žene: CRE < 62 μmol/L = -0,329; CRE > 62 μmol/L = -1,209
Muškarci: CRE < 80 μmol/L = -0,411; CRE > 80 μmol/L = -1,209
Kreatinin: enzimska metoda
Prema klirensu jotalamata i dr.
Ann Intern Med 2009; 150: 604-612
GFR (mL/min/1,73m2) = 80,35 × [1/cist C (mg/L)] – 4,32
Cistatin C - PENIA metoda
125I-jotalamat, 123 pacijenta sa HBB
Nephrol Dial Transplant 2003; 18: 2024–31
GFR (mL/min/1,73m2) = 84,69 × [cistatin C (mg/L)]-1,680
× [1,384 za decu < 14 god.]
Cistatin C - PETIA metoda
Joheksol, 451 drasla osoba i 85 dece
Clin Chem 2005; 51: 1420–31
Stanja sa nestabilnom renalnom funkcijom
(akutna bubrežna insuficijencija);
Zdravih osoba, potencijalnih davaoca bubrega,
ili kod pacijenata sa GFR > 90 mL/min/1,73m2;
Dece i starijih osobe preko 75 godina;
Izvesnih etničkih grupa;
Osoba sa nestabilnim koncentracijama kreatinina
(trudnice, pacijenati sa teškim bolestima);
Osoba sa ekstremnom telesnom površinom,
mišićnom masom ili posebnim načinom ishrane.
Download

kreatinin i cistatin c kao biomarkeri hronične bolesti bubrega