Билтен бр. 17
IS S UE
Јул-август -септ ембар
2014.
Центар за стручно
усавршавање Кикинда
има око 700 књига
које стоје на
располагању свим
просветним
радницима.
Поседујемо велики
избор литературе која
може бити добар
извор за припрему
часова, семинарских и
стручних радова.
Центар за стручно усавршавање Кикинда
Учитељица у пензији, професорка разредне
наставе Светлана Виденовић, данас је
Центру за стручно усавршавање Кикинда,
поклонила 102 књиге из своје библиотеке.
-У питању је стручна литература коју сам ја
годинама сакупљала, куповала и добијала
на поклон. Жеља ми је да ове књиге користе
сви којима су потребне у свом раду,
истраживању, припреми за часове,
образложила је Светлана своју одлуку.
Госпођа Виденовић поручује младим
колегама да је значајно да користе стручну
литературу јер ће само тако моћи да обогате
свој рад новинама. Све што се некада
користило може да буде ново када се поново
користи и рад не сме да буде досадан.
К њ и ге ће б и ти д о с туп н е сви м
заинтересованим просветним радницима, уз
осталу литературу у ЦСУ Кикинда
Светлана Виденовић
СЕМИНАРИ
Тродневни семинар „Ни црно
ни бело – програм за рад са
децом/младима, против
предрасуда, за толеранцију и
интеркултуралност“ са кб 46,
одржан је у ЦСУ Кикинда 22.
септембра. Акредитовао га је
ЦИП- Центар за интерактивну
педагогију из Београда а
реализовале су га Олга
Лакићевић и Лидија Терек.
Општи циљ семинара је
изградња заједнице у установи
у којој се негују солидарност и
интеркултуралне вредности; сва
деца/млади су прихваћени и
достижу пуни потенцијал док је
специфични циљ развијање
толеранције код деце/младих за
друге културе као и позитивне
слике о себи, личног и групног
идентитета. Критички однос
према предрасудама. Учесници
семинара су остварили 24 бода
„Експериментално –практични
и интердисциплинарни
садржаји у настави природних
наука – биологија, хемија,
физика“ је семинар са кб 582
који је реализован у суботу, 20.
септембра у ЦСУКикинда.
Реализатори семинара, чију је
акредитацију подржао ЦСУ
Кикинда, су Зорица Радишић,
Биљана Танкосић и Никола
Танкосић, једнодневни је и
доноси 8 бодова за стручно
усавршавање. Општи циљ овог
семинара је унапређивање
знања наставника из области
методике наставе природних
наука и повећање нивоа наука.
ефикасности рада, повећање
нивоа стручних компетенција
наставника за унапређивање
научне писмености и
мотивације ученика за учење
природних наука.
2
“Допринос стручног
усавршавања квалитету
рада установе —примери
добре праксе”
У петак, 22. августа 2014. године у
организацији ЦСУ Кикинда
одржано је предавање “Допринос
стручног усавршавања квалитету
рада установе—примери добре
праксе” припремио је и реализовао
Милан Бојанић, стручни саветник
Школске управе Зрењанин.
Предавање је одржано у Етно селу
Торонтал, у Руском Селу, за око 70
директора основних и средњих
школа из Србије. Током предавања
говорило се о структури оквира
квалитета, тема је био и преглед
докумената који могу да укажу на
квалитет рада, питања стручног
усавршавања запослених,
правилник о стручном
усавршавању, 120 бодова, праћењу
остваривања стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних
сараднкика. Тема је било и циклус
осигурања квалитета, планирање и
вредновање, обезбеђивање
квалитета рада установе,
наслежност директора,
самовредновање и вредновање
планова и протокола, елементи
стручног усавршавања. Сви
учесници су добили потврду о
учествовању на предавању.
Активности су започеле пријемом
гостију у згради Центра а у
конференцијској сали поздравио их
је директор Дејан Карановић, који
је представио рад Центра, као и
чланица ОВ задужена за образовање
Станислава Хрњак која је говорила
о значају стручног усавршавња.
У Торонталу су учесници пре самог
предавања имали прилику да посете
музеј и етно кућу као и да уживају у
прелепој природи и одличној
домаћој храни.
СЕМИНАРИ
Стандарди постигнућа ученика—образовни
стандарди у основном и средњем образовању”
30.август 2014. У организацији Центра за стручно усавршавање Кикинда, у
сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања из
Београда, одржани су стручни скупови „ Стандарди постигнућа ученика –
образовни стандарди у основном образовању“ и „Стандарди постигнућа
ученика – образовни стандарди у средњем образовању“.
Ауторке и реализаторке овог стручног скупа су Јелена Најдановић Томић,
саветница координаторка, руководилац Центра за стандарде ЗВКОВ , Ана
Пејић, саветница координаторка за српски језик и књижевност Центра за
стандарде ЗВКОВ, Ката Симић Мишић, саветница координаторка за српски
језик и књижевност у Центру за испите, Александра Росић, саветница
координаторка за математику у Центру за стандарде, Драгана Станојевић,
руководилац Центра за испите, ЗВКОВ и Јасмина Ђелић, саветница за
вредновање и истраживање у образовању ЗВКОВ.
Како би наставницима олакшали примену Правилника о општим стандардима
постигнућа – образовним стандардима за крај обавезног образовања у пракси,
Центар за стручно усавршавање Кикинда у сарадњи са ЗВКОВ, акредитовао је
стручни скуп коме је присуствовало 150 просветних радника из целе Војводине.
Стручни скуп је реализован у конференцијској сали Центра за запослене у
основним школама и у сали Високе школе за струковне студије, за запослене у
средњим школама.
Стручни скуп
Кикинда
30.август 2014.
«Стандарди постигнућа
ученика– образовни
стандарди у основним и
средњим школама”
Сви учесници су на основу члана 17. Став 7. Правилника о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних
сарадника, добили уверење о присуству стручном скупу.
1.-2.7. У Центру за
стручно усавршавање
Кикинда одржан је
дводневни семинар „
Како помоћи детету да
превазиђ е
кризне
животне ситуације“ са
кб 48, из области
васпитни рад, К 3 и
П: 4,6 - аут о рке и
реализаторке Бранке
Граховац.
Циљ
семинара је да се
сензибилишу просветни
радници да препознају
и помогну деци која се
налазе у кризним
ситуацијама – да боље
разумеју себе и друге.
Овај семинар
је
последњи који ЦСУ
Кикинда реализује у
овој наставној години,
п а су и м еди ји
забележили
овај
догађај.
Семинар
„Дислексије и
дисграфије –
изазови
савременог
образовања“
Кб 284, реализован је
27.9. у ЦСУ Кикинда.
Ауторке и реализаторке
су Марина Вујовић и
Љиљана Јеличић
Добријевић, обе
логопеди,
аудиолингвисти, научне
сараднице Института за
експерименталну
фонетику и патологију
говора „Ђорђе Костић“
из Београда. Циљ
семинара је
препознавање
поремећаја школских
вештина и модели рада.
Тема програма је
говорно језичка
развијеност и усвајање
школских вештина,
поремећаји школских
вештина и модели рада
са децом која имају неки
од поремећаја школских
вештина. Семинар је
једнодневни и доноси 8
бодова за стручно
усавшравање.
ШКОЛСКА УПРАВА
3.јул 2014.
У ЦСУ Кикинда је одржан
састанак начелника Школске
управе Зрењанин, Станише
Бањањина и његових сарадника,
са представницима основних и
средњих школа Севернобанатског
округа. На састанку се говорило о
формирању одељења, на основу
Стручног упутства о формирању
одељења и начину финансирања у
основним и средњим школама.
Осим директора школа, састанку
су присуствовали и представници
синдиката. На два одвојена скупа
присутни су били представници
школа из кикиндске општине а
затим и из општина Кањижа, Ада,
Чока, Нови Кнежевац и Сента.
Током летњег распуста директори основних и
средњих школа повремено су одржавали састанке
Актива у нашем Центру.
Јул- Састанак Актива директора
био је посвећен технолошком
вишку у школама у наредној
школској години. Закључак је да
недостаје професора математике.
Август – Састанак је започео
минутом ћутања у помен на
колегиницу Драган у Радак,
директорицу основне школе
„Јован Поповић“. Разговарало се
затим о актуелним темама, пре
свега о безбедности деце. Били су
п ри с ут н и и п редст ав н и ц и
Полицијске управе Кикинда,
зад ужени за пр евенц и ј у
малолетничке деликвенције.
Директор ЦСУ Кикинда, Дејан
Карановић, говорио је о сарадњи
школа и Центра и плану стручног
усавршавања.
Август – Пред сам почетак
школске године на састанку
Актива о Правилнику о бодовању
стручног усавршавања просветних
радника у школи говорила је
психолошкиња Нада Зорић. Тема
је била и припремљеност школа за
почетак 2014/2015. школске
године.
САСТАНЦИ АКТИВА
Септембар – На састанку Актива
директора говорило се о „Данима
информатике у школама Војводине“ а
гост је био проф.др Слободан Попов.
Састанку је присуствовао и Драган
Зирамов, заменик директора СЦ
„Језеро“ који је говорио о школи
пливања, Босиљка Срдић, секретарка
секретаријата друштвених
делатности СО Кикинда и Дејан
Карановић, директор ЦСУ Кикинда.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА
РАДА РОНИЛАЧКОГ
КЛУБА “ОРКА”
Септембар – Актив наставника
историје на састанку у ЦСУ Кикинда
састао се по први пут у овој школској
години а говорило се о плану рада.
Август – Професори географије
одржали су састанак свог Актива а
тема је била реализација екскурзија и
фонд часова. Актив географа
договарао се и о свом стручном
усавршавању и семинарима који би
били за њих интересантни.
Август – Пред почетак нове школске
године, састанак су одржали
наставници страних језика из школа
кикиндске општине. Говорило се о
начину рада у 2014/2015. школској
години, о начину обележавања
Европског дана језика, о
такмичењима и конкурсима.
Наставници су говорили и о плану
стручног усавршавања.
Септембар – Првог дана нове
школске године у ЦСУ Кикинда
састали су се наставници математике.
Тема састанка је био договор око
иницијалних тестова за ученике од
петог до осмог разреда.
Август- У ЦСУ Кикинда у
организацији професора физичке
културе организована је презентација
спортске игре Јаџент. Игру је
з а и н т ер е с о в а н и м п р о с в ет н и м
радницима и ученицима, разних
узраста, представио Јанко Павлиш,
професор физичке културе из
Техничке школе у Темерину. Јаџент је
колективна спортска дисциплина и по
Просторије ЦСУ Кикинда стоје на
располагању свим просветним
радницима у Региониу за
организацију стручних састанака..
мишљењу аутора даје мали али
квалитетан допринос промени
социолошких односа јер га играју
мешовите екипе уз мото „Брзо мисли,
брзо делуј и буди џентлмен“. Ово је
игра са лоптом, модерна и брза, са
новим правилима. Сви присутни
наствници добили су уверење о
п р и су ст в ов а њ у п р еда в а њ у и
презентацији игре.
9.9.2014.
У Центру за стручно
усавршавање
Кикинда, данас је
делегацији из
Либије презентован
рад ронилачког
клуба „Орка“ из
Кикинде. Стојан
Богосављев, тренер
у овом клубу,
представио је
могућности обуке за
ванредне ситуације,
спасиоце на води,
рониоце спасиоце,
прву помоћ и
ватрогасце као и
добру сарадњу са
установама које су
важне за обуку
спасиоца.
Презентацији је
присуствовао и члан
ОВ СО Кикинда,
Миливој Лињачки.
Остале активности
у ЦСУ
17.7. -У оквиру
програма
континуиране
едукације Савеза
удружења
здравствених
радника Србије у
ЦСУ Кикинда у
организацији
здравствених
радника Кикинде,
одржан је
акредитован скуп.
Предавање је
одржала мр сци мед
Радмила Нешић,
председница СЗР
Србије. Теме о
којима се говорило
су биле „Важност
бриге о сопственом
здрављу“ и „Сестро,
хоћу ли ја...?Нега
умирућих
пацијената“
22.9.- Састанак са
родитељима чија
деца су у ФК
„Кикинда“ одржао
је тренер и
чланови управе
клуба. Састанак је
одржан у
конференцијској
сали ЦСУ
Кикинда
„Banat na evropskom putu
MIS E
Potpisivanjem ugovora 20.
novembra prošle godine od
strane vodećeg partnera na
p ro je k tu Ca sa C o rp ulu i
Didactic Timis iz Temišvara,
Centar za stručno usavršavanje
Kikinda je počela realizaciju
projekta „Banat na evropskom
putu“ (Banat on European
Road), MIS ETC 1404, koji se
implementira u okviru IPA
p r o g r a ma p r e k o g r a n ič n e
saradnje Rumunija – Republika
Srbija.
U toku septembra smo imali
više aktivnosti u okviru ovog
proje kta. U sre d u, 1 0.
septembra 2014. godine, u
Centru su održane radionice iz
novinarstva i istorije, a u
četvrtak, 11.09.2014. godine, iz
geografije sa učenicima VI i VII
razreda osnovnih škola, koji su
učestvovali na istrživačkim
putovanjima u Rumuniji i
Srbiji. Na radionicama su
učenici pripremali Monografiju
Banata, koja će biti
prezentovana na završnoj
konferenciji projekta 31.
oktobra ove godine u Kikindi.
U sredu, 17. septembra, petak,
19. septembra i ponedeljak, 22.
septe mb ra o drža ne s u
kva lifikac ije za Naučnu
Olimpijadu iz četiri oblasti:
geografije, istorije, ekologije i
e t n o lo g ij e . N a M o o d l e
platformi zainteresovani učenici
VI i VII razreda osnovnih škola
popunjavali su testove. Pet
učenika sa najboljim
rezultatima iz svake obasti,
kvalifikovali su se u finale
Naučne Olimpijade, koji se
održao u Rumuniji u petak, 26.
septembra. U Finalu su se
takmičile ekipe iz geografije,
istorije, etnologije i ekologije iz
Srbije i Rumunije. Naši učenici
su odneli pobedu iz geografije i
ekologije, dok su učenici bili
bolji iz istorije i etnologije. Svi
učesnici naučne Olimpijade su
u“ (Banat on European Road),
ETC 1404
U ponedeljak i utorak, 22. i 23.
septembra, organizovali smo
kvalifikacije za Sportsku
Olimpijadu iz malog fudbala i
odbojke. Pobedu u malom
fudbalu je odnela ekipa iz OŠ
„Sveti Sava, dok su iz odbojke
najbolje bile učenice iz OŠ
„Vuk Karadžić“. Pobedničke
ekipe će se u petak, 31. oktobra,
u finalu Sportske Olimpijade
sastati sa najboljim ekipama iz
Rumunije.
18.9.-Општина Кикинда,
Секретаријат за локални
економски развој и
туризам и Јавна агенција
за пољопривреду и малу
привреду општине
Кикинда, организовали
су у ЦСУ Кикинда
разговор о трендовима у
пољопривредној
производњи..
Општина Кикинда
учествује у пројекту
*********************************
„Анализа
29.9.- Центар за социјални рад Кикинда у конференцијској сали ЦСУ конкурентности
пољопривреде у 14
Кикинда организовао је едукацију без провере знања на тему:
локалних самоуправа у
Србији као предуслов и
„ Старатељство за одрасла лица – Управљање и располагање
алат за привлачење
имовином лица под старатељством“.
страних директних
инвестиција у
прерађивачку
индустрију“ који
спроводи СЕЕДЕВ уз
подршку америчке
агенције за међународни
развој (УСАИД). Циљ
пројекта је подршка
локалним самоуправама
да креирају стратегију,
Присутне је поздравио директор ЦСР Радислав Иветић. Предавачи су акционе планове и мере
били Владимир Ковачевић, Марија Поповић и Петар Жигић, које су засноване на
анализама
правници кикиндског Центра за социјални рад.
пољопривредног
сектора.
Од нове школске
године Центар за
стручно усавршавање
Кикинда у својој
понуди акредитованих
семинара има 30
семинара. Семинар
можемо реализовати за
групу код нас у
Центру, код вас у
установи, некој од сала
у месту а можете и
појединачно
присуствовати
семинару.
Износ можете платити
по предрачуну или на
одложено плаћање у
року који договоримо
или на више месечних
рата.
Као установа која је
регистрована да се бави
стручним
усавршавањем,
гарантујемо вам
квалитетну услугу и
реализацију као и
одговарајуће потврде о
броју сати стручног
усавршавања.
Како бисте што боље
направили план
стручног усавршавања
и обезбедили средства
од локалних
самоуправа, стојимо
вам на услузи да на
време направимо план
и предрачуне за све
семинаре за које сте
заинтересовани.
Активности Мреже РЦ и ЦСУ Србије
Састанак Мреже РЦ и ЦСУ Србије –
Коштунићи 31. јул
На састанку Мреже РЦ и ЦСУ Србије који је одржан у
Чачку, истакнута је потреба да Мрежа постоји и заступа
заједничке интересе као и да се прошири сарадња у циљу
унапређивања образовања, професионалног усавршавања,
образовних и културних програма за ученике и наставнике.
На састанку је потписан Меморандум о сарадњи са Ранком Рајовићем и Урошем
Петровићем, ауторима НТЦ система учења, који се заснива на подизању дечје
интелигенције у предшколском и школском периоду. Меморандум дефинише
подручја узајамне сарадње као и форме и начине њихове имплементације.
Програми и активности које ће бити обухваћене овим видом сарадње односе се
на: програме за обуку, боље образовање и професионални развој који укључује
могућности пријава за програме ЕУ, или друге конкурсе, учешћа на
конференцијама или семинарима, коришћење просторија или ресурса и друга
подручја у којима постоји или може да се развије кокретан заједнички интерес.
Седница Скупштине
Мреже РЦ и ЦСУ
Србије, 27.8. –Чачак
Пред одржавања седнице Скупштине
одржан је састанак директора РЦ и
ЦСУ Србије на којој је било речи о
даљем раду и плановима везаним за
што боље функционисање Мреже.
На седници Мреже усвојен је
записник са претходне седнице,
одржане у Смедереву, у чланство су
примљени РЦ Нови Пазар и РЦ
Књажевац. На дневном реду нашло
се и усвајање новог статута и других
акат а Мреж е, и з бог чл анов а
Управног и Надзордног одбора а
формирана је и комисија у оквиру
Мреже.
Резулт ати рада ЦСУ Кикинда у периоду јул-септем бар 2014.
2013.
Акредитовани
семинари
одржани у
Центру
Број
учесника
УКУПНО
4
202
Остварено
сати
Акредитовани
семинари
одржани
ван
Центра
Број
учесника
Остварено
сати
Остале
активности
за
наставнике
Број
учесника
Остварено
сати
Остали
семинари
Број
учесника
Остале
активност
и
Број
учесника
1920
9
191
1032
9
196
595
-
-
15
382
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, 23300 Кикинда
Тел: 0230/404-830; email: [email protected]; web: www.csu.rs
Download

Bilten 17 - Centar za stručno usavršavanje Kikinda