Běštínský zpravodaj
Čtvrtletní vydání
Číslo 2 / 2013
Vyšlo 19.7.2013
Obecní úřad Běštín
E- mail : [email protected]
Http: www.obecbestin.cz
Úřední hodiny OÚ každé pondělí od 17 do 19 hod.
Tel: 311584173
Obecně závazná vyhláška č.2/2013
Byla vydaná obecně závazná vyhláška ,která určuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
Plné znění vyhlášky je zveřejněno na úřední desce a na webových stránkách obce.
Žádáme majitele psů, aby se se zněním této vyhlášky seznámili a dodržovali pravidla, která určuje
tato nově vydaná vyhláška.
Audit hospodaření obce
Byl proveden audit o hospodaření obce z krajského úřadu. Při této kontrole nebyly shledány žádné
nedostatky. Obec hospodaří se svěřenými finanční prostředky v souladu s rozpočtovými pravidly.
Rozpočet obce je veřejně přístupný , každý kdo má zájem se s ním může seznámit na webových
stránkách obce.
Oprava hráze obecního rybníka
Byla provedena oprava poškozené hráze obecního rybníka. K poškození hráze docházelo
postupným výmolem . Zastupitelstvo obce se obrátilo na radu na odbor vodního hospodářství
na městský úřad Hořovice na možný způsob nápravy. Byl předložen projekt, jakým bylo
možné poškozenou hráz opravit.Dle tohoto projektu bylo zadáno výběrové řízení na provedení
zakázky. Jelikož provedení tohoto předloženého projektu se zdálo zastuspitelstvu dosti
nákladné, snažili jsme se řešit opravu jiným způsobem.Na internetovým stránkách jsme se
seznámili s jinými možnými variantami , jak tuto poškozenou hráz opravit.Pozváním majitele
jedné firmy ,která se touto revitalizací zabývá , jsme získali přehled o jiným možnostech jak
stávající problém řešit.Po zvážení všech nabídek, jsme nakonec přijali nabídku ,která byla pro
nás výhodná a nevyžadovala použití těžké techniky.Poškozená hráz byla zpevněněna
kamennými válci ,dále byla osazena kokosovými válci , ve kterých jsou zakořeněny vodní
rostliny , které časem vytvoří pevný val ,který zamezí dalšímu vymýlání. Takže oprava hráze
byla provedena spíše přírodní cestou. Břeh byl osázen ještě dalšími rostlinami,které zpevní
povrch a vytvoří přírodní prostředí.
Úprava návsi.
Jak jsme vás již dřive informovali ,snažíme se dále pokračovat v úpravě veřejného
prostranství na návsi.Ve spolupráci s panem Karlem Krabcem ,který s námi velmi ochotně a
aktivně spolupracuje se snažíme dát tomuto prostraství konečnou podobu.Prostranství bylo
vybaveno rozcestníkem , stolem s lavicemi k odpočinku ,dvěma autíčky pro děti a byly
vysázeny okrasné keře. Ještě by zde mělo být pískoviště pro děti. Postupně budeme ještě
dosazovat parčík další zelení .
Povodně červen 2013
Povodeň, která zasáhla střední Čechy po vytrvalých deštích na začátku června 2013,
způsobila lidem velké škody na majetku a bohužel i na životech.
Běštínu se takováto katastrofa naštěstí vyhnula, ale přesto jsme se intenzivně připravovali na
vzestup hladiny v Řeřiše. To nám ukládalo i vyhlášení stavu pohotovosti ze dne 1.6.2013 od
21.15 hod. Povodňovou komisí ORP Hořovice. Dále usnesení Ústředního krizového štábu ze
dne 8.6.2013, který upozorňoval na vysoké riziko srážkové činnosti.
A právě tyto přívalové deště způsobily problémy několika majitelům nemovitostí v obci, proto
jsme večer v neděli 9.6.2013 požádali HZS Hořovice o dodávku protipovodňových pytlů.
Ještě v noci bylo rozvezeno 25 naplněných pytlů (více v Hořovicích k dispozici nebylo) a
v pondělí ráno za pomoci členů naší jednotky SDH bylo naplněno dalších 35 pytlů. Obec dále
nakoupila 100 polypropylenových pytlů, které jsou v případě nutnosti k dispozici na OÚ.
Zde mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří pomáhali udržovat stav kanálů a propustí
kanalizace, jak ve dne, tak v noci v provozuschopném stavu. Veliteli a členům jednotky SDH
Běštín za pomoc při regulaci vod do kanalizace a příkladnou spolupráci při hlídkové službě
nařízené HZS ČR a Policií ČR.
Doufám, že takovéto zkušenosti z těchto dní se nebudou často opakovat. Proto jsme také
vyvolali opětovné řízení s f. Lesy ČR a f. Palivec na řešení regulace přívalových vod
z okolních lesů.
Ještě bych chtěla předat poděkování pana Hampla, tajemníka města Dobřichovic naším
dobrovolným hasičům ,kteří pomáhali při povodních dne 3.6.2013 s hasičskou technikou při
čerpání vody.
Houdková Jaroslava - starostka obce
Nabídka na provoz veřejného osvětlení
Zastupitelstvo obdrželo nabídku od f..Sunnymont s.r.o na provoz veřejného osvětlení v naší
obci .Po podrobném rozboru zastupitelstvo rozhodlo, že si náklady, které jsou s veřejným
osvětlením spojené , ponechá i nadále ve své plné režii a bude tím mít celý provoz veřejného
osvětlení plně pod svou kontrolou.
Dopravní značení
Byl zpracován projekt na dopravní značení , dle kterého by se měl zpomalit průjezd na
hlavní silnici přes naši obec.Tento projekt byl předložen ke schválení na dopravní
inspektorát ke schválení , aby byl plně v souladu s platnými předpisy.Projekt byl
schválen.Zastupitelstvo obce rozhodlo , že budou instalovány nejdůležitější značky tak,
aby se pokud možno dosáhlo požadovaného záměru. Výběrovým řízením byla vybrána ,firma
která nabídla výhodnější podmínky pro realizaci této zakázky.Věříme , že realizací tohoho
projektu přispějeme k tomu ,aby se zvýšila bezpečnost na této průtahové silnici přes naši
obec.Potom už bude záležet na každém , jak bude toto dopravní značení dodržovat.
Příspěvek SDH Běštín
Sdružení dobrovolných hasičů v Běštíně pořádá v sobotu 10.srpna od 11 hodin již třetí ročník
Hasičského odpoledne. V programu je soutěž hasičských družstev žen, mužů a dětí v požárním
sportu, ukázka zásahu profesionálních hasičů při vyprošťování z havarovaného aut a slaňování
z plošiny. Pro děti budou k dispozici dva nafukovací skákací hrady a malování na obličej a pro
všechny také dort s hasičskou tematikou. Samozřejmě bude připraveno občerstvení –pivo, limo,
grilované maso, klobásy z udírny , párek v rohlíku a jiné. Večer od 18 hodin zahrají dva muzikanti
s kytarami- skupina ROZJEZD. Hasičské odpoledne se koná jako vždy na louce pod lesem u hasičské
chaty. Hasiči zvou tímto všechny příznivce hasičského sportu a dobré zábavy.
Sdružení dobrovolných hasičů v Běštíně děkuje všem občanům ,kteří přišli na okrskovou soutěž
kterou jsme pořádali 18.5.2013 a tím podpořili činnost dobrovolných hasičů v obci.
Touto cestou bychom chtěli také poděkovat p.Dušanovi Horáznému a p. Milanovi Tůmovi ml. Za
sponzorský dar – mříže na hasičskou chatu a p. Vrbovi za možnost se připojit k elektrickému
proudu. SDH Běštín.
Dne 3 června požádalo město Dobřichovice zásahovou jednotku obce Běštín o pomoc při povodni. Na
místo jsme vyjeli s Tatrou kolem 16:00 hodiny v počtu čtyř osob. Velitel zásahové jednotky Radek
Hipča, zástupce Tomáš Vinš, Miroslav Lázňovský a Roman Králík. Při příjezdu se nás ujala místní
jednotka dobrovolný hasičů a ta nám určila místa, kde potřebují pomoc. Jednalo se převážně o
prosakující spodní vodu a vytékající vodu z přeplněné kanalizace, která neměla kam odtékat
následkem stoupající hladiny Berounky. S sebou jsme přivezli proudové čerpadlo Heron a plovoucí
čerpadlo. Zaplavené zahrady a ulice jsme odčerpávali do pozdních nočních hodin, než se usoudilo, že
boj s rozbouřenou Berounkou je marný a musí se počkat, až voda začne ustupovat. V noci jsme
s místními hasiči drželi pohotovost na Dobřichovické stanici dobrovolných hasičů. V dopoledních
hodinách druhého dne jsme vyjeli zpět domů. Zatím nebyla možnost pomoci, dokud se Berounka
nevrátí zpět do svého koryta a klesne hladina spodních vod.
Starosta SDH Běštín
Roman Králík
Vysvěcení kapličky
V sobotu 18.května v podvečer byla znovu vysvěcena obecní kaplička. Celá tato akce vzešla z nápadu
pana Aleše Pokorného ,který se stará o pamětní síň. Kdysi dávno byla zasvěcena svatému Janu
Nepomuckému , jehož socha se dochovala dones právě v této kapličce. Žádné písemné zmíňky , nebo
dokumenty bohužel nejsou. Při loňských vánočních svátcích byla vyzdobena betlémem .Pan Aleš
Pokorný oslovil Obecní úřad ke spolupráci k obnovení této kapličky. Na tom jak nyní kaplička vypadá,
má právě on největší zásluhu. Ve spolupráci s obecním zastupitelstvem byla uspořádána malá
slavnost, při které byla kaplička znovu vysvěcena. Akt vysvěcení provedl Páter Juan Provecho
z farnosti sv. Tomáše z pražské Malé Strany. Tohoto setkání se zúčastnilo celkem na čtyřicet lidí jak
místních , tak i hostů. Vysvěcení bylo doplněno krásnou písní Ave Maria a další hudbou, která přispěla
spolu s malým občerstvením k příjemné pohodě celého tohoto setkání ,kterému přálo také krásné
počasí. Byl vyhotoven písemný dokument, který je uložen v obecní kronice a který bude věrným
důkazem pro budoucí generace o tom , kdy byla kaplička vysvěcena.
Poděkování
Obecní úřad děkuje Sboru dobrovolných hasičů a dalším občanům , kteří se
zúčastnili čištění požární nádrže.
Příspěvek TJ Běštín
Tělovýchovná jednota děkuje Všem svým příznivcům a dalším občanům ,kteří se zúčastnili
oslav 50 let založení spolku. Děkujeme Všem sponzorům a dalším občanům ,kteří nám tyto
oslavy pomohli zorganizovat nebo nám jakkoliv pomohli při pořádání této akce.
Všem upřímně děkujeme
za
TJ
předseda
Vinš Václav
V uplynulých měsících oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané
Písecká Věra
Hejduková Jaroslava
Mík Josef
Šebková Anna
Šebek Alois
Najman Vladimír
75 let
80 let
70 let
80 let
70let
82 let
Všem jubilantům byly předány gratulace a malé dárky od Obecního úřadu.
V uplynulých měsících nás navždy opustili tito naši spoluobčané
Táborská Marie
Mraček Jaroslav
Vinšová Marie
Hejduková Jaroslava
80 let
82 let
89 let
80 let
Upozornění občanům
Jak jsme Vás již dříve informovali , je možné v obecním rozhlase oznámit smutečními zvony
a smuteční písní úmrtí našeho spoluobčana .To vše pouze v případě, že si to budou pozůstalí
zemřelého přát.
Vzpomínka
Dne 27.července 2013 uplyne 10let, kdy nás navždy opustil
pan Václav Houdek
Stále vzpomínají
manželka Jaroslava
dcera Eva
a ostatní rodina
Příjemné a pohodové léto
Vám Všem
přeje
zastupitelstvo obce
Vydává : Obecní úřad Běštín
Zpracovala :
Vinšová Marie
Povoleno MKČR pod č. E 1735
Download

zpravodaj