Билтен бр. 3
Децембар 2010.
Јануар
2011.
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КИКИНДА
Немањина 23, 23300 Кикинда
Тел/факс: +381 230 404 830
www. csu.rs
[email protected] [email protected]
Уводна реч...
На крају календарске године, прве године рада
Центра за стручно усавршавање Кикинда, постигли
смо следеће резултате:
Центар је први семинар одржао 1.9.2010. године.
До 31.12.2010. године организовали смо 27
акредитованих семинара. Семинарима је
присуствовало 585 полазника, који су укупно
остварили 9610 сати стручног усавршавања.
Осим акредитованих семинара у Центру је одржано
и 24 стручна скупа за просветне раднике са укупно
701 посетиоцем.
На разним догађањима које је Центар организовао, а
који су били намењени широкој публици учешће је
узело 853 посетиоца.
Остварили смо изузетно добру сарадњу са
Министарством просвете, Школском управом
Зрењанин, Локалном самоуправом и многим другим
организацијама и појединцима који су уочили наш
потенцијал и залагање на пољу едукације.
Наш мали колектив је уложио велики напор да би
ови резултати били остварени. Радимо са пуно
ентузијазма и вере у значај посла којим се бавимо.
Мото нашег Центра је „Није знање знати, већ је
знање, знање дати―.
Позивамо све који се препознају у нашем раду и
идејама да нам се придруже.
Себи смо поставили високе циљеве за наредни
период и помоћ свих ће нам бити веома потребна.
Да ли смо у протеклој години својим радом као
Центар испунили очекивања?
Одговор очекујемо од Вас …
В.д. директорa
Добривој Мартоноши
Посета...
Министарка за телекомуникацијe и информационо друштво
у Влади Србије, мр Јасна Матић приликом посете Кикинди
посетила је ЦСУ и упознала се са капацитетом и радом ове
установе.
Фестивал памети у
Центру за стручно усавршавање
У Центру за стручно усавршавање, 3. децембра, под
покровитељством Покрајинског секретаријата за
образовање и у организацији СО Кикинда, одржан је
први круг такмичења „Фестивал памети―.
Средњошколци надметали су се у решавању мозгалице
„Дорис―, а три најбоља ученика представљаће Кикинду
на покрајинском такмичењу 21. октобра 2011., у Новом
Саду. Фестивалу су присуствовали Кабок Јожеф,
помоћник покрајинског секретара за образовање, а
испред Општине Кикинда председник општине Илија
Војиновић.
Највише успеха у решавању имали су: Павле Мандић
(Гимназија), Даница Божин (Гимназија) и Борислав
Тесла (ЕТШ).
У надметању електронским путем најбољи су били:
Стефан Пјевић
(Гимназија),
Даница Божин
(Гимназија)
и
Стефан
Хачко
(Гимназија).
Образовни стандарди и завршни
испит у Србији
Семинар је реализован уз подршку стручног тима који
финансира Европска унија IBF International consulting.
Пројекат под називом „Подршка осигурању квалитета
система завршних испита на националном нивоу у
основном и средњем образовању― има за циљ да
помогне у развоју савременог образовног система у
Србији.
Министарство
просвете
овај
семинар
је
организовало у 19
пилот
школа
широм Србије. У
Кикинди
26.
јануара семинар је
организован
за
ш к о л е
и з
Војводине.
Децембар 2010.
Одржани семинари под покровитељством Министарства просвете
1. децембар
У организацији ШУ Зрењанин и ЦСУ
у новембру и децембру акредитоване
семинаре похађало је 165 просветних
радника и стекло 2802 сата обавезног
стручног усавршавања.
У децембру одржан је један семинар
Инкулузивног образовања и три
Грађанског васпитања за запослене у
основним и средњим школама са
територије северног и средњег Баната.
Удружење
жена
АРТЕСА доделило је
дипломе полазницама
које су успешно
завршиле обуку за
почетнице у бизнису.
9. децембар
Одржан округли сто у
оквиру
пројекта
"Време је за мој
бизнис". Реализатор
пројекта је Академија
женског предузетништва у партнерству са секцијом
женског предузетништва Општинског
удружења предузетника Кикинда.
11. и 12. децембар
Семинар «Модернизујте своју наставу,
лако израдите свој
Веб сајт», број 097.
Обуку је и овај пут
прошло 20 просветних радника.
04. децембар
Актив наставника историје
У просторијама Центра редовно се
одржавај у стручни актив
просветних радника.
По први пут одржан је актив
историчара и професора енглеског
језика општине Кикинда. Колеге
су анализирале понуду нових
уџбеника, али и семинаре којима
ће унапредити квалитет наставе.
21. децембар
Положај жена у спорту
Округли сто на тему: Положај
жена у спорту, окупио је у ЦСУ
стручњаке из ове области широм
Војводине.
Организатор је Центар за
подршку женама у сарадњи са
Ресором за спорт Општине
Кикинда и уз подршку
Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину.
17. и 18. децембар
Запослени у ССШ
«Милош Црњански»,
на сопствени захтев
похађали су семинар
«М ед иј ациј а
као
начин
решавања
конфликата међу
актерима школског
живота», број 507.
24. децембар
У ОШ „Моше Пијаде― у Дебељачи
одржан
семинар
„Инклузија – како је
п р и б л и ж и т и
наставнику
у
редовној школи― број
семинара 735.
28. децембар
Ромкиње Кикинда - Интеграција и афирмација
Пројекат се реализовао кроз две
радионице у Центру за стручно
ус а в р ш а в а њ е К и к и н д а у
организацији удружења грађана
"РРома-Рота" из Кикинде уз
подршку Покрајинског
секретаријата за рад,
запошљавање и равноправност
полова.
24. децембра у ЦСУ организована је додела пакетића за децу запослених.
19. јануар
Презентација електронског дневника
Стручњаци фирме BUS
computers из Кикинде
представили су школама из
Северно-банатског округа
програм EDIT – савремено
софтверско решење за школску
евиденцију.
Презентацији су присуствовали
директори, стручни сарадници
и професори из основних и
средњих школа.
22. и 23. јануар Семинар: Елементарне непогоде и настава географије
Каталошки број семинар 184, изборни,
Семинар је одржан по препоручи стручног актива
16 акредитованих сати.
професора географије
Аутор(и): мр Марко В. Милошевић и
др Марина Тодоровић
Теме: Елементарне непогоде – појам и
подела; Србија и елементарне
непогоде; Атмосферске елементарне
непогоде; Последице елементарних
непогода; Теренска настава; Образовни
систем као интегративни део
превентивних мера заштите од
елементарних непогода; Образовање
као коректива потенцијалних стимулативних активности за развој елементарних
непогода.
25. јануар
Семинар: Школско развојно планирање
Школска управа Зрењанин организовала је
семинар како би пружила стручну помоћ
при изради и реализацији школског
развојног плана.
Семинар је реализовао проф Милан
Бојанић, а присуствовали су директори,
стручни сарадници и професори из средњих
и основних школа општине Кикинда.
30. јануар
Семинар: ИОП - како их правити и примењивати у пракси
Катало шки број 7 30, изборни, 8
акредитованих сати
Аутор(и): Душанка Гачић – Брадић, дипл.
психолог, Љиљана Дошен, дипл. психолог,
руководилац програма инклузивног
образовања
Теме: Дефиниције инклузије и инклузивног
образовања: разлика између појмова
инклузије и интеграције, социјални наспрам
медицинског модела ометености,
Индивидуални образовни план (ИОП) – шта је, када га правимо, како се дефинишу
циљеви у ИОП-у и какви они треба да буду; Где се креира и реализује ИОП, који су
принципи рада тима за ИОП и елементи састанка тима
ЈАНУАР 2011.
10 –14. јануар
Удружње „Ариа― уз
подршку Националне
службе за запошљавање и ЦСУ реализовало је обуку за
вајање уметничких
предмета од глине.
10 –11. јануар
Семинар „Идентификација и рад са
даровитом децом―,
ауторке мр Бранке
Граховац на предлог
ПУ „Драгољуб Удицки― одржан у ЦСУ.
13 –15. јануар
Семинар „Спортико
Змај― каталошки број
412,
аутора
мр
Андрије Пештерца,
одржан на предлог
ПУ
«Драгољуб
Удицки» Кикинда.
18. јануар
Трибина посвећена
књизи "Коментар закона о родној равноправности"
Трибину су организовали Центар за
подршку женама и
Центар модерних
вештина из Београда
уз подршку Општине
Кикинда.
28. јануар
„Завод за уџбенике―
Промоција уџбеника
овог
издавача
уприличена је за
наставнике
и
професоре
који
предају у основним
школама Севернобанатског округа.
Ресурс центар
Неки од наслова:
 ―Аспергеров синдром—водич за родитеље и
стручњаке‖
 ―Хипер активно дијете‖
 “Савладавање отпора у психотерапији‖
 ―Психолог у пракси‖
 «Тренинг са агрсивном дјецом»
 ―Помозимо болесној дјеци»
 ―Велики речник страних речи и
израза‖, Милан Шипка и Иван
Клајн
 ―Зашто се каже‖, Милан Шипка
 ―Страни изрази
и изреке‖
За стручне школе:
 ―Прерада и одлагање отпадних вода‖
 ―Микробиологија‖ - за трећи разред
прехрамбене школе
 ―Историја архитектуре‖
 ―Програмирање‖, 4. разред
средње школе
Поштовани корисници,
захљујући вашем активном учешћу у раду Центра, полако достижемо своје циљеве.
Наша највећа амбиција јесте да будемо најпријатније окружење, као и подршка сваком виду стручног
образовања, неформалог учења или културног садржаја.
Желећи да вам обезбедимо услове за несметано и непрекидно приступање информацијама и осталим
садржајима којима ћете унапредити своје знање, мудрост и креативност, сматрали смо да је улагање у
Ресурс центар непроцењиво богатство које ће служити интересима садашњег, а надамо се и будућег
времена.
Списак књига и литературе којом Ресурс центар располаже можете видети на нашем сајту www.csu.rs или
лично у просторијама Центра за стручно усавршавање.
У склопу Ресурс центра можете изнајмити и часописе на које смо претплаћени: National Geographic, PC
Press, Свет компјутера, ReFoto...
Изнајмљивање наслова је бесплатно.
Предлоге стручне литературе, као и сугестија на рад Центра можете нам упутити на мејл адресу:
[email protected], јер сви наши програми и активности посвећени су вама.
Колектив ЦСУ
Download

Bilten 3