ELITA VLADA IZPOGLEDAJTE
TAJNOSTI, PREKO
“NEVIDLJIVE
SVETSKE VLADE”:
NA NAREDNIM STRANICAMA
NEKE
OD NAJVEĆIH
MISTERIJA DANAŠNJICE
- Oprostite ako Vas prezentacija uznemiri -
Brojni neobjašnjivi tragovi u žitu
i na ledu širom sveta
KLIKNITE NA SLIKE SA YOUTUBE AKO STE KONEKTOVANI
Na Marsu je snimljeno niz inteligentnih
graĊevina, piramida,..
Na slici je tzv “Inka siti sa Marsa”
Na Mesecu je snimljeno na hiljade foto - video
snimaka koji ukazuju na vanzemaljsko prisustvo:
zidovi, obelisci, tragovi vozila, strukture sliĉne
orbitalnim stanicama, razna vozila u mirovanju ili
pokretu, misteriozne svetlosti.. O izjavama ljudi iz NASA
(i kosmonauta) da i ne govorimo, desetine “disidenata”
svedoĉe da su radili na takvim tajnama.. Neki su i
“ĉudno umrli” (likvidirani) jer su oĉito mnogo znali
– detaljnije u priloţenim dok. filmovima !
“Svetlosni iksevi” po
graĊevinama, potpuna misterija
Poslednji slajd je poseban; Dokazane
telepatija, telekineza i levitacija.. Teme
o kojima se vrlo malo javno govori →
NASA ZVANIČNO POTVRDILA VANZEMALJSKO PRISUSTVO 1996 g. !!
21. mart 1996 god. NASA daje zvaniĉno saopštenje: ..” da postoje ozbiljne i osnovane pretpostavke da na mesecu postoje tuĊe
graĊevine i objekti ! Na pitanje zašto to nije objavljeno ranije NASA je odgovorila da pre 20 godina nije moglo da se
pretpostavi kako bi ljudi reagovali na vest da je na mesecu neko postojao ranije i da postoji i danas ! “
To se tvrdi u ruskom dokumentarcu sa slike u 39-om minutu, pogledajte !!
POZNATE IZJAVE (iz dok.filma levo) KOJE MEDIJI NE FORSIRAJU :
http://www.youtube.com/watch?v=BEfbM8YZ3qI
Verner fon Braun,
glavni konstruktor ameriĉkih raketa
i direktor NASA kosmiĉkog
programa je rekao: “ Na mesecu
postoje nezamislivo moćne
vanzemaljske sile ali ja ne smem
da govorim o njima “.. Na slici levo
je sa Kenedijem; (Fon Braun je
inaĉe bivši nacista, tvorac ĉuvenih
nemaĉkih “FAU” raketa - bombi)
Ovaj dokumentarac je prepun snimaka vanzemaljskih
objekata, tragova, snimljenih misterioznih svetlosti..
Nil Armstrong,
komandant misije “Apolo 11”:
“ Ne mogu da ulazim u detalje, ali
njihovi (vanzemaljski) brodovi su
daleko napredniji od naših “
Ogroman izvor linkova, besplatnih knjiga i video snimaka koji potvrĊuju vanzemaljsko prisustvo na zemlji, mesecu i marsu : www.ivantic.net/nlo.htm
SNIMCI
SA
MESECA
1973 god, snimila sovjetska sonda “Monohod 2”
– kameni obelisk oštrih uglova
1972 god, snimio Apolo 16 – graĊevina koja štrĉi, visine 800 – 1.000 metara
(ovde
je
dat
samo
mali
deo)
DALI ZNATE:
- Mesec je prema zemlji uvek
okrenut istom stranom, tj. ima
svoju “mraĉnu stranu” koju
nikad ne vidimo sa zemlje;
Mesec je prošaran ovakvim ujednaĉenim kanalima
– tragovima (nekog vanzemaljskog vozila?) što je
uoĉeno na mnogo mesta, kilometrima dugaĉko..
- Pri pomraĉenju sunca,
mesec perfektno “u milimetar”
prekriva sunce !
Slika levo
Orbitalni snimak tri velike formacije nepoznatih struktura,
koje ukazuju na veštaĉko – ne prirodno poreklo !
Snimljeno na tamnoj strani meseca.
Slika desno
Snimak kuglasto – elipsoidnog objekta i trag koji je ostavio iza
sebe, kao da je neko bacio lanac u pesak i podigao ga;
Snimljeno takoĊe na “tamnoj strani”.
NA SLAJDU BROJ 2, U RUSKOM DOKUMENTARNOM FILMU ČIJI JE LINK PRILOŽEN, SASLUŠAJTE IZJAVE (24-ti minut filma):
“ U jesen 1973 g. Naĉelnik odeljenja za informisanje u NASA izjavljuje da su astronauti iz programa “Apolo” videli objekte ĉije je
poreklo “teško objasniti”; Ameriĉka “nacionalna uprava za aeronautiku i istraţivanje kosmiĉkog prostora” zvaniĉno
saopštava 1973 g. da je 25 astronauta NASA tokom letova videlo NLO ! “
KLIKNITE NA SLIKE AKO STE KONEKTOVANI
Na Marsu
je snimljeno 10 piramida, mnogo većih od egipatskih, takoĊe i niz drugih
struktura o ĉemu pogledajte detaljnije u ruskom dokumentarnom filmu sa
slike levo ili u dokumentarcu “na rubu znanosti” (slika dole) ↓
KO GOD SE MALO
UDUBI U OVU
TEMU, SHVATA DA
NEMA SUMNJE U
VANZEMALJSKO
PRISUSTVO
1972 g. NASA NAGLO PREKIDA ISTRAŢIVANJA MESECA I VEĆ NAJAVLJENE NOVE
“APOLO” MISIJE 18, 19 I 20 – NAVODNO “ZBOG NOVCA” – ŠTO JE LAŢ !
Ĉoveĉanstvo ne istraţuje mesec preko 40 godina – zašto? STRAH + NE ŽELI NAS JAČA SILA KOJA JE TAMO! Ne ţele ni kontakt
tj. da se ovo javno, zvaniĉno objavi jer ljudi nisu spremni na takvu vest (elita naravno zna), zbog ograniĉene svesti današnjeg ĉoveka..
- to je opšti zakljuĉak svih dokumentarnih filmova ĉije sam linkove dao (proverite) ! Gledaju nas kao primitivnu vrstu, što i nije ĉudno
pogledate li svet danas, medije, sfere interesovanja proseĉnih ljudi koji nisu spremni ni na pomisao o vanzemaljskom prisustvu
- a koje je oĉigledno, i ... pomalo jezivo; Dali je ovo objašnjenje zašto je svet ovako nehuman – jer njime ne vladaju ljudi ?
“ KRUGOVI U ŢITU ”
Su registrovani širom sveta u preko 70 zemalja, na svim kontinentima. Poĉinju se pojavljivati sedamdesetih godina prošlog veka (mada i pre
ali reĊe i prostijeg izgleda) da bi zadnjih godina to bili vrlo sloţeni 3D crteţi, i po nekoliko stotina metara veliĉine ! Ĉesto nastaju za nekoliko
sekundi ili minuta – što ih i ĉini neobjašnjivim tvorevinama ! Forenziĉki timovi koji su ih prouĉavali nisu nikada našli ni najmanje ljudsko
uĉešće – osim na dokazanim falsifikatima, kojih takoĊe ima dosta i lako se otkriju. Najsloţenije od njih ne bi mogli da naprave ni veće,
utrenirane grupe od 30 - 40 ljudi za manje od jedne cele noći, što je testirano na terenu od nekoliko istraţivaĉkih timova..
Za crteže u žitu se svi istraživači jednoglasno slažu da
su stvoreni tehnologijom danas nepoznatoj čoveku !
Neki ih povezuju sa vanzemaljcima, neki sa
inteligencijom iz duhovne sfere
(kosmos, planeta zemlja)..
Krugovi i prstenovi na ledu
(preĉnika 5 – 10 – 15 metara)
nastaju tek poslednjih 20-ak
godina, takoĊe širom sveta i
po pravilu na vrlo tankom ledu
na kome ĉovek ne bi mogao
da stoji !
Kao i kod crteţa u ţitu, pre
nastanka ovih tvorevina više
puta je viĊena svetlosna kugla
– entitet koja ih pravi..
www.srbnetoperacije.allalla.com
-pps spotovi sledeće generacije-
SVETLOSNI KRUGOVI I “X” ZNACI
Su fokusirane slike koje ne prate kretanje sunca.
Poreklo nepoznato (nije odraz sa stakla). ViĊeni
na veoma mnogo lokacija po svetu. Posle pola
sata – sat se presele na drugu zgradu ili se
multiplikuju na susedne zgrade, kasnije nestanu..
Apsolutno neobjašnjivo !
http://webtribune.rs/sad-priznale-dzinovski-vanzemaljskiskeleti-unisteni-da-bi-se-sacuvala-teorija-evolucije-video/#
http://ivantic.net/istorija.htm
NEVEROVATNI FENOMENI O KOJIMA SE JAVNO PRAKTIĈNO NE GOVORI (?!)
- “INDIGO DECA” I POSLEDNJIH GODINA JOŠ I “KRISTALNA DECA” Su relativno nova vrsta genijalaca, roĊenih od sedamdesetih godina XX veka na ovamo. Levitacija (lebdenje), telekineza
(pomeranje predmeta), telepatija (prenos i čitanje misli)... su neke od sposobnosti koje poseduju, naučno dokazano !
“Kristalna deca” imaju i sposobnost davanja predloga za rešavanje problema ĉoveĉanstva, dok ih “indigo” samo primećuju
- ali ne rešavaju; Ima ih na desetine hiljada (kaţu i na milione) širom sveta. Indigo se zovu zbog specifiĉne boje aure..
Kliknite
na
slike
ako
ste
konektovani
↓↓↓
OVO SE NE VIĐA SVAKI DAN
↓↓↓
MOŢETE LI ZAMISLITI DA
SU OVAKVE STVARI
MOGUĆE I DOKAZANE ??
g
VELIBOR RABLJENOVIĆ,
najveći svetski “zvaniĉno priznati genije” danas
ima 40 godina i odavno se preselio u Ameriku..
(gde ga i prouĉavaju za potrebe “velikog brata”)
Sp, okt 2014
Download

na narednim stranicama pogledajte neke od najvećih misterija