LISTA ZABRANJENIH
SREDSTAVA I METODA U
2010 GODINI
“Sve zabranjene supstance će se smatrati „specifičnim supstancama“ osim
supstanci u klasama S1, S2.1 do S2.5, S4.4 i SС6.а i zabranjenih
metoda М1,М2 и М3.”
SUPSTANCE I METODE KOJE
SU UVEK ZABRANJENE
(na takmičenju i izvan
takmičenja)
SUPSTANCE I METODE
ZABRANJENE
NA TAKMIČENJU
“Sve
Sve zabranjene supstance će se smatrati „specifičnim
specifičnim supstancama
supstancama“ osim
supstanci u klasama Anaboličkih agenasa, Hormona, Agenasa koji
modifikuju funkciju miostatina i Nespecifičnih stimulansa i zabranjenih
metoda: Poboljšanja transporta kiseonika, Hemijske i fizičke
manipulacije i Genskog dopinga.”
Dr Jelena Oblaković-Babić
igraj pošteno
SUPSTANCE I METODE KOJE SU UVEK
ZABRANJENE (NA I IZVAN TAKMIČENJA)
S1. ANABOLIČKI AGENSI
S2. PEPTIDNI HORMONI, FAKTORI RASTA I SRODNE
SUPSTANCE
S3. BETA-2 AGONISTI
S4. ANTAGONISTI I MODULATORI HORMONA
(S4.4. Agensi koji modifikuju funkciju miostatina)
S.5 DIURETICI I DRUGI MASKIRAJUĆI AGENSI
М1. POBOLJŠANJE TRANSPORTA KISEONIKA
М2. HEMIJSKE I FIZIČKE MANIPULACIJE
М3. GENSKI DOPING
SUPSTANCE ZABRANJENE U
ODREĐENIM SPORTOVIMA
*beta blokatori
*alkohol
S1. Anabolički agensi
• Anabolički androgeni steroidi
(AAS)
– egzogeni
– endogeni
• Druge anaboličke supstance
– klenbuterol
– zeranol
Endogeni anabolički agensi
• Sve češća upotreba endogenih steroida preko
flastera, gelova i krema
• IRMS analiza=kraj ispitivanja?
• Biološki (endogeni steroidni
profil):androstendion, etioholanolon,
dihidroepiandrosterone, testosteron,
epitestosteron, 5α –andostanediol i različit
odnos između ovih supstanci
UVEĆANJE MIŠIĆNE MASE ≠ POVEĆANJE SNAGE
1
S3. BETA-2 AGONISTI
Zabranjeni su svi beta-2 agonisti uključujući
njihove D- i L- izomere.
Izuzetak su salbutamol (max 1600µg/24h) i salmeterol, kada
se administriraju
d i i t i j kao
k
i h l i
inhalaciona
t
terapija,
ij deklaraciju
d kl
ij o
upotrebi DoU.
Prisustvo salbutamola u urinu u koncentraciji većoj od 1000
ng/ml biće smatran nepovoljnim analitičkim nalazom, osim ako
sportista kontrolisanom farmakokinetičkom studijom ne dokaže
da je nepovoljan rezultat posledica upotrebe terapijske doze
(max 1600µg/24h)
Doping skandal – furosemid Sydney
2000
No
Country
Sport
1
Bulgaria
Weightlifting Furosemide Silver
2
Bulgaria
Weightlifting Furosemide Bronze
3
Bulgaria
Weightlifting Furosemide Gold
4
Latvia
Rowing
Nandrolone
5
Romania
Gymnastics
Ephedrine
6
Armenia
Weightlifting Stanozolol
7
Germany
Wrestling
8
Mongolia Weightlifting Furosemide
9
Norway
Rowing
Substance
Medal
Gold
Silver
Nandrolone Gold
Glicerol
• Glicerol se koristi u bodibildingu kao suplement
da bi se povisile vrednosti preuzimanja azot
monoksida (NO) u mišićima i ispoljilo dejstvo
slično aminokiselini arginin da poveća veličinu
treniranogg mišića
• Široko rasprostranjen...
S5. DIURETICI I DRUGI MASKIRAJUĆI
AGENSI
Maskirajući agensi uključuju ali se ne ograničavaju na:
diuretike*,
probenecid,
Plazma ekspandere (npr. intravenska primena albumina, dekstran, hidroksietil
skrob i
*** gubitak telesne težine
manitol) i ostale supstance sa sličnim biološkim dejstvom.
*Diuretici uključuju:
, bumetanid,
, kanrenon,
, hlortalidon,Etakrinska
,
kiselina,,
acetazolamid,, amilorid,
***
“definicija”
definicija
mišića
furosemid,
indapamid, metolazon, Spironolakton,tiazidi (npr.bendroflumetiazid, hlorotiazid,
hidrohlorotiazid), triamteren,i druge supstance slične hemijske strukture ili sa
sličnim
*** maskirajući efekat za druge
biološkim efektom (osim drosperinon i topički dorzolamid i brinzolamid, koji nisu
doping zabranjene supstance
zabranjeni)
NEŽELJENI
EFEKTI
NEZELJENI
EFEKTI: poremećen elektrolitni balans (hipokalemija), zamor i grčevi u mišićima,
povraćanje, glavobolja, bolovi u stomaku, poremećaji termoregulacije, srčane aritmije, zastoj
srčanog rada, smrtni ishod !!!
ZABRANJENI METODI
М1. POBOLJŠANJE TRANSPORTA KISEONIKA
а.
Doping krvi, uključujući autolognu, homolognu i heterolognu
transfuziju krvi odnosno proizvoda crvenih krvnih zrnaca bilo kog
porekla.
bb.
V št čk poboljšanje
Veštačko
b ljš j uzimanja,
i
j transporta
t
t i isporuke
i
k kiseonika
ki
ik
uključuju ali se ne ograničavaju na: perfluorohemijska sredstva,
efaproksiral (RSR13) i modifikovane hemoglobinske proizvode (npr.
zamenu za krv baziranu na hemoglobinu, mikroinkapsulirane
produkte hemoglobina).
• Kiseonik nije zabranjen
Nandrolone
2
М3. GENSKI DOPING
М2. HEMIJSKE I FIZIČKE MANIPULACIJE
а. Zabranjeno je uplitanje (falsifikovanje) ili pokušaj
uplitanja radi promene integriteta i validnosti uzoraka
uzetih tokom doping kontrole. Ovo uključuje ali se ne
ograničava na kateterizaciju, zamenu urina i promenu
kvaliteta urina (npr. proteaze).
b. Intravenske infuzije su zabranjene osim kada su
dobijene tokom lečenja u bolnici ili kliničkog
ispitivanja.
GW1516
SUOSTANCE I METODE
ZABRANJENE NA TAKMIČENJU
“Exercise pills”
- ispoljava dejstvo ukolko
se sprovodi trening
izdržljivosti
AICAR
- ispoljava dejstvo i kada
se sprovodi trening
izdržljivosti i bez treninga
*povećana aktivnost gena i enzima koji učestvuju
u oksidativnom metabolizmu (izdržljivost)
*metabolizam masti (povećana oksidacija slobodnih
MK, “sagorevač masti”, smanjenje adipoznih ćelija)
*mišićna vlakna (hiperplazija, remodelovanje Tip IIb
TipI)
S6. STIMULANSI
S6.a Nespecifični stimulansi
Adrafinil, amfepramon, amifenazol, amfetamin, amfetaminil,
benzfetamin, benzilpiperazin, bromantan, klobenzoreks, kokain,
kropropamid, krotetamid, dimetilamfetamin, etilamfetamin,
famprofazon, fenkamin, fenetilin, fenfluramin, fenproporeks,
furfenoreks,
mefenoreks,
mefentermin,
mesokarb,
metamfetamin (D-),metilenedioksiamfetamin, metilheksanamin ,
modafinil,
metilenedioksimetamfetamin,
p-metilamfetamin,
norfenfluramin, fendimetrazin, fenmetrazin, fentermin, 4
fenilpiracetam (karfedon), prolintan.
S6.b Specifični stimulansi:
adrenalin**, katin***, efedrin**** , etamivan, etilefrin, fenbutrazat,
fenkamfamin, heptaminol, isometepten, levmetamfetamin,
meklofenoksat,
metilefedrin****,metilfenitad,
niketamid,
norfenefrin, oktopamin, oksilofrin, parahidroksiamfetamin,
pemolin,
pentetrazol,
fenprometamin,
propilheksedrin,
pseudoefedrin, selegilin, sibutramin, strihnin, tuaminoheptan
S7. NARKOTICI
S8. КАNABINOIDI
S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDI
S6. STIMULANSI
“Biljni stimulansi”
S6.a Nespecifični stimulansi
Adrafinil, amfepramon, amifenazol, amfetamin, amfetaminil, benzfetamin,
benzilpiperazin, bromantan, klobenzoreks, kokain, kropropamid, krotetamid,
dimetilamfetamin,
etilamfetamin,
famprofazon,
fenkamin,
fenetilin,
fenfluramin, fenproporeks, furfenoreks, mefenoreks, mefentermin, mesokarb,
metamfetamin (D-),metilenedioksiamfetamin, metilheksanamin , modafinil,
metilenedioksimetamfetamin, p-metilamfetamin,norfenfluramin, fendimetrazin,
fenmetra in fentermin,
fenmetrazin,
fentermin 4 fenilpiracetam (karfedon),
(karfedon) prolintan.
prolintan
S6.b Specifične supstance:
adrenalin**, katin***, efedrin**** , etamivan, etilefrin, fenbutrazat,
fenkamfamin, heptaminol, isometepten, levmetamfetamin, meklofenoksat,
metilefedrin****,metilfenitad, niketamid, norfenefrin, oktopamin, oksilofrin,
parahidroksiamfetamin, pemolin, pentetrazol, fenprometamin, propilheksedrin,
pseudoefedrin, selegilin, sibutramin, strihnin, tuaminohepta
Smanjuje: * anksioznost
Euforija
Odlaže osećaj umora
* paniku
• Koren biljke
Geranium
• Patentiran 2005.
od strane
hemičara i
bodibildera
Patrika Arnolda iz
llinoisa.
Methylhexaneamine
• Jamajkanski atletičari:Marvin
Anderson, Yohan Blake,
Lansford Spence and Allodin
Fothergill – biće kažnjeni
opomenom
p
• Češki teniser Ivo Minar - 8
meseci
• Kajakaš Dejan Pajić - opomena
* apetit
3
Pseudoefedrin
*** prehlada
Defrinol
Pretuval
Rinasek
Clarinase
Coldrex
N f cold
Nurofen
ld & flu
fl
*** kijavica
*** rinitis
*** konjuctivitis
Tuaminoheptan
Rhinofluimucil
S7. NARKOTICI
buprenorfin, dekstromoramid,
diamorfin (heroin), fentanil i njegov
derivati, hidromorfon, metadon, morfin,
oksikodon, oksimorfon, pentazocin,
petidin.
*** Smanjuje bol (analgezija)
*** euforija ili depresija
S8. KANABINOIDI
• Ranije na monitoring listi
• Prirodni ili sintetski ∆9-tetrahidrokanabinol
(THC) i THC slični kanabinoidi (npr. hašiš,
marihuana, HU-210) su zabranjeni.
NEŽELJENI EFEKTI : zavisnost,
psihoze, halucinacije, poremećaji
termoregulacije, KVS i RT, povreda,
depresija CNS, smrtni ishod !!!
S9.GLUKOKORTIKOSTEROIDI
Zabranjeni kada se daju oralno, i.v., i.m., rektalno
Ostali oblici davanja zahtevaju prijavu
Značajni neželjeni efekti !!!
Šta sme da
se koristi
• Napici - čaj, kafa
(monitoring lista)
• Nesanica – aprazolam (KSALOL; XANAX),
diazepam (APAURIN, BENSEDIN),
bromazepam (LEXAURIN, LEXILLIUM),
difenhidramin, nitrazepam (NIPAM),
melatonin (samo uz recept), temazepam,
zopiklon.
4
Analgetici, antipiretici i
antiinflamatorni lekovi
Infekcja disajnih puteva
nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL)
su dozvoljeni, kao sto su
• aspirin (ASPIRIN; ANDOL; AMBOL, CARDIOPIRIN),
• celecoksib, kodein,
• diklofenak (DIKLOFEN, DIKLOFEN DUO; VOLTAREN),
• dihidrokodein, etorikoksib,
• ibuprofen (BRUFEN, ADVIL),
• ketoprofen, naproksen,
• paracetamol (PARACETAMOL; FEBRICET; PANADOL),
• piroksikam, tramadol, valdekoksib,
• nimisulid (NIMULID).
Gastroisntestinalni i
urogenitalni sistem
•
•
Upala grla - septolete, rastvori za ispiranje - amilmetakrezol,
benzalkonijum, benzokain, cetilpiridinijum, hlorheksidin,
dekvalinijum, dihlorobenzil alkohol, lidokain, mentol, povidon jod,
timol.
•
•
•
Antibiotici - Svi antibiotski lekovi su dozvoljeni.
•
•
Antigljivični lekovi- amfotericin, klotrimazol, ekonazol, flukonazol,
itrakonazol, ketokonazol, mokonazol, nistatin, terbinafin, tolnaftat.
•
•
Antivirusni lekovi - aciklovir, famciklovir, idoksuridin, penciklovir.
•
Vakcinacija - Sve vakcine su dozvoljene.
•
Mučnina i povraćanje - cinarizin, ciklizin, domperidon, hioscin,
meklozin, metoklopramid (KLOMETOL), prohlorperazin, prometazin.
Dijareja, proliv - atropin, difenoksilat, loperamid.
Problemi sa varenjem - atropin, kalcijum karbonat, medicinski,
ugalj, cimetidin, famotidin, lanzoprazo (AMARIN, LASOPROL),
mebeverin, mesalazin, omeprazol (OMEPROL; LOSEK), ranitidin
((RANISAN,, RANITAL,, RANITIDIN),
), sulfasalazin.
Konstipacija (zatvor) - bizakodil, tečni parafin, metilceluloza,
sena, natrijum pikosulfat
Problemi sa hemoroidima - bezokain, bizmut subgalat, cinhokain
i lidokain. Topični preparati u vidu krema i masti, koji sadrže
kortikosteroide, kao što su beklometazon, betametazon, klobetazol i
hidrokortizon su dozvoljeni.
Oralni kontraceptivi - desogestrel, drospirenon, etinilestradiol,
etinodiol, gestoden, levonorgestrel, mestranol, noretisteron,
norgestimat.
ТУЕ
(изузеће ради примене у терапијске
сврхе)
•
Супстанца коју спортиста користи налази се
на листи забрањених средстава и метода
•
Супстанца служи за лечење болести
•
Не постоји адекватна замена забрањеној супстанци
за лечење дате болести
•
Коришћење дате супстанце неће довести до
побољшања спортског учинка већ само
поправљања здравственог стања
HVALA NA PAŽNJI!!!
5
Download

Lista zabranjenih sredstava i metoda u 2010 godini