OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ
BEROUN
Rozlosování mistrovských soutěží
- Podzim 2013 -
Rozpis soutěží
pro sezónu 2013 / 2014
Sportovně technická ustanovení
Mistrovské soutěže se hrají podle Pravidel fotbalu platných od 1. 7. 2013, dle Souboru předpisů FAČR
z roku 2013, jeho doplňků a dále dle ustanovení tohoto Rozpisu soutěží.
Doplnění a upřesnění Soutěžního řádu fotbalu:
Vyhlašování změn a doplňků v rozehrané soutěži bude prováděno prostřednictvím Úředních zpráv OFS Beroun.
Ty budou rozesílány sekretářům jednotlivých oddílů/klubů (dále jen oddíly) e-mailem na jejich adresy uvedené
v přihláškách do soutěží pro sezónu 2013 / 2014. Úřední zprávy (UZ) budou dále zveřejňovány na webových
stránkách OFS Beroun (www.ofsberoun.cz) a také v pátečním vydání Berounského deníku.
POZOR: oddíly jsou povinny řídit se UZ a dalšími změnami, přičemž za informovanost v oddílu a veškerou
komunikaci s OFS je zodpovědný výhradně jeho sekretář !!!
V případě nejasností vám bude podáno vysvětlení na tel. čísle 737 318 428 (Petr Milfait). V případě jeho
nepřítomnosti dalšími funkcionáři OFS Beroun - viz. seznam funkcionářů svazu.
Informace zvláštní důležitosti budou zasílány do oddílů i nadále poštou popřípadě e-mailem.
Článek 4 odst. 3
Soutěže řídí Výkonný výbor OFS Beroun prostřednictvím své Sportovně technické komise (STK) a Komise mládeže
(KM).
Adresa (NEPOUŽÍVEJTE zkratku OFS !!!) pro písemný styk je:
Okresní fotbalový svaz Beroun, P. O. Box 112, Okružní 650, 266 01 Beroun.
Článek 6 - Základní systém soutěží
Soutěže dospělých, dorostu, starších a mladších žáků se hrají dvoukolově systémem podzim - jaro.
V OP mladších žáků se následně odehraje dvoukolová baráž vítězů základních skupin o přeborníka okresu s tím, že
první utkání se bude hrát na hřišti vítěze skupiny „A“, odveta pak na hřišti vítěze skupiny „B“. O celkovém vítězi
rozhodují body, dále rozdíl skóre, případně kopy na branku ze značky PK po odvetě. Soutěže přípravek se hrají
formou turnajů s postupem až do bojů o pořadí - viz samostatný rozpis.
Článek 7 - Postupy a sestupy
Počet oddílů (okresní přebor)
sestup z I. B třídy
postup do I. B třídy
postup ze 3. tříd (1+1)
sestup do 3. tříd
konečný počet oddílů
14
0
-1
+3
-2
14
14
+1
-1
+2
-2
14
14
+2
-1
+2
-3
14
14
+3
-1
+2
-4
14
14
+4
-1
+2
-5
14
Počet oddílů (3. třídy)
sestup z OP
postup do OP (1+1)
postup ze 4. tříd (1+1)
sestup do 4. tříd
konečný počet oddílů
28
+2
-3
+5
-4
28
28
+2
-2
+4
-4
28
28
+3
-2
+4
-5
28
28
+4
-2
+4
-6
28
28
+5
-2
+4
-7
28
V případě nestejného počtu účastníků ve skupinách na konci soutěží bude lichý sestupující ze 3. třídy nebo lichý
postupující ze 3. a 4. třídy určen podle procentuálního počtu zisku bodů - viz. čl. 8, odst. 6 SŘ fotbalu.
Článek 11 a 12 - Náležitosti klubů
Oddíly jsou povinny zaplatit soutěžní vklad ve výši 1.500,- Kč za každé družstvo dospělých, v případě startu pouze
mládežnického družstva činí soutěžní vklad 1.000,- Kč.
Pokuty do výše 999,- Kč (s výjimkou nezaplacení náhrady rozhodčímu) budou evidovány na sekretariátu OFS. Pokud
celkový stav pokut přesáhne 50% výše soutěžního vkladu oddílu, bude oddíl vyzván k úhradě uvedené částky již po
podzimní části soutěží, případně dříve. Zbylé pokuty se budou hradit na dalším losovacím aktivu, před začátkem
dalšího soutěžního ročníku. O průběžném stavu pokut budou oddíly informovány po skončení podzimní a jarní části
sezóny.
POZOR: při jednorázové pokutě 1000,- Kč a více je oddíl povinen tuto částku zaplatit do 15 dnů od zveřejnění
v úředních zprávách dle DŘ FAČR II (disciplinární tresty článku 6 odst. 7) a to výhradně PŘEVODEM na účet OFS
(č. účtu: 246493212/0300 - ČSOB), jako variabilní symbol při platbě uvádějte číslo klubu, do poznámky pak
uveďte název klubu). Při pokutě pro jednotlivce (hráč, trenér, funkcionář…) jako VS uvádějte ID jednotlivce !!!
Před začátkem následujícího soutěžního ročníku bude provedeno vyúčtování vkladů i pokut.
Tzv. „složená“ mládežnická družstva budou hrát na hřišti prvně jmenovaného klubu (pokud nebude uvedeno jinak),
který zároveň zodpovídá za dodržování všech povinností SŘ a RS.
Žádné jiné podmínky pro účast v soutěžích, ani finanční kompenzace STK nestanovuje.
Reprezentace OFS dle SŘ a DŘ.
Článek 15 - Soupisky
Oddíly hrající vyšší soutěže odevzdají soupisku "A" týmu do zahájení okresních soutěží!
Oddíly, které mají v okresních soutěžích "A" i "B" družstva, jsou povinny předložit STK soupisky "A" družstev ve
třech vyhotoveních na předepsaném tiskopise do středy 14. srpna (platí pro oddíly hrající první kolo Poháru) ostatní
pak do středy 21. srpna (v jarní části soutěže do středy před prvním jarním kolem).
Na soupisce musí být abecedně uvedeno 11 hráčů z nichž 1 musí být označen jako brankář. Změny v soupisce je
možno provést jen se souhlasem STK. Změny na soupisce z důvodů přestupu či hostování hráče musí být provedeny
nejpozději do 14 dnů od této skutečnosti. V případě dlouhodobého zranění hráče musí být předloženo lékařské
potvrzení o zranění. Jeden měsíc před ukončením soutěží již nebudou změny v soupiskách prováděny! "B" družstva,
hrající okresní soutěže, jsou povinny předložit rozhodčímu utkání společně s registračními průkazy i soupisku svého
"A" družstva.
Seznamy družstev musí oddíl doručit KM do středy před začátkem soutěže. Před utkáním pak předkládá oddíl spolu
s registračními průkazy a soupiskou "A" týmu i seznamy družstev "B" a "C" !
Článek 17 - Start hráčů za různá družstva
Hráči uvedení na soupisce smějí startovat v nižších soutěžích dle čl. 17 Soutěžního řádu fotbalu. Hráči uvedení na
soupisce musí nastoupit minimálně k jednomu soutěžnímu utkání (mistr. nebo OK poháru „České pošty“) v základní
sestavě (od začátku utkání) a odehrát minimálně 30 minut hry.
Článek 18 - Porušení ustanovení o soupisce
Za každého hráče ze soupisky, který nesplní podmínku čl. 17, zaplatí oddíl pokutu ve výši 1.000,- Kč.
Článek 19 - Pořadatelský klub
Pořadatelský klub zodpovídá za přípravu hřiště a otevření kabin minimálně 45 minut před zahájením utkání. Dále
pak za včasné vyplnění zápisu a předání rozhodčímu utkání minimálně 10 minut před úředním začátkem utkání.
Neoprávněné čerpání čekací doby bude postihováno dle řádů FAČR a sazebníku pokut tohoto "Rozpisu soutěží".
Pořádající klub musí zabezpečit na viditelném místě vyvěšení Návštěvního řádu a Organizačního řádu
pořadatelské služby (vzory těchto řádů na www.ofsberoun.cz).
Článek 20 odst. 10 - Hlášení výsledků
Hlášení výsledků všech mistrovských utkání včetně utkání OK poháru „České pošty“ jsou oddíly povinny hlásit
nejpozději do 22:00 hodin toho dne, kdy se utkání hrálo !!! Výsledky se po přihlášení oddílu (podmínka) na webové
adrese www.ofsberoun.cz budou hlásit prostřednictvím formuláře „Hlášení výsledků“.
Pozn.: lze rovněž hlásit i výsledky přátelských, turnajových a jiných zápasů.
Oddíly POVINNĚ nahlásí:
Soutěž, kdo s kým hrál, výsledek utkání, výsledek poločasu a jméno rozhodčího (rozhodčích).
U dospělých pak dále střelce branek domácího i hostujícího družstva, počet diváků a jména vyloučených hráčů !!!
V zájmu informovanosti se doporučuje tyto údaje hlásit i u ostatních kategorií.
Ještě před nahlášením a odesláním výsledků konzultujte veškeré údaje s hlavním rozhodčím v souladu se
Zápisem o utkání !!!
Článek 23 odst. 2 - Pořadatelé
Počet členů pořadatelského sboru je stanoven takto: dospělí - 5, dorost - 2, žáci – 1, pokud DK neurčí oddílu jinak vyšší počet pořadatelů! Hlavní pořadatel MUSÍ být členem FAČR (ostatní pořadatelé nemusí)
Zvláštní důraz klade řídící orgán na přísný zákaz prodeje všech druhů nápojů ve skleněných obalech !!!
Pořadatelé utkání musí být povinně označeni vestou pro hlavního pořadatele a pořadatele utkání !!!
Článek 25 - Povinnosti hostujícího družstva
Hostující družstvo je povinno se dostavit k utkání tak, aby byl vypsán zápis o utkání minimálně 10 minut před
úředním začátkem utkání. Neoprávněné čerpání čekací doby bude finančně postihováno dle řádů FAČR a sazebníku
pokut tohoto "Rozpisu soutěží".
Nebudou-li k utkání delegování 3 rozhodčí, má hostující družstvo za povinnost delegovat k utkání svého asistenta
rozhodčího. Dostaví-li se hostující družstvo k utkání bez asistenta rozhodčího, může domácí oddíl delegovat 2
asistenty rozhodčího. V případě, že domácí družstvo toto odmítne, musí hostující družstvo svého asistenta delegovat.
Článek 27 + 28 - Hřiště - vybavení a volba hrací plochy
Řídící orgán nařizuje pořádajícím oddílům, aby umožnily soupeři po skončení utkání řádné umytí
v tekoucí vodě! Oddíly jsou povinny mít k dispozici kryté hráčské lavičky oddělené od hlediště!
Na hráčské lavičky mají přístup pouze náhradníci a činovníci oddílu uvedení v zápise o utkání a musí být
řádně označeni jmenovkou s uvedením funkce, tak jak jsou zapsáni v Zápisu o utkání.
Ke střídání budou ve všech okresních soutěžích používány střídací tabule! Oddíly, které mají dvě hrací plochy,
mohou v době od 15. 10. do 15. 4. rozhodnout, kde se bude utkání hrát. Od 16. 4. do 14. 10. o
tom rozhoduje výhradně rozhodčí. Pokud je jedna hrací plocha nezpůsobilá, je oddíl povinen připravit náhradní
(druhou) plochu.
Článek 30 - Termíny a pořad utkání
Dohody o sehrání mistrovských utkání mimo stanovený termín či místo musí být předloženy na předepsaném
tiskopisu a musí obsahovat všechny předtištěné údaje. V dohodách nesmí být škrtáno ani přepisováno a musí být
zřejmé, který oddíl změnu žádá. Utkání lze pouze předehrávat. Dohoda musí být doručena na STK nejpozději ve
středu (do 16:00 hodin) 10 dní před utkáním. Poplatek za předložení dohody ve výši 100,- Kč ve prospěch OFS bude
žádajícímu oddílu odečten z vkladu do soutěže. Při pozdějším předložení nemusí být dohoda schválena a za její
předložení bude účtován poplatek 200,- Kč ve prospěch OFS, který bude žádajícímu oddílu odečten z vkladu do
soutěže. V případě nesehrání utkání z důvodů vyšší moci je povinností oddílů dohodnout se na novém termínu utkání
a tento uvést v zápise o utkání. Dle SŘ fotbalu musí být opakované utkání sehráno nejpozději do 14 dnů po
původním termínu utkání. Výjimku může povolit jen řídící orgán.
Řídící orgán soutěže má právo provádět změny v termínové listině a nařizovat termíny utkání.
Článek 40 odst. 10 - Rozhodčí a delegáti
Delegát utkání
Delegáti svazu budou obsazováni na mistrovská utkání dle potřeb OFS a jeho komisí a na žádost oddílů.
Delegovaný delegát svazu může převzít funkci hlavního rozhodčího.
Článek 42 + 43 – Práva a povinnosti rozhodčích a delegátů
Delegovaný rozhodčí a delegát jsou povinni dostavit se na hřiště nejpozději 45 minut před začátkem utkání.
Dle článku 28 tohoto Rozpisu, u oddílů, které mají schváleny dvě hrací plochy, rozhoduje od 16.4. do 14.10. pouze
rozhodčí, kde se utkání bude hrát.
Rozhodčí utkání je povinen odeslat zápis o utkání první pracovní den po termínu utkání doporučenou poštou na
adresu řídícího orgánu nebo jej doručit osobně na OFS v Berouně (příp. do schránky) a to nejpozději do 12.00 hodin
v den před nejbližším zasedáním řídícího orgánu (obvykle úterý) !!!
POZOR: stejnou povinnost mají také oddíly při pořádání turnajů v mládežnických kategoriích i při zápasech,
kde není delegován rozhodčí OFS !!!
Jestliže rozhodčí hráče v utkání vyloučí (udělí ČK) registrační průkaz se neodebírá. Vyloučený hráč má
automaticky zastavenou činnost do vyřešení případu na DK.
Obsazení rozhodčích na jednotlivá utkání provede Obsazovací úsek KR OFS. V případě potřeby budou působit jako
asistenti v utkáních dospělých rozhodčí s licencí „M“. Změny obsazení z důvodu omluvy, nemoci či trestu provádí
Obsazovací úsek každou středu před utkáním na schůzi STK.
STK si vyhrazuje právo nařídit změnu rozhodčích na některá utkání, či delegování AR na náklady pořadatele utkání !
Odměňování rozhodčích a delegátů - viz. Směrnice o náhradách a odměnách rozhodčím a delegátům.
Rozhodčí je povinen před zahájením utkání provést kontrolu soupisky „A“ družstva nebo seznamů družstev,
dle čl. 17/1 SŘ a výsledek kontroly soupisky uvést do zápisu o utkání. Pokud „B“ družstvo soupisku svého „A“
družstva nebo seznamy nepředloží, je rozhodčí povinen toto uvést do zápisu o utkání!
V OP odpovídá za organizaci dopravy svých asistentů rozhodčí utkání uvedený na prvním místě !!!
Článek 50 - Společná ustanovení k řízení utkání
Před začátkem utkání dospělých a dorostu napíší do zápisu oba soupeři maximálně 18 hráčů vč. příslušných,
maximálně dvouciferných čísel (od 1 do 99) a předají RO jejich RP. Do utkání nastoupí prvních 11 napsaných hráčů.
Ostatní hráči jsou náhradníky.
Družstvo s menším počtem hráčů – viz SŘ – čl. 34. Kontrola totožnosti hráčů se provádí dle čl. 35 SŘ fotbalu.
V soutěži dospělých a dorostu je možno vystřídat 5 hráčů. Osoby na hráčské lavici musí být označeny vhodným
způsobem, neoznačené osoby mají na hráčskou lavici VSTUP ZAKÁZÁN !!!
Žákovské soutěže:
V žákovských soutěžích je možno v průběhu utkání libovolně v přerušené hře zapojovat všechny hráče uvedené
v zápise o utkání (nejvýše 18 hráčů). To neplatí v posledních deseti minutách utkání u starších žáků, kdy lze střídat
pouze standardním způsobem, nejvýše však 2 hráče, vystřídat spoluhráče mohou i ti, kteří se již předtím do utkání
zapojili. Střídání je možné provádět jen v přerušené hře se souhlasem RO. Všichni náhradníci jsou povinni se
zdržovat na hráčské lavici. Rozhodčí do zápisu v kolonce "střídání" nevyplňuje minuty. Všichni hráči uvedení
v zápise mohou nastoupit, samotné uvedení v zápise se bere jako start hráče a do kolonky střídání se již nic
„nekřížkuje“. V soutěžich žáků je možné vystřídat 7 hráčů.
● Žluté karty:
- STK OFS Beroun rozhodla na základě článku 19, odstavce 5 Disciplinárního řádu, že v soutěžích OFS Beroun
nebude napomínání ŽK evidováno a trestáno
Článek 51 - Start cizinců
Za družstvo mohou nastoupit v jednom utkání maximálně 3 cizí státní příslušníci a v zápise o utkání budou označeni
za jménem písmenem „Z“.
Článek 68 - Věkové kategorie
V soutěžním ročníku 2013 / 2014 mohou startovat hráči v jednotlivých kategoriích takto:
- přípravka mladší
- hráči narození po 1.1. 2005 a mladší
- přípravka starší
- hráči narozeni po 1.1. 2003 a mladší
- žáci mladší
- hráči narození po 1.1. 2001 a mladší
- žáci /spol. kategorie/
- hráči narození po 1.1. 1999 a mladší
- dorost /spol. kategorie/
- hráči narození po 1.1. 1995 a mladší
- dospělí
- hráči, kteří v předcházejícím roce dosáhli 14 let - viz. SŘ čl. 69
Článek 69 - Působení hráčů ve věkových kategoriích
- Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie takto:
a) mladší přípravka za starší přípravku; b) starší přípravka za žáky; c) žáci za dorost; d) dorostenci za dospělé
- Kluby jsou povinny vyžádat si písemný souhlas zákonných zástupců s působením hráčů ve vyšší věkové kategorii
a na požádání je předložit řídícímu orgánu soutěže. To však není nutné v případech, kdy v rámci jedné věkové
kategorie (přípravka, žáci, dorost) startují mladší za starší (odst. 3).
Článek 79 - Organizace OK poháru „České pošty“
OFS Beroun vypisuje pro ročník 2013 / 2014 okresní kolo poháru „České pošty“. Účast je povinná pro družstva OP,
pro ostatní dobrovolná, v okresním kole nesmí startovat "B" družstva jednotlivých oddílů.
1) Pořad jednotlivých kol - viz rozlosování! Pro další kola platí zásada, že se utkání hraje na hřišti vítěze utkání
uvedeného v rozlosování s menším pořadovým číslem. Výjimka je pouze v případě, že se utkají družstva z různých
soutěží. Potom má právo domácího hřiště družstvo hrající nižší soutěž.
2) Utkání se hrají dle Pravidel fotbalu a Soutěžního řádu fotbalu. Start hráčů ze soupisky se počítá jako při mistr.
utkání - viz. čl. 17. Skončí-li utkání v normálním čase nerozhodně, neprodlužuje se, o vítězi rozhodnou kopy ze
značky pokutového kopu - viz. Pravidla fotbalu.
3) Změny termínů, případně změna volby hřiště podléhá schválení STK!
4) Domácí oddíl je povinen připravit hřiště, uhradit náklady za rozhodčího (200,- Kč paušál + cestovné).
5) Nedostavení se k utkání má kromě hracích důsledků též finanční postih - viz. Rozpis soutěží!
6) Vítězové utkání postoupí do dalších kol, vítěz celého okresního kola postoupí do oblastního kola.
7) Domácí oddíly jsou povinny hlásit výsledky utkání prostřednictvím webové stránky www.ofsberoun.cz
8) VV OFS vypisuje finanční odměny takto:
1. místo - 4.000,- Kč, 2. místo - 2.000,- Kč, 3. a 4. místo 1.000,- Kč
Pořad jednotlivých kol - dle Rozlosování soutěží a Termínové listiny
Finálové utkání v roce 2014 bude sehráno v Berouně (Tyršův stadion) za řízení 3 rozhodčích na náklady OFS.
1. kolo
2. kolo
3. kolo
SF
F
SF
3. kolo
Chodouň
2. kolo
1. kolo
Felbabka
Tetín
Praskolesy
Karlštejn
Tlustice
Z. Třebaň
Chlumec
Osov
Běštín
Hudlice
Trubín
Neumětely
Drozdov
Nižbor
Osek
Liteň
Lochovice
Cembrit
Podluhy
Tmaň
Rpety
Stašov
Broumy
Libomyšl
Všeradice
Rozlosování poháru "Česká pošta" - ročník 2013 / 2014 - okresní kolo
Komárov
HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
1. Odměny a náhrady rozhodčím
a) Sazebník odměn:
Viz. článek 42 + 43 a příloha tohoto rozpisu.
Rozhodčí laik nemá nárok na odměnu!
Řídí-li rozhodčí v jednom dnu u jednoho pořadatele dvě a více utkání, náleží mu plná odměna (paušál) za každé
utkání.
V případě, že se utkání neuskuteční, nelze rozhodčímu ani delegátovi vyplatit odměny dle sazebníku, ale pouze
cestovné, popř. stravné.
b) Náhrada cestovních výdajů rozhodčím:
Při použití osobního vozidla si účtuje rozhodčí kilometrovné ve výši 5,- Kč/km, při použití jednostopého motorového
vozidla 1,50 - Kč/km, a to z místa trvalého bydliště do místa konání utkání.
V případě, že rozhodčí při jedné cestě, bude řídit utkání u více pořadatelů, náleží mu cestovné a stravné takto:
- u prvního pořadatele cesta z místa trvalého bydliště do místa konání utkání + přejezd k druhému utkání
- u druhého pořadatele stravné + cestovné zpět do místa trvalého bydliště
(Mimookresní rozhodčí účtují cestovné z hranice okresu !!!)
Tato směrnice může být během soutěže upravována. Změny budou oznámeny.
Fotbalové oddíly mají právo ověřit si způsob dopravy rozhodčího.
Předložené vyúčtování musí souhlasit s údaji uvedenými v zápisu o utkání.
Neoprávněné požadavky na výplatu cestovného musí okamžitě hlásit řídícímu orgánu !!!
c) Náhrada stravného rozhodčím:
Rozhodčí má právo na stravné ve výši 70,- Kč, pokud je doba jeho odjezdu z domova a příjezdu zpět domů delší než
5 hodin. Výše stravného bude upravována dle platných zákonů.
2. Náhrada za opakované mistrovské utkání
Při opakování mistrovského utkání z důvodu vyšší moci nenáleží hostujícímu oddílu žádná náhrada cestovného.
3. Pokuty
Evidence a způsob úhrady viz články 11 a 12 tohoto RS.
Sazebník pokut:
● Odhlášení (v průběhu rozehrané soutěže) nebo vyloučení družstva ze soutěže:
- dospělí
10.000,- Kč
- dorost
5.000,- Kč
- žáci
3.000,- Kč
- přípravky
1.000,- Kč
● Odhlášení (po podání přihlášky, před zahájením soutěže) družstva ze soutěže:
- dospělí
5.000,- Kč
- dorost
3.000,- Kč
- žáci
1.000,- Kč
- přípravky
1.000,- Kč
● Nedostavení se k utkání a zaviněné nesehrání utkání:
- dospělí
2.000,- Kč pro OFS
- dorost
1.500,- Kč pro OFS
- žáci
1.000,- Kč pro OFS
- přípravky
700,- Kč pro OFS
Při nedostavení se hostů uhradí hostující oddíl domácímu oddílu náklady na rozhodčího, případně delegáta utkání!
● Narušení regulérnosti soutěže z důvodu nedohrání utkání pro nedostatečný počet hráčů - 1.000,- Kč
● Zavinění pozdního začátku utkání - 300,- Kč.
● Pozdní, neúplné nebo nesprávné nahlášení výsledků mistr. utkání nebo utkání OK poháru „České pošty“:
- první případ 50,- Kč, každý další 100,- Kč
● Nenahlášení výsledků mistrovského utkání nebo utkání OK poháru „České pošty“ - 200,- Kč
● Nezaslání nebo pozdní zaslání zápisu z mistrovského utkání nebo utkání OK Poháru „České pošty“ a
turnaje přípravek - 100,- Kč
● Nedostavení se zástupce oddílu a rozhodčích k jednání komisí OFS - 500,- Kč
● Odebrání RP pro fotografii neodpovídající podobě a věku - 100,- Kč
Při opakujícím se odebrání bude hráč předán do DK!
● Nenahlášení turnaje nebo nepředložení propozic turnaje - 500,- Kč
● Nenahlášení přátelského utkání - 100,- Kč
● Nepodání občerstvení rozhodčímu nebo soupeři - 100,- Kč
● Opožděné zaslání soupisky - 100,- Kč
● Nepředložení soupisky - 100,- Kč
● Opožděné zaslání přihlášky - 300,- Kč
● Neúplné či chybné vyplnění přihlášky, požadovaného formuláře či tiskopisu – 100,- Kč
● Pozdní dodání požadovaného formuláře či tiskopisu - 200,- Kč
● Předložení žádosti o povolení změny - 100,- Kč, pozdní předložení žádosti - 200,- Kč
● Používání jiných než předepsaných tiskopisů - 100,- Kč
● Nesplnění podmínek čl. 17 - 1.000,- Kč za hráče
● Neplnění nařízení FAČR, SŘ a RS – 200,- až 10.000,- Kč
● Neoprávněný start hráče - 3.000,- Kč
● Opakovaný neoprávněný start hráče - 5.000,- Kč
● Nesportovní chování funkcionářů a příslušníků družstva - 1.000,- až 10.000,- Kč
● Při nedelegování asistenta rozhodčího – 1.000,- Kč.
● Při poškození majetku druhému oddílu uvedené v zápise o utkání pokuta 1000,- Kč (pro OFS) +
úhrada vzniklé škody pod zastavením činnosti oddílu, který způsobil škodu, dle předložené faktury.
Statut reprezentanta
- Reprezentace: VV OFS vytvoří na návrh KM seznamy hráčů se statusem reprezentanta. Nedostavení se
nominovaného hráče bez řádné omluvy (48 hodin před plánovanou akcí) znamená, že hráč nesmí nastoupit
v následujícím utkání za mateřský oddíl.
USTANOVENÍ O KOMISÍCH OFS
a) Termíny schůzí:
VV OFS
- každý první p o n d ě l í v měsíci - od 16.30 hodin
STK + KM
- každá s t ř e d a - od 16.00 hodin /v průběhu sezóny/
PÚ
- každá s t ř e d a - od 16.30 hodin /v průběhu sezóny/
DK
- každý č t v r t e k - od 16.00 hodin /v průběhu sezóny/
KR
- s t ř e d a - v týdnu před schůzí VV OFS - od 16.30 hodin
(Termíny schůzí mohou být dle aktuálních potřeb měněny !!!)
b) Účast na jednání:
- Na schůze VV OFS se může dostavit funkcionář kteréhokoliv oddílu okresu Beroun na základě písemného
pověření svého oddílu.
- Na schůze STK (KM) se může dostavit zástupce kteréhokoliv oddílu okresu Beroun na základě písemného
pověření svého oddílu.
Při odebrání všech RP se musí dostavit kapitán a vedoucí družstva!
- Na schůze PÚ se dostaví jen vyzvaní členové KR OFS Beroun.
- Na schůze DK se dostaví:
● bez vyzvání:
- vyloučený hráč
Vyloučený hráč je povinen se disciplinárního řízení zúčastnit osobně, pokud se jednání z vážných důvodů
zúčastnit nemůže, musí DK doručit písemný souhlas k projednání svého přestupku bez své účasti. Bez účasti
vyloučeného hráče nebo jeho písemného vyjádření nebude DK případ projednávat. Nedostaví-li se vyloučený
hráč ani do příští schůze DK, bude případ projednán bez jeho účasti.
- vykázaný příslušník družstva
Vykázaný příslušník družstva je povinen se disciplinárního řízení zúčastnit osobně, pokud se jednání z vážných
důvodů zúčastnit nemůže, musí se na jednání DK omluvit. Bez účasti vykázaného příslušníka družstva nebo
jeho písemného vyjádření nebude DK případ projednávat. Nedostaví-li se vykázaný příslušník družstva ani do
příští schůze DK, bude případ projednán bez jeho účasti.
Za neomluvenou neúčast bude oddíl potrestán pořádkovou pokutou dle sazebníku trestů tohoto rozpisu!
- vykázaný pomezní rozhodčí laik
- při inzultaci provinivší se hráč, kapitán a vedoucí družstva + RO utkání
- při odebrání všech RP kapitán a vedoucí družstva + RO utkání
● na výzvu se dostaví všichni pozvaní hráči i fotbaloví činovníci!
- Na schůze KR - se může dostavit každý řádný člen KR OFS Beroun
- se musí dostavit pozvaní RO či delegáti
REGISTRAČNÍ PRŮKAZY
Všichni hráči, kteří k utkání nastoupí, musí mít v RP uveden název oddílu, který je uveden v rozpisu
a rozlosování soutěží (oficiální název klubu). Hráč, který má v RP uveden jiný název, nebude k utkání připuštěn.
Na RP musí být fotografie odpovídající podobě a věku !!!
Všichni hráči, kteří k utkání nastoupí, musí mít přidělen svůj ID (databáze FAČR).
ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETÁŘE SVAZU
V průběhu sezóny – každou středu 15:30 – 18:00 hodin
Mimo výše uvedenou dobu si lze se sekretářem svazu (Petr Milfait) telefonicky (737 318 428) dohodnout návštěvu
individuálně.
Pro e-mailovou korespondenci používejte výhradně adresu: [email protected]
Sazebník odměn rozhodčích a delegátů – soutěže řízené OFS
Druh soutěže
Utkání mistrovské
Utkání
Utkání
přátelské, turnaje
přátelské, turnaje
normální hrací doba zkrácená hrací doba
HR
AS
HR
AS
HR
AS
výběry OFS
xxx
xxx
150
80
50
30
okresní přebor
(II. třída)
300
200
100
50
50
30
okresní soutěže
(III. a IV. tř. )
250
150
80
50
50
30
Pohár FAČR
200
120
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
100
50
50
30
200
100
60
30
30
20
xxx
130
100
xxx
70
xxx
100
50
50
50
30
xxx
50
30
30
30
20
xxx
xxx
100
xxx
50
40
30
30
20
30
30
20
20
DOSPĚLÍ
DOROST
výběry OFS
okresní soutěže
(II. III. a IV. tř.)
ŽÁCI
výběry OFS
okresní soutěže
minifotbal
ŽENY
výběry OFS
okresní soutěž
DELEGÁT
OP – III. tř. – IV. tř.
200,- Kč
Důležité:
Rozhodčí je povinen vyplnit „Vyúčtování náhrady rozhodčího“ (tiskopis zajišťuje oddíl) pro oddíl a stejné částky
uvést i do Zápisu o utkání, a to vždy před vyplacením náhrady a podpisem funkcionáře oddílu.
www.ofsberoun.cz
ADRESÁŘ sekretářů fotbalových oddílů okresu Beroun
2020031 CEMBRIT BEROUN
KONOPÁSEK Petr, Lidická 738, 266 01 Beroun
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
602 142 689
2020051 BĚŠTÍN
CHUCHLER Jan, Široká 76, 267 24 Hostomice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
605 374 654
2020061 BROUMY
KADEŘÁBEK Lukáš, Červená 121, 267 42 Broumy
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
604 510 415
2020081 CERHOVICE
FREI Petr, Třenická 49, 267 61 Cerhovice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
724 181 208
2020091 DROZDOV
ŠVARC Pavel, Drozdov 298, 267 61 Cerhovice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
728 723 327
2020101 FELBABKA
ČERVENKA Jiří, Felbabka 49, 268 01 HOŘOVICE
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
606 342 175
2020111 HOSTOMICE
RYBÁK Václav, č.p. 12, 267 24 Hostomice
e-mail:[email protected]
M.
Tb
Tz
736 219 133
311 584 249
2020131 HUDLICE
LHOTKA Ivan, Hořejší 272, 267 03 Hudlice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
602 780 801
2020141 HÝSKOV
HEREJT Ludvík, Sportovců 323, 267 06 Hýskov
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
736 132 294
2020151 CHLUMEC
SCHREIBER Jaromír, č.p. 6, 267 24 Velký Chlumec
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
724 240 999
311 584 063
257 191 911
2020161 CHODOUŇ
Antonín Dvořák, Chodouň 184, 267 51 Zdice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
777 750 415
2020171 CHRUSTENICE
VÁCLAVEK Miroslav, Chrustenice 256, 267 12 Loděnice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
723 220 735
2020181 CHYŇAVA
STEINER Zdeněk, č.p. 384, 267 07 Chyňava
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
604 281 533
311 691 359
261 334 606
2020191 KARLŠTEJN
ŠAMAN Michal, Krupná 283, 267 18 Karlštejn
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
737 128 828
2020201 KOMÁROV
ERNEST Jaromír, Okružní 456, 267 62 Komárov
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
774 176 099
311 577 556
724 307 029
2020211 KRÁLŮV DVŮR
NOVÁK Jiří, P.O. Box 29, 267 01 Králův Dvůr
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
603 722 410
311 622 482
2020221 KUBLOV
MÍCHAL Josef, Tyršova 53, 266 01 Beroun
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
734 543 200
2020231 LIBOMYŠL
ČERVENKOVÁ Eva, Libomyšl 183, 267 23 Lochovice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
604 276 102
2020241 LITEŇ
ŠINDLER Radoslav, Sadová 397, 267 27 Liteň
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
606 504 243
311 684 694
2020251 LODĚNICE
ŠILPOCHOVÁ Hana, č.p. 111, 267 11 Vráž
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
777 315 345
311 671 414
2020261 LOCHOVICE
MASARYK Petr, č.p. 354, 267 23 Lochovice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
737 501 419
2020271 LUŽCE
PÁNEK Milan, č.p.117, 267 16 Vysoký Újezd
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
733 768 016
311 675 334
2020281 MOŘINA
KUBÍN Roman, č.p. 235, 267 17 Mořina
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
728 661 325
2020291 MOŘINKA
ŠPAČEK Richard, Plzeňská 137, 266 01 Beroun
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
602 777 781
311 624 103
311 624 103
2020301
602 212 201
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
2020311 NIŽBOR
HUČKO Pavel, V Římě 171, 267 05 Nižbor
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
724 747 253
2020321 NOVÝ JÁCHYMOV
MILFAIT Petr, Nový Jáchymov 201, 267 03 Hudlice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
606 498 451
311 693 164
722 455 030
2020331 OSEK
HUML Václav, Osek 220, 267 62 Komárov
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
606 445 920
311 572 491
2020351 OSOV
PROCHÁZKA Karel, Osovec 40, 267 25 Osov
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
720 141 021
311 584 271
2020361 PODLUHY
STELŠOVSKÝ Ladislav, Podluhy 145, 268 01 Hořovice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
606 634 437
NEUMĚTELY
MÍKA Antonín, Neumětely 7, 267 24 Hostomice p. Brdy
311 584 703
311 541 147
2020371 PRASKOLESY
BEŽÓ Petr, č.p. 117, 267 54 Praskolesy
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
720 225 200
2020381 RPETY
SCHÖN Michal, Rpety 42, 268 01 Hořovice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
721 177 680
2020391 STAŠOV
ZAVADIL Václav, č.p. 239, 267 54 Praskolesy
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
731 156 932
311 516 766
2020401 SRBSKO
ZIKÁN Luboš, Srbsko 195, 267 18 Karlštejn
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
732 204 945
311 625 589
732 204 945
2020411 SVATÁ
FALC Otto, Svatá 223, 267 51 Zdice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
603 476 805
2020421 TETÍN
Ing. HEJNA Michal, Tetín 10, 266 01 Beroun
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
602 284 700
2020431 TLUSTICE
BUREŠ Pavel, Tlustice 162, 268 01 Hořovice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
605 412 409
2020441 TMAŇ
PÁTECKÝ Pavel, Hasova 3091/2, 143 00 Praha 12
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
724 009 791
2020451 TRUBÍN
PORSCH Pavel, Pod Bory 255, 267 01 Králův Dvůr
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
602 389 016
311 636 880
2020461 ÚJEZD
PTÁČEK Josef, Újezd 209, 267 61 Cerhovice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
724 090 569
2020471 VYSOKÝ ÚJEZD
M.
KRATOCHVÍL Miloslav, V Chaloupkách 89, 267 16 Vys. Újezd Tb
e-mail: [email protected]
Tz
724 443 780
2020491 VŠERADICE
KÁCHA Jaroslav, č.p. 15, 267 26 Všeradice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
606 485 644
311 684 775
2020501
602 151 984
BŘÍŽĎALA Tomáš, Nad Soutokem 229, 267 29 Zadní Třebaň
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
2020511 ZAJEČOV
ANÝŽ Zdeněk, Kvaň 156, 267 63 Zaječov
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
737 965 461
311 572 787
2020521 ZDEJCINA
KOLÁČEK Radek, Branislavova 1412, 266 01 Beroun 2
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
732 812 751
ZADNÍ TŘEBAŇ
972 227 455
724 617 139
257 257 400
311 745 111
2020531 ZDICE
DUŠÁNEK Karel, Havlíčkova 782, 267 51 Zdice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
606 354 234
2020541 ŽEBRÁK
VONDRÁK Filip, Višňová 1230, 268 01 Hořovice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
604 407 207
2020571 CHALOUPKY
FAIRAISL Tomáš, Chaloupky 165, 267 62 Komárov
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
774 939 371
311 573 326
311 572 255
2020581 VIŽINA
HRZAL Kamil, Vižina 8, 267 24 Hostomice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
603 469 119
M.
Ing. PŘIBYL Karel, Na Máchovně 644, 266 01 Beroun (PO Box 46) Tb
e-mail: [email protected]
Tz
608 860 048
2020611 HOŘOVICKO
RYSKA Miroslav, P.O. Box 39, 268 01 Hořovice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
737 185 505
2020621 BŘEZOVÁ
KOŠŤÁLEK Martin, Březová 42, 267 51 Zdice
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
737 218 648
20A0451 RUDNÁ
KINDL Libor, Karlovotýnská 471, 252 19 Rudná
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
606 373 129
2020601
ČL-U BEROUN
311 652 060
SEZNAM ROZHODČÍCH - podzim 2013
Příjmení a jméno
Belanský Jan
Bidšovský Pavel
Cyprián Otakar
Divílek Peter
Ducký František
Egrt Martin
Filip Zdeněk
Gall Jiří
Hájek Václav
Hůla Petr
Chvátal Vladimír
Kareš Miroslav
Knotek Václav
Koldová Anna
Košťálek Jiří
Kotlár Pavel
Koza Alois
Krbec Stanislav
Kros František
Krupa Jiří
Krůta Milan
Kušo Jozef
Marx Ivan
mobil
737 050 882
606 326 939
720 156 603
731 456 218
604 684 415
606 165 448
603 975 544
721 618 884
737 461 344
603 757 342
728 187 059
731 861 879
733 183 956
721 825 360
775 391 485
776 622 522
257 721 571
724 343 683
734 590 784
732 446 293
774 252 934
724 267 622
603 487 756
poznámka
Příjmení a jméno
Novák Petr
Palek Michal
Pánek Michal
Pecka Vlastimil
Plecitý František
Pos Josef
Rylich Ladislav
Sekerka Pavel
Setnička Josef
Spiegl Marek
Šnajdr Jan
Špicl Jan
Špicl Martin
Veverka Zdeněk
Vlachopulos Patrik
Vodička Ladislav
Závora Vlastimil
Zuska Oldřich
mobil
poznámka
732 705 318
773 682 493
603 752 534
720 401 083
606 864 148
720 137 393
723 814 995
607 701 985
773 616 343
603 152 648
774 696 661
607 246 096
774 306 896
733 654 151
702 051 707
607 274 775
724 269 903
Tabulka uvádí neoficiální seznam rozhodčích OFS Beroun pro sezónu 2013 / 2014
Kontakty na některé funkcionáře OFS
+ další důležité informace
OFS Beroun
Sekretariát - MILFAIT Petr
e-mail: [email protected]
Ekonomický úsek – BOJKO Jan
e-mail: [email protected]
M.
737 318 428
M.
736 287 744
---------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda OFS
KNOTEK Jan
e-mail: [email protected]
M.
M.
728 870 087
603 169 719
---------------------------------------------------------------------------------------------
Místopředseda OFS + předseda obsazovacího úseku
PECKA Vlastimil
M.
Tb
e-mail: [email protected]
Tz
603 752 534
311 622 274
---------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda STK + KM
MARX Ivan
e-mail: [email protected]
M.
Tb
Tz
603 487 756
311 625 089
311 621 673
---------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda DK
SÝKORA Ivan
e-mail: [email protected]
M.
Tb
721 415 084
---------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda KR
HŮLA Petr
e-mail: [email protected]
M.
603 757 342
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hospodář OFS
PERGLER Radek
e-mail: [email protected]
M.
736 610 396
---------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda RK OFS
Ing. SETNIČKA Josef
e-mail: [email protected]
M.
607 701 985
---------------------------------------------------------------------------------------------
Berounský deník
BEŽÓ Jan
e-mail: [email protected];
M.
724 274 468
[email protected]
[email protected]----------------------------
Nechcete-li mít problémy, používejte pouze tuto adresu
(POZOR: neuvádějte zkratku OFS):
Okresní fotbalový svaz Beroun
P. O. Box 112
266 01 Beroun
ZÁPIS zasílejte vždy první pracovní den po utkání doporučenou poštou !!!
Pro e-mailovou korespondenci používejte výhradně adresu: [email protected]
Termínová listina OFS Beroun
PODZIM - 2013
DEN
Datum
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
ST
SO
NE
SO
NE
17.8.
ST
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
PO
SO
NE
SO
NE
SO
NE
25.9.
Úř. zač.
OP + III.
IV. A
IV. B
OPD
OPstŽ
OPmlŽ
Přípravky
17:00
1. kolo
18.8.
24.8.
17:00
1
1
1
17:00
2
2
2
2
2
17:00
3
3
3
3
3
25.8.
31.8.
1.9.
7.9.
8.9.
11.9.
14.9.
4
4
4
4
4
16:30
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
16:00
7
7
7
7
7
16:00
8
8
8
8
8
15:30
9
9
9
9
9
14:30
10
10
1
1
14:30
NT
NT
NT
NT
14:00
11
11
14:00
12
12
13:30
13
13.10.
19.10.
20.10.
26.10.
27.10.
28.10.
2.11.
3.11.
9.11.
10.11.
16.11.
17.11.
3
1
PÁ 17:30
4
PÁ 17:30
5
2
3
3. kolo
16:30
6.10.
12.10.
PÁ 17:30
16:30
29.9.
5.10.
2
2. kolo
17:00
22.9.
28.9.
PÁ 17:30
17:30
15.9.
21.9.
POHÁR
NT
PÁ 17:30
6
PÁ 17:00
7
PÁ 17:00
8
PÁ 16:30
9
PO 10:15
1
(28.10.)
4
5
6
7
8
NT
Poznámka: NT - náhradní termín
SEZÓNA 2013 / 2014 – ROZDĚLENÍ TÝMŮ DO SOUTĚŽÍ
Okresní přebor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ČL-U BEROUN B
NE
VŠERADICE
SO
SO
SO
SO
NE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LIBOMYŠL
KOMÁROV
STAŠOV
NEUMĚTELY
TRUBÍN
CHLUMEC
SO
SO
NE
PRASKOLESY
SO
ZADNÍ TŘEBAŇ
SO
SO
SO
NE
OSEK
TLUSTICE
NIŽBOR
KARLŠTEJN
LODĚNICE B
UMT - Máchovna
III. třída - skupina A
CEMBRIT BEROUN
SO
NE
NE
SO
NE
SVATÁ
NE
HUDLICE
NE
NE
MOŘINA
VYSOKÝ ÚJEZD
TETÍN
CHYŇAVA
10:15
BROUMY
SO
NE
NE
NE
NE
NOVÝ JÁCHYMOV
NE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
HOSTOMICE B
LOCHOVICE
SO
SO
CERHOVICE B
SO
BĚŠTÍN
NE
14:00
NEUMĚTELY B
NE
14:00
FELBABKA
ZAJEČOV
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
BŘEZOVÁ
SO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ZDEJCINA
STAŠOV B
NE
NE
NE
TETÍN B
NE
CHODOUŇ
NE
HÝSKOV B
NE
CHRUSTENICE
MOŘINKA
SO
SO
SO
KRÁLŮV DVŮR B
SO
TMAŇ
LUŽCE
ZDICE B
NIŽBOR B
10:15
14:00
III. třída - skupina B
PODLUHY
ŽEBRÁK B
DROZDOV
CHALOUPKY
ÚJEZD
RPETY
14:00
- 3 hod.
hř. Komárov
- 3 hod.
hř. Bzová
IV. třída - skupina A
SRBSKO
LITEŇ
10:15
10:15
- 3 hod.
hř. Lužce
IV. třída - skupina B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VIŽINA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SO
NE
NE
NE
VŠERADICE B
KOMÁROV B
KUBLOV
- 3 hod.
14:00
volno
TLUSTICE B
NE
NE
DROZDOV B
NE
PRASKOLESY B
NE
ÚJEZD B
RPETY B
NE
NE
14:00
OSOV
SO
- 3 hod.
HOSTOMICE
ZDICE
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
10:15
- 3 hod.
10:15
10:15
- 3 hod.
10:15
předz. A
- 3 hod.
10:15
ZAJEČOV
SO
- 3 hod.
NIŽBOR / CHYŇAVA
SO
- 2,5 hod.
ZDICE
NE
NE
NE
SO
SO
SO
NE
- 2,5 hod.
- 2,5 hod.
11:00
- 2,5 hod.
- 2,5 hod.
předz. A
předz. B
LODĚNICE
NE
předz. B
OSEK B
Okresní přebor - dorost
VŠERADICE
KOMÁROV
CHYŇAVA / NIŽBOR
NEUMĚTELY
ŽEBRÁK
DROZDOV B
ÚJEZD
hř. Chyňava
Okresní přebor - starší žáci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hř. Nižbor
volno
KOMÁROV
TETÍN
NEUMĚTELY
TLUSTICE
PODLUHY / RPETY
PRASKOLESY
hř. Podluhy
Okresní přebor - mladší žáci - skupina A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HÝSKOV
VŠERADICE
PÁ
NE
12:00
CHYŇAVA
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
ČL-U BEROUN C
PÁ
UMT - Máchovna
LITEŇ / ZADNÍ TŘEBAŇ
PÁ
hř. Liteň
ZDICE
PÁ
RUDNÁ / DRAHELČICE
HUDLICE
ČL-U BEROUN B
KRÁLŮV DVŮR
PO
hř. Rudná
UMT - Máchovna
(po hracím víkendu)
Okresní přebor - mladší žáci - skupina B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RPETY / PODLUHY
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
PÁ
ZAJEČOV
PÁ
LIBOMYŠL
LOCHOVICE
CERHOVICE / DROZDOV
KOMÁROV
NEUMĚTELY
OSEK
ŽEBRÁK
HOŘOVICKO
hř. Cerhovice
hř. Bzová
hř. Rpety
Okresní přebor - starší přípravka
A
D
D
A
A
C
B
B
C
B
A
D
C
B
D
C
ČL-U BEROUN
hř. Cerhovice
hř. Bzová
CERHOVICE / DROZDOV
HOŘOVICKO
HÝSKOV
CHYŇAVA
KRÁLŮV DVŮR A
KRÁLŮV DVŮR B
LODĚNICE
LOCHOVICE
hř. Mořina
MOŘINKA
NIŽBOR
OSEK
PRASKOLESY / TLUSTICE
hř. Zadní Třebaň
ZADNÍ TŘEBAŇ / LITEŇ
ZAJEČOV
ŽEBRÁK
Pozn.: losovací aktiv přípravek (14.8.) – hrát se bude turnajovým způsobem
Okresní přebor - mladší přípravka
A
D
D
C
C
A
A
B
B
D
B
B
C
A
C
ČL-U BEROUN
DROZDOV A
DROZDOV B
FELBABKA
HOŘOVICKO
hř. Bzová
HÝSKOV
CHRUSTENICE
KARLŠTEJN A
KARLŠTEJN B
KOMÁROV
KRÁLŮV DVŮR
LODĚNICE
RPETY
RUDNÁ
ZDICE
Pozn.: losovací aktiv přípravek (14.8.) – hrát se bude turnajovým způsobem
OFICIÁLNÍ NÁZVY KLUBŮ OFS BEROUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
2020031
2020051
2020061
2020081
BEROUN - Cembrit
BĚŠTÍN
BROUMY
CERHOVICE
2020091
2020101
2020111
2020131
2020141
2020151
2020161
2020171
2020181
2020191
2020201
2020211
2020221
DROZDOV
FELBABKA
HOSTOMICE
HUDLICE
HÝSKOV
CHLUMEC
CHODOUŇ
CHRUSTENICE
CHYŇAVA
KARLŠTEJN
KOMÁROV
KRÁLŮV DVŮR
KUBLOV
2020231
2020241
2020251
2020261
2020271
2020281
2020291
2020301
2020311
2020321
2020331
2020351
LIBOMYŠL
LITEŇ
LODĚNICE
LOCHOVICE
LUŽCE
MOŘINA
MOŘINKA
NEUMĚTELY
NIŽBOR
NOVÝ JÁCHYMOV
OSEK
OSOV
2020361
2020371
2020381
2020391
2020401
2020411
2020421
2020431
2020441
2020451
2020461
2020471
PODLUHY
PRASKOLESY
RPETY
STAŠOV
SRBSKO
SVATÁ
TETÍN
TLUSTICE
TMAŇ
TRUBÍN
ÚJEZD
VYSOKÝ ÚJEZD
2020491
2020501
2020511
2020521
2020531
2020541
2020571
2020581
2020601
2020611
2020621
VŠERADICE
ZADNÍ TŘEBAŇ
ZAJEČOV
ZDEJCINA
ZDICE
ŽEBRÁK
CHALOUPKY
VIŽINA
BEROUN - Český lev-Union
HOŘOVICKO
BŘEZOVÁ
SK Cembrit Beroun - Závodí
Tělovýchovná jednota Běštín
Tělovýchovná jednota v Broumech
Union Cerhovice
TJ Drozdov
Tělovýchovná jednota Felbabka
SK Hostomice pod Brdy
Sportovní klub Hudlice
Fotbalový klub Stejstav Hýskov
Sportovní klub Chlumec
TJ Chodouň
Tělovýchovná jednota v Chrustenicích
Sportovní klub Chyňava
Tělovýchovná jednota Karlštejn
FK Komárov
Fotbalový klub Králův Dvůr
Tělovýchovná jednota Sokol Kublov
Tělovýchovná jednota Litavan Libomyšl
Fotbalový klub Liteň
Atleticko-Fotbalový klub Loděnice
TJ Slovan Lochovice
Tělovýchovná jednota Lužce
Tělovýchovná jednota Baník Mořina
Tělovýchovná jednota Mořinka
SK Horymír Neumětely
Sportovní klub Nižbor
TJ Čechie Nový Jáchymov, o.s.
SK Slavoj Osek
Sportovní klub Osov
TJ Sparta Podluhy
Tělovýchovná jednota Praskolesy
SK Rpety
Tělovýchovná jednota Stašov
TJ Srbsko
FK Svatá
Tělovýchovná jednota a sportovní kluby Tetín
Sportovní klub Tlustice
Tělovýchovná jednota VČS Tmaň
Tělovýchovná jednota FC Freyburg Trubín
Sportovní klub Doubravan Újezd
Tělocvičná jednota Sokol Vysoký Újezd
Tělovýchovná jednota Durisol Všeradice
Tělovýchovná jednota Ostrovan Zadní Třebaň
Tělovýchovná jednota Zaječov
Oddíl kopané ENDECO Zdejcina
Fotbalový klub Olympie Zdice
Tělovýchovná jednota Spartak TOS Žebrák
Tělovýchovná jednota Chaloupky
Tělovýchovná jednota Vižina
Český lev - Union Beroun, o.s.
FK Hořovicko
SK Březová 08
SEZÓNA 2013 / 2014 – ROZLOSOVÁNÍ
POHÁROVÁ UTKÁNÍ
Pohár České pošty - OFS Beroun - 17. - 18.8. 2013 - úřední začátek v 17:00 hodin
Ne
CP
C P 0 1
Chodouň - Tetín
10:15
1. kolo
C P 0 2
volno - Karlštejn
C P 0 3
volno - Zadní Třebaň
C P 0 4
Hudlice - Trubín
So
C P 0 5
volno - Nižbor
C P 0 6
Liteň - Cembrit
So
C P 0 7
Tmaň - Stašov
So
10:15
C P 0 8
Libomyšl - Všeradice
So
Ne
C P 0 9
Felbabka - Praskolesy
C P 1 0
volno - Tlustice
C P 1 1
Osov - Chlumec
So
C P 1 2
Běštín - Neumětely
So
Ne
C P 1 3
Drozdov - Osek
17:30
C P 1 4
Lochovice - Podluhy
So
C P 1 5
Rpety - Broumy
So
C P 1 6
volno - Komárov
Pohár České pošty - OFS Beroun - 11.9. 2013 - úřední začátek v 17:30 hodin
CP
C P 1 7
vítěz 01 - Karlštejn
2. kolo
C P 1 8
vítěz 04 - Zadní Třebaň
C P 1 9
vítěz 06 - Nižbor
C P 2 0
vítěz 07 - vítěz 08
C P 2 1
vítěz 09 - Tlustice
C P 2 2
vítěz 11 - vítěz 12
C P 2 3
vítěz 13 - vítěz 14
C P 2 4
vítěz 15 - Komárov
Pohár České pošty - OFS Beroun - 11.9. 2013 - úřední začátek v 17:30 hodin
CP
C P 2 5
vítěz 17 - vítěz 18
3. kolo
C P 2 6
vítěz 19 - vítěz 20
C P 2 7
vítěz 21 - vítěz 22
C P 2 8
vítěz 23 - vítěz 24
Pohár České pošty - OFS Beroun - semifinále - jaro 2014
CP
C P 2 9
vítěz 25 - vítěz 26
SF
C P 3 0
vítěz 27 - vítěz 28
Pohár České pošty - OFS Beroun - finále - jaro 2014
CP
C P 3 1
vítěz 29 - vítěz 30
F
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ
PODZIM - 2013
OFS Beroun - 24. - 25.8. 2013 - úřední začátek v 17:00 hodin
OP:
0 1 0 1
ČL-U Beroun B - Loděnice B
1.kolo
0 1 0 2
Všeradice - Karlštejn
0 1 0 3
Komárov - Nižbor
0 1 0 4
Stašov - Zadní Třebaň
0 1 0 5
Neumětely - Praskolesy
0 1 0 6
Trubín - Chlumec
0 1 0 7
Osek - Tlustice
III.A
0 1 0 1
Libomyšl - Nový Jáchymov
1.kolo
0 1 0 2
Mořina - Broumy
0 1 0 3
III.B
1.kolo
IV.A
1.kolo
IV.B
1.kolo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
Vysoký Újezd - Nižbor B
Tetín
Cembrit Beroun
Svatá
Hudlice
Hostomice B
Lochovice
Cerhovice B
Běštín
Neumětely B
Felbabka
Podluhy
Zdejcina
Srbsko
Stašov B
Tetín B
Chodouň
Vižina
Všeradice B
Komárov B
Kublov
volno
Osek B
-
Zdice B
Lužce
Tmaň
Chyňava
Březová
Zaječov
Rpety
Újezd
Chaloupky
Drozdov
Žebrák B
Králův Dvůr B
Mořinka
Liteň
Chrustenice
Hýskov B
Osov
Rpety B
Újezd B
Praskolesy B
Drozdov B
Tlustice B
Máchovna UMT
Ne
So
So
So
So
Ne
So
So
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
So
So
Ne
Ne
So
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
10:15
14:00
14:00
14:00
10:15
10:15
14:00
14:00
OFS Beroun - 30.8. - 1.9. 2013 - úřední začátek v 17:00 hodin
OP:
0 2 0 1
Loděnice B - Tlustice
2.kolo
0 2 0 2
Chlumec - Osek
0 2 0 3
Praskolesy - Trubín
0 2 0 4
Zadní Třebaň - Neumětely
0 2 0 5
Nižbor - Stašov
0 2 0 6
Karlštejn - Komárov
0 2 0 7
ČL-U Beroun B - Všeradice
III.A
0 2 0 1
Nový Jáchymov - Chyňava
2.kolo
0 2 0 2
Tmaň - Hudlice
0 2 0 3
Lužce - Svatá
0 2 0 4
Zdice B - Cembrit Beroun
0 2 0 5
Nižbor B - Tetín
0 2 0 6
Broumy - Vysoký Újezd
0 2 0 7
Libomyšl - Mořina
III.B
0 2 0 1
Březová - Žebrák B
2.kolo
0 2 0 2
Drozdov - Podluhy
0 2 0 3
Chaloupky - Felbabka
0 2 0 4
Újezd - Neumětely B
0 2 0 5
Rpety - Běštín
0 2 0 6
Zaječov - Cerhovice B
0 2 0 7
Hostomice B - Lochovice
IV.A
0 2 0 1
Králův Dvůr B - Hýskov B
2.kolo
0 2 0 2
Chrustenice - Chodouň
0 2 0 3
Liteň - Tetín B
0 2 0 4
Mořinka - Stašov B
0 2 0 5
Zdejcina - Srbsko
IV.B
0 2 0 1
Osov - Tlustice B
2.kolo
0 2 0 2
Drozdov B - Osek B
0 2 0 3
Praskolesy B - volno
0 2 0 4
Újezd B - Kublov
0 2 0 5
Rpety B - Komárov B
0 2 0 6
Vižina - Všeradice B
OPD
0 2 0 1
Zaječov - Žebrák
2.kolo
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
3
4
5
1
Neumětely
Chyňava / Nižbor
Komárov
Všeradice
Tlustice
10:15
14:00
14:00
Bzová
14:00
Komárov
14:00
14:00
Lužce
14:00
Ne
Ne
So
So
14:00
14:00
14:00
So
So
So
Ne
Ne
14:30
14:00
10:15
10:15
15:00
OPStž
2.kolo
0 2 0 2
Podluhy / Rpety - Neumětely
So
14:30
0 2 0 3
Praskolesy - Tetín
So
15:00
Ne
15:00
0 2 0 5
OPMlžA
0 2 0 1
2.kolo
0 2 0 2
0 2 0 3
0 2 0 4
-
Máchovna UMT
0
0
0
0
0
0 2 0 4
Drozdov B
Újezd
Zdice
Hostomice
Loděnice
Ne
Ne
So
So
So
So
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
Ne
So
Ne
Zdice - Komárov
Podluhy
Nižbor / Chyňava - volno
Králův Dvůr - Chyňava
ČL-U Beroun C - ČL-U Beroun B
Liteň / Zadní Třebaň - Hudlice
Zdice - Rudná / Drahelčice
Po 17:30
Pá
Pá
17:30
17:30
Pá
17:30
2.9.
Máchovna UMT
Liteň
0 2 0 5
Hýskov - Všeradice
Pá
17:30
OPMlžB
0 2 0 1
Zaječov - Osek
Pá
17:30
2.kolo
0 2 0 2
Pá
17:30
Pá
17:30
Bzová
Pá
17:30
Rpety
Pá
17:30
0 2 0 3
0 2 0 4
0 2 0 5
Žebrák - Neumětely
Hořovicko - Komárov
Rpety / Podluhy - Cerhovice / Drozdov
Libomyšl - Lochovice
OFS Beroun - 6. - 8.9. 2013 - úřední začátek v 17:00 hodin
OP:
0 3 0 1
3.kolo
0 3 0 2
0 3 0 3
0 3 0 4
Všeradice - Loděnice B
Komárov - ČL-U Beroun B
Stašov - Karlštejn
Neumětely - Nižbor
So
So
So
So
0 3 0 5
Trubín - Zadní Třebaň
Ne
0 3 0 6
Osek - Praskolesy
So
0 3 0 7
III.A
0 3 0 1
3.kolo
0 3 0 2
0 3 0 3
0 3 0 4
0 3 0 5
Tlustice - Chlumec
Mořina - Nový Jáchymov
Vysoký Újezd - Libomyšl
Tetín - Broumy
Cembrit Beroun - Nižbor B
Svatá - Zdice B
So
Ne
Ne
So
Ne
10:15
Ne
0 3 0 6
Hudlice - Lužce
Ne
0 3 0 7
Chyňava - Tmaň
Ne
III.B
0 3 0 1
Lochovice - Březová
So
3.kolo
0 3 0 2
Cerhovice B - Hostomice B
So
0 3 0 3
Běštín - Zaječov
Ne
14:00
14:00
0 3 0 4
Neumětely B - Rpety
Ne
0 3 0 5
Felbabka - Újezd
So
0 3 0 6
0 3 0 7
Podluhy - Chaloupky
Žebrák B - Drozdov
Srbsko - Králův Dvůr B
So
Ne
Ne
IV.A
0 3 0 1
3.kolo
0 3 0 2
Stašov B - Zdejcina
Ne
0 3 0 3
Tetín B - Mořinka
Ne
0 3 0 4
Chodouň - Liteň
Ne
0 3 0 5
Hýskov B - Chrustenice
Ne
IV.B
0 3 0 1
3.kolo
0 3 0 2
Všeradice B - Osov
Komárov B - Vižina
0 3 0 3
Kublov - Rpety B
0 3 0 4
volno - Újezd B
0 3 0 5
Osek B - Praskolesy B
Ne
10:15
10:15
14:00
Ne
Ne
Ne
0 3 0 6
Tlustice B - Drozdov B
Ne
OPD
0 3 0 1
Všeradice - Zaječov
So
14:00
3.kolo
0 3 0 2
So
10:15
So
10:15
So
Ne
14:00
10:15
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
14:30
14:30
11:00
14:30
12:00
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
0 3 0 3
OPStž
3.kolo
OPMlžA
3.kolo
OPMlžB
3.kolo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Komárov - Hostomice
Chyňava / Nižbor - Zdice
Neumětely
Žebrák
volno
Komárov
Tetín
Neumětely
Tlustice
Všeradice
Rudná / Drahelčice
Hudlice
ČL-U Beroun B
Chyňava
Lochovice
Cerhovice / Drozdov
Komárov
Neumětely
Osek
-
Újezd
Drozdov B
Loděnice
Nižbor / Chyňava
Zdice
Praskolesy
Podluhy / Rpety
Králův Dvůr
Hýskov
Zdice
Liteň / Zadní Třebaň
ČL-U Beroun C
Zaječov
Libomyšl
Rpety / Podluhy
Hořovicko
Žebrák
Chyňava
Rudná
Máchovna UMT
Cerhovice
OFS Beroun - 13. - 15.9. 2013 - úřední začátek v 17:00 hodin
OP:
0 4 0 1
Loděnice B - Chlumec
4.kolo
0 4 0 2
Praskolesy - Tlustice
0 4 0 3
Zadní Třebaň - Osek
0 4 0 4
Nižbor - Trubín
0 4 0 5
Karlštejn - Neumětely
0 4 0 6
ČL-U Beroun B - Stašov
0 4 0 7
Všeradice - Komárov
III.A
0 4 0 1
Nový Jáchymov - Tmaň
4.kolo
0 4 0 2
Lužce - Chyňava
0 4 0 3
Zdice B - Hudlice
0 4 0 4
Nižbor B - Svatá
0 4 0 5
Broumy - Cembrit Beroun
0 4 0 6
Libomyšl - Tetín
0 4 0 7
Mořina - Vysoký Újezd
III.B
0 4 0 1
Březová - Drozdov
4.kolo
0 4 0 2
Chaloupky - Žebrák B
0 4 0 3
Újezd - Podluhy
0 4 0 4
Rpety - Felbabka
0 4 0 5
Zaječov - Neumětely B
0 4 0 6
Hostomice B - Běštín
0 4 0 7
Lochovice - Cerhovice B
IV.A
0 4 0 1
Králův Dvůr B - Chrustenice
4.kolo
0 4 0 2
Liteň - Hýskov B
0 4 0 3
Mořinka - Chodouň
0 4 0 4
Zdejcina - Tetín B
0 4 0 5
Srbsko - Stašov B
IV.B
0 4 0 1
Osov - Drozdov B
4.kolo
0 4 0 2
Praskolesy B - Tlustice B
0 4 0 3
Újezd B - Osek B
0 4 0 4
Rpety B - volno
0 4 0 5
Vižina - Kublov
0 4 0 6
Všeradice B - Komárov B
OPD
0 4 0 1
Zaječov - Drozdov B
4.kolo
0 4 0 2
Újezd - Žebrák
0 4 0 3
Zdice - Neumětely
0 4 0 4
Hostomice - Chyňava / Nižbor
0 4 0 5
Všeradice - Komárov
OPStž
0 4 0 1
Loděnice - Podluhy / Rpety
4.kolo
0 4 0 2
Praskolesy - Tlustice
0 4 0 3
Zdice - Neumětely
0 4 0 4
Nižbor / Chyňava - Tetín
0 4 0 5
volno - Komárov
OPMlžA
0 4 0 1
Králův Dvůr - ČL-U Beroun C
4.kolo
0 4 0 2
Liteň / Zadní Třebaň - Chyňava
0 4 0 3
Zdice - ČL-U Beroun B
0 4 0 4
Hýskov - Hudlice
0 4 0 5
Všeradice - Rudná / Drahelčice
OPMlžB
0 4 0 1
Zaječov - Žebrák
4.kolo
0 4 0 2
Hořovicko - Osek
0 4 0 3
Rpety / Podluhy - Neumětely
0 4 0 4
Libomyšl - Komárov
0 4 0 5
Lochovice - Cerhovice / Drozdov
Ne
So
So
So
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Máchovna UMT
14:00
Bzová
Komárov
14:00
14:00
14:00
14:00
Lužce
14:00
So
Ne
So
So
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
14:00
14:00
14:00
14:00
10:15
10:15
14:00
15:00
15:00
15:00
14:30
Po
Pá
Pá
Pá
Ne
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
17:30
17:30
17:30
17:30
12:00
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
Nižbor
16.9.
Liteň
Bzová
Rpety
OFS Beroun - 20. - 22.9. 2013 - úřední začátek v 16:30 hodin
OP:
0 5 0 1
Komárov - Loděnice B
5.kolo
0 5 0 2
Stašov - Všeradice
0 5 0 3
Neumětely - ČL-U Beroun B
0 5 0 4
Trubín - Karlštejn
0 5 0 5
Osek - Nižbor
0 5 0 6
Tlustice - Zadní Třebaň
0 5 0 7
Chlumec - Praskolesy
III.A
0 5 0 1
Vysoký Újezd - Nový Jáchymov
5.kolo
0 5 0 2
Tetín - Mořina
0 5 0 3
Cembrit Beroun - Libomyšl
0 5 0 4
Svatá - Broumy
0 5 0 5
Hudlice - Nižbor B
0 5 0 6
Chyňava - Zdice B
0 5 0 7
Tmaň - Lužce
III.B
0 5 0 1
Cerhovice B - Březová
5.kolo
0 5 0 2
Běštín - Lochovice
0 5 0 3
Neumětely B - Hostomice B
0 5 0 4
Felbabka - Zaječov
0 5 0 5
Podluhy - Rpety
0 5 0 6
Žebrák B - Újezd
0 5 0 7
Drozdov - Chaloupky
IV.A
0 5 0 1
Stašov B - Králův Dvůr B
5.kolo
0 5 0 2
Tetín B - Srbsko
0 5 0 3
Chodouň - Zdejcina
0 5 0 4
Hýskov B - Mořinka
0 5 0 5
Chrustenice - Liteň
IV.B
0 5 0 1
Komárov B - Osov
5.kolo
0 5 0 2
Kublov - Všeradice B
0 5 0 3
volno - Vižina
0 5 0 4
Osek B - Rpety B
0 5 0 5
Tlustice B - Újezd B
0 5 0 6
Drozdov B - Praskolesy B
OPD
0 5 0 1
Komárov - Zaječov
5.kolo
0 5 0 2
Chyňava / Nižbor - Všeradice
0 5 0 3
Neumětely - Hostomice
0 5 0 4
Žebrák - Zdice
0 5 0 5
Drozdov B - Újezd
OPStž
0 5 0 1
Komárov - Loděnice
5.kolo
0 5 0 2
Tetín - volno
0 5 0 3
Neumětely - Nižbor / Chyňava
0 5 0 4
Tlustice - Zdice
0 5 0 5
Podluhy / Rpety - Praskolesy
OPMlžA
0 5 0 1
Rudná / Drahelčice - Králův Dvůr
5.kolo
0 5 0 2
Hudlice - Všeradice
0 5 0 3
ČL-U Beroun B - Hýskov
0 5 0 4
Chyňava - Zdice
0 5 0 5
ČL-U Beroun C - Liteň / Zadní Třebaň
OPMlžB
0 5 0 1
Cerhovice / Drozdov - Zaječov
5.kolo
0 5 0 2
Komárov - Lochovice
0 5 0 3
Neumětely - Libomyšl
0 5 0 4
Osek - Rpety / Podluhy
0 5 0 5
Žebrák - Hořovicko
So
So
So
Ne
So
So
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
So
So
Ne
Ne
So
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
10:15
10:15
14:00
14:00
10:15
10:15
Ne
Ne
Ne
So
So
So
Ne
So
Ne
10:15
10:15
13:30
10:15
14:00
14:00
Ne
So
So
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
11:00
14:00
14:00
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
Chyňava
Rudná
Máchovna UMT
Máchovna UMT
Cerhovice
OFS Beroun - 27. - 29.9. 2013 - úřední začátek v 16:30 hodin
OP:
0 6 0 1
Loděnice B - Praskolesy
6.kolo
0 6 0 2
Zadní Třebaň - Chlumec
0 6 0 3
Nižbor - Tlustice
0 6 0 4
Karlštejn - Osek
0 6 0 5
ČL-U Beroun B - Trubín
0 6 0 6
Všeradice - Neumětely
0 6 0 7
Komárov - Stašov
III.A
0 6 0 1
Nový Jáchymov - Lužce
6.kolo
0 6 0 2
Zdice B - Tmaň
0 6 0 3
Nižbor B - Chyňava
0 6 0 4
Broumy - Hudlice
0 6 0 5
Libomyšl - Svatá
0 6 0 6
Mořina - Cembrit Beroun
0 6 0 7
Vysoký Újezd - Tetín
Ne
So
So
So
Ne
So
So
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Březová - Chaloupky
So
0 6 0 2
Újezd - Drozdov
So
0 6 0 3
Rpety - Žebrák B
So
III.B
0 6 0 1
6.kolo
0 6 0 4
0 6 0 5
0 6 0 6
0 6 0 7
Zaječov - Podluhy
Hostomice B - Felbabka
Lochovice - Neumětely B
Cerhovice B - Běštín
Králův Dvůr B - Liteň
So
0 6 0 2
Mořinka - Chrustenice
So
0 6 0 3
Zdejcina - Hýskov B
Ne
0 6 0 4
Srbsko - Chodouň
Ne
0 6 0 4
0 6 0 5
0 6 0 6
OPD
0 6 0 1
6.kolo
0 6 0 2
Stašov B - Tetín B
Osov - Praskolesy B
Újezd B - Drozdov B
Rpety B - Tlustice B
Vižina - Osek B
14:00
So
6.kolo
0 6 0 1
0 6 0 2
0 6 0 3
So
Lužce
Ne
10:15
So
Ne
Ne
13:30
So
13:30
14:00
Všeradice B - volno
Komárov B - Kublov
Zaječov - Újezd
Zdice - Drozdov B
Ne
So
13:30
So
10:15
0 6 0 3
Hostomice - Žebrák
Ne
10:15
0 6 0 4
Všeradice - Neumětely
So
13:30
0 6 0 5
Komárov - Chyňava / Nižbor
So
10:15
OPStž
0 6 0 1
Loděnice - Praskolesy
Ne
14:30
6.kolo
0 6 0 2
Ne
14:30
So
14:00
0 6 0 3
OPMlžA
0 6 0 4
0 6 0 5
0 6 0 1
6.kolo
0 6 0 2
0 6 0 3
0 6 0 4
0 6 0 5
OPMlžB
0 6 0 1
6.kolo
0 6 0 2
0 6 0 3
0 6 0 4
0 6 0 5
Bzová
13:30
So
0 6 0 1
0 6 0 5
14:00
So
IV.A
IV.B
6.kolo
(Vinobraní)
Máchovna UMT
10:15
Zdice - Podluhy / Rpety
Nižbor / Chyňava - Tlustice
volno - Neumětely
Komárov - Tetín
Králův Dvůr - Liteň / Zadní Třebaň
Zdice - ČL-U Beroun C
Hýskov - Chyňava
Všeradice - ČL-U Beroun B
Rudná / Drahelčice - Hudlice
Zaječov - Hořovicko
Rpety / Podluhy - Žebrák
Libomyšl - Osek
Lochovice - Neumětely
Cerhovice / Drozdov - Komárov
Ne 14:00
Po 17:30
Pá
17:30
Pá
17:30
Ne
12:00
Pá
17:30
Pá
17:30
Pá
17:30
Pá
17:30
Pá
17:30
Pá
17:30
Nižbor
30.9.
Rudná
Rpety
Cerhovice
OFS Beroun - 4. - 6.10. 2013 - úřední začátek v 16:00 hodin
OP:
0 7 0 1
7.kolo
0 7 0 2
0 7 0 3
0 7 0 4
0 7 0 5
0 7 0 6
0 7 0 7
III.A
0 7 0 1
7.kolo
0 7 0 2
IV.A
7.kolo
IV.B
7.kolo
OPD
7.kolo
OPStž
7.kolo
OPMlžA
7.kolo
OPMlžB
7.kolo
Trubín - Všeradice
Osek - ČL-U Beroun B
Tlustice - Karlštejn
Chlumec - Nižbor
Praskolesy - Zadní Třebaň
Tetín - Nový Jáchymov
Cembrit Beroun - Vysoký Újezd
So
So
Ne
So
So
Ne
So
So
Ne
0 7 0 3
Svatá - Mořina
Ne
0 7 0 4
Hudlice - Libomyšl
Ne
0 7 0 5
III.B
7.kolo
Stašov - Loděnice B
Neumětely - Komárov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Chyňava - Broumy
Tmaň
Lužce
Běštín
Neumětely B
Felbabka
Podluhy
Žebrák B
Drozdov
Chaloupky
Tetín B
Chodouň
Hýskov B
Chrustenice
Liteň
Kublov
volno
Osek B
Tlustice B
Drozdov B
Praskolesy B
Chyňava / Nižbor
Neumětely
Žebrák
Drozdov B
Újezd
Tetín
Neumětely
Tlustice
Podluhy / Rpety
Praskolesy
Hudlice
ČL-U Beroun B
Chyňava
ČL-U Beroun C
Liteň / Zadní Třebaň
Komárov
Neumětely
Osek
Žebrák
Hořovicko
-
Nižbor B
Zdice B
Březová
Cerhovice B
Lochovice
Hostomice B
Zaječov
Rpety
Újezd
Králův Dvůr B
Stašov B
Srbsko
Zdejcina
Mořinka
Osov
Komárov B
Všeradice B
Vižina
Rpety B
Újezd B
Zaječov
Komárov
Všeradice
Hostomice
Zdice
Loděnice
Komárov
volno
Nižbor / Chyňava
Zdice
Králův Dvůr
Rudná / Drahelčice
Všeradice
Hýskov
Zdice
Zaječov
Cerhovice / Drozdov
Lochovice
Libomyšl
Rpety / Podluhy
10:15
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
So
Ne
So
So
Ne
Ne
Ne
So
So
Ne
10:15
14:00
14:00
13:00
Komárov
10:15
13:00
Ne
Ne
Ne
Ne
So
So
Ne
So
So
Ne
Ne
10:15
13:00
10:15
13:30
13:00
13:30
11:00
Chyňava
So
So
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
13:30
14:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
Podluhy
Máchovna UMT
Máchovna UMT
Liteň
Bzová
OFS Beroun - 11. - 13.10. 2013 - úřední začátek v 16:00 hodin
OP:
0 8 0 1
Loděnice B - Zadní Třebaň
8.kolo
0 8 0 2
Nižbor - Praskolesy
III.A
8.kolo
III.B
8.kolo
IV.A
8.kolo
IV.B
8.kolo
OPD
8.kolo
OPStž
8.kolo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
OPMlžA
0 8 0 1
8.kolo
0 8 0 2
0 8 0 3
0 8 0 4
OPMlžB
8.kolo
0 8 0 5
0 8 0 1
0 8 0 2
0 8 0 3
0 8 0 4
0 8 0 5
Karlštejn
ČL-U Beroun B
Všeradice
Komárov
Stašov
Nový Jáchymov
Nižbor B
Broumy
Libomyšl
Mořina
Vysoký Újezd
Tetín
Březová
Rpety
Zaječov
Hostomice B
Lochovice
Cerhovice B
Běštín
Králův Dvůr B
Zdejcina
Srbsko
Stašov B
Tetín B
Osov
Rpety B
Vižina
Všeradice B
Komárov B
Kublov
Zaječov
Hostomice
Všeradice
Komárov
Chyňava / Nižbor
Loděnice
Nižbor / Chyňava
volno
Komárov
Tetín
-
Chlumec
Tlustice
Osek
Trubín
Neumětely
Zdice B
Lužce
Tmaň
Chyňava
Hudlice
Svatá
Cembrit Beroun
Újezd
Chaloupky
Drozdov
Žebrák B
Podluhy
Felbabka
Neumětely B
Mořinka
Liteň
Chrustenice
Hýskov B
Chodouň
Újezd B
Praskolesy B
Drozdov B
Tlustice B
Osek B
volno
Zdice
Újezd
Drozdov B
Žebrák
Neumětely
Zdice
Praskolesy
Podluhy / Rpety
Tlustice
Neumětely
Králův Dvůr - Zdice
Hýskov - Liteň / Zadní Třebaň
Všeradice - ČL-U Beroun C
Rudná / Drahelčice - Chyňava
Hudlice - ČL-U Beroun B
Zaječov - Rpety / Podluhy
Libomyšl - Hořovicko
Lochovice - Žebrák
Cerhovice / Drozdov - Osek
Komárov - Neumětely
Ne
So
So
Ne
So
So
So
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
So
So
So
So
So
So
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
Máchovna UMT
14:00
Bzová
13:00
14:00
14:00
10:15
13:00
14:00
13:00
14:00
So
Ne
So
So
So
Ne
So
13:00
10:15
13:00
10:15
10:15
14:00
13:30
Ne
Ne
13:30
13:30
Po 17:00
Pá
17:00
Ne
12:00
Pá
17:00
Pá
Pá
Pá
17:00
17:00
17:00
Pá
17:00
Pá
17:00
Pá
17:00
Chyňava
Nižbor
14.10.
Rudná
Cerhovice
OFS Beroun - 18. - 20.10. 2013 - úřední začátek v 15:30 hodin
OP:
0 9 0 1
Neumětely - Loděnice B
9.kolo
0 9 0 2
Trubín - Stašov
0 9 0 3
Osek - Komárov
0 9 0 4
Tlustice - Všeradice
0 9 0 5
Chlumec - ČL-U Beroun B
0 9 0 6
Praskolesy - Karlštejn
0 9 0 7
Zadní Třebaň - Nižbor
III.A
0 9 0 1
Cembrit Beroun - Nový Jáchymov
9.kolo
0 9 0 2
Svatá - Tetín
0 9 0 3
Hudlice - Vysoký Újezd
0 9 0 4
Chyňava - Mořina
0 9 0 5
Tmaň - Libomyšl
0 9 0 6
Lužce - Broumy
0 9 0 7
Zdice B - Nižbor B
III.B
0 9 0 1
Neumětely B - Březová
9.kolo
0 9 0 2
Felbabka - Běštín
0 9 0 3
Podluhy - Cerhovice B
0 9 0 4
Žebrák B - Lochovice
0 9 0 5
Drozdov - Hostomice B
0 9 0 6
Chaloupky - Zaječov
0 9 0 7
Újezd - Rpety
IV.A
0 9 0 1
Chodouň - Králův Dvůr B
9.kolo
0 9 0 2
Hýskov B - Tetín B
0 9 0 3
Chrustenice - Stašov B
0 9 0 4
Liteň - Srbsko
0 9 0 5
Mořinka - Zdejcina
IV.B
0 9 0 1
volno - Osov
9.kolo
0 9 0 2
Osek B - Kublov
0 9 0 3
Tlustice B - Komárov B
0 9 0 4
Drozdov B - Všeradice B
0 9 0 5
Praskolesy B - Vižina
0 9 0 6
Újezd B - Rpety B
OPD
0 9 0 1
Neumětely - Zaječov
9.kolo
0 9 0 2
Žebrák - Chyňava / Nižbor
0 9 0 3
Drozdov B - Komárov
0 9 0 4
Újezd - Všeradice
0 9 0 5
Zdice - Hostomice
OPStž
0 9 0 1
Neumětely - Loděnice
9.kolo
0 9 0 2
Tlustice - Tetín
0 9 0 3
Podluhy / Rpety - Komárov
0 9 0 4
Praskolesy - volno
0 9 0 5
Zdice - Nižbor / Chyňava
OPMlžA
0 9 0 1
ČL-U Beroun B - Králův Dvůr
9.kolo
0 9 0 2
Chyňava - Hudlice
0 9 0 3
ČL-U Beroun C - Rudná / Drahelčice
0 9 0 4
Liteň / Zadní Třebaň - Všeradice
0 9 0 5
Zdice - Hýskov
OPMlžB
0 9 0 1
Neumětely - Zaječov
9.kolo
0 9 0 2
Osek - Komárov
0 9 0 3
0 9 0 4
0 9 0 5
Žebrák - Cerhovice / Drozdov
Hořovicko - Lochovice
Rpety / Podluhy - Libomyšl
So
Ne
So
So
Ne
So
So
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
So
Ne
So
So
So
Ne
Ne
So
So
So
10:15
10:15
14:00
12:30
Komárov
10:15
12:30
Lužce
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
So
So
So
Ne
So
So
12:30
10:15
13:00
12:30
10:15
11:00
13:00
13:00
Ne
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
13:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
Pá
Pá
Pá
16:30
16:30
16:30
Podluhy
Máchovna UMT
Máchovna UMT
Liteň
Bzová
Rpety
OFS Beroun – 26. - 27.10. 2013 - úřední začátek v 14:30 hodin
OP:
1 0 0 1
Loděnice B - Nižbor
10.kolo
1 0 0 2
Karlštejn - Zadní Třebaň
1 0 0 3
ČL-U Beroun B - Praskolesy
1 0 0 4
Všeradice - Chlumec
1 0 0 5
Komárov - Tlustice
1 0 0 6
Stašov - Osek
1 0 0 7
Neumětely - Trubín
III.A
1 0 0 1
Nový Jáchymov - Nižbor B
10.kolo
1 0 0 2
Broumy - Zdice B
1 0 0 3
Libomyšl - Lužce
1 0 0 4
Mořina - Tmaň
1 0 0 5
Vysoký Újezd - Chyňava
1 0 0 6
Tetín - Hudlice
1 0 0 7
Cembrit Beroun - Svatá
III.B
1 0 0 1
Březová - Rpety
10.kolo
1 0 0 2
Zaječov - Újezd
1 0 0 3
Hostomice B - Chaloupky
1 0 0 4
Lochovice - Drozdov
1 0 0 5
Cerhovice B - Žebrák B
1 0 0 6
Běštín - Podluhy
1 0 0 7
Neumětely B - Felbabka
IV.B
1 0 0 1
Osov - Rpety B
10.kolo
1 0 0 2
Vižina - Újezd B
1 0 0 3
Všeradice B - Praskolesy B
1 0 0 4
Komárov B - Drozdov B
1 0 0 5
Kublov - Tlustice B
1 0 0 6
volno - Osek B
OPD
0 1 0 1
Hostomice - Zaječov
1.kolo
0 1 0 2
Všeradice - Zdice
0 1 0 3
Komárov - Újezd
0 1 0 4
Chyňava / Nižbor - Drozdov B
0 1 0 5
Neumětely - Žebrák
OPStž
0 1 0 1
Nižbor / Chyňava - Loděnice
1.kolo
0 1 0 2
volno - Zdice
0 1 0 3
Komárov - Praskolesy
0 1 0 4
Tetín - Podluhy / Rpety
0 1 0 5
Neumětely - Tlustice
OFS Beroun - 28.10. 2013 - úřední začátek v 10:15 hodin
OPMlžA
0 1 0 1
Hýskov - Králův Dvůr
1.kolo
0 1 0 2
Všeradice - Zdice
0 1 0 3
Rudná / Drahelčice - Liteň / Zadní Třebaň
0 1 0 4
Hudlice - ČL-U Beroun C
0 1 0 5
ČL-U Beroun B - Chyňava
OPMlžB
0 1 0 1
Libomyšl - Zaječov
1.kolo
0 1 0 2
Lochovice - Rpety / Podluhy
0 1 0 3
Cerhovice / Drozdov - Hořovicko
0 1 0 4
Komárov - Žebrák
0 1 0 5
Neumětely - Osek
Ne
So
Ne
So
So
So
So
Ne
Ne
So
Ne
Ne
So
Ne
So
So
So
So
So
Ne
Ne
So
So
Ne
Ne
Ne
Máchovna UMT
10:15
11:30
Bzová
14:00
14:00
14:00
11:30
11:30
14:00
Ne
So
So
So
So
So
10:15
11:30
10:15
10:15
11:30
10:15
Ne
Ne
Ne
12:00
12:00
11:00
Po
Ne
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
10:15
12:00
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
Chyňava
Nižbor - nařízeno KM !!
27.10.
Rudná
Cerhovice
OFS Beroun - 2. - 3.11. 2013 - úřední začátek v 14:00 hodin
OP:
1 1 0 1
Trubín - Loděnice B
11.kolo
1 1 0 2
Osek - Neumětely
1 1 0 3
Tlustice - Stašov
1 1 0 4
Chlumec - Komárov
1 1 0 5
Praskolesy - Všeradice
1 1 0 6
Zadní Třebaň - ČL-U Beroun B
1 1 0 7
Nižbor - Karlštejn
III.A
1 1 0 1
Svatá - Nový Jáchymov
11.kolo
1 1 0 2
Hudlice - Cembrit Beroun
1 1 0 3
Chyňava - Tetín
1 1 0 4
Tmaň - Vysoký Újezd
1 1 0 5
Lužce - Mořina
1 1 0 6
Zdice B - Libomyšl
1 1 0 7
Nižbor B - Broumy
III.B
1 1 0 1
Felbabka - Březová
11.kolo
1 1 0 2
Podluhy - Neumětely B
1 1 0 3
Žebrák B - Běštín
1 1 0 4
Drozdov - Cerhovice B
1 1 0 5
Chaloupky - Lochovice
1 1 0 6
Újezd - Hostomice B
1 1 0 7
Rpety - Zaječov
IV.B
1 1 0 1
Osek B - Osov
11.kolo
1 1 0 2
Tlustice B - volno
1 1 0 3
Drozdov B - Kublov
1 1 0 4
Praskolesy B - Komárov B
1 1 0 5
Újezd B - Všeradice B
1 1 0 6
Rpety B - Vižina
OFS Beroun - 9. - 10.11. 2013 - úřední začátek v 14:00 hodin
OP:
1 2 0 1
Loděnice B - Karlštejn
12.kolo
1 2 0 2
ČL-U Beroun B - Nižbor
1 2 0 3
Všeradice - Zadní Třebaň
1 2 0 4
Komárov - Praskolesy
1 2 0 5
Stašov - Chlumec
1 2 0 6
Neumětely - Tlustice
1 2 0 7
Trubín - Osek
Nový Jáchymov - Broumy
Ne
So
So
Ne
So
So
So
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
So
Ne
So
So
So
So
Ne
Ne
Ne
So
So
So
So
1 2 0 2
Libomyšl - Nižbor B
So
1 2 0 3
Mořina - Zdice B
Ne
Vysoký Újezd - Lužce
Ne
Tetín - Tmaň
So
Cembrit Beroun - Chyňava
Ne
1 2 0 7
Svatá - Hudlice
Ne
III.B
1 2 0 1
Březová - Zaječov
So
12.kolo
1 2 0 2
Hostomice B - Rpety
So
1 2 0 3
Lochovice - Újezd
So
1 2 0 4
1 2 0 5
1 2 0 6
1 2 0 7
IV.B
1 2 0 1
12.kolo
1 2 0 2
1 2 0 3
Cerhovice B - Chaloupky
Běštín - Drozdov
Neumětely B - Žebrák B
Felbabka - Podluhy
Osov - Vižina
Máchovna UMT
Ne
12.kolo
1 2 0 6
Komárov
Ne
1 2 0 1
1 2 0 5
11:00
Ne
Ne
Ne
Ne
III.A
1 2 0 4
10:15
10:15
11:00
So
Ne
Ne
So
So
Rpety B - Všeradice B
Ne
Újezd B - Komárov B
Ne
1 2 0 4
Praskolesy B - Kublov
Ne
1 2 0 5
1 2 0 6
Drozdov B - volno
Tlustice B - Osek B
Ne
11:00
Bzová
OFS Beroun - 16. - 17.11. 2013 - úřední začátek v 13:30 hodin
OP:
1 3 0 1
13.kolo
1 3 0 2
1 3 0 3
1 3 0 4
III.A
13.kolo
III.B
13.kolo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1 3 0 5
1 3 0 6
1 3 0 7
Osek - Loděnice B
Tlustice - Trubín
Chlumec - Neumětely
Praskolesy - Stašov
Zadní Třebaň
Nižbor
Karlštejn
Hudlice
Chyňava
Tmaň
Lužce
Zdice B
Nižbor B
Broumy
Podluhy
Žebrák B
Drozdov
Chaloupky
-
Komárov
Všeradice
ČL-U Beroun B
Nový Jáchymov
Svatá
Cembrit Beroun
Tetín
Vysoký Újezd
Mořina
Libomyšl
Březová
Felbabka
Neumětely B
Běštín
Újezd - Cerhovice B
Rpety - Lochovice
Zaječov - Hostomice B
So
So
Ne
So
So
So
So
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
So
So
So
So
So
10:15
10:30
Komárov
Download

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ