SMS VAGA
-INDIKATOR-
www.smsvaga.com
PAMETNA PČELARSKA VAGA
Optical DOO
www.optical.rs
[email protected]
Uputstvo za podešavanje i upotrebu SMS Vage.
Verzija dokumenta 2.8
064 144 78 99
063 830 81 07
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
ŠTA JE SMS VAGA INDIKATOR? .......................................................................................................3
DELOVI SMS VAGE ...........................................................................................................................4
PRIPREMA VAGE ZA KORIŠDENJE ....................................................................................................5
RAD SA RUČNIM DISPLEJOM ...........................................................................................................6
TARIRANJE VAGE RUČNIM DISPLEJOM .......................................................................................6
MERENJE TEŽINE RUČNIM DISPLEJOM .......................................................................................7
RAD SA SMS PORUKAMA ................................................................................................................8
SMS KOMANDE ZA PODEŠAVANJE VAGE....................................................................................8
TARIRANJE VAGE SMS PORUKOM ............................................................................................12
MERENJE TEŽINE SMS PORUKOM .............................................................................................13
POZICIONI I WEB SERVISI ..........................................................................................................16
PROVERA KREDITA ....................................................................................................................18
PROTIVPROVALNA ZAŠTITA ......................................................................................................20
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA ......................................................................................................21
2
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
ŠTA JE SMS VAGA INDIKATOR?
SMS Vaga indikator (u daljem tekstu SMS Vaga) je specijalizovani elektronski uređaj za merenje
težine koji je svoju primenu našao u pčelarstvu. Zbog svojih mogudnosti SMS Vaga je najbolji
uređaj kojim pčelar može u svakom trenutku pomodu ručnog displeja ili SMS poruke očitati
prinos meda. SMS porukom, osim merenja težine, pčelar može očitati i neke druge parametre,
dobiti upozorenje o bezbednosti pčelinjaka i sve to iz udobnosti svog doma. Trenutno su
aktuelne SMS Vage druge generacije kojima su dodate neke funkcije koje prve vage nisu imale
(dvostruko tariranje, obaveštenje o stanju akumulatora...), a naš SMS Vaga tim radi stalno na
osmišljavanju novih funkcija uz osluškivanje potreba pčelara. Konstruktori SMS Vage su stalno
otvoreni za sve sugestije i predloge svojih korisnika.
3
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
DELOVI SMS VAGE
Svaka SMS Vaga se sastoji iz delova koji čine osnovnu (basic) varijantu i bez kojih ona nede
funkcionisati (ili bar nede onako kako to pčelari žele).
Osnovni delovi vage su:
Konstrukcija, sastoji se iz 2 metalne rešetke (konzole) u obliku latiničnog slova H između
kojih se nalazi merna delija. Donja rešetka sadrži držače za kutiju sa elektronikom i gel
akumulator, a sa donje strane se šrafe stopice za nivelisanje vage. Na krajevima konstrukcije se
nalaze plastične zaptivke koje sprečavaju da vlaga uđe unutar cevi.
Vodootporna kutija sa elektronikom, sadrži “mozak” SMS Vage, odnosno elektroniku sa
softverom i modul za SIM karticu. Elektronika je spojena kablom sa mernom delijom.
Merna delija, nalazi se na središnjem delu SMS Vage kako bi merenje bilo precizno. U
zavisnosti od želje kupca može meriti maksimalno do 120, 240 ili do 360kg tereta.
Bez ovih delova rad SMS Vage ne bi bio mogud. Postoji i oprema koja se može kupiti po želji I
koja korisnicima SMS Vage može olakšati rad. Dodatna oprema:
Tas, kojim se poklapa konstrukcija. Tas je napravljen od tankog lima i sa zadnje strane
sadrži vratanca sa bravicom koja omogudavaju lakši pristup elektronici i akumulatoru. Sa donje
strane tas ima posebno napravljena ležišta koja prijanjaju na konstrukciju vage,a guma u
ležištima sprečava proklizavanje. Tas ima i zaštitnu ulogu tako što zaklanja ostale delove od
izloženosti atmosferskim padavinama i prašini.
Ručni displej, služi za očitavanje prinosa meda na licu mesta tako što se kablom priključi
na SMS Vagu.
Gel akumulatori, su malih dimenzija tako da mogu stati u konstrukciju SMS Vage između
rešetki. Prilikom uobičajenog korišdenja i toplije spoljne temperature mogu trajati oko 25 dana
sa jednim punjenjem. Ove akumulatore prodajemo uslužno, ali se mogu kupiti i kod bilo kog
drugog prodavca akumulatora. Uz njih dajemo garanciju koju dobijamo od distributera.
Punjači za gel akumulatore, su upotpunili naš asortiman iako nam trgovina ovom
vrstom robe nije uža delatnost. Uslužno ih prodajemo, ali kao i gel akumulatori mogu se
nabaviti u bilo kojoj specijalizovanoj trgovini.
4
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
PRIPREMA VAGE ZA KORIŠĆENJE
Za rad SMS Vage potrebna je SIM kartica, ista ona koja se koristi i kod mobilnih telefona. Uz
SMS Vagu se ne isporučuju SIM kartice, ved kupac ima mogudnost da sam kupi karticu po želji.
SMS Vaga može da koristi kartice bilo kog mobilnog operatera u zemlji i inostranstvu.
Pre ubacivanja SIM kartice u SMS Vagu potrebno je pripremiti samu karticu. Priprema se vrši
tako što karticu ubacite u neki mobilni telefon i ako je kartica nova potrebno je da bude
aktivirana, a zatim i da se deaktivira PIN kod. Potom se na samu karticu snimi broj mobilnog
telefona na koji de se SMS Vaga „odazivati“, tj na koji de odgovarati SMS porukama. Taj broj
telefona se snima pod imenom Korisnik. Na druge brojeve telefona kartica nede odgovarati, a u
imenik možete memorisati koliko god želite Korisnika. Važno je samo da se svi zovu Korisnik (sa
velikim slovom K). Postoji i mogudnost da SMS Vaga odgovara na sve brojeve telefona, a o
ovome pročitajte više u poglavlju REZIM.
SIM kartica se ubacuje na za to predviđeno mesto na elektronskoj pločici koja je smeštena u
plastičnu vodonepropusnu kutiju. Pažljivo okrenite pločicu i umetnite SIM karticu, vratite
elektronsku pločicu i rukom zategnite matice.
Kada se SIM kartica ubaci u elektroniku SMS Vage priključuje se prethodno napunjeni
akumulator vodedi računa da se na plavu žicu priključi +, a na braon -. Kada dobije napajanje na
elektronici se pali LED dioda koja treperi svake sekunde, što znači da vaga traži GSM mrežu.
Posle 30-ak sekundi se vaga priključuje na mrežu mobilnog operatera i LED dioda treperi sporije
(jednom u 4 sekunde). To znači da je spremna za upotrebu i možete zatvoriti kutiju.
Da bi vaga merila težinu precizno potrebno je da bude na tvrdoj podlozi i da njen položaj bude
ravan. To se postiže pomodu stopica na donjem delu konstrukcije koje podesite po želji,
nivelišete vagu libelom i zategnete matice na stopicama.
Sada je vaga spremna za upotrebu.
Uz SMS Vagu možete kupiti gel akumulator malih dimenzija koji je fabrički napunjen. Usled
korišdenja se akumulator prazni I potrebno ga je s vremena na vreme napuniti. Za punjenje
koristite punjače za punjenje gel akumulatora. Ove punjače takođe možete kupiti kod nas.
Ukoliko koristite automobilske akumulatore njih možete puniti standardnim auto-punjačima.
Prilikom punjenja obratite paznju na polaritet klema. Pogrešno povezivanje može trajno
oštetiti akumulator.
5
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
RAD SA RUČNIM DISPLEJOM
Osim mobilnim telefonom tariranje vage i merenje težine je mogude vršiti i ručnim displejom.
Prednost ručnog displeja je mogudnost očitavanja vedeg broja vaga na samom pčelinjaku bez
potrošnje kredita za SMS poruke.
Displej je malih dimenzija i priključuje se na SMS Vagu običnim mrežnim kablom (koji dobijate
uz displej). Kada se kabli ubaci u odgovarajudi konektor na plastičnoj kutiji dobijate prikaz svih
segmenata displeja ( 8.8.8.8.8. ) u trajanju od jedne sekunde. Nakon toga sledi prikaz ( . . . . . ),
što označava da je displej spreman za korišdenje.
Ukoliko želite da isključite displej ali ne i da ga fizički otkačite sa kabla to vršite pritiskom na
taster u trajanju 3s - 4s, a zatim otpustite taster. Na isti način ponovo možete uključiti displej.
Ukoliko displej ostane na kablu, posle 3 minuta nekorišdenja se sam gasi, tako da ne utiče na
trajanje akumulatora.
TARIRANJE VAGE RUČNIM DISPLEJOM
Kada se SMS Vaga postavi na lokaciju gde de vršiti merenje potrebno je izvršiti tariranje.
Najbolje je da tariranje vage izvršite kada je postavljena košnica sa polunastavcima kako biste
merili čist prinos meda.
SMS Vaga zapravo meri BRUTO težinu koja je zbir TARE i NETO težine. TARU čini sav teret koji je
na mernoj deliji – gornji deo konstrukcije, košnica, polunastavci... U ovom slučaju de NETO biti
težina meda, tj težina prinosa.
BRUTO = TARA + NETO
Da bi merili samo NETO, tj samo med, moramo izvršiti tariranje. Tariranje ručnim displejom se
vrši na slededi način:
Uključite displej. Zadržite taster na displeju u trajanju dužem od 5 sekundi, a zatim otpustite
taster.
Na displeju se pojavljuje “ - - - - - “ (što znači da je merenje u toku). Posle par sekundi dobijate
vrednost TARE.
6
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
Ukoliko niste zadovoljni izmerenom vrednošdu TARE (zbog tolerancije pri merenju) ponovite
proces. TARA uvek ima minimalnu vrednost koliko teži metalna konstrukcija SMS Vage. Nakon
tariranja vrednost de biti zapamdena u memoriji vage. Od ovog momenta sva merenja de biti
NETO merenja.
MERENJE TEŽINE RUČNIM DISPLEJOM
Osnovna funkcija SMS Vage je merenje težine. Ručnim displejom možete koliko god hodete
puta meriti prinos meda bez korišdenja SMS poruka i potrošnje kredita. To se radi na slededi
način:
Uključite displej. Zadržite taster na displeju u trajanju između 0.5s i 2s zatim otpustite taster.
Na displeju se pojavljuje ( - - - - - ), što znači da je merenje u toku.
Posle par sekundi dobijate vrednost NETO (ukoliko je vaga tarirana), u suprotnom vrednost je
BRUTO.
NAPOMENA: Prilikom uzastopnih merenja tereta iste težine, mogude je dobiti rezultate sa
različitim vrednostima. Ove vrednosti mogu varirati u rasponu od -+ 25 grama za deliju od
maksimalnih 120kg, -+ 50g za deliju od 240kg i -+100g za deliju od 360kg, što je propisana
vrednost tolerancije.
7
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
RAD SA SMS PORUKAMA
Rad sa ručnim displejom, koji ne troši kredit sa SIM kartice pa je besplatan, postavlja neka
ograničenja koja nije mogude poboljšati ili rešiti na neki drugi način (npr pčelar mora na licu
mesta da meri prinos, jeftiniji i jednostavni displej SMS Vage ne može dati neke druge podatke
osim trenutne težine meda...). Pomodu SMS poruka takva ograničenja ne postoje, a same SMS
poruke mogu dati niz drugih parametara osim merenja težine i to je smer u kome SMS Vaga
tim stalno dodaje neke inovacije.
SMS KOMANDE ZA PODEŠAVANJE VAGE
NAPOMENA: SMS komande se pišu velikim slovima, od početka SMS poruke. Sve poruke
koje ne odgovaraju propisanom formatu bide automatski odbačene, a korisniku stiže SMS sa
sadržajem: NEPOZNATA KOMANDA.
ISO – SMS Vaga je jedini uređaj na tržištu koji ima opciju da pčelar izabere između nekoliko
jezika za slanje komandi i primanje izveštaja. To se postiže slanjem komande ISO i
internacionalne dvoznačne skradenice jezika po standardu ISO 639-1.
ISO xx višejezičnost
Format za slanje SMS poruke:
ISO[razmak] [ISO 639-1 skradenica od 2 znaka]
Primer SMS poruke:
ISO[razmak]en
ID – identifikacioni broj vage. Pčelar SMS porukom sam daje neki redni broj svojoj vagi, ako
recimo ima više vaga ili vodi neku statistiku da ne dođe do zabune.
ID identifikacioni broj vage
Format za slanje SMS poruke:
ID[razmak] [ID broj od 5 znakova]
Preporučuje se da ID broj bude u formatu ID zatim tri broja počev od 001
Primer SMS poruke:
ID[razmak]ID001
NAZIV tereta – takođe pomaže pčelaru da ne dođe do zabune, ved da u svakoj SMS poruci piše
koji teret se meri, odnosno prinos određenog pčelinjeg društva.
8
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
NAZIV naziv tereta koji se meri
Format za slanje SMS poruke:
NAZIV [razmak] [naziv tereta do 15 znakova]
Preporučuje se da NAZIV bude ime pčelinjeg društva čiji prinos meda merite
Primer SMS poruke:
NAZIV [razmak] Drustvo A1
LOKACIJA – ime lokacije na kojoj se nalazi vaga, u slučaju da pčelar ima više društava koje seli
na različite lokacije.
LOKACIJA naziv lokacije na kome se nalazi vaga
Format za slanje SMS poruke:
LOKACIJA [razmak] [naziv lokacije do 20 znakova]
Preporučuje se da LOKACIJA bude ime mesta u kome se nalazi pčelinjak
Primer SMS poruke:
LOKACIJA [razmak] Jastrebac 2
DODAJ BROJ – dodavanje novog Korisnika SMS porukom. Nekada je pčelar morao da vadi
karticu iz SMS Vage kada bi dodavao nove korisnike mobilnim telefonom, dok je kod SMS Vage
druge generacije mogude dodati sve nove Korisnike SMS porukama. Jedino se prvi Korisnik
mora dodati mobilnim telefonom, a ako pčelar ne bude znao to da obavi može kontaktirati
SMS Vaga Tim, kome treba da pošalje svoj broj i broj SMS Vage, koji de to uraditi umesto njega.
DODAJ BROJ dodavanje Korisnika
Format za slanje SMS poruke:
DODAJ[razmak]BROJ[razmak]06xxxxxxx
Primer SMS poruke:
DODAJ[razmak]BROJ[razmak]063111000
OBAVESTENJA - kada pčelar pošalje neku komandu SMS Vagi koja ne izvršava odmah neku
konkretnu akciju, SMS Vaga de mu poslati "OK" kao znak da je "razumela" komandu i da de je
primeniti, ili de poslati "Nepoznata komanda!" kao znak da pčelar verovatno nije ukucao nešto
kako treba.
Ako želi da prima obaveštenja pčelar šalje:
OBAVESTENJA 0
Ako ne želi da prima obaveštenja pčelar šalje:
OBAVESTENJA 1
9
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
REZIM – definiše režim rada SMS Vage. Kao što smo napisali na početku mogude je podesiti
vagu da na određenje brojeve odgovara, dok sve druge ignoriše (privatni režim) ili da odgovara
SMS porukom na bilo koji broj telefona koji je pozove (javni režim). Preporučuje se da ovu
opciju ne menjate bez potrebe. Ukoliko postavite vrednost 0 svako ko pozove SMS Vagu dobide
povratnu informaciju u vidu SMS-Merenja. Ovo je javni režim rada. Korisno, ukoliko želite da
javno objavite vaše informacije. Ukoliko postavite vrednost 1 samo korisnici čiji broj telefona se
nalazi u imeniku SIM kartice de dobiti povratnu informaciju u vidu SMS-Merenja. Ovo je
privatni režim rada.
REŽIM režim rada SMS Vage
Format za slanje SMS poruke:
REZIM [razmak] [0 ili 1]
Fabrička vrednost je 1 (privatni režim)
Primer SMS poruke:
REZIM [razmak] 0
APN – da bi na SMS Vagi radili servisi kao što su Internet, MOD2, itd... potrebno je da pčelar
podesi Acces Point Name (APN) slanjem jedne SMS poruke koja izgleda ovako:
APN gprswap – za Telekom
APN internet – za Telenor
APN vipmobile – za VIP
MOD – postoje i 2 moda rada, a to su da SMS Vaga uvek bude dostupna i da merenje bude
mogude kad god to pčelar zaželi, ili da SMS Vaga šalje 1 poruku u toku dana koja sadrži više
merenja za taj dan. Pčelar sam SMS porukom određuje u kom modu de SMS Vaga raditi.
Komandom MOD1 vaga je uvek dostupna i pčelar može izvršiti neograničen broj merenja u
toku dana u bilo kom trenutku. To je i fabrički mod rada, odnosno, kada SMS Vaga dođe kod
pčelara ona je u MODU 1 rada. Merenje u MODU 1 se vrši besplatnim pozivom SMS Vage.
Vaga može svakog treutka predi u 2. MOD rada slanjem poruke MOD2. Posle slanja ove poruke
pčelar ima rok od 2 minuta da zada poruku u kojim vremenskim intervalima de SMS Vaga meriti
prinos meda.
To de uraditi slanjem poruke:
VREMENA xx,yy,zz,ww
10
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
Pri čemu su xx, yy, zz, ww sati u kojima de SMS Vaga vršiti merenje. U slučaju da pčelar ne
pošalje ovu poruku, ona de meriti u intervalima 08,12,16 i 20 časova. Posle zadnjeg merenja
SMS Vaga šalje dnevni izveštaj SMS-om ili e-mailom.
Kada SMS Vaga nije stalno dostupna trajanje akumulatora je znatno duže. Pčelar može SMS
porukom u roku od pola sata po prijemu dnevnog izveštaja da vrati SMS Vagu u 1. mod rada.
To postiže slanjem komande MOD1.
Kada pčelar dobije dnevni izveštaj merenja u MODU 2, poruka izgleda ovako:
Uputstvo:
Primer:
[ID broj] – [NAZIV tereta]
ID001 - Drustvo A1
Lokacija: [naziv lokacije]
Lokacija: Jastrebac 2
[vreme merenja]: [NETO], [Sis. temp.]
09h: 10.02kg, 23C
[vreme merenja]: [NETO], [Sis. temp.]
12h: 10.04kg, 21C
[vreme merenja]: [NETO], [Sis. temp.]
15h: 10.05kg, 21C
[vreme merenja]: [NETO], [Sis. temp.]
17h: 10.07kg, 22C
TARA: [vrednost u kg]
TARA: 5.67kg
GSM Signal: [vrednost u podeocima]
GSM Signal: 30 (7 do 31)
Stanje baterije: [vrednost u podeocima]
Stanje baterije: 2/5
[datum i vreme]
2014-02-18 17:01:52
E-mail dnevnog izveštaja sadrži i stanje kredita, pošto bi SMS bio predugačak.
IZVESTAJ – ovom komandom pčelar bira da li želi da od vage prima SMS poruke, E-mail ili jedno
i drugo. Kada pčelar kupi SMS Vagu uvek je namešteno da prima izveštaj SMS-om. On možye
odabrati sam između ove 3 opcije tako što de poslati poruku sa sadržajem:
IZVESTAJ SMS – ako želi samo SMS poruke
IZVESTAJ EMAIL- ako želi samo e-mail
IZVESTAJ SMS-EMAIL – ako želi da prima oba
Slanje e-maila se takođe tarifira po cenovniku mobilnog operatera, obično je vrlo jeftino.
ALARM – funkcija SMS Vage koja postaje sve popularnija. Prethodno je potrebno željeni
prostor obezbediti detektorima pokreta ili mikroprekidačima koji se jednostavno dodaju na
SMS Vagu. Podešavanje funkcije alarma izgleda ovako:
ALARM režim rada ALARM funkcije
11
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
Format za slanje SMS poruke:
ALARM [razmak] [START ili STOP ili RESET]
Postavljanjem vrednosti START alarm funkcija de biti uključena. Vrednost STOP isključuje alarm
funkciju.
Ukoliko dođe do aktiviranja alarma usled neovlašdenog ulaska na zaštidenu teritoriju sledi
samo jedno SMS obaveštenje.
Slanjem vrednosti RESET vradate alarm u početno stanje, i dozvoljavate ponovno slanje SMS
obaveštenja ukoliko dođe do ponovnog aktiviranja alarma.
Fabrička vrednost je STOP (alarm je isključen)
Primer SMS poruke:
ALARM [razmak] RESET
TARIRANJE VAGE SMS PORUKOM
U radu sa ručnim displejom smo objasnili šta je tara. Evo kako se Vaga tarira SMS porukom:
Pošaljite SMS sa tekstom TARA (tekst mora biti ukucan od početka SMS poruke, velikim
slovima)
Posle nekoliko sekundi dobijate povratni SMS sa informacijom vrednosti TARE.
Dodavanje nove TARE na ved postojedu TARU :
U programu SMS Vage postoji I mogudnosto dodavanja nove TARE na ved postojedu TARU. To
je opcija koja se koristi prilikom dodavanja novih polunastavaka. Tom prilikom se koriste
komande TARA1 I TARA2.
Kako taj sistem funkcioniše:
Pretpostavimo da ved na SMS vagi imate košnicu u kojoj je polunastavak pun meda. Takođe
dete poželeti da dodate novi polunastavak I da se težina tog polunastavka ne “broji” u NETO
prinosu meda nego u TARI. To dete uraditi prostim slanjem SMS poruka sa komandama TARA1
i TARA2.
Komanda TARA1 otpočinje proces dodavanja novog tereta, a komanda TARA2 ga završava. To
bi značilo da slanjem poruke sa tekstom TARA1 , zamrzavate trenutnu TARU I NETO na vagi.
Kada postavite nov polunastavak i zatvorite košnicu, šaljete SMS poruku sa tekstom TARA2.
Vaga u tom trenutku izvrši merenje cele košnice i razliku koja je nastala posle dodavanja
12
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
polunastavka, prebaci u TARU. Tako da Vam je nova TARA zbir TARE pre polunastavka I težine
novog polunastavka.
Pošaljite SMS sa tekstom TARA1 (tekst mora biti ukucan od početka SMS poruke, velikim
slovima)
U roku od 5 minuta treba dodati polunastavak i poslati još jednu SMS poruku sa tekstom
TARA2
Posle nekoliko sekundi dobijate povratni SMS sa informacijom vrednosti nove TARE.
VAŽNO:
Dodavanje novog polunastvaka potrebno je uraditi najkasnije 5min od slanja prve poruke sa
tekstom TARA1. U protivnom, SMS vaga nede upamtiti težine NETO i TARA koje su bile pre
slanja poruke TARA1.
MERENJE TEŽINE SMS PORUKOM
Postavite teret na tas SMS Vage koja prethodno mora biti nivelisana, tarirana a teret centriran
u odnosu na tas.
Merenje težine se zapravo ne vrši slanjem SMS poruke ved pozivom SIM kartice koja je u vagi a
koja de odgovoriti SMS porukom.
Odmah nakon poziva, SMS Vaga de “zazvoniti” 2 puta zatim odbiti poziv. Pošto se razgovor ne
uspostavlja pozivanje SMS Vage je besplatno. Posle nekoliko sekundi dobijate povratnu SMS
poruku, koju u nastavku teksta nazivamo SMS-Merenje. , sa slededim informacijama:
[ID broj] – [NAZIV tereta]
Lokacija: [naziv lokacije]
NETO: [vrednost u kg sa tolerancijom]
TARA: [vrednost u kg]
GSM Signal: [vrednost u podeocima]
Sis.Temp: [vrednost u podeocima]
Stanje baterije: [vrednost u podeocima]
Ako su u SMS Vagu uneti podaci iz ranijih primera, SMS poruka bi izgledala ovako:
ID001 – Drustvo A1
Lokacija: Jastrebac 2
13
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
NETO: 77.82 kg (+-25g)
TARA: 5.86 kg
GSM Signal: 21 (7 do 31)
Sis.Temp: -6C (-30C do 80C)
Stanje baterije: 5/5
Sta znače ostali parametri?
GSM Signal - jačina signala GSM mreže koji treba biti između 7 i 31, iako je mogude uspostaviti
vezu i sa nesto slabijim signalom, ali bez garancija da de uređaj uvek biti na mreži. Ukoliko na
nekim lokacijama imate problema sa jačinom signala, kvalitetnije GSM antene mogu rešiti
problem.
Sis.Temp - sistemska temperatura uređaja. Ovo nije spoljna temperatura vazduha. Vrednost
ovog parametra, u stanju mirovanja, se razlikuje samo za oko +2C u odnosu na realnu
temperaturu vazduha. Tako da se se ovaj parametar može koristiti, orjentaciono, i kao
termometar atmosferskog vazduha. Ukoliko je Sis.Temp parametar ispod 7C (realno 5C) može
se očekivati da akumulatorsko napajanje traje znatno krade nego što je predviđeno. Ovaj
podatak mora biti u granicama izmedju -30C i 80C, u suprotnom uređaj de ugasiti GSM modul
da bi sprečio moguda oštedenja.
Stanje baterije – Vrednost kapaciteta akumulatora . Izražena je u 5 podeoka od kojih je svaki
20%. Primer:
1.
2.
3.
4.
5.
1/5 – Akumulator je pun 20% i trebalo bi ga u skorijem vremenu dopuniti ili zameniti
2/5 – Akumulator je pun 40%
3/5 – Akumulator je pun 60%
4/5 – Akumulator je pun 80%
5/5 – Akumulator je pun 100%
TARA1 - dodavanje novih nastavaka i polunastavaka s tim da SMS Vaga ne meri težinu nove
ambalaže, ved samo prinosa meda. Ovo je funkcija koja je dostupna samo preko SMS poruka.
Proces je do kraja uprošden za samog korisnika, i sve što pčelar treba da uradi jeste da:
1. Pre postavljanja polunastavka pošalje poruku SMS Vagi sa sadržajem TARA1 (u tom trenutku
SMS Vaga pamti trenutno stanje i obustavlja merenje dok ne dobije poruku TARA2).
14
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
2. Postavi (polu)nastavak na košnicu, i za to ima optimalni vremenski rok od 5 minuta. Ako za to
vreme ne stigne da postavi nastavak ili polunastavak, poruka TARA1 se poništava, i SMS Vaga
nastavlja merenje kao da se ništa
nije dogodilo.
3. Kada postavi nastavak pošalje poruku sa sadržajem TARA2.
Od tog trenutka se merenje nastavlja s tim što je težina novog nastavka sa ramovima prešla u
TARU, a NETO merenje se nastavlja od one vrednosti koja je bila pre slanja poruke TARA1.
Posle slanja poruke TARA2 SMS Vaga de izvršiti kontrolno merejne i odgovoriti pčelaru SMS
porukom u kojoj je prikazana nova TARA, a NETO je bez promene.
Ovom funkcijom smo omogudili pčelaru da u svakom trenutku ima uvid u čist prinos meda i
olakšali mu u tome da ne mora ručno da računa vrednosti (tare i neto) svaki put kada dodaje
nove nastavke i tako sve dok paša traje.
Primer:
Pčelar šalje poruku:
TARA1
(u roku od 5 minuta dodaje nov nastavak na košnicu i vrada poklopac)
Pčelar šalje poruku:
TARA2
SMS Vaga vrši kontrolno merenje i pčelar dobija poruku sa novom TAROM, uvedanom za težinu
nastavka, a istom NETO težinom kao pre poruke TARA1:
ID001 – Drustvo A1
Lokacija: Jastrebac 2
NETO: 77.82 kg (+-25g)
TARA: 8.34 kg
GSM Signal: 21 (7 do 31)
Sis.Temp: 6C (-30C do 80C)
Stanje baterije: 5/5
NETO OBAVESTENJE - mogudnost da pčelar sam zada određenu težinu za koju de mu SMS Vaga
poslati obaveštenje kada je dostigne.
15
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
Dovoljno je da pčelar pošalje poruku sa sadržajem NETO INFO XXX (pri čemu je XXX zadata
kilaža u okruglim kilogramima, maksimalno trcifrena).
Ako pčelar želi da dobije obaveštenje SMS porukom kada NETO dostigne 102kg poslade poruku
sa sadržajem: NETO INFO 102. Ako želi 58kg poslade poruku: NETO INFO 58.
Napomena: NETO obaveštenje radi samo u MOD1 SMS Vage, tako što na svakih sat vremena
očitava NETO težinu SMS Vage i ukoliko detektuje da je trenutna NETO težina premašila zadatu
vrednost šalje obaveštenje korisniku (SMS, e-mail, FTP).
Primer:
Pčelar šalje poruku:
NETO INFO 34
Kada SMS Vaga izmeri da je NETO dostigao 34kg, pčelar dobija poruku:
ID001 – Drustvo A1
Lokacija: Jastrebac 2
Dostignuta zadata NETO vrednost od 34kg!
STANJE AKUMULATORA - stanje akumulatora je prikazano na kraju SMS poruke sa merenjem,
na skali 5/5 do 1/5. Za malo zaboravnije pčelare tu je funkcija nazvana „stanje akumulatora“
koja de im poslati poruku kada napon na njihovom akumulatoru padne na 1/5. Pčelar tada
otprilike zna koliko vremena ima još dok akumulator ne bude potpunom prazan i može na
vreme da pripremi zamenu.
Poruka koju pčelar dobija glasi:
ID001 - Drustvo A1
Lokacija: Jastrebac 2
Stanje akumulatora 1/5. Pripremite zamenu.
POZICIONI I WEB SERVISI
GSM POZICIJA - Koristedi GSM tehnologiju SMS Vaga može približno (sa relativnom tačnošdu)
poslati SMS poruku pčelaru sa koordinatama i linkom za vizuelni pregled preko servisa Google
maps ili Google Earth. SMS poruku vaga šalje pčelaru kada joj on prethodno pošalje poruku sa
sadržajem: POZICIJA
Napomena: Zbog nesavršenosti same tehnologije GSM lociranja moguda su odstupanja i do
nekoliko stotina metara. SMS Vaga TIm radi na unapređenju ove funkcije uz stalnu konsultaciju
sa stručnjacima domadih mobilnih operatera.
16
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
Pčelar šalje SMS Vagi poruku:
POZICIJA
SMS Vaga odgovara porukom na kojoj su standardne informacije i geografska širina i dužina sa
linkom za Google Maps ili Earth. Kada kliknete na link koji dobijete u poruci na smartfonu ili u
e-mailu na računaru odvešde vas na adresu gde de pokazati lokacjiu te SMS Vage. Poruka
izgleda ovako:
Uputstvo:
[ID broj] – [NAZIV tereta]
Lokacija: [naziv lokacije]
Lat: [geografska širina]
Lon: [geografska dužina]
[link za Google]
Primer:
ID001 – Drustvo A1
Lokacija: Jastrebac 2
Lat: 43.392325
Lon: 21.494751
maps.google.com
EMAIL - omogudava da pčelar dobija izveštaje sa pčelinjaka i putem e-maila.
Potrebno je da SIM kartica bude iz paketa koji podržava Internet, bilo kog operatera mobilne
telefonije.
Pčelar podešava na koji de e-mail dobijati izveštaje tako što SMS Vagi pošalje poruku:
Pčelar šalje SMS Vagi poruku da podesi e-mail:
EMAIL [email protected]
E-mail koji pčelar dobije sadrži sve podatke kao SMS poruka u MOD1 rada, i stanje kredita
kartice u SMS Vagi. E-mail koji pčelar dobije izledade ovako:
ID001 – Drustvo A1
Lokacija: Jastrebac 2
NETO: 77.82 kg (+-25g)
TARA: 5.86 kg
GSM Signal: 21 (7 do 31)
Sis.Temp: 6C (-30C do 80C)
Stanje baterije: 5/5
Stanje kredita:
mt:s vodic
Kredit: 54.92 din.
17
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
PROVERA KREDITA
SMS Vaga firme Optical iz Kruševca je prva implementirala opciju provere kredita SIM kartice
koja se nalazi u SMS Vagi. Kod operatera u Srbiji i okruženju kredit se može proveriti na 2
načina:
1. USSD kodovima
2. SMS porukom
Primeri USSD kodova i SMS poruka za Srbiju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu su dati u tabeli
ispod.
Dovoljno je da pčelar pošalje jednu SMS poruku vagi sa sadržajem: KREDIT SET *opcija provere]
Umesto "opcija provere" treba da ukuca kod za svog mobilnog operatera. Vaga de odgovoriti sa
"OK" ako je primila poruku i ako je kod ispravno ukucan.
Posle toga je dovoljno da pčelar pošalje poruku sa sadržajem: KREDIT (velikim slovima) i SMS
Vaga de poslati stanje kredita na kartici u njoj.
Primer podešavanja SMS porukama
KREDIT SET SMS ? 1260
KREDIT SET *101#
KREDIT SET SMS S 0110
Primer podešavanja SMS Vage za proveru
kredita VIP postpaid kartica za Srbiju
Primer podešavanja SMS Vage za proveru
kredita Mtel prepaid kartica za Bosnu
Primer podešavanja SMS Vage za proveru
kredita T-mobile prepaid kartica za Hrvatsku
Kada ste ovo uradili ostaje Vam da samo proverite stanje kredita na SIM kartici u SMS Vagi
slanjem poruke: KREDIT
Napomena: Podešavanje se vrši samo prvi put!
PROVERA KREDITA SIM KARTICE SMS VAGE ZA MOBILNE OPERATERE U SRBIJI:
MTS
Za prepaid: *100#
Za postpaid: *797#
VIP
Za prepaid: *123#
18
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
Za postpaid: SMS ? 1260
Telenor
Za prepaid: *121#
Za postpaid: *311#
PROVERA KREDITA SIM KARTICE SMS VAGE ZA MOBILNE OPERATERE U HRVATSKOJ
Postpaid:
T-mobile: SMS STANJE 0110
Vipnet: *101#
tele2: *130#
tomato: *101#
bonbon: *100#
ili : SMS kune 0977
Multiplus mobile: *100#
ili : SMS 0979 (između SMS i 0979 ima 2 prazna mesta)
Prepaid:
T-mobile: SMS S 0110
- ako ste poslovni korisnik sa opcijom privatnog racuna: SMS P 0110
Tomato: SMS ? 4422
PROVERA KREDITA SIM KARTICE SMS VAGE ZA MOBILNE OPERATERE U BOSNI I HERCEGOVINI
Postpaid:
Mtel: *101#
Eronet: SMS RAC 0634994
ili : SMS RACUN 0634994
BHtelecom: SMS 0611101 (između SMS i 0611101 ima 2 prazna mesta)
Prepaid:
Mtel: *101#
haloo: *101#
izimobil: *181#
happy: *101#
bhtelecom: *106# - trenutno stanje Ultra bonusa (iznos i datum važenja)
ili : *105# - akumulisano stanje dopuna i pripadajude nagrade
19
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
eronet: SMS RAC 0634994
ili : SMS RACUN 0634994
PROTIVPROVALNA ZAŠTITA
Ukoliko dođe do neovlašdenog ulaska na zaštidenu površinu, korisnik dobija obaveštenje u vidu
SMS poruke:
Primer:
ID001 – Drustvo A1
Lokacija: Jastrebac 2
UPOZORENJE: Narusena bezbednost !!!
Za sve dodatne informacije o planiranju i izvodjenju zaštite prostora kontaktirajte SMS Vaga
tim ili posetite naš sajt www.smsvaga.com.
20
SMS VAGA www.optical.rs
Uputstvo za upotrebu www.smsvaga.com
ver 2.8 www.smsscales.com
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
Problem
Objašnjenje
1.
Proverite da li je vaga pravilno
Merenje je netačno
nivelisana
2.
Proverite vrednost TARA parametra
1.
Proverite da li je vaš broj mobilnog
telefona i ime kontakta ispravno upisan u
SMS Vaga ne šalje povratne SMS poruke
imenik SIM kartice (mora biti Korisnik)
(SMS-Merenja)
2.
Proverite stanje kredita pri-paid kartice
na SMS Vagi
Ovaj problem uglavnom uzrokuje stanje mreže
mobilnog operatera, ali obavezno proverite I
SMS-Merenja stižu kasnije od uobičajnog
jacinu GSM signala u SMS poruci koju dobijate
vremena
(mora biti vrednosti između 7 I 31 da bi
nesmetano funkcionisala)
1.
Proverite ispravnost kabla za
Posle pritiska tastera na displeju, ne dobijam
povezivanje displeja
merenje
2.
Proverite napajanje SMS Vage
SMS Vaga, ponekad, na prvo ”zvono” odbije
Problem može biti uzrokovan stanjem mreže
poziv i ne pošalje povratnu SMS poruku (SMS- mobilnog operatera. Sačekajte neko vreme i
Merenje)
pozovite ponovo.
1.
Problem je uzrokovan stanjem mreže
Prilikom poziva SMS Vage povremeno se čuje mobilnog operatera
poruka da “mobilni pretplatnik nije trenutno
2.
Proverite jačinu GSM signala (mora biti
dostupan”
vrednosti između 7 I 31 da bi nesmetano
funkcionisala)
1.
Ukoliko je učestalost blinkanja žute
indikator lampice jednom u sekundi – Područje
nije pokriveno GSM signalom
Prilikom poziva SMS Vage čuje se poruka da
2.
Doslo je do prekida napajanja usled
“mobilni pretplatnik nije trenutno dostupan”
ispražnjenog akumulatora. Potrebno je
napuniti akumulator. (vidi poglavlje: PUNJENJE
AKUMULATORA)
Nije, ukoliko vaga nije izložena atmosferskim
Da li je korišdenje tasa obavezno?
padavinama, ali je veoma preporučljivo.
21
Download

SMS VAGA - Gradkrusevac.com