UPALITE ZVUČNIKE. SP, jul 2013
SAVET 13
ROTŠILD, BRUS, KEVENDIŠ,
DEMEDIČI, HANOVER, KRUP,
ROKFELER, ROMANOV, SINKLER,
VARBURG, VINDSOR, MEROVING, LI
KOMITET 300
STRATEŠKE ORGANIZACIJE
BILDERBERG GRUPA – TRILATERALNA KOMISIJA - CFR
MASONSKE LOŢE I TAJNA DRUŠTVA
(LOBANJA I KOSTI )
KONTROLA SVETSKIH FINANSIJA
MMF – SVETSKA BANKA – CENTRALNE BANKE - B.I.S. – POREZI I KAMATE
KONTROLA SVETSKIH RESURSA
KONTROLA SVETSKE POPULACIJE
SVETSKO STANOVNIŠTVO, NIZAK STANDARD, POREZI, ŠIRENJE STRAHA
NEVIDLJIVA IMPERIJA KOJA VLADA SVETOM
Rotšildi su bankari koji već dugo vladaju svetom.
Sve što vidite preko medija je samo privid prave moći,
TV show za zamajavanje širokih masa (svi političari sveta,
razne meĎunarodne institucije, UN, MMF, Hag..) ;
Pogledajte, saţeto, kako se priča razvijala kroz istoriju...
1811: Ističe licenca Rotšildove "Prve banke Sjedinjenih drţava“ , pa Kongres glasa protiv njenog obnavljanja. Nezadovoljni Nathan Mayer
Rothschild izjavljuje: "Ili će se zahtev za obnavljanje licence odobriti ili će se SAD naći u najkatastrofalnijem ratu". SAD ne posustaje u
svojoj odluci, pa Rotšild kaţe: "Naučite te drske Amerikance lekciju. Vratite ih u stanje kolonije!“
1812: Pomognuti novcem Rotšilda , Britanci objavljuju rat SAD-u. Plan je bio da se uzrokuje toliko veliko zaduţenje SAD-a samim finansiranjem
rata, da bi se Amerikanci definitivno morali predati Rotšildima, i obnoviti im licencu za rad banke !
1815:
Reţirani rat Francuske i Engleske - i jedna od
najvećih pljački u istoriji financijskog sistema;
petorica braće Rotšild radili su na tome da zlatom
snabdevaju i Wellingtonovu vojsku (pomoću Nathana u
Engleskoj) i Napoleonovu vojsku (pomoću Jacoba u
Francuskoj), te su tako počeli politiku financiranja obe
ratne strane. Rotšildi vole ratove, jer su masovni
generatori nerizičnog duga! Znajući pre svih ishod bitke
kod Waterloo-a (pobeda engleza), manipulišu
britanskim obveznicama na berzi i tako
udvadesetostručuju bogatsvo, preuzevši tada Britansku
ekonomiju.. Osniva se “Bank of England”.
1815. N. M. Rotšild izjavljuje: "Nije me briga koja je marioneta stavljena na tron Engleske da vlada carstvom nad kojim sunce nikada ne
zalazi. Čovek koji kontroliše britanski novac ima kontrolu Britanskog Carstva, a taj čovek sam ja.” Nastavio se hvaliti time da je u 17
godina boravka u Engleskoj povećao svojih 20 000 funti koje mu je dao otac za 2500 puta, na tadašnjih 50 000 000 funti. Rotšildi su takoĎe
koristili svoju kontrolu nad "Bank of England" da zamene metodu slanja zlata od zemlje do zemlje, te su umesto toga koristili svojih 5 banaka u
Evropi da uspostave sistem papirnatih dugova i kredita - što je zapravo današnji bankarski sistem.
PERIOD DO KRAJA TOG VEKA JE TZV. "DOBA ROTŠILDA", I CENI SE DA SU UPRAVLJALI S POLA BOGATSTVA PLANETE !
1912: Rotšildi potapaju brod “Titanik” da bi se rešili konkurencije (opširnije: http://www.srbnetoperacije.allalla.com/TITANIK.pps) tj. Da bi već
sledeće 1913. god. Osnovali centralnu američku banku FED – koja je njihova privatna banka, sa ustavnim pravom da štampa novac “iz ničega”
(klauzula “out of nothing”) i bez ikakvog upliva drţave u štampanje dolara (prepunog masonskih simbola)
(detaljnije: http://srbnetoperacije.allalla.com/DOLAR.pps). Raniji predsednici Linkoln i Dţekson su likvidirani od strane Rotšilda jer su se protivili
da centralna banka SAD bude njihovo privatno telo . To je datum početka “novog svetskog poretka” i osvajanje planete Rotšilda moţe da počne..
Prvi svetski rat
1914: Počinje 1. svetski rat. Nemački Rotšildi pozajmljuju novac Nemcima, britanski Britancima, francuski Francuzima. Rotšildi koriste vlasništvo
nad novinskim agencijama (Wolff u Nemačkoj) da izmanipulišu ţelju za ratom, posebno kod Nemaca. Otad pa nadalje Rotšildi se retko pominju u
medijima, jer ih poseduju; Šta je koren rastućeg tzv. “antisemitizma”, zašto se Jevreji mrze širom sveta – jer su Jevreji ili jer su bankari koji drţe
sva bitna mesta u ekonomiji jedne drţave ? Odgovor je jasan. “Antisemitizam” će Rotšildi kasnije iskoristiti kao svoje moćno političko oruţje !
Kasnije će izdejstvovati da SAD uĎu u rat, iako im to nije bilo u intresu..
1919: Rotšildi su bili jako ljuti na Ruse (od Berlinskog kongresa 1878), jer nisu bili spremni da im dopuste osnivanje centralne banke u Rusiji, pa
su zbog toga poslali špijune da započnu crvenu revoluciju - koja je zapravo predstavljala preuzimanje Rusije od strane satanističke elite pod
kontrolom Rotšilda (masonerija). Ovim jevrejskim špijunima (hazarskim Jevrejima) data su ruska imena prema drevnoj zavaravajućoj Aškenazi
tradiciji, npr. Trocki je bio Bronstein. Te su grupe poslane širom Rusije da započnu nerede i pobune. Jevrejsko meĎunarodno izdanje "The Posta" 24. 01. 1991 potvrĎuje da je Vladimir Lenjin zapravo hazarski Jevrej, a pogotovo zato što je rekao: "Uspostavljanje centralne banke čini 90%
komunizacije naroda." Ovi Jevreji, tj boljševici finansirani od Rotšilda su ušli u istoriju radi pokolja 60 000 000 Hrišćana i nejevreja na sovjetskoj
teritoriji. Pisac Aleksandar Solţenjicin u svojem delu "Arhipelag gulag 2" potvrĎuje da su cionistički Jevreji stvorili, adminstrirali i organizovali
sovjetske koncentracijske logore u kojima je umrlo na desetine miliona ljudi. Na 79. stranici njegove knjige pišu imena upravnika najveće
ubilačke mašine u istoriji sveta: Aron Solts, Yakov Rappoport, Lazar Kogan, Matvei Berman, Genrikh Yagoda i Naftaly Frenkel, svi redom Hazari.
Inače, 1970. je Solţenjicin dobio Nobelovu nagradu za knjiţevnost.
Slika levo nije laţna; Lenjin i Hitler igraju šah u Beču 1919 !
Svi ovi likovi radili su za istog gazdu
– pogodite koga; Ne verujete?
1930: Osniva se prva svetska banka Rotšilda - "Banka za meĎunarodna poravnanja (BIS)," u Bazelu u Švajcarskoj;
1941: Drugi svetski rat. Naravno, Rotšildi finansiraju sve strane u sukobu, vuku niz poteza iz senke..
(više: http://www.srbnetoperacije.allalla.com/DRUGI_SVETSKI_RAT.pps) . Svi bitni igrači na terenu su pod njihovom kontrolom (Hitler je unuk
Solomona Majera Rotšilda i nije se ubio na kraju rata, jer za to nema niti jedan jedini materijalni dokaz, već je spasen paco vskim kanalima);
Desetine miliona nevinih ljudi će poginuti radi profita za Rotšilde. IzmeĎu ostalog, gurnuli su i svoje sunarodnike u Holokau st (kao “ kolateralnu
štetu”) a nemački narod je ispao vrlo naivan i zloupotrebljen – pobili su obične, nevine ljude u Holokaustu dok je bankarska elita postala još
mnogo moćnija posle rata..
1944:U Bretton Woodsu su stvorene dve buduće banke Rotšilda, “MeĎunarodni monetarni fond" i "Svetska banka".
1945: Kraj 2. svetskog rata. Fabrike "I.G. Farben-a" (čelik, nafta, hemijska industrija) nikada nisu bile na meti bombardera u Nemačkoj, a na
kraju rata šteta je bila samo oko 15 %. Tribunali voĎeni na kraju rata za istragu nacističkih ratnih zločina cenzurisali su sve materijale zbog
zapadne pomoći Hitleru. Rotšildi su korak bliţe svetskoj dominaciji kada se uspostavlja druga "Liga naroda" zvana "Ujedinjen nacije". Rotšildi
vremenom stvaraju drţavu Izrael, koji je praktično njihova privatna drţava (i teritorija-zemljište preteţno u njihovom ličnom vlasništvu)
Otac Jakob i sin Natanijel Rotšild
Postoji more filmova, knjiga, natpisa o
ubistvu JFK-a, ide se u najsitnije detalje..
Dok je prava pozadina prosta ali se o njoj
ne snimaju filmovi.. Iz straha, naravno.
Su danas dva najmoćnija čoveka
sveta. Kada Otac siĎe sa scene,
imperiju će naslediti sin – tako
familija funkcioniše od
Početaka u 19.-om veku..
ROKFELER, VARBURG, KISINDŢER, SOROŠ...
BLISKI ROTŠILDOVI SARADNICI DANAS !
1963: 4. juna predsednik J.F. Kennedy potpisuje "Izvršnu naredbu br. 11110" koja vraća vladi SAD-a moć nad valutom, bez Rotšildovog FED-a.
Za manje od 6 meseci, Rothschildi 22. Novembra ubijaju Kenedija. "Izvršnu naredbu br. 11110" otkazuje predsednik Lyndon Baines Johnson
(36. Predsjednik SAD-a, 1963.-1969.) tokom putovanja od Dalasa do Vašingtona, koji sat nakon Kenedijevog ubistva. Drugi i primarni razlog za
ubistvo je taj da je javno objavio izraelskom premijeru Davidu Ben-Gurionu da ni pod kojim uslovom neće pristati da Izrael dobije nuklearno
naoruţanje..
NIJEDNA DRŽAVA NEMA UTICAJ NA REGULACIJU NOVCA – ISKLJUČIVO PRIVATNE BANKE STVARAJU NOVAC – I TO KAO DUG !
Guvernerka Narodne Banke Srbije, Jorgovanka, “iskopala bi vam oko” kad počne da priča od silne pameti svoje, a pritom NBS ne radi ono što bi
joj trebala biti osnovna funkcija – ne pozajmljuje drţavi direktno novac (to zabranjuje čak naš zakon o NBS!?) nego se drţava zaduţuje kod
stranih banaka – dok je NBS samo valutni odbor (menjačnica za dinare) za strani Rotšildov novac; Pritom, eskontna stopa NBS (kamata po kojoj
pozajmljuje dinare bankama) je mnogo manja (1%) od kamate na kredit koji će te podići u nekoj banci (recimo15 – 18%) !?
U OVAKVOM EKONOMSKOM MODELU NEVAŢNO JE KO JE NA VLASTI (SNS, DS, SRS ILI SPS) – EKONOMIJA UVEK PROPADA !
-
Sav svetski novac je dug – ulazi u opticaj samo kao kredit;
Novac za otplatu kamate nikad nije ušao u opticaj i ne postoji;
Na makronivou dugovi su NEOTPLATIVI;
Kamata ne kredit je puno veća od kamate na depozit, pa dugovi
puno brţe rastu od novčane mase; Dug raste brţe od
ukupne novčane mase u opticaju pa ekonomije propadaju!
NA DONJEM LINKU POGLEDAJTE IZUZETNU EMISIJU
“REVOLUCIJA” BORISA MALAGURSKOG, GDE JE GOST BIO
MLADI, FENOMENALNI IVAN PERNAR, I GDE SE PRIČALO
O ROTŠILDIMA I MONETARNOM ROPSTVU PLANETE !
Jorgovanka Tabaković
KONAČNO, NA TV-u DNEVNO GLEDAMO KAKO SU BUKVALNO
SVE DRŽAVE SVETA U DUGOVIMA, PRED BANKROTOM;
ZNAČI – ZAJMODAVAC SVETSKOG DUGA NISU DRŽAVE !
ZAJMODAVCI SU BANKARI. NEVIDLJIVA ELITA VAN VREMENA..
http://www.youtube.com/watch?v=Kz7M_jkJ9jU
DUŽNIČKO ROPSTVO PLANETE JE I TEORETSKI NEOTPLATIVO (BAREM NORMALNIM PUTEM)
Sve vaţno što se u svetu radi diktira se iz glavnog centra moći – familije Rotšild. Pravilo je da stvari koje gledamo na medijima su izreţirane i
laţne - kao po “difoltu” što se kaţe; Istorija, medicina, tehnika, masmediji, holivudski filmovi, zvaničan obrazovni sistem.. Svuda su pipci vladara
iz senke. Danas nas Rotšildi prskaju iz aviona-kao insekte sa “kemtrejlsima”, nameću nam GMO otrovnu hranu, menjaju klimu HAARP-om,
aktuelna recesija je BRUTALNA bankarska prevara planete ( detaljnije http://www.srbnetoperacije.allalla.com/SVETSKA_KRIZA.pps ).. A
običnom narodu se servira zamajavanje - političari – obični pioni prave svetske elite. I to je tako u celom svetu; Od Obame, Merkelove,
Berluskonija.. Do naših domaćih glumaca, ako Vam je za utehu.. Ţiveli !
Ovakvih kontraverznih izjava ima
bezbroj, kao i Toma Nikolić
Izvor
→
SOBARAK HUSEIN MUHAMED BERI
SOTORO OBAMAMULTIFUNKCIONALNI LIK STVOREN
DA BUDE PREDSEDNIK SAD?
http://www.4dportal.com/hr/zavjere/3245-rothschildi-khazari-illuminati-vremenska-crta
PPS SPOTOVI:
www.srbnetoperacije.allalla.com
Download

NEVIDLJIVA IMPERIJA KOJA VLADA SVETOM Rotšildi su bankari